EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0793

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/793 rendelete (2016. május 11.) egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai Unióba történő eltérítésének elkerüléséről (kodifikált szöveg)

HL L 135., 2016.5.24, p. 39–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/793/oj

24.5.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 135/39


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/793 RENDELETE

(2016. május 11.)

egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai Unióba történő eltérítésének elkerüléséről

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

A 953/2003/EK tanácsi rendeletet (2), több alkalommal (3) jelentősen módosították. A rendeletet az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében célszerű kodifikálni.

(2)

A legszegényebb fejlődő országok többségében sürgős szükség van arra, hogy a betegek elérhető árakon jussanak hozzá a fertőző betegségek kezelésében alapvető gyógyszerekhez. Ezen országok nagymértékű gyógyszerbehozatalra szorulnak, mivel a legritkább esetben beszélhetünk helyi gyógyszer-előállításról.

(3)

A fejlett országok piacai és a legszegényebb fejlődő országok piacai közötti ármegosztás azért szükséges, hogy a legszegényebb fejlődő országok erőteljesen mérsékelt árakon szerezhessék be az alapvető gyógyszereket. Ezek az erősen mérsékelt árak azonban nem szolgálhatnak viszonyítási alapul ugyanezen termékek fejlett országok piacán fizetendő árához.

(4)

Sok fejlett országban jogalkotási és szabályozási eszközök gátolják a gyógyszerek bizonyos körülmények között történő behozatalát, ugyanakkor megvan annak a kockázata, hogy ezek az eszközök nem elegendőek amikor jelentős mennyiségű gyógyszer kerül erősen mérsékelt árakon értékesítésre a legszegényebb fejlődő országok piacain, és ezáltal jelentős mértékben megnövekedhet a magasan árazott piacok irányába történő kereskedelem eltérítéshez fűződő gazdasági érdek.

(5)

Ösztönözni kell a gyógyszergyártókat, hogy jelentősen megnövelt mennyiségben és erősen mérsékelt árakon tegyék elérhetővé a gyógyszereket, e rendelettel biztosítva azt, hogy az érintett termékek ténylegesen a legszegényebb fejlődő országok piacain maradjanak. E rendelet azonos feltételekkel alkalmazandó a gyógyszeradományok és a nemzeti kormányoktól vagy nemzetközi beszerző testületektől versenytárgyalásokon elnyert szerződéseken vagy a gyártó és a rendeltetési ország kormánya között létrejött partnerkapcsolaton alapuló termékértékesítés esetében, szem előtt tartva, hogy az adományok fenntartható módon nem biztosítják az e termékekhez történő hozzájutás javulását.

(6)

Olyan eljárást kell előírni, amely meghatározza az e rendelet hatálya alá tartozó termékeket, országokat és betegségeket.

(7)

E rendelet a többszintű árképzés alá vont termékek Unióba történő behozatalának megakadályozására szolgál. Bizonyos helyzetekre kivételek vonatkoznak azzal a szigorú megkötéssel, hogy biztosítani kell, hogy a szóban forgó termékek végső rendeltetési helye a II. mellékletben felsorolt országok egyike legyen.

(8)

A többszintű árképzés alá vont termékek gyártóinak az ilyen többszintű árképzés alá vont termékeket már külalakjukban is meg kell különböztetniük, megkönnyítve ezzel azonosításukat.

(9)

Szükséges felülvizsgálni az e rendelet hatálya alá tartozó betegségek és a rendeltetési országok jegyzékét, továbbá a többszintű árképzés alá vont termékek azonosítására szolgáló képleteket, többek között az alkalmazása során nyert tapasztalatok tükrében.

(10)

Az utazók személyes poggyászában található, személyes felhasználásra szolgáló többszintű árképzés alá vont termékekre ugyanazon szabályokat kell alkalmazni, mint amelyeket a 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) tartalmaz.

(11)

Ha többszintű árképzés alá vont termékeket foglalnak le e rendelet értelmében, az illetékes hatóság a nemzeti jogszabályokkal összhangban és annak biztosítása érdekében, hogy a lefoglalt termékek valóban a szándékolt célnak megfelelően a II. mellékletben felsorolt országok javára kerüljenek felhasználásra, határozhat úgy, hogy azokat az említett országban humanitárius célokra rendelkezésre bocsátja. Ilyen határozat hiányában a lefoglalt termékeket meg kell semmisíteni.

