EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0356

Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/356 od 2. ožujka 2022. o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu

OJ L 67, 2.3.2022, p. 103–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/356/oj

2.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 67/103


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/356

od 2. ožujka 2022.

o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. listopada 2012. donijelo Odluku 2012/642/ZVSP (1) o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa.

(2)

Predsjednik Ruske Federacije 24. veljače 2022. najavio je vojnu operaciju u Ukrajini te su ruske oružane snage započele napad na Ukrajinu, među ostalim i s državnog područja Bjelarusa. Taj napad očito je kršenje teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Ukrajine.

(3)

U zaključcima od 24. veljače 2022. Europsko vijeće najoštrije je osudilo ničim izazvanu i neopravdanu vojnu agresiju Ruske Federacije prema Ukrajini. Svojim nezakonitim vojnim djelovanjima Rusija teško krši međunarodno pravo i načela Povelje Ujedinjenih naroda te podriva europsku i globalnu sigurnost i stabilnost. Europsko vijeće također je snažno osudilo sudjelovanje Bjelarusa u toj agresiji prema Ukrajini i pozvalo ga je da se suzdrži od takvog djelovanja i da se pridržava svojih međunarodnih obveza. Pozvalo je na hitnu pripremu i donošenje paketa daljnjih pojedinačnih i ekonomskih sankcija kojim bi se obuhvatio i Bjelarus.

(4)

S obzirom na ozbiljnost situacije i kao odgovor na sudjelovanje Bjelarusa u agresiji Rusije prema Ukrajini primjereno je izmijeniti naslov Odluke 2012/642/ZVSP i uvesti daljnje mjere ograničavanja.

(5)

Osobito je primjereno uvesti daljnja ograničenja povezana s trgovinom robom koja se upotrebljava za proizvodnju ili izradu duhanskih proizvoda, mineralnih goriva, bitumenskih tvari i proizvoda od plinovitih ugljikovodika, proizvoda od kalijeva klorida („potaša”), proizvoda od drva, proizvoda od cementa, proizvoda od željeza i čelika te proizvoda od gume. Primjereno je uvesti i dodatna ograničenja za izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom te za pružanje povezanih usluga, kao i ograničenja za izvoz određene robe i tehnologije koje bi mogle doprinijeti vojnom, tehnološkom, obrambenom i sigurnosnom razvoju Bjelarusa, zajedno s ograničenjima pružanja povezanih usluga.

(6)

Radi provedbe određenih mjera potrebno je daljnje djelovanje Unije.

(7)

Odluku 2012/642/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2012/642/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Odluka Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji prema Ukrajini”;

2.

članak 2.c zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.c

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 2.b ove Odluke, zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz sve robe i tehnologije s dvojnom namjenom navedene u Prilogu I. Uredbi (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća (*1) svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu od strane državljana država članica ili s državnih područja država članica ili s pomoću plovila ili zrakoplova pod njihovom zastavom, neovisno o tome jesu li ta roba i tehnologija podrijetlom s njihovih državnih područja.

2.   Zabranjuje se:

(a)

pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. ili u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu;

(b)

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za bilo koju prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu.

3.   Ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu dozvole u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, zabrane iz stavaka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na prodaju, opskrbu, prijenos ni izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom ni na povezano pružanje tehničke i financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, namijenjene za:

(a)

humanitarne svrhe, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na zdravlje i sigurnost ljudi ili na okoliš, ili kao odgovor na prirodne katastrofe;

(b)

medicinske ili farmaceutske svrhe;

(c)

privremenu uporabu u informativnim medijima;

(d)

ažuriranja softvera;

(e)

uporabu kao potrošački komunikacijski uređaji;

(f)

osiguravanje kibersigurnosti i informacijske sigurnosti fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela u Bjelarusu, uz iznimku njegove vlade i poduzeća pod izravnom ili neizravnom kontrolom te vlade; ili

(g)

osobnu uporabu od strane fizičkih osoba koje putuju u Bjelarus, što je ograničeno na osobne predmete, kućanske predmete, vozila ili profesionalne alate u vlasništvu tih pojedinaca, koji nisu namijenjeni za prodaju.

Uz iznimku točaka (f) i (g), izvoznik u svojoj carinskoj deklaraciji iskazuje da se ti proizvodi izvoze na temelju relevantnog izuzeća utvrđenog u ovom stavku te, u roku od 30 dana od tog prvog izvoza, obavješćuje nadležno tijelo države članice u kojoj je izvoznik rezident ili ima poslovni nastan o prvom korištenju relevantnog izuzeća.

