EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0027

Eiropas Centrālās Bankas pamatnostādne ( 2006. gada 18. decembris ) ar ko groza Pamatnostādni ECB/2005/5 par Eiropas Centrālās bankas statistikas pārskatu sniegšanas prasībām un statistiskās informācijas apmaiņas procedūrām Eiropas Centrālo banku sistēmā valdības finanšu statistikas jomā (ECB/2006/27)

OJ C 17, 25.1.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/27/oj

25.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 17/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2006. gada 18. decembris)

ar ko groza Pamatnostādni ECB/2005/5 par Eiropas Centrālās bankas statistikas pārskatu sniegšanas prasībām un statistiskās informācijas apmaiņas procedūrām Eiropas Centrālo banku sistēmā valdības finanšu statistikas jomā

(ECB/2006/27)

(2007/C 17/01)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5.1., 5.2., 12.1. un 14.3. pantu,

tā kā:

(1)

2005. gada 17. februāra Pamatnostādnes ECB/2005/5 par Eiropas Centrālās bankas statistikas pārskatu sniegšanas prasībām un statistiskās informācijas apmaiņas procedūrām Eiropas Centrālo banku sistēmā valdības finanšu statistikas jomā (1) 8. pants citu starpā nosaka, ka ECB Padome katru gadu pārskata atbrīvojumus, kas piešķirti valstu centrālajām bankām (turpmāk tekstā — “VCB”), kuras nespēj ievērot pamatnostādnes 2. pantā un 4. panta 1. punktā noteiktās prasības.

(2)

Gadījumos, kuros piemēro atbrīvojumus, dalībvalstīm vajadzīgs pietiekams laiks attiecīgo datu avotu izveidei, un šādu datu pirmās nosūtīšanas diena attiecīgi jānosaka laikā, kad ir plānots, ka šie dati būs pieejami.

(3)

Pamatnostādnes ECB/2005/5 2. panta 2. punkts nosaka, ka dati, kas VCB jāziņo Eiropas Centrālajai bankai (turpmāk tekstā — “ECB”), aptver periodu no 1991. gada līdz gadam, uz kuru attiecas nosūtīšana. Pirmais nosūtīšanas datums šobrīd jāpārceļ uz 1995. gadu, jo ir ierobežota datu pieejamība par gadiem pirms 1995. gada. Tomēr šis grozījums neliegs VCB, kurām ir dati par laiku pirms 1995. gada, tos paziņot brīvprātīgi.

(4)

Padomes 2006. gada 11. jūlija Lēmuma 2006/495/EC saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu par vienotās valūtas pieņemšanu Slovēnijā 2007. gada 1. janvārī (2) 1. pants nosaka, ka 2003. gada Pievienošanās akta (3) 4. pantā minētais Slovēnijas izņēmuma statuss tiek atcelts no 2007. gada 1. janvāra.

(5)

Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 3.5. pantu Banka Slovenije prezidents ir lūgts piedalīties ECB Padomes sanāksmē, kurā pieņem šo pamatnostādni,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Pamatnostādni ECB/2005/5 groza šādi:

1.

Ar šādu punktu aizstāj 2. panta 2. punktu:

“2.   Dati aptver periodu no 1995. gada līdz gadam, uz kuru attiecas nosūtīšana (gads t-1).”

2.

Pamatnostādnes IV pielikumu aizstāj ar šīs pamatnostādnes pielikumu.

2. pants

Šī pamatnostādne stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.

3. pants

Šī pamatnostādne ir adresēta to dalībvalstu VCB, kuras ir ieviesušas euro.

Frankfurtē pie Mainas 2006. gada 18. decembrī.

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 109, 29.4.2005., 81. lpp. Pamatnostādne, kurā grozījumi veikti ar Pamatnostādni ECB/2006/2 (OV L 40, 11.2.2006., 32. lpp.).

(2)  OV L 195, 15.7.2006., 25. lpp.

(3)  OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.


PIELIKUMS

IV PIELIKUMS

ATBRĪVOJUMI ATTIECĪBĀ UZ I PIELIKUMA TABULĀS 1A LĪDZ 3B UZSKAITĪTAJĀM LAIKRINDĀM

Tabula/rinda

Laikrindas apraksts

Pirmais nosūtīšanas laiks

VĀCIJA

2A.30

Ārvalstu valūtas turējumu ieguvumi un zaudējumi

2008. gada oktobris

3A.13,14

Nerezidentu turēti parādi, iedalījums

3A.23,25

Parādi, ieskaitot parādus ar mainīgo procentu likmi, iedalīti pēc atlikušā termiņa

GRIEĶIJA

3A.13,14

Nerezidentu turēti parādi, iedalījums

2008. gada oktobris

3A.20

Ilgtermiņa parādi, ieskaitot tos, kas ar mainīgo procenta likmi

3A.21,22,23,24,25

Parādi, iedalīti pēc atlikušā termiņa

FRANCIJA

3A.13,14

Nerezidentu turēti parādi, iedalījums

2008. gada oktobris

ĪRIJA

3A.13,14

Nerezidentu turēti parādi, iedalījums

2008. gada oktobris

3A.31

Parādi — bezkupona obligācijas

ITĀLIJA

3A.13,14

Nerezidentu turēti parādi, iedalījums

2008. gada oktobris

LUKSEMBURGA (1)

2A.2

Korekcijas starp finanšu un ne-finanšu kontiem

2008. gada oktobris

2A.3

Neto darījumi ar finanšu aktīviem un pasīviem

2A.11,12

Darījumi ar akcijām un citām kapitāla daļām, iedalījums.

2A.7,19

Darījumi ar finanšu aktīviem un pasīviem, ieskaitot darījumus ar finanšu derivatīviem

2A.13,22

Darījumi ar citiem finanšu aktīviem un pasīviem

2A.29,30,31

Vērtēšanas sekas attiecībā uz parādiem un iedalījumu

2A.32

Pārējās izmaiņas parādu apjomā

3A.12,13,14

Nerezidentu turēti parādi, iedalījums

3A.21,22,23,24,25

Parādi, iedalīti pēc atlikušā termiņa

3A.30

Parādu vidējais atlikušais termiņš

NĪDERLANDE

3A.13,14

Nerezidentu turēti parādi, iedalījums

2008. gada oktobris

AUSTRIJA

2A.10,11,12

Darījumi ar akcijām un citām kapitāla daļām, iedalījums.

2008. gada oktobris

2A.25,26,27

Darījumi ar parāda instrumentiem, iedalījums pēc valūtas, kurā tie ir denominēti

2A.29,30,31

Vērtēšanas sekas attiecībā uz parādiem un iedalījumu

2A.32

Pārējās izmaiņas parādu apjomā

3A.13,14

Nerezidentu turēti parādi, iedalījums

3A.15,16,17

Parādi, iedalījums pēc valūtas, kurā tie ir denominēti

3A.20

Ilgtermiņa parādi, ieskaitot tos, kas ar mainīgo procenta likmi

3A.21,22,23,24,25

Parādi, iedalīti pēc atlikušā termiņa

3A.30

Parādu vidējais atlikušais termiņš

3A.31

Parādi — bezkupona obligācijas

SLOVĒNIJA (2)

1A.2, 3, 4, 5

Deficīts pa apakšsektoriem

2008. gada oktobris

2A.10,11,12

Darījumi ar akcijām un citām kapitāla daļām, iedalījums.

2A.24

Darījumi ar ilgtermiņa parāda instrumentiem

2A.25,26,27

Darījumi ar parāda instrumentiem, iedalījums pēc valūtas, kurā tie denominēti

2A.29,30,31

Vērtēšanas sekas attiecībā uz parādiem un iedalījumu

2A.32

Pārējās izmaiņas parādu apjomā

3A.13,14

Nerezidentu turēti parādi, iedalījums

3A.20

Ilgtermiņa parādi, ieskaitot tos, kas ar mainīgo procenta likmi

3A.30

Parādu vidējais atlikušais termiņš

3A.31

Parādi — bezkupona obligācijas


(1)  Attiecībā uz 2A.2, 3, 7, 13, 19, 22 rindu atkāpes piemēro tiem datiem, kas pieprasīti par laika posmu no 1995. gada līdz 1998. gadam

(2)  Slovēnijai ir atbrīvojums visiem datiem, kas pieprasīti I pielikuma tabulās 2A, 2B, 3A un 3B par laika posmu no 1995. gada līdz 1998. gadam. Attiecībā uz rindām 1A.2, 3, 4 un 5 atbrīvojumu piemēro tikai tiem datiem, kas pieprasīti par 1999. gadu.”


Top