EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0356

Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/356 2022 m. kovo 2 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje

OJ L 67, 2.3.2022, p. 103–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/356/oj

2022 3 2   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/103


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/356

2022 m. kovo 2 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2012 m. spalio 15 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/642/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai;

(2)

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijos prezidentas paskelbė karinę operaciją Ukrainoje ir Rusijos ginkluotosios pajėgos pradėjo Ukrainos puolimą, be kita ko, iš Baltarusijos teritorijos. Šis užpuolimas yra akivaizdus Ukrainos teritorinio vientisumo, suvereniteto ir nepriklausomybės pažeidimas;

(3)

2022 m. vasario 24 d. išvadose Europos Vadovų Taryba kuo griežčiausiai pasmerkė neišprovokuotą ir nepateisinamą Rusijos Federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą. Savo neteisėtais kariniais veiksmais Rusija šiurkščiai pažeidžia tarptautinę teisę ir Jungtinių Tautų Chartijos principus, taip pat kenkia saugumui bei stabilumui Europoje ir visame pasaulyje. Europos Vadovų Taryba taip pat griežtai pasmerkė Baltarusijos dalyvavimą šioje agresijoje prieš Ukrainą ir paragino ją susilaikyti nuo tokių veiksmų bei laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų. Ji paragino skubiai parengti ir priimti dar vieną individualių ir ekonominių sankcijų paketą, kuris būtų taikomas ir Baltarusijai;

(4)

atsižvelgiant į padėties rimtumą ir reaguojant į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą, tikslinga iš dalies pakeisti Sprendimo 2012/642/BUSP pavadinimą ir nustatyti papildomas ribojamąsias priemones;

(5)

visų pirma tikslinga nustatyti papildomus apribojimus, susijusius su prekyba prekėmis, naudojamomis gaminti tabako gaminius, mineralinį kurą, bitumines medžiagas ir dujinius angliavandenilių produktus, kalio chlorido (kalio) produktus, medienos gaminius, cemento gaminius, geležies ir plieno gaminius ir gumos gaminius. Taip pat tikslinga nustatyti papildomus dvejopo naudojimo prekių bei technologijų eksporto ir susijusių paslaugų teikimo apribojimus, taip pat tam tikrų prekių ir technologijų, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Baltarusijos karinio, technologinio, gynybos ir saugumo sektoriaus tobulėjimo, eksporto apribojimus, kartu nustatant susijusių paslaugų teikimo apribojimus;

(6)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi tolesni Sąjungos veiksmai;

(7)

todėl Sprendimas 2012/642/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2012/642/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą“;

2)

2c straipsnis pakeičiamas taip:

„2c straipsnis

1.   Nedarant poveikio šio sprendimo 2b straipsniui, valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis su jų vėliavomis plaukiojančiais laivais ar jų orlaiviais draudžiama bet kuriam Baltarusijos fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai arba naudojimui Baltarusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti visas dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, išvardytas Europos Parlamento ir Reglamento (ES) 2021/821 (*1) I priede, neatsižvelgiant į tai, ar tokių prekių ir technologijų kilmės vieta yra jų teritorijose.

2.   Draudžiama:

a)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis arba su šių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą šioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.   Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai netaikomi dvejopo naudojimo prekių ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusiam techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, kai tos prekės ir technologijos yra skirtos:

a)

humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į gaivalines nelaimes;

b)

medicinos arba farmacijos tikslams;

c)

naujienų žiniasklaidai laikinai naudoti;

d)

programinės įrangos naujinimui;

e)

vartotojų ryšio įrenginių naudojimui;

f)

fizinių arba juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų Baltarusijoje, išskyrus Baltarusijos vyriausybę ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas įmones, kibernetiniam ir informaciniam saugumui užtikrinti arba

g)

į Baltarusiją vykstančių fizinių asmenų asmeniniam naudojimui, šį punktą taikant tik asmeniniams daiktams, namų apyvokos daiktams, transporto priemonėms ar profesiniams įrankiams, priklausantiems tiems asmenims ir nenumatytiems parduoti.

Išskyrus f ir g punktus, eksportuotojas savo muitinės deklaracijoje deklaruoja faktą, kad objektai yra eksportuojami taikant atitinkamą šioje dalyje nurodytą išimtį, ir per 30 dienų nuo pirmo eksporto datos tos valstybės narės, kurioje jis reziduoja arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša apie pirmą kartą taikomą atitinkamą išimtį.

