Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_052_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 052

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.052.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 052

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1969

L 326

36

 

 

31969L0493

 

 

 

(69/493/EEZ)
Direktiva Vijeća od 15. prosinca 1969. o usklađivanju zakona država članica o kristalnom staklu

3

1977

L 220

60

 

 

31977L0538

 

 

 

(77/538/EEZ)
Direktiva Vijeća od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stražnja svjetla za maglu za motorna vozila i njihove prikolice

7

1977

L 220

72

 

 

31977L0539

 

 

 

(77/539/EEZ)
Direktiva Vijeća od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na svjetla za vožnju unatrag za motorna vozila i njihove prikolice

19

1977

L 220

83

 

 

31977L0540

 

 

 

(77/540/EEZ)
Direktiva Vijeća od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na parkirna svjetla za motorna vozila i njihove prikolice

30

1978

L 168

45

 

 

31978L0549

 

 

 

(78/549/EEZ)
Direktiva Vijeća od 12. lipnja 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na blatobrane na motornim vozilima

42

1987

L 085

40

 

 

31987L0217

 

 

 

(87/217/EEZ)
Direktiva Vijeća od 19. ožujka 1987. o sprečavanju i smanjenju onečišćenja okoliša azbestom

48

1994

L 100

1

 

 

31994L0009

 

 

 

Direktiva 94/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. ožujka 1994. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

54

1996

L 236

44

 

 

31996L0058

 

 

 

Direktiva 96/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. rujna 1996. o izmjeni Direktive 89/686/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na osobnu zaštitnu opremu

83

1997

L 062

41

 

 

31997D0161

 

 

 

(97/161/EZ)
Odluka Komisije od 17. veljače 1997. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s metalnim sidrima za beton za pričvršćivanje laganih sustava (1)

84

1997

L 073

24

 

 

31997D0177

 

 

 

(97/177/EZ)
Odluka Komisije od 17. veljače 1997. o postupku ocjene sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s metalnim sidrima s injektiranjem za uporabu u ziđu (1)

86

1997

L 198

27

 

 

31997D0462

 

 

 

(97/462/EZ)
Odluka Komisije od 27. lipnja 1997. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s drvenim panelima (1)

88

1997

L 198

31

 

 

31997D0463

 

 

 

(97/463/EZ)
Odluka Komisije od 27. lipnja 1997. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s plastičnim sidrima za uporabu u betonu i ziđu (1)

92

1998

L 162

1

 

 

31998R1165

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama

94

2001

L 194

36

 

 

32001L0041

 

 

 

Direktiva 2001/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. lipnja 2001. o dvadeset prvoj izmjeni Direktive Vijeća 76/769/EEZ o usklađivanju zakona i ostalih propisa država članica u odnosu na ograničenja stavljanja na tržište i uporabe određenih opasnih tvari i pripravaka, s obzirom na tvari koje su razvrstane kao karcinogene, mutagene ili tvari toksične za reprodukciju

109

2002

L 201

37

 

 

32002L0058

 

 

 

Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama)

111

2004

L 296

16

 

 

32004D0644

 

 

 

(2004/644/EZ)
Odluka Vijeća od 13. rujna 2004. o donošenju provedbenih pravila u vezi s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka

122

2006

L 374

10

 

 

32006L0095

 

 

 

Direktiva 2006/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica (kodificirana verzija) (1)

129

2007

L 055

33

 

 

32007D0131

 

 

 

(2007/131/EZ)
Odluka Komisije od 21. veljače 2007. o dopuštanju usklađene uporabe radiofrekvencijskog spektra za opremu s ultraširokopojasnom tehnologijom u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 522) (1)

139

2007

L 154

1

 

 

32007L0023

 

 

 

Direktiva 2007/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. svibnja 2007. o stavljanju na tržište pirotehničkih sredstava (1)

143

2007

L 155

3

 

 

32007R0656

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 656/2007 od 14. lipnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 586/2001 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u vezi s definicijom Glavnih industrijskih grupacija (GIG)

164

2008

L 061

6

 

 

32008R0177

 

 

 

Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2186/93

168

2008

L 328

42

 

 

32008D0911

 

 

 

(2008/911/EZ)
Odluka Komisije od 21. studenoga 2008. o izradi Popisa biljnih tvari, pripravaka i njihovih kombinacija za uporabu u tradicionalnim biljnim lijekovima (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 6933) (1)

179

2009

L 261

40

 

 

32009L0075

 

 

 

Direktiva 2009/75/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zaštitnim konstrukcijama pri prevrtanju traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (statičko ispitivanje) (kodificirana verzija) (1)

186

2009

L 337

11

 

 

32009L0136

 

 

 

Direktiva 2009/136/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnim uslugama i pravima korisnika s obzirom na elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Direktiva o univerzalnim uslugama), Direktiva 2002/58/EZ o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u sektoru elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (1)

224

2010

L 039

5

 

 

32010D0087

 

 

 

(2010/87/EU)
Odluka Komisije od 5. veljače 2010. o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka obrađivačima u trećim zemljama u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C (2010) 593) (1)

250

2010

L 226

1

 

 

32010R0765

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 765/2010 od 25. kolovoza 2010. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o maksimalnim razinama ostataka klorotalonil klotianidina, difenokonazola, fenheksamida, flubendiamida, nikotina, spirotetramata, tiakloprida i tiamethoksama u ili na određenim proizvodima (1)

264

2012

L 212

3

 

 

32012R0722

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 722/2012 od 8. kolovoza 2012. o posebnim zahtjevima u vezi sa zahtjevima utvrđenim u direktivama Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ s obzirom na aktivne medicinske proizvode za ugradnju i medicinske proizvode proizvedene korištenjem tkiva životinjskog podrijetla (1)

301

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top