EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0640

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost

OJ L 181, 20.6.2014, p. 48–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/640/oj

20.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 181/48


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 640/2014

оd 11. ožujka 2014.

o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, EZ br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 63. stavak 4., članak 64. stavak 6., članak 72. stavak 5., članak 76., članak 77. stavak 7., članak 93. stavak 4., članak 101. stavak 1. i članak 120.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1306/2013 stavlja se izvan snage i zamjenjuje, među ostalim, Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/2005. (2) Uredbom (EU) br. 1306/2013 Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih i provedbenih akata. Kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje sustava u novom pravnom okviru, potrebno je donijeti određena pravila putem takvih akata. Tim aktima posebno bi se trebala zamijeniti pravila utvrđena u Uredbi Komisije (EZ) br. 1122/2009. (3).

(2)

Posebno, potrebno je utvrditi pravila za dopunu određenih elemenata Uredbe (EU) br. 1306/2013 koji nisu ključni u vezi s funkcioniranjem integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (integrirani sustav), rokovima za podnošenje zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, uvjetima za djelomično ili potpuno odbijanje potpore te djelomično ili potpuno povlačenje neosnovane pomoći ili potpore i određivanjem administrativnih kazni za nesukladnosti povezane s uvjetima za dobivanje potpore u okviru programa utvrđenih Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i uvjetima za dobivanje potpore u okviru mjera ruralnog razvoja utvrđenih Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5) i pravila za održavanje trajnih pašnjaka i izračun administrativnih kazni u pogledu obveza višestruke sukladnosti.

(3)

Dodatne definicije potrebne su kako bi se osigurala usklađena provedba integriranog sustava uz definicije predviđene u uredbama (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013. Uz to potrebno je definirati određene izraze primjenjive na pravila višestruke sukladnosti.

(4)

Primjena administrativnih kazni ili odbijanja i povlačenja pomoći ili potpore, predviđena ovom Uredbom, ne bi smjela spriječiti države članice od primjene nacionalnih kaznenih odredbi ako su predviđene nacionalnim zakonodavstvom.

(5)

Člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 definiraju se određeni slučajevi više sile i iznimnih okolnosti koje države članice trebaju priznati. Potrebno je utvrditi dodatna pravila kojima se državama članicama omogućuje priznavanje slučajeva više sile i iznimnih okolnosti u vezi s izravnim plaćanjima, potporom ruralnom razvoju i višestrukom sukladnošću. Potrebno je odrediti rok unutar kojeg korisnik treba prijaviti takav slučaj.

(6)

Dodatna pravila potrebna su i u pogledu sustava za identifikaciju zemljišnih parcela kojim upravljaju države članice u skladu s člankom 70. Uredbe (EU) br. 1306/2013. U skladu s tom odredbom potrebno je upotrebljavati tehnike računalnoga geografskog informacijskog sustava (GIS). Potrebno je razjasniti koje osnovne zahtjeve i ciljeve kvalitete sustav treba ispunjavati te koji podaci trebaju biti dostupni u GIS-u kako bi se osigurale učinkovite administrativne unakrsne provjere. Stoga je potrebno redovito ažurirati sustav za identifikaciju zemljišnih parcela kako bi se isključila obilježja i površine za koje je jasno da nisu prihvatljivi za financiranje. Međutim, kako bi se izbjegla nestabilnost sustava, državama članicama pruža se fleksibilnost kada je riječ o unošenju manjih izmjena u pogledu najveće prihvatljive površine zbog nesigurnosti u tumačenju fotografija koja je, među ostalim, uzrokovana strukturom i stanjem referentnih parcela.

(7)

Kako bi se državama članicama omogućilo proaktivno otkrivanje mogućih slabosti sustava i poduzimanje korektivnih mjera kada su potrebne, potrebno je svake godine ocijeniti kakvoću sustava za identifikaciju zemljišnih parcela.

(8)

Kako bi osigurale pravilnu provedbu programa osnovnih plaćanja i povezanih plaćanja, kako je predviđeno u glavi III. Uredbe (EU) br. 1307/2013, države članice trebale bi uspostaviti sustav za identifikaciju i registraciju prava na plaćanje koji omogućuje sljedivost prava na plaćanja i koji, među ostalim, omogućuje unakrsnu provjeru površina prijavljenih za program osnovnih plaćanja s pravima na plaćanja dostupnim svakom poljoprivredniku te između različitih prava na plaćanja kao takvih.

(9)

Kako bi se osigurale učinkovite kontrole i spriječilo podnošenje više zahtjeva za potporu pri različitim agencijama za plaćanja unutar jedne države članice, države članice trebaju predvidjeti jedinstven sustav evidentiranja identiteta poljoprivrednika koji podnose zahtjeve za potporu u okviru integriranog sustava.

(10)

Iskustvo je pokazalo da bi određena krajobrazna obilježja, posebno živice, jarci i kameni zidovi trebalo smatrati dijelom prihvatljive površine za izravna plaćanja po površini. Potrebno je odrediti prihvatljivu širinu obilježja krajobraza u tom području. S obzirom na posebne potrebe okoliša potrebno je omogućiti državama članicama fleksibilnost u pogledu ograničenja koja su uzeta u obzir pri određivanju regionalnih prinosa za potrebe prethodnih plaćanja po površini za kulture. Ipak, državama članicama trebalo bi biti dopušteno primijeniti drugačije metode za trajne travnjake prožete obilježjima krajobraza i stablima, gdje se ta opcija ne primjenjuje.

(11)

S obzirom na važnost održive poljoprivrede, sva obilježja krajobraza podložna zahtjevima i standardima navedenima u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1306/2013 koja su sastavni dio ukupne površine poljoprivredne parcele trebalo bi smatrati prihvatljivima.

(12)

U pogledu poljoprivrednih parcela koje zauzimaju obradiva zemljišta ili trajni travnjaci koji sadrže stabla, potrebno je utvrditi uvjete za prisustvo stabala u tim područjima i njihov utjecaj na prihvatljivost takvih područja. Radi pravne sigurnosti potrebno je utvrditi najveću gustoću stabala koju određuju države članice na temelju tradicionalnih praksi uzgoja, prirodnih uvjeta i ekoloških razloga.

(13)

Radi pojednostavnjenja i mogućnosti nadzora i kontrole izravnih plaćanja, državama članicama trebala bi biti dopuštena primjena sustava proporcionalnosti kako bi se utvrdilo prihvatljivo područje trajnog travnjaka prožetog neprihvatljivim obilježjima kao što su to obilježja krajobraza i stabla, osim onih obilježja krajobraza koja podliježu zahtjevima i standardima navedenima u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1306/2013. Prihvatljivo područje određuje se za svaku referentnu parcelu u skladu s unaprijed utvrđenim pragovima koji se primjenjuju na razini vrste homogenoga pokrova tla. Raštrkana obilježja koja do određenog postotka pokrivaju referentne parcele mogu se smatrati dijelom prihvatljive površine. Stoga je potrebno predvidjeti da nisu potrebni odbici za površine prožete obilježjima u prvoj kategoriji koja čini najniži postotak neprihvatljivih površina.

(14)

Potrebno je uspostaviti pravila kojima se uređuju slučajevi kad je konačni rok za podnošenje raznih zahtjeva, dokumenata ili izmjena državni praznik, subota ili nedjelja.

(15)

Poštovanje rokova za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore, zahtjeva za plaćanje i drugih izjava, za izmjenu zahtjeva za dodjelu potpora za površinu ili zahtjeva za plaćanje i svih popratnih dokumenata ili ugovora nužno je kako bi nacionalna nadležna tijela planirala i potom izvršila učinkovite kontrole ispravnosti zahtjeva za potporu, zahtjeva za plaćanje ili ostalih dokumenata. Stoga je potrebno utvrditi pravila o rokovima unutar kojih su prihvatljiva zakašnjela podnošenja. Kako bi se korisnike potaknulo na poštovanje rokova, potrebno je primijeniti odvraćajuće smanjenje u slučaju zakašnjelog podnošenja, osim ako je kašnjenje posljedica više sile ili iznimnih okolnosti.

(16)

Pravovremeno podnošenje zahtjeva za dodjelu prava na plaćanje ili, prema potrebi, povećanje vrijednosti prava na plaćanje korisnika ključno je za države članice u cilju pravovremene uspostave prava na plaćanje. Stoga bi zakašnjela podnošenja zahtjeva bila dopuštena isključivo u istom dodatnom roku kao i kod zakašnjelog podnošenja bilo kakvih zahtjeva za potporu. Trebalo bi primijeniti i odvraćajuće smanjenje, osim ako je kašnjenje posljedica više sile ili iznimnih okolnosti.

(17)

Korisnici koji u bilo kojem trenutku obavijeste nadležna nacionalna tijela o nepravilnim zahtjevima za potporu ili zahtjevima za plaćanje ne bi trebali podlijegati nikakvim administrativnim kaznama neovisno o razlogu nesukladnosti, osim ako je korisnik bio obaviješten o tome da nadležna tijela namjeravaju provesti kontrolu na terenu ili ako su nadležna tijela već obavijestila korisnika o nesukladnostima u zahtjevu za potporu ili plaćanje.

(18)

Potrebno je utvrditi dodatna pravila za osnovu izračuna programa potpora po površini i mjerama potpore po površini te za osnovu izračuna dobrovoljne proizvodno vezane potpore na temelju zahtjeva za potporu za stoku u skladu s programima potpora za životinje ili potporom ruralnom razvoju na temelju zahtjeva za plaćanje u skladu s mjerama potpore povezanim sa životinjama.

(19)

Potrebno je utvrditi administrativne kazne uzimajući u obzir načela odvraćanja proporcionalnosti i posebne poteškoće povezane sa slučajevima više sile i iznimnih okolnostima. Potrebno je stupnjevati administrativne kazne na temelju ozbiljnosti utvrđene nesukladnosti sve do potpunog isključenja iz jednog ili više programa potpore po površini ili jedne mjere potpore povezane s površinom ili više njih na određeni rok. Njima bi se trebale uzeti u obzir posebnosti različitih programa potpore ili mjera potpore u odnosu na kriterije prihvatljivosti, obveze i druge zahtjeve ili mogućnost da korisnik ne prijavi sve svoje površine kako bi na umjetan način stvorio uvjet za izuzeće iz obveza ekologizacije. Na temelju ove Uredbe potrebno je predvidjeti dovoljno odvraćajuće administrativne kazne kako bi se odvratilo od namjerne nesukladnosti.

(20)

Kako bi se državama članicama omogućilo da učinkovito provode kontrole, posebno kontrole koje se odnose na obvezu višestruke sukladnosti, potrebno je predvidjeti obvezu za korisnike da prijave sve površine koje imaju na raspolaganju neovisno o tome podnose li ili ne podnose zahtjev za potporu za te površine u skladu s člankom 72. stavkom 1. (a) Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(21)

Za potrebe određivanja prihvatljivih površina i izračun primjenjivih umanjenja potrebno je definirati površine koje pripadaju istoj skupini kultura. Površinu je potrebno uzeti u obzir nekoliko puta ako je prijavljena za dodjelu potpora na temelju nekoliko programa potpora ili mjera potpore. Međutim, za potrebe ekologizacije potrebno je razlikovati skupine kultura.

(22)

Za plaćanje potpore na temelju programa osnovnih plaćanja potreban je jednak broj prava na plaćanje i prihvatljivih hektara. Za potrebe ovog programa stoga je potrebno osigurati da se izračun plaćanja u slučaju razlika između broja prijavljenih prava na plaćanje i prijavljene površine temelji na manjoj vrijednosti. Kako bi se izbjeglo da se izračun temelji na nepostojećim pravima, potrebno je predvidjeti da broj prava na plaćanje koji se koristi pri izračunu ne prelazi broj prava na plaćanje kojima korisnik raspolaže.

