EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0490

Komission delegoitu asetus (EU) 2024/490, annettu 29 päivänä marraskuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten multimodaalisten matkatietopalvelujen tarjoamisen osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/1926 muuttamisesta

C/2023/8105

EUVL L, 2024/490, 13.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/490/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/490/oj

European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

Sarjan L


2024/490

13.2.2024

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2024/490,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2023,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten multimodaalisten matkatietopalvelujen tarjoamisen osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/1926 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista 7 päivänä heinäkuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission tiedonannossa kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiasta (2) todetaan, että älykkäiden liikennejärjestelmien, jäljempänä ’ITS’, käyttöönotto on keskeinen toimi verkottuneen ja automatisoidun multimodaalisen liikkumisen saavuttamisessa ja että edistää siten Euroopan liikennejärjestelmän muuttamista niin, että saavutetaan tavoite tehokkaasta, turvallisesta, kestävästä, älykkäästä ja häiriönsietokykyisestä liikenteestä. Strategiassa ilmoitettiin delegoidun asetuksen (EU) 2017/1926 (3) tarkistamisesta siten, että dynaamisten datakokonaisuuksien saataville asettamisesta tehtäisiin asetuksessa pakollista, mikä on tarpeen kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategian poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi siinä ilmoitettiin aikomuksesta arvioida multimodaalisten digitaalipalvelujen tarjoajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien sääntelytoimien tarvetta.

(2)

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa (4) korostetaan automatisoidun ja verkottuneen multimodaalisen liikkumisen sekä digitalisaation mahdollistamien älykkäiden liikenteenhallintajärjestelmien kasvavaa roolia sekä tavoitetta tukea uusia kestäviä liikenne- ja liikkumispalveluja, joilla voidaan vähentää ruuhkia ja saasteita erityisesti kaupunkialueilla. Delegoidulla asetuksella (EU) 2017/1926 tuetaan siirtymistä kestävämpiin liikennemuotoihin, mukaan lukien aktiivisten liikennemuotojen käyttö, kuten kävely ja pyöräily. Tekemällä dynaamisten ja uusien staattisten, aiemmasta datasta koostuvien ja havaintoihin perustuvien datakokonaisuuksien saataville asettaminen pakolliseksi, kuten delegoidun asetuksen (EU) 2017/1926 muutoksissa ehdotetaan, multimodaalisten matkatietopalvelujen avulla voidaan parantaa matkustajille annettavia tietoja ja palveluja ja siten edistää multimodaalista liikkumista sekä vähentää päästöjä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

(3)

Euroopan datastrategiassa (5) todetaan, että datan suurempi saatavuus on edellytys sille, että voidaan vastata yhteiskunnallisiin ja ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin. Strategiassa korostetaan datavetoisen innovoinnin tuovan hyötyjä kansalaisille ja ehdotetaan EU:n laajuisten yhteisten ja yhteentoimivien data-avaruuksien luomista strategisilla sektoreilla. Niihin kuuluisi muun muassa yhteinen eurooppalainen liikkuvuuden data-avaruus. Tähän liittyen delegoidulla asetuksella (EU) 2017/1926 edistetään multimodaalisten matkatietojen saatavuutta ja jakamista. Tekemällä dynaamisten datakokonaisuuksien saataville asettaminen pakolliseksi, kuten delegoidun asetuksen (EU) 2017/1926 muutoksissa ehdotetaan, parannetaan datan saatavuutta ja lisätään sen jakamista Euroopan datastrategian tavoitteiden mukaisesti.

(4)

Jotta varmistetaan yhdenmukaisuus ja vältetään päällekkäisyydet komission delegoidun asetuksen (EU) 2022/670 (6) kanssa, delegoidun asetuksen (EU) 2017/1926 soveltamisalaan olisi lisättävä tiettyjä pysäköintiä koskevia datatyyppejä ja sen soveltamisalasta olisi poistettava tankkaus- ja latausasemia koskevat datatyypit. Pysäköintiä koskevaa dataa (esimerkiksi tiedot pysäköintipaikkojen sijainnista ja saatavuudesta sekä pysäköinnin maksupaikkaa ja -tapaa ja pysäköintimaksuja koskevat tiedot) pidetään tärkeänä luotettavien matkatietopalvelujen jatkokehittämisen kannalta, ja datan haltijoiden, kuten liikenneviranomaisten, liikenteenharjoittajien, infrastruktuurin haltijoiden, kysyntäohjauksisten liikennepalvelujen tarjoajien ja pysäköintipalvelujen tarjoajien olisi asetettava ne saataville.

(5)

Yhdenmukaisuus matkustajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien sääntöjen, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 261/2004 (7), (EU) N:o 1177/2010 (8), (EU) N:o 181/2011 (9) ja (EU) 2021/782 (10) vahvistettujen sääntöjen, kanssa olisi varmistettava.

(6)

Delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/1926 säädettyjen toimenpiteiden yhteydessä olisi otettava soveltuvin osin huomioon tuleva datasäädös (11).

(7)

Data muodostaa edelleen kontekstuaalisen perustan multimodaalisten matkatietopalvelujen tuottamiselle. Koska ITS:n käyttöönotto kiihtyy kaikkialla unionissa, sitä on tuettava jatkuvasti lisäämällä saumatonta pääsyä nykyisiin ja uusiin datatyyppeihin, jotka ovat merkityksellisiä multimodaalisten matkatietopalvelujen tarjoamisen kannalta. Tässä suhteessa tärkeitä ovat aiempi matka- ja liikennedata (erityisesti myöhästymisten keskimääräisten pituuksien laskemiseksi), myöhästymisiä ja peruutuksia koskeva havaintoihin perustuva data sekä pysäköintiä koskevat tiedot, ja ne olisi asetettava saataville niin, että voidaan parantaa multimodaalisia matkatietopalveluja ja helpottaa matkustajien matkantekoa. Aiemman ja havaintoihin perustuvan matka- ja liikennedatan osalta olisi jaettava ainoastaan dataa, jota tarvitaan multimodaalisten matkatietopalvelujen parantamiseksi. Myöhästymisiä ja peruutuksia koskeva havaintoihin perustuva data yhdistettynä matkustajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskeviin sääntöihin voi myös tarjota palveluntarjoajille mahdollisuuden tiedottaa matkustajille näiden oikeudesta saada korvausta. Datan haltijoiden olisi tässä yhteydessä jaettava myös tieto myöhästymisen tai peruutuksen syystä, jotta voidaan arvioida oikeutta korvaukseen. Koska havaintoihin perustuvan datan jakamisen tarkoitus liittyy matkustajien oikeuteen saada korvaus myöhästyneestä tai peruutetusta matkasta, 3 artiklassa tarkoitetun kansallisen yhteyspisteen kautta olisi asetettava saataville ainoastaan tieto saapumis- tai lähtöajasta tai molemmista sekä mahdollisuuksien mukaan tiedot myöhästymisen tai peruutuksen syystä, eikä mitään matkan aikana kerättyä operatiivista dataa. Datan haltijoiden olisi tallennettava data sopivaksi ajaksi, joka vastaa johdanto-osan 5 kappaleessa tarkoitetussa asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä vahvistettujen matkustajien oikeuksien edellyttämää säilytysaikaa.

(8)

Staattisen, aiemman, havaintoihin perustuvan ja dynaamisen matka- ja liikennedatan vaihdon osalta datan haltijoiden olisi asetettava tämä data saataville 3 artiklassa määritellyn kansallisen yhteyspisteen kautta 4 ja 5 artiklassa tarkoitettujen standardien ja teknisten spesifikaatioiden mukaisesti. Tätä dataa jaettaessa voidaan käyttää myös mitä tahansa muuta standardia, kunhan datan haltija pystyy osoittamaan, että se vastaa kaikilta osin viitestandardeja, ja edellyttäen, että kaikki vaaditut tiedot asetetaan saataville. Yhteensopivuuden todistamiseksi datan haltijat voivat käyttää muuntimia tai validointivälineitä.

(9)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1024 (12), jossa asetetaan vähimmäissäännöt julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytölle unionissa, ei rajoita tämän delegoidun asetuksen soveltamista.

(10)

Multimodaalisen liikenteen edistäminen on tärkeää unionin yleisen ilmastotavoitteen saavuttamiseksi. Multimodaalisen dynaamisen datan saatavuus ei ole tällä hetkellä tyydyttävällä tasolla, ja siksi dynaamisten datakokonaisuuksien saatavuutta pidetään tarpeellisena multimodaalisten matkatietopalvelujen jatkuvan kehittymisen tukemiseksi kaikkialla unionissa, minkä vuoksi niiden saataville asettamisesta olisi tehtävä pakollista.

(11)

Kaiken henkilötietojen toimittamiseen ja uudelleenkäyttöön liittyvän käsittelyn osalta olisi noudatettava henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevaa unionin ja jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (13) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/58/EY (14), sellaisena kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi kansallisten yhteyspisteiden kautta ei ole tarpeen jakaa henkilötietoja. Sen vuoksi datan haltijoiden olisi toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki henkilötiedot anonymisoidaan ennen niiden jakamista kansallisten yhteyspisteiden kautta.

(12)

Jäsenvaltioiden ja ITS-sidosryhmien olisi tehtävä yhteistyötä sopiakseen datan laatua koskevista yhteisistä määritelmistä, jotta kaikkialla matka- ja liikennedatan arvoketjussa voitaisiin käyttää yhteisiä datan laatuindikaattoreita, joita ovat esimerkiksi datan täydellisyys, tarkkuus ja ajantasaisuus sekä sovellettavat laatutarkastukset erityisesti rajat ylittävien palvelujen osalta. Jäsenvaltioita ja ITS-sidosryhmiä olisi myös kannustettava jatkamaan työtä asiaan liittyvien laadun mittausmenetelmien vahvistamiseksi ja eri datatyyppien seuraamiseksi. Jäsenvaltioita olisi kannustettava jakamaan keskenään datan laatuun liittyvää tietämystään ja siihen liittyviä kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjään käynnissä olevissa ja tulevissa koordinointihankkeissa.

(13)

Multimodaalisten matkatietopalvelujen olisi oltava täsmällisiä, jotta loppukäyttäjille voidaan tarjota mahdollisimman luotettavia ja oikea-aikaisia tietoja. Datan laadun parantamiseksi datan käyttäjiä ja haltijoita olisi kannustettava tekemään yhteistyötä sen varmistamiseksi, että data on mahdollisimman tarkkaa, esimerkiksi siten, että datan käyttäjät ilmoittavat mahdollisista epätarkkuuksista sille datan haltijalle, jolta data on peräisin.

(14)

Jotta kansallisia yhteyspisteitä voidaan hyödyntää tuloksellisesti ja kustannustehokkaasti ja jotta datan käyttäjät voivat löytää 3 artiklassa määriteltyjen kansallisten yhteyspisteiden kautta saataville asetetut datakokonaisuudet ja käyttää niitä, jäsenvaltioiden ja ITS-sidosryhmien olisi tehtävä yhteistyötä sopiakseen metadataa koskevista vaatimuksista ottaen huomioon napDCAT-AP-metadataskeema ja sen myöhemmät versiot.

(15)

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä yhdenmukaistaakseen lähestymistapansa vaatimustenmukaisuuden arviointiin sellaisissa käynnissä olevissa ja tulevissa koordinointihankkeissa, jotka auttavat delegoidun asetuksen (EU) 2017/1926 täytäntöönpanossa.

(16)

Jotta jätetään riittävästi aikaa tarvittaville valmisteluille kaikkien tässä asetuksessa säädettyjen dynaamisten matka- ja liikennedatakokonaisuuksien asettamiseksi saataville vaaditussa muodossa 3 artiklassa tarkoitettujen kansallisten yhteyspisteiden kautta, tämän datan toimittamisen määräaikaa olisi päivitettävä. Lisäksi olisi vahvistettava aikataulu uusien staattisten, aiempien ja havaintoihin perustuvien matka- ja liikennedatakokonaisuuksien toimittamiselle.

(17)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (15) 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausuntonsa 25 päivänä heinäkuuta 2023.

(18)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2017/1926 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2017/1926 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2017/1926 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan tarvittavat määritykset sen varmistamiseksi, että EU:n laajuiset multimodaaliset matkatietopalvelut ovat tarkkoja ja loppukäyttäjien saatavilla rajojen yli.”

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 2010/40/EU 4 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 1315/2013 3 artiklassa vahvistettuja määritelmiä.

Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan multimodaalisten matka- ja liikennetietojen osalta:

1)

’multimodaalisella matkatiedolla’ staattisesta, aiemmasta, havaintoihin perustuvasta tai dynaamisesta matka- ja liikennedatasta taikka mistä tahansa niiden yhdistelmästä johdettua tietoa, jota tarjotaan loppukäyttäjille millä tahansa viestintätavalla ja joka kattaa vähintään kaksi liikennemuotoa ja mahdollistaa vertailun liikennemuotojen välillä;

2)

’matkatietopalvelulla’ ITS-palvelua, mukaan lukien digitaaliset kartat, jotka tarjoavat datan käyttäjille ja loppukäyttäjille matka- ja liikennetietoja vähintään yhdestä liikennemuodosta;

3)

’dynaamisella matka- ja liikennedatalla’ liitteessä lueteltua eri liikennemuotoihin liittyvää dataa, joka muuttuu usein, tai odottamattomia tapahtumia tai olosuhteita koskevaa dataa;

4)

’staattisella matka- ja liikennedatalla’ liitteessä lueteltua eri liikennemuotoihin liittyvää dataa, joka ei muutu usein, tai suunniteltuja muutoksia koskevaa dataa;

5)

’aiemmalla matka- ja liikennedatalla’ kellonajasta, päivästä ja vuodenajasta riippuviin liikenteen ominaispiirteisiin liittyvää, aiempiin mittauksiin perustuvaa dataa, jota käytetään myöhästymisten keskimääräisten pituuksien laskemiseksi, mukaan lukien ruuhkautumisaste, keskinopeudet ja keskimääräiset matka-ajat;

6)

’havaintoihin perustuvalla datalla’ palveluja tarjottaessa syntynyttä ja niiden tarjoamisen aikana kerättyä matkoihin ja liikenteeseen liittyvää operatiivista dataa, kuten myöhästymisten pituus, peruutusten kesto ja näiden syyt;

7)

’datan käyttäjällä’ mitä tahansa julkista tai yksityistä tahoa, kuten liikenneviranomaisia, liikenteenharjoittajia, matkatietopalvelujen tarjoajia, digitaalisten karttojen tuottajia, kysyntäohjauksisten liikennepalvelujen tarjoajia ja infrastruktuurin haltijoita, tai mitä tahansa muuta tahoa, joka käyttää liitteessä lueteltua dataa multimodaalisten matkatietojen tuottamiseen tai, jos datan haltijan määrittämät ehdot sen sallivat, muihin tarkoituksiin;

8)

’liikenneviranomaisella’ mitä tahansa viranomaista, joka vastaa alueelliseen toimivaltaansa kuuluvan liikenteen hallinnasta tai alueelliseen toimivaltaansa kuuluvan liikenneverkon tai liikennepalvelun suunnittelusta, valvonnasta tai hallinnoinnista;

9)

’liikenteenharjoittajalla’ mitä tahansa julkista tai yksityistä tahoa, joka vastaa liikennepalvelun ylläpitämisestä ja hallinnoinnista;

10)

’kysyntäohjauksisen liikennepalvelun tarjoajalla’ mitä tahansa julkista tai yksityistä tahoa, joka tarjoaa kysyntäohjauksista liikennepalvelua loppukäyttäjille;

11)

’datan haltijalla’ mitä tahansa oikeushenkilöä tai julkista tai yksityistä tahoa, kuten liikenneviranomaisia, liikenteenharjoittajia, infrastruktuurin haltijoita ja kysyntäohjauksisten liikennepalvelujen tarjoajia, jolla on oikeus myöntää pääsy valvonnassaan olevaan liitteessä lueteltuun dataan tai jakaa sitä sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

12)

’kysyntäohjauksisella liikennepalvelulla’ palvelua, joka edellyttää kysyntäohjauksisen liikennepalvelun tarjoajan ja loppukäyttäjän välistä vuorovaikutusta ennen palvelun tarjoamista;

13)

’loppukäyttäjällä’ kaikkia luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka voivat käyttää matkatietopalveluja;

14)

’metadatalla’ datan jäsenneltyä sisällönkuvausta, joka helpottaa tämän datan hakemista ja käyttämistä;

15)

’reititystuloksella’ koneellisesti luettavassa digitaalisessa muodossa olevaa matkareittiä, joka on tuloksena loppukäyttäjän matkapyynnöstä ja jossa viitataan yhteen tai useampaan käytettyyn luovutuspisteeseen;

16)

’luovutuspisteellä’ asemaa, pysäkkiä tai paikkaa, jossa kahden matkatietopalvelun reititystulokset liitetään yhteen matkan muodostamiseksi;

17)

’yhteyspisteellä’ digitaalista rajapintaa, jossa liitteessä lueteltu data ja sitä vastaava metadata asetetaan datan käyttäjien käytettäviksi niiden uudelleenkäyttöä varten, tai jossa tämän datan lähteet ja metadata asetetaan datan käyttäjien käytettäviksi niiden uudelleenkäyttöä varten;

18)

’datan päivittämisellä’ olemassa olevan datan muuttamista, mukaan lukien sen poistaminen sekä uusien kohtien tai lisäkohtien sisällyttäminen siihen;

19)

’hakupalvelulla’ palvelua, joka mahdollistaa pyydetyn datan hakemisen vastaavan metadatan sisältöä käyttämällä ja tällaisen sisällön esittämisen;

20)

’datan saatavuudella’ mahdollisuutta pyytää ja saada dataa milloin tahansa koneellisesti luettavassa digitaalisessa muodossa;

21)

’kattavalla Euroopan laajuisella liikenneverkolla’ tai ’TEN-T-verkolla’ asetuksen (EU) N:o 1315/2013 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua liikenneinfrastruktuuria ja siinä tarkoitettuja toimenpiteitä;

22)

’datan oikea-aikaisuudella’ ajan tasalla olevan datan asettamista datan käyttäjien ja loppukäyttäjien saataville riittävän ajoissa, jotta se on hyödyllistä;

23)

’matkatietopalvelujen tarjoajalla’ mitä tahansa julkista tai yksityistä tahoa, joka tarjoaa vähintään yhdenlaisia matka- ja liikennetietoja datan käyttäjille ja loppukäyttäjille ja joka ei pelkästään muunna tietoja toiseen muotoon;

24)

’palvelun yhteenliittämisellä’ teknisten rajapintojen kautta yhteydessä olevien paikallisten, alueellisten ja kansallisten matkatietopalvelujen liittämistä toisiinsa reititystulosten tai muiden sovellusliittymien tulosten tarjoamiseksi staattisen, aiemman, havaintoihin perustuvan ja/tai dynaamisen matka- ja liikennedatan pohjalta;

25)

’liityntäpisteellä’ ennalta määriteltyä paikkaa, jossa matkustajat voivat nousta säännölliseen tai kysyntäohjauksiseen liikenteeseen käytettävään kulkuneuvoon tai poistua siitä.”

3)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jokaisen jäsenvaltion on perustettava kansallinen yhteyspiste. Kansallinen yhteyspiste on yksittäinen yhteyspiste, josta datan käyttäjät saavat eri liikennemuodoista liitteessä vahvistettua staattista, aiempaa, havaintoihin perustuvaa ja dynaamista matka- ja liikennedataa, mukaan lukien datan päivitykset, jota datan haltijat antavat tietyn jäsenvaltion alueella.”

b)

Korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Kansallisten yhteyspisteiden on tarjottava datan käyttäjille hakupalveluita.

4.   Jäsenvaltioiden on sovittava metadataa koskevista vaatimuksista yhteistyössä asiaankuuluvien ITS-sidosryhmien kanssa. Datan haltijoiden on varmistettava, että ne antavat metadatan kyseisten vaatimusten mukaisesti.”

c)

Lisätään 6 kohta seuraavasti:

”6.   Kaikki kansallisen yhteyspisteen kautta dataa toimittavat tahot voivat tehdä sen valtakirjalla sovellettavien sopimusten mukaisesti, myös kolmannen osapuolen tietokannan tai sisällön koostajan kautta. Tämä ei vapauta alkuperäistä datan haltijaa 3–8 artiklassa säädetyistä velvoitteista.”

4)

Korvataan 4, 5 ja 6 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Staattisen, aiemman ja havaintoihin perustuvan matka- ja liikennedatan saatavuus, vaihto ja uudelleenkäyttö

1.   Datan haltijoiden on annettava pääsy liitteessä olevassa 1 kohdassa lueteltuun staattiseen, aiempaan ja havaintoihin perustuvaan matka- ja liikennedataan eri liikennemuodoista 3 artiklan mukaisesti perustetun kansallisen yhteyspisteen kautta käyttäen

a)

tieliikenteen osalta delegoidun asetuksen (EU) 2015/962 4 artiklassa tarkoitettua vakioitua muotoa;

b)

muiden liikennemuotojen osalta jotain seuraavista standardeista ja teknisistä spesifikaatioista tai mitä tahansa koneellisesti luettavaa digitaalista muotoa, jonka voidaan osoittaa olevan täysin yhteensopiva ja yhteentoimiva mainittujen standardien ja teknisten spesifikaatioiden kanssa, mikä voidaan osoittaa myös esimerkiksi automaattisten muuntimien ja validointivälineiden avulla:

i)

NeTEx CEN/TS 16614 ja sen myöhemmät versiot;

ii)

asetuksessa (EU) N:o 454/2011 määritellyt tekniset spesifikaatiot;

iii)

IATAn matkustajapalveluita käsittelevän konferenssin valtuuksien nojalla julkaistut tekniset asiakirjat;

iv)

Transmodel EN 12896, kun käytössä ei ole tiedonsiirtoa koskevaa viiteyhteyskäytäntöä;

c)

paikkatietojen osalta direktiivin 2007/2/EY 7 artiklassa määriteltyjä vaatimuksia.

2.   Liitteessä olevassa 1 kohdassa lueteltu staattinen, aiempi ja havaintoihin perustuva matka- ja liikennedata, jota voidaan soveltaa NeTEx- ja DATEX II -muodossa, on esitettävä EU:n tai kansallisten vähimmäisprofiilien avulla.

3.   Datan haltijoiden on annettava staattinen, aiempi ja havaintoihin perustuva matka- ja liikennedata vaaditussa muodossa 3 artiklan mukaisesti perustetun kansallisen yhteyspisteen kautta seuraavan aikataulun mukaisesti:

a)

liitteessä olevassa 1.1 kohdassa lueteltu matka- ja liikennedata kattavasta Euroopan laajuisesta liikenneverkosta, lukuun ottamatta 1.1 kohdan d alakohdan ix alakohdassa lueteltua dataa, viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2019;

b)

liitteessä olevassa 1.2 kohdassa lueteltu matka- ja liikennedata kattavasta Euroopan laajuisesta liikenneverkosta, lukuun ottamatta 1.2 kohdan a alakohdan i ja iii alakohdassa sekä 1.2 kohdan c alakohdan ii alakohdassa lueteltua dataa, viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2020;

c)

liitteessä olevassa 1.3 kohdassa lueteltu matka- ja liikennedata kattavasta Euroopan laajuisesta liikenneverkosta, lukuun ottamatta 1.3 kohdan c alakohdan iii alakohdassa lueteltua dataa, viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2021;

d)

liitteessä olevassa 1.1, 1.2 ja 1.3 kohdassa lueteltu matka- ja liikennedata unionin liikenneverkon muista osista, lukuun ottamatta 1.1 kohdan d alakohdan ix alakohdassa, 1.2 kohdan a alakohdan i, iii ja vii alakohdassa, 1.2 kohdan c alakohdan ii alakohdassa, 1.3 kohdan c alakohdan iii alakohdassa sekä 1.2 kohdan c alakohdan i alakohdassa ja 1.3 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa lueteltua dataa kysyntäohjauksisesta liikenteestä, viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2023;

e)

liitteessä olevassa 1.1 kohdan d alakohdan ix alakohdassa, 1.2 kohdan a alakohdan i, iii ja vii alakohdassa, 1.2 kohdan c alakohdan ii alakohdassa, 1.3 kohdan c alakohdan iii alakohdassa sekä 1.2 kohdan c alakohdan i alakohdassa ja 1.3 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa lueteltu matka- ja liikennedata kysyntäohjauksisesta liikenteestä unionin koko liikenneverkon osalta viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2024;

f)

liitteessä olevassa 1.4 kohdassa lueteltu matka- ja liikennedata unionin koko liikenneverkosta viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2025.

4.   Sovellusliittymien, joiden avulla liitteessä lueteltua staattista, aiempaa ja havaintoihin perustuvaa matka- ja liikennedataa voidaan käyttää 3 artiklan mukaisesti perustetun kansallisen yhteyspisteen kautta, on oltava julkisesti datan käyttäjien saatavilla; tarvittaessa käyttäjiltä voidaan edellyttää rekisteröitymistä.

5.   Datan käyttäjien ja datan haltijoiden on tehtävä yhteistyötä varmistaakseen, että mahdollisista staattiseen, aiempaan ja havaintoihin perustuvaan matka- ja liikennedataan liittyvistä epätarkkuuksista ilmoitetaan viipymättä sille datan haltijalle, jolta data on peräisin.

6.   Datan haltijoiden kansallisen yhteyspisteen kautta antamat tiedot eivät saa sisältää asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä henkilötietoja.

5 artikla

Dynaamisen matka- ja liikennedatan saatavuus, vaihto ja uudelleenkäyttö

1.   Datan haltijoiden on annettava pääsy liitteessä olevassa 2.1 ja 2.2 kohdassa lueteltuun dynaamiseen matka- ja liikennedataan eri liikennemuodoista 3 artiklan mukaisesti perustetun kansallisen yhteyspisteen kautta käyttäen

a)

tieliikenteen osalta delegoidun asetuksen (EU) 2015/962 5 ja 6 artiklassa määriteltyjä muotoja;

b)

muiden liikennemuotojen osalta jompaakumpaa seuraavista standardeista ja teknisistä spesifikaatioista tai mitä tahansa koneellisesti luettavaa digitaalista muotoa, jonka voidaan osoittaa olevan täysin yhteensopiva ja yhteentoimiva mainittujen standardien ja teknisten spesifikaatioiden kanssa, mikä voidaan osoittaa myös esimerkiksi automaattisten muuntimien ja validointivälineiden avulla:

i)

SIRI CEN/TS 15531 ja sen myöhemmät versiot;

ii)

asetuksessa (EU) N:o 454/2011 määritellyt tekniset spesifikaatiot.

2.   Liitteessä olevassa 2.1 ja 2.2 kohdassa tarkoitettu dynaaminen matka- ja liikennedata, jota voidaan soveltaa SIRI- ja DATEX II -muodossa, on esitettävä EU:n tai kansallisten vähimmäisprofiilien avulla.

3.   Datan haltijoiden on annettava dynaaminen matka- ja liikennedata vaaditussa muodossa 3 artiklan mukaisesti perustetun kansallisen yhteyspisteen kautta seuraavan aikataulun mukaisesti:

a)

liitteessä olevassa 2.1 kohdassa lueteltu matka- ja liikennedata kattavasta Euroopan laajuisesta liikenneverkosta viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2025;

b)

liitteessä olevassa 2.2 kohdassa lueteltu matka- ja liikennedata kattavasta Euroopan laajuisesta liikenneverkosta viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2026;

c)

liitteessä olevassa 2.1 ja 2.2 kohdassa lueteltu matka- ja liikennedata unionin liikenneverkon muista osista viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2028.

4.   Jäsenvaltiot voivat päättää, että datan haltijoiden on annettava liitteessä olevassa 2.3 kohdassa lueteltu dynaaminen matka- ja liikennedata eri liikennemuodoista kyseisen jäsenvaltion alueella 3 artiklan mukaisesti perustetun kansallisen yhteyspisteen kautta. Tässä tapauksessa datan haltijoiden on käytettävä SIRI CEN/TS 15531 -standardia ja sen myöhempiä versioita tai mitä tahansa koneellisesti luettavaa digitaalista muotoa, jonka voidaan osoittaa olevan täysin yhteensopiva ja yhteentoimiva mainittujen standardien ja teknisten spesifikaatioiden kanssa, mikä voidaan osoittaa myös esimerkiksi automaattisten muuntimien ja validointivälineiden avulla.

5.   Sovellusliittymien, joiden avulla liitteessä lueteltua dynaamista matka- ja liikennedataa voidaan käyttää 3 artiklan mukaisesti perustetun kansallisen yhteyspisteen kautta, on oltava julkisesti datan käyttäjien saatavilla; tarvittaessa käyttäjiltä voidaan edellyttää rekisteröitymistä.

6.   Datan käyttäjien ja datan haltijoiden on tehtävä yhteistyötä varmistaakseen, että mahdollisista dynaamiseen matka- ja liikennedataan liittyvistä epätarkkuuksista ilmoitetaan viipymättä sille datan haltijalle, jolta data on peräisin.

7.   Datan haltijoiden kansallisen yhteyspisteen kautta antamat tiedot eivät saa sisältää asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä henkilötietoja.

6 artikla

Datan päivittäminen

1.   Matkatietopalvelujen on perustuttava viimeisimpään saatavilla olevaan staattiseen, aiempaan, havaintoihin perustuvaan ja dynaamiseen matka- ja liikennedataan.

2.   Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa datassa tapahtuu muutoksia, datan haltijoiden on päivitettävä liitteessä lueteltu staattinen, aiempi, havaintoihin perustuva ja dynaaminen matka- ja liikennedata ja asetettava se saataville 3 artiklan mukaisesti perustetun kansallisen yhteyspisteen kautta riittävän ajoissa, jotta mahdollistetaan datan luotettava ja tehokas uudelleenkäyttö 8 artiklan mukaisesti. Silloin kun muutokset ovat tiedossa etukäteen, datan haltijoiden on myös annettava päivitetty data etukäteen datan käyttäjille. Lisäksi niiden on viipymättä korjattava virheet, jotka ne ovat itse havainneet datassaan tai joista jokin datan käyttäjä tai loppukäyttäjä on niille ilmoittanut.”

5)

Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Matkatietopalvelujen tarjoajien on pyynnöstä annettava toiselle matkatietopalvelujen tarjoajalle staattiseen, aiempaan, havaintoihin perustuvaan ja dynaamisen matka- ja liikennedataan perustuvat reititystulokset.”

6)

Korvataan 8 artiklan 1–4 kohta seuraavasti:

”1.   Liitteessä luetellun matka- ja liikennedatan ja vastaavan metadatan, mukaan lukien sen laatua koskevat tiedot, on oltava saatavilla unionissa sen vaihtoa ja uudelleenkäyttöä varten syrjimättömästi 3 artiklan mukaisesti perustetun kansallisen yhteyspisteen kautta ja riittävän ajoissa, jotta mahdollistetaan datan luotettava ja tehokas uudelleenkäyttö. Datan on oltava tarkkaa, ja sen on oltava ajan tasalla ja perustuttava datan laatua koskeviin vähimmäisvaatimuksiin. Tätä varten jäsenvaltioiden on sovittava yhteistyössä asiaankuuluvien ITS-sidosryhmien kanssa datan laatua koskevista vähimmäisvaatimuksista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua dataa on käytettävä uudelleen puolueettomasti ja mitään datan haltijaa syrjimättä tai suosimatta. Kriteerien, joita käytetään asetettaessa järjestykseen eri liikennemuotojen tai niiden yhdistelmien tai molempien matkavaihtoehtoja, on oltava läpinäkyviä, eivätkä ne saa perustua mihinkään tekijään, joka liittyy suoraan tai välillisesti datan käyttäjän tai loppukäyttäjän henkilöllisyyteen, tai datan uudelleenkäyttöön liittyviin kaupallisiin näkökohtiin, jos sellaisia on, ja niitä on sovellettava syrjimättömästi kaikkiin osallistuviin datan käyttäjiin ja loppukäyttäjiin. Ensimmäisen ensisijaisen matkareitin kuvaus ei saa johtaa loppukäyttäjää harhaan.

3.   Kun staattista, aiempaa, havaintoihin perustuvaa ja dynaamista matka- ja liikennedataa käytetään uudelleen, datan lähde on ilmoitettava, jos datan haltija niin vaatii. Myös staattisen, aiemman, havaintoihin perustuvan ja mahdollisuuksien mukaan dynaamisen datan päivitysväli on ilmoitettava.

4.   Edellä olevan 3 artiklan mukaisesti perustetun yhteyspisteen kautta tarjotun liikenne- ja matkadatan käyttöä koskevat ehdot ja edellytykset voidaan määritellä lisenssisopimuksella. Ehdoilla ei saa tarpeettomasti rajoittaa mahdollisuuksia datan uudelleenkäyttöön, eikä niitä saa käyttää kilpailun rajoittamiseen. Jos lisenssisopimuksia käytetään, niissä on joka tapauksessa asetettava mahdollisimman vähän rajoituksia uudelleenkäytölle. Mahdollisen taloudellisen korvauksen on oltava kohtuullinen ja oikeassa suhteessa kyseessä olevan matka- ja liikennedatan antamisesta ja levittämisestä aiheutuneisiin perusteltuihin kustannuksiin.”

7)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

1.   Jäsenvaltioiden on arvioitava, noudattavatko datan haltijat ja matkatietopalvelujen tarjoajat 3–8 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tekemiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää datan haltijoilta ja matkatietopalvelujen tarjoajilta seuraavat asiakirjat:

a)

kuvaus kansallisen yhteyspisteen kautta saatavilla olevasta matka- ja liikennedatasta, kyseisen datan laatua koskevat tiedot sekä edellytykset sen uudelleenkäytölle;

b)

kuvaus saatavilla olevista matkatietopalveluista, mukaan lukien tarvittaessa yhteydet muihin palveluihin;

c)

näyttöön perustuva ilmoitus 3–8 artiklassa vahvistettujen vaatimusten noudattamisesta;

d)

lisenssi tai matkatietopalvelujen tarjoajan kanssa tehdyt sopimukset.

3.   Jäsenvaltioiden on tarkastettava satunnaisesti 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen ilmoitusten oikeellisuus.”

8)

Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot osana direktiivin 2010/40/EU 17 artiklan 3 kohdassa säädettyjä edistymiskertomuksia:

a)

liitteessä vahvistettujen matka- ja liikennedatatyyppien saatavuuden ja vaihdon osalta saavutettu edistys;

b)

edellä olevan 3 artiklan mukaisesti perustetun kansallisen yhteyspisteen kautta saatavilla olevan liitteessä luetellun datan maantieteellinen laajuus ja sen laatu, mukaan lukien laadun määrittelyperusteet ja laadun valvomiseksi käytettävät keinot;

c)

matkatietopalvelujen yhteenliittäminen;

d)

edellä olevan 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vaatimusten noudattamista koskevan arvioinnin tulokset;

e)

tarvittaessa kuvaus 3 artiklan mukaisesti perustettua kansallista yhteyspistettä koskevista muutoksista.”

9)

Korvataan liite tämän asetuksen liitteen tekstillä.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   EUVL L 207, 6.8.2010, s. 1.

(2)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta ”Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia – Euroopan liikenne tulevaisuuden raiteelle” (COM(2020) 789 final, 9.12.2020).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1926, annettu 31 päivänä toukokuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten multimodaalisten matkatietopalvelujen tarjoamisen osalta (EUVL L 272, 21.10.2017, s. 1).

(4)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta ”Euroopan vihreän kehityksen ohjelma” (COM(2019) 640 final, 11.12.2019).

(5)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta ”Euroopan datastrategia” (COM(2020) 66 final, 19.2.2020).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) 2022/670, annettu 2 päivänä helmikuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä tosiaikaisia liikennetietoja koskevien EU:n laajuisten palvelujen tarjoamisen osalta (EUVL L 122, 25.4.2022, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta (EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1177/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 181/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/782, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2021, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (EUVL L 172, 17.5.2021, s. 1).

(11)  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskevista yhdenmukaisista säännöistä (datasäädös) (COM(2022) 68 final).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1024, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (EUVL L 172, 26.6.2019, s. 56).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).


LIITE

”LIITE

DATALUOKAT

(2, 3, 4, 5, 6, 8 ja 10 artiklassa tarkoitetut)

Liikennemuotojen ja liikennevälineiden ja niihin sisältyvien palvelujen jaottelu tyypeittäin:

Säännöllinen liikenne, esimerkiksi

lentoliikenne, rautatieliikenne, mukaan lukien suurnopeusjunat, tavanomaiset junat ja kevyt raideliikenne, köysiradat, linja-autojen kaukoliikenne, meriliikenne, mukaan lukien lauttaliikenne, sisävesiliikenne, metrot, raitiovaunut, linja-autot, johdinautot.

Kysyntäohjauksinen liikenne, esimerkiksi

sukkulabussi, lossi, kutsuliikenne, taksi, yhteiskyyti, autojen yhteiskäyttö, auton vuokraus, yksityishenkilöiden tarjoamat kyytipalvelut, kaupunkipyörät, polkupyörän lyhyt- tai pitkäaikainen vuokraus, sähköpotkulautojen yhteiskäyttö.

Henkilökohtainen liikenne, esimerkiksi

henkilöauto, moottoripyörä, polkupyörä, potkulauta, kävely.

1.   STAATTISEN, AIEMMAN JA HAVAINTOIHIN PERUSTUVAN MATKA- JA LIIKENNEDATAN TYYPIT

1.1   Palvelutaso 1

a)

Sijaintihaku (lähtöpaikka/määränpää):

i)

Osoitetiedot (kadunnimi, