EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1981

Uredba Komisije (EZ) br. 1981/2003 od 21. listopada 2003. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu aspekata terenskog rada i postupaka imputacije Tekst značajan za EGP

SL L 298, 17.11.2003, p. 23–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1981/oj

16/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

73


32003R1981


L 298/23

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.10.2003.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1981/2003

od 21. listopada 2003.

o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu aspekata terenskog rada i postupaka imputacije

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2003. o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) (1), a posebno njezin članak 15. stavak 2. točku (e),

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1177/2003 utvrđen je zajednički okvir sustavne izrade statistike Zajednice o dohotku i životnim uvjetima obuhvaćajući usporedive i aktualne transverzalne i longitudinalne podatke o dohotku te razini i strukturi siromaštva i socijalne isključenosti na nacionalnoj razini i na razini Europske unije.

(2)

Prema članku 15. stavku 2. točki (e) Uredbe (EZ) br. 1177/2003 potrebne su provedbene mjere radi usklađivanje metoda i definicija u vezi s aspektima terenskog rada i postupaka imputacije.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za statistički program,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Aspekti terenskog rada, uključujući identifikacijske brojeve kućanstava i osoba, pravila i smjernice za primjenu postupaka zamjene i postupaka imputacije, utvrđeni su u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. listopada 2003.

Za Komisiju

Pedro SOLBES MIRA

Član Komisije


(1)  SL L 165, 3.7.2003., str. 1.


PRILOG

1.   DEFINICIJE

Za potrebe ove Uredbe, sljedeće se definicije primjenjuju na longitudinalnu komponentu EU-SILC-a:

(a)

inicijalni uzorak: odnosi se na uzorak kućanstava ili osoba u vrijeme kada je odabran za uključivanje u EU-SILC;

(b)

osobe iz uzorka: podrazumijeva sve ili podskup članova kućanstva u inicijalnom uzorku koji su iznad određene dobi;

(c)

dobna granica koja se koristi za određivanje osoba iz uzorka:

U slučaju četverogodišnjeg panela, ova dobna granica ne smije biti veća od 14 godina. U zemljama s četverogodišnjim panelom za koji se koristi uzorak adresa ili kućanstava, svi članovi kućanstva stari 14 godina i više u inicijalnom uzorku su osobe iz uzorka. U zemljama s četverogodišnjim panelom za koji se koristi uzorak osoba to znači odabir najmanje jedne takve osobe po kućanstvu.

Gore navedena minimalna dobna granica je niža u slučaju duljeg trajanja panela. Kada trajanje panela prelazi osam godina, članovi svih dobi u inicijalnom uzorku su osobe iz uzorka, a djeca koju su rodile žene kada su bile u panelu, uključena su kao osobe iz uzorka;

(d)

kućanstvo iz uzorka: označava kućanstvo s barem jednom osobom iz uzorka. Kućanstvo iz uzorka uključeno je u EU-SILC za prikupljanje ili sastavljanje detaljnih podataka ako ima najmanje jednu osobu iz uzorka u dobi od 16 godina ili više;

(e)

sustanari (osobe koje nisu u uzorku): su svi trenutni stanari kućanstva iz uzorka, osim onih koji su gore definirani kao osobe iz uzorka;

(f)

trenutni članovi kućanstva: označava trenutne članove kućanstva u vrijeme prikupljanja ili kompiliranja podataka. Uvjeti za klasifikaciju osobe kao člana kućanstva utvrđeni su u Prilogu I. Uredbi Komisije (EZ) br. 1980/2003 (1) u vezi s definicijama i ažuriranim definicijama;

(g)

bivši član kućanstva: odnosi se na osobu koja nije trenutni član kućanstva i koja u prethodnom krugu nije bila evidentirana kao član kućanstva u tom kućanstvu, ali koja je u tom kućanstvu živjela najmanje tri mjeseca tijekom promatranog dohodovnog razdoblja;

(h)

cijelo kućanstvo:

Kućanstvo iz uzorka se smatra cijelim (čitavim) ako ostane kao jedno kućanstvo, bez stvaranja dodatnog kućanstva i bez nestajanja tog kućanstva, iako je možda došlo do promjena u njegovom sastavu u odnosu na prethodni krug zbog smrti, zbog toga što su se članovi iselili ili su sustanari napustili kućanstvo, zbog toga što su se neki priključili kućanstvu ili zbog rođenja;

(i)

inicijalno/odcijepljeno kućanstvo:

Smatra se da se kućanstvo iz uzorka iz kruga x „odcijepilo” ako osobe iz uzorka kruga x u vrijeme kruga x + 1 borave u više privatnih kućanstava na nacionalnom teritoriju koje je uključeno u ciljano stanovništvo.