(12)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek jegyzékének további termékekkel történő bővítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e rendelet mellékleteinek módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   E rendelet megállapítja az alábbiakat:

a)

a többszintű árképzés alá vont termékek meghatározásának kritériumai;

b)

azon körülmények, amelyek fennállása esetén a vámhatóságoknak intézkedniük kell;

c)

azon intézkedések, amelyeket az illetékes hatóságok a tagállamokban megtesznek.

(2)   E rendelet alkalmazásában:

a)   „többszintű árképzés alá vont termék”: bármely olyan gyógyszer, amelyet a IV. mellékletben említett betegségek megelőzésére, diagnosztizálására és kezelésére használnak, és amely árképzése a 3. cikkben megállapított alternatív árkalkulációk egyikének felhasználásával történt, és amelyet a Bizottság vagy valamely független könyvvizsgáló a 4. cikk rendelkezéseinek megfelelően megvizsgált, továbbá amely bekerült az I. mellékletben megállapított többszintű árképzés alá vont termékek jegyzékébe;

b)   „rendeltetési országok”: a II. mellékletben felsorolt országok;

c)   „illetékes hatóság”: a tagállam által kijelölt hatóság, amely megállapítja, hogy az adott tagállamban a vámhatóság által lefoglalt árucikkek többszintű árképzés alá vont termékek-e, valamint utasításokat ad a vizsgálat eredményétől függően.

2. cikk

(1)   A többszintű árképzés alá vont termékek Unióba történő behozatalát, szabad forgalomba bocsátását, újrakivitelét, felfüggesztő eljárás alá helyezését, illetve vámszabad területen vagy vámszabad raktárban történő elhelyezését meg kell tiltani.

(2)   A következők kivételt képeznek a többszintű árképzés alá vont termékekre vonatkozó, az (1) bekezdésben meghatározott tilalom alól:

a)

a rendeltetési országokba történő újrakivitel;

b)

a rendeltetési országba történő újrakivitel céljából tranzit- vagy vámraktározási eljárás alá vagy vámszabad területre vagy vámszabad raktárba helyezés.

3. cikk

A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott többszintű árak esetében a kérelmező az alábbi lehetőségek közül választhat:

a)

az ár nem magasabb, mint a gyártó részéről a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) piacain ugyanazon termékre a kérelmezés idején felszámított gyári átvételi ár súlyozott átlagának a III. mellékletben meghatározott százalékos értéke; vagy

b)

az ár nem magasabb, mint a gyártónak a III. mellékletben megállapított maximális százalékkal növelt közvetlen gyártási költségei.

4. cikk

(1)   Annak érdekében, hogy a termékek részesüljenek e rendelet kedvezményeiből, a gyógyszergyártóknak vagy az exportőröknek kérelmet kell benyújtaniuk a Bizottsághoz.

(2)   A Bizottsághoz címzett kérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia:

a)

a többszintű árképzés alá vont termék neve és hatóanyaga és elegendő információ annak igazolására, hogy mely betegség megelőzésére, diagnosztizálására vagy kezelésére szolgál;

b)

a 3. cikkben meghatározott, szabadon választható árkalkulációk egyike alapján ajánlott ár, az igazolásához elegendő részletezettséggel. Ilyen részletes információk helyett a kérelmező benyújthat valamely független könyvvizsgáló által kiállított tanúsítványt, amely megállapítja, hogy az árat igazolták, és az megfelel a III. mellékletben meghatározott kritériumok egyikének. A független könyvvizsgáló kinevezése a gyártó és a Bizottság közötti megegyezéssel történik. A könyvvizsgáló a kérelmező részéről átadott minden információt bizalmasan kezel;

c)

a rendeltetési ország vagy országok, ahol a kérelmező értékesíteni kívánja az adott terméket;

d)

a Kombinált Nómenklatúrán alapuló kódszám, amint azt a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (5) I. melléklete megállapítja, és ennek az Európai Unió integrált vámtarifájában (TARIC) alkalmazott albontással való kiegészítése, ha az érintett áruk egyértelmű azonosításához ez szükséges; és

e)

minden olyan intézkedés, amelyet a gyártó vagy az exportáló tett annak érdekében, hogy a többszintű árképzés alá vont termékeket könnyen megkülönböztethetővé tegye az Unión belül értékesítésre kínált termékektől.

