EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1331

Uredba (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma Tekst značajan za EGP

OJ L 354, 31.12.2008, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 50 - 55

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1331/oj

15/Sv. 20

HR

Službeni list Europske unije

50


32008R1331


L 354/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA (EZ) br. 1331/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. prosinca 2008.

o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Slobodno kretanje sigurne i zdrave hrane je bitan aspekt unutarnjeg tržišta i značajno doprinosi zdravlju i dobrobiti građana, te njihovim socijalnim i gospodarskim interesima.

(2)

Pri provođenju politika Zajednice trebalo bi osigurati visoku razinu zaštite života i zdravlja ljudi.

(3)

Kako bi se osiguralo zdravlje ljudi, sigurnost aditiva, enzima i aroma koji se koriste u hrani namijenjenoj prehrani ljudi treba procijeniti prije njihovog stavljanja na tržište Zajednice.

(4)

Uredbom (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (3), Uredbom (EZ) br. 1332/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim enzimima (4), Uredbom (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani (5) (dalje u tekstu „sektorski zakoni o hrani”), utvrđuju se usklađeni kriteriji i zahtjevi za ocjenu i odobrenja ovih tvari.

(5)

Predviđa se, posebno, da se prehrambeni aditivi, prehrambeni enzimi i prehrambene arome, u stupnju u kojem se prehrambene arome moraju ocijeniti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1334/2008 (o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani), ne smiju staviti na tržište ili upotrebljavati u hrani namijenjenoj prehrani ljudi, u skladu s uvjetima utvrđenim u pojedinim sektorskim zakonima o hrani, ako nisu uključeni u popis odobrenih tvari Zajednice.

(6)

Kako bi se održalo povjerenje potrošača, apsolutno je bitno osigurati transparentnost u proizvodnji i postupanju s hranom.

(7)

U tom se smislu čini primjerenim da se za ove tri kategorije tvari uspostavi zajednički postupak Zajednice za ocjenjivanje i odobravanje, koji je učinkovit, vremenski ograničen i transparentan, kako bi se osiguralo njihovo slobodno kretanje unutar tržišta Zajednice.

(8)

Ovaj se zajednički postupak mora temeljiti na načelima dobrog upravljanja i pravne sigurnosti, te se mora provoditi u skladu s tim načelima.

(9)

Utvrđivanjem različitih faza postupka, rokova za te faze, uloga uključenih stranaka i načela koja se primjenjuju, ovom se Uredbom upotpunjuje zakonodavni okvir u vezi s odobravanjem ovih tvari. Međutim, za neke vidove postupka, bitno je da se u obzir uzmu posebne osobine svakog sektorskog zakona o hrani.

(10)

Rokovi utvrđeni postupkom uvažavaju vrijeme potrebno za razmatranje različitih kriterija postavljenih u svakom sektorskom zakonu o hrani, te dopuštaju dovoljno vremena za savjetovanje pri pripremi nacrta mjera. Posebno, devetomjesečni rok koji Komisija ima za predlaganje nacrta uredbe o ažuriranju popisa Zajednice, ne bi trebao isključiti mogućnost obavljanja ovog posla u kraćem roku.

(11)

Po primitku zahtjeva Komisija bi trebala, što je moguće prije nakon ocjene valjanosti i primjenjivosti zahtjeva, započeti postupak i prema potrebi tražiti mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane (dalje u tekstu Agencija) koja je uspostavljena Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (6).

(12)

U skladu s okvirom za procjenu rizika u području sigurnosti hrane, koji je uspostavljen Uredbom (EZ) br. 178/2002, odobrenju za stavljanje tvari na tržište mora prethoditi neovisna znanstvena ocjena, najvišeg mogućeg standarda, rizika koji oni predstavljaju za zdravlje ljudi. Nakon ove ocjene, koja se provodi pod nadležnošću Agencije, mora slijediti odluka o upravljanju rizikom koju donosi Komisija u skladu s regulatornim postupkom koji osigurava blisku suradnju između Komisije i država članica.

(13)

Odobrenje za stavljanje ovih tvari na tržište trebalo bi izdavati u skladu s ovom Uredbom, pod uvjetom da su ispunjeni kriteriji za odobrenje utvrđeni sektorskim zakonima o hrani.

(14)

Poznato je da u nekim slučajevima znanstvena ocjena rizika sama za sebe ne može dati sve informacije na kojima se mora temeljiti odluka o upravljanju rizikom, te da se u obzir moraju uzeti drugi utemeljeni čimbenici važni za problem koji se razmatra, uključujući socijalne, gospodarske, tradicijske, etičke i okolišne čimbenike, te izvedivost nadzora.