Kada dođe do odcjepljenja, jedno (i samo jedno) od nastalih kućanstava se definira kao „inicijalno” kućanstvo, dok se jedno ili više ostalih nazivaju „odcijepljenim” kućanstvima.

Sljedeći se pristup koristi za razlikovanje između „inicijalnih” i „odcijepljenih” kućanstava:

ako neka osoba iz uzorka iz kruga x još uvijek živi na istoj adresi kao u posljednjem krugu, tada se njegovo/njezino kućanstvo definira kao „inicijalno” kućanstvo. Sve osobe iz uzorka koje su se odselile čine jedno ili više „odcijepljenih” kućanstava,

ako nijedna osoba iz uzorka ne živi na adresi posljednjeg kruga, tada se kućanstvo osobe iz uzorka koja je imala najniži osobni broj u registru za zadnji krug smatra inicijalnim kućanstvom. Ako ta osoba više nije živa ili nije u privatnom kućanstvu unutar nacionalnog teritorija ciljanog stanovništva, inicijalno kućanstvo je kućanstvo osobe iz uzorka s najnižim osobnim brojem.

(j)

spajanje:

Osobe iz uzorka iz različitih uzoraka kućanstava iz prijašnjeg kruga spajaju se i tvore novo kućanstvo.

Za transverzalnu i longitudinalnu komponentu EU-SILC-a primjenjuju se sljedeće definicije:

(k)

osobni broj: odnosi se na broj u „registru kućanstava” koji je dodijeljen osobi kada je ona prvi put evidentirana kao član kućanstva. U transverzalnoj komponenti te u novim kućanstvima u longitudinalnoj komponenti on treba odgovarati rednom broju osobe u „registru kućanstava”.

2.   IDENTIFIKACIJSKI BROJEVI ZA OSOBE I KUĆANSTVA

2.1.   Identifikacijski broj kućanstva

1.   U transverzalnoj je komponenti fiksni identifikacijski broj kućanstva redni broj.

2.   U longitudinalnoj se komponenti identifikacijski broj kućanstva sastoji od broja kućanstva i razdjelnog broja. Broj kućanstva je uvijek redni broj. Razdjelni broj za prvi krug uvijek ima vrijednost „00”.

Ako kućanstvo ostane cijelo, ono zadržava broj kućanstva i razdjelni broj iz jednog u drugi krug.

U slučaju odcjepljenja, inicijalno kućanstvo zadržava iz jednog u drugi krug broj kućanstva i razdjelni broj. Ostala kućanstva, tj. odcijepljena kućanstva, zadržavaju isti broj kućanstva, ali dobivaju sljedeći slobodni jedinstveni rascijepljeni broj u slijedu.

U slučaju spajanja dvaju kućanstava iz uzorka, ako je novo kućanstvo još uvijek na prethodnoj adresi, ono zadržava broj kućanstva i razdjelni broj kućanstva koje je bilo na toj adresi u prethodnom krugu. Ako je novo kućanstvo na novoj adresi, koristi se broj kućanstva i razdjelni broj kućanstva osobe iz uzorka koja sada ima najniži osobni broj u „registru kućanstava”.

2.2.   Osobni identifikacijski broj

1.

U transverzalnoj i longitudinalnoj komponenti, osobni identifikacijski broj sastoji se od identifikacijskog broja kućanstva i osobnog broja.

2.

U longitudinalnoj se komponenti osobni broj za svaku novu osobu u kućanstvu dobiva dodavanjem broja 1 na najviši upotrijebljeni osobni broj za sve godine ankete i identifikacijski broj kućanstva.

3.

Za longitudinalnu komponentu identifikacijski je broj kućanstva identifikacijski broj kućanstva u kojem se osoba prvi put pojavljuje u panelu.

4.

U longitudinalnoj komponenti osobni identifikacijski broj ostaje fiksan kroz period u kojem je osoba uključena u anketu.

3.   PODACI KOJE TREBA PRIKUPITI

1.