4.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka i ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu dozvole u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, nadležno tijelo može odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrdi da su takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć namijenjeni za:

(a)

suradnju između Unije, vlada država članica i vlade Bjelarusa isključivo u civilnim pitanjima;

(b)

međuvladinu suradnju u svemirskim programima;

(c)

rad, održavanje, preradu goriva i sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta te za civilnu nuklearnu suradnju, osobito u području istraživanja i razvoja;

(d)

pomorsku sigurnost;

(e)

civilne telekomunikacijske mreže, uključujući pružanje internetskih usluga;

(f)

isključivu uporabu od strane subjekata koji su u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili uspostavljeni na temelju prava države članice ili partnerske zemlje;

(g)

diplomatska predstavništva Unije, država članica i partnerskih zemalja, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije.

5.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka i ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu dozvole u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, nadležno tijelo može odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrdi da takva roba ili tehnologija ili takva povezana tehnička ili financijska pomoć proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 3. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je takva dozvola zatražena prije 1. svibnja 2022.

6.   Relevantno nadležno tijelo dozvole koje se zahtijevaju na temelju ovog članka izdaje u skladu s pravilima i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU) 2021/821, koja se primjenjuje mutatis mutandis. Takve su dozvole valjane u cijeloj Uniji.

7.   Prilikom odlučivanja o zahtjevu za dozvolu na temelju stavaka 4. i 5. nadležno tijelo ne izdaje dozvolu ako postoje opravdani razlozi za sumnju:

i.

da bi krajnji korisnik mogao biti vojni krajnji korisnik ili fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo navedeni u Prilogu II. ili da bi roba mogla biti namijenjena za krajnju uporabu u vojne svrhe; ili

ii.

da su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći namijenjeni za zrakoplovstvo ili svemirsku industriju.

8.   Nadležno tijelo može poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati dozvolu koju je izdalo u skladu sa stavcima 4. i 5. ako smatra da su takvo poništenje, suspenzija, izmjena ili opoziv potrebni za učinkovitu provedbu ove Odluke.

9.   Partnerske zemlje, kako su navedene u stavku 4. točkama (f) i (g) ovog članka te u članku 2.d stavku 4. točkama (f) i (g), koje primjenjuju u bitnom istovjetne mjere kontrole izvoza, navedene su u Prilogu IV.

(*1)  Uredba (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom (SL L 206, 11.6.2021., str. 1.)”;"

3.

članak 2.d zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.d

1.   Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz, izravno ili neizravno, robe i tehnologije koje bi mogle doprinijeti vojnom i tehnološkom napretku Bjelarusa ili razvoju njegova sektora obrane i sigurnosti, neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu.

2.   Zabranjuje se:

(a)

pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. ili u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu;

(b)

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za bilo koju prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu.

3.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na prodaju, opskrbu, prijenos ni izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ni na povezano pružanje tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, namijenjene za:

(a)

humanitarne svrhe, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na zdravlje i sigurnost ljudi ili na okoliš, ili kao odgovor na prirodne katastrofe;

(b)

medicinske ili farmaceutske svrhe;

(c)

privremenu uporabu u informativnim medijima;

(d)

ažuriranja softvera;

(e)

uporabu kao potrošački komunikacijski uređaji;

(f)

osiguravanje kibersigurnosti i informacijske sigurnosti fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela u Bjelarusu, uz iznimku njegove vlade i poduzeća pod izravnom ili neizravnom kontrolom te vlade; ili

(g)

osobnu uporabu od strane fizičkih osoba koje putuju u Bjelarus, što je ograničeno na osobne predmete, kućanske predmete, vozila ili profesionalne alate u vlasništvu tih pojedinaca, koji nisu namijenjeni za prodaju.

Uz iznimku točaka (f) i (g), izvoznik u svojoj carinskoj deklaraciji iskazuje da se ti proizvodi izvoze na temelju relevantnog izuzeća utvrđenog u ovom stavku te, u roku od 30 dana od tog prvog izvoza, obavješćuje nadležno tijelo države članice u kojoj je izvoznik rezident ili ima poslovni nastan o prvom korištenju relevantnog izuzeća.

4.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka, nadležno tijelo može odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrdi da su takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć namijenjeni za:

(a)

suradnju između Unije, vlada država članica i vlade Bjelarusa isključivo u civilnim pitanjima;

(b)

međuvladinu suradnju u svemirskim programima;

(c)

rad, održavanje, preradu goriva i sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta te za civilnu nuklearnu suradnju, osobito u području istraživanja i razvoja;

(d)

pomorsku sigurnost;

(e)

civilne telekomunikacijske mreže, uključujući pružanje internetskih usluga;

(f)

isključivu uporabu od strane subjekata koji su u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili uspostavljeni na temelju prava države članice ili partnerske zemlje;

(g)

diplomatska predstavništva Unije, država članica i partnerskih zemalja, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije.