(3)   Amennyiben a Bizottság azt állapítja meg, hogy egy adott termék megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az adott terméknek az I. mellékletbe való, a soron következő aktualizálás alkalmával történő felvétele céljából. A Bizottság a kérelmezőt a határozata elfogadását követő 15 napon belül értesíti határozatáról.

Amennyiben a terméknek az I. mellékletbe való késedelmes felvétele valamely fejlődő országban késleltetné a sürgősen szükséges, elérhető árú alapvető gyógyszerekhez való hozzájutás biztosítását, és ezért az rendkívül sürgős okokból szükséges, az első albekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 6. cikkében előírt eljárást kell alkalmazni.

(4)   Amennyiben a kérelem nem részletezi a tárgyat a vizsgálathoz szükséges mértékben, a Bizottság írásban felszólítja a kérelmezőt a hiányzó információk benyújtására. Ha a kérelmező nem egészíti ki a kérelmét az írásbeli felszólításban meghatározott határidőn belül, a kérelem érvényét veszíti.

(5)   Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy a kérelem nem teljesíti az e rendeletben megállapított követelményeket, akkor a kérelmet elutasítja, és erről a kérelmezőt a határozat meghozatalától számított 15 napon belül értesíti. Semmi sem akadályozza meg a kérelmezőt abban, hogy ugyanazon termékre vonatkozóan módosított kérelmet nyújtson be.

(6)   A II. mellékletben felsorolt országok valamelyikében található kedvezményezett részére történő adományozásra szánt termékek esetében az értesítés és az I. mellékletbe való felvétel céljából a fentieknek megfelelően történik.

(7)   Az I. mellékletet a Bizottság minden második hónapban frissíti.

(8)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy – szükség esetén – az 5. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II., a III. és a IV. melléklet módosítására vonatkozóan – az alkalmazás során nyert tapasztalatok fényében vagy egészségügyi válsághelyzetre való reagálás céljából – a betegségek jegyzékének, az e rendelet hatálya alá tartozó rendeltetési országok meghatározásának, valamint a többszintű árképzés alá vont termékek azonosítására szolgáló képleteknek a felülvizsgálata érdekében.

5. cikk

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)   A Bizottság 4. cikk (3) és (8) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2014. február 20-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (3) és (8) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)   A 4. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)   A 4. cikk (8) bekezdése alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam négy hónappal meghosszabbodik.

6. cikk

(1)   Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók, amennyiben nem emelnek ellenük kifogást a (2) bekezdésnek megfelelően. Az ilyen jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni az e bekezdésben megállapított sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)   Az Európai Parlament vagy a Tanács az 5. cikk (5) és (6) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

7. cikk

A többszintű árképzés alá vont termékként jóváhagyott és az I. mellékletben felsorolt termék addig marad ebben a jegyzékben, amíg a 4. cikkben meghatározott követelmények teljesülnek, és a 12. cikknek megfelelően az éves értékesítési jelentéseket benyújtották a Bizottságnak. E követelmények teljesítésének biztosítása végett a kérelmezőnek tájékoztatást kell adnia minden változásról, amely a 4. cikkben megállapított hatály vagy feltételek terén történt.

8. cikk

Az V. mellékletben megállapított állandó logót kell alkalmazni minden olyan csomagoláson, terméken vagy bármely olyan dokumentumon, amelyet a többszintű árképzéses árakon a rendeltetési országok részére eladott, jóváhagyott termékkel összefüggésben használnak. Ez a követelmény addig érvényes, amíg az adott többszintű árképzés alá vont termék az I. mellékletben szerepel.

