EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1460

A Bizottság 1460/96/EK rendelete (1996. július 25.) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre vonatkozó, a 3448/93/EK tanácsi rendelet 7. cikkében előírt preferenciális kereskedelmi szabályok alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

HL L 187., 1996.7.26, p. 18–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2011; hatályon kívül helyezte: 32011R0514

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1460/oj

31996R1460

A Bizottság 1460/96/EK rendelete (1996. július 25.) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre vonatkozó, a 3448/93/EK tanácsi rendelet 7. cikkében előírt preferenciális kereskedelmi szabályok alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

Hivatalos Lap L 187 , 26/07/1996 o. 0018 - 0032
CS.ES fejezet 3 kötet 19 o. 284 - 298
ET.ES fejezet 3 kötet 19 o. 284 - 298
HU.ES fejezet 3 kötet 19 o. 284 - 298
LT.ES fejezet 3 kötet 19 o. 284 - 298
LV.ES fejezet 3 kötet 19 o. 284 - 298
MT.ES fejezet 3 kötet 19 o. 284 - 298
PL.ES fejezet 3 kötet 19 o. 284 - 298
SK.ES fejezet 3 kötet 19 o. 284 - 298
SL.ES fejezet 3 kötet 19 o. 284 - 298


A Bizottság 1460/96/EK rendelete

(1996. július 25.)

a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre vonatkozó, a 3448/93/EK tanácsi rendelet 7. cikkében előírt preferenciális kereskedelmi szabályok alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 7., 13. és 16. cikkére,

mivel a Közösség számos megállapodást kötött harmadik országokkal a közös vámtarifában rögzítettnél alacsonyabb mezőgazdasági alkotóelemek alkalmazására;

mivel e csökkentett vámtételek csak e kedvezményezett országokból származó árucikkekre alkalmazhatók; mivel bizonyos esetekben helyénvaló annak tisztázása, hogy milyen származási szabályokat kell alkalmazni;

mivel e csökkentett vámtételekre való jogosultságot általában kontingenskereteken belül adják meg; mivel helyénvaló kontingensek megnyitása és azok részletes alkalmazási szabályainak megállapítása, különösen annak érdekében, hogy egyfelől egyenlő és folyamatos hozzáférést biztosítsanak a Közösség valamennyi importőre számára, másfelől, hogy minden tagállamban azonnal alkalmazzák a kontingensekre megállapított vámot, amíg a kontingensek ki nem merülnek; mivel e kontingensek hatékony, közös igazgatása érdekében nem indokolt a tagállamok arra való felhatalmazásának tiltása, hogy a tényleges importnak megfelelő szükséges mennyiségeket lehívják a kontingensmennyiségekből; mivel azonban az igazgatás ilyen módja a tagállamok és a Bizottság szoros együttműködését igényli, és a Bizottságnak különösen figyelemmel kell kísérnie a kontingensmennyiségek felhasználásának mértékét és a tagállamokat ennek megfelelően tájékoztatnia kell;

mivel a Belga Királyságot, a Holland Királyságot és a Luxemburgi Nagyhercegséget a Benelux Gazdasági Unió képviseli, az ezen intézkedések alkalmazásával kapcsolatos bármely tevékenységet a Benelux Gazdasági Unió bármely tagállama elláthatja;

mivel a megadott engedményeket általában az egyes konkrét árucikkekre vonatkozó mezőgazdasági alkotóelem kiszámításánál alkalmazott alapmennyiségek csökkentésével határozzák meg; mivel a tarifákat az Uruguayi Forduló tárgyalásai során állapították meg, a közösségi vámtarifa mezőgazdasági alkotóelemei, a továbbiakban mint ilyenek, s nem mint a 3448/93/EK rendelet 13. cikkében meghatározott alaptermékek mennyiségeinek függvényei kerülnek rögzítésre;

mivel a csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek kiszámítása érdekében e mennyiségeket fenn kell tartani a preferenciális kereskedelem számára;

mivel a legutóbb a 478/96/EK rendelettel [2] módosított 3238/94/EK bizottsági rendelet [3] előírja közép- és kelet-európai országokból származó, a 3448/93/EK rendelet mellékleteiben felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó egyes árucikkek változó összetevőinek meghatározását és igazgatását; mivel e rendelet hatálybalépésével a változó összetevők helyébe a Közösség vámtarifájában rögzített mezőgazdasági alkotóelemek léptek; mivel e rendeletet átmenetileg ki kellett egészíteni az 1200/95/EK rendelettel [4];

mivel a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bizonyos árucikkek importjára vonatkozó kereskedelmi szabályok végrehajtásáról szóló, 1994. június 3-i 1294/94/EK bizottsági rendeletet [5] a továbbiakban nem kell alkalmazni azon árucikkekre, amelyeket nem a preferenciális megállapodások keretében importáltak;

mivel csökkentett mezőgazdasági alkotóelemeket vezettek be egyéb harmadik országokkal folytatott kereskedelemben; mivel az egyértelműség érdekében szükséges a 3448/93/EK rendelet 6. és 7. cikkében említett kereskedelemre vonatkozó különleges rendelkezésekkel kapcsolatban egyetlen rendelet megalkotása; mivel ebből kifolyólag az 1294/94/EK és a 3238/94/EK rendeleteket hatályon kívül kell helyezni;

mivel a 3448/93/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a mezőgazdasági alkotóelemnek megfelelő értékvámokat, ahol preferenciális megállapodás azt előírja, egy meghatározott összeggel lehet helyettesíteni; mivel ez az összeg nem haladhatja meg a nem preferenciális kereskedelemben alkalmazott vámterhet;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Szerződés II. mellékletben nem szereplő feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet a 3448/93/EK rendelet 7. cikkében említett csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek meghatározásának és a 3448/93/EK rendelet hatálya alá tartozó árucikkekre és termékekre vonatkozó preferenciális megállapodások alapján megnyitott kontingensek igazgatásának szabályait állapítja meg.