5.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka i ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu dozvole u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, nadležno tijelo može odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrdi da takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 3. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je takva dozvola zatražena prije 1. svibnja 2022.

6.   Relevantno nadležno tijelo dozvole koje se zahtijevaju na temelju ovog članka izdaje u skladu s pravilima i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU) 2021/821, koja se primjenjuje mutatis mutandis. Takve su dozvole valjane u cijeloj Uniji.

7.   Prilikom odlučivanja o zahtjevu za dozvole na temelju stavaka 4. i 5. ovog članka nadležno tijelo ne izdaje dozvolu ako postoje opravdani razlozi za sumnju:

i.

da bi krajnji korisnik mogao biti vojni krajnji korisnik ili fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo navedeni u Prilogu II. ili da bi roba mogla biti namijenjena za krajnju uporabu u vojne svrhe; ili

ii.

da su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći namijenjeni za zrakoplovstvo ili svemirsku industriju.

8.   Nadležno tijelo može poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati dozvolu koju je izdalo u skladu sa stavcima 4. i 5. ako smatra da su takvo poništenje, suspenzija, izmjena ili opoziv potrebni za učinkovitu provedbu ove Odluke.

9.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta koje treba obuhvatiti ovim člankom.”;

4.

iza članka 2.d. umeće se sljedeći članak:

„Članak 2.da

1.   Kad je riječ o subjektima navedenima u Prilogu II., odstupajući od članka 2.c stavaka 1. i 2. i članka 2.d stavaka 1. i 2. i ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu dozvole u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, nadležno tijelo može odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom te robe i tehnologije iz članka 2.d. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći tek nakon što utvrdi:

(a)

da su takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć potrebni za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš; ili

(b)

da takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 3. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je takva dozvola zatražena prije 1. svibnja 2022.

2.   Nadležna tijela države članice dozvole koje se zahtijevaju na temelju ovog članka izdaju u skladu s pravilima i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU) 2021/821, koja se primjenjuje mutatis mutandis. Takve su dozvole valjane u cijeloj Uniji.

3.   Nadležno tijelo može poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati dozvolu koju je izdalo u skladu sa stavkom 1. ako smatra da su takvo poništenje, suspenzija, izmjena ili opoziv potrebni za učinkovitu provedbu ove Odluke.”;

5.

članak 2.e mijenja se kako slijedi:

(a)

iza stavka 1. umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Zabranjuje se izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama iz stavka 1.”;

(b)

stavak 3. briše se;

6.

članak 2.f mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 5. briše se;

(b)

stavak 6. postaje stavak 5.;

(c)

u stavcima 1., 4. i 5. tekst „naftnih derivata i plinovitih ugljikovodika” zamjenjuje se tekstom „mineralnih goriva, bitumenskih tvari i plinovitih ugljikovodika”;

7.

članak 2.g mijenja se kako slijedi:

(a)

iza stavka 1. umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Zabranjuje se izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama iz stavka 1.”;

(b)

stavak 3. briše se;

8.

u članku 2.i stavak 4. briše se;

9.

u članku 2.j stavak 3. briše se;

10.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 2.o

1.   Zabranjuje se:

(a)

izravan ili neizravan uvoz proizvoda od drva u Uniju ako su ti proizvodi:

i.

podrijetlom iz Bjelarusa; ili

ii.

izvezeni iz Bjelarusa;

(b)

izravna ili neizravna kupnja proizvoda od drva iz točke (a) koji se nalaze u Bjelarusu ili su podrijetlom iz Bjelarusa;

(c)

prijevoz proizvoda od drva iz točke (a) ako su podrijetlom iz Bjelarusa ili se iz Bjelarusa izvoze u neku drugu zemlju;

(d)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama iz točaka (a), (b) i (c).

2.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršenje do 4. lipnja 2022. ugovora sklopljenih prije 2. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

3.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta koje treba obuhvatiti ovim člankom.

