EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0640

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai

OL L 181, 2014 6 20, p. 48–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/640/oj

20.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 181/48


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 640/2014

2014 m. kovo 11 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 63 straipsnio 4 dalį, 64 straipsnio 6 dalį, 72 straipsnio 5 dalį, 76 straipsnį, 77 straipsnio 7 dalį, 93 straipsnio 4 dalį, 101 straipsnio 1 dalį ir 120 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 be kitų reglamentų panaikinamas ir pakeičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 (2). Reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant užtikrinti sklandų sistemos veikimą įsigaliojus naujai teisinei sistemai, tokiais aktais reikia priimti tam tikras taisykles. Jais visų pirma turėtų būti pakeistos Komisijos reglamente (EB) Nr. 1122/2009 nustatytos taisyklės (3);

(2)

visų pirma turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis būtų papildytos tam tikros neesminės Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos, susijusios su integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (toliau – integruota sistema) veikimu, su pagalbos paraiškų arba mokėjimo prašymų pateikimo terminais, su visos pagalbos arba jos dalies neskyrimo arba visos nepagrįstos pagalbos ar paramos arba jos dalies atšaukimo sąlygomis ir su administracinių nuobaudų, taikomų už pagalbos, skiriamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1307/2013 (4) nustatytas sistemas, ir paramos, skiriamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 (5) nustatytas kaimo plėtros priemones, gavimo sąlygų nesilaikymą, nustatymu, su daugiamečių ganyklų išlaikymo taisyklėmis ir su administracinių nuobaudų, kurios skiriamos už pareigų, susijusių su kompleksine parama, nevykdymą, apskaičiavimu;

(3)

siekiant užtikrinti, kad integruota sistema būtų darniai įgyvendinama, prie reglamentuose (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 pateiktų terminų apibrėžčių reikėtų pridėti papildomas terminų apibrėžtis. Be to, būtina apibrėžti kai kuriuos su kompleksinės paramos taisyklėmis susijusius terminus;

(4)

taikant administracines nuobaudas ir neskiriant pagalbos ar paramos arba ją atšaukiant, kaip numatyta šiame reglamente, iš valstybių narių neatimama galimybė taikyti nacionalines baudžiamąsias sankcijas, jei tai numatyta nacionalinėje teisėje;

(5)

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 2 straipsnio 2 dalyje apibrėžti kai kurie valstybių narių pripažintini force majeure ir išimtinių aplinkybių atvejai. Turėtų būti nustatytos papildomos taisyklės, pagal kurias valstybės narės tiesioginių išmokų, paramos kaimo plėtrai ir kompleksinės paramos atvejais galėtų pripažinti force majeure ir išimtinių aplinkybių atvejus. Turėtų būti nustatytas laikas, per kurį pagalbos arba paramos gavėjas turi pranešti apie tokius atvejus;

(6)

reikėtų nustatyti ir papildomas žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, kurią valstybės narės turi naudoti pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 70 straipsnį, taisykles. Remiantis šia nuostata turi būti taikomi kompiuterizuotos geografinės informacinės sistemos (GIS) metodai. Būtina paaiškinti, kokius pagrindinius reikalavimus ir kokybės rodiklius turėtų atitikti GIS ir kokia konkreti informacija turi būti joje pateikiama, kad būtų užtikrintos veiksmingos kryžminės administracinės patikros. Todėl žemės sklypų identifikavimo sistema turėtų būti reguliariai atnaujinama pašalinant akivaizdžiai reikalavimų neatitinkančius elementus ir plotus. Tačiau siekiant išvengti sistemos nestabilumo, valstybėms narėms turėtų būti suteikta laisvė įvesti nedidelius didžiausių paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių žemės plotų pakeitimus, jei fotoanalizė nėra patikima, be kita ko, dėl kontrolinių sklypų kontūrų ir būklės;

(7)

kad valstybės narės pačios galėtų pastebėti galimus sistemos trūkumus ir, jei reikia, imtis taisomųjų veiksmų, turėtų būti kasmet įvertinama žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos kokybė;

(8)

kad užtikrintų tinkamą Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 III antraštinėje dalyje numatytos bazinės išmokos sistemos ir susijusių išmokų tvarkos įgyvendinimą, valstybės narės turėtų sukurti teisių į išmokas identifikavimo ir registravimo sistemą, kuria užtikrinama, kad būtų galima atsekti teises į išmokas ir, be kita ko, atlikti pagal bazinės išmokos sistemą deklaruotų plotų ir kiekvieno ūkininko turimų teisių į išmokas kryžminį palyginimą, taip pat teisių į įvairias išmokas tarpusavio kryžminį palyginimą;

(9)

kad kontrolė būtų veiksminga ir kad skirtingoms tos pačios valstybės narės mokėjimo agentūroms nebūtų pateikiamos kelios pagalbos paraiškos, valstybės narės turėtų sukurti bendrą ūkininkų, teikiančių pagalbos paraiškas pagal integruotą sistemą, tapatybės registravimo sistemą.

(10)

patirtis rodo, kad kai kurie laukuose esantys kraštovaizdžio elementai, visų pirma gyvatvorės, grioviai, akmenų pertvaros, turėtų būti laikomi su plotu susijusių tiesioginių išmokų skyrimo reikalavimus atitinkančio ploto dalimi. Būtina nustatyti priimtiną lauke esančio kraštovaizdžio elemento plotį. Atsižvelgiant į specifinius aplinkosauginius poreikius, tikslinga suteikti valstybėms narėms laisvę panaudoti tas pačias ribas, kurios buvo pasirinktos nustatant regioninį derlingumą buvusių išmokų už pasėlių plotą skyrimo tikslais. Tačiau, jei toks variantas netaikomas, valstybėms narėms turėtų būti leista daugiamečiams žolynams su pavieniais kraštovaizdžio elementais ir medžiais taikyti kitokį metodą;

(11)

atsižvelgiant į jų svarbą tvariam žemės ūkiui, visi kraštovaizdžio elementai, kuriems taikomi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 II priede išvardyti reikalavimai ir standartai ir kurie sudaro viso žemės ūkio paskirties sklypo ploto dalį, turėtų būti laikomi atitinkančiais pagalbos ar paramos skyrimo reikalavimus;

(12)

reikėtų nustatyti sąlygas dėl medžių žemės ūkio paskirties sklypuose, kuriuos sudaro ariamoji žemė arba daugiamečiai žolynai, ir dėl to, ar tų medžių buvimas neprieštarauja paramos skyrimo reikalavimams. Teisinio tikrumo sumetimais valstybės narės turėtų nustatyti didžiausią medžių tankumą, remdamosi tradicine kultūrų auginimo praktika, gamtinėmis sąlygomis ir su aplinkosauga susijusiomis priežastimis;

(13)

siekiant paprastumo ir galimybės stebėti bei kontroliuoti tiesiogines išmokas, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama taikyti pro rata sistemą apibrėžiant reikalavimus atitinkančius daugiamečius žolynus su pavieniais reikalavimų neatitinkančiais elementais, kaip antai kraštovaizdžio elementai ir medžiai, kuriems netaikomi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 II priede išvardyti reikalavimai ir standartai. Reikalavimus atitinkantis plotas nustatomas kiekvienam kontroliniam sklypui pagal iš anksto nustatytas ribas, taikomas vienalyčio paviršiaus žemei. Pavieniai elementai, kurių plotas neviršija tam tikros procentinės kontrolinio sklypo dalies, laikomi reikalavimus atitinkančio ploto dalimi. Todėl turėtų būti numatyta, kad iš pirmos kategorijos ploto (kuriame reikalavimų neatitinkantis plotas sudaro mažiausią procentinę dalį) su pavieniais elementais nereikia nieko išskaityti;

(14)

turėtų būti nustatytos taisyklės, taikytinos, kai paskutinė įvairių paraiškų, prašymų, dokumentų arba jų pakeitimų pateikimo data yra valstybinė šventė, šeštadienis arba sekmadienis;

(15)

kad nacionalinės institucijos galėtų planuoti ir vėliau taikyti veiksmingas pagalbos paraiškų, mokėjimo prašymų ar kitų dokumentų teisingumo kontrolės priemones, būtina laikytis pagalbos paraiškų, mokėjimo prašymų ir kitų deklaracijų, su plotu susijusios pagalbos paraiškų ar mokėjimo prašymų pakeitimų ir patvirtinamųjų dokumentų ar sutarčių pateikimo terminų. Todėl turėtų būti nustatytos taisyklės, susijusios su dokumentų, kuriuos vėluojama pateikti, priėmimo terminais. Siekiant pagalbos arba paramos gavėjus skatinti laikytis nustatytų terminų, tuo atveju, kai vėluojama pateikti paraiškas, turėtų būti taikoma atgrasomoji išmokų mažinimo norma, nebent vėluojama dėl force majeure arba išimtinių aplinkybių;

(16)

kad valstybės narės galėtų laiku nustatyti teises į išmokas, būtina laiku pateikti teisių į išmokas skyrimo paraiškas arba, atitinkamais atvejais, pagalbos arba paramos gavėjų teisių į išmokas vertės padidinimo paraiškas. Todėl vėluoti pateikti šias paraiškas turėtų būti leidžiama tik tiek, kiek papildomai leidžiama vėluoti teikiant bet kurią kitą pagalbos paraišką. Turėtų būti taikoma ir atgrasomoji išmokų mažinimo norma, nebent vėluojama dėl force majeure ar išimtinių aplinkybių;

(17)

pagalbos arba paramos gavėjams, kurie bet kuriuo metu nacionalinei kompetentingai valdžios institucijai praneša apie pagalbos paraiškose arba mokėjimų prašymuose esančias klaidas, nepaisant to, dėl kokių priežasčių buvo nesilaikyta reikalavimų, administracinių nuobaudų neskiriama, nebent konkrečiam pagalbos arba paramos gavėjui buvo pranešta apie kompetentingos institucijos ketinimą atlikti patikrą vietoje arba institucija jau pranešė gavėjui apie tai, kad jo pagalbos paraiška arba mokėjimo prašymas neatitinka reikalavimų;

(18)

turėtų būti nustatytos papildomos taisyklės, kuriomis remiantis apskaičiuojamos išmokos pagal su plotu susijusios pagalbos sistemas ir su plotu susijusios paramos priemones, taip pat savanoriškoji susietoji parama, grindžiama pagalbos už gyvulius paraiškomis pagal pagalbos už gyvulius sistemas, arba parama kaimo plėtrai, grindžiama mokėjimo prašymais pagal su gyvuliais susijusios paramos priemones;

(19)

administracinės nuobaudos turėtų būti nustatomos laikantis atgrasomumo ir proporcingumo principų ir atsižvelgiant į konkrečias problemas, susijusias su force majeure ir išimtinėmis aplinkybėmis. Administracinės nuobaudos turėtų būti diferencijuojamos, atsižvelgiant į reikalavimų nesilaikymo atvejo reikšmingumą, numatant galimybę tam tikrą laikotarpį pagalbos ar paramos visai neskirti pagal vieną ar kelias su plotu susijusios pagalbos sistemas arba su plotu susijusios paramos priemones. Jas nustatant turėtų būti atsižvelgiama į įvairių pagalbos sistemų arba paramos priemonių ypatumus, susijusius su atitikties kriterijais, įsipareigojimais ir kitomis pareigomis, arba į galimybę, kad pagalbos arba paramos gavėjas gali deklaruoti ne visus savo plotus, kad dirbtinai sudarytų aplinkybę, dėl kurios būtų atleistas nuo žalinimo pareigos. Pagal šį reglamentą skiriamos administracinės nuobaudos turėtų būti laikomos pakankamai atgrasomomis, kad jomis būtų atgrasyta nuo tyčinio reikalavimų nesilaikymo;

(20)

kad valstybės narės galėtų veiksmingai atlikti patikras – visu pirma atidžiai tikrinti, kaip vykdomos su kompleksine parama susijusios pareigos, – būtina numatyti, kad pagalbos arba paramos gavėjai privalo deklaruoti visus turimus plotus, nepriklausomai nuo to, ar jie už šiuos plotus prašo pagalbos pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 72 straipsnio 1 dalies a punktą;

(21)

norint nustatyti reikalavimus atitinkančius plotus ir apskaičiuoti taikytinus mažinimo koeficientus būtina apibrėžti tai pačiai pasėlių grupei priskiriamus plotus. Jei plotas deklaruojamas siekiant gauti pagalbą ar paramą pagal daugiau nei vieną pagalbos sistemą arba paramos priemonę, į tą patį plotą atsižvelgiama kelis kartus. Tačiau žalinimo sumetimais reikia atskirti skirtingas pasėlių grupes;

(22)

pagalba pagal bazinės išmokos sistemą išmokama, kai teisių į išmokas skaičius lygus reikalavimus atitinkančių hektarų skaičiui. Todėl taikant šią sistemą tikslinga numatyti, kad tada, kai deklaruotų teisių į išmokas skaičius ir deklaruotas plotas skiriasi, išmoka turėtų būti apskaičiuojama remiantis mažesniuoju dydžiu. Kad išmoka nebūtų apskaičiuojama remiantis nesamomis teisėmis, turėtų būti numatyta, kad teisių į išmokas skaičius, kuriuo remiamasi apskaičiuojant išmoką, neviršytų pagalbos gavėjo turimų teisių į išmokas skaičiaus;