4.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 bei 2 dalių ir nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos:

a)

Sąjungos, valstybių narių vyriausybių ir Baltarusijos vyriausybės bendradarbiavimui vien civiliniais klausimais;

b)

tarpvyriausybiniam bendradarbiavimui įgyvendinant kosmoso programas;

c)

civilinių branduolinių pajėgumų eksploatavimui, techninei priežiūrai, pakartotiniam branduolinio kuro apdorojimui ir saugai, taip pat bendradarbiavimui civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

d)

saugiai laivybai;

e)

civiliniams telekomunikacijų tinklams, be kita ko, interneto paslaugų teikimui;

f)

išskirtinai naudoti subjektams, kuriuos vienas arba kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės arba šalies partnerės teisę;

g)

Sąjungos, valstybių narių ir šalių partnerių diplomatinėms atstovybėms, įskaitant delegacijas, ambasadas ir misijas.

5.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 bei 2 dalių ir nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, kompetentinga institucija gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra tiektinos ar teiktinos pagal sutartis, sudarytas anksčiau nei 2022 m. kovo 3 d., arba papildomas sutartis, reikalingas tokiai sutarčiai įvykdyti, jeigu šio leidimo paprašyta anksčiau nei 2022 m. gegužės 1 d.

6.   Pagal šį straipsnį privalomus leidimus atitinkama kompetentinga institucija išduoda pagal Reglamente (ES) 2021/821 nustatytas taisykles ir procedūras, kurios taikomos mutatis mutandis. Tokie leidimai galioja visoje Sąjungoje.

7.   Priimdama sprendimą dėl prašymo išduoti leidimą pagal 4 ir 5 dalis, kompetentinga institucija neišduoda leidimo, jeigu ji turi pagrįstų priežasčių manyti, kad:

i)

galutinis naudotojas gali būti karinis galutinis naudotojas arba fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, nurodyti II priede, arba kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais, arba

ii)

1 dalyje išvardytų prekių ir technologijų pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas arba susijusios techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimas skirti aviacijos ar kosmoso pramonei.

8.   Kompetentinga institucija leidimą, kurį yra išdavusi pagal 4 ir 5 dalis, gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti, jei mano, kad toks panaikinimas, sustabdymas, pakeitimas ar atšaukimas yra būtinas siekiant veiksmingai įgyvendinti šį sprendimą.

9.   Šio straipsnio 4 dalies f ir g punktuose ir 2d straipsnio 4 dalies f ir g punktuose nurodytos šalys partnerės, kurios taiko iš esmės lygiavertes eksporto kontrolės priemones, yra išvardytos IV priede.

(*1)  2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/821, nustatantis Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimą (OL L 206, 2021 6 11, p. 1).“;"

3)

2d straipsnis pakeičiamas taip:

„2d straipsnis

1.   Draudžiama bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės prekes ir technologijas, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Baltarusijos karinio ir technologinio stiprinimo arba jos gynybos ir saugumo sektoriaus plėtojimo.

2.   Draudžiama:

a)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su šių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą ar finansinę paramą, skirtą šioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai netaikomi 1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusiam techninės pagalbos ir finansinės paramos teikimui nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, kai tos prekės ir technologijos yra skirtos:

a)

humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į gaivalines nelaimes;

b)

medicinos arba farmacijos tikslams;

c)

naujienų žiniasklaidai laikinai naudoti;

d)

programinės įrangos naujinimui;

e)

vartotojų ryšio įrenginių naudojimui;

f)

fizinių arba juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų Baltarusijoje, išskyrus Baltarusijos vyriausybę ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas įmones, kibernetiniam ir informaciniam saugumui užtikrinti arba

g)

į Baltarusiją vykstančių fizinių asmenų asmeniniam naudojimui, šį punktą taikant tik asmeniniams daiktams, namų apyvokos daiktams, transporto priemonėms ar profesiniams įrankiams, priklausantiems tiems asmenims ir nenumatytiems parduoti.

Išskyrus f ir g punktus, eksportuotojas savo muitinės deklaracijoje deklaruoja faktą, kad objektai yra eksportuojami taikant atitinkamą šioje dalyje nurodytą išimtį, ir per 30 dienų nuo pirmo eksporto datos tos valstybės narės, kurioje jis gyvena arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša apie pirmą kartą taikomą atitinkamą išimtį.

4.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos:

a)

Sąjungos, valstybių narių vyriausybių ir Baltarusijos vyriausybės bendradarbiavimui vien civiliniais klausimais;

b)

tarpvyriausybiniam bendradarbiavimui įgyvendinant kosmoso programas;

c)

civilinių branduolinių pajėgumų eksploatavimui, techninei priežiūrai, pakartotiniam branduolinio kuro apdorojimui ir saugai, taip pat bendradarbiavimui civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

d)

saugiai laivybai;

e)

civiliniams telekomunikacijų tinklams, be kita ko, interneto paslaugų teikimui;

f)

išskirtinai naudoti subjektams, kuriuos vienas arba kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės arba šalies partnerės teisę;

g)

Sąjungos, valstybių narių ir šalių partnerių diplomatinėms atstovybėms, įskaitant delegacijas, ambasadas ir misijas.