U inicijalnom se kućanstvu prikupljaju potpuni podaci potrebni za sadašnje članove kućanstva, osnovni podaci za bivše članove kućanstva i osnovni podaci o članovima kućanstva u prethodnom krugu koji više nisu članovi kućanstva.

2.

U odcijepljenom se kućanstvu prikupljaju samo potpuni podaci potrebni za sadašnje članove kućanstva.

3.

Potpuni podaci potrebni za sadašnje članove kućanstva, osnovni podaci za bivše članove kućanstva i osnovni podaci o članovima kućanstva u prethodnom krugu koji više nisu članovi kućanstva utvrđeni su u Uredbi Komisije (EZ) br. 1983/2003 (2) u popisu osnovnih ciljnih varijabli.

4.

Ako je osoba iz uzorka u anketi dulje od jedne godine, dobivaju se podaci o tome je li ta osoba ostala na istoj adresi ili se preselila na drugu adresu.

4.   ISPITANICI U UPITNIKU O KUĆANSTVU

1.

Članovi kućanstva (jedan ili više njih) kroz intervju pružaju podatke koji se odnose na cijelo kućanstvo te općenite podatke o svakom članu kućanstva. Ispitanik iz kućanstva odabire se u skladu sa sljedećim prioritetima:

Prioritet 1: osoba odgovorna za smještaj,

Prioritet 2: član kućanstva star 16 godina ili više koji je najprikladniji za davanje podataka.

2.

Za drugi i sljedeće krugove longitudinalne komponente EU-SILC-a, ispitanik iz kućanstva odabire se u skladu sa sljedećim popisom prioriteta:

Prioritet 1: ispitanik iz kućanstva u posljednjem krugu,

Prioritet 2: „osoba iz uzorka” stara 16 godina ili više, pri čemu se prednost daje osobi odgovornoj za smještaj ili osobi najprikladnijoj za davanje podataka,

Prioritet 3: „osoba koja nije iz uzorka” stara 16 godina ili više.

5.   PROVEDBA UZORKA

1.   Svaka država članica slijedi odgovarajuće postupke kako bi maksimalno iskoristila dobiveni broj odgovora, u skladu s vlastitom „najboljom praksom”. U slučaju ankete intervjuom, ponovni se telefonski poziv upućuje najmanje tri puta prije nego što se prihvati da kućanstvo ili pojedinac nisu odgovorili, osim ako ne postoje uvjerljivi razlozi zašto se to ne može učiniti (kao što je jasno odbijanje suradnje, okolnosti koje ugrožavaju sigurnost anketara itd.).

2.   EU-SILC temelji se na odabiru i provedbi uzorka vjerojatnosti. U pravilu su jedinice nabrojene u anketi točno iste jedinice kao one odabrane u tu svrhu u skladu s planom uzorkovanja, tj. nisu zamijenjene drugim jedinicama.

3.   Evidencija se vodi o rezultatima za svako kućanstvo i osobu odabranu za uzorak, pri čemu se razlikuju i. uspješno popisane kvalificirane jedinice, ii. kvalificirane jedinice koje nisu bile uspješno popisane, iii. odabrane jedinice za koje je ustanovljeno da nisu kvalificirane za anketu i iv. jedinice koje nisu bile uspješno popisane za koje se nije mogla utvrditi kvalificiranost. Evidentiraju se razlozi zbog kojih kvalificirane jedinice nisu mogle biti uspješno popisane, pri čemu se utvrđuju barem glavne kategorije kao što su neuspostavljanje kontakta, odbijanje i nemogućnost odgovora (poput bolesti). Također se evidentiraju okolnosti jedinica za koje je ustanovljeno da nisu kvalificirane ili su u kategoriji nesigurne kvalificiranosti.

4.   Broj zamjena treba držati na što je moguće nižoj razini za osobne varijable vezane za dohodak kao i za sve varijable koje su potrebne barem za jednog člana kućanstva starog 16 godina ili više.

5.   U transverzalnoj se komponenti i u prvoj godini svakog panela koji čini longitudinalnu komponentu može dozvoliti kontrolirana zamjena samo kada stopa odgovora pada ispod 60 % i ako dođe do jedne od sljedećih situacija:

kontakt s adresom nije uspostavljen jer se adresa ne može locirati ili je nedostupna,

s adresom je uspostavljen kontakt, ali anketa nije bila dovršena jer kućanstvo odbija suradnju, cijelo je kućanstvo privremeno odsutno ili jer kućanstvo nije u mogućnosti odgovoriti.