Članak 2.p

1.   Zabranjuje se:

(a)

izravan ili neizravan uvoz proizvoda od cementa u Uniju ako su ti proizvodi:

i.

podrijetlom iz Bjelarusa; ili

ii.

izvezeni iz Bjelarusa;

(b)

izravna ili neizravna kupnja proizvoda od cementa iz točke (a) koji se nalaze u Bjelarusu ili su podrijetlom iz Bjelarusa;

(c)

prijevoz proizvoda od cementa iz točke (a) ako su podrijetlom iz Bjelarusa ili se iz Bjelarusa izvoze u neku drugu zemlju;

(d)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama iz točaka (a), (b) i (c).

2.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršenje do 4. lipnja 2022. ugovora sklopljenih prije 2. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

3.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta koje treba obuhvatiti ovim člankom.

Članak 2.q

1.   Zabranjuje se:

(a)

izravan ili neizravan uvoz proizvoda od željeza i čelika u Uniju ako su ti proizvodi:

i.

podrijetlom iz Bjelarusa; ili

ii.

izvezeni iz Bjelarusa;

(b)

izravna ili neizravna kupnja proizvoda od željeza i čelika iz točke (a) koji se nalaze u Bjelarusu ili su podrijetlom iz Bjelarusa;

(c)

prijevoz proizvoda od željeza i čelika iz točke (a) ako su podrijetlom iz Bjelarusa ili se iz Bjelarusa izvoze u neku drugu zemlju;

(d)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama iz točaka (a), (b) i (c).

2.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršenje do 4. lipnja 2022. ugovora sklopljenih prije 2. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

3.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta koje treba obuhvatiti ovim člankom.

Članak 2.r

1.   Zabranjuje se:

(a)

izravan ili neizravan uvoz proizvoda od gume u Uniju ako su ti proizvodi:

i.

podrijetlom iz Bjelarusa; ili

ii.

izvezeni iz Bjelarusa;

(b)

izravna ili neizravna kupnja proizvoda od gume iz točke (a) koji se nalaze u Bjelarusu ili su podrijetlom iz Bjelarusa;

(c)

prijevoz proizvoda od gume iz točke (a) ako su podrijetlom iz Bjelarusa ili se iz Bjelarusa izvoze u neku drugu zemlju;

(d)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama iz točaka (a), (b) i (c).

2.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršenje do 4. lipnja 2022. ugovora sklopljenih prije 2. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

3.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta koje treba obuhvatiti ovim člankom.

Članak 2.s

1.   Zabranjuje se:

(a)

izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz određenih strojeva, neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, svim osobama, subjektima ili tijelima u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu;

(b)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama iz točke (a).

2.   Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se na prodaju, opskrbu, prijenos ni izvoz strojeva iz stavka 1. ni na povezano pružanje tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, namijenjene za:

(a)

humanitarne svrhe, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na zdravlje i sigurnost ljudi ili na okoliš, ili kao odgovor na prirodne katastrofe;

(b)

medicinske ili farmaceutske svrhe;

(c)

privremenu uporabu u informativnim medijima;

(d)

ažuriranja softvera;

(e)

uporabu kao potrošački komunikacijski uređaji;

(f)

osiguravanje kibersigurnosti i informacijske sigurnosti fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela u Bjelarusu, uz iznimku njegove vlade i poduzeća pod izravnom ili neizravnom kontrolom te vlade; ili

(g)

osobnu uporabu od strane fizičkih osoba koje putuju u Bjelarus, što je ograničeno na osobne predmete, kućanske predmete, vozila ili profesionalne alate u vlasništvu tih pojedinaca, koji nisu namijenjeni za prodaju.

Uz iznimku točaka (f) i (g), izvoznik u svojoj carinskoj deklaraciji iskazuje da se ti proizvodi izvoze na temelju relevantnog izuzeća utvrđenog u ovom stavku te, u roku od 30 dana od tog prvog izvoza, obavješćuje nadležno tijelo države članice u kojoj je izvoznik rezident ili ima poslovni nastan o prvom korištenju relevantnog izuzeća.

3.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršenje do 4. lipnja 2022. ugovora sklopljenih prije 2. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

4.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta koje treba obuhvatiti ovim člankom.”;

11.

prilozi Odluci 2012/642/ZVSP mijenjaju se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. ožujka 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Odluka Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu (SL L 285, 17.10.2012., str. 1.).


PRILOG

1.

Prilog II. Odluci 2012/642/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

PRILOG II.

POPIS PRAVNIH OSOBA, SUBJEKATA ILI TIJELA IZ ČLANKA 2.d

Ministarstvo obrane Bjelarusa

”;

2.

dodaje se sljedeći Prilog:

„PRILOG IV.

POPIS PARTNERSKIH ZEMALJA IZ ČLANKA 2.c STAVKA 9.

 


Top