EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0027

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006 , Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta annettujen suuntaviivojen EKP/2005/5 muuttamisesta (EKP/2006/27)

OJ C 17, 25.1.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/27/oj

25.1.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 17/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2006,

Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta annettujen suuntaviivojen EKP/2005/5 muuttamisesta

(EKP/2006/27)

(2007/C 17/01)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta 17 päivänä helmikuuta 2005 annettujen suuntaviivojen EKP/2005/5 (1) 8 artiklassa säädetään muun muassa siitä, että EKP tutkii vuosittain poikkeuksia, joita myönnetään kansallisille keskuspankeille, jotka eivät kykene noudattamaan suuntaviivojen 2 artiklassa ja 4 artiklan 1 kohdassa asetettuja vaatimuksia.

(2)

Kun poikkeuksia sovelletaan, jäsenvaltiot tarvitsevat riittävästi aikaa kehittääkseen asianmukaiset tietolähteet, ja tästä syystä näiden tietojen ensimmäinen toimituspäivä on vahvistettava sellaiseen ajankohtaan, jona tietojen voidaan odottaa olevan käytettävissä.

(3)

Suuntaviivojen EKP/2005/5 2 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että kansallisten keskuspankkien Euroopan keskuspankille (EKP) toimittamat tiedot kattavat ajanjakson, joka alkaa vuodesta 1991 ja jatkuu aina siihen vuoteen saakka, johon tietojen toimitus liittyy. Tiedonantovelvollisuutta tulisi kuitenkin nyt muuttaa siten, että se koskisi tietoja vuodesta 1995 lähtien, sillä vuotta 1995 edeltäviltä vuosilta tietoja on saatavissa vain rajoitetusti. Tämä muutos ei kuitenkaan saisi estää kansallisia keskuspankkeja, joilla on tietoja vuotta 1995 edeltävältä ajalta, ilmoittamasta niitä vapaaehtoisesti.

(4)

Perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Sloveniassa 1 päivänä tammikuuta 200711 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyn neuvoston päätöksen 2006/495/EY (2) 1 artiklan nojalla Sloveniaa koskeva vuoden 2003 liittymisasiakirjan (3) 4 artiklassa tarkoitettu poikkeus kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

(5)

Banka Slovenijen pääjohtaja on Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 3.5 artiklan mukaisesti kutsuttu EKP:n neuvoston kokoukseen, jossa nämä suuntaviivat hyväksytään,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutetaan suuntaviivoja EKP/2005/5 seuraavasti:

1.

Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

’2.   Tiedot kattavat ajanjakson, joka alkaa vuodesta 1995 ja jatkuu aina siihen vuoteen saakka, johon tietojen toimitus liittyy (vuosi t-1).’

2.

Liite IV korvataan tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

3 artikla

Nämä suuntaviivat on osoitettu euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

Annettu Frankfurt am Mainissa 18 päivänä joulukuuta 2006.

EKP:n neuvoston puolesta

Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja


(1)  EUVL L 109, 29.4.2005, s. 81. Suuntaviivat sellaisina kuin ne on muutettuina suuntaviivoilla EKP/2006/2 (EUVL L 40, 11.2.2006, s. 32).

(2)  EUVL L 195, 15.7.2006, s. 25.

(3)  EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33.


LIITE

”LIITE IV

LIITTEEN I TAULUKOISSA 1A–3B LUETELTUIHIN AIKASARJOIHIN LIITTYVÄT POIKKEUKSET

Taulukko/rivi

Aikasarjojen kuvaus

Tietojen siirron ensimmäinen ajankohta

SAKSA

2A.30

Valuutan hallussapitovoitot ja -tappiot

Lokakuu 2008

3A.13,14

Muiden kuin jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka, erittely

3A.23,25

Velka, erittely jäljellä olevan maturiteetin mukaan, josta vaihtuvakorkoista

KREIKKA

3A.13,14

Muiden kuin jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka, erittely

Lokakuu 2008

3A.20

Pitkäaikainen velka, josta vaihtuvakorkoista

3A.21,22,23,24,25

Velka, erittely jäljellä olevan maturiteetin mukaan

RANSKA

3A.13,14

Muiden kuin jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka ja erittely

Lokakuu 2008

IRLANTI

3A.13,14

Muiden kuin jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka, erittely

Lokakuu 2008

3A.31

Velka — nollakuponkilainat

ITALIA

3A.13,14

Muiden kuin jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka, erittely

Lokakuu 2008

LUXEMBURG (1)

2A. 2

Oikaisu rahoitustilien ja muiden kuin rahoitustilien välillä

Lokakuu 2008

2A.3

Rahoitusvaroihin ja velkoihin kohdistuvat nettotaloustoimet

2A.11,12

Osakkeisiin ja osuuksiin kohdistuvat taloustoimet, erittely

2A.7,19

Rahoitusvaroihin ja -velkoihin kohdistuvat taloustoimet, joista johdannaisiin kohdistuvia taloustoimia

2A.13,22

Muihin rahoitusvaroihin ja velkoihin kohdistuvat taloustoimet

2A.29,30,31

Velan arvostusvaikutukset ja erittely

2A.32

Muut muutokset velan määrässä

3A.12,13,14

Muiden kuin jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka, erittely

3A.21,22,23,24,25

Velka, erittely jäljellä olevan maturiteetin mukaan

3A.30

Velan keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti

ALANKOMAAT

3A.13,14

Muiden kuin jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka, erittely

Lokakuu 2008

ITÄVALTA

2A.10,11,12

Osakkeisiin ja osuuksiin kohdistuvat taloustoimet, erittely

Lokakuu 2008

2A. 25,26,27

Velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet, erittely siinä valuutassa, jonka määräisiä ne ovat

2A.29,30,31

Velan arvostusvaikutukset ja erittely

2A.32

Muut muutokset velan määrässä

3A.13,14

Muiden kuin jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka, erittely

3A.15,16,17

Velka, erittely siinä valuutassa, jonka määräinen se on

3A.20

Pitkäaikainen velka, josta vaihtuvakorkoista

3A.21,22,23,24,25

Velka, erittely jäljellä olevan maturiteetin mukaan

3A.30

Velan keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti

3A.31

Velka — nollakuponkilainat

SLOVENIA (2)

1A.2,3,4,5

Alijäämä alasektoreittain eriteltynä

Lokakuu 2008

2A.10,11,12

Osakkeisiin ja osuuksiin kohdistuvat taloustoimet, erittely

A.24

Pitkäaikaisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet

2A.25,26,27

Velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet, erittely siinä valuutassa, jonka määräisiä ne ovat

2A.29,30,31

Velan arvostusvaikutukset ja erittely

2A.32

Muut muutokset velan määrässä

3A.13,14

Muiden kuin jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka, erittely

3A.20

Pitkäaikainen velka, josta vaihtuvakorkoista

3A.30

Velan keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti

3A.31

Velka — nollakuponkilainat


(1)  Kohtien 2A.2,3,7,13,19,22 osalta poikkeus koskee ainoastaan vuosilta 1995–1998 vaadittavia tietoja.

(2)  Sloveniaa koskee poikkeus, joka kattaa kaikki liitteessä I olevissa taulukoissa 2A, 2B, 3A ja 3B vuosilta 1995–1998 vaadittavat tiedot. Kohtien 1A.2,3,4,5 osalta poikkeus koskee ainoastaan vuosilta 1995–1998 vaadittavia tietoja. Kohtien 2A.10,11,12,24 osalta poikkeus koskee ainoastaan vuodelta 1999 vaadittavia tietoja.”


Top