(23)

Kad je riječ o zahtjevima za potporu po površini i/ili zahtjevima za plaćanje, nesukladnosti se obično odnose na dijelove površina. Prekoračenja u prijavi u pogledu jedne parcele zato mogu biti poništena manjkovima u prijavi ostalih parcela iste skupine kultura. Unutar određene granice dopuštenog odstupanja, potrebno je predvidjeti da se administrativne kazne počinju primjenjivati tek kad se ta granica prekorači.

(24)

Osim toga, kad je riječ o zahtjevima za potporu i/ili zahtjevima za plaćanje za plaćanja po površini, razlike između ukupne prijavljene površine u zahtjevu za potporu i/ili zahtjevu za plaćanje i ukupne površine koja se smatra prihvatljivom često su zanemarive. Kako bi se izbjegao velik broj manjih prilagodbi zahtjeva, potrebno je predvidjeti da se zahtjevi za potporu i/ili zahtjevi za plaćanje ne moraju prilagoditi utvrđenoj površini osim ako je prekoračena određena razina razlika.

(25)

S obzirom na posebnosti programa potpora za pamuk potrebno je utvrditi posebne odredbe o administrativnim kaznama u vezi s tim programom.

(26)

Potrebno je utvrditi administrativne kazne u slučaju namjerne nesukladnosti ili one prouzročene nemarom sa zahtjevima prihvatljivosti uzimajući u obzir načela odvraćanja i proporcionalnosti za slučajeve u kojima korisnik koji je podnio zahtjev u okviru programa za mlade poljoprivrednike, ne ispunjava svoje obveze.

(27)

Potrebno je utvrditi administrativne kazne za programe potpore za životinje i mjere potpore povezane sa životinjama uzimajući u obzir načela odvraćanja i proporcionalnosti i posebne probleme povezane sa slučajevima prirodnih okolnosti. Administrativne kazne potrebno je stupnjevati na temelju ozbiljnosti utvrđene nesukladnosti sve do potpunog isključenja iz jednog ili više programa potpore ili jedne mjere potpore ili više njih na određeni rok. U pogledu kriterija prihvatljivosti, trebale bi se uzeti u obzir posebnosti različitih programa potpore ili mjera potpore. Administrativne kazne na temelju ove Uredbe potrebno je utvrditi s dovoljno odvraćajućim učinkom kako bi se odvratilo od namjernog prekoračenja u prijavi.

(28)

Kad je riječ o zahtjevima za potporu u okviru programa potpora za životinje ili zahtjeva za plaćanje u okviru mjera potpore povezanih sa životinjama, nesukladnosti su uzrok neprihvatljivosti predmetne životinje. Potrebno je predvidjeti smanjenja od prve životinje kod koje su utvrđene nesukladnosti, ali bi, neovisno o razini smanjenja, trebala postojati blaža administrativna kazna ako su nesukladnosti utvrđene kod najviše tri životinje. U svim ostalim slučajevima težina administrativne kazne trebala bi ovisiti o postotku životinja kod kojih su utvrđene nesukladnosti.

(29)

U pravilu bi države članice trebale poduzeti sve daljnje mjere potrebne za osiguranje pravilnog funkcioniranja integriranog sustava. Državama članicama trebalo bi dopustiti uvođenje dodatnih nacionalnih kazni prema potrebi.

(30)

Mogućnost provedbe korekcija bez administrativnih kazni predviđenu za zahtjev za potporu i zahtjev za plaćanje potrebno je primijeniti i u pogledu netočnih podataka u računalnoj bazi podataka u pogledu prijavljenih goveda za koje takva nesukladnost čini kršenje kriterija prihvatljivosti, osim ako je korisnik obaviješten o namjeri nadležnog tijela da izvrši kontrolu na terenu ili je nadležno tijelo korisnika već obavijestilo o nesukladnostima u zahtjevu za potporu ili zahtjevu za plaćanje.

(31)

Potrebno je utvrditi odbijanja i povlačenja potpore te administrativne kazne za mjere potpore ruralnom razvoju uzimajući u obzir načela odvraćanja i proporcionalnosti. Odbijanja i povlačenja potpore potrebno je stupnjevati na temelju ozbiljnosti, opsega, trajanja i ponavljanja utvrđene nesukladnosti. U okviru odbijanja i povlačenja potpore i administrativnih kazni potrebno je uzeti u obzir posebnosti različitih mjera potpore s obzirom na kriterije prihvatljivosti, obveze i druge zahtjeve. U slučaju ozbiljne nesukladnosti ili u slučaju kada je korisnik dostavio lažne dokaze za potrebe primanja potpore, potporu treba odbiti i odrediti administrativnu kaznu. Administrativne kazne treba odrediti sve do potpunog isključenja iz jedne ili više mjera potpore ili vrsta aktivnosti na određeno razdoblje.

(32)

U slučaju mjera potpore ruralnom razvoju administrativne kazne ne bi trebale dovoditi u pitanje mogućnost da se zbog nesukladnosti privremeno obustavi potpora. Potrebno je utvrditi pravila kojima će se definirati slučajevi u kojima se može očekivati da će korisnik riješiti nesukladnost u razumnom roku.

(33)

Člankom 93. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013 predviđa se da se pravilima za višestruku sukladnost za godine 2015. i 2016. obuhvati i održavanje trajnih pašnjaka. U tom je smislu potrebno navesti da bi države članice trebale nastaviti ispunjivati svoje obveze u 2015. i 2016. u skladu s omjerom utvrđenim u 2014.

(34)

Radi jasnoće i utvrđivanja usklađene osnove za ocjenu nesukladnosti te izračuna i primjene administrativnih kazni u okviru višestruke sukladnosti potrebno je objasniti značenje termina „ponavljanje”, „opseg”, „ozbiljnost” i „trajanje” nesukladnosti. Osim toga potrebno je objasniti kada se nesukladnost može smatrati „utvrđenom”.

(35)

Kad je riječ o nesukladnostima s obvezama u pogledu višestruke sukladnosti, potrebno je uspostaviti administrativne kazne uzimajući pritom u obzir načelo proporcionalnosti. Trebale bi se primijeniti samo ako poljoprivrednik postupa nemarno ili namjerno i treba ih stupnjevati u skladu s ozbiljnošću počinjene nesukladnosti.

(36)

S obzirom na obveze u pogledu višestruke sukladnosti, uz stupnjevanje administrativnih kazni s obzirom na načelo proporcionalnosti, potrebno je predvidjeti da se, počevši od određenog trenutka, ponovljena kršenja iste obveze višestruke sukladnosti nakon prethodnog upozorenja poljoprivredniku trebaju tretirati kao namjerna nesukladnost.

(37)

Nadalje, ako u određenim uvjetima država članica primijeni mogućnost da ne primjenjuje administrativne kazne za nesukladnosti na temelju članka 97. stavka 3. i članka 99. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013, potrebno je utvrditi zahtjeve za uklanjanje relevantne nesukladnosti.

(38)

Kada je riječ posebice o sustavu ranog upozoravanja, kako je navedeno u članku 99. stavku 2. Uredbe 1306/2013, u slučaju da korisnik ne ispunjava obvezu poduzimanja korektivnih mjera potrebno je retroaktivno primijeniti smanjenje za godinu u kojoj je otkrivena nesukladnost zbog koje je upotrijebljen sustav ranog upozoravanja. Pri izračunu administrativnih kazni potrebno je uzeti u obzir i ponovljene nesukladnosti u godini sljedeće provjere, ako je to primjenjivo. Kako bi se korisnicima pružila pravna sigurnost, potrebno je odrediti vremenski rok za retroaktivnu primjenu administrativnih kazni.

(39)

Za korisnike višegodišnjih aktivnosti koje su započele u okviru programa ruralnog razvoja odobrenog na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (6) i koji imaju obveze višestruke sukladnosti, potrebno je utvrditi da se primjenjuju novi sustav kontrole i administrativne kazne kako bi se smanjilo administrativno opterećenje nacionalnih tijela nadležnih za provjeru sukladnosti i osiguralo pojednostavnjenje postupaka.

(40)

U pogledu nesukladnosti s obvezama višestruke sukladnosti, na koje se nije primijenila administrativna kazna jer su obuhvaćene pravilom de minimis predviđenog Uredbom Vijeća (EZ) br. 73/2009 (7) ili Uredbom (EZ) br. 1698/2005, ali za koje su države članice morale osigurati da korisnici otklone nesukladnost, potrebno je utvrditi prijelazna pravila kako bi se osigurala dosljednost između obveze praćenja koja je postojala prije stupanja na snagu Uredbe (EU) br. 1306/2013 i novih pravila u tom pogledu u navedenoj Uredbi.

(41)

Zbog jasnoće i pravne sigurnosti, Uredbu (EZ) br. 1122/2009 trebalo bi staviti izvan snage. Uredbu Komisije (EU) br. 65/2011 (8) trebalo bi također staviti izvan snage.

(42)

Uzimajući u obzir članak 119. stavak 1. drugi podstavak Uredbe (EU) br. 1306/2013, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na zahtjeve za potporu ili zahtjeve za plaćanje povezane s tržišnim godinama ili premijskim razdobljima s početkom od 1. siječnja 2015.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju odredbe kojima se dopunjuju određeni elementi Uredbe (EU) br. 1306/2013 koji nisu ključni, a odnose se na:

(a)

uvjete za djelomično ili potpuno odbijanje ili povlačenje pomoći ili potpore;

(b)

utvrđivanje administrativne kazne i posebne stope koja će se uvesti;

(c)

utvrđivanje slučajeva u kojima se ne primjenjuje administrativna kazna;

(d)

pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove ako je konačni rok za podnošenje zahtjeva ili izmjena praznik, subota ili nedjelja;

(e)

posebne definicije potrebne za osiguranje usklađene provedbe integriranog sustava;

(f)

osnovna obilježja i tehnička pravila za sustav za identifikaciju zemljišnih parcela i utvrđivanje korisnika;

(g)

osnovna obilježja, tehnička pravila i zahtjevi kvalitete za sustav za utvrđivanje i evidentiranje prava na plaćanje;

(h)

osnovu za izračun potpore, uključujući pravila o tome kako postupati u određenim slučajevima u kojima prihvatljiva područja sadržavaju obilježja krajobraza ili stabla;

(i)

dodatna pravila za posrednike poput službi, tijela i organizacija koji su uključeni u postupak dodjele pomoći ili potpore;

(j)

održavanje trajnih pašnjaka u pogledu višestruke sukladnosti;

(k)

usklađenu osnovu za izračun administrativnih kazni povezanih s višestrukom sukladnošću;

(l)

uvjete za primjenu i izračun administrativnih kazni povezanih s višestrukom sukladnošću;

(m)

dodatak pravilima predviđenima Uredbom (EU) br. 1306/2013 kako bi se osigurao neometani prijelaz s pravila stavljenih izvan snage na nova pravila.

Članak 2.

Definicije

1.   Za potrebe integriranog sustava iz članka 67. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 primjenjuju se definicije iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i članka 67. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Primjenjuju se i sljedeće definicije:

1.

„korisnik” znači poljoprivrednik prema definiciji iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1307/2013 i iz članka 9. te Uredbe, korisnik koji podliježe višestrukoj sukladnosti u smislu članka 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i/ili korisnik koji prima potporu za ruralni razvoj iz članka 2. stavka 10. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (9);

2.

„nesukladnost” znači:

(a)

za kriterije prihvatljivosti, obveze i druge zahtjeve koje se odnose na uvjete za dodjelu pomoći ili potpore iz članka 67. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013, svako neispunjavanje tih kriterija prihvatljivosti, obveza ili drugih zahtjeva; ili

(b)

za višestruku sukladnost, nepoštovanje obveznih zahtjeva za upravljanje u skladu sa zakonodavstvom Unije, standarda za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete zemljišta koje određuju države članice u skladu s člankom 94. Uredbe (EU) br. 1306/2013 ili održavanja trajnih pašnjaka iz članka 93. stavka 3. te Uredbe;

3.

„zahtjev za potporu” znači zahtjev za potporu ili za ulazak u mjeru na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013;

4.