5.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 bei 2 dalių ir nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, kompetentinga institucija gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra tiektinos ar teiktinos pagal sutartis, sudarytas anksčiau nei 2022 m. kovo 3 d., arba papildomas sutartis, reikalingas tokiai sutarčiai įvykdyti, jeigu tokio leidimo paprašyta anksčiau nei 2022 m. gegužės 1 d.

6.   Pagal šį straipsnį privalomus leidimus atitinkama kompetentinga institucija išduoda pagal Reglamente (ES) 2021/821 nustatytas taisykles ir procedūras, kurios taikomos mutatis mutandis. Tokie leidimai galioja visoje Sąjungoje.

7.   Priimdama sprendimą dėl prašymo išduoti leidimą pagal šio straipsnio 4 ir 5 dalis, kompetentinga institucija neišduoda leidimo, jeigu turi pagrįstų priežasčių manyti, kad:

i)

galutinis naudotojas gali būti karinis galutinis naudotojas arba fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, išvardyti II priede, arba kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais, arba

ii)

1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas arba susijusios techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimas skirti aviacijos ar kosmoso pramonei.

8.   Kompetentinga institucija leidimą, kurį yra išdavusi pagal 4 ir 5 dalis, gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti, jei mano, kad toks panaikinimas, sustabdymas, pakeitimas ar atšaukimas yra būtinas siekiant veiksmingai įgyvendinti šį sprendimą.

9.   Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.“;

4)

po 2d straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

„2da straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 2c straipsnio 1 ir 2 dalių bei 2d straipsnio 1 ir 2 dalių ir nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, kompetentingos institucijos gali leisti II priede išvardytiems subjektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, taip pat 2d straipsnyje nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą tik tuo atveju, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra:

a)

būtinos įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai arba jo pasekmių sušvelninimui arba

b)

tiektinos ar teiktinos pagal sutartis, sudarytas anksčiau nei 2022 m. kovo 3 d., arba papildomas sutartis, reikalingas tokiai sutarčiai įvykdyti, jeigu tokio leidimo paprašyta anksčiau nei 2022 m. gegužės 1 d.

2.   Pagal šį straipsnį privalomus leidimus valstybių narių kompetentingos institucijos išduoda pagal Reglamente (ES) 2021/821 nustatytas taisykles ir procedūras, kurios taikomos mutatis mutandis. Tokie leidimai galioja visoje Sąjungoje.

3.   Kompetentinga institucija leidimą, kurį yra išdavusi pagal 1 dalį, gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti, jei mano, kad toks panaikinimas, sustabdymas, pakeitimas ar atšaukimas yra būtinas siekiant veiksmingai įgyvendinti šį sprendimą.“;

5)

2e straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

po 1 dalies įterpiama ši dalis:

„1a.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su 1 dalyje nustatytais draudimais.“;

b)

3 dalis išbraukiama;

6)

2f straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

5 dalis išbraukiama;

b)

6 dalis pernumeruojama į 5 dalį;

c)

1, 4 ir 5 dalyse žodžiai „naftos ir dujinių angliavandenilių produktai“ pakeičiami žodžiais „mineralinis kuras, bituminės medžiagos ir dujiniai angliavandeniliai“;

7)

2g straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

po 1 dalies įterpiama ši dalis:

„1a.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su 1 dalyje nustatytais draudimais.“;

b)

3 dalis išbraukiama;

8)

2i straipsnio 4 dalis išbraukiama;

9)

2j straipsnio 3 dalis išbraukiama;

10)

įterpiami šie straipsniai:

„2o straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai importuoti į Sąjungą medienos gaminius, jei:

i)

jų kilmės šalis yra Baltarusija arba

ii)

jie eksportuojami iš Baltarusijos;

b)

tiesiogiai arba netiesiogiai pirkti a punkte nurodytus medienos gaminius, kurie yra Baltarusijoje arba kurių kilmės šalis yra Baltarusija;

c)

vežti a punkte nurodytus medienos gaminius, jei jų kilmės šalis yra Baltarusija arba jie yra eksportuojami iš Baltarusijos į bet kurią kitą šalį;

d)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su a, b ir c punktuose nurodytais draudimais.

2.   1 dalyje nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų anksčiau, nei 2022 m. birželio 4 d., vykdymui iki 2022 m. kovo 2 d., arba papildomų sutarčių, reikalingų minėtoms sutartims vykdyti, vykdymui.

3.   Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.