9. cikk

(1)   Amennyiben alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a 2. cikkben írt tiltás ellenére többszintű árképzés alá vont termékeket importálnak az Unióba, a vámhatóságok felfüggesztik az adott termékek vámkezelését, vagy azokat visszatartják mindaddig, amíg beérkezik az illetékes hatóságoknak az árucikk jellegét megállapító határozata. A felfüggesztés vagy visszatartás időtartama nem haladhatja meg a 10 munkanapot, különleges körülmények esetében a várakozási idő legfeljebb 10 nappal meghosszabbítható. Ezen időtartam lejártát követően a terméket forgalomba kell bocsátani, feltéve, hogy az összes vámmal kapcsolatos formai követelmény teljesült.

(2)   Valamely termék vámkezelésének felfüggesztésére vagy annak visszatartására elegendő okot jelent a vámhatóságok számára, ha kellő információ áll rendelkezésre arról, hogy a kérdéses termék többszintű árképzés alá vont terméknek tekintendő.

(3)   Az érintett tagállam illetékes hatóságát és az I. mellékletben megnevezett gyártót vagy exportőrt késedelem nélkül tájékoztatni kell a termékek vámkezelésének felfüggesztéséről vagy azok visszatartásáról, és át kell adni nekik minden, az adott termékekkel kapcsolatban rendelkezésre álló információt. Megfelelően figyelembe kell venni a személyes adatok, az üzleti és ipari titkok védelméről, valamint a szakmai és hivatali titoktartás kötelezettségéről szóló nemzeti jogszabályokat. Az importőrnek, és ha helyénvaló, az exportőrnek kellő lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a termékekre vonatkozó, általa lényegesnek vélt információt az illetékes hatóság elé tárja.

(4)   Az áru felfüggesztésének vagy visszatartásának eljárását az importőr költségére végzik. Ha e költségek az importőrtől nem hajthatók be, akkor a nemzeti jogszabályokkal összhangban e költségek behajthatók bármely más olyan személytől, aki felelős a megkísérelt tiltott importért.

10. cikk

(1)   Ha a termékeket – amelyek vámkezelését a vámhatóság felfüggesztette, illetve amelyeket visszatartott – az illetékes hatóság az e rendelet szerinti többszintű árképzés alá vont termékeknek nyilvánítja, akkor az illetékes hatóság gondoskodik e termékek lefoglalásáról vagy a nemzeti jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanításáról. Ezen eljárásokat az importőr költségére végzik. Ha e költségek az importőrtől nem hajthatók be, akkor a nemzeti jogszabályokkal összhangban e költségek behajthatók bármely más olyan személytől, aki felelős a megkísérelt tiltott importért.

(2)   Ha a vámhatóság a termékek vámkezelését felfüggesztette vagy azokat visszatartotta, és az azt követő további vizsgálat alapján az illetékes hatóság a termékeket nem nyilvánítja az e rendelet szerinti többszintű árképzés alá vont termékeknek, akkor a vámhatóság a termékeket az átvevő rendelkezésére bocsátja, feltéve, hogy az összes vámmal kapcsolatos formai követelmény teljesült.

(3)   Az illetékes hatóság tájékoztatja a Bizottságot minden olyan határozatáról, amelyet e rendelet szerint hozott.

11. cikk

E rendelet nem vonatkozik az utazók poggyászában lévő, azok személyes használatára szolgáló, nem kereskedelmi jellegű árucikkekre a vámmentesség megállapított határain belül.

12. cikk

(1)   A gyógyszergyártók és -exportőrök által adott információk alapján a Bizottság évente ellenőrzi az I. mellékletben szereplő olyan többszintű árképzés alá vont termékek exportvolumenét, amelyeket a rendeltetési országokba exportálnak. Erre a célra a Bizottság formanyomtatványt ad ki. A gyártók és az exportőrök évente eladási jelentést nyújtanak be a Bizottságnak minden egyes többszintű árképzés alá vont termékről; ezeket a Bizottság bizalmasan kezeli.

(2)   A Bizottság kétévenként beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a többszintű árképzés alá vont termékek exportvolumenéről, beleértve valamely gyártó és a rendeltetési ország kormánya által kötött partnerségi megállapodás keretében exportált mennyiségeket is. A jelentésnek vizsgálnia kell az országok és a betegségek körét, valamint a 3. cikk végrehajtására vonatkozó általános kritériumokat.