(15)

Kako bi se osiguralo da o valjanim odobrenjima budu obaviješteni i poslovni subjekti u odgovarajućim sektorima i javnost, odobrene tvari trebalo bi uključiti u popis Zajednice koji izrađuje, održava i objavljuje Komisija.

(16)

Kada je to primjereno i u nekim okolnostima, poseban sektorski zakon o hrani može predvidjeti za određeno vremensko razdoblje zaštitu znanstvenih podataka i drugih informacija koje je dostavio podnositelj zahtjeva. U tom bi se slučaju sektorskim zakonom o hrani trebali utvrditi uvjeti pod kojima se ovi podaci ne smiju upotrebljavati u korist drugog podnositelja zahtjeva.

(17)

Umrežavanje između Agencije i organizacija država članica koje djeluju na područjima misije Agencije, jedno je od osnovnih načela rada Agencije. Kao posljedica toga, pri donošenju svojeg mišljenja, Agencija može upotrijebiti mrežu koja joj je stavljena na raspolaganje člankom 36. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbom Komisije (EZ) br. 2230/2004 (7).

(18)

Zajednički postupak odobravanja tvari mora ispunjavati zahtjeve transparentnosti i obavješćivanja javnosti, jamčeći pri tom pravo podnositelja zahtjeva na očuvanje tajnosti nekih informacija.

(19)

Trebalo bi zadržati tajnost nekih aspekata zahtjeva kako bi se zaštitio konkurentni položaj podnositelja zahtjeva. Međutim, informacije koje se odnose na sigurnost tvari, uključujući između ostalog toksikološke studije, druge studije o sigurnosti i neobrađene podatke, ne bi trebale ni pod kojim okolnostima biti tajne.

(20)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002, Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (8) primjenjuje se na dokumente Agencije.

(21)

Uredbom (EZ) br. 178/2002 utvrđuju se postupci za poduzimanje hitnih mjera u odnosu na hranu podrijetlom iz Zajednice ili uvezenu iz trećih zemalja. Njome se ovlašćuje Komisija za donošenje takvih mjera u situacijama kada se čini da hrana predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili okoliš, i kada takav rizik ne može biti na zadovoljavajući način obuhvaćen mjerama koje poduzima jedna ili više država članica.

(22)

Radi učinkovitosti i pojednostavljenja zakonodavstva, trebalo bi srednjoročno ispitati treba li područje primjene zajedničkog postupka proširiti na drugo zakonodavstvo u području hrane.

(23)

Kako ciljeve ove Uredbe ne mogu dostatno ostvariti države članice radi razlika između nacionalnih zakona i propisa, nego ih se može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti određenom u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(24)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebalo bi donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlastih dodijeljenih Komisiji (9).

(25)

Komisiju bi posebno trebalo ovlastiti za ažuriranje popisa Zajednice. Budući da su te mjere općenitog opsega, te su namijenjene za dopunu elemenata koji nisu ključni pojedinog sektorskog zakona o hrani, inter alia, njegovim nadopunjavanjem novim elementima koji nisu ključni, one se moraju donijeti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim člankom 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(26)

Radi učinkovitosti, trebalo bi skratiti uobičajene rokove za regulatorni postupak s kontrolom, za dodavanje tvari na popise Zajednice i za dodavanje, brisanje ili promjenu uvjeta, specifikacija ili ograničenja povezanih s uključivanjem tvari na popise Zajednice.

(27)

Kada se u hitnim slučajevima ne mogu poštovati uobičajeni rokovi za regulatorni postupak s kontrolom, Komisija bi trebala imati mogućnost primjene hitnog postupka predviđenog člankom 5.a stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ za uklanjanje tvari s popisa Zajednice, te za dodavanje, uklanjanje ili promjene uvjeta, specifikacija ili ograničenja povezanih s uključivanjem tvari u popise Zajednice,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆA NAČELA

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuje zajednički postupak za ocjenu i odobravanje (dalje u tekstu „zajednički postupak”) prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima, prehrambenih aroma i izvornih sirovina za prehrambene arome i sastojke hrane s osobinama aroma, koji se upotrebljavaju ili su namijenjeni za upotrebu u ili na hrani (u daljnjem tekstu „tvari”), koji doprinosi slobodnom kretanju hrane unutar Zajednice te visokoj razini zaštite zdravlja ljudi i visokoj razini zaštite potrošača, uključujući zaštitu interesa potrošača. Ova se Uredba ne odnosi na arome dima, koje spadaju u područje primjene Uredbe (EZ) br. 2065/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. studenoga 2003. o aromama dima koje se uporabljuju ili su namijenjene za uporabu u ili na hrani (10).