(23)

pagalbos už plotą paraiškose ir (arba) mokėjimo prašymuose reikalavimų nesilaikymo atvejai paprastai būna susiję su plotų dalimis. Jei vieno sklypo hektarų deklaruojama daugiau, tai kitų tos pačios pasėlių grupės sklypų bus deklaruota mažiau. Taikant leistiną nuokrypį turėtų būti numatyta, kad administracinės nuobaudos pradedamos taikyti tik viršijus tą leistiną nuokrypį;

(24)

be to, bendras plotas, deklaruotas su išmokomis už plotus susijusioje pagalbos paraiškoje arba mokėjimo prašyme, ir bendras plotas, nustatytas kaip atitinkantis reikalavimus, dažnai skiriasi nedaug. Kad paraiškose nebūtų daroma daug nereikšmingų patikslinimų, turėtų būti numatyta, kad pagalbos paraiška ir (arba) mokėjimo prašymas neturi būti tikslinami atsižvelgiant į remiamą plotą, nebent būtų viršytas tam tikro dydžio skirtumas;

(25)

atsižvelgiant į pagalbos už medvilnę sistemos ypatumus, turėtų būti nustatytos specialios nuostatos dėl administracinių nuobaudų, susijusių su ta sistema;

(26)

administracinės nuobaudos už tyčinį pagalbos ar paramos skyrimo reikalavimų nesilaikymą arba jų nesilaikymą dėl aplaidumo skiriamos tais atvejais, kai pagalbos arba paramos gavėjas, teikiantis paraišką pagal jaunųjų ūkininkų sistemą, nevykdo savo pareigų, turėtų būti nustatomos laikantis atgrasomumo ir proporcingumo principų;

(27)

taikant pagalbos už gyvulius sistemas ir su gyvuliais susijusios paramos priemones, administracinės nuobaudos turėtų būti nustatomos laikantis atgrasomumo ir proporcingumo principų ir atsižvelgiant tam tikras su natūraliomis aplinkybėmis susijusias problemas. Administracinės nuobaudos turėtų būti diferencijuojamos, atsižvelgiant į reikalavimų nesilaikymo atvejo reikšmingumą, numatant galimybę tam tikrą laikotarpį pagalbos ar paramos visai neskirti pagal vieną ar kelias pagalbos sistemas arba paramos priemones. Nustatant atitikties kriterijus turėtų būti atsižvelgta į skirtingų pagalbos sistemų ar paramos priemonių ypatumus. Pagal šį reglamentą skiriamos administracinės nuobaudos turėtų būti pakankamai atgrasomos, kad jomis būtų atgrasyta nuo tyčinio per didelių plotų deklaravimo;

(28)

jeigu pagalbos paraiškos pagal pagalbos už gyvulius sistemas arba mokėjimo prašymai pagal su gyvuliais susijusios paramos priemones neatitinka reikalavimų, atitinkamas gyvulys laikomas neatitinkančiu reikalavimų. Išmokas mažinti turėtų būti numatyta nuo tada, kai nustatomas pirmasis reikalavimų neatitinkantis gyvulys, bet, nepaisant mažinimo dydžio, administracinė nuobauda turėtų būti švelnesnė nustačius, kad reikalavimų neatitinka trys arba mažiau gyvulių. Visais kitais atvejais administracinės nuobaudos griežtumas turėtų priklausyti nuo to, kokia nustatyta procentinė gyvulių dalis neatitinka reikalavimų;

(29)

paprastai valstybės narės turėtų imtis papildomų priemonių tinkamam integruotos sistemos veikimui užtikrinti. valstybėms narėms turėtų būti leidžiama, jeigu reikia, skirti papildomas nacionalines nuobaudas;

(30)

galimybė įvesti pagalbos paraiškų ir mokėjimo prašymų pataisas be administracinės nuobaudos turėtų būti taikoma ir tais atvejais, kai kompiuterinėje duomenų bazėje pateikti klaidingi duomenys apie deklaruotus galvijus, kurių atveju tokie reikalavimų nesilaikymo atvejai yra atitikties kriterijaus pažeidimai, nebent pagalbos arba paramos gavėjui buvo pranešta apie kompetentingos institucijos ketinimą atlikti patikrą vietoje arba ta institucija dar nebuvo pranešusi pagalbos arba paramos gavėjui apie tai, kad jo pagalbos paraiška arba mokėjimo prašymas neatitinka reikalavimų;

(31)

taikant paramos kaimo plėtrai priemones paramos neskyrimas bei atšaukimas ir administracinės nuobaudos turėtų būti nustatomi laikantis atgrasomumo ir proporcingumo principų. Paramos neskyrimas ir atšaukimas turėtų būti diferencijuojami remiantis reikalavimų nesilaikymo reikšmingumu, mastu, trukme ir pasikartojimu. Neskiriant paramos arba ją atšaukiant ir skiriant administracines nuobaudas turėtų būti atsižvelgta į skirtingų paramos priemonių ypatumus, susijusius su atitikties kriterijais, įsipareigojimais ir kitomis pareigomis. Jei reikalavimų nesilaikymo atvejis reikšmingas arba jei paramos gavėjas, norėdamas gauti paramą, pateikė melagingos informacijos, atsisakoma išmokėti paramą ir skiriama administracinė nuobauda. Administracinė nuobauda gali būti labai griežta – tam tikrą laikotarpį parama gali būti visai neskiriama pagal vieną ar kelias paramos priemones arba už vieną ar kelis veiksmus;

(32)

taikant paramos kaimo plėtrai priemones, administracinėmis nuobaudomis nepažeidžiama galimybė laikinai sustabdyti paramos, su kuria susijęs reikalavimų nesilaikymo atvejis, mokėjimą. Turėtų būti nustatytos taisyklės, pagal kurias būtų nustatomi atvejai, kuriais gali būti tikimasi, kad paramos gavėjas per pagrįstą laiką vėl ims laikytis reikalavimų;

(33)

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 93 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad 2015 m. ir 2016 m. į kompleksinės paramos taisykles įtraukiamas ir daugiamečių ganyklų išlaikymas. Todėl būtina patikslinti, kad valstybės narės 2015 ir 2016 m. turėtų ir toliau vykdyti savo pareigas atsižvelgdamos į 2014 m. nustatytą santykį;

(34)

siekiant suteikti aiškumo ir sukurti vienodą reikalavimų nesilaikymo atvejų vertinimo ir administracinių nuobaudų, skiriamų dėl kompleksinės paramos reikalavimų nesilaikymo, apskaičiavimo ir taikymo pagrindą, reikia paaiškinti, ką reiškia pasikartojantis reikalavimų nesilaikymas, reikalavimų nesilaikymo mastas, sunkumas ir pastovumas. Be to, reikia paaiškinti, kada reikalavimų nesilaikymo atvejis laikomas nustatytu;

(35)

jei nesilaikoma su kompleksine parama susijusių pareigų, remiantis proporcingumo principu turėtų būti nustatytos administracinės nuobaudos. Jos turėtų būti taikomos tik tada, jeigu ūkininkas veikė aplaidžiai ar tyčia, o jų dydis turėtų būti diferencijuojamas atsižvelgiant į reikalavimų nesilaikymo atvejo reikšmingumą;

(36)

kalbant apie pareigas, susijusias su kompleksine parama, be administracinių nuobaudų dydžio diferencijavimo pagal proporcingumo principą, turėtų būti numatyta, kad nuo tam tikro momento, prieš tai ūkininką įspėjus, pakartotinis tos pačios su kompleksine parama susijusios pareigos pažeidimas turėtų būti vertinamas kaip tyčinis reikalavimų nesilaikymas;

(37)

be to, jeigu valstybė narė pasinaudoja galimybe tam tikromis sąlygomis netaikyti administracinių nuobaudų dėl reikalavimų nesilaikymo, pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 97 straipsnio 3 dalį ir 99 straipsnio 2 dalį, turėtų būti nustatyti padėties ištaisymo reikalavimai;

(38)

jeigu taikant Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 99 straipsnio 2 dalyje nurodytą išankstinio įspėjimo sistemą pagalbos arba paramos gavėjas nevykdo pareigos imtis taisomųjų veiksmų, sumažinimas turėtų būti taikomas atgaline tvarka už tuos metus, dėl kurių buvo taikoma išankstinio įspėjimo sistema. Apskaičiuojant administracines nuobaudas taip pat turėtų būti atsižvelgiama, jei taikoma, į tai, ar vėlesnės patikros metais atitinkamų reikalavimų nėra nesilaikoma pakartotinai. Siekiant pagalbos arba paramos gavėjams suteikti teisinio tikrumo, turėtų būti nustatytas administracinių nuobaudų taikymo atgaline tvarka terminas;

(39)

turėtų būti nustatyta, kad paramos, skiriamos daugiamečiams veiksmams vykdyti pagal kaimo plėtros programas, patvirtintas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 (6), gavėjams, kurie turi vykdyti su kompleksine parama susijusias pareigas, yra taikoma naujoji kontrolės sistema ir administracinės nuobaudos, kad už tų gavėjų atitikties reikalavimams tikrinimą atsakingoms nacionalinėms institucijoms tektų mažesnė administracinė našta ir būtų supaprastintos procedūros;

(40)

su kompleksine parama susijusių pareigų nevykdymo atvejais, kuriais neskiriama administracinė nuobauda, nes jiems taikoma Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 (7) arba Reglamente Nr. 1698/2005 numatyta de minimis taisyklė, tačiau kuriais valstybės narės turėjo užtikrinti, kad paramos gavėjas vėl imtų laikytis reikalavimų, turėtų būti nustatytos pereinamojo laikotarpio taisyklės, kuriomis būtų užtikrinama, kad pareiga imtis tolesnių veiksmų, nustatyta prieš įsigaliojant Reglamentui (ES) Nr. 1306/2013, derėtų su atitinkamomis naujomis to reglamento taisyklėmis;

(41)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo Reglamentas (EB) Nr. 1122/2009 turėtų būti panaikintas. Taip pat turėtų būti panaikintas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 65/2011 (8);

(42)

atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 119 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, šis reglamentas turėtų būti taikomas pagalbos paraiškoms arba mokėjimo prašymams, susijusiems su prekybos metais arba priemokų laikotarpiais, prasidedančiais 2015 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame reglamente pateikiamos nuostatos, kuriomis papildomos tam tikros neesminės Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos, susijusios su:

a)

visos pagalbos ar paramos arba jos dalies neskyrimo arba atšaukimo sąlygomis;

b)

administracinių nuobaudų skyrimu ir konkretaus skirtinos nuobaudos dydžio nustatymu;

c)

atvejų, kuriais administracinės nuobaudos neskiriamos, nustatymu;

d)

taisyklėmis, taikomomis laikotarpiams, datoms ir terminams, jei galutinė paraiškų ar jų pakeitimų pateikimo data yra valstybinė šventė, šeštadienis arba sekmadienis;

e)

specifinių terminų apibrėžtimis, kurios reikalingos siekiant užtikrinti darnų integruotos sistemos įgyvendinimą;

f)

žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos ir gavėjų identifikavimo sistemos pagrindinėmis savybėmis ir techninėmis taisyklėmis;

g)

teisių į išmokas identifikavimo ir registravimo sistemos pagrindinėmis savybėmis, techninėmis taisyklėmis ir kokybės reikalavimais;

h)

pagalbos apskaičiavimo pagrindu, įskaitant taisykles, kaip elgtis tam tikrais atvejais, kai pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančiuose plotuose yra kraštovaizdžio elementų arba medžių;

i)

papildomomis taisyklėmis, taikomomis tarpininkams, kaip antai paslaugų teikėjams, įstaigoms ir organizacijoms, kurios dalyvauja pagalbos arba paramos skyrimo procedūroje;

j)

daugiamečių ganyklų išlaikymu siekiant gauti kompleksinę paramą;

k)

vienodu su kompleksine parama susijusių administracinių nuobaudų apskaičiavimo pagrindu;

l)

su kompleksine parama susijusių administracinių nuobaudų taikymo ir apskaičiavimo sąlygomis;

m)

taisyklių, numatytų Reglamente (ES) Nr. 1306/2013, papildymu siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo panaikinamų prie naujųjų taisyklių.

2 straipsnis

Apibrėžtys

1.   Įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 67 straipsnio 1 dalyje nurodytą integruotą sistemą, vartojami Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 4 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 67 straipsnio 4 dalyje apibrėžti terminai.