2p straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai importuoti į Sąjungą cemento gaminius, jei:

i)

jų kilmės šalis yra Baltarusija arba

ii)

jie eksportuojami iš Baltarusijos;

b)

tiesiogiai arba netiesiogiai pirkti a punkte nurodytus cemento gaminius, kurie yra Baltarusijoje arba kurių kilmės šalis yra Baltarusija;

c)

vežti a punkte nurodytus cemento gaminius, jei jų kilmės šalis yra Baltarusija arba jie yra eksportuojami iš Baltarusijos į bet kurią kitą šalį;

d)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su a, b ir c punktuose nurodytais draudimais.

2.   1 dalyje nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų anksčiau, nei 2022 m. birželio 4 d., vykdymui iki 2022 m. kovo 2 d., arba papildomų sutarčių, reikalingų minėtoms sutartims vykdyti, vykdymui.

3.   Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.

2q straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai importuoti į Sąjungą geležies ir plieno gaminius, jei:

i)

jų kilmės šalis yra Baltarusija arba

ii)

jie eksportuojami iš Baltarusijos;

b)

tiesiogiai arba netiesiogiai pirkti a punkte nurodytus geležies ir plieno gaminius, kurie yra Baltarusijoje arba kurių kilmės šalis yra Baltarusija;

c)

vežti a punkte nurodytus geležies ir plieno gaminius, jei jų kilmės šalis yra Baltarusija arba jie yra eksportuojami iš Baltarusijos į bet kurią kitą šalį;

d)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su a, b ir c punktuose nurodytais draudimais.

2.   1 dalyje nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų anksčiau, nei 2022 m. birželio 4 d., vykdymui iki 2022 m. kovo 2 d., arba papildomų sutarčių, reikalingų minėtoms sutartims vykdyti, vykdymui.

3.   Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.

2r straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai importuoti į Sąjungą guminius gaminius, jei:

i)

jų kilmės šalis yra Baltarusija arba

ii)

jie eksportuojami iš Baltarusijos;

b)

tiesiogiai arba netiesiogiai pirkti a punkte nurodytus guminius gaminius, kurie yra Baltarusijoje arba kurių kilmės šalis yra Baltarusija;

c)

vežti a punkte nurodytus guminius gaminius, jei jų kilmės šalis yra Baltarusija arba jie yra eksportuojami iš Baltarusijos į bet kurią kitą šalį;

d)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su a, b ir c punktuose nurodytais draudimais.

2.   1 dalyje nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų anksčiau, nei 2022 m. birželio 4 d., vykdymui iki 2022 m. kovo 2 d., arba papildomų sutarčių, reikalingų minėtoms sutartims vykdyti, vykdymui.

3.   Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.

2s straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti tam tikrą Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės mašininę įrangą bet kuriam asmeniui, subjektui ar įstaigai Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje;

b)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su a punkte nurodytais draudimais.

2.   Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai netaikomi dvejopo naudojimo mašininės įrangos pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusiam techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, kai ta mašininė įranga yra skirta:

a)

humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į gaivalines nelaimes;

b)

medicinos arba farmacijos tikslams;

c)

naujienų žiniasklaidai laikinai naudoti;

d)

programinės įrangos naujinimui;

e)

vartotojų ryšio įrenginių naudojimui;

f)

fizinių arba juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų Baltarusijoje, išskyrus Baltarusijos vyriausybę ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas įmones, kibernetiniam ir informaciniam saugumui užtikrinti arba

g)

į Baltarusiją vykstančių fizinių asmenų asmeniniam naudojimui, šį punktą taikant tik asmeniniams daiktams, namų apyvokos daiktams, transporto priemonėms ar profesiniams įrankiams, priklausantiems tiems asmenims ir nenumatytiems parduoti.

Išskyrus f ir g punktus, eksportuotojas savo muitinės deklaracijoje deklaruoja faktą, kad objektai yra eksportuojami taikant atitinkamą šioje dalyje nurodytą išimtį, ir per 30 dienų nuo pirmo eksporto datos tos valstybės narės, kurioje jis reziduoja arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša apie pirmą kartą taikomą atitinkamą išimtį.

3.   1 dalyje nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų anksčiau, nei 2022 m. birželio 4 d., vykdymui iki 2022 m. kovo 2 d., arba papildomų sutarčių, reikalingų minėtoms sutartims vykdyti, vykdymui.

4.   Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.“;

11)

Sprendimo 2012/642/BUSP priedai iš dalies keičiami pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. kovo 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje (OL L 285, 2012 10 17, p. 1).


PRIEDAS

1)

Sprendimo 2012/642/BUSP II priedas pakeičiamas taip:

„II PRIEDAS

2d STRAIPSNYJE NURODYTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ AR ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS

Baltarusijos gynybos ministerija

“;

2)

pridedamas šis priedas:

„IV PRIEDAS

2C STRAIPSNIO 9 DALYJE NURODYTŲ ŠALIŲ PARTNERIŲ SĄRAŠAS“.

 


Top