„zahtjev za plaćanje” znači zahtjev korisnika za plaćanje nacionalnih tijela na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013;

5.

„druga izjava” znači sve izjave i dokumenti, osim zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, koje korisnik ili treća strana treba dostaviti radi postupanja u skladu s posebnim zahtjevima određenih mjera ruralnog razvoja;

6.

„mjere ruralnog razvoja u području primjene integriranog sustava” znači mjere potpore dodijeljene u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkama (a) i (b) i člancima 28. do 31., 33., 34. i 40. Uredbe (EU) br. 1305/2013 te, prema potrebi, člankom 35. stavkom 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013 uz iznimku mjera iz članka 28. stavka 9. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i mjera na temelju članka 21. stavka 1. točaka (a) i (b) te Uredbe kada je riječ o trošku uspostave;

7.

„sustav identifikacije i registracije životinja” znači sustav identifikacije i registracije goveda uspostavljen Uredbom (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća (10), odnosno sustav označivanja i registracije ovaca i koza uspostavljen Uredbom Vijeća (EZ) br. 21/2004 (11);

8.

„ušna markica” znači ušna markica za pojedinačnu identifikaciju goveda iz članka 3. točke (a) i članka 4. Uredbe (EZ) br. 1760/2000, odnosno ušna markica za pojedinačnu identifikaciju ovaca i koza iz točke A.3. Priloga Uredbi (EZ) br. 21/2004;

9.

„računalna baza podataka za životinje” znači računalna baza podataka iz članka 3. točke (b) i članka 5. Uredbe (EZ) br. 1760/2000, odnosno središnji registar ili računalna baza podataka iz članka 3. stavka 1. točke (d), članka 7. i članka 8. Uredbe (EZ) br. 21/2004;

10.

„putni list životinje” znači putni list životinje iz članka 3. točke (c) i članka 6. Uredbe (EZ) br. 1760/2000;

11.

„registar” u vezi sa životinjama znači registar koji vodi posjednik životinja iz članka 3. točke (d) i članka 7. Uredbe (EZ) br. 1760/2000, odnosno registar iz članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 5. Uredbe (EZ) br. 21/2004;

12.

„identifikacijski broj” znači identifikacijski broj iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1760/2000, odnosno brojevi iz točke A.2. Priloga Uredbi (EZ) br. 21/2004;

13.

„program potpore za životinje” znači mjera dobrovoljne proizvodno vezane potpore predviđena glavom IV. poglavljem 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 ako se godišnje plaćanje dodijeljeno unutar količinskih ograničenja temelji na određenom broju životinja;

14.

„mjere potpore povezane sa životinjama” znači mjere ruralnog razvoja ili vrste aktivnosti za koje se potpora temelji na broju životinja ili na prijavljenom broju uvjetnih grla;

15.

„zahtjev za potporu za stoku” znači zahtjevi za plaćanje potpore ako se godišnje plaćanje koje treba dodijeliti unutar količinskih ograničenja temelji na određenom broju životinja na temelju dobrovoljne proizvodno vezane potpore predviđene glavom IV. poglavljem 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

16.

„prijavljene životinje” znači životinje koje podliježu zahtjevu za potporu za stoku na temelju programa potpora za životinje ili zahtjevu za plaćanje za mjeru potpore povezanu sa životinjama;

17.

„potencijalno prihvatljiva životinja” znači životinja koja bi a priori mogla ispunjivati kriterije prihvatljivosti za dodjelu potpore na temelju programa potpora za životinje ili mjere potpore povezane sa životinjama u predmetnoj godini podnošenja zahtjeva;

18.

„utvrđena životinja” znači:

(a)

kod programa potpora za životinje, životinja kod koje su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni pravilima za dodjelu potpore; ili

(b)

kod mjere potpore povezane sa životinjama, životinja identificirana s pomoću administrativne kontrole ili kontrole na terenu;

19.

„posjednik životinje” znači svaka fizička ili pravna osoba koja je trajno ili privremeno odgovorna za životinje, uključujući tijekom prijevoza ili na tržištu;

20.

„programi potpora povezani s površinom” znači izravna plaćanja po površini u smislu članka 67. stavka 4. točke (b) Uredbe 1306/2013 osim posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije iz poglavlja IV. Uredbe (EU) br. 228/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (12) i posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka iz poglavlja IV. Uredbe (EU) br. 229/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (13);

21.

„mjere potpore povezane s površinom” znači mjere ruralnog razvoja ili vrste aktivnosti za koje se potpora temelji na veličini prijavljene površine;

22.

„korištenje” u vezi s površinom znači korištenje površine u smislu vrste kultura iz članka 44. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013, vrste trajnog travnjaka prema definiciji iz članka 4. stavka 1. točke (h) te Uredbe, trajnog pašnjaka iz članka 45. stavka 2. točke (a) te Uredbe ili površina travnjaka, osim trajnog travnjaka ili trajnog pašnjaka, ili prekrivača tla ili izostanka usjeva;

23.

„utvrđena površina” znači:

(a)

kod programa potpora po površini, površina kod koje su ispunjeni svi kriteriji prihvatljivosti ili druge obveze u pogledu uvjeta za dodjelu potpore neovisno o broju prava na plaćanja kojima korisnik raspolaže; ili

(b)

kod mjera potpore po površini, površina čestica ili parcela utvrđena s pomoću administrativne kontrole ili kontrole na terenu;

24.

„geografski informacijski sustav” (dalje u tekstu „GIS”) znači tehnike računalnoga geografskog informacijskog sustava u skladu s člankom 70. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

25.

„referentna parcela” znači geografski razgraničena površina koja ima jedinstvenu identifikacijsku oznaku koja je registrirana u sustavu za identifikaciju zemljišnih parcela iz članka 70. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

26.

„geografski materijal” znači karte i ostali dokumenti za komuniciranje sadržaja GIS-a između podnositelja zahtjeva za potporu i države članice.

2.   Za potrebe glave IV. ove Uredbe primjenjuju se definicije iz glave VI. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Uz to, „standardi” znači standardi kako ih definiraju države članice u skladu s člankom 94. Uredbe (EU) br. 1306/2013 te obveze u pogledu trajnih pašnjaka iz članka 93. stavka 3. te Uredbe.

Članak 3.

Primjena kaznenih odredbi

Primjenom administrativnih kazni te odbijanjem ili povlačenjem pomoći ili potpore kako je predviđeno ovom Uredbom ne dovodi se u pitanje primjena kaznenih odredbi ako su predviđene nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 4.

Viša sila i iznimne okolnosti

1.   Kad je riječ o izravnim plaćanjima, ako nije mogao ispuniti kriterije prihvatljivosti ili druge obveze zbog više sile ili iznimnih okolnosti, korisnik zadržava svoje pravo na potporu u pogledu prihvatljive površine ili životinja u trenutku kad su nastale okolnosti više sile ili iznimne okolnosti.

Što se tiče mjera potpore ruralnom razvoju u skladu s člancima 28., 29., 33. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013, ako korisnik nije mogao ispuniti obvezu zbog više sile ili iznimnih okolnosti, odgovarajuće plaćanje proporcionalno se povlači za godine tijekom kojih su nastale viša sila ili iznimne okolnosti. Povlačenje se odnosi samo na one dijelove obveze za koje nisu nastali dodatni troškovi niti su izgubljeni prihodi prije nego što je nastala viša sila ili iznimne okolnosti. Povlačenje se ne primjenjuje u pogledu kriterija prihvatljivosti niti drugih obveza niti se primjenjuje administrativna kazna.

Što se tiče ostalih mjera potpore ruralnom razvoju, države članice ne zahtijevaju djelomično ili potpuno vraćanje potpore u slučaju više sile ili iznimnih okolnosti. U slučaju višegodišnjih preuzetih obveza ili plaćanja, ne zahtijeva se vraćanje potpore koja je primljena prethodnih godina te se preuzeta obveza ili plaćanje nastavlja sljedećih godina u skladu s njezinim izvornim trajanjem.

Ako se nesukladnost koja je posljedica takve više sile ili iznimnih okolnosti odnosi na višestruku sukladnost, ne primjenjuje se odgovarajuća administrativna kazna iz članka 91. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

2.   O slučajevima više sile i iznimnih okolnosti pisanim putem obavješćuje se nadležno tijelo s odgovarajućim dokazima koji su zadovoljavajući za nadležno tijelo u roku od petnaest radnih dana od dana kada korisnik ili njegov ovlaštenik to može učiniti.

GLAVA II.

INTEGRIRANI ADMINISTRATIVNI I KONTROLNI SUSTAV

POGLAVLJE I.

ZAHTJEVI SUSTAVA

Članak 5.

Identifikacija zemljišnih parcela

1.   Sustav za identifikaciju zemljišnih parcela iz članka 70. Uredbe (EU) br. 1306/2013 primjenjuje se na razini referentnih parcela. Referentna parcela obuhvaća jedinicu zemljišta koja odgovara poljoprivrednoj površini kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki (e) Uredbe (EU) br. 1307/2013. Prema potrebi referentna parcela obuhvaća i površine iz članka 32. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 1307/2013 i poljoprivredno zemljište iz članka 28. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Države članice određuju granice referentne parcele kako bi se osiguralo da je ona mjerljiva, da omogućuje jedinstvenu i nedvosmislenu lokalizaciju svake zemljišne parcele koja se godišnje prijavljuje te da je u načelu stabilna u vremenu.

2.   Osim toga države članice osiguravaju da se prijavljene zemljišne parcele pouzdano identificiraju. Osobito zahtijevaju da zahtjevi za potporu i zahtjevi za plaćanje sadržavaju određene informacije ili da su im priloženi dokumenti koje utvrđuje nadležno tijelo kojima se omogućuje utvrđivanje lokacije i mjerenje svake zemljišne parcele. Za svaku referentnu parcelu države članice:

(a)

određuju najveću prihvatljivu površinu za potrebe programa potpore navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013;

(b)

određuju najveću prihvatljivu površinu za potrebe mjera povezanih s površinom iz članaka 28. do 31. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

(c)

lociraju i određuju veličinu ekološki značajnih površina navedenih u članku 46. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 za koje je država članica odlučila da se smatraju ekološki značajnim površinama. U tu svrhu države članice, prema potrebi, primjenjuju konverzijske i/ili ponderacijske faktore utvrđene u Prilogu X. Uredbi (EU) br. 1307/2013;

(d)

određuju primjenjuju li se odredbe na planinska područja, područja sa znatnim prirodnim ograničenjima i ostala područja zahvaćena određenim ograničenjima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013, područja Natura 2000, područja obuhvaćena Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (14), poljoprivredna zemljišta odobrena za proizvodnju pamuka u skladu s člankom 57. Uredbe (EU) br. 1307/2013, područja koja se prirodno održavaju u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj iz članka 4. stavka 1. točke (c) podtočke iii. Uredbe (EU) br. 1307/2013, područja koja su države članice odredile za regionalnu i/ili zajedničku provedbu ekološki značajnih površina u skladu s člankom 46. stavcima 5. i 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013, područja o kojima je Komisija obaviještena u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 1307/2013, područja pokrivena trajnim travnjakom koja su ekološki osjetljiva u područjima obuhvaćenima Direktivom Vijeća 92/43/EEZ (15) ili Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (16) i druga osjetljiva područja iz članka 45. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i/ili područja koja su odredile države članice u skladu s člankom 48. te Uredbe.

3.   Države članice osiguravaju da je najveća prihvatljiva površina po referentnoj parceli kako je navedena u stavku 2. točki (a) ispravno kvantificirana s najvećim odstupanjem od 2 %, uzimajući pritom u obzir strukturu i stanje parcele.

4.   Za mjere iz članka 21. stavka 1. točke (a) te članaka 30. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 države članice mogu uspostaviti odgovarajuće alternativne sustave za jedinstvenu identifikaciju zemljišta na koje se primjenjuje potpora ako je ono pokriveno šumom.