Taip pat vartojami šie terminai:

(1)

    pagalbos arba paramos gavėjas – Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 4 straipsnio 1 dalies a punkte apibrėžtas ir to paties reglamento 9 straipsnyje nurodytas ūkininkas, Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 92 straipsnyje nurodytas kompleksinės paramos gavėjas ir (arba) Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (9) 2 straipsnio 10 dalyje nurodytas paramos kaimo plėtrai gavėjas;

(2)

   reikalavimų nesilaikymas:

a)

pagalbos ir (arba) paramos skyrimo kriterijų, įsipareigojimų arba pareigų, susijusių su Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 67 straipsnio 2 dalyje nurodytos pagalbos arba paramos skyrimo sąlygomis, atveju – tų kriterijų nesilaikymas arba įsipareigojimų ar pareigų nevykdymas, arba

b)

kompleksinės paramos atveju – Sąjungos teisės aktais nustatyto valdymo reikalavimų, valstybių narių pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 94 straipsnį nustatytų nacionalinių geros žemės ūkio ir aplinkosaugos būklės standartų arba to paties reglamento 93 straipsnio 3 dalyje nurodytų daugiamečių ganyklų išlaikymo reikalavimų nesilaikymas;

(3)

    paramos paraiška – paraiška gauti paramą arba pasinaudoti priemone pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013;

(4)

    mokėjimo prašymas – pagalbos arba paramos gavėjo paraiška gauti nacionalinių institucijų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 skiriamą išmoką;

(5)

    kita deklaracija – deklaracija ar dokumentas, išskyrus paramos paraiškas arba mokėjimo prašymus, kurį pagalbos arba paramos gavėjas ar trečioji šalis turi pateikti arba saugoti, kad tenkintų tam tikrų kaimo plėtros priemonių konkrečius reikalavimus;

(6)

    integruotos sistemos kaimo plėtros priemonės – paramos priemonės, taikomos pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 21 straipsnio 1 dalies a bei b punktus ir 28–31, 33, 34 bei 40 straipsnius ir, kai taikoma, Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 35 straipsnio 1 dalies b ir c punktus, išskyrus priemones, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28 straipsnio 9 dalyje, ir su kūrimo išlaidomis susijusias priemones, nurodytas to reglamento 21 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose;

(7)

    gyvulių identifikavimo ir registravimo sistema – galvijų identifikavimo ir registravimo sistema, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1760/2000 (10), ir (arba) avių ir ožkų identifikavimo ir registravimo sistema, nustatyta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 21/2004 (11);

(8)

    ausies įsagas – ausies įsagas atskiriems galvijams identifikuoti, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 3 straipsnio a punkte ir 4 straipsnyje, ir (arba) ausies įsagas atskiroms avims ir ožkoms identifikuoti, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 21/2004 priedo A skirsnio 3 punkte;

(9)

    kompiuterinė gyvulių duomenų bazė – Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 3 straipsnio b punkte ir 5 straipsnyje nurodyta kompiuterinė duomenų bazė ir (arba) centrinis registras ar kompiuterinė duomenų bazė, nurodyti atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 21/2004 3 straipsnio 1 dalies d punkte, 7 straipsnyje ir 8 straipsnyje;

(10)

    gyvulio pasas – Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 3 straipsnio c dalyje ir 6 straipsnyje nurodytas gyvulio pasas;

(11)

    (gyvulių) registras– Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 3 straipsnio d punkte ir 7 straipsnyje nurodytas gyvulių laikytojo tvarkomas registras ir (arba) Reglamento (EB) Nr. 21/2004 3 1 dalies straipsnio b punkte ir 5 straipsnyje nurodytas registras;

(12)

    identifikacinis kodas – Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas identifikacinis kodas ir (arba) Reglamento (EB) Nr. 21/2004 priedo A skirsnio 2 punkte nurodytas kodas;

(13)

    pagalbos už gyvulius sistema – savanoriška susietosios paramos priemonė, numatyta Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 IV antraštinės dalies 1 skyriuje, pagal kurią mokama metinė nustatytas kiekybines ribas atitinkanti išmoka yra grindžiama nustatytu gyvulių skaičiumi;

(14)

    su gyvuliais susijusi paramos priemonė – kaimo plėtros priemonė arba tam tikros rūšies veiksmas, su kuriais susijusi parama yra grindžiama deklaruotų gyvulių arba sutartinių gyvulių skaičiumi;

(15)

    pagalbos už gyvulius paraiška – paraiška gauti pagalbą, pagal kurią metinė nustatytas kiekybines ribas atitinkanti išmoka yra grindžiama nustatytu gyvulių, kuriems taikoma Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 IV antraštinės dalies 1 skyriuje numatyta savanoriška susietosios paramos priemonė, skaičiumi;

(16)

    deklaruotas gyvulys – pagal pagalbos už gyvulius sistemą pateiktoje pagalbos už gyvulius paraiškoje arba pagal su gyvuliais susijusią paramos priemonę pateiktame mokėjimo prašyme nurodytas gyvulys;

(17)

    gyvulys, už kurį būtų galima skirti pagalbą arba paramą – gyvulys, kuris a priori galėtų atitikti reikalavimus, kad už jį konkrečiais paraiškų teikimo metais būtų skiriama pagalba pagal pagalbos už gyvulius sistemą arba parama pagal su gyvuliais susijusią paramos priemonę;

(18)

   remiamas gyvulys:

a)

taikant pagalbos už gyvulius sistemą – gyvulys, atitinkantis visas pagalbos skyrimo taisyklėse nustatytas sąlygas, arba,

b)

taikant su gyvuliais susijusią paramos priemonę – per administracines patikras arba patikras vietoje identifikuotas gyvulys;

(19)

    gyvulio laikytojas – nuolat arba laikinai (taip pat vežant ir prekybos vietoje) už gyvulius atsakingas fizinis ar juridinis asmuo;

(20)

    su plotu susijusios pagalbos sistema – Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 67 straipsnio 4 dalies b punkte apibrėžtos su plotu siejamos tiesioginės išmokos, išskyrus specialias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 228/2013 (12) IV skyriuje nurodytas atokiausiuose Sąjungos regionuose taikomas žemės ūkio priemones ir specialias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 229/2013 (13) IV skyriuje nurodytas mažosioms Egėjo jūros saloms taikomas žemės ūkio priemones;

(21)

    su plotu susijusios paramos priemonė – kaimo plėtros priemonė arba tam tikros rūšies veiksmas, su kuriais susijusi parama yra grindžiama deklaruoto ploto dydžiu;

(22)

    (ploto) naudojimas – žemės ploto naudojimas atsižvelgiant į tai, kokios Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 44 straipsnio 4 dalyje nurodytos rūšies pasėliai ar to reglamento 4 straipsnio 1 dalies h punkte apibrėžti daugiamečiai žolynai jame auginami, į tai, ar jame yra to reglamento 45 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta daugiametė ganykla, ar jis užsėtas ne daugiamečiais žolynais ir nėra daugiametė ganykla, taip pat į to ploto augalinę dangą ir į tai, ar jame neauginami jokie pasėliai;

(23)

   remiamas plotas:

a)

taikant su plotu susijusios pagalbos sistemas, – visus pagalbos skyrimo kriterijus atitinkantis plotas, kurio atžvilgiu įvykdytos visos su pagalbos skyrimo sąlygomis susijusios pareigos, nepriklausomai nuo to, kiek teisių į išmokas turi pagalbos gavėjas, arba,

b)

taikant su gyvuliais susijusios paramos priemones, – per administracines patikras ar patikras vietoje identifikuotų žemės plotų arba sklypų plotas;

(24)

    geografinė informacinė sistema (GIS) – Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 70 straipsnyje nurodyti kompiuterinės geografinės informacinės sistemos metodai;

(25)

    kontrolinis žemės sklypas – nustatytas geografines ribas turintis plotas, kuriam Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 70 straipsnyje nurodytoje žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemoje suteiktas unikalus identifikacinis kodas;

(26)

    kartografinė medžiaga – žemėlapiai arba kiti dokumentai, kuriais naudodamiesi pagalbos ar paramos paraiškų teikėjai ir valstybės narės keičiasi GIS informacija.

2.   Taikant šio reglamento IV antraštinę dalį, vartojami Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 VI antraštinėje dalyje apibrėžti terminai.

Be pirmiau minėtų terminų, vartojamas terminas „standartas“, kuris reiškia valstybių narių pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 94 straipsnį nustatytą standartą ir to paties reglamento 93 straipsnio 3 dalyje nustatytas su daugiametėmis ganyklomis susijusias pareigas.

3 straipsnis

Baudžiamųjų sankcijų taikymas

Administracinių nuobaudų taikymas ir pagalbos ar paramos neskyrimas arba atšaukimas, kaip numatyta šiame reglamente, neprieštarauja nacionalinių baudžiamųjų sankcijų taikymui, jei tai numatyta nacionalinėje teisėje.

4 straipsnis

Force majeure ir išimtinės aplinkybės

1.   Jei pagalbos gavėjas nesilaiko tiesioginių išmokų skyrimo kriterijų ar nevykdo kitų atitinkamų pareigų dėl force majeure arba išimtinių aplinkybių, jis nepraranda su plotu ar gyvuliais, kurie susiklosčius force majeure ar išimtinėms aplinkybėms atitiko kriterijus, susijusių teisių į tokias išmokas.

Taikant paramos kaimo plėtrai priemones pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28, 29, 33 ir 34 straipsnius, jei paramos gavėjas dėl force majeure arba išimtinių aplinkybių negalėjo įvykdyti įsipareigojimo, atitinkama išmoka už metus, kuriais susiklostė force majeure arba išimtinės aplinkybės, atšaukiama laikantis proporcingumo principo. Atšaukiama tik suma, skirta už tas įsipareigojimo dalis, kurios prieš susidarant force majeure arba išimtinėms aplinkybėms nebuvo susijusios su jokiomis papildomomis išlaidomis ar prarastomis pajamomis. Atšaukimas nesiejamas nei su paramos skyrimo kriterijais, nei su kitomis pareigomis ir neskiriama jokia administracinė nuobauda.

Kitų paramos kaimo plėtrai priemonių atveju iškilus force majeure ar išimtinėms aplinkybėms valstybės narės nereikalauja grąžinti visos išmokėtos paramos arba jos dalies. Daugiamečių įsipareigojimų arba išmokų atveju ankstesniais metais išmokėtos paramos grąžinti nereikalaujama ir tolesniais metais įsipareigojimai toliau vykdomi ir išmokos toliau mokamos visą pradžioje numatytą laikotarpį.

Jei kompleksinės paramos reikalavimų nesilaikoma dėl force majeure arba išimtinių aplinkybių, netaikoma Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 91 straipsnio 1 dalyje nurodyta administracinė nuobauda.

2.   Pagalbos arba paramos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo raštu praneša apie force majeure ir išimtines aplinkybes kompetentingai institucijai, kartu pateikdamas tai institucijai priimtinus atitinkamus įrodymus, per 15 darbo dienų nuo dienos, kurią pagalbos arba paramos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo gali tai padaryti.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

INTEGRUOTA ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS SISTEMA

I SKYRIUS

SISTEMŲ REIKALAVIMAI

5 straipsnis

Žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimas

1.   Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 70 straipsnyje nurodyta žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistema taikoma kontrolinių sklypų lygmeniu. Kontrolinį sklypą sudaro žemės vienetas, kuris yra žemės ūkio paskirties žemė, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 4 straipsnio 1 dalies e punkte. Atitinkamais atvejais kontroliniam sklypui priskiriami ir plotai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 32 straipsnio 2 dalies b punkte, ir žemės ūkio paskirties žemė, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28 straipsnio 2 dalyje.

Valstybės narės kontrolinio sklypo ribas nustato taip, kad užtikrintų, jog kontrolinis sklypas būtų išmatuojamas, juo remiantis būtų galima nustatyti kiekvieno kasmet deklaruojamo žemės ūkio paskirties sklypo nekintamą ir tikslią padėtį ir jis būtų iš principo pastovus.

2.   Valstybės narės taip pat užtikrina, kad deklaruotus žemės ūkio paskirties sklypus būtų galima patikimai identifikuoti. Visų pirma jos reikalauja, kad pagalbos paraiškose ir mokėjimo prašymuose būtų pateikta tam tikra informacija arba prie jų būtų pridėti kompetentingos institucijos nurodyti dokumentai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti kiekvieno žemės ūkio paskirties sklypo vietą ir jį išmatuoti. Kiekvieno kontrolinio sklypo atveju valstybės narės

a)

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 I priede išvardytų paramos sistemų taikymo tikslu nustato didžiausią paramos skyrimo reikalavimus atitinkantį žemės plotą;

b)

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28–31 straipsniuose nurodytų su plotu susijusių priemonių taikymo tikslu nustato didžiausią paramos skyrimo reikalavimus atitinkantį žemės plotą;

c)

nustato, kur yra Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnio 1 dalyje išvardytos ekologiniu požiūriu svarbios vietovės, kurias valstybės narės nusprendė tokiomis laikyti, ir apibrėžti jų dydį. Šiuo tikslu valstybės narės taiko Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 X priede nustatytus perskaičiavimo ir (arba) svorinius koeficientus;

d)

nustato, ar taikomos nuostatos dėl kalnų vietovių, vietovių, kuriuose esama didelių gamtinių kliūčių, ir kitų vietovių, kurioms turi poveikio specifinės kliūtys, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 32 straipsnyje, Natura 2000 teritorijų, teritorijų, kurioms taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB (14), žemės ūkio paskirties žemės, kurioje leidžiama auginti medvilnę pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 57 straipsnį, ganyti ar kultivuoti tinkamos būklės natūraliai laikomos žemės, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 4 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktyje, valstybių narių paskirtų vietovių, kurios regioniniu lygmeniu ir (arba) bendro įgyvendinimo procesu yra paverstos ekologiniu požiūriu svarbiomis vietovėmis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnio 5 dalyje ir 6 dalyse, plotų, apie kuriuos pranešta Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 20 straipsnį, aplinkos požiūriu pažeidžiamų daugiamečių žolynų vietovėse, kurioms taikoma Tarybos direktyva 92/43/EEB (15) arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB (16), ir papildomų pažeidžiamų vietovių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 45 straipsnio 1 dalyje, ir (arba) vietovių, valstybių narių paskirtų pagal to reglamento 48 straipsnį.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad kiekvieno kontrolinio sklypo didžiausias paramos skyrimo reikalavimus atitinkantį žemės plotas, nurodytas 2 dalies a punkte, būtų teisingai išmatuotas su ne didesne kaip 2 % paklaida, atsižvelgiant į kontrolinio sklypo kontūrus ir būklę.