(3)   Az Európai Parlament a Bizottság jelentésének benyújtását követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertesse az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos tényeket, illetve magyarázattal szolgáljon az esetleg felmerülő kérdésekre.

(4)   A Bizottság a jelentést legkésőbb az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak történő benyújtásától számított hat hónapon belül nyilvánosságra hozza.

13. cikk

(1)   E rendelet alkalmazása semmilyen körülmények között nem kerülhet ellentmondásba a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (6), valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (7).

(2)   E rendelet nem sérti a szellemitulajdon-jogokat vagy a szellemitulajdon-jogok jogosultjainak jogait.

14. cikk

A 953/2003/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a VII. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

15. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2016. május 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Az Európai Parlament 2016. március 9-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2016. április 11-i határozata.

(2)  A Tanács 953/2003/EK rendelete (2003. május 26.) egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai Unióba történő eltérítésének elkerüléséről (HL L 135., 2003.6.3., 5. o.).

(3)  Lásd a VI. mellékletet.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 608/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 181., 2013.6.29., 15. o.).

(5)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK irányelve (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 726/2004/EK rendelete (2004. március 31.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról (HL L 136., 2004.4.30., 1. o.).


I. MELLÉKLET

TÖBBSZINTŰ ÁRKÉPZÉS ALÁ VONT TERMÉKEK JEGYZÉKE

Termék

Gyártó/Exportőr

Rendeltetési országok

Megkülönböztető jegyek

Az engedélyezés dátuma

KN/TARIC-kód (1)

TRIZIVIR

750 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Afganisztán

Angola

Azerbajdzsán

Banglades

Benin

Bhután

Bissau-Guinea

Botswana

Burkina Faso

Burma/Mianmar

Burundi

Comore-szigetek

Csád

Dél Afrika

Dzsibuti

Egyenlítői-Guinea

Elefántcsontpart

Ertitrea

Etiópia

Észak-Korea

Gambia

Ghána

Guinea

Haiti

Honduras

India

Indonézia

Jemen

Kambodzsa

Kamerun

Kelet-Timor

Kenya

Kirgizisztán

Kiribati

Kongói Demokratikus Köztársaság

Közép-afrikai Köztársaság

Laosz

Lesotho

Libéria

Madagaszkár

Malawi

Maldív-szigetek

Mali

Mauritánia

Moldova

Mongólia

Mozambik

Namíbia

Nepál

Nicaragua

Niger

Nigéria

Örményország

Pakisztán

Ruanda

Salamon-szigetek

Sao Tomé és Príncipe

Sierra Leone

Szamoa

Szenegál

Szomália

Szudán

Szváziföld

Tádzsikisztán

Tanzánia

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Zambia

Zimbabwe

Zöld-foki-szigetek

Megkülönböztető csomagolás – háromnyelvű szöveg

2004.4.19.

3004 90 19

EPIVIR

150 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Megkülönböztető csomagolás – háromnyelvű szöveg – piros tabletták

 

3004 90 19

RETROVIR

250 mg × 40

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Általános exportcsomag (kék) – az EU-ban nem használatos.

Francia kórházi csomag – francia nyelvterületű piacok

2004.4.19.

3004 90 19

RETROVIR

300 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Általános exportcsomag (kék) – az EU-ban nem használatos.

Francia kórházi csomag – francia nyelvterületű piacok

2004.4.19.

3004 90 19

RETROVIR

100 mg × 100

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Általános exportcsomag (kék) – az EU-ban nem használatos.

Francia kórházi csomag – francia nyelvterületű piacok

2004.4.19.

3004 90 19

COMBIVIR

300/150 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Általános exportcsomag (kék) – az EU-ban nem használatos

Palack (fólia-csomagolás helyett) „A22” domború piros tabletták.

 

3004 90 19

EPIVIR ORAL SOLUTION

10 mg/ml

240 ml

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Megkülönböztető csomagolás – háromnyelvű szöveg

2004.4.19.

3004 90 19

ZIAGEN

300 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Általános exportcsomag (kék) – az EU-ban nem használatos

Francia kórházi csomag – francia nyelvterületű piacok

2004.9.20.