5.   GIS se primjenjuje na temelju nacionalnog referentnog koordinatnog sustava kako je definiran u Direktivi 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (17) kojim se omogućuje standardizirano mjerenje i jedinstvena identifikacija zemljišnih parcela u cijeloj državi članici. Ako se koriste različiti koordinatni sustavi, oni se međusobno isključuju te osiguravaju dosljednost informacija koje se odnose na istu lokaciju.

Članak 6.

Ocjena kakvoće sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela

1.   Države članice svake godine ocjenjuju kakvoću sustava za identifikaciju zemljišnih parcela za potrebe programa osnovnih plaćanja i programa jedinstvenih plaćanja iz glave III. poglavlja I. Uredbe (EU) br. 1307/2013. Ocjenom su obuhvaćena dva razreda usklađenosti.

Prvi razred usklađenosti obuhvaća sljedeće elemente radi ocjene kakvoće sustava za identifikaciju zemljišnih parcela:

(a)

ispravnu kvantifikaciju najveće prihvatljive površine;

(b)

udio i distribuciju referentnih parcela kod kojih se u okviru najvećih prihvatljivih površina uzimaju u obzir neprihvatljive površine ili kod kojih se ne uzimaju u obzir poljoprivredne površine;

(c)

učestalost referentnih parcela s kritičnim nedostacima.

Drugi razred usklađenosti obuhvaća sljedeće elemente kakvoće kako bi se utvrdile moguće slabosti u sustavu za identifikaciju zemljišnih parcela:

(a)

kategorizaciju referentnih parcela kod kojih se u okviru najvećih prihvatljivih površina uzimaju u obzir neprihvatljive površine, kod kojih se ne uzimaju u obzir poljoprivredne površine ili otkriju kritični nedostaci;

(b)

omjer prijavljene površine i najveće prihvatljive površine unutar referentnih parcela;

(c)

postotak referentnih parcela koje su se mijenjale, akumuliran tijekom godina.

Ako rezultati ocjene kakvoće otkriju nedostatke u sustavu, države članice poduzimaju odgovarajuću korektivnu mjeru.

2.   Države članice provode ocjenu iz stavka 1. na temelju uzorka referentnih parcela koje odabire i predviđa Komisija. Zatim se koriste podacima s pomoću kojih se ocjenjuje trenutačno stanje na terenu.

3.   Izvješće o ocjeni i, prema potrebi, korektivne mjere te raspored provedbe šalju se Komisiji do 31. siječnja nakon predmetne kalendarske godine.

Članak 7.

Utvrđivanje i evidentiranje prava na plaćanja

1.   Sustav za utvrđivanje i evidentiranje prava na plaćanja predviđen člankom 71. Uredbe (EU) br. 1306/2013 elektronički je registar na razini države članice kojim se posebno u pogledu unakrsnih provjera predviđenima stavkom 1. tog članka osigurava učinkovita sljedivost prava na plaćanja u odnosu na sljedeće elemente:

(a)

nositelja;

(b)

godišnje vrijednosti;

(c)

datum utvrđivanja;

(d)

datum zadnje aktivacije;

(e)

podrijetlo, posebno kada je riječ o načinu dodjele prava, izvornim, nacionalnim ili regionalnim rezervama te kupnji, zakupu i nasljeđivanju;

(f)

ako se primjenjuje članak 21. stavak 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013 prava zadržana na temelju te odredbe;

(g)

prema potrebi, regionalna ograničenja.

2.   Države članice s više od jedne agencije za plaćanja mogu odlučiti da se elektronički registar upotrebljava na razini agencija za plaćanja. U tom će slučaju predmetna država članica osigurati međusobnu kompatibilnost različitih registara.

Članak 8.

Identifikacija korisnikâ

Ne dovodeći u pitanje članak 72. stavak 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, jedinstvenim sustavom za bilježenje identiteta svakog korisnika kako je predviđeno člankom 73. te Uredbe jamči se jedinstvena identifikacija svih zahtjeva za potporu i zahtjeva za plaćanje ili drugih izjava koje je podnio isti korisnik.

POGLAVLJE II.

POLJOPRIVREDNE PARCELE S OBILJEŽJIMA KRAJOBRAZA I STABLIMA

Članak 9.

Određivanje površina na kojima poljoprivredna parcela sadržava obilježja krajobraza i stabla

1.   Ako su određena obilježja krajobraza, posebno živice, jarci i kameni zidovi, tradicionalno dio dobre poljoprivredne prakse uzgoja ili uporabe na poljoprivrednim površinama u određenim regijama, države članice mogu odlučiti da se odgovarajuća površina smatra dijelom prihvatljive površine poljoprivredne parcele u smislu članka 67. stavka 4. točke (a) Uredbe (EU) br. 1306/2013 pod uvjetom da ne prelazi ukupnu širinu koju određuje predmetna država članica. Ta širina odgovara tradicionalnoj širini u predmetnoj regiji i ne prelazi 2 metra.

Međutim, ako su države članice prije 9. prosinca 2009. obavijestile Komisiju o širini većoj od dva metra u skladu s člankom 30. stavkom 2. trećim podstavkom Uredbe Komisije (EZ) br. 796/2004 (18), ta se širina još uvijek može primjenjivati.

Prvi i drugi podstavak ne primjenjuju se na trajne travnjake prožete obilježjima krajobraza i stablima ako je predmetna država članica odlučila primjenjivati sustav proporcionalnosti u skladu s člankom 10.

2.   Sva obilježja krajobraza koja podliježu zahtjevima i standardima navedenima u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1306/2013 koja su sastavni dio ukupne površine poljoprivredne parcele smatraju se dijelom prihvatljive površine te poljoprivredne parcele.

3.   Poljoprivredna parcela koja sadrži raštrkana stabla smatra se prihvatljivom površinom pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

poljoprivredne djelatnosti mogu se obavljati na sličan način kao na parcelama bez stabala na istoj površini; i

(b)

broj stabala po hektaru ne prelazi najveću gustoću.

Najveću gustoću iz prvog podstavka točke (b) određuju države članice i prijavljuju na temelju tradicionalne prakse uzgoja, prirodnih uvjeta i ekoloških razloga. Ne prelazi 100 stabala po hektaru. Međutim, to se ograničenje ne primjenjuje na mjere iz članaka 28. i 30. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Ovaj se stavak ne primjenjuje na raštrkane voćke koje više puta daju plodove, na raštrkana stabla prikladna za ispašu na trajnim travnjacima i na trajne travnjake prožete obilježjima krajobraza i stablima ako predmetna država članica odluči primjenjivati sustav proporcionalnosti u skladu s člankom 10.

Članak 10.

Sustav proporcionalnosti za trajne travnjake koji sadržavaju obilježja krajobraza i stabla

1.   U pogledu trajnih travnjaka prožetih neprihvatljivim obilježjima kao što su obilježja krajobraza i stabla, države članice mogu odlučiti primijeniti sustav proporcionalnosti kako bi odredile prihvatljivu površinu unutar referentne parcele.

Sustav proporcionalnosti naveden u prvom podstavku sastoji se od različitih kategorija vrsta homogenih pokrova tla na koje se primjenjuje trajni koeficijent smanjenja na temelju postotka neprihvatljivih površina. Kategorija koja predstavlja najniži postotak neprihvatljive površine ne prelazi 10 % neprihvatljive površine te se na tu kategoriju ne primjenjuje koeficijent smanjenja.

2.   Sva obilježja krajobraza koja podliježu zahtjevima i standardima navedenima u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1306/2013 koja su sastavni dio ukupne površine poljoprivredne parcele smatraju se dijelom prihvatljive površine.

3.   Ovaj članak ne primjenjuje se na trajne travnjake koji sadržavaju voćke koje više puta daju plodove.

POGLAVLJE III.

ZAHTJEVI ZA POTPORU I ZAHTJEVI ZA PLAĆANJE

Članak 11.

Jedinstveni zahtjev

Jedinstvenim zahtjevom obuhvaćen je najmanje zahtjev za izravna plaćanja iz članka 72. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu programa osnovnih plaćanja ili programa jedinstvenih plaćanja po površini i ostalih programa potpora po površini.

Članak 12.

Odstupanje od zadnjeg datuma za podnošenje

Odstupajući od članka 5. stavka 1. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 (19), kad je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za potporu, zahtjeva za plaćanje ili drugih izjava ili bilo kojeg popratnog dokumenta ili ugovora, ili krajnji rok za izmjene jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje državni praznik, subota ili nedjelja, smatra se da je rok prvog sljedećeg radnog dana.

Prvi se stavak primjenjuje i na najkasniji mogući datum podnošenja zahtjeva nakon roka iz članka 13. stavka 1. trećeg podstavka i na najkasniji mogući datum podnošenja zahtjeva nakon roka iz članka 14. drugog podstavka za podnošenje zahtjeva od strane korisnika za dodjelu ili povećanje prava na plaćanja.

Članak 13.

Podnošenje zahtjeva nakon roka

1.   Osim u slučajevima više sile i iznimnih okolnosti iz članka 4., podnošenje zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje u skladu s ovom Uredbom nakon krajnjeg roka za podnošenje koji utvrđuje Komisija na temelju članka 78. točke (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013 dovodi do smanjenja od 1 % po radnom danu iznosa na koje bi korisnik imao pravo da je zahtjev za potporu ili zahtjev za plaćanje podnesen u roku.

Ne dovodeći u pitanje posebne mjere koje države članice trebaju poduzeti u pogledu potrebe za pravovremenim podnošenjem popratnih dokumenata radi planiranja i provođenja učinkovitih kontrola, prvi podstavak isto se tako primjenjuje u pogledu zahtjeva za potporu, dokumenata, ugovora ili drugih izjava koje treba podnijeti nadležnom tijelu kad se oni smatraju sastavnim dijelom prihvatljivosti za predmetnu pomoć ili potporu. U tom slučaju smanjenje se primjenjuje na iznos za isplatu predmetne pomoći ili potpore.

Ako takvo kašnjenje iznosi više od 25 kalendarskih dana, zahtjev za potporu ili zahtjev za plaćanje smatra se nedopuštenim te se korisniku neće dodijeliti pomoć ili potpora.

2.   Osim u slučajevima više sile i iznimnih okolnosti iz članka 4., ako korisnik programa predviđenih člancima 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (20) koji uz to podliježe obvezama višestruke sukladnosti u skladu s člankom 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013 ne podnese obrazac jedinstvenog zahtjeva do krajnjeg roka iz stavka 1. prvog podstavka ovog članka, primjenjuje se smanjenje od 1 % po radnom danu. Najveće umanjenje ograničeno je na 25 %. Postotak smanjenja primjenjuje se na ukupni iznos plaćanja povezanih s mjerama na temelju članaka 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013 podijeljen sa 3 za restrukturiranje i konverziju.

3.   Osim u slučajevima više sile i iznimnih okolnosti iz članka 4., podnošenje izmjena jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje nakon krajnjeg roka za takvo podnošenje koji utvrđuje Komisija na temelju članka 78. točke (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013 dovodi do smanjenja od 1 % po radnom danu iznosa koji se odnose na stvarno korištenje predmetnih poljoprivrednih parcela.

Izmjene jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje dopuštene su isključivo do najkasnijeg mogućeg datuma za podnošenje jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje nakon roka kako je navedeno u stavku 1. trećem podstavku. Međutim, ako je taj rok kraći ili isti kao i krajnji rok za podnošenje izmjene jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje iz prvog podstavka ovog stavka, izmjene jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje smatraju se nedopuštenima nakon tog roka.

Članak 14.

Podnošenje zahtjeva povezanog s pravima na plaćanje nakon roka

Osim u slučajevima više sile i iznimnih okolnosti iz članka 4., podnošenje zahtjeva za dodjelu ili, prema potrebi, povećanje vrijednosti prava na plaćanja nakon krajnjeg roka koji u tu svrhu utvrđuje Komisija na temelju članka 78. točke (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013 dovodi do smanjenja od 3 % po radnom danu iznosa koji se trebaju isplatiti u pogledu prava na plaćanja ili, prema potrebi, u pogledu povećanja vrijednosti prava na plaćanja koja se trebaju dodijeliti korisniku.