2.   Zajedničkim postupkom se utvrđuju postupovna rješenja za ažuriranje popisa tvari čije je stavljanje na tržište odobreno u Zajednici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1333/2008 (o prehrambenim aditivima), Uredbom (EZ) br. 1332/2008 (o prehrambenim enzimima) i Uredbom (EZ) br. 1334/2008 (o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani) (dalje u tekstu „sektorski zakoni o hrani”).

3.   Kriteriji u skladu s kojima se tvari mogu uključiti u popis Zajednice iz članka 2., sadržaj Uredbe iz članka 7. i, ako je primjereno, prijelazne odredbe u vezi s postupcima koji su u tijeku, utvrđuju se u svakom sektorskom zakonu o hrani.

Članak 2.

Popis tvari Zajednice

1.   U skladu sa svakim sektorskim zakonom o hrani, tvari koje su odobrene za stavljanje na tržište Zajednice, uključuju se u popis čiji se sadržaj određuje navedenim zakonom (dalje u tekstu „popis Zajednice”). Popis Zajednice ažurira Komisija. On se objavljuje u Službenom listu Europske unije.

2.   „Ažuriranje popisa Zajednice” znači:

(a)

dodavanje tvari na popis Zajednice;

(b)

uklanjanje tvari s popisa Zajednice;

(c)

dodavanje, uklanjanje ili mijenjanje uvjeta, specifikacija ili ograničenja povezanih s uključivanjem tvari u popis Zajednice.

POGLAVLJE II.

ZAJEDNIČKI POSTUPAK

Članak 3.

Glavne faze zajedničkog postupka

1.   Zajednički postupak za ažuriranje popisa Zajednice može započeti na poticaj Komisije ili nakon podnošenja zahtjeva. Zahtjev može podnijeti država članica ili zainteresirana stranka, koja može zastupati nekoliko zainteresiranih stranaka, u skladu s uvjetima predviđenim provedbenim mjerama iz članka 9. stavka 1. točke (a) (dalje u tekstu podnositelj zahtjeva). Zahtjevi se šalju Komisiji.

2.   Komisija traži mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane (dalje u tekstu Agencija), koje se daje u skladu s člankom 5.

Međutim, za ažuriranja iz članka 2. stavka 2. točaka (b) i (c), od Komisije se ne zahtijeva da traži mišljenje Agencije, ako predmetna ažuriranja neće imati utjecaj na zdravlje ljudi.

3.   Zajednički postupak završava tako da Komisija u skladu s člankom 7. donese uredbu kojom se provodi to ažuriranje.

4.   Odstupajući od stavka 3., Komisija može u bilo kojoj fazi postupka završiti zajednički postupak i odlučiti da ne nastavi s planiranim ažuriranjem, ako ocijeni da je takvo ažuriranje neutemeljeno. Kada je to primjereno, ona uvažava mišljenje Agencije, stajališta država članica i odgovarajuće odredbe prava Zajednice, te druge legitimne čimbenike važne za problem koji se razmatra.

U takvim slučajevima, kada je to primjereno, Komisija izravno obavješćuje podnositelja zahtjeva i državu članicu, navodeći u svom pismu razloge radi kojih ne smatra ažuriranje utemeljenim.

Članak 4.

Pokretanje postupka

1.   Po primitku zahtjeva za ažuriranje popisa Zajednice, Komisija:

(a)

potvrđuje podnositelju primitak zahtjeva u pisanom obliku, u roku od 14 radnih dana od njegovog primitka;

(b)

ako je primjereno, u najkraćem mogućem roku obavješćuje Agenciju o zahtjevu, tražeći njezino mišljenje u skladu s člankom 3. stavkom 2.

Komisija zahtjev stavlja na raspolaganje državama članicama.

2.   Kada pokreće postupak na vlastitu inicijativu, Komisija o tome obavješćuje države članice i, ako je potrebno, traži mišljenje Agencije.

Članak 5.

Mišljenje Agencije

1.   Agencija daje svoje mišljenje u roku od devet mjeseci od primitka valjanog zahtjeva.

2.   Agencija upućuje svoje mišljenje Komisiji, državama članicama i, ako je potrebno, podnositelju zahtjeva.

Članak 6.