2. cikk

A csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek megállapításánál a következő alaptermékeket kell figyelembe venni:

- közönséges búza,

- durumbúza,

- rozs,

- árpa,

- kukorica, a vetőmagok kivételével,

- hántolt, hosszúszemű rizs (a továbbiakban: rizs),

- fehércukor,

- melasz,

- tejpor, zsírtartalma nem haladja meg az 1,5 tömegszázalékot, hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítőszert nem tartalmaz, közvetlen csomagolásban nettó súlya több mint 2,5 kg (a továbbiakban: PG 2),

- tejpor, zsírtartalma 26 tömegszázalék, hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítőszert nem tartalmaz, közvetlen csomagolásban nettó súlya több mint 2,5 kg, (a továbbiakban: PG 3),

- vaj, zsírtartalma 82 tömegszázalék, (a továbbiakban: PG 6).

3. cikk

Az e rendeletbe foglalt csökkentett mezőgazdasági alkotóelemeket az alaptermékek azon mennyisége alapján kell kiszámítani, amelyek az e rendeletben foglalt árucikkek előállításához felhasználtnak minősülnek. A kombinált nómenklatúra megfelelő részletes leírásai alapján e mennyiségeket az I. melléklet rögzíti.

E mennyiségeket a II. melléklet tartalmazza azon árucikkek esetében, amelyek vámtarifaszámát illetően e rendelet I. melléklete a II. mellékletre utal. Ez utóbbiak esetében egy kiegészítő kód alkalmazandó az árucikkek összetételének megfelelően, amint azt a III. melléklet mutatja.

4. cikk

A II. mellékletben szereplő árucikkekhez felhasznált cukorra (AD S/Z) és lisztre (AD F/M) vonatkozó kiegészítő csökkentett vám kiszámításánál alapul vett cukor- és gabonamennyiséget a II. melléklet B. és C. pontjai tartalmazzák, adott szacharóz-, invertcukor- és/vagy izoglükóz- és keményítő- és/vagy szőlőcukor-tartalomra vonatkozóan. Egyéb termékek esetén e kiegészítő vámokat csak a cukor- vagy a gabonaágazatba tartozó alaptermékek figyelembevételével kell megállapítani.

5. cikk

(1) A csökkentett mezőgazdasági alkotóelemeket, és adott esetben az egyes, vámcsökkentésre jogosult árucikkekre alkalmazandó kiegészítő csökkentett vámokat úgy kell megállapítani, hogy a vonatkozó alaptermékek felhasznált mennyiségeit meg kell szorozni a (2) bekezdésben említett alapösszeggel, és az árucikkben felhasznált valamennyi releváns alaptermék így kiszámított összegeit össze kell adni.

(2) A csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek és adott esetben a pótlólagos csökkentett vámok kiszámításánál az adott megállapodásban foglalt, vagy az adott megállapodás szerint meghatározott, ECU-ben rögzített alapösszeget kell figyelembe venni.

(3) Amennyiben egy preferenciális megállapodás az alapösszegek csökkentése helyett az árucikkenkénti mezőgazdasági alkotóelem mértékének csökkentéséről rendelkezik, a csökkentett mezőgazdasági alkotóelemeket a közösségi vámtarifában rögzített mezőgazdasági alkotóelemek figyelembevételével és az érintett országra vonatkozó megállapodásban foglalt csökkentés alkalmazásával kell kiszámítani.

(4) Azokban az esetekben, amikor a csökkentett mezőgazdasági alkotóelem és adott esetben az (1) bekezdés alapján meghatározott kiegészítő csökkentett vám kevesebb lenne mint 2,4 ECU/100 kg, az alkotóelemet és/vagy a vámot nulla összegben állapítják meg.

(5) Az e cikk alapján megállapított összegeket a Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi. Amennyiben az érintett országgal kötött megállapodás másként nem rendelkezik, az összegeket július 1-jétől a következő év június 30-áig kell alkalmazni. Amennyiben az alaptermékekre vonatkozó vámok és együtthatók változatlanok maradnak, az e cikk alapján meghatározott összegeket a Bizottság nem változtatja meg és ezt az információt az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi.

6. cikk

(1) A kontingenskeretekben a csökkentett mezőgazdasági alkotóelemre és adott esetben a csökkentett kiegészítő vámra vagy vámcsökkentésre jogosult termékeket az illető országgal kapcsolatos megállapodásban kell rögzíteni, vagy azokat a megállapodások szerint kell meghatározni.

(2) Amennyiben e csökkentések kontingenskereteken belül alkalmazandók, e kontingenst a vonatkozó megállapodás szerint kell rögzíteni vagy meghatározni.

7. cikk

Amennyiben valamely megállapodás egy konkrét összeg alkalmazását írja elő, függetlenül attól, hogy ezt valamely kontingens keretében csökkenteni kell-e vagy sem, és a Közösség közös vámtarifája egy értékvám alkalmazását írja elő, a fizetendő összeg nem haladhatja meg a közösségi vámtarifatétellel megállapított maximális összeget.

8. cikk

(1) E rendelet alkalmazásában a "származó árucikkek": azon árucikkek, amelyek megfelelnek az alábbi jegyzőkönyvekben foglalt feltételeknek:

a) az Európai Közösség és a következő országok közötti Európa-megállapodásokhoz csatolt 4. Jegyzőkönyv:

- Lengyelország,

- Magyarország,

- Románia,

- Bulgária,

- Cseh Köztársaság,

- Szlovák Köztársaság;

b) a következő országokkal kötött megállapodásokhoz csatolt 3. Jegyzőkönyv:

- Litvánia,

- Lettország,

- Észtország;

c) a következő országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásokhoz csatolt 3. Jegyzőkönyv:

- Svájc,

- Norvégia,

- Izland;

d) az Európai Közösség és Izrael Állam közötti Ideiglenes Megállapodáshoz csatolt 4. Jegyzőkönyv.

(2) A Törökországgal való kereskedelemben a 96/142/EK tanácsi határozat [6] 17–23. cikkének és az EK–Törökország Társulási Tanács 1995. december 22-i, a Vámunió végső szakaszának végrehajtásáról szóló 1/95 határozatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. cikk

A 3448/93/EK rendelet B. mellékletében szereplő, de az ilyen árucikkekkel az érintett országban folytatott kereskedelemre vonatkozó különleges rendelkezésekben nem említett árukra, valamint az e rendelkezésekben szereplő árucikkekre vonatkozóan a megállapított kontingenseket meghaladó mennyiségek esetén a közös vámtarifa mezőgazdasági alkotóelemeit kell alkalmazni.