Ako je takvo kašnjenje iznosi više od 25 kalendarskih dana, zahtjev se smatra nedopuštenim, a korisniku se ne dodjeljuju nikakva prava na plaćanje ili, prema potrebi, nikakvo povećanje vrijednosti prava na plaćanje.

POGLAVLJE IV.

IZRAČUN POTPORE I ADMINISTRATIVNIH KAZNI U POGLEDU PROGRAMA IZRAVNIH PLAĆANJA I MJERA RURALNOG RAZVOJA U PODRUČJU PRIMJENE INTEGRIRANOG SUSTAVA

ODJELJAK 1.

Opća pravila

Članak 15.

Iznimke od primjene administrativnih kazni

1.   Administrativne kazne predviđene u ovom poglavlju ne primjenjuju se u pogledu dijela zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje za koje korisnik pisanim putem obavješćuje nadležno tijelo da je zahtjev za potporu ili zahtjev za plaćanje netočan ili da je postao netočan od podnošenja, uz uvjet da korisnik nije obaviješten o namjeri nadležnog tijela da izvrši kontrolu na terenu te da nadležno tijelo korisnika još nije obavijestilo o nesukladnostima u zahtjevu za potporu ili zahtjevu za plaćanje.

2.   Informacije iz stavka 1. koje je dostavio korisnik imaju učinak prilagodbe zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje stvarnom stanju.

Članak 16.

Neprijavljivanje svih površina

1.   Ako korisnik za određenu godinu ne prijavi sve poljoprivredne parcele povezane s površinama iz članka 72. točke (1) Uredbe (EU) br. 1306/2013, a razlika između ukupne prijavljene površine u jedinstvenom zahtjevu i/ili zahtjevu za plaćanje s jedne strane, i prijavljene površine uvećane za ukupnu površinu neprijavljenih parcela s druge strane, veća je od 3 % prijavljene površine, ukupni iznos izravnih plaćanja po površini i/ili potpore u okviru mjera potpore po površini koji se isplaćuje tom korisniku za tu godinu smanjuje se za najviše 3 %, ovisno o težini propusta.

Kazna izračunata u skladu s prvim podstavkom umanjuje se za iznos bilo koje administrativne kazne primijenjene u skladu s člankom 28. stavkom 2.

2.   Stavak 1. primjenjuje se i na plaćanja povezana s programima predviđenima člancima 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ako korisnik podliježe obvezama višestruke sukladnosti u skladu s člankom 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Postotak smanjenja primjenjuje se na ukupni iznos plaćanja povezanih s mjerama na temelju članaka 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013 podijeljen s 3 za restrukturiranje i konverziju.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se na plaćanja u okviru programa za male poljoprivrednike predviđenog u glavi V. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

ODJELJAK 2.

Programi potpora po površini, osim plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš ili mjere potpora po površini

Članak 17.

Opća načela

1.   Za potrebe ovog odjeljka razlikuju se sljedeće skupine kultura razlikuju prema potrebi:

(a)

površine prijavljene radi aktiviranja prava na plaćanje na temelju programa osnovnih plaćanja ili radi dodjele jedinstvenih plaćanja po površini;

(b)

skupina svake prijavljene površine za potrebe bilo kojeg drugog programa potpora po površini ili mjere potpore za koje se primjenjuje različita stopa potpore;

(c)

površine prijavljene pod naslovom „druge uporabe”.

2.   Ako je ista površina osnova za zahtjev za potporu i/ili zahtjev za plaćanje na temelju više programa potpora po površini ili mjera potpore, ona se uzima u obzir posebno za svaki od tih programa potpora ili mjera potpore.

Članak 18.

Osnova za izračun u pogledu plaćanja po površini

1.   Kad je riječ o zahtjevima za potporu u okviru programa osnovnih plaćanja, programa za male poljoprivrednike, preraspodjele plaćanja, plaćanja za površine s prirodnim ograničenjima i, prema potrebi, programa za mlade poljoprivrednike i kad država članica primjenjuje program osnovnih plaćanja, primjenjuje se sljedeće:

(a)

ako je broj prijavljenih prava na plaćanje veći od broja prava na plaćanje koja korisnik ima na raspolaganju, broj prijavljenih prava na plaćanje smanjuje se na broj prava na plaćanje koje korisnik ima na raspolaganju;

(b)

ako postoji razlika između prijavljenog broja prava na plaćanje i prijavljene površine, prijavljena površina prilagođava se na najnižu vrijednost.

Ovaj stavak ne primjenjuje se u prvoj godini dodjele prava na plaćanje.

2.   U slučaju plaćanja za mlade poljoprivrednike i ako se država članica odluči za način plaćanja utvrđen člankom 50. stavcima 6., 7. i 8. Uredbe (EU) br. 1307/2013, ako prijavljena površina u okviru programa osnovnih plaćanja ili programa jedinstvenih plaćanja po površini premašuje ograničenje koje je utvrdila država članica u skladu s člankom 50. stavkom 9. te Uredbe, prijavljena površina smanjuje se na to ograničenje.

3.   U slučaju preraspodjele plaćanja, ako prijavljena površina u okviru programa osnovnih plaćanja ili programa jedinstvenih plaćanja po površini premašuje ograničenje koje je utvrdila država članica u skladu s člankom 41. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013, prijavljena površina smanjuje se na to ograničenje.

4.   U slučaju plaćanja za površine s prirodnim ograničenjima i kad se država članica odluči za način plaćanja utvrđen člankom 48. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013, ako prijavljena površina na temelju programa osnovnih plaćanja ili programa jedinstvenih plaćanja po površini premašuje najveći broj hektara koji je utvrdila država članica, prijavljena površina smanjuje se na taj broj.

5.   U slučaju zahtjeva za potporu i/ili zahtjeva za plaćanje u okviru programa potpora povezanih s površinom ili mjera potpore, ako se utvrdi da je površina skupine kultura veća od površine prijavljene u zahtjevu za potporu, prijavljena površina koristi se za izračun potpore.

6.   Ne dovodeći u pitanje administrativne kazne u skladu s člankom 19., u slučaju zahtjeva za potporu i/ili zahtjeva za plaćanje u okviru programa potpora povezanih s površinom ili mjera potpore, ako prijavljena površina premašuje površinu utvrđenu za skupinu kultura iz članka 17. stavka 1., potpora se računa na temelju površine utvrđene za tu skupinu kultura.

Međutim, ne dovodeći u pitanje članak 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013, ako je razlika između ukupne utvrđene površine i ukupne površine prijavljene za plaćanje u okviru programa izravnih plaćanja utvrđenih glavama III., IV. i V. Uredbe (EU) br. 1307/2013 ili ako je ukupna površina prijavljena za plaćanje na temelju mjere potpore po površini manja od 0,1 hektara ili jednaka tome, utvrđena površina smatra se jednakom prijavljenoj površini. Pri ovom se izračunu uzimaju u obzir samo prekoračenja u prijavi površina na razini skupine kultura iz članka 17. stavka 1.

Drugi podstavak ne primjenjuje se kad ta razlika iznosi više od 20 % ukupne površine prijavljene za plaćanja.

7.   Za potrebe izračuna potpore u okviru programa osnovnih plaćanja uzima se u obzir prosjek vrijednosti različitih prava na plaćanje u odnosu na odgovarajuću prijavljenu površinu.

Članak 19.

Administrativne kazne u slučajevima prekoračenja u prijavi

1.   Ako je, kad je riječ o skupini kultura iz članka 17. stavka 1., površina prijavljena za potrebe bilo kojeg programa potpora povezanog s površinom ili mjera potpore veća od površine utvrđene u skladu s člankom 18., potpora se računa na temelju utvrđene površine umanjene za dvostruku utvrđenu razliku ako je razlika veća od 3 % ili dva hektara, ali manja od 20 % utvrđene površine.

Ako je razlika veća od 20 % utvrđene površine, za predmetnu skupinu kultura ne dodjeljuje se nikakva pomoć ili potpora povezana s površinom.

2.   Ako je razlika veća od 50 %, za predmetnu skupinu kultura ne dodjeljuje se nikakva pomoć ili potpora povezana s površinom. Osim toga, korisnik podliježe dodatnoj kazni jednakoj iznosu plaćanja ili potpore koji odgovara razlici između prijavljene površine i utvrđene površine u skladu s člankom 18.

3.   Ako se iznos izračunan u skladu sa stavcima 1. i 2. ne može u potpunosti poravnati tijekom tri kalendarske godine od kalendarske godine utvrđivanja, u skladu s pravilima koja je utvrdila Komisija na temelju članka 57. stavka (2) Uredbe (EU) br. 1306/2013, preostali iznos se poništava.

Članak 20.

Administrativne kazne koje se odnose na posebno plaćanje za pamuk

Ne dovodeći u pitanje administrativne kazne primjenjive u skladu s člankom 19. ove Uredbe, ako se utvrdi da korisnik ne ispunjava obveze koje proizlaze iz članka 61. stavaka 1. i 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014 (21), korisnik gubi pravo na povećanje potpore predviđeno člankom 60. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013. Nadalje, potpora za pamuk po prihvatljivom hektaru u skladu s člankom 57. Uredbe (EU) br. 1307/2013 smanjuje se za iznos povećanja koje bi korisniku bilo dodijeljeno na drugi način u skladu s člankom 60. stavkom 2. te Uredbe.

Članak 21.

Administrativne kazne, osim za prekoračenja površine, koje se odnose na plaćanja za mlade poljoprivrednike u skladu s glavom III. poglavljem V. Uredbe (EU) br. 1307/2013

1.   Ne dovodeći u pitanje administrativne kazne primjenjive u skladu s člankom 19. ako se utvrdi da korisnik ne ispunjava obveze iz članka 50. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i članka 49. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014, potpora za mlade poljoprivrednike ne isplaćuje se ili se u cijelosti povlači. Nadalje, ako se utvrdi da je korisnik dostavio lažne dokaze za potrebe dokazivanja sukladnosti s obvezama, primjenjuje se kazna koja odgovara 20 % iznosa koji je korisnik primio ili bi primio na drugi način kao plaćanje za mlade poljoprivrednike u skladu s člankom 50. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

2.   Ako se iznos neosnovanih plaćanja i administrativnih kazni iz stavka 1. ne može u cijelosti poravnati tijekom tri kalendarske godine od kalendarske godine utvrđivanja, u skladu s pravilima koja je utvrdila Komisija na temelju članka 57. stavka (2) Uredbe (EU) br. 1306/2013, preostali se iznos poništava.

ODJELJAK 3.

Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš

Članak 22.

Opća načela

1.   Za potrebe ovog odjeljka razlikuju se sljedeće skupine kultura prema potrebi:

(a)

svaka skupina površina prijavljena kao određena kultura u skladu s člankom 44. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(b)

površine prijavljene kao trajni travnjaci i koje su ekološki osjetljive u skladu s člankom 45. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(c)

ostale površine prijavljene kao trajni travnjaci osim onih iz točke (b); i

(d)

površine prijavljene kao ekološki značajne površine u skladu s člankom 46. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

2.   Ako je ista površina prijavljena za više skupina kultura, ona se uzima u obzir posebno za svaku od tih skupina kultura.

Članak 23.

Osnova za izračun plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš u pogledu prihvatljivih hektara prijavljenih u okviru programa osnovnih plaćanja ili programa jedinstvenih plaćanja po površini

1.   Kad država članica primjenjuje program osnovnih plaćanja, primjenjuje se sljedeće:

(a)

ako je broj prijavljenih prava na plaćanje veći od broja prava na plaćanje koja korisnik ima na raspolaganju, broj prijavljenih prava na plaćanje smanjuje se na broj prava na plaćanje koje korisnik ima na raspolaganju;

(b)

ako postoji razlika između prijavljenog broja prava na plaćanje i prijavljene površine, prijavljena površina prilagođava se na najnižu vrijednost.