Dodatne informacije u vezi s ocjenom rizika

1.   U opravdanim slučajevima, kada Agencija zahtijeva dodatne informacije od podnositelja zahtjeva, može se produljiti razdoblje iz članka 5. stavka 1. Nakon savjetovanja s podnositeljem zahtjeva, Agencija utvrđuje razdoblje u kojem se ove informacije mogu osigurati i obavješćuje Komisiju o potrebnom dodatnom razdoblju. Ako Komisija ne prigovori u roku od osam radnih dana od obavijesti Agencije, razdoblje iz članka 5. stavka 1. se automatski produljuje za dodatno razdoblje. Komisija obavješćuje države članice o ovom produljenju.

2.   Ako se Agenciji dodatne informacije ne dostave u roku iz stavka 1., Agencija donosi svoje mišljenje na temelju informacija koje je već dobila.

3.   Ako podnositelji zahtjeva šalju dodatne informacije na vlastitu inicijativu, šalju ih Agenciji i Komisiji. U takvim slučajevima Agencija daje svoje mišljenje u prvobitnom roku, ne dovodeći u pitanje članak 10.

4.   Agencija dodatne informacije stavlja na raspolaganje državama članicama i Komisiji.

Članak 7.

Ažuriranje popisa Zajednice

1.   Komisija u roku od devet mjeseci nakon što Agencija da svoje mišljenje, Odboru iz članka 14. stavka 1. dostavlja nacrt Uredbe kojom se ažurira popis Zajednice, uzimajući u obzir mišljenje Agencije, sve odgovarajuće odredbe prava Zajednice i sve druge legitimne čimbenike važne za problem koji se razmatra.

U slučajevima kada nije zatraženo mišljenje Agencije, devetomjesečni rok započinje od dana kada Komisija primi valjani zahtjev.

2.   U uredbi kojom se ažurira popis Zajednice, objašnjavaju se razlozi na kojima se ona temelji.

3.   Ako nacrt uredbe nije u skladu s mišljenjem Agencije, Komisija mora objasniti razloge za svoju odluku.

4.   Mjere predviđene za izmjene elemenata koji nisu ključni pojedinog sektorskog zakona o hrani, koje se odnose na uklanjanje tvari iz popisa Zajednice, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 14. stavka 3.

5.   Radi učinkovitosti, mjere predviđene za izmjene elemenata koji nisu ključni pojedinog sektorskog zakona o hrani, inter alia, njegovim nadopunjavanjem u vezi s dodavanjem tvari u popis Zajednice te dodavanjem, uklanjanjem ili mijenjanjem uvjeta, specifikacija ili ograničenja povezanih s uključivanjem tvari u popis Zajednice, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 14. stavka 4.

6.   U hitnim slučajevima Komisija može primijeniti hitan postupak iz članka 14. stavka 5. za uklanjanje tvari s popisa Zajednice, te za dodavanje, uklanjanje ili promjene uvjeta, specifikacija ili ograničenja povezanih s uključivanjem tvari u popise Zajednice.

Članak 8.

Dodatne informacije u vezi s upravljanjem rizikom

1.   Kada Komisija od podnositelja zahtjeva traži dodatne informacije o pitanjima koja se odnose na upravljanje rizikom, ona zajedno s podnositeljem zahtjeva određuje rok u kojem se te informacije mogu osigurati. U takvim se slučajevima razdoblje iz članka 7. može primjereno produljiti. Komisija obavješćuje države članice o ovom produljenju i stavlja im na raspolaganje dodatne informacije, kada ih dobije.

2.   Ako se dodatne informacije ne dostave u dodatnom roku iz stavka 1., Komisija djeluje na temelju već dobivenih informacija.

POGLAVLJE III.

RAZNE ODREDBE

Članak 9.

Provedbene mjere

1.   U skladu s regulatornim postupkom iz članka 14. stavka 2., najkasnije 24 mjeseci od donošenja pojedinog sektorskog zakona o hrani, Komisija donosi provedbene mjere za ovu Uredbu, vodeći posebno brigu o:

(a)

sadržaju, pripremi i podnošenju zahtjeva iz članka 4. stavka 1.;

(b)

postupcima za provjeru valjanosti zahtjeva;

(c)

vrsti informacija koje moraju biti uključene u mišljenje Agencije iz članka 5.

2.   Radi donošenja provedbenih mjera iz stavka 1. točke (a), Komisija se savjetuje s Agencijom, koja joj u roku od šest mjeseci od datuma stupanja na snagu pojedinog sektorskog zakona o hrani dostavlja prijedlog u vezi s podacima potrebnim za procjenu rizika za predmetne tvari.

Članak 10.

Produljenje rokova

Ne dovodeći u pitanje članak 6. stavak 1. i članak 8. stavak 1., Komisija u iznimnim slučajevima može produžiti razdoblja iz članka 5. stavka 1. i članka 7. na vlastitu inicijativu ili, ako je primjereno, na zahtjev Agencije, ako priroda predmetnog problema to opravdava. U takvim slučajevima Komisija, ako je primjereno, o produljenju i razlozima za njega obavješćuje podnositelja zahtjeva i države članice.