Amennyiben a kontingens az értékvámok csökkentését érinti, ezen árucikkeknek az előzőekben említett rendelkezésekben foglalt kontingensek mennyiségét meghaladó mennyiségére vonatkozóan a közös vámtarifában, vagy a megállapodásban előírt vámot kell alkalmazni.

10. cikk

(1) Az e rendeletbe foglalt vámkontingenseket a Bizottság igazgatja és hatékony igazgatásuk érdekében megfelelő adminisztratív intézkedéseket hozhat.

(2) Amennyiben valamely tagállamban egy importőr olyan szabad forgalomba bocsátásról szóló vámáru-nyilatkozatot nyújt be, amely magában foglal egy, az e rendeletben felsorolt árucikkek kedvezményes elbánására vonatkozó kérelmet és amennyiben a vámhatóságok ezt a nyilatkozatot elfogadják, az érintett tagállam a Bizottság értesítése útján a szükségleteinek megfelelő mennyiséget lehívja az érintett kontingensmennyiségből.

A kontingensből történő lehívásra vonatkozó kérelmeket, jelezve a nyilatkozatok átvételének dátumát, haladéktalanul el kell juttatni a Bizottsághoz.

A lehívásokat a Bizottság a rendelkezésre álló mennyiség erejéig, a szabad forgalomba bocsátáshoz benyújtott vámáru-nyilatkozatnak az érintett tagállam vámhatóságai által történő elfogadásának időpontja alapján engedélyezi.

(3) Amennyiben egy tagállam a lehívott kontingensmennyiséget nem használja fel, akkor azt, amint lehetséges, vissza kell sorolni a megfelelő kontingensmennyiségbe.

(4) Amennyiben az igényelt mennyiségek meghaladják a rendelkezésre álló kontingensmennyiséget, akkor azt a kérelmek között arányosan kell szétosztani. A lehívásokról a Bizottság értesíti a tagállamokat.

11. cikk

Az 1294/94/EK és a 3238/94/EK rendeletek hatályukat vesztik.

12. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1996. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1996. július 25-én.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

a Bizottság tagja

[1] HL L 318., 1993.12.20., 18. o.

[2] HL L 68., 1996.3.19., 10. o.

[3] HL L 338., 1994.12.28., 30. o.

[4] HL L 119., 1995.5.30., 8. o.

[5] HL L 141., 1994.6.4., 12. o.

[6] HL L 35., 1996.2.13., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

(100 kg árucikkre) |

KN-kód | Megnevezés | Közönséges búza | Durum búza | Rozs | Árpa | Kukorica | Rizs | Fehércukor | Melasz | Sovány tejpor (PG 2) | Teljes tejpor (PG 3) | Vaj (PG 6) |

kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

0403 | Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is: | | | | | | | | | | | |

0403 10 | – Joghurt: | | | | | | | | | | | |

| – – – – Ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is: | | | | | | | | | | | |

| – – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban, zsírtartalma: | | | | | | | | | | | |

0403 10 51 | – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék | | | | | | | | | 100 | | |

0403 10 53 | – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék | | | | | | | | | | 100 | |

0403 10 59 | – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó | | | | | | | | | 42 | | 68 |

| – – – Más, zsírtartalma: | | | | | | | | | | | |

0403 10 91 | – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék | | | | | | | | | 9 | | 2 |

0403 10 93 | – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék | | | | | | | | | 8 | | 5 |

0403 10 99 | – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó | | | | | | | | | 8 | | 10 |

0403 90 | – Más: | | | | | | | | | | | |

| – – Ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is: | | | | | | | | | | | |

| – – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban, zsírtartalma: | | | | | | | | | | | |

0403 90 71 | – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék | | | | | | | | | 100 | | |

0403 90 73 | – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék | | | | | | | | | | 100 | |

0403 90 79 | – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó | | | | | | | | | 42 | | 68 |

| – – – Más, zsírtartalma: | | | | | | | | | | | |

0403 90 91 | – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék | | | | | | | | | 9 | | 2 |

0403 90 93 | – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék | | | | | | | | | 8 | | 5 |

0403 90 99 | – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó | | | | | | | | | 8 | | 10 |

0405 | Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények: | | | | | | | | | | | |

0405 20 | – Kenhető készítmények: | | | | | | | | | | | |

0405 20 10 | – – Legalább 39 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék zsírtartalommal | Lásd a II. mellékletet |

0405 20 30 | – – Legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal | Lásd a II. mellékletet |

0710 | Zöldség (nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva is) fagyasztva: | | | | | | | | | | | |

0710 40 | – Csemegekukorica | | | | | 100 (a) | | | | | | |

0711 | Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban: | | | | | | | | | | | |

0711 90 | – Más zöldség; zöldségkeverék: | | | | | | | | | | | |

0711 90 30 | – – – Csemegekukorica | | | | | 100 (a) | | | | | | |

1517 | Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével: | | | | | | | | | | | |

1517 10 | – Margarin, a folyékony margarin kivételével: | | | | | | | | | | | |

1517 10 10 | – – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal | | | | | | | | | | | 15 |

1517 90 | – Más: | | | | | | | | | | | |

1517 90 10 | – – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal | | | | | | | | | | | 15 |

1704 | Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül: | | | | | | | | | | | |

1704 10 | – Rágógumi, cukorbevonattal is: | | | | | | | | | | | |

| – – 60 tömegszázaléknál kevesebb szaharóztartalommal (beleérte az invertcukrot szaharózban kifejezve is): | | | | | | | | | | | |

1704 10 11 | – – – Rágógumi, lapka alakú | | | | | 30 | | 58 | | | | |

1704 10 19 | – – – Másféle | | | | | 30 | | 58 | | | | |

| – – 60 tömegszázalék vagy azt meghaladó szaharóztartalommal (beleérte az invertcukrot szaharózban kifejezve is): | | | | | | | | | | | |