3004 90 19

RETROVIR ORAL SOLUTION

10 mg/ml

200 ml

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Megkülönböztető csomagolás – Háromnyelvű szöveg

2004.9.20.

3004 90 19


(1)  Amennyiben helyénvaló.


II. MELLÉKLET

RENDELTETÉSI ORSZÁGOK

Afganisztán

Angola

Azerbajdzsán

Banglades

Benin

Bhután

Bissau-Guinea

Botswana

Burkina Faso

Burma/Mianmar

Burundi

Comore-szigetek

Csád

Dél-afrika

Dzsibuti

Egyenlítői-Guinea

Elefántcsontpart

Eritrea

Észak-Korea

Etiópia

Gambia

Ghána

Guinea

Haiti

Honduras

India

Indonézia

Jemen

Kambodzsa

Kamerun

Kelet-Timor

Kenya

Kína

Kirgizisztán

Kiribati

Kongói Demokratikus Köztársaság

Kongói Köztársaság

Közép-Afrikai Köztársaság

Laosz

Leshoto

Libéria

Madagaszkár

Malawi

Maldív-szigetek

Mali

Mauritánia

Moldova

Mongólia

Mozambik

Namíbia

Nepál

Nicaragua

Niger

Nigéria

Örményország

Pakisztán

Ruanda

Salamon-szigetek

São Tomé és Príncipe

Sierra Leone

Szamoa

Szenegál

Szomália

Szudán

Szváziföld

Tádzsikisztán

Tanzánia

Togo

Tuvalu

Türkmenisztán

Uganda

Vanuatu

Vietnám

Zambia

Zimbabwe

Zöld-foki Köztársaság


III. MELLÉKLET

A 3. CIKKBEN EMLÍTETT SZÁZALÉKOK

A 3. cikk a) pontjában említett százalék: 25 %.

A 3. cikk b) pontjában említett százalék: 15 %.


IV. MELLÉKLET

A BETEGSÉGEK KÖRE

HIV/AIDS, malária, tuberkulózis és a kapcsolódó opportunista betegségek.


V. MELLÉKLET

LOGO

Image

Aszklépiosz szárnyas botja a rátekeredő kígyóval a 12 csillag által alkotott kör közepén.


VI. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELET ÉS EGYMÁST KÖVETŐ MÓDOSÍTÁSAINAK JEGYZÉKE

A Tanács 953/2003/EK rendelete

(HL L 135., 2003.6.3., 5. o.)

 

A Bizottság 1876/2004/EK rendelete

(HL L 326., 2004.10.29., 22. o.)

 

A Bizottság 1662/2005/EK rendelete

(HL L 267., 2005.10.12., 19. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 38/2014/EU rendelete

(HL L 18., 2014.1.21., 52. o.)

Kizárólag a melléklet 3. pontja.


VII. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

953/2003/EK rendelet

Ez a rendelet

1., 2. és 3. cikk

1., 2. és 3. cikk

4. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés, bevezető fordulat

4. cikk, (2) bekezdés, bevezető fordulat

4. cikk, (2) bekezdés, i. alpont

4. cikk, (2) bekezdés, a) pont

4. cikk, (2) bekezdés, ii. alpont

4. cikk, (2) bekezdés, b) pont

4. cikk, (2) bekezdés, iii. alpont

4. cikk, (2) bekezdés, c) pont

4. cikk, (2) bekezdés, iv. alpont

4. cikk, (2) bekezdés, d) pont

4. cikk, (2) bekezdés, v. alpont

4. cikk, (2) bekezdés, e) pont

4. cikk, (4) bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés

4. cikk, (5) bekezdés

4. cikk, (4) bekezdés

4. cikk, (6) bekezdés

4. cikk, (5) bekezdés

4. cikk, (7) bekezdés

4. cikk, (6) bekezdés

4. cikk, (8) bekezdés

4. cikk, (7) bekezdés

4. cikk, (9) bekezdés

4. cikk, (8) bekezdés

5. cikk

5. cikk

5a. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

10. cikk

11. cikk

11. cikk

12. cikk

12. cikk

13. cikk

14. cikk

13. cikk

15. cikk

I –V. melléklet

I –V. melléklet

VI. melléklet

VII. melléklet


Top