Članak 11.

Transparentnost

Agencija osigurava transparentnost svojih aktivnosti u skladu s člankom 38. Uredbe (EZ) br. 178/2002. Posebno, bez odlaganja objavljuje svoja mišljenja. Također objavljuje svaki zahtjev za njezino mišljenje, kao i svako produljenje roka u skladu s člankom 6. stavkom 1.

Članak 12.

Tajnost

1.   Među informacijama koje daju podnositelji zahtjeva, informacije čije bi otkrivanje moglo značajno štetiti njihovom konkurentnom položaju može se tretirati kao tajne.

S informacijama koje se odnose na sljedeće, ne smije se ni u kojem slučaju postupati kao s tajnim informacijama:

(a)

ime i adresa podnositelja zahtjeva;

(b)

naziv i jasan opis tvari;

(c)

utemeljenost upotrebe tvari u ili na određenoj hrani ili kategorijama hrane;

(d)

informacije koje su važne za ocjenu sigurnosti tvari;

(e)

kada je primjenjivo, metoda(-e) analize.

2.   U svrhu provedbe stavka 1., podnositelji zahtjeva naznačuju s kojim od danih informacija žele da se postupa kao s tajnim informacijama. U takvim se slučajevima mora dati opravdanje koje se može provjeriti.

3.   Nakon savjetovanja s podnositeljima zahtjeva, Komisija odlučuje koje će informacije ostati tajne i o tome obavješćuje podnositelje zahtjeva i države članice.

4.   Nakon što su podnositelji zahtjeva upoznati sa stajalištem Komisije, oni mogu u roku od tri tjedna povući svoj zahtjev, kako bi očuvali tajnost danih informacija. Tajnost informacija se čuva do isteka ovog roka.

5.   U skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Komisija, Agencija i države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale odgovarajuću tajnost informacija koje su primile u skladu s ovom Uredbom, osim informacija koje se moraju objaviti, ako okolnosti to zahtijevaju, kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili okoliš.

6.   Ako podnositelj zahtjeva povuče, ili je povukao, svoj zahtjev, Komisija, Agencija i države članice ne smiju otkriti tajne informacije, uključujući i one čija je tajnost bila predmet neslaganja između Komisije i podnositelja zahtjeva.

7.   Provedba stavaka 1. do 6. ne utječe na razmjenu informacija između Komisije, Agencije i država članica.

Članak 13.

Hitni slučajevi

Ako se radi o hitnom slučaju u vezi s tvarima na popisu Zajednice, posebno u svjetlu mišljenja Agencije, donose se mjere u skladu s postupcima iz članaka 53. i 54. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

Članak 14.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja uspostavljen člankom 58. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

4.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i stavak 5. točka (b) te članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Rokovi utvrđeni člankom 5.a stavkom 3. točkom (c) te stavkom 4. točkom (b) i točkom (e) Odluke 1999/468/EZ su dva mjeseca, dva mjeseca i četiri mjeseca.

5.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. te članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Članak 15.

Nadležna tijela država članica

Najkasnije šest mjeseci od stupanja na snagu svakog sektorskog zakona o hrani, države članice dostavljaju Komisiji i Agenciji, za svaki sektorski zakon o hrani, ime i adresu nacionalnog nadležnog tijela za potrebe zajedničkog postupka i kao njegovu kontaktnu točku.

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 16.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Za svaki sektorski zakon o hrani, primjenjuje se od datuma primjene mjera iz članka 9. stavka 1.

Članak 9. se primjenjuje od 20. siječnja 2009.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. prosinca 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

B. LE MAIRE


(1)  SL C 168, 20.7.2007., str. 34.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 10. srpnja 2007. (SL C 175 E, 10.7.2008., str. 134.), Zajedničko stajalište Vijeća od 10. ožujka 2008. (SL C 111 E, 6.5.2008., str. 1.), Stajalište Europskog parlamenta od 8. srpnja 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 18. studenoga 2008.

(3)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(4)  SL L 354, 31.12.2008., str. 7.

(5)  SL L 354, 31.12.2008., str. 34.

(6)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(7)  Uredba (EZ) br. 2230/2004 od 23. prosinca 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 178/2002 s obzirom na mrežu organizacija koje djeluju na područjima misije Europske agencije za sigurnost hrane (SL L 379, 24.12.2004., str. 64.).

(8)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(9)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(10)  SL L 309, 26.11.2003., str. 1.


Top