4.   Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 21 straipsnio 1 dalies a punkte ir 30 bei 34 straipsniuose nurodytų priemonių taikymo tikslu valstybės narės gali nustatyti tinkamas alternatyvias sistemas, pagal kurias būtų galima nekintamai nustatyti plotą, už kurį skiriama parama, jei žemė apaugusi mišku.

5.   GIS grindžiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/2/EB (17) apibrėžta nacionaline koordinačių atskaitos sistema, suteikiančia galimybę atlikti visų konkrečios valstybės narės žemės ūkio paskirties sklypų standartinius matavimus ir identifikuoti kiekvieną atskirą sklypą. Jei naudojamos skirtingos koordinačių sistemos, jos laikomos tarpusavyje nesuderinamomis ir užtikrinama, kad kiekvienos sistemos informacijos apie tą pačią vietą elementai būtų tarpusavyje suderinti.

6 straipsnis

Žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos kokybės įvertinimas

1.   Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 III antraštinės dalies 1 skyriuje nurodytų bazinės išmokos sistemos ir vienkartinės išmokos už plotus sistemos taikymo tikslu valstybės narės kasmet įvertina žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos kokybę. Vertinimas apima dvi atitikties elementų grupes.

Pirmajai grupei priklauso atitikties elementai, kuriais remiantis įvertinama žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos kokybė:

a)

teisingas didžiausio paramos skyrimo reikalavimus atitinkančio žemės ploto išmatavimas;

b)

kontrolinių sklypų dalis ir jų paskirstymas, jei nustatant didžiausią paramos skyrimo reikalavimus atitinkantį žemės plotą atsižvelgiama į paramos skyrimo reikalavimų neatitinkančius plotus arba jei neatsižvelgiama į žemės ūkio paskirties žemės plotą;

c)

svarbių trūkumų turinčių kontrolinių sklypų buvimas.

Antrajai grupei priklauso kokybės elementai, kuriais remiantis nustatomi galimi žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos trūkumai:

a)

kontrolinių sklypų suskirstymas į kategorijas, jei nustatant didžiausią paramos skyrimo reikalavimus atitinkantį žemės plotą atsižvelgiama į paramos skyrimo reikalavimų neatitinkančius plotus, jei neatsižvelgiama į žemės ūkio paskirties žemės plotą arba aptinkamas svarbus trūkumas;

b)

kontrolinių sklypų deklaruoto ploto ir didžiausio paramos skyrimo reikalavimus atitinkančio ploto santykis;

c)

laikui bėgant susidariusi procentinė kontrolinių sklypų, kurie buvo pakeisti, dalis;

Jei vertinant kokybę nustatoma pažeidimų, valstybė narė imasi reikiamų taisomųjų veiksmų.

2.   Valstybė narė atlieka 1 dalyje nurodytą vertinimą, remdamasi tam tikru skaičiumi kontrolinių sklypų, kuriuos atrenka ir pateikia Komisija. Jos naudoja duomenis, pagal kuriuos gali įvertinti esamą padėtį vietoje.

3.   Vertinimo ataskaita ir, jei reikia, taisomieji veiksmai bei jų tvarkaraštis Komisijai nusiunčiami iki metų, einančių po aktualių kalendorinių metų, sausio 31 d.

7 straipsnis

Teisių į išmokas identifikavimo ir registravimo sistema

1.   Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 71 straipsnyje numatyta teisių į išmokas identifikavimo ir registravimo sistema yra valstybių narių lygmeniu naudojamas elektroninis registras, padedantis (visų pirma atliekant minėto straipsnio 1 dalyje numatytas kryžmines patikras) veiksmingai atsekti šiuos teisių į išmokas elementus:

a)

turėtoją;

b)

metines vertes;

c)

paskyrimo datą;

d)

paskutinio pasinaudojimo datą;

e)

kilmę, visų pirma paskyrimą (iš originalaus, nacionalinio arba regioninio rezervo), taip pat pirkimą, nuomą ir paveldėjimą;

f)

jei taikoma Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 21 straipsnio 3 dalis, pagal tą nuostatą išlaikytas teises į išmokas;

g)

jei taikoma, regioninius apribojimus.

2.   Valstybės narės, turinčios daugiau nei vieną mokėjimo agentūrą, gali nuspręsti, kad kiekviena mokėjimo agentūra naudoja atskirą elektroninį registrą. Tokiu atveju atitinkama valstybė narė užtikrina, kad skirtingi registrai būtų suderinami vienas su kitu.

8 straipsnis

Pagalbos arba paramos gavėjų identifikavimas

Nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 72 straipsnio 3 dalies, pagal to reglamento 73 straipsnyje numatytą bendrą kiekvieno pagalbos arba paramos gavėjo tapatybės registravimo sistemą visoms to paties pagalbos arba paramos gavėjo pateiktoms pagalbos paraiškoms, mokėjimo prašymams ir kitoms deklaracijoms suteikiamas individualus identifikavimo numeris.

II SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES SKLYPAI SU KRAŠTOVAIZDŽIO ELEMENTAIS IR MEDŽIAIS

9 straipsnis

Plotų, priklausančių žemės ūkio sklypams, kuriuose yra kraštovaizdžio elementų ir medžių, nustatymas

1.   Jei tam tikruose regionuose kai kurie kraštovaizdžio elementai, visų pirma gyvatvorės, grioviai ir pertvaros, tradiciškai laikomi žemės ūkio paskirties žemėje vykdomos geros kultūrų auginimo ar naudojimo praktikos dalimi, valstybės narės gali nuspręsti, kad atitinkamas tų elementų plotas yra Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 67 straipsnio 4 dalies a punkte apibrėžto reikalavimus atitinkančio žemės ūkio paskirties sklypui priklausančio ploto dalis, su sąlyga, kad jis neviršija atitinkamos valstybės narės nustatyto bendro pločio. Tas plotis turi atitikti regione įprastą tokių elementų plotį, bet neviršyti dviejų metrų.

Tačiau, jei valstybės narės pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004 (18) 30 straipsnio 2 dalį Komisijai prieš 2009 m. gruodžio 9 d. pranešė apie didesnį kaip dviejų metrų plotį, gali būti taikomas pastarasis.

Pirma ir antra pastraipa netaikomos daugiamečiams žolynams su pavieniais kraštovaizdžio elementais ir medžiais, jei atitinkama valstybė narės nusprendė taikyti pro rata sistemą pagal 10 straipsnį.

2.   Visi kraštovaizdžio elementai, kuriems taikomi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 II priede išvardyti reikalavimai ir standartai ir kurie yra viso žemės ūkio paskirties sklypo ploto dalis, laikomi reikalavimus atitinkančio ploto, priklausančio tam žemės ūkio paskirties sklypui, dalimi.

3.   Žemės ūkio paskirties sklypas, kuriame yra pavienių medžių, laikomas reikalavimus atitinkančiu plotu, su sąlyga, kad jis atitinka šias sąlygas:

a)

žemės ūkio veikla jame gali būti vykdoma panašiu būdu kaip ir to paties ploto sklypuose be medžių; ir

b)

medžių skaičius viename hektare neviršija nustatyto didžiausio tankumo.

Pirmos pastraipos b punkte nurodytą didžiausią tankumą nustato ir praneša valstybės narės remdamosi tradicine kultūrų auginimo praktika, gamtinėmis sąlygomis ir su aplinkosauga susijusiomis priežastimis. Jis turi neviršyti 100 medžių viename hektare tankumo. Tačiau šis apribojimas negalioja taikant Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28 ir 30 straipsniuose nurodytas priemones.

Ši dalis netaikoma pavieniams vaismedžiams, duodantiems pakartotinį derlių, daugiamečiuose žolynuose augantiems pavieniams medžiams, kurie gali būti panaudoti ganymui, ir daugiamečiams žolynams su pavieniais kraštovaizdžio elementais ir medžiais, jei atitinkama valstybė narė nusprendė taikyti pro rata sistemą pagal 10 straipsnį.

10 straipsnis

Pro rata sistema, taikoma daugiamečiams žolynams su kraštovaizdžio elementais ir medžiais

1.   Valstybės narės gali nuspręsti daugiamečiams žolynams su pavieniais reikalavimų neatitinkančiais elementais, kaip antai kraštovaizdžio elementai ir medžiai, taikyti pro rata sistemą siekdamos nustatyti kontrolinio sklypo reikalavimus atitinkantį plotą.

Pirmoje pastraipoje nurodytą pro rata sistemą sudaro įvairių kategorijų vienalyčio paviršiaus žemė, kuriai taikomas nekintamas sumažinimo koeficientas, grindžiamas reikalavimų neatitinkančio ploto procentine dalimi. Mažiausios procentinės reikalavimų neatitinkančio ploto dalies kategorija neviršija 10 % reikalavimų neatitinkančio ploto ir jai netaikomas joks sumažinimo koeficientas.

2.   Visi kraštovaizdžio elementai, kuriems taikomi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 II priede išvardyti reikalavimai ir standartai ir kurie yra viso žemės ūkio paskirties sklypo ploto dalis, laikomi reikalavimus atitinkančio ploto dalimi.

3.   Šis straipsnis netaikomas daugiamečiams žolynams, kuriuose auga vaismedžių, duodančių pakartotinį derlių.

III SKYRIUS

PAGALBOS PARAIŠKOS IR MOKĖJIMO PRAŠYMAI

11 straipsnis

Bendroji paraiška

Bendroji paraiška apima bent Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 72 straipsnio 1 dalyje nurodytų tiesioginių išmokų, skiriamų pagal bazinės išmokos sistemą, vienkartinės išmokos už plotus sistemą arba kitas su plotu susijusios pagalbos sistemas, paraišką.

12 straipsnis

Paraiškų pateikimo termino taikymo išimtis

Nukrypstant nuo Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 (19) 5 straipsnio 1 dalies, tuo atveju, kai galutinė pagalbos paraiškos, paramos paraiškos, mokėjimo prašymo, kitų deklaracijų arba patvirtinamųjų dokumentų ar sutarčių pateikimo diena arba galutinė bendrosios paraiškos ar mokėjimo prašymo pakeitimų pateikimo diena yra valstybinė šventė, šeštadienis arba sekmadienis, laikoma, kad tokia galutinė diena yra pirmoji vėlesnė darbo diena.

Pirma pastraipa taip pat taikoma vėliausiai leistinai pavėluoto paraiškų dėl teisių į išmokas suteikimo arba padidinimo pateikimo, nurodyto 13 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, datai ir vėliausiai leistinai pavėluoto paraiškų dėl teisių į išmokas suteikimo arba padidinimo pateikimo, nurodyto 14 straipsnio antroje pastraipoje, datai.

13 straipsnis

Vėlavimas pateikti paraiškas

1.   Išskyrus force majeure ir išimtinių aplinkybių atvejus, nurodytus 4 straipsnyje, pagalbos paraišką arba mokėjimo prašymą pagal šį reglamentą pateikus po galutinės jų pateikimo dienos, kurią nustato Komisija remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 78 straipsnio b punktu, sumos, kurios būtų skirtos pagalbos arba paramos gavėjui, jei jis būtų laiku pateikęs paraišką arba prašymą, sumažinamos 1 % už kiekvieną darbo dieną.

Neapribojant jokių konkrečių priemonių, kurių valstybės narės turi imtis, kad patvirtinamieji dokumentai būtų pateikiami nustatytu laiku ir taip būtų galima suplanuoti bei atlikti veiksmingą kontrolę, pirma pastraipa taikytina ir tiems dokumentams, sutartims ar deklaracijoms, kurie turi būti teikiami kompetentingai institucijai, jei šių dokumentų, sutarčių ar deklaracijų pateikimas yra svarbi atitinkamos paramos skyrimo reikalavimų atitikties sąlyga. Tokiu atveju sumažinama mokėtina atitinkamos pagalbos arba paramos suma.

Jei vėluojama daugiau kaip 25 kalendorines dienas, paraiška arba prašymas nepriimami ir pagalbos arba paramos gavėjui neskiriama jokia pagalba ar parama.

2.   Išskyrus force majeure ir išimtinių aplinkybių atvejus, nurodytus 4 straipsnyje, jei pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (20) 46 ir 47 straipsniuose numatytas sistemas paramą gaunantys ūkininkai, kurie turi vykdyti ir su kompleksine parama susijusias pareigas pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 92 straipsnį, nepateikia bendrosios paraiškos formos iki galutinės dienos, nurodytos šio straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, jiems skiriama parama sumažinama 1 % už kiekvieną darbo dieną. Tačiau didžiausias sumažinimas negali viršyti 25 %. Procentine dalimi sumažinama bendra išmokų pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 ir 47 straipsniuose numatytas priemones suma, kuri perplanavimo ir konversijos atveju padalijama iš trijų.

3.   Išskyrus force majeure ir išimtinių aplinkybių atvejus, nurodytus 4 straipsnyje, bendrosios paraiškos arba mokėjimo prašymo pakeitimus pateikus po galutinės jų pateikimo dienos, kurią nustato Komisija remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 78 straipsnio b punktu, sumos, susijusios su faktiniu atitinkamų žemės ūkio paskirties sklypų naudojimu, sumažinamos 1 % už kiekvieną darbo dieną.