2.   Ne dovodeći u pitanje administrativne kazne primjenjive u skladu s člankom 28., ako je površina prijavljena u jedinstvenom zahtjevu za osnovno plaćanje ili jedinstveno plaćanje po površini veća od utvrđene površine, utvrđena površina koristi se za izračun plaćanja za ekologizaciju za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, dalje u tekstu: „plaćanje za ekologizaciju”.

Međutim, ako se utvrdi da je utvrđena površina za program osnovnih plaćanja ili program jedinstvenih plaćanja po površini veća od prijavljene površine u zahtjevu za potporu, prijavljena površina koristi se za izračunu plaćanja za ekologizaciju.

Članak 24.

Smanjenje plaćanja za ekologizaciju u slučaju nesukladnosti s diversifikacijom kultura.

1.   Ako se u skladu s člankom 44. Uredbe (EU) br. 1307/2013 zahtijeva da glavna kultura ne obuhvaća više od 75 % ukupne obradive površine, ali površina koja je utvrđena za glavnu skupinu kultura obuhvaća više od 75 %, površina koju treba koristiti za izračun plaćanja za ekologizaciju u skladu s člankom 23. ove Uredbe smanjuje se za 50 % ukupne obradive površine pomnoženo s omjerom razlike.

Omjer razlike iz prvog podstavka je udio površine glavne skupine kultura koji premašuje 75 % ukupne obradive površine utvrđene u ukupnoj površini potrebnoj za ostale skupine kultura.

2.   Ako se u skladu s člankom 44. Uredbe (EU) br. 1307/2013 zahtijeva da dvije glavne kulture ne obuhvaćaju više od 95 % utvrđene ukupne obradive površine, ali površina koja je utvrđena za dvije glavne skupine kultura obuhvaća više od 95 %, površina koju treba koristiti za izračun plaćanja za ekologizaciju u skladu s člankom 23. ove Uredbe smanjuje se za 50 % utvrđene ukupne obradive površine pomnoženo s omjerom razlike.

Omjer razlike iz prvog podstavka je udio površine dviju glavnih skupina kultura koji premašuje 95 % ukupne obradive površine utvrđene u ukupnoj površini potrebnoj za ostale skupine kultura.

3.   Ako se u skladu s člankom 44. Uredbe (EU) br. 1307/2013 zahtijeva da glavna kultura ne obuhvaća više od 75 % utvrđene ukupne obradive površine i dvije glavne kulture ne obuhvaćaju više od 95 %, ali površina koja je utvrđena za glavnu skupinu kultura obuhvaća više od 75 % i površina koja je utvrđena za dvije glavne skupine kultura obuhvaća više od 95 %, površina koju treba koristiti za izračun plaćanja za ekologizaciju u skladu s člankom 23. ove Uredbe smanjuje se za 50 % utvrđene ukupne obradive površine pomnožena s omjerom razlike.

Omjer razlike iz prvog podstavka je zbroj omjera razlike izračunan na temelju stavaka 1. i 2. Međutim, vrijednost ovog omjera nije veća od 1.

4.   Ako se utvrdi da korisnik tijekom tri godine nije poštovao diversifikaciju kultura kako je navedeno u ovom članku, površina, za koju se smanjuje površina koja se koristi za izračun plaćanja za ekologizaciju u skladu sa stavcima 1., 2. i 3. u narednim godinama, je utvrđena ukupna obradiva površina pomnožena s primjenjivim omjerom razlike.

Članak 25.

Smanjenje plaćanja za ekologizaciju u slučaju nesukladnosti sa zahtjevima u pogledu trajnog travnjaka

1.   Ako se utvrdi nesukladnost s trećim podstavkom članka 45. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013, površina koju treba koristiti za izračun plaćanja za ekologizaciju u skladu s člankom 23. ove Uredbe smanjuje se za površinu kod koje je utvrđena nesukladnost sa zahtjevima iz članka 45. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe (EU) br. 1307/2013.

2.   Ako se utvrdi nesukladnost s obvezama iz članka 44. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014, površina koju treba koristiti za izračun plaćanja za ekologizaciju u skladu s člankom 23. ove Uredbe smanjuje se za površinu kod koje je utvrđena nesukladnost s obvezama iz članka 44. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014.

3.   Nesukladnosti se smatraju „utvrđenima” ako su utvrđene kao posljedica bilo koje vrste kontrola provedenih u skladu s člankom 74. Uredbe (EU) br. 1306/2013 ili nakon što je o njima na bilo koji drugi način obaviješteno nadležno kontrolno tijelo ili agencija za plaćanje.

Članak 26.

Smanjenje plaćanja za ekologizaciju u slučaju nesukladnosti sa zahtjevima u pogledu ekološki značajne površine

1.   Ekološki značajna površina propisana u skladu s člankom 46. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013, dalje u tekstu: „propisana ekološki značajna površina” izračunava se na temelju utvrđene ukupne obradive površine i uključujući, ako je primjenjivo, u skladu s člankom 46. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013, utvrđene površine iz članka 46. stavka 2. prvog podstavka točaka (c), (d), (g) i (h) te Uredbe.

2.   Ako je ekološki značajna površina koja je propisana veća od utvrđene ekološki značajne površine uzimajući u obzir ponderiranje ekološki značajnih površina predviđeno člankom 46. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013, površina koju treba koristiti za izračun plaćanja za ekologizaciju u skladu s člankom 23. ove Uredbe smanjuje se za 50 % utvrđene ukupne obradive površine i uključujući, ako je primjenjivo, u skladu s člankom 46. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013, utvrđene površine iz članka 46. stavka 2. prvog podstavka točaka (c), (d), (g) i (h) te Uredbe, pomnoženo s omjerom razlike.

Omjer razlike iz prvog podstavka je udio razlike između propisane ekološki značajne površine i utvrđene ekološki značajne površine u propisanoj ekološki značajnoj površini.

3.   Ako se utvrdi da korisnik tijekom tri godine ne poštuje zahtjeve ekološki značajne površine kako je navedeno u ovom članku, površina, za koju se smanjuje površina koja se koristi za izračun plaćanja za ekologizaciju u skladu sa stavkom 2. u narednim godinama, je utvrđena ukupna obradiva površina i uključujući, ako je primjenjivo, u skladu s člankom 46. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013, utvrđene površine iz članka 46. stavka 2. prvog podstavka točaka (c), (d), (g) i (h) te Uredbe, pomnožena s omjerom razlike.

Članak 27.

Najveće smanjenje plaćanja za ekologizaciju

1.   Zbroj smanjenja izračunan u skladu s člancima 24. i 26. izražen u hektarima nije veći od ukupnog broja hektara utvrđene obradive površine uključujući, ako je primjenjivo, u skladu s člankom 46. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013, utvrđene površine iz članka 46. stavka 2. prvog podstavka točaka (c), (d), (g) i (h) te Uredbe.

2.   Ne dovodeći u pitanje primjenu administrativnih kazni primjenjivih u skladu s člankom 28., ukupno smanjenje izračunano u skladu s člancima 24. do 26. nije veće od plaćanja za ekologizaciju izračunanog u skladu s člankom 23.

Članak 28.

Administrativne kazne u pogledu plaćanja za ekologizaciju

1.   Ako se površina koju treba koristiti pri izračunu plaćanja za ekologizaciju u skladu s člankom 23. razlikuje od površine koju treba koristiti pri izračunu plaćanja za ekologizaciju nakon primjene članaka 24. do 27., plaćanje za ekologizaciju izračunava se na potonjoj površini umanjenoj za dvostruku utvrđenu razliku ako je ona veća od 3 % ili dva hektara, ali manja od 20 % površine koju treba koristiti za izračun plaćanja za ekologizaciju nakon primjene članaka 24. do 27.

Ako je razlika veća od 20 %, potpora se ne dodjeljuje.

Ako je razlika veća od 50 %, potpora se ne dodjeljuje. Nadalje, ako korisnik podliježe dodatnoj kazni jednakoj iznosu potpore koji odgovara razlici između površine koju treba koristiti za izračun plaćanja za ekologizaciju u skladu s člankom 23. i površine koju treba koristiti za izračun plaćanja za ekologizaciju nakon primjene članaka 24. do 27.

2.   Ako korisnik ne prijavi sve svoje obradive površine što bi rezultiralo njegovim izuzećem iz obveza predviđenih člancima 44., 45. i 46. Uredbe (EU) br. 1307/2013, i/ili ne prijavi sve svoje trajne travnjake koji su ekološki osjetljivi u skladu s člankom 45. stavkom 1. te Uredbe, a neprijavljena površina je veća od 0,1 hektar, površina koju treba koristiti za izračun plaćanja za ekologizaciju nakon primjene članaka 24. do 27. ove Uredbe smanjuje se za daljnjih 10 %.

3.   U skladu s člankom 77. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1306/2013, administrativna kazna izračunana u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka ne prijavljuje se u godinama podnošenja zahtjeva 2015. i 2016. Administrativna kazna izračunana u skladu sa stavcima 1. i 2. dijeli se s 5 i ograničava na 20 % iznosa plaćanja za ekologizaciju na koje bi predmetni poljoprivrednik imao pravo u skladu s člankom 23. u godini podnošenja zahtjeva 2017., odnosno dijeli se s 4 i ograničava na 25 % istog iznosa za godine podnošenja zahtjeva 2018. i dalje.

4.   Ako se iznos administrativnih kazni u skladu sa stavcima 1., 2. i 3. ne može u cijelosti poravnati tijekom tri kalendarske godine od kalendarske godine utvrđivanja, u skladu s pravilima koja je utvrdila Komisija na temelju članka 57. stavka (2) Uredbe (EU) br. 1306/2013, preostali se iznos poništava.

Članak 29.

Pravila koja se primjenjuju na istovrijedne prakse

Ovo poglavlje primjenjuje se mutatis mutandis na istovrijedne prakse iz članka 43. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

ODJELJAK 4.

Dobrovoljna proizvodno vezana potpora na temelju zahtjeva za potporu za stoku u okviru programa potpore za životinje ili potpore ruralnom razvoju na temelju zahtjeva za plaćanje u okviru mjera potpore povezanih sa životinjama

Članak 30.

Osnova za izračun

1.   Potpora se ni u kojem slučaju ne dodjeljuje za broj životinja veći od broja navedenoga u zahtjevu za potporu ili u zahtjevu za plaćanje.

2.   Životinje koje se nalaze na gospodarstvu smatraju se utvrđenima samo ako su identificirane u zahtjevu za potporu ili u zahtjevu za plaćanje. Identificirane životinje moguće je zamijeniti bez gubitka prava na plaćanje potpore, pod uvjetom da nadležno tijelo nije još obavijestilo korisnika o nesukladnosti u zahtjevu za potporu ili zahtjevu za plaćanje ili da još nije obaviješten da nadležno tijelo namjerava izvršiti kontrolu na terenu. Ako država članica ne iskoristi mogućnost sustava bez zahtjeva u skladu s pravilima koja je utvrdila Komisija na temelju članka 78. točke (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013, ona svim sredstvima osigurava da nema dvojbi o tome koje su životinje obuhvaćene zahtjevima korisnika za potporu ili plaćanje.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 31., ako je broj životinja prijavljen u zahtjevu za potporu ili zahtjevu za plaćanje veći od broja utvrđenog administrativnim kontrolama ili kontrolama na terenu, pomoć ili potpora izračunava se na temelju utvrđenog broja životinja.

4.   Kad su utvrđeni slučajevi nesukladnosti u pogledu sustava identifikacije i registracije goveda, primjenjuje se sljedeće:

(a)

govedo koje se nalazi na gospodarstvu koje je izgubilo jednu ušnu markicu ili dvije smatra se utvrđenim uz uvjet da je ono jasno i pojedinačno identificirano s pomoću ostalih elemenata sustava identifikacije i registracije goveda iz članka 3. prvog stavka točaka (b), (c) i (d) Uredbe (EZ) br. 1760/2000;

(b)

ako je jedno govedo prisutno na gospodarstvu izgubilo dvije ušne markice, ono se smatra utvrđenim uz uvjet da je životinju i dalje moguće identificirati prema registru, putnom listu životinje, bazi podataka ili ostalim sredstvima utvrđenima Uredbom (EZ) br. 1760/2000 te uz uvjet da posjednik životinje može dokazati da je već poduzeo radnje za uklanjanje nesukladnosti prije najave kontrole na terenu;

(c)

ako se utvrđene nesukladnosti odnose na netočne unose u registar ili putne listove životinja, predmetna životinja smatra se neutvrđenom samo ako su takve pogreške utvrđene tijekom najmanje dvije kontrole u razdoblju od 24 mjeseca. U svim ostalim slučajevima predmetne životinje smatraju se neutvrđenima nakon prvog nalaza.

Unosi i obavijesti u sustavu identifikacije i registracije goveda u svakom se trenutku mogu prilagoditi u slučajevima očitih pogrešaka koje je prepoznalo nadležno tijelo.

5.   Ovca ili koza prisutna na gospodarstvu koja je izgubila jednu ušnu markicu smatra se utvrđenom uz uvjet da je životinju i dalje moguće identificirati prvim sredstvom identifikacije u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 21/2004 i uz uvjet da su ispunjeni svi drugi zahtjevi sustava identifikacije i registracije ovaca i koza.

Članak 31.

Administrativne kazne u pogledu prijavljenih životinja u okviru programa potpora za životinje ili mjera potpore povezanih sa životinjama

1.   Kad se u pogledu zahtjeva za potporu u okviru programa potpora za životinje ili u pogledu zahtjeva za plaćanje u okviru mjere potpore povezane sa životinjama utvrdi razlika između broja prijavljenih životinja i broja utvrđenog u skladu s člankom 30. stavkom 3., ukupni iznos pomoći ili potpore na koje korisnik ima pravo u okviru programa potpore za životinje ili mjere potpore za predmetnu godinu za koju se podnosi zahtjev smanjuje se za postotak koji treba utvrditi u skladu sa stavkom 3. ovog članka ako su nesukladnosti utvrđene kod najviše tri životinje.

2.   Ako su nesukladnosti utvrđene kod više od tri životinje, ukupni iznos pomoći ili potpore na koju korisnik ima pravo u okviru programa potpore ili mjere potpore iz stavka 1. za godinu za koju se podnosi zahtjev smanjuje se za:

(a)

postotak koji treba utvrditi u skladu sa stavkom 3., ako on nije veći od 10 %;

(b)

dvostruki postotak koji treba utvrditi u skladu sa stavkom 3., ako je on veći od 10 %, ali manji od 20 %.

Ako je postotak utvrđen u skladu sa stavkom 3. veći od 20 %, ne odobrava se pomoć ili potpora na koju bi korisnik imao pravo u skladu s člankom 30. stavkom 3. u okviru programa potpore ili mjere potpore za predmetnu godinu za koju se podnosi zahtjev.

Ako je postotak utvrđen u skladu sa stavkom 3. veći od 50 %, ne odobrava se pomoć ili potpora na koju bi korisnik imao pravo u skladu s člankom 30. stavkom 3. u okviru programa potpore ili mjere potpore za predmetnu godinu za koju se podnosi zahtjev. Osim toga, korisnik podliježe dodatnoj kazni u iznosu jednakom iznosu koji odgovara razlici između prijavljenog broja životinja i utvrđenog broja životinja u skladu s člankom 30. stavkom 3. Ako se taj iznos ne može u cijelosti poravnati tijekom tri kalendarske godine od kalendarske godine utvrđivanja, u skladu s pravilima koja je utvrdila Komisija na temelju članka 57. stavka (2) Uredbe (EU) br. 1306/2013, preostali se iznos poništava.

3.   Kako bi se utvrdili postoci iz stavaka 1. i 2., broj prijavljenih životinja u okviru programa potpore za životinje ili mjere potpore povezane sa životinjama kod kojeg su utvrđene nesukladnosti, dijeli se utvrđenim brojem životinja za taj program potpore za životinje ili tu mjeru potpore u pogledu zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje za predmetnu godinu za koju se podnosi zahtjev.

Ako država članica iskoristi mogućnost sustava bez zahtjeva u skladu s pravilima koja je utvrdila Komisija na temelju članka 78. točke (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013, potencijalno prihvatljive životinje za koje je utvrđeno da nisu pravilno identificirane ili registrirane u sustavu identifikacije i registracije životinja smatraju se životinjama kod kojih su utvrđene nesukladnosti.

Članak 32.

Iznimke od primjene administrativnih kazni u slučajevima prirodnih okolnosti

Administrativne kazne iz članka 31. ne primjenjuju se u slučajevima kada korisnik ne može ispuniti kriterije prihvatljivosti, obveze ili druge zahtjeve zbog prirodnih okolnosti koje su zadesile krdo ili stado, uz uvjet da je obavijestio nadležno tijelo pisanim putem u roku od deset radnih dana od utvrđivanja smanjenja broja životinja.

Ne dovodeći u pitanje stvarne okolnosti koje se u pojedinačnim slučajevima uzimaju u obzir, nadležna tijela mogu priznati sljedeće prirodne okolnosti koje utječu na krdo ili stado:

(a)

uginuće životinje zbog bolesti; ili

(b)

uginuće životinje zbog nesreće za koju korisnik ne može biti odgovoran.

Članak 33.

Dodatne kazne i mjere

1.   Države članice mogu predvidjeti dodatne nacionalne kazne koje će se primjenjivati na posrednike posrednike koji sudjeluju u postupku dobivanja pomoći ili potpore kako bi osigurale sukladnost sa zahtjevima kontrole, uključujući ispunjavanje obveza obavješćivanja.

2.   Kad je riječ o dokazima koje trebaju dostaviti službe, tijela ili organizacije osim nadležnih tijela u skladu s pravilima koja je utvrdila Komisija na temelju članka 78. točke (c) Uredbe (EU) br. 1306/2013, ako se utvrdi da su predočeni netočni dokazi zbog nemara ili namjerno, predmetna država članica primjenjuje odgovarajuće kazne u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Kad su takve nesukladnosti utvrđene po drugi put, uključenoj službi, tijelu ili organizaciji oduzima se pravo da dostavi valjane dokaze za potrebe potpore na rok od najmanje godinu dana.

Članak 34.

Izmjene i prilagodbe unosa u računalnu bazu podataka za goveda

Kad je riječ o prijavljenim govedima, na pogreške i propuste kod unosa u računalnu bazu podataka za goveda počinjene od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, primjenjuje se članak 15.

GLAVA III.

POSEBNE ODREDBE ZA MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU

Članak 35.

Nesukladnost s kriterijima prihvatljivosti osim veličine površine ili broja životinja, obvezama ili drugim zahtjevima

1.   Potpora za koju je podnesen zahtjev odbija se ili povlači u cijelosti ako nisu ispunjeni kriteriji prihvatljivosti.

2.   Potpora za koju je podnesen zahtjev odbija se ili povlači u cijelosti ili djelomično ako nisu ispunjene sljedeće obveze ili drugi zahtjevi:

(a)

obveze utvrđene u programu ruralnog razvoja; ili

(b)

gdje je to relevantno, drugi zahtjevi aktivnosti utvrđeni zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom ili u okviru programa ruralnog razvoja, posebno u pogledu javne nabave, državne potpore i ostalih obveznih standarda i zahtjeva.

3.   Kada odlučuje o stopi odbijanja ili povlačenja potpore nakon utvrđivanja nesukladnosti s obvezama i drugim zahtjevima iz stavka 2., država članica uzima u obzir ozbiljnost, opseg, trajanje i ponavljanje nesukladnosti povezane s uvjetima za potporu iz stavka 2.

Ozbiljnost nesukladnosti posebno ovisi o važnosti posljedica nesukladnosti uzimajući pritom u obzir ciljeve obveza ili zahtjeva koji nisu ispunjeni.

Opseg nesukladnosti posebno ovisi o njegovom učinku na aktivnost u cijelosti.

Trajanje posebno ovisi o trajanju učinka ili mogućnosti okončanja tog učinka razumnim sredstvima.

Ponavljanje ovisi o tome jesu li ranije tijekom prošle četiri godine ili cijelog programskog razdoblja od 2014. do 2020. pronađene slične nesukladnosti u slučaju istog korisnika i iste mjere ili vrste aktivnosti ili u slučaju slične mjere u programskom razdoblju od 2007. do 2013.

4.   Kada je riječ o višegodišnjim obvezama ili plaćanjima, povlačenja na temelju kriterija iz stavka 3. primjenjuju se i na iznose već isplaćene u prethodnim godinama za istu aktivnost.

5.   Ako ukupna procjena na temelju kriterija iz stavka 3. dovodi do utvrđivanja ozbiljne nesukladnosti, potpora se odbija ili povlači u cijelosti. Nadalje, korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini.

6.   Ako se utvrdi da je korisnik dostavio lažne dokaze za potrebe primanja potpore ili nije dostavio potrebne informacije zbog nemara, potpora se odbija ili povlači u cijelosti. Nadalje, korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini.

7.   Ako se povlačenja i administrativne kazne iz stavaka 1., 2., 4., 5. i 6. ne mogu u cijelosti poravnati tijekom tri kalendarske godine od kalendarske godine utvrđivanja, u skladu s pravilima koja je utvrdila Komisija na temelju članka 57. stavka (2) Uredbe (EU) br. 1306/2013, preostali se iznos poništava.

Članak 36.

Obustava potpore

Agencija za plaćanja može obustaviti potpore povezane s određenim izdacima ako se otkrije nesukladnost koja rezultira administrativnom kaznom. Agencija za plaćanja ukida obustavu čim korisnik dokaže, u mjeri u kojoj to nadležno tijelo smatra zadovoljavajućim, da je uklonio nesukladnost. Maksimalno razdoblje obustave ne prelazi tri mjeseca. Države članice mogu odrediti i kraća maksimalna razdoblja ovisno o vrsti aktivnosti i učincima predmetne nesukladnosti.

Agencija za plaćanja može obustaviti potporu samo ako nesukladnost ne dovodi u pitanje ostvarivanje cjelokupne svrhe predmetne aktivnosti te ako se smatra da korisnik može ukloniti nesukladnost tijekom određenog maksimalnog razdoblja.

GLAVA IV.

SUSTAV KONTROLE I ADMINISTRATIVNE KAZNE U VEZI S VIŠESTRUKOM SUKLADNOŠĆU

POGLAVLJE I.

ODRŽAVANJE TRAJNIH PAŠNJAKA

Članak 37.

Obveze u pogledu trajnih pašnjaka

1.   U slučaju da se u 2014. utvrdi smanjenje omjera iz članka 3. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1122/2009 na nacionalnoj ili regionalnoj razini, država članica na koju se to odnosi može propisati obvezu za korisnike koji podnose zahtjev za bilo koju potporu u okviru programa izravnih plaćanja u 2015. na temelju koje oni ne smiju prenamijeniti zemlju pod trajnim pašnjakom bez prethodnog odobrenja.

Utvrdi li se da se omjer u 2014. smanjio za više od 5 %, predmetna država članica predviđa takvu obvezu.

Ako odobrenje iz prvog i drugog podstavka podliježe uvjetu da je površina utvrđena kao trajni pašnjak, takva se površina od prvog dana prenamjene smatra trajnim pašnjakom odstupajući od definicije utvrđene u članku 2. drugom stavku točki (2) Uredbe (EZ) br. 1122/2009. Te površine upotrebljavaju se za uzgoj trave ili drugog zeljastog krmnog bilja pet godina zaredom od datuma njihove prenamjene.

2.   Obveza za korisnike utvrđena u stavku 1. ne primjenjuje se ako su korisnici stvorili površine pod trajnim pašnjacima u skladu s uredbama Vijeća (EEZ) br. 2078/92 (22), (EZ) 1257/1999 (23) i (EZ) br. 1698/2005.

3.   U slučaju da se utvrdi da je obvezu iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1122/2009 nemoguće osigurati u 2014., predmetna država članica, osim mjera koje se poduzimaju u skladu sa stavkom 1. ovog članka, propisuje, na nacionalnoj ili regionalnoj razini, obvezu na temelju koje korisnici koji podnose zahtjev za potporu u okviru bilo kojeg programa izravnih plaćanja u 2015. moraju ponovno prenamijeniti zemljišta u trajne pašnjake.

Prvi podstavak primjenjuje se samo na korisnike koji raspolažu površinama koja su iz trajnih pašnjaka prenamijenjena u površine za drugu uporabu.

Prvi podstavak primjenjuje se na površine koje su prenamijenjene za drugu uporabu od datuma početka 24-mjesečnog razdoblja koje prethodi zadnjem datumu do kojeg se najkasnije podnose jedinstveni zahtjevi u predmetnoj državi članici u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1122/2009.

U tom slučaju poljoprivrednici ponovno mijenjaju postotak te površine u trajne pašnjake ili određuju jednaku površinu za trajne pašnjake. Taj se postotak izračunava na temelju veličine površine koju je poljoprivrednik prenamijenio i veličine površine potrebne za ponovnu uspostavu ravnoteže.

Međutim, ako je takva površina bilo predmet prijenosa nakon što je prenamijenjena u površinu za drugu uporabu, prvi podstavak primjenjuje se isključivo ako je prijenos izvršen 6. svibnja 2004.

Površine koje su ponovno prenamijenjene ili uspostavljene kao trajni pašnjak od prvog se dana ponovne prenamjene ili uspostave smatraju „trajnim pašnjakom” odstupajući od članka 2. drugog stavka točke (2) Uredbe (EZ) br. 1122/2009. Navedene površine upotrebljavaju se za uzgoj trave ili drugog zeljastog krmnog bilja pet godina zaredom od datuma njihove prenamjene.

4.   Stavci 1. i 3. primjenjuju se samo tijekom 2015.

5.   Države članice provode kontrole u 2015. i 2016. kako bi se osiguralo poštovanje stavaka 1. i 3.

POGLAVLJE II.

IZRAČUN I PRIMJENA ADMINISTRATIVNIH KAZNI

Članak 38.

Opća pravila povezana s nesukladnošću

1.   Ponavljanje nesukladnosti znači nesukladnost s istim zahtjevom ili standardom koja je utvrđena više od jedanput tijekom razdoblja od tri kalendarske godine zaredom, pod uvjetom da je korisnik bio obaviješten o prethodnoj nesukladnosti i, ovisno o slučaju, imao mogućnost poduzeti potrebne mjere za otklanjanje prijašnje nesukladnosti. U svrhu utvrđivanja ponavljanja nesukladnosti, nesukladnosti utvrđene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1122/2009 uzimaju se u obzir, posebno uvjeti GAEC 3, kako je navedeno u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1306/2013, te se smatraju jednakovrijednima zahtjevima SMR 2 iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 73/2009 u verziji koja je na snazi 21. prosinca 2013.

2.   „Opseg” nesukladnosti određuje se posebno uzimajući u obzir jesu li posljedice nesukladnosti dalekosežne ili su ograničene na samo gospodarstvo.

3.   „Ozbiljnost” nesukladnosti posebno ovisi o značaju posljedica nesukladnosti uzimajući pritom u obzir ciljeve predmetnih zahtjeva ili normi.

4.   „Trajanje” nesukladnosti posebno ovisi o trajanju učinka ili mogućnosti otklanjanja tih učinaka na razuman način.

5.   Za potrebe ovog poglavlja nesukladnosti se smatraju „utvrđenima” ako su utvrđene kao posljedica bilo koje vrste kontrola provedenih u skladu s ovom Uredbom ili nakon što je o njima na bilo koji drugi način obaviješteno nadležno kontrolno tijelo ili, ako je primjenjivo, agencija za plaćanje.

Članak 39.

Izračun i primjena administrativnih kazni u slučaju nemara

1.   Ako se utvrdi nesukladnost zbog nemara korisnika, primjenjuje se umanjenje. To umanjenje u pravilu iznosi 3 % ukupnog iznosa koji proizlazi iz plaćanja i godišnjih premija navedenih u članku 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Međutim, agencija za plaćanja može, na temelju ocjene važnosti nesukladnosti koju donosi nadležno kontrolno tijelo u ocjenjivačkom dijelu izvješća o kontroli uzimajući u obzir kriterije iz članka 38. stavaka 1. do 4., donijeti odluku o umanjenju navedenog postotka na 1 % ili povećanju istog postotka na 5 % ukupnog iznosa iz prvog podstavka ili, u slučajevima kada odredbe povezane s predmetnim zahtjevom ili standardom ostavljaju mogućnost da se utvrđena nesukladnost više ne prati ili u slučajevima u kojima je potpora dodijeljena u skladu s člankom 17. stavkom 5. i člankom 17. stavkom 6. Uredbe br. 1305/2013 da se umanjenja uopće ne uvode.

2.   Ako država članica odluči ne primijeniti administrativnu kaznu na temelju članka 97. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, a korisnik nije uklonio nesukladnost u roku koje određuje nadležno tijelo, administrativna kazna će se primijeniti.

Rok koji je odredilo nadležno tijelo završava najkasnije na kraju godine koja slijedi nakon godine u kojoj je utvrđena nesukladnost.

3.   Ako država članica iskoristi mogućnost predviđenu člankom 99. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1306/2013, a korisnik ne otkloni nesukladnost u roku koji je odredilo nadležno tijelo, umanjenje od najmanje 1 % kako je predviđeno u stavku 1. ovog članka primjenjuje se retroaktivno za godinu prvog utvrđivanja kada je primijenjen sustav ranog upozoravanja, ako se utvrdi da nesukladnost nije otklonjena tijekom maksimalnog razdoblja od tri uzastopne kalendarske godine računajući od te godine i uključujući tu godinu.

Rok koji je odredilo nadležno tijelo završava najkasnije na kraju godine koja slijedi nakon godine u kojoj je utvrđena nesukladnost.

Nesukladnost koju je korisnik otklonio u utvrđenom roku ne smatra se nesukladnošću u svrhu utvrđivanja ponavljanja u skladu s stavkom 4.

4.   Ne dovodeći u pitanje slučajeve namjerne nesukladnosti, umanjenje koje će se primijeniti u pogledu prvog ponavljanja iste nesukladnosti u skladu sa stavkom 1. množi se s faktorom tri.

U slučaju daljnjih ponavljanja, množitelj tri primjenjuje se svaki put na rezultat umanjenja utvrđen za prethodno ponavljanje. Međutim, najveće umanjenje ne prelazi 15 % ukupnog iznosa iz stavka 1.

Kada se postigne maksimalni postotak od 15 %, agencija za plaćanja obavješćuje predmetnog korisnika da će se, u slučaju ponovljenog utvrđivanja nesukladnosti, smatrati da je korisnik postupao namjerno u skladu s člankom 40.

Članak 40.

Izračun i primjena administrativnih kazni u slučajevima namjerne nesukladnosti

Kada korisnik namjerno počini utvrđenu nesukladnost, umanjenje koje je potrebno primijeniti na ukupni iznos u skladu s člankom 39. stavkom 1. u pravilu iznosi 20 % tog ukupnog iznosa.

Međutim, agencija za plaćanja može, na temelju ocjene važnosti nesukladnosti koju donosi nadležno kontrolno tijelo u ocjenjivačkom dijelu izvješća o kontroli, uzimajući u obzir kriterije iz članka 38. stavaka 1. do 4., donijeti odluku o smanjenju navedenog postotka na postotak koji nije manji od 15 % ili povećanju postotka do 100 % tog ukupnog iznosa.

Članak 41.

Kumuliranje administrativnih kazni

Ako slučaj nesukladnosti u smislu točke 2. podtočke (b) članka 2. stavka 1. drugog podstavka čini i nesukladnost u smislu točke 2. podtočke (a) članka 2. stavka 1. drugog podstavka, administrativne kazne primjenjuju se u skladu s pravilima koja je utvrdila Komisija na temelju članka 77. stavka 8. točke (a) Uredbe (EU) br. 1306/2013.

GLAVA V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Prijelazna pravila u pogledu višestruke sukladnosti

1.   U pogledu obveza višestruke sukladnosti korisnika mjera provedenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 1698/2005, primjenjuju se pravila o sustavu kontrole i administrativne kazne kako je utvrđeno u ovoj Uredbi i u provedbenim aktima koje je donijela Komisija na temelju Uredbe (EU) br. 1306/2013.

2.   Kod nesukladnosti s obvezama višestruke sukladnosti na koje se nisu primijenile administrativne kazne jer su u okviru de minimis pravila iz članka 23. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 ili iz članka 51. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, primjenjuje se članak 97. stavak 3. drugi podstavak Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu obveza kontrolnog tijela da poduzme mjere potrebne za provjeru korisnika kako bi potvrdilo da je korisnik otklonio nesukladnosti.

Članak 43.

Stavljanje izvan snage

Uredbe (EZ) br. 1122/2009 i (EU) br. 65/2011 stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2015.

Međutim, te se Uredbe i dalje primjenjuju na:

(a)

zahtjeve za potporu za izravna plaćanja podnesene za premijska razdoblja koja počinju prije 1. siječnja 2015.;

(b)

zahtjeve za plaćanja za godinu 2014.; i

(c)

sustav kontrole i administrativne kazne u pogledu obveza višestruke sukladnosti za poljoprivrednike u skladu s člancima 85.t i 103.z Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (24).

Članak 44.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se na zahtjeve za potporu ili zahtjeve za plaćanje koji se odnose na godine podnošenja zahtjeva ili premijska razdoblja s početkom od 1. siječnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL L 209, 11.8.2005., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1122/2009 od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, u okviru programa izravne potpore za poljoprivrednike predviđenih u navedenoj Uredbi, kao i za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu višestruke sukladnosti u okviru programa potpore predviđenog za sektor vina (SL L 316, 2.12.2009., str. 65.).

(4)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

(5)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 277, 21.10.2005., str. 1.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 ((SL L 30, 31.1.2009., str. 16.).

(8)  Uredba Komisije (EU) br. 65/2011 od 27. siječnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 vezano uz primjenu postupaka kontrole, kao i uvjeta višestruke sukladnosti u vezi s mjerama ruralnog razvoja (SL L 25, 28.1.2011., str. 8.).

(9)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

(10)  Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (SL L 204, 11.8.2000., str. 1.).

(11)  Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i Direktiva 92/102/EEZ i 64/432/EEZ (SL L 5, 9.1.2004., str. 8.).

(12)  Uredba (EU) br. 228/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 247/2006 (SL L 78, 20.3.2013., str. 23.).

(13)  Uredba (EU) br. 229/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1405/2006 (SL L 78, 20.3.2013., str. 41.).

(14)  Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike voda (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

(15)  Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

(16)  Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

(17)  Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).

(18)  Uredba Komisije (EZ) br. 796/2004 od 21. travnja 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog administrativnog i kontrolnog sustava predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 1782/2003 o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike (SL L 141, 30.4.2004., str. 18.).

(19)  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove (SL L 124, 8.6.1971., str. 1.).

(20)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(21)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 639/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike te o izmjeni Priloga X. toj Uredbi (vidjeti str. 1. ovog Službenog lista).

(22)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2078/92 od 30. lipnja 1992. o metodama poljoprivredne proizvodnje koje su u skladu sa zahtjevima zaštite prirode i održavanja krajolika (SL L 215, 30.7.1992., str. 85.).

(23)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/1999 od 17. svibnja 1999. o potpori Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP) ruralnom razvoju kojom se izmjenjuju i stavljaju izvan snage određene uredbe (SL L 160, 26. lipnja 1999., str. 80.).

(24)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.–149.).


Top