1704 10 91 | – – – Rágógumi, lapka alakú | | | | | 16 | | 70 | | | | |

1704 10 99 | – – – Másféle | | | | | 16 | | 70 | | | | |

1704 90 | – Más: | | | | | | | | | | | |

| – – Fehér csokoládé | | | | | | | 45 | | | 20 | |

– | – – Más: | Lásd a II. mellékletet |

1806 | Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény: | | | | | | | | | | | |

1806 10 | – Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával: | | | | | | | | | | | |

1806 10 20 | – – Legalább 5, de kevesebb mint 65 tömegszázalék szaharóztartalommal (beleértve a szaharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szaharózban kifejezett izoglukoztartalommal | | | | | | | | 60 | | | |

1806 10 30 | – – Legalább 65 tömegszázalék, de kevesebb mint 80 tömegszázalék szaharóztartalommal (beleértve a szaharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szaharózban kifejezett izoglukoztartalommal | | | | | | | | 75 | | | |

1806 10 90 | – – Legalább 80 tömegszázalék szaharóztartalommal (beleértve a szaharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szaharózban kifejezett izoglukoztartalommal | | | | | | | | 100 | | | |

1806 20 | – Más készítmény tömb, tábla vagy rúd formában, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más hasonló alakban, tartályban vagy más közvetlen csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben: | Lásd a II. mellékletet |

| – Más tömb, tábla vagy rúd alakban: | | | | | | | | | | | |

1806 31 | – – Töltött: | Lásd a II. mellékletet |

1806 32 | – – Töltetlen: | Lásd a II. mellékletet |

1806 90 | – Más: | Lásd a II. mellékletet |

1901 | Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz: | | | | | | | | | | | |

1901 10 | – Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben: | Lásd a II. mellékletet |

1901 20 | – A 1905 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez keverék és tészta | Lásd a II. mellékletet |

1901 90 | – Más: | | | | | | | | | | | |

| – – Malátakivonat: | | | | | | | | | | | |

1901 90 11 | – – – 90 tömegszázalékot meghaladó szárazanyagtartalommal | | | | 195 | | | | | | | |

1901 90 19 | – – – Másféle | | | | 159 | | | | | | | |

és | – – Más: | Lásd a II. mellékletet |

1902 | Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is: | | | | | | | | | | | |

| – Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve: | | | | | | | | | | | |

1902 11 00 | – – Tojástartalommal | | 167 | | | | | | | | | |

1902 19 | – – Másféle: | | | | | | | | | | | |

1902 19 10 | – – – Közönséges búzaliszt vagy -korpa tartalom nélkül | | 167 | | | | | | | | | |

1902 19 90 | – – – Más | 67 | 100 | | | | | | | | | |

1902 20 | – Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is: | | | | | | | | | | | |

| – – Más | | | | | | | | | | | |

1902 20 91 | – – – Főzve | | 41 | | | | | | | | | |

1902 20 99 | – – – Másféle | | 116 | | | | | | | | | |

1902 30 | – Más tészta: | | | | | | | | | | | |

1902 30 10 | – – Szárítva | | 167 | | | | | | | | | |

1902 30 90 | – – Más | | 66 | | | | | | | | | |

1902 40 | – Kuszkusz (búzadarakása): | | | | | | | | | | | |

1902 40 10 | – – Nem elkészítve | | 167 | | | | | | | | | |

1902 40 90 | – – Más | | 66 | | | | | | | | | |

1903 | Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában: | | | | | 161 | | | | | | |

1904 | Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve: | | | | | | | | | | | |

1904 10 | – Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer: | | | | | | | | | | | |

1904 10 10 | – – Kukoricából | | | | | 213 | | | | | | |

1904 10 30 | – – Rizsből | | | | | | 174 | | | | | |

1904 10 90 | – – Más | | 53 | | 53 | 53 | 53 | | | | | |

1904 20 | – Pirítatlan gabonapehelyből vagy pirítatlan és pirított vagy puffasztott gabonapehely keverékéből előállított élelmiszer: | | | | | | | | | | | |

1904 20 10 | – – Pirítatlan gabonapehely alapú müzli típusú készítmény | Lásd a II. mellékletet |

| – – Más: | | | | | | | | | | | |

1904 20 91 | – – – Kukoricából | | | | | 213 | | | | | | |

1904 20 95 | – – – Rizsből | | | | | | 174 | | | | | |

1904 20 99 | – – – Másféle | | 53 | | 53 | 53 | 53 | | | | | |

1904 90 | – Más: | | | | | | | | | | | |

1904 90 10 | – – Rizsből | | | | | | 174 | | | | | |

1904 90 90 | – – Más | | 174 | | | | | | | | | |

1905 | Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék: | | | | | | | | | | | |

1905 10 | – Ropogós kenyér "(knockebrot)" | | | 140 | | | | | | | | |

1905 20 | – Mézeskalács és hasonló: | | | | | | | | | | | |

1905 20 10 | – – 30 tömegszázaléknál kevesebb szaharóztartalommal (beleértve a szaharózban kifejezett invertcukrot is) | 44 | | 40 | | | | 25 | | | | |

1905 20 30 | – – Legalább 30 tömegszázalék, de kevesebb mint 50 százalék szaharóztartalommal (beleértve a szaharózban kifejezett invertcukrot is) | 33 | | 30 | | | | 45 | | | | |

1905 20 90 | – – Legalább 50 tömegszázalék szaharóztartalommal (beleértve a szaharózban kifejezett invertcukrot is) | 22 | | 20 | | | | 65 | | | | |

– | – Édes biscuit; goffri és ostya: | Lásd a II. mellékletet |

1905 40 | – Kétszersült, pirított kenyér és hasonló áru: | Lásd a II. mellékletet |

1905 90 | – Más: | | | | | | | | | | | |

1905 90 10 | – – Pászka | 168 | | | | | | | | | | |

1905 90 20 | – – Áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termékek | | | | | 644 | | | | | | |

– | – – Más: | Lásd a II. mellékletet |

2001 | Zöldség, gyümölcs, dió és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság): | | | | | | | | | | | |

2001 90 | – Más: | | | | | | | | | | | |

2001 90 30 | – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) | | | | | 100 (a) | | | | | | |

2001 90 40 | – – Yamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal | | | | | 40 (a) | | | | | | |

2004 | Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozók kivételével: | | | | | | | | | | | |

2004 10 | – Burgonya: | | | | | | | | | | | |

| – – Más: | Lásd a II. mellékletet |

2004 10 91 | – – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában | | | | | | | | | | | |

2004 90 | – Más zöldség és zöldségkeverék: | | | | | | | | | | | |

2004 90 10 | – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) | | | | | 100 (a) | | | | | | |

2005 | Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva: | | | | | | | | | | | |

2005 20 | – Burgonya: | | | | | | | | | | | |

2005 20 10 | – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában | Lásd a II. mellékletet |

2005 80 | – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) | | | | | 100 (a) | | | | | | |

2008 | Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával is: – Más, beleértve a keverékeket is, a 2008 19 vtsz. alá tartozó keverékek kivételével: | | | | | | | | | | | |

2008 99 | – – Másféle: | | | | | | | | | | | |

| – – – Alkohol hozzáadása nélkül: | | | | | | | | | | | |

| – – – – Cukor hozzáadása nélkül: | | | | | | | | | | | |

2008 99 85 | – – – – – Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével | | | | | 100 (a) | | | | | | |

2008 99 91 | – – – – – Yamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal | | | | | 40 (a) | | | | | | |

2101 | Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen a termékeken vagy kávén, teán, matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma: | | | | | | | | | | | |

| – Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és e termékeken vagy kávén alapuló készítmények: | | | | | | | | | | | |

2101 12 | – – Ezen kivonatokon, eszenciákon vagy koncentrátumokon vagy kávén alapuló készítmények: | | | | | | | | | | | |

2101 12 98 | – – – Másféle | Lásd a II. mellékletet |

2101 20 | – Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken, vagy teán és matéteán alapuló készítmények: | | | | | | | | | | | |

| – – Készítmények: | | | | | | | | | | | |

2101 20 98 | – – – Másféle | Lásd a II. mellékletet |

2101 30 | – Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, ezek kivonata, eszenciája és koncentrátuma: | | | | | | | | | | | |

| – – Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé: | | | | | | | | | | | |

2101 30 19 | – – – Másféle | | | | 137 | | | | | | | |

| – – Pörkölt cikória és egyéb pörkölt pótkávé kivonata, eszenciája és koncentrátuma: | | | | | | | | | | | |

2101 30 99 | – – – Másféle | | | | 245 | | | | | | | |

2102 | Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor: | | | | | | | | | | | |

2102 10 | – Aktív élesztő: | | | | | | | | | | | |

| – – Sütőélesztő: | | | | | | | | | | | |

2102 10 31 | – – – Szárított | | | | | | | | 424 | | | |

2102 10 39 | – – – Másféle | | | | | | | | 125 | | | |

2105 00 | Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is: | | | | | | | | | | | |

2105 00 10 | – Tejzsírtartalom nélkül vagy az ilyen zsírokból 3 tömegszázaléknál kevesebbet tartalmazó | | | | | | | 25 | | 10 | | |

| – Tejzsírtartalma: | | | | | | | | | | | |

2105 00 91 | – – Legalább 3, de 7 tömegszázaléknál kevesebb | | | | | | | 20 | | | 23 | |

2105 00 99 | – – Legalább 7 tömegszázalék | | | | | | | 23 | | | 35 | |

2106 | Másutt nem említett élelmiszer-készítmény: | | | | | | | | | | | |

és | – Fehérjekoncentrátum és fehérjetartalmú anyagok: | Lásd a II. mellékletet |

2106 90 | – Más: | | | | | | | | | | | |

2106 90 10 | – – Sajtfondfű | | | | | | | | | | 60 | |

és | – – Más: | Lásd a II. mellékletet |

2202 | Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével: | | | | | | | | | | | |

2202 90 | – Más: | | | | | | | | | | | |

| – – Más, a 0401–0404 vtsz. alá tartozó termékekből előállított készítmény, amelynek zsírtartalma: | | | | | | | | | | | |

2202 90 91 | – – – Kevesebb, mint 0,2 tömegszázalék | | | | | | | 10 | | 8 | | |

2202 90 95 | – – – Legalább 0,2 tömegszázalék, de 2 tömegszázaléknál kevesebb | | | | | | | 10 | | | 6 | |

2202 90 99 | – – – Legalább 2 tömegszázalék | | | | | | | 10 | | | 13 | |

ex29. fejezet | II. ALKOHOLOK ÉS EZEK HALOGÉN-, SZULFON-, NITRO- VAGY NITROZOSZÁRMAZÉKAI: | | | | | | | | | | | |

2905 | Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai | | | | | | | | | | | |

| – Más többértékű alkoholok: | | | | | | | | | | | |

2905 43 | – – Mannit | | | | | | | 300 | | | | |

2905 44 | – – Szorbit (D-glucit): | | | | | | | | | | | |

| – – – Vizes oldatban: | | | | | | | | | | | |

2905 44 11 | – – – – Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú szorbit tartalom alapján számítva | | | | | 172 | | | | | | |

2905 44 19 | – – – – Másféle | | | | | | | 90 | | | | |

| – – – Más: | | | | | | | | | | | |

2905 44 91 | – – – – Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú szorbit tartalom alapján számítva | | | | | 245 | | | | | | |

2905 44 99 | – – – – Másféle | | | | | | | 128 | | | | |

3302 | Illatanyagkeverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag készítmény italgyártáshoz: | | | | | | | | | | | |

3302 10 | – Élelmiszer- és italgyártáshoz használt fajták: | | | | | | | | | | | |

| – – Az italgyártásban használt fajták: | | | | | | | | | | | |

| – – – Egy italfajtára jellemző összes ízesítő anyagot tartalmazó készítmények: | | | | | | | | | | | |

| – – – – Más | | | | | | | | | | | |

3302 10 29 | – – – – – Másféle | Lásd a II. mellékletet |

3505 | Dextrin és más átalakított keményítő (pl: előkocsonyásított vagy észterizált keményítő); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő-alapanyagból készített enyv | | | | | | | | | | | |

3505 10 | – Dextrinek és más átalakított keményítők: | | | | | | | | | | | |

3505 10 10 | – – Dextrinek | | | | | 189 | | | | | | |

| – – Más átalakított keményítők: | | | | | | | | | | | |

3505 10 90 | – – – Más: | | | | | 189 | | | | | | |

3505 20 | – Enyvek: | | | | | | | | | | | |

3505 20 10 | – – 25 tömegszázaléknál kevesebb keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv | | | | | 48 | | | | | | |

3505 20 30 | – – Legalább 25, de kevesebb mint 55 tömegszázalék keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv | | | | | 95 | | | | | | |

3505 20 50 | – – Legalább 55, de kevesebb mint 80 tömegszázalék keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv | | | | | 151 | | | | | | |

3505 20 90 | – – Legalább 80 tömegszázalék keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv | | | | | 189 | | | | | | |

3809 | A textil-, papír-, bőr-, és hasonló iparban használt, máshol nem nevesített, vagy máshová nem tartozó végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (például appretálószerek és pácanyagok): | | | | | | | | | | | |

3809 10 | – keményítő alapú anyagokat: | | | | | | | | | | | |

3809 10 10 | – – legfeljebb 55 tömegszázalékban, | | | | | 95 | | | | | | |

3809 10 30 | – – legalább 55, de legfeljebb 70 tömegszázalékban, | | | | | 132 | | | | | | |

3809 10 50 | – – legalább 70, de legfeljebb 83 tömegszázalékban, | | | | | 161 | | | | | | |

3809 10 90 | – – legalább 83 tömegszázalékban tartalmaz. | | | | | 189 | | | | | | |

3824 | Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is): | | | | | | | | | | | |

3824 60 | – Szorbit, a 2905 44 vtsz. alszám alá tartozó kivételével | | | | | | | | | | | |

| – – Vizes oldatban: | | | | | | | | | | | |

3824 60 11 | – – – Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú, D-glucitol tartalomra számítva | | | | | 172 | | | | | | |

3824 60 19 | – – – Másféle | | | | | | | 90 | | | | |

| – – Más: | | | | | | | | | | | |

3824 60 91 | – – – Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú, D-glucitol tartalomra számítva | | | | | 245 | | | | | | |

3824 60 99 | – – – Másféle | | | | | | | 128 | | | | |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

(100 kg árucikkre) |

Tejzsír-, tejfehérje-, szacharóz-, | Sovány tejpor (PG 2) | Teljes tejpor (PG3) | Vaj | Fehér cukor | Közönséges búza | Kukorica |

kg | kg | kg | kg | kg | kg |

A.Tejzsírt nem, vagy legfeljebb 1,5 tömegszázalékban tartalmaz és a tejfehérje-tartalma | | | | | | |

–legalább 2,5, de legfeljebb 6 tömegszázalék, | 14 | | | | | |

–legalább 6, de legfeljebb 18 tömegszázalék, | 42 | | | | | |

–legalább 18, de legfeljebb 30 tömegszázalék, | 75 | | | | | |

–legalább 30, de legfeljebb 60 tömegszázalék, | 146 | | | | | |

–legalább 60 tömegszázalék. | 208 | | | | | |

Tejzsírt legalább 1,5, de legfeljebb 3 tömegszázalékban tartalmaz: | | | | | | |

–Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 2,5 tömegszázalékban tartalmaz: | | | 3 | | | |

–Tejfehérje-tartalma: | | | | | | |

–legalább 2,5, de legfeljebb 6 tömegszázalék, | 14 | | 3 | | | |

–legalább 6, de legfeljebb 18 tömegszázalék, | 42 | | 3 | | | |

–legalább 18, de legfeljebb 30 tömegszázalék, | 75 | | 3 | | | |

–legalább 30, de legfeljebb 60 tömegszázalék, | 146 | | 3 | | | |

–legalább 60 tömegszázalék. | 208 | | 3 | | | |

Tejzsírt legalább 3, de legfeljebb 6 tömegszázalékban tartalmaz: | | | | | | |

–Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 2,5 tömegszázalékban tartalmaz: | | | 6 | | | |

–Tejfehérje-tartalma: | | | | | | |

–legalább 2,5, de legfeljebb 12 tömegszázalékban | 12 | 20 | | | | |

–legalább 12 tömegszázalékban | 71 | | 6 | | | |

Tejzsírt legalább 6, de legfeljebb 9 tömegszázalékban tartalmaz: | | | | | | |

–Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 4 tömegszázalékban tartalmaz: | | | 10 | | | |

–Tejfehérje-tartalma: | | | | | | |

–legalább 4, de legfeljebb 15 tömegszázalék | 10 | 32 | | | | |

–legalább 15 tömegszázalék | 71 | | 10 | | | |

Tejzsírt legalább 9, de legfeljebb 12 tömegszázalékban tartalmaz: | | | | | | |

–Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 6 tömegszázalékban tartalmaz: | | | 14 | | | |

–Tejfehérje-tartalma: | | | | | | |

–legalább 6, de legfeljebb 18 tömegszázalék, | 9 | 43 | | | | |

–legalább 18 tömegszázalék | 70 | | 14 | | | |

Tejzsírt legalább 12, de legfeljebb 18 tömegszázalékban tartalmaz: | | | | | | |

–Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 6 tömegszázalékban tartalmaz: | | | 20 | | | |

–Tejfehérje-tartalma: | | | | | | |

–legalább 6, de legfeljebb 18 tömegszázalék | | 56 | 2 | | | |

–legalább 18 tömegszázalék | 65 | | 20 | | | |

Tejzsírt legalább 18, de legfeljebb 26 tömegszázalékban tartalmaz: | | | | | | |

–Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 6 tömegszázalékban tartalmaz: | | | 29 | | | |

–Tejfehérjét legalább 6 %-ában tartalmaz | 50 | | 29 | | | |

Tejzsírt legalább 26, de legfeljebb 40 tömegszázalékban tartalmaz: | | | | | | |

–Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 6 tömegszázalékban tartalmaz | | | 45 | | | |

