EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0027

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2006/27)

OJ C 17, 25.1.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/27/oj

25.1.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 17/1


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 18 grudnia 2006 r.

zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego

(EBC/2006/27)

(2007/C 17/01)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5 ust. 1 i 5 ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 8 wytycznych EBC/2005/5 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (1), stwierdza między innymi, że Rada Prezesów EBC dokonuje corocznego przeglądu wyłączeń udzielonych krajowym bankom centralnym (KBC), które nie mają możliwości spełnienia wymogów wskazanych w art. 2 i 4 ust.1 wskazanych wytycznych.

(2)

W okresie kiedy mają zastosowanie wyłączenia, Państwa Członkowskie potrzebują odpowiedniego czasu na wypracowanie źródeł odpowiednich danych, zatem pierwsza data przekazywania takich danych powinna być ustalona na okres czasu, w którym można oczekiwać, iż takie źródła będą dostępne.

(3)

Art. 2 ust. 2 wytycznych EBC/2005/5 wymaga aby dane przekazywane przez KBC do Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obejmowały okres od 1991 r. do roku, za który są przekazywane. Wskazana data początkowa powinna być obecnie przesunięta na rok 1995 ze względu na ograniczoną dostępność danych sprzed roku 1995. Zmiana ta nie stoi jednak na przeszkodzie dobrowolnemu przekazywaniu przez KBC danych za odpowiednie lata sprzed 1995 r.

(4)

Zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2006/495/WE z dnia 11 lipca 2006 r. wydanej na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Słowenię wspólnej waluty z dniem 1 stycznia 2007 r. (2), wyłączenie na korzyść Słowenii wskazane w art. 4 Aktu Przystąpienia z 2003 r. (3) ulega uchyleniu z dniem 1 stycznia 2007 r.

(5)

Zgodnie z art. 3.5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Prezes Banka Slovenije został zaproszony do udziału w posiedzeniu Rady Prezesów, na którym przyjęto niniejsze wytyczne,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Wytyczne EBC/2005/5 ulegają następującym zmianom:

1.

Art. 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.   Dane obejmują okres od 1995 r. do roku, za które są przekazywane (rok t-1).”

2.

Załącznik IV zostaje zastąpiony załącznikiem do niniejszych wytycznych.

Artykuł 2

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 3

Niniejsze wytyczne są skierowane do krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 18 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  Dz.U. L 109 z 29.4.2005, str. 81. Wytyczne ostatnio zmienione wytycznymi EBC/2006/2 (Dz.U. L 40 z 11.2.2006, str. 32).

(2)  Dz.U. L 195 z 15.7.2006, str. 25.

(3)  Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK IV

WYŁĄCZENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO SERII CZASOWYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH W ZAŁĄCZNIKU I, TABELE 1A DO 3B

Tabela/kolumna

Charakterystyka serii czasowej

Pierwszy termin przekazania

NIEMCY

2A/ 30

Zyski i straty z posiadanych środków walutowych

październik 2008

3A/ 13,14

Dług wobec nierezydentów, klasyfikacja

3A/ 23,25

Dług, podział według okresu do terminu spłaty (w tym o zmiennej stopie procentowej)

GRECJA

3A/ 13,14

Dług wobec nierezydentów, klasyfikacja

październik 2008

3A.20

Dług długoterminowy (w tym o zmiennej stopie procentowej)

3A.21,22,23,24,25

Dług, podział według okresu do terminu spłaty

FRANCJA

3A.13,14

Dług wobec nierezydentów, klasyfikacja

październik 2008

IRLANDIA

3A.13,14

Dług wobec nierezydentów, klasyfikacja

październik 2008

3A.31

Dług — obligacje zerokuponowe

WŁOCHY

3A.13,14

Dług wobec nierezydentów, klasyfikacja

październik 2008

LUKSEMBURG (1)

2A.2

Dostosowanie rachunków finansowych i niefinansowych

październik 2008

2A.3

Transakcje netto na aktywach i pasywach finansowych

2A.11,12

Transakcje na akcjach i innych udziałach kapitałowych, klasyfikacja

2A.7,19

Transakcje na aktywach i pasywach finansowych (w tym transakcje na instrumentach pochodnych)

2A.13,22

Transakcje na pozostałych aktywach finansowych i pozostałych pasywach

2A.29,30,31

Wpływ wyceny na dług i klasyfikacja

2A.32

Pozostałe zmiany wolumenu długu

3A.12,13,14

Dług wobec nierezydentów, klasyfikacja

3A.21,22,23,24,25

Dług, podział według okresu do terminu spłaty

3A.30

Średni okres do terminu spłaty długu

HOLANDIA

3A.13,14

Dług wobec nierezydentów, klasyfikacja

październik 2008

AUSTRIA

2A.10,11,12

Transakcje na akcjach i innych udziałach kapitałowych, klasyfikacja

październik 2008

2A.25,26,27

Transakcje na długu, podział według waluty obcej, w której jest on denominowany

2A.29,30,31

Wpływ wyceny na dług i klasyfikacja

2A.32

Pozostałe zmiany wolumenu długu

3A.13,14

Dług wobec nierezydentów, klasyfikacja

3A.15,16,17

Dług, podział według waluty obcej, w której jest on denominowany

3A.20

Dług długoterminowy (w tym o zmiennej stopie procentowej)

3A.21,22,23,24,25

Dług, podział według okresu do terminu spłaty

3A.30

Średni okres do terminu spłaty długu

3A.31

Dług — obligacje zerokuponowe

SŁOWENIA (2)

1A.2, 3, 4, 5

Deficyt, podział według podsektorów

październik 2008

2A.10,11,12

Transakcje na akcjach i innych udziałach kapitałowych, klasyfikacja

2A.24

Transakcje na długoterminowych instrumentach dłużnych

2A.25,26,27

Transakcje na długu, podział według waluty, w której jest on denominowany

2A.29,30,31

Wpływ wyceny na dług i klasyfikacja

2A.32

Pozostałe zmiany wolumenu długu

3A.13,14

Dług wobec nierezydentów, klasyfikacja

3A.20

Dług długoterminowy (w tym o zmiennej stopie procentowej)

3A.30

Przeciętny okres pozostały do terminu spłaty

3A.31

Dług — obligacje zerokuponowe


(1)  W odniesieniu do pozycji 2A.2, 3, 7, 13, 19, 22 wyłączenie ma zastosowanie jedynie do danych wymaganych za okres od 1995 r. do 1998 r.

(2)  W odniesieniu do Słowenii zastosowanie ma wyłączenie w zakresie wszystkich danych wymaganych na podstawie tabel 2A, 2B, 3A oraz 3B załącznika I w okresie od 1995 r. do 1998 r. W odniesieniu do pozycji 1A.2, 3, 4, 5 wyłączenie ma zastosowanie jedynie do danych wymaganych za okres od 1995 r. do 1998 r. W odniesieniu do pozycji 2A.10,11,12,24 wyłączenie ma zastosowanie jedynie do danych wymaganych za 1999 r.”


Top