Bendrosios paraiškos arba mokėjimo prašymo pakeitimus galima pateikti iki vėliausios leistinos bendrosios paraiškos arba mokėjimo prašymo pavėluoto pateikimo dienos, kaip nurodyta 1 dalies trečioje pastraipoje. Tačiau jei ta diena yra ankstesnė nei galutinė paraiškos arba mokėjimo prašymo pakeitimų pateikimo diena, nurodyta šios dalies pirmoje pastraipoje, arba su ja sutampa, bendrosios paraiškos arba mokėjimo prašymo pakeitimai po tos dienos nėra nebepriimami.

14 straipsnis

Vėlavimas pateikti su teisėmis į išmokas susijusią paraišką

Išskyrus force majeure ir išimtinių aplinkybių atvejus, kaip nurodyta šio reglamento 4 straipsnyje, teisių į išmokas skyrimo arba, atitinkamais atvejais, tų teisių vertės padidinimo paraišką pateikus po galutinės dienos, kurią Komisija nustato remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 78 straipsnio b punktu, tais metais pagalbos arba paramos gavėjui mokėtinos su teisėmis į išmokas arba, atitinkamais atvejais, su tų teisių vertės padidinimu susijusios sumos sumažinamos 3 % už kiekvieną darbo dieną.

Jei vėluojama daugiau nei 25 kalendorines dienas, paraiška nepriimama ir pagalbos arba paramos gavėjui neskiriamos teisės į išmokas arba, atitinkamais atvejais, nedidinama tų teisių vertė.

IV SKYRIUS

SU TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ SISTEMOMIS IR KAIMO PLĖTROS PRIEMONĖMIS SUSIJUSIŲ PAGALBOS IŠMOKŲ IR ADMINISTRACINIŲ NUOBAUDŲ APSKAIČIAVIMAS TAIKANT INTEGRUOTĄ SISTEMĄ

1 SKIRSNIS

Bendrosios taisyklės

15 straipsnis

Administracinių nuobaudų taikymo išimtys

1.   Šiame skyriuje numatytos administracinės nuobaudos netaikomos atitinkamoms pagalbos paraiškos ar mokėjimo prašymo dalims, kai apie jose esančias arba po pateikimo atsiradusias klaidas pagalbos arba paramos gavėjas raštu praneša kompetentingai institucijai, jeigu kompetentinga institucija gavėjo nebuvo informavusi apie ketinimą atlikti patikrą vietoje ir jeigu institucija dar nebuvo pranešusi pagalbos arba paramos gavėjui apie tai, kad jo pagalbos paraiška arba mokėjimo prašymas neatitinka reikalavimų.

2.   Gavus iš pagalbos arba paramos gavėjo 1 dalyje nurodytą informaciją, pagalbos paraiška arba mokėjimo prašymas tikslinami atsižvelgiant į faktinę padėtį.

16 straipsnis

Ne visų plotų deklaravimas

1.   Jeigu tam tikrais metais pagalbos arba paramos gavėjas deklaruoja ne visus žemės ūkio paskirties sklypus, susijusius su Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 72 straipsnio 1 dalyje nurodytais plotais, ir jeigu bendras bendrojoje paraiškoje ir (arba) mokėjimo prašyme deklaruotas plotas nuo deklaruoto ploto kartu su bendru nedeklaruotų sklypų plotu skiriasi daugiau kaip 3 % deklaruoto ploto, bendra su plotais susijusių tiesioginių išmokų ir (arba) paramos pagal su plotais susijusios paramos priemones suma, mokama pagalbos arba paramos gavėjui už tuos metus, sumažinama daugiausia 3 % atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą.

Pagal pirmą pastraipą apskaičiuota nuobauda sumažinama bet kokios administracinės nuobaudos, taikomos pagal 28 straipsnio 2 dalį, suma.

2.   1 dalis taikoma ir išmokoms pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 ir 47 straipsniuose numatytas sistemas, jeigu pagalbos arba paramos gavėjas pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 92 straipsnį turi vykdyti su kompleksine parama susijusias pareigas. Procentine dalimi sumažinama bendra išmokų pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 ir 47 straipsniuose numatytas sistemas suma, kuri perplanavimo ir konversijos atveju padalijama iš trijų.

3.   1 dalis netaikoma išmokoms pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 V antraštinėje dalyje numatytą smulkiųjų ūkininkų sistemą.

2 SKIRSNIS

Su plotais susijusios pagalbos sistemos, išskyrus išmoką už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką, arba su plotais susijusios paramos priemonės

17 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Taikant šį skirsnį išskiriamos šios pasėlių grupės:

a)

plotai, deklaruojami siekiant pasinaudoti teisėmis į išmokas pagal bazinės išmokos sistemą arba siekiant gauti vienkartinę išmoką už plotus;

b)

kiekvieno iš plotų, kurie deklaruojami pagal bet kurią kitą su plotais susijusios pagalbos sistemą arba paramos priemonę ir už kuriuos skiriama nevienodo dydžio pagalba arba parama, grupė;

c)

plotai, deklaruojami kaip kitos paskirties plotai.

2.   Jei už tą patį plotą galima pateikti pagalbos paraišką ir (arba) mokėjimo prašymą pagal daugiau nei vieną su plotais susijusios pagalbos sistemą arba paramos priemonę, taikant kiekvieną iš tų pagalbos sistemos ar paramos priemonių į tą plotą atsižvelgiama atskirai.

18 straipsnis

Su plotu susijusių išmokų apskaičiavimo pagrindas

1.   Pagalbos paraiškoms pagal bazinės išmokos sistemą, smulkiųjų ūkininkų sistemą, perskirstymo išmoką, išmoką už plotus, kuriuose esama gamtinių kliūčių ir, jei taikoma, jaunųjų ūkininkų schemą, taip pat tais atvejais, kai valstybės narės taiko bazinės išmokos sistemą, galioja tokios nuostatos:

a)

jei deklaruotų teisių į išmokas skaičius viršija pagalbos gavėjo turimų teisių į išmokas skaičių, deklaruotų teisių į išmokas skaičius mažinamas iki pagalbos gavėjo turimų teisių į išmokas skaičiaus;

b)

jeigu skiriasi deklaruotų teisių į išmokas skaičius ir deklaruotas plotas, deklaruotas plotas koreguojamas iki mažiausio skaičiaus.

Ši dalis netaikoma pirmaisiais teisių į išmokas paskirstymo metais.

2.   Išmokos jauniesiems ūkininkams atveju ir jeigu valstybė narė pasirenka Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 50 straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse nustatytą išmokų metodą; jeigu pagal bazinės išmokos sistemą arba vienkartinės išmokos už plotus sistemą deklaruotas plotas viršija valstybės narės pagal to reglamento 50 straipsnio 9 dalį nustatytą ribą, deklaruotas plotas mažinamas iki tos ribos.

3.   Perskirstymo išmokos atveju, jeigu pagal bazinės išmokos sistemą arba vienkartinės išmokos už plotus sistemą deklaruotas plotas viršija valstybės narės pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 41 straipsnio 4 dalį nustatytą ribą, deklaruotas plotas mažinamas iki tos ribos.

4.   Išmokos už plotus, kuriuose esama gamtinių kliūčių, atveju, jeigu valstybė narė pasirenka Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 48 straipsnio 4 dalyje nustatytą išmokų metodą; jeigu pagal bazinės išmokos sistemą arba vienkartinės išmokos už plotus sistemą deklaruotas plotas viršija valstybės narės nustatytą didžiausią hektarų skaičių, deklaruotas plotas mažinamas iki to skaičiaus.

5.   Pagalbos paraiškų ir (arba) mokėjimo prašymų pagal susijusios su plotais pagalbos sistemas arba paramos priemones atveju, jeigu nustatytas pasėlių grupės plotas yra didesnis už pagalbos paraiškoje deklaruotą plotą, pagalba apskaičiuojama pagal deklaruotą plotą.

6.   Nedarant poveikio administracinėms nuobaudoms pagal 19 straipsnį, pagalbos paraiškų ir (arba) mokėjimo prašymų pagal su plotais susijusios pagalbos sistemas arba paramos priemones atveju, jeigu deklaruotas plotas viršija remiamą 17 straipsnio 1 dalyje nurodytos pasėlių grupės plotą, pagalba apskaičiuojama pagal remiamą tos pasėlių grupės plotą.

Tačiau nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 60 straipsnio, jeigu bendro remiamo ploto ir bendro siekiant gauti išmokas pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 III, IV ir V antraštinėse dalyse nustatytas tiesioginės pagalbos sistemas deklaruoto ploto arba bendro siekiant gauti išmokas pagal su plotais susijusios paramos priemonę deklaruoto ploto skirtumas yra mažesnis arba lygus 0,1 hektaro, remiamas plotas prilyginamas deklaruotam plotui. Atliekant šiuos skaičiavimus, atsižvelgiama tik į deklaruotus plotus, viršijančius nustatytą tos 17 straipsnio 1 dalyje nurodytos pasėlių grupės plotą.

Antra pastraipa netaikoma, jeigu minėtas skirtumas yra didesnis kaip 20 % bendro siekiant gauti išmokas deklaruoto ploto.

7.   Apskaičiuojant pagalbą pagal bazinės išmokos sistemą, atsižvelgiama į skirtingų teisių į išmokas, susijusių su atitinkamu deklaruotu plotu, verčių vidurkį.

19 straipsnis

Administracinės nuobaudos už deklaruotą per didelį plotą

1.   Jeigu 17 straipsnio 1 dalyje nurodytos pasėlių grupės, plotas, deklaruojamas siekiant gauti išmokas pagal bet kurią su plotais susijusios pagalbos sistemą arba paramos priemonę, viršija pagal 18 straipsnį nustatytą plotą, pagalba apskaičiuojama pagal remiamą plotą, sumažintą dvigubu aptiktu skirtumu, jei tas skirtumas didesnis kaip 3 % arba du hektarai, bet ne didesnis kaip 20 % remiamo ploto.

Jeigu skirtumas yra didesnis nei 20 % remiamo ploto, su plotais susijusi pagalba arba parama už atitinkamą pasėlių grupę neskiriama.

2.   Jeigu skirtumas yra didesnis nei 50 %, su plotais susijusi pagalba arba parama už atitinkamą pasėlių grupę neskiriama. Be to, pagalbos arba paramos gavėjui taikoma papildoma nuobauda, lygi pagalbos arba paramos sumai, atitinkančiai deklaruoto ploto ir pagal šio reglamento 18 straipsnį nustatyto ploto skirtumą.

3.   Jei pagal 1 ir 2 dalis apskaičiuotos sumos per trejus kalendorinius metus, einančius po kalendorinių metų, kuriais nustatyta, kad nesilaikoma reikalavimų, nepavyksta visiškai išskaityti pagal taisykles, kurias Komisija nustato remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 57 straipsnio 2 dalimi, likutis panaikinamas.

20 straipsnis

Administracinės nuobaudos, susijusios su specialiąja išmoka už medvilnę

Nedarant poveikio pagal šio reglamento 19 straipsnį taikomoms administracinėms nuobaudoms, jeigu nustatoma, kad pagalbos gavėjas nevykdo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 (21) 61 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų pareigų, pagalbos gavėjas praranda teisę gauti didesnę pagalbą, numatytą Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 60 straipsnio 2 dalyje. Be to, pagalba už reikalavimus atitinkantį medvilnės hektarą remiantis Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 57 straipsniu sumažinama padidinimo suma, kurią pagalbos gavėjas būtų gavęs pagal to reglamento 60 straipsnio 2 dalį.

21 straipsnis

Administracinės nuobaudos, išskyrus nuobaudas už deklaruotą per didelį plotą, susijusios su išmokomis jauniesiems ūkininkams pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 III antraštinės dalies V skyrių

1.   Nedarant poveikio pagal 19 straipsnį taikomoms administracinėms nuobaudoms, jeigu nustatoma, kad pagalbos gavėjas nevykdo Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 50 straipsnio 2 dalyje ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 49 straipsnyje nustatytų pareigų, pagalba jauniesiems ūkininkams visai neskiriama arba atšaukiama visa jos suma. Be to, jeigu nustatoma, kad pagalbos gavėjas pateikė klaidingą informaciją, siekdamas įrodyti, kad vykdo pareigas, taikoma nuobauda, atitinkanti 20 % sumos, kurią pagalbos gavėjas gavo arba būtų gavęs kaip išmoką jauniesiems ūkininkams pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 50 straipsnio 1 dalį.

2.   Jei nepagrįstai išmokėtų išmokų ir 1 dalyje nurodytų administracinių nuobaudų sumos per trejus kalendorinius metus, einančius po kalendorinių metų, kuriais nustatyta, kad nesilaikoma reikalavimų, nepavyksta visiškai išskaityti pagal taisykles, kurias Komisija nustato remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 57 straipsnio 2 dalimi, likutis panaikinamas.

3 SKIRSNIS

Išmoka už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką

22 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Taikant šį skirsnį išskiriamos šios pasėlių grupės:

a)

kiekviena plotų, deklaruotų kaip tam tikri pasėliai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 44 straipsnio 4 dalyje, grupė;

b)

plotai, deklaruoti kaip Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 45 straipsnio 1 dalyje nurodyti daugiamečiai žolynai, kurie yra pažeidžiami aplinkos požiūriu;

c)

b punkte nenurodyti plotai, deklaruoti kaip daugiamečiai žolynai, ir

d)

plotai, deklaruoti kaip ekologiniu požiūriu svarbios vietovės, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnio 1 dalyje.

