EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1447

A Tanács 1447/2001/Ek rendelete (2001. június 28.) a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1260/1999/EK rendelet módosításáról

HL L 198., 2001.7.21, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1447/oj

32001R1447Hivatalos Lap L 198 , 21/07/2001 o. 0001 - 0002


A Tanács 1447/2001/EK rendelete

(2001. június 28.)

a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1260/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, valamint a 299. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére,

mivel:

(1) Az 1260/1999/EK rendelet [4] 29. cikke (3) bekezdésének a) pontja előírja, hogy az alapokból történő hozzájárulás az összes támogatható költség legfeljebb 85 %-áig csak a Kohéziós Alap hatókörébe tartozó tagállam legkülső régióinak ítélhető oda, valamint azon külső görög szigeteknek, amelyek távoli elhelyezkedésük miatt hátrányos helyzetben vannak.

(2) A Szerződés 299. cikkének (2) bekezdése szerint minden legkülső régiót egyforma hátrányok sújtanak, különösen a távoli elhelyezkedés és a szigetjelleg, amelyek súlyosan akadályozhatják a fejlődésüket.

(3) Az 1260/1999/EK rendelet 29. cikke (3) bekezdésének a) pontját ennek megfelelően módosítani kell, hogy az alapokból történő hozzájárulás mértéke az összes támogatható költség legfeljebb 85 %-a legyen minden legkülső régió esetében – függetlenül attól, hogy a régió a Kohéziós Alap hatókörébe tartozó tagállamhoz tartozik-e vagy sem –, ha ez nem jár jelentős nettó bevételt eredményező infrastrukturális beruházásokkal vagy cégekbe történő beruházásokkal.

(4) Az 1260/1999/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének b) pontja úgy rendelkezik, hogy cégekbe történő beruházás esetén az alapokból történő hozzájárulás nem haladhatja meg az összes támogatható költség 35 %-át az 1. célkitűzés hatókörébe tartozó régiókban.

(5) A 2000. január 1-jétől 2006. december 31-ig tartó időszakban minden legkülső régióra kiterjed a strukturális alapok 1. célkitűzése, a strukturális alapok 1. célkitűzésének hatókörébe tartozó régiók listájának a 2000-től 2006-ig tartó időszakra vonatkozó összeállításáról szóló, 1999. július 1-jei 1999/502/EK bizottsági határozatnak megfelelően.

(6) A legkülső régiókban lévő kis- és középvállalkozásokba történő beruházások esetén – tekintettel az e vállalkozások által tapasztalt nehézségekre – szükségesnek tűnhet a strukturális alapok által nyújtott támogatás legmagasabb arányának növelése, hogy jelentősen hozzájáruljanak e régiók fejlődéséhez.

(7) Az 1260/1999/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének b) pontját ennek megfelelően módosítani kell, hogy a legkülső régiókban lévő kis- és középvállalkozásokba történő beruházások esetén az alapok támogatásának a mértéke elérhesse az összes támogatható költség 50 %-át.

(8) Az 1260/1999/EK rendelet 14. cikkének megfelelően minden terv, közösségi támogatási keretterv, operatív program és egységes programozási dokumentum hétéves időtartamra terjed ki, és a programozási időszak 2000. január 1-jén kezdődik. A kohézió érdekében és az azonos programon belüli kedvezményezettek közötti hátrányos megkülönböztetés elkerülése céljából az e rendeletben előírt eltéréseket kivételesen az egész programozási időszakra alkalmazni kell.

(9) Az egyes mezőgazdasági termékek vonatkozásában a kisebb égei-tengeri szigetek javára hozott egyedi intézkedések bevezetéséről szóló, 1993. július 19-i 2019/93/EGK tanácsi rendelet [5] 13. cikke strukturális eltéréseket ír elő e szigetek javára. Ezt a cikket hatályon kívül helyezte az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet [6]. A kisebb égei-tengeri szigetek kivételes helyzete és földrajzi adottságai akadályozzák vidéki térségeik felzárkózását és fejlődését, amit ellensúlyozhat a strukturális alapok hozzájárulásának növelése,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 29. cikk (3) bekezdésének a) pontja a következőképpen módosul:

"a) az összes támogatható költség maximum 75 %-a, és, főszabály szerint, a támogatható közkiadások legalább 50 %-a az 1. célkitűzés hatókörébe tartozó régiókban végrehajtott intézkedések esetében. Amennyiben a régiók a Kohéziós Alap hatókörébe tartozó tagállamban találhatók, a közösségi hozzájárulás – kivételes és kellőképpen indokolt esetben – az összes támogatható költség legfeljebb 80 %-ára nőhet, illetve az összes támogatható költség legfeljebb 85 %-ára nőhet a külső görög szigetek esetében, amelyek távoli elhelyezkedésük miatt hátrányos helyzetben vannak. Valamennyi legkülső régió esetében a közösségi hozzájárulás, kivételes és kellőképpen indokolt esetben, az összes támogatható költség legfeljebb 85 %-ára nőhet;"

2. A 29. cikk (4) bekezdése b) pontjának második albekezdése a következő ponttal egészül ki:

"ii. az összes támogatható költség 50 %-a a legkülső régiókban, és – kivételesen – a kisebb égei-tengeri szigeteken, az 1257/1999/EK rendeletnek megfelelően, kis- és középvállalkozásokba történő beruházások esetén;"

A ii. és a iii. pont iii. pontra, illetve iv. pontra változik.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2000. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2001. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. Rosengren

[1] HL C 96. E, 2001.2.27., 272. o.

[2] 2001. június 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 139., 2001.5.11., 29. o.

[4] HL L 161., 1999.6.26., 1. o.

[5] HL L 184., 1993.7.27., 1. o. A legutóbb a 2417/95/EK rendelettel (HL L 248., 1995.10.14., 39. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 160., 1999.6.26., 80. o.

--------------------------------------------------

Top