EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1073/2009 o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Njome se žele pojasniti i pojednostavniti pravila za međunarodni prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima na području EU-a te uvjeti pod kojima strani prijevoznici smiju pružati usluge unutarnjeg prijevoza u zemlji EU-a.
 • Njome se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 561/2006 o vremenu vožnje u sektoru cestovnog prometa (vidjeti sažetak).
 • Njome se stavljaju izvan snage i zamjenjuju uredbe (EEZ) br. 684/92 i (EZ) br. 12/98.

KLJUČNE TOČKE

Sloboda pružanja usluga

Prijevoznik ima pravo pružati usluge linijskog međunarodnog prijevoza, uključujući usluge posebnog linijskog prijevoza i usluge povremenog prijevoza običnim i turističkim autobusima, bez diskriminacije na temelju državljanstva ili mjesta poslovnog nastana ako:

 • je u zemlji EU-a u kojoj mu se nalazi nastan ovlašten pružati usluge linijskog prijevoza u skladu s uvjetima pristupa tržištu iz nacionalnog zakonodavstva;
 • ispunjava uvjete EU-a o dopuštenju obavljanja djelatnosti putničkog prijevoznika u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu;
 • ispunjava zakonske uvjete u pogledu standarda EU-a za vozače i vozila.

Licencija EU-a (Zajednice)

 • Međunarodni prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima obavlja se na temelju licencije EU-a koju su izdala nadležna tijela zemlje EU-a poslovnog nastana.
 • Licencija se izdaje na ime prijevoznika na razdoblje od najviše deset godina i može se produžiti i nije prenosiva.
 • Zemlje EU-a također mogu odlučiti da će licencija EU-a vrijediti za pružanje usluga unutarnjeg prijevoza.

Usluge linijskog prijevoza koje se pružaju na temelju dozvole

 • Dozvole se izdaju na ime prijevoznika na razdoblje od najviše pet godina i nisu prenosive. Međutim, prijevoznik koji je dobio dozvolu može obavljati prijevoz s pomoću podvozara uz suglasnost nadležnog tijela u zemlji EU-a u kojoj se nalazi polazno mjesto.
 • Dozvole se izdaju u dogovoru s nadležnim tijelima svih zemalja EU-a u kojima se putnici ukrcavaju ili iskrcavaju. U dozvolama se definiraju:
  • vrsta prijevoza;
  • itinerar;
  • postaje i red vožnje; i
  • rok valjanosti.
 • Ovlašćuju imatelja da pruža usluge linijskog prijevoza na državnim područjima svih zemalja EU-a preko kojih linija prolazi.
 • Dozvola, uključujući produženje i izmjenu dozvole, ne izdaje se u sljedećim slučajevima:
  • ako podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole nije sposoban pružiti uslugu prijevoza uz pomoć opreme koja mu je neposredno na raspolaganju;
  • ako podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole nije poštovao nacionalne ili međunarodne propise o cestovnom prijevozu;
  • ako u slučaju produženja uvjeti za dobivanje dozvole nisu ispunjeni;
  • ako zemlja EU-a odluči da bi dotična usluga prijevoza ozbiljno utjecala na održivost usporedivoga prijevoza koji se obavlja na temelju jednog ugovora, ili više njih, o pružanju javnih usluga;
  • ako zemlja EU-a odluči da glavna svrha pružanja usluge prijevoza nije prijevoz putnika između postaja u različitim zemljama EU-a.
 • Osim u slučaju više sile*, prijevoznik koji pruža redovitu uslugu prijevoza mora poduzeti sve mjere kako bi osigurao uslugu prijevoza koja ispunjava standarde u pogledu kontinuiteta, redovitosti i kapaciteta te druge uvjete koje je propisalo nadležno tijelo.

Kabotaža*

Kabotaža je dopuštena za sljedeće usluge:

 • unutarnji prijevoz putnika koji prijevoznik privremeno obavlja u zemlji EU-a koja je domaćin;
 • ukrcaj ili iskrcaj putnika u istoj zemlji EU-a u okviru međunarodnog linijskog prijevoza, pod uvjetom da kabotaža nije glavna svrha te usluge prijevoza.

Kontrole i kazne

 • Prijevoznici koji pružaju usluge linijskog prijevoza moraju izdavati ili pojedinačne ili skupne vozne karte u kojima je navedeno polazno i odredišno mjesto, rok važenja karte i vozarina.
 • U slučaju ozbiljne povrede zakonodavstva EU-a o cestovnom prijevozu, nadležna tijela zemlje EU-a u kojoj dotični prijevoznik ima poslovni nastan moraju poduzeti odgovarajuće mjere za rješavanje predmeta koje mogu uključivati opomenu ili izricanje upravnih kazni.
 • Ako strani prijevoznik ozbiljno povrijedi zakonodavstva EU-a o cestovnom prijevozu, zemlja EU-a u kojoj je došlo do povrede poslat će nadležnim tijelima zemlje EU-a u kojoj prijevoznik ima poslovni nastan opis povrede, kategoriju, vrstu i ozbiljnost povrede te nametnute kazne.
 • Sve ozbiljne povrede moraju se unijeti u nacionalni elektronički registar cestovnih prijevoznika.

Pandemija bolesti COVID-19

Uredba (EU) 2020/698 o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog izbijanja pandemije bolesti COVID‐19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te odgodi određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu. Uredbom se za šest mjeseci produljuje valjanost licencije Zajednice utvrđena Uredbom (EU) br. 1073/2009.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 4. prosinca 2011. Uredbom (EZ) br. 1073/2009 revidirane su i zamijenjene uredbe (EEZ) br. 684/92 i (EZ) br. 12/98 (i njihove naknadne izmjene).

POZADINA

Dodatne informacije potražite ovdje:

KLJUČNI POJMOVI

Viša sila: neuobičajene i nepredvidive okolnosti koje nisu povezane s dotičnim prijevoznikom i čije se posljedice nisu mogle izbjeći unatoč pridržavanju svih mjera dužne pažnje.
Kabotaža: nacionalni prijevoz putnika koji obavljaju strani prijevoznici.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 (preinaka) (SL L 300, 14.11.2009., str. 88.–105.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1073/2009 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog izbijanja bolesti COVID‐19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te odgodi određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (SL L 165, 27.5.2020., str. 10.–24.)

Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006.o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (SL L 102, 11.4.2006., str. 1.–14.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 30.07.2020

Top