2.   Jeigu tas pats plotas deklaruojamas daugiau kaip vienoje pasėlių grupėje, į tą plotą kiekvienoje iš tų pasėlių grupių atsižvelgiama atskirai.

23 straipsnis

Išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką, susijusios su reikalavimus atitinkančiais hektarais, deklaruojamais pagal bazinės išmokos sistemą arba vienkartinės išmokos už plotus sistemą, apskaičiavimo pagrindas

1.   Jeigu valstybė narė taiko bazinės išmokos sistemą, taikomos šios nuostatos:

a)

jei deklaruotų teisių į išmokas skaičius viršija pagalbos gavėjo turimų teisių į išmokas skaičių, deklaruotų teisių į išmokas skaičius mažinamas iki pagalbos gavėjo turimų teisių į išmokas skaičiaus;

b)

jeigu skiriasi deklaruotų teisių į išmokas skaičius ir deklaruotas plotas, deklaruotas plotas koreguojamas iki mažiausio skaičiaus.

2.   Nedarant poveikio administracinėms nuobaudoms, taikomoms pagal 28 straipsnį, jeigu plotas, deklaruotas bendrojoje paraiškoje siekiant gauti bazinę išmoką arba vienkartinę išmoką už plotus, viršija remiamą plotą, žalinimo išmoka už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką (toliau – žalinimo išmoka) apskaičiuojama pagal remiamą plotą.

Tačiau jeigu plotas, remiamas taikant bazinės išmokos sistemą arba vienkartinės išmokos už plotus sistemą, yra didesnis nei pagalbos paraiškoje deklaruotas plotas, žalinimo išmoka apskaičiuojama pagal deklaruotą plotą.

24 straipsnis

Žalinimo išmokos mažinimas dėl pasėlių įvairinimo reikalavimų nesilaikymo

1.   Jeigu Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 44 straipsnyje reikalaujama, kad pagrindiniams pasėliams nebūtų skiriama daugiau kaip 75 % bendro ariamosios žemės ploto, bet nustatytam pagrindinių pasėlių grupės plotui skirta daugiau nei 75 %, plotas, naudojamas žalinimo išmokai pagal šio reglamento 23 straipsnį apskaičiuoti, sumažinamas 50 % bendro nustatyto ariamosios žemės ploto, padauginto iš skirtumo santykio.

Pirmoje pastraipoje nurodytas skirtumo santykis yra pagrindinių pasėlių grupės ploto, viršijančio 75 % bendros nustatytos ariamosios žemės, dalis bendrame kitoms pasėlių grupėms reikalingame plote.

2.   Jeigu Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 44 straipsnyje reikalaujama, kad dviems pagrindiniams pasėliams nebūtų skiriama daugiau kaip 95 % bendro ariamosios žemės ploto, bet nustatytam dviejų pagrindinių pasėlių grupių plotui skirta daugiau nei 95 %, plotas, naudojamas žalinimo išmokai pagal šio reglamento 23 straipsnį apskaičiuoti, sumažinamas 50 % bendro nustatyto ariamosios žemės ploto, padauginto iš skirtumo santykio.

Pirmoje pastraipoje nurodytas skirtumo santykis yra dviejų rūšių pagrindinių pasėlių grupių ploto, viršijančio 95 % bendro nustatytos ariamosios žemės ploto, dalis bendrame kitoms pasėlių grupėms reikalingame plote.

3.   Jeigu Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 44 straipsnyje reikalaujama, kad pagrindiniams pasėliams nebūtų skiriama daugiau kaip 75 % bendro nustatyto ariamosios žemės ploto ir kad dviejų rūšių pagrindiniams pasėliams nebūtų skiriama daugiau kaip 95 %, bet nustatytam pagrindinių pasėlių grupės plotui skirta daugiau nei 75 % ir nustatytam dviejų rūšių pagrindinių pasėlių grupių plotui skirta daugiau nei 95 %, plotas, naudojamas žalinimo išmokai pagal šio reglamento 23 straipsnį apskaičiuoti, sumažinamas 50 % bendro nustatyto ariamosios žemės ploto, padauginto iš skirtumo santykio.

Pirmoje pastraipoje nurodytas skirtumo santykis yra pagal 1 ir 2 dalis apskaičiuotų skirtumo santykių suma. Tačiau šis santykis negali būti didesnis kaip 1.

4.   Jei nustatyta, kad pagalbos gavėjas trejus metus nesilaikė pasėlių įvairinimo reikalavimų, išdėstytų šiame straipsnyje, plotas, kuriuo pagal 1, 2 ir 3 dalis paskesniais metais turi būti sumažinamas apskaičiuojant žalinimo išmoką naudojamas plotas, yra visas nustatytas ariamosios žemės plotas, padaugintas iš skirtumo santykio.

25 straipsnis

Žalinimo išmokos mažinimas dėl su daugiamečiais žolynais susijusių reikalavimų nesilaikymo

1.   Jeigu nustatoma, kad nesilaikoma Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 45 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos, plotas, naudojamas žalinimo išmokai pagal šio reglamento 23 straipsnį apskaičiuoti, sumažinamas plotu, kuris, kaip nustatyta, neatitinka Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 45 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje numatytų reikalavimų.

2.   Jeigu nustatoma, kad nevykdomos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 44 straipsnyje nurodytos pareigos, plotas, naudojamas žalinimo išmokai pagal šio reglamento 23 straipsnį apskaičiuoti, sumažinamas plotu, kurio atžvilgiu, kaip nustatyta, nevykdomos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 44 straipsnyje nurodytos pareigos.

3.   Reikalavimų nesilaikymo atvejai laikomi nustatytais, jei jie nustatomi per patikras, vykdomas pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 74 straipsnį, arba jeigu apie juos kaip nors kitaip pranešta kompetentingai kontrolės institucijai arba mokėjimo agentūrai.

26 straipsnis

Žalinimo išmokos mažinimas dėl reikalavimų, susijusių su ekologiniu požiūriu svarbiomis vietovėmis, nesilaikymo

1.   Ekologiniu požiūriu svarbių vietovių, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnio 1 dalį (toliau – reikalaujamos ekologiniu požiūriu svarbios vietovės), plotas apskaičiuojamas remiantis bendru nustatytu ariamosios žemės plotu, įskaitant, jeigu taikoma pagal to paties reglamento 46 straipsnio 2 dalį, nustatytus plotus, nurodytus tos dalies pirmos pastraipos c, d, g ir h punktuose.

2.   Jeigu reikalaujama ekologiniu požiūriu svarbi vietovė yra didesnė nei nustatyta ekologiniu požiūriu svarbi vietovė atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnio 3 dalyje numatytus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių svorinius koeficientus, plotas, naudojamas žalinimo išmokai pagal šio reglamento 23 straipsnį apskaičiuoti, sumažinamas 50 % bendro nustatyto ariamosios žemės ploto, įskaitant, jeigu taikoma pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnio 2 dalį, nustatytus plotus, nurodytus tos dalies pirmos pastraipos c, d, g ir h punktuose, padauginto iš skirtumo santykio.

Pirmoje pastraipoje nurodytas skirtumo santykis yra reikalaujamos ekologiniu požiūriu svarbios vietovės ir nustatytos ekologiniu požiūriu svarbios vietovės skirtumo dalis reikalaujamoje ekologiniu požiūriu svarbioje vietovėje.

3.   Jei nustatyta, kad pagalbos gavėjas trejus metus nesilaikė su ekologiniu požiūriu svarbiomis vietovėmis susijusių reikalavimų, išdėstytų šiame straipsnyje, plotas, kuriuo pagal 2 dalį paskesniais metais turi būti sumažinamas apskaičiuojant žalinimo išmoką naudojamas plotas, yra visas nustatytas ariamosios žemės plotas, įskaitant, jei taikoma pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnio 2 dalį, nustatytus plotus, nurodytus tos dalies pirmos pastraipos c, d, g ir h punktuose, padaugintas iš skirtumo santykio.

27 straipsnis

Didžiausias žalinimo išmokos sumažinimas

1.   Pagal 24 ir 26 straipsnius apskaičiuotų sumažinimų suma, išreikšta hektarų skaičiumi, neviršija bendro ariamosios žemės hektarų skaičiaus, nustatyto įskaitant, jei taikoma pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnio 2 dalį, nustatytus plotus, nurodytus tos dalies pirmos pastraipos c, d, g ir h punktuose.

2.   Nedarant poveikio administracinių nuobaudų taikymui pagal 28 straipsnį, bendras pagal 24–26 straipsnius apskaičiuotas sumažinimas negali viršyti pagal 23 straipsnį apskaičiuotos žalinimo išmokos.

28 straipsnis

Administracinės nuobaudos, susijusios su žalinimo išmoka

1.   Jeigu plotas, naudojamas ekologiškumą skatinančiai išmokai pagal 23 straipsnį apskaičiuoti, skiriasi nuo ploto, naudojamo žalinimo išmokai apskaičiuoti pritaikius 24–27 straipsnius, žalinimo išmoka apskaičiuojama remiantis pastaruoju plotu, sumažintu dvigubu nustatytu skirtumu, jeigu tas skirtumas didesnis nei 3 % arba du hektarai, bet ne didesnis kaip 20 % ploto, naudojamo žalinimo išmokai apskaičiuoti pritaikius 24–27 straipsnius.

Jeigu skirtumas didesnis nei 20 %, pagalba neskiriama.

Jeigu skirtumas didesnis nei 50 %, pagalba neskiriama. Be to, pagalbos gavėjui skiriama papildoma administracinė nuobauda, lygi pagalbos sumai, atitinkančiai ploto, naudojamo žalinimo išmokai pagal 23 straipsnį apskaičiuoti, ir ploto, naudojamo žalinimo išmokai apskaičiuoti pritaikius 24–27 straipsnius, skirtumą.

2.   Jeigu pagalbos gavėjas, siekdamas būti atleistas nuo Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 44, 45 ir 46 straipsniuose numatytų pareigų, deklaruoja ne visus savo ariamosios žemės plotus ir (arba) ne visus savo daugiamečius žolynus, kurie yra pažeidžiami aplinkos požiūriu pagal to reglamento 45 straipsnio 1 dalį, o nedeklaruotas plotas yra didesnis nei 0,1 ha, plotas, naudojamas žalinimo išmokai apskaičiuoti pritaikius to reglamento 24–27 straipsnius, sumažinamas dar 10 %.

3.   Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 77 straipsnio 6 dalimi, pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis apskaičiuota administracinė nuobauda netaikoma 2015 ir 2016 paraiškų teikimo metais. Pagal 1 ir 2 dalis apskaičiuota administracinė nuobauda 2017 paraiškų teikimo metais dalijama iš 5 ir yra ne didesnė kaip 20 % žalinimo išmokos sumos, kurią atitinkamas ūkininkas būtų turėjęs teisę gauti pagal 23 straipsnį; 2018 ir vėlesniais paraiškų teikimo metais tokia nuobauda dalijama iš 4 ir yra ne didesnė kaip 25 % tos pačios sumos.

4.   Jei pagal 1, 2 ir 3 dalis apskaičiuotos administracinės nuobaudos sumos per trejus kalendorinius metus, einančius po kalendorinių metų, kuriais nustatyta, kad nesilaikoma reikalavimų, nepavyksta visiškai išskaityti pagal taisykles, kurias Komisija nustato remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 57 straipsnio 2 dalimi, likutis panaikinamas.

29 straipsnis

Lygiavertei praktikai taikomos taisyklės

Šis skirsnis mutatis mutandis taikomas lygiavertei praktikai, nurodytai Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 43 straipsnio 3 dalyje.

4 SKIRSNIS

Savanoriška susietoji parama, grindžiama pagalbos už gyvulius paraiškomis pagal pagalbos už gyvulius sistemas, arba parama kaimo plėtrai, grindžiama mokėjimo prašymais pagal su gyvuliais susijusios paramos priemones

30 straipsnis

Apskaičiavimo pagrindas

1.   Pagalba ar parama niekada neskiriama už didesnį, nei nurodyta pagalbos paraiškoje arba mokėjimo prašyme, gyvulių skaičių.

2.   Valdoje esantys gyvuliai laikomi nustatytais tik tada, jei jie yra identifikuoti pagalbos paraiškoje arba mokėjimo prašyme. Identifikuotus gyvulius galima pakeisti kitais neprarandant teisės į pagalbos ar paramos išmoką, su sąlyga, kad kompetentinga institucija dar nepranešė pagalbos arba paramos gavėjui apie tai, kad jo paraiška arba prašymas neatitinka nustatytų reikalavimų, arba kad jam dar nebuvo pranešta apie tos institucijos ketinimą atlikti patikrą vietoje. Jeigu valstybė narė pagal taisykles, kurias Komisija nustato remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 78 straipsnio b punktu, nepasinaudoja galimybe taikyti sistemą be paraiškų, ji visomis priemonėmis užtikrina, kad nebūtų abejojama, dėl kurių gyvulių pateiktos pagalbos arba paramos gavėjų paraiškos ar prašymai.

3.   Nepažeidžiant 31 straipsnio nuostatų, jei pagalbos paraiškoje arba mokėjimo prašyme deklaruotų gyvulių skaičius yra didesnis už skaičių, nustatytą atlikus administracinę patikrą arba patikrą vietoje, pagalba ar parama apskaičiuojama pagal nustatytų gyvulių skaičių.

4.   Jeigu nustatoma su galvijų identifikavimo ir registravimo sistema susijusių reikalavimų nesilaikymo atvejų, taikomos šios nuostatos:

a)

valdoje esantis galvijas, pametęs vieną iš dviejų ausų įsagų, laikomas nustatytu, jei jis aiškiai atskirai identifikuojamas pagal kitus galvijų identifikavimo ir registravimo sistemos elementus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 3 straipsnio pirmos pastraipos b, c ir d punktuose;

b)

atskiras valdoje esantis galvijas, pametęs abu ausų įsagus, laikomas nustatytu, jei gyvulį vis tiek galima identifikuoti pagal registrą, gyvulio pasą, duomenų bazę ar kitomis Reglamente (EB) Nr. 1760/2000 nustatytomis priemonėmis, su sąlyga, kad jo laikytojas gali pateikti įrodymų, kad jau ėmėsi priemonių situacijai ištaisyti prieš paskelbiant apie patikrą vietoje;

c)

jeigu nustatyti reikalavimų nesilaikymo atvejai yra susiję su klaidingais įrašais registre arba gyvulių pasuose, atitinkamas gyvulys nenustatytu laikomas tik tada, jei tokių klaidų randama bent per dvi patikras, atliktas per 24 mėnesius. Visais kitais atvejais atitinkami gyvuliai laikomi nenustatytais nuo tada, kai pirmą kartą nustatoma, kad nesilaikoma reikalavimų.

Galvijų identifikavimo ir registravimo sistemos įrašus ir pranešimus šiai sistemai galima bet kada koreguoti akivaizdžių klaidų, kurias pripažino kompetentinga institucija, atvejais.

5.   Pametusi vieną ausies įsagą valdoje esanti avis arba ožka laikoma nustatyta, jeigu ją vis tiek galima identifikuoti pagal pirmines identifikavimo priemones pagal Reglamento (EB) Nr. 21/2004 4 straipsnio 2 dalies a punktą ir jeigu tenkinami visi kiti avių ir ožkų identifikavimo ir registravimo sistemos reikalavimai.

31 straipsnis

Administracinės nuobaudos, susijusios su gyvuliais, deklaruotais pagal pagalbos už gyvulius sistemas arba su gyvuliais susijusios paramos priemones

1.   Jeigu, pateikus pagalbos paraišką pagal pagalbos už gyvulius sistemas arba mokėjimo prašymą pagal susijusios su gyvuliais paramos priemonę, nustatomas deklaruotų gyvulių ir pagal 30 straipsnio 3 dalį nustatytų gyvulių skaičiaus skirtumas, bendra pagalbos ar paramos suma, kurią pagalbos arba paramos gavėjas turi teisę gauti pagal tą pagalbos sistemą arba paramos priemonę atitinkamais paraiškų teikimo metais, sumažinama šio straipsnio 3 dalyje nustatyta procentine dalimi, jeigu nustatoma, kad reikalavimų neatitinka ne daugiau kaip trys gyvuliai.

2.   Nustačius daugiau kaip tris reikalavimų neatitinkančius gyvulius, bendra pagalbos ar paramos suma, kurią pagalbos arba paramos gavėjas turi teisę gauti pagal 1 dalyje nurodytą pagalbos sistemą arba paramos priemonę atitinkamais paraiškų teikimo metais, sumažinama:

a)

procentine dalimi, nustatyta pagal 3 dalį, jeigu ji ne didesnė kaip 10 %;

b)

dviguba procentine dalimi, nustatyta pagal 3 dalį, jeigu ji didesnė kaip 10 %, bet ne didesnė kaip 20 %.

Jeigu pagal 3 dalį nustatyta procentinė dalis yra didesnė kaip 20 %, pagalba ar parama, kurią pagalbos arba paramos gavėjas būtų turėjęs teisę gauti pagal 30 straipsnio 3 dalį, pagal pagalbos sistemą arba paramos priemonę atitinkamais paraiškų teikimo metais neskiriama.

Jeigu pagal 3 dalį nustatyta procentinė dalis yra didesnė kaip 50 %, pagalba ar parama, kurią pagalbos arba paramos gavėjas būtų turėjęs teisę gauti pagal 30 straipsnio 3 dalį, pagal pagalbos sistemą arba paramos priemonę atitinkamais paraiškų teikimo metais neskiriama. Be to, pagalbos arba paramos gavėjui taikoma papildoma nuobauda, kurios suma yra lygi sumai, atitinkančiai deklaruoto gyvulių skaičiaus ir pagal 30 straipsnio 3 dalį nustatytų gyvulių skaičiaus skirtumą. Jei tos sumos per trejus kalendorinius metus, einančius po kalendorinių metų, kuriais nustatyta, kad nesilaikoma reikalavimų, nepavyksta visiškai išskaityti pagal taisykles, kurias Komisija nustato remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 57 straipsnio 2 dalimi, likutis panaikinamas.

3.   Kad būtų nustatyta 1 ir 2 dalyse nurodyta procentinė dalis, pagal pagalbos už gyvulius sistemą arba susijusios su gyvuliais paramos priemonę deklaruotų gyvulių, kurie, kaip nustatyta, neatitinka reikalavimų, skaičius padalijamas iš gyvulių, nustatytų taikant tą pagalbos už gyvulius sistemą arba paramos priemonę, pagal kurias teikiama pagalbos paraiška arba mokėjimo prašymas atitinkamais paraiškų teikimo metais, skaičiaus.

Jeigu valstybė narė pagal taisykles, kurias Komisija nustato remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 78 straipsnio b punktu, nepasinaudoja galimybe taikyti sistemą be paraiškų, gyvuliai, už kuriuos gali būti skirta pagalba arba parama, bet kurie, kaip nustatyta, yra netinkamai identifikuoti ar įregistruoti gyvulių identifikavimo ir registravimo sistemoje, laikomi reikalavimų neatitinkančiais gyvuliais.

32 straipsnis

Administracinių nuobaudų taikymo išimtys natūralių aplinkybių atvejais

31 straipsnyje numatytos administracinės nuobaudos netaikomos, jeigu pagalbos arba paramos gavėjas negali atitikti atitikties kriterijų ir įvykdyti įsipareigojimų ar kitų pareigų dėl natūralių aplinkybių, turinčių įtakos bandai, su sąlyga, kad nustatęs, jog gyvulių skaičius sumažėjo, jis per 10 darbo dienų apie tai raštu informavo kompetentingą instituciją.

Nepažeisdamos faktinių aplinkybių, į kurias reikia atsižvelgti atskirais atvejais, kompetentingos institucijos gali pripažinti, kad bandai turėjo įtakos natūralios aplinkybės, kaip antai:

a)

gyvulio kritimas dėl ligos arba

b)

gyvulio kritimas dėl nelaimingo atsitikimo, už kurį pagalbos arba paramos gavėjas negali būti laikomas atsakingu.

33 straipsnis

Papildomos nuobaudos ir priemonės

1.   Valstybės narės gali numatyti papildomas nacionalines nuobaudas, taikytinas pagalbos arba paramos skyrimo procedūroje dalyvaujantiems tarpininkams, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi kontrolės reikalavimų, įskaitant pareigą teikti pranešimus.

2.   Jei nustatoma, kad dėl aplaidumo arba tyčia pateikta klaidinga informacija, kurią pagal taisykles, kurias nustato Komisija remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 78 straipsnio c punktu, turi teikti tarnybos, institucijos ar organizacijos, išskyrus kompetentingas institucijas, atitinkama valstybė narė taiko tinkamas nuobaudas pagal nacionalinę teisę. Jeigu tokie reikalavimų nesilaikymo atvejai nustatomi antrą kartą, tokiai tarnybai, institucijai ar organizacijai ne mažiau kaip vieneriems metams atimama teisė teikti su paramos teikimu susijusią patvirtinamąją informaciją.

34 straipsnis

Įrašų kompiuterinėje galvijų duomenų bazėje pakeitimai ir tikslinimas

15 straipsnis taikomas su deklaruotais galvijais susijusių kompiuterinės galvijų duomenų bazės įrašų klaidoms ir praleidimams, padarytiems nuo to momento, kai pateikta pagalbos paraiška arba mokėjimo prašymas.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

SPECIALIOS NUOSTATOS DĖL PARAMOS KAIMO PLĖTRAI PRIEMONIŲ

35 straipsnis

Paramos skyrimo kriterijų, išskyrus ploto dydį ir gyvulių skaičių, įsipareigojimų ir kitų pareigų nesilaikymas

1.   Visa prašyta parama neskiriama arba atšaukiama, jei nesilaikoma atitikties kriterijų.

2.   Visa prašyta parama arba jos dalis neskiriama arba atšaukiama, jei:

a)

nevykdomi kaimo plėtros programoje nustatyti įsipareigojimai arba

b)

atitinkamais atvejais nevykdomos kitos su tam tikru veiksmu susijusios pareigos, nustatytos Sąjungos ar nacionalinėje teisėje arba kaimo plėtros programoje, visų pirma nesilaikoma su viešaisiais pirkimais, valstybės pagalba susijusių ir kitų privalomų standartų ir reikalavimų.

3.   2 straipsnyje nurodytų įsipareigojimų nesilaikymo arba kitų ten pat nurodytų pareigų nevykdymo atvejais spręsdama, kiek paramos neskirti arba atšaukti, valstybė narė atsižvelgia į 2 dalyje nurodytų paramos gavimo sąlygų nesilaikymo atvejų reikšmingumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą.

Reikalavimų nesilaikymo reikšmingumas visų pirma priklauso nuo jo pasekmių svarbos atsižvelgiant į nepaisytų įsipareigojimų ar pareigų tikslus.

Reikalavimų nesilaikymo mastas visų pirma priklauso nuo jo poveikio visam veiksmui.

Reikalavimų nesilaikymo trukmė visų pirma priklauso nuo laiko, kurį trunka jo poveikis, arba nuo galimybės ši poveikį panaikinti pagrįstomis priemonėmis.

Reikalavimų nesilaikymo pasikartojimas nustatomas pagal tai, ar per pastaruosius ketverius metus arba visą 2014–2020 m. programavimo laikotarpį buvo nustatyta panašių to paties paramos gavėjo pažeidimų, padarytų taikant tą pačią priemonę, atliekant tokio paties tipo veiksmą arba taikant panašią 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu galiojusią priemonę.

4.   Daugiamečių įsipareigojimų arba išmokų atveju, remiantis 3 dalyje nurodytais kriterijais gali būti atšaukiamos ir sumos, kurios už tą patį veiksmą jau išmokėtos praėjusiais metais.

5.   Jei atlikus 3 dalyje nurodytais kriterijais grindžiamą bendra vertinimą paaiškėja, kad reikalavimų nesilaikymo atvejis yra reikšmingas, parama visai neskiriama arba atšaukiama visa jos suma. Be to, paramos gavėjui neskiriama parama pagal tą priemonę arba už atitinkamo tipo veiksmus ištisus kalendorinius metus, kuriais nustatyta, kad nesilaikoma reikalavimų, ir kitus kalendorinius metus.

6.   Jei nustatyta, kad paramos gavėjas, norėdamas gauti paramą, pateikė melagingos informacijos arba dėl aplaidumo nepateikė būtinos informacijos, parama visai neskiriama arba atšaukiama visa jos suma. Be to, paramos gavėjui neskiriama parama pagal tą priemonę arba už atitinkamo tipo veiksmus ištisus kalendorinius metus, kuriais nustatyta, kad nesilaikoma reikalavimų, ir kitus kalendorinius metus.

7.   Jei 1, 2, 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų atšauktų sumų ir administracinių nuobaudų per trejus kalendorinius metus, einančius po kalendorinių metų, kuriais nustatyta, kad nesilaikoma reikalavimų, nepavyksta visiškai išskaityti pagal taisykles, kurias Komisija nustato remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 57 straipsnio 2 dalimi, likutis panaikinamas.

36 straipsnis

Paramos mokėjimo sustabdymas

Mokėjimo agentūra gali sustabdyti paramos, susijusios su tam tikromis išlaidomis, mokėjimą, jei nustatomas reikalavimų nesilaikymo, už kurį skiriama administracinė nuobauda, atvejis. Mokėjimo agentūra sustabdymą atšaukia, kai tik paramos gavėjas kompetentingai institucijai priimtinu būdu įrodo, kad padėtį ištaisė. Sustabdymo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip trys mėnesiai. Valstybės narės gali nustatyti ir trumpesnius ilgiausius laikotarpius, priklausomai nuo veiksmų, siejamų su reikalavimų nesilaikymu, ir to nesilaikymo poveikio.

Mokėjimo agentūra gali sustabdyti paramos mokėjimą tik tais atvejais, jei reikalavimų nesilaikymu nesutrukdoma pasiekti bendro atitinkamo veiksmo tikslo ir jei galima numatyti, kad paramos gavėjas pajėgs ištaisyti padėtį per nustatytą ilgiausią laikotarpį.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

SU KOMPLEKSINE PARAMA SUSIJUSI KONTROLĖS SISTEMA IR ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS

I SKYRIUS

DAUGIAMEČIŲ GANYKLŲ IŠLAIKYMAS

37 straipsnis

Su daugiametėmis ganyklomis susijusios pareigos

1.   Jeigu nustatoma, kad Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 3 straipsnio 3 dalyje nurodytas santykis 2014 m. sumažėjo nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu, atitinkama valstybė narė pagalbos gavėjams, 2015 m. teikiantiems bet kokios pagalbos paraiškas pagal tiesioginių išmokų sistemas, gali numatyti pareigą nekeisti daugiamečių ganyklų paskirties, prieš tai negavus leidimo.

Jeigu nustatoma, kad 2014 m. tas santykis sumažėjo daugiau kaip 5 %, atitinkama valstybė narė numato tokią pareigą.

Jei pirmoje ir antroje pastraipose nurodytas leidimas suteikiamas su sąlyga, kad žemės plotas būtų paskirtas daugiametei ganyklai, tokia žemė, nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 2 straipsnio antros pastraipos 2 punkte pateiktos apibrėžties, daugiamete ganykla laikoma nuo pirmos pertvarkymo dienos. Toks plotas penkerius iš eilės metus nuo pertvarkymo dienos naudojamas žolei ar kitokiems žoliniams pašarams auginti.

2.   1 dalyje nustatyta pareiga pagalbos gavėjams netaikoma, jeigu pagalbos gavėjai daugiametes ganyklas įrengė pagal Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 2078/92 (22), (EB) Nr. 1257/1999 (23) ir (EB) Nr. 1698/2005.

3.   Jeigu nustatoma, kad negalima užtikrinti, jog 2014 m. bus įvykdyta Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta pareiga, atitinkama valstybė narė ne tik imasi reikiamų priemonių pagal šio straipsnio 1 dalį, bet nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu pagalbos gavėjams, 2015 m. teikiantiems pagalbos paraiškas pagal bet kurią iš tiesioginių išmokų sistemų, numato pareigą vėl pertvarkyti žemę į daugiametę ganyklą.

Pirma pastraipa taikoma tik pagalbos gavėjams, turintiems žemės, kuri iš daugiametės ganyklos buvo pertvarkyta į kitos paskirties žemę.

Taip pertvarkytos žemės ploto atveju pirma pastraipa taikoma nuo 24 mėnesių laikotarpio, einančio prieš galutinę dieną, kurią pagal Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 11 straipsnio 2 punktą turėjo būti pateiktos bendrosios paraiškos atitinkamoje valstybėje narėje, pirmosios dienos.

Tokiu atveju ūkininkai tam tikrą procentinę to ploto dalį vėl pertvarko į daugiametę ganyklą arba daugiametei ganyklai skiria kitą tokio pat dydžio plotą. Procentinė dalis apskaičiuojama remiantis ūkininko pertvarkytos žemės ploto dydžiu ir pusiausvyrai atkurti reikalingu ploto dydžiu.

Tačiau, jei plotas į kitos paskirties žemę buvo pertvarkytas prieš jį perleidžiant, pirma pastraipa taikoma tik tada, jeigu perleidimas įvykdytas po 2004 m. gegužės 6 d.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 2 straipsnio antros pastraipos 2 punkto, vėl į daugiametę ganyklą pertvarkyti ar daugiametei ganyklai skirti nauji žemės plotai daugiamete ganykla laikomi nuo pirmos tokio pertvarkymo į daugiametę ganyklą ar ploto skyrimo daugiametei ganyklai dienos. Tokie plotai penkerius iš eilės metus nuo pertvarkymo dienos naudojami žolei ar kitokiems žoliniams pašarams auginti.

4.   1 ir 3 dalys taikomos tik 2015 m.

5.   2015 ir 2016 m. valstybės narės atlieka patikras, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi 1 ir 3 dalių.

II SKYRIUS

ADMINISTRACINIŲ NUOBAUDŲ APSKAIČIAVIMAS IR TAIKYMAS

38 straipsnis

Bendrosios taisyklės, taikomos reikalavimų nesilaikymo atveju

1.   Pasikartojantis reikalavimų nesilaikymas – daugiau kaip kartą per trejus iš eilės kalendorinius metus nustatytas to paties reikalavimo arba standarto nesilaikymas, jei pagalbos arba paramos gavėjui buvo pranešta apie ankstesnį reikalavimų nesilaikymo atvejį ir jis turėjo galimybę imtis reikiamų priemonių ankstesniam reikalavimų nesilaikymui nutraukti. Nustatant pasikartojančio reikalavimų nesilaikymo atvejus atsižvelgiama į reikalavimų nesilaikymo atvejus, nustatytus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1122/2009, ir visų pirma į Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 II priedą įtrauktas 3 GAAB standartas laikomas lygiaverčiu 2013 m. gruodžio 21 d. galiojusios Reglamento (EB) Nr. 73/2009 redakcijos II priede nurodytam 2 VR.

2.   Reikalavimų nesilaikymo mastas nustatomas visų pirma atsižvelgiant į tai, ar reikalavimų nesilaikymo poveikis yra plataus masto, ar susijęs tik su pačiu ūkiu.

3.   Reikalavimų nesilaikymo sunkumas visų pirma priklauso nuo reikalavimų nesilaikymo padarinių reikšmingumo atsižvelgiant į atitinkamo reikalavimo arba standarto tikslus.

4.   Ar reikalavimų nesilaikymas yra pastovus, visų pirma priklauso nuo to, kiek trunka jo poveikis arba kiek laiko gali prireikti tam poveikiui nutraukti taikant deramas priemones.

5.   Taikant šį skyrių, reikalavimų nesilaikymo atvejai laikomi nustatytais, jei jie nustatomi taikant kontrolės priemones pagal šį reglamentą arba kai apie juos kaip nors kitaip pranešta kompetentingai kontrolės institucijai ar, jei taikoma, mokėjimo agentūrai.

39 straipsnis

Administracinių nuobaudų apskaičiavimas ir taikymas aplaidumo atveju

1.   Jei nustatoma, kad pagalbos arba paramos gavėjas reikalavimų nesilaiko dėl aplaidumo, taikomas išmokų sumažinimas. Paprastai 3 % sumažinama Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 92 straipsnyje nurodytų išmokų ir metinės priemokos bendra suma.

Tačiau mokėjimo agentūra, remdamasi kompetentingos kontrolės institucijos parengtos kontrolės ataskaitos vertinamojoje dalyje pateiktu reikalavimų nesilaikymo reikšmingumo vertinimu ir atsižvelgdama į 38 straipsnio 1–4 dalyse nurodytus kriterijus, gali nuspręsti tą procentinį dydį sumažinti iki 1 % arba padidinti jį iki 5 % pirmoje pastraipoje nurodytos bendros sumos arba visai nemažinti išmokų, jeigu pagal nuostatas, susijusias su atitinkamu reikalavimu ar standartu, galima toliau nebenagrinėti nustatyto reikalavimų nesilaikymo atvejo arba jeigu parama teikiama pagal Reglamento 1305/2013 17 straipsnio 5 ir 6 dalis.

2.   Jei valstybė narė pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 97 straipsnio 3 dalį nusprendžia netaikyti administracinės nuobaudos, bet pagalbos arba paramos gavėjas neištaisė padėties iki kompetentingos institucijos nustatyto termino, administracinė nuobauda taikoma.

Kompetentinga institucija nustato galutinį terminą, kuris negali būti vėlesnis kaip kitų metų po tų, kuriais nustatyta, kad nesilaikoma reikalavimų, pabaiga.

3.   Jeigu valstybė narė pasinaudoja Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 99 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje numatyta galimybe, o pagalbos arba paramos gavėjas per kompetentingos institucijos nustatytą terminą padėties neištaiso, išmokos atgaline tvarka mažinamos mažiausiai 1 %, kaip numatyta šio straipsnio 1 dalyje, už tuos pradinio reikalavimų nesilaikymo nustatymo metus, kuriais taikyta išankstinio įspėjimo sistema, jei nustatyta, kad padėtis neištaisyta per trejų iš eilės kalendorinių metų laikotarpį, skaičiuojamą nuo tų metų ir apimantį tuos metus..

Kompetentinga institucija nustato galutinį terminą, kuris negali būti vėlesnis kaip kitų metų po tų, kuriais nustatyta, kad nesilaikoma reikalavimų, pabaiga.

Jeigu pagalbos arba paramos gavėjas per nustatytą terminą ištaiso padėtį, nustatant pasikartojančio reikalavimų nesilaikymo atvejus pagal 4 dalį nelaikoma, kad buvo nesilaikoma reikalavimų.

4.   Nedarant poveikio tyčinio reikalavimų nesilaikymo atvejams, kai pirmą kartą pakartotinai nesilaikoma to paties reikalavimo, pagal 1 dalį taikytinas sumažinimas dauginamas iš trijų.

Jeigu nustatoma tolesnių pasikartojančių reikalavimų nesilaikymo atvejų, kiekvienu atveju už ankstesnį pasikartojantį reikalavimų nesilaikymą nustatytas sumažinimas dauginamas iš trijų. Tačiau 1 dalyje nurodyta bendra suma negali būti sumažinta daugiau kaip 15 %.

Kai sumažinimas pasiekia 15 % ribą, mokėjimo agentūra atitinkamam pagalbos arba paramos gavėjui praneša, kad dar kartą nustačius, jog nesilaikoma to paties reikalavimo, jo veiksmai bus laikomi tyčiniu reikalavimo nesilaikymu, kaip apibrėžta 40 straipsnyje.

40 straipsnis

Administracinių nuobaudų apskaičiavimas ir taikymas tyčinio reikalavimų nesilaikymo atvejais

Jeigu nustatoma, kad pagalbos arba paramos gavėjas tyčia nesilaikė reikalavimų, 39 straipsnio 1 dalyje nurodyta bendra suma paprastai mažinama 20 %.

Tačiau mokėjimo agentūra, remdamasi kompetentingos kontrolės institucijos parengtos kontrolės ataskaitos vertinamojoje dalyje pateiktu reikalavimų nesilaikymo reikšmingumo vertinimu ir atsižvelgdama į 38 straipsnio 1–4 dalyse nurodytus kriterijus, gali nuspręsti tą procentinį dydį sumažinti iki ne mažiau kaip 15 % bendros sumos arba padidinti iki 100 % bendros sumos.

41 straipsnis

Administracinių nuobaudų sumavimas

Jei 2 straipsnio 1 dalies antros pastraipos 2 punkto b papunktyje apibrėžtas reikalavimų nesilaikymo atvejis, yra ir to paties punkto a papunktyje apibrėžtas reikalavimų nesilaikymo atvejis, administracinės nuobaudos taikomos pagal taisykles, kurias Komisija nustato remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 77 straipsnio 8 dalies a punktu.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42 straipsnis

Su kompleksine parama susijusios pereinamojo laikotarpio taisyklės

1.   Tais atvejais, kai pagal Reglamente (EB) Nr. 1698/2005 nustatytas priemones skiriamos paramos gavėjai turi vykdyti su kompleksine parama susijusias pareigas, jiems taikomos šiame reglamente nustatytos su kontrolės sistema ir administracinėmis nuobaudomis susijusios taisyklės ir įgyvendinimo aktai, kuriuos priima Komisija remdamasi Reglamentu (ES) Nr. 1306/2013.

2.   Su kompleksine parama susijusių pareigų nevykdymo atvejais, kuriais neskiriama administracinė nuobauda, nes jiems taikoma, atitinkamai, Reglamento (EB) Nr. 73/2009 23 straipsnio 2 dalyje arba Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 51 straipsnio 2 dalyje numatyta de minimis taisyklė, taikoma Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 97 straipsnio 3 dalies antra pastraipa dėl kontrolės institucijos pareigos imtis būtinų veiksmų, kad patikrintų, ar paramos gavėjas ištaisė tai, ko buvo nesilaikoma.

43 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentai (EB) Nr. 1122/2009 ir (ES) Nr. 65/2011 panaikinami nuo 2015 m. sausio 1 d.

Tačiau tie reglamentai toliau taikomi:

a)

tiesioginių išmokų paraiškoms, pateiktoms už priemokų laikotarpius, prasidedančius prieš 2015 m. sausio 1 d.,

b)

mokėjimų prašymams, pateiktiems už 2014 m., ir

c)

kontrolės sistemai ir administracinėms nuobaudoms, taikomoms pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (24) 85t ir 103z straipsnius tais atvejais, kai ūkininkai vykdo su kompleksine parama susijusias pareigas.

44 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas pagalbos paraiškoms arba mokėjimo prašymams, susijusiems su paraiškų teikimo metais arba priemokų laikotarpiais, prasidedančiais 2015 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 209, 2005 8 11, p. 1).

(3)  2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą (OL L 316, 2009 12 2, p. 65).

(4)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

(5)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(6)  2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

(7)  2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 30, 2009 1 31, p. 16).

(8)  2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis (OL L 25, 2011 1 28, p. 8).

(9)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(10)  2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL L 204, 2000 8 11, p. 1).

(11)  2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL L 5, 2004 1 9, p. 8).

(12)  2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 23).

(13)  2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1405/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 41).

(14)  2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

(15)  1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

(16)  2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

(17)  2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).

(18)  2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 796/2004, nustatantis išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (OL L 141, 2004 4 30, p. 18).

(19)  1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantis terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles (OL L 124, 1971 6 8, p. 1). numerį.

(20)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

(21)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 639/2014, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, ir iš dalies keičiamas to reglamento X priedas (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(22)  1992 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2078/92 dėl žemės ūkio produktų gamybos metodų, atitinkančių aplinkos apsaugos ir kaimo vietovių tausojimo reikalavimus (OL L 215, 1992 7 30, p. 85).

(23)  1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis tam tikrus reglamentus (OL L 160, 1999 6 26, p. 80).

(24)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1–149).


Top