Zamjene nisu dozvoljene za drugi i naredne krugove panela u longitudinalnoj komponenti.

Primjenjuju se postupci kako bi se osiguralo da je proces zamjene kontroliran u najvećoj mogućoj mjeri. Oni obuhvaćaju korištenje plana koji osigurava da se zamjene odabiru tako da što više odgovaraju zamijenjenim jedinicama u pogledu važnih značajki. Zamjene se dozvoljavaju tek nakon što su uloženi posebni napori da se uvjere jedinice koje su odbile sudjelovanje, odnosno nakon što se drugim jedinicama, koje se nisu odazvale, upute ponovni telefonski pozivi u pravilnom vremenskom rasporedu. Kućanstvo se ne može zamijeniti drugim kućanstvom na istoj adresi koje nije iz uzorka.

6.   TRAJANJE I VREMENSKI OKVIR ANKETE

1.

Interval između završetka promatranog dohodovnog razdoblja i vremena anketiranja dotičnog ispitanika ograničeno je na osam mjeseci, ako je to moguće. To se primjenjuje i na uzorke kućanstva i na uzorke osoba, bez obzira je li referentno razdoblje koje se primjenjuje fiksno u smislu kalendarskih datuma za cijeli uzorak, ili je riječ o fleksibilnom referentnom razdoblju koje je određeno u skladu s vremenskim okvirom ankete za dotično kućanstvo ili osobu.

2.

Iznimno od stavka 1. interval između završetka promatranog dohodovnog razdoblja i vremena ankete za tekuće varijable ograničeno je na 12 mjeseci, ako se varijable o dohotku prikupljaju iz registara.

3.

Ako su svi podaci prikupljeni kroz anketiranje na terenu i ako se koristi fiksno promatrano dohodovno razdoblje, ukupno trajanje prikupljanja podataka za uzorak je ograničeno na četiri mjeseca, ako je to moguće.

4.

Ako su podaci prikupljeni kroz anketiranje na terenu korištenjem fleksibilnog promatranog dohodovnog razdoblja, a trajanje terenskog rada prelazi tri mjeseca, ukupni godišnji uzorak dijeli se približno jednako na mjesece terenskog rada. U tom slučaju ukupno trajanje terenskog rada za transverzalnu komponentu i svaki krug longitudinalne komponente ne prelazi 12 mjeseci.

5.

Za longitudinalnu komponentu prikupljanje ili kompiliranje podataka za danu jedinicu (kućanstvo ili osobu) između uzastopnih krugova po mogućnosti treba trajati 12 mjeseci.

7.   POSTUPCI IMPUTACIJE

7.1.   Vrsta podataka koji nedostaju

1.

Greške pri pokrivenosti i odabiru uzorka: na primjer ako jedinice u ciljanom stanovništvu nisu zastupljene u okviru uzorka, ili kada su vjerojatnosti odabira jedinice iskrivljene, ili kada se dogode druge greške prilikom odabira uzorka.

2.

Jedinica ne daje odgovor: odnosi se na odsutnost podataka o cijelim jedinicama (kućanstva i/ili osobe) odabranim u uzorak.

3.

Jedinica djelomično ne daje odgovor: opisuje se situaciju u kojoj je uspješno popisan dio, ali ne i svi članovi kućanstva kvalificirani i odabrani za individualnu anketu.

4.

Nema odgovora na neke stavke: odnosi se na situaciju u kojoj je jedinica uzorka uspješno popisana, ali nisu dobiveni svi potrebni podaci.

7.2.   Značajke postupka imputacije

Na podatke se mogu primijeniti dvije vrste pristupa (koji se mogu koristiti u kombinaciji):

imputacija: odnosi se na generiranje podataka koji nedostaju na temelju statističkih odnosa unutar skupa podataka,

modeliranje: koristi stvarne odnose i podatke izvan skupa podataka.

Postupak koji se primjenjuje na podatke treba očuvati varijaciju i korelaciju među varijablama. Metode koje u imputirane vrijednosti uključuju „komponente grešaka” imaju prednost pred onima koje jednostavno imputiraju predviđenu vrijednost.

Metode koje uzimaju u obzir strukturu korelacija (ili druge značajke zajedničke distribucije varijabli) imaju prednost nad marginalnim ili jednovarijantnim pristupom.


(1)  SL L 298, 17.11.2003., str. 1.

(2)  SL L 298, 17.11.2003., str. 1.


Top