–Tejfehérjét legalább 6 tömegszázalékban tartalmaz | 38 | | 45 | | | |

Tejzsírtartalma: | | | | | | |

–legalább 40, de legfeljebb 55 tömegszázalék | | | 63 | | | |

–legalább 55, de legfeljebb 70 tömegszázalék, | | | 81 | | | |

–legalább 70, de legfeljebb 85 tömegszázalékban | | | 99 | | | |

–legalább 85 % | | | 117 | | | |

B.Szacharóz-, invertcukor- és/vagy izoglükóz- tartalma: | | | | | | |

–legalább 5, de legfeljebb 30 tömegszázalék, | | | | 24 | | |

–legalább 30, de legfeljebb 50 tömegszázalék, | | | | 45 | | |

–legalább 50, de legfeljebb 70 tömegszázalék | | | | 65 | | |

–legalább 70 tömegszázalék. | | | | 93 | | |

C.Keményítő- és/vagy szőlőcukor-tartalma: | | | | | | |

–legalább 5, de legfeljebb 25 tömegszázalék | | | | | 22 | 22 |

–legalább 25, de legfeljebb 50 % tömegszázalék, | | | | | 47 | 47 |

–legalább 50, de legfeljebb 75 tömegszázalék, | | | | | 74 | 74 |

–legalább 75 tömegszázalék | | | | | 101 | 101 |

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

Kiegészítő kód (összetétel szerint)

Tejzsír (tömegszázalék) | Tejfehérje (tömegszázalék) [1] | [2]Keményítő/Szőlőcukor (tömegszázalék) |

≥ 0 < 5 | ≥ 5 < 25 | ≥ 25 < 50 | ≥ 50 < 75 | ≥ 75 |

[3]Szacharóz/Invertcukor/Izocglükóz (tömegszázalék) | [2]Szacharóz/Invertcukor/Izocglükóz (tömegszázalék) | [2]Szacharóz/Invertcukor/Izocglükóz (tömegszázalék) | [2]Szacharóz/Invertcukor/Izocglükóz (tömegszázalék) | [2]Szacharóz/Invertcukor/Izocglükóz (tömegszázalék) |

≥ 0 < 5 | ≥ 5 < 30 | ≥ 30 < 50 | ≥ 50 < 70 | ≥ 70 | ≥ 0 < 5 | ≥ 5 < 30 | ≥ 30 < 50 | ≥ 50 < 70 | ≥ 70 | ≥ 0 < 5 | ≥ 5 < 30 | ≥ 30 < 50 | ≥ 50 | ≥ 0 < 5 | ≥ 5 < 30 | ≥ 30 | ≥ 0 < 5 | ≥ 5 |

≥ 0 < 1,5 | ≥ 0 < 2,5 | 7000 | 7001 | 7002 | 7003 | 7004 | 7005 | 7006 | 7007 | 7008 | 7009 | 7010 | 7011 | 7012 | 7013 | 7015 | 7016 | 7017 | 7758 | 7759 |

≥ 2,5< 6 | 7020 | 7021 | 7022 | 7023 | 7024 | 7025 | 7026 | 7027 | 7028 | 7029 | 7030 | 7031 | 7032 | 7033 | 7035 | 7036 | 7037 | 7768 | 7769 |

≥ 6 < 18 | 7040 | 7041 | 7042 | 7043 | 7044 | 7045 | 7046 | 7047 | 7048 | 7049 | 7050 | 7051 | 7052 | 7053 | 7055 | 7056 | 7057 | 7778 | 7779 |

≥ 18 < 30 | 7060 | 7061 | 7062 | 7063 | 7064 | 7065 | 7066 | 7067 | 7068 | 7069 | 7070 | 7071 | 7072 | 7073 | 7075 | 7076 | 7077 | 7788 | 7789 |

≥ 30 < 60 | 7080 | 7081 | 7082 | 7083 | 7084 | 7085 | 7086 | 7087 | 7088 | X | 7090 | 7091 | 7092 | X | 7095 | 7096 | X | X | X |

≥ 60 | 7800 | 7801 | 7802 | X | X | 7805 | 7806 | 7807 | X | X | 7810 | 7811 | X | X | X | X | X | X | X |

≥ 1,5 < 3 | ≥ 0 < 2,5 | 7100 | 7101 | 7102 | 7103 | 7104 | 7105 | 7106 | 7107 | 7108 | 7109 | 7110 | 7111 | 7112 | 7113 | 7115 | 7116 | 7117 | 7798 | 7799 |

≥ 2,5 < 6 | 7120 | 7121 | 7122 | 7123 | 7124 | 7125 | 7126 | 7127 | 7128 | 7129 | 7130 | 7131 | 7132 | 7133 | 7135 | 7136 | 7137 | 7808 | 7809 |

≥ 6 < 18 | 7140 | 7141 | 7142 | 7143 | 7144 | 7145 | 7146 | 7147 | 7148 | 7149 | 7150 | 7151 | 7152 | 7153 | 7155 | 7156 | 7157 | 7818 | 7819 |

≥ 18 < 30 | 7160 | 7161 | 7162 | 7163 | 7164 | 7165 | 7166 | 7167 | 7168 | 7169 | 7170 | 7171 | 7172 | 7173 | 7175 | 7176 | 7177 | 7828 | 7829 |

≥ 30 < 60 | 7180 | 7181 | 7182 | 7183 | X | 7185 | 7186 | 7187 | 7188 | X | 7190 | 7191 | 7192 | X | 7195 | 7196 | X | X | X |

≥ 60 | 7820 | 7821 | 7822 | X | X | 7825 | 7826 | 7827 | X | X | 7830 | 7831 | X | X | X | X | X | X | X |

≥ 3 < 6 | ≥ 0 < 2,5 | 7840 | 7841 | 7842 | 7843 | 7844 | 7845 | 7846 | 7847 | 7848 | 7849 | 7850 | 7851 | 7852 | 7853 | 7855 | 7856 | 7857 | 7858 | 7859 |

≥ 2,5 < 12 | 7200 | 7201 | 7202 | 7203 | 7204 | 7205 | 7206 | 7207 | 7208 | 7209 | 7210 | 7211 | 7212 | 7213 | 7215 | 7216 | 7217 | 7220 | 7221 |

≥ 12 | 7260 | 7261 | 7262 | 7263 | 7264 | 7265 | 7266 | 7267 | 7268 | 7269 | 7270 | 7271 | 7272 | 7273 | 7275 | 7276 | X | 7838 | X |

≥ 6 < 9 | ≥ 0 < 4 | 7860 | 7861 | 7862 | 7863 | 7864 | 7865 | 7866 | 7867 | 7868 | 7869 | 7870 | 7871 | 7872 | 7873 | 7875 | 7876 | 7877 | 7878 | 7879 |

≥ 4 < 15 | 7300 | 7301 | 7302 | 7303 | 7304 | 7305 | 7306 | 7307 | 7308 | 7309 | 7310 | 7311 | 7312 | 7313 | 7315 | 7316 | 7317 | 7320 | 7321 |

≥ 15 | 7360 | 7361 | 7362 | 7363 | 7364 | 7365 | 7366 | 7367 | 7368 | 7369 | 7370 | 7371 | 7372 | 7373 | 7375 | 7376 | X | 7378 | X |

≥ 9 < 12 | ≥ 0 < 6 | 7900 | 7901 | 7902 | 7903 | 7904 | 7905 | 7906 | 7907 | 7908 | 7909 | 7910 | 7911 | 7912 | 7913 | 7915 | 7916 | 7917 | 7918 | 7919 |

≥ 6 < 18 | 7400 | 7401 | 7402 | 7403 | 7404 | 7405 | 7406 | 7407 | 7408 | 7409 | 7410 | 7411 | 7412 | 7413 | 7415 | 7416 | 7417 | 7420 | 7421 |

≥ 18 | 7460 | 7461 | 7462 | 7463 | 7464 | 7465 | 7466 | 7467 | 7468 | X | 7470 | 7471 | 7472 | X | 7475 | 7476 | X | X | X |

≥ 12 < 18 | ≥ 0 < 6 | 7940 | 7941 | 7942 | 7943 | 7944 | 7945 | 7946 | 7947 | 7948 | 7949 | 7950 | 7951 | 7952 | 7953 | 7955 | 7956 | 7957 | 7958 | 7959 |

≥ 6 < 18 | 7500 | 7501 | 7502 | 7503 | 7504 | 7505 | 7506 | 7507 | 7508 | 7509 | 7510 | 7511 | 7512 | 7513 | 7515 | 7516 | 7517 | 7520 | 7521 |

≥ 18 | 7560 | 7561 | 7562 | 7563 | 7564 | 7565 | 7566 | 7567 | 7568 | X | 7570 | 7571 | 7572 | X | 7575 | 7576 | X | X | X |

≥ 18 < 26 | ≥ 0 < 6 | 7960 | 7961 | 7962 | 7963 | 7964 | 7965 | 7966 | 7967 | 7968 | 7969 | 7970 | 7971 | 7972 | 7973 | 7975 | 7976 | 7977 | 7978 | 7979 |

≥ 6 | 7600 | 7601 | 7602 | 7603 | 7604 | 7605 | 7606 | 7607 | 7608 | 7609 | 7610 | 7611 | 7612 | 7613 | 7615 | 7616 | X | 7620 | X |

≥ 26 < 40 | ≥ 0 < 6 | 7980 | 7981 | 7982 | 7983 | 7984 | 7985 | 7986 | 7987 | 7988 | X | 7990 | 7991 | 7992 | X | 7995 | 7996 | X | X | X |

≥ 6 | 7700 | 7701 | 7702 | 7703 | X | 7705 | 7706 | 7707 | 7708 | X | 7710 | 7711 | 7712 | X | 7715 | 7716 | X | X | X |

≥ 40 < 55 | | 7720 | 7721 | 7722 | 7723 | X | 7725 | 7726 | 7727 | 7728 | X | 7730 | 7731 | 7732 | X | 7735 | 7736 | X | X | X |

≥ 55 < 70 | | 7740 | 7741 | 7742 | X | X | 7745 | 7746 | 7747 | X | X | 7750 | 7751 | X | X | X | X | X | X | X |

≥ 70 < 85 | | 7760 | 7761 | 7762 | X | X | 7765 | 7766 | X | X | X | 7770 | 7771 | X | X | X | X | X | X | X |

≥ 85 | | 7780 | 7781 | X | X | X | 7785 | 7786 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

[1] Keményítő, szőlőcukorAz árucikkekben (a leírásnak megfelelően) jelen lévő keményítő-, és annak bomlástermékei, azaz a szőlőcukor összes polimerje, és a szőlőcukorként meghatározott és keményítőben megadott szőlőcukor (szárazanyag alapon, 100 % tisztaságban; szőlőcukor/keményítő átváltási tényező: 0,9).Azonban ha a szőlőcukor és a gyümölcscukor keverékét tüntetik fel (bármilyen formában) és/vagy az az árucikkben jelen van, a fenti számításban az árucikk gyümölcscukor-tartalmán felüli szőlőcukor-mennyiséget kell figyelembe venni.

[2] Szacharóz/invertcukor/izoglükózAz árucikkekben (a leírásnak megfelelően) jelen lévő szacharóztartalom, együtt azzal a szacharózzal, amely a szacharózban megadott szőlőcukor és a gyümölcscukor bármilyen elegyéből adódik (e két cukorféle mennyiségének számtani összege szorozva 0,95-tel), amelyet (bármilyen formában) feltüntetnek és/vagy azt az árucikk tartalmazza.Azonban ha az árucikk gyümölcscukor-tartalma alacsonyabb, mint a szőlőcukor-tartalma, a fenti számításban a szőlőcukor mennyiségének (tömegre vetítve) meg kell egyeznie a gyümölcscukor mennyiségével.Megjegyzés:Minden esetben, amikor a laktózból hidrolízis útján keletkező terméket feltüntetik, és/vagy galaktóz található a cukrok között, akkor az összes szőlőcukor-talomból a galaktóz mennyiségének megfelelő szőlőcukrot le kell vonni, mielőtt bármilyen más számítást végeznének.

[3] Tejfehérjék:Az árucikkekben jelen lévő kazein és/vagy kazeinát nem tekintendő tejfehérjének, amennyiben az árucikkek nem tartalmaznak egyetlen tejeredetű összetevőt sem.Az árucikkek 1 tömegszázaléknál kisebb tejzsír-, illetve laktóztartalma nem tekintendő egyéb tejeredetű összetevőnek.A vámkezelés során, a vámáru-nyilatkozatok kitöltésekor az érintett személynek fel kell tüntetnie a megfelelő nyilatkozatban a következőket: "egyetlen tejeredetű összetevő: kazein/kazeinát".

--------------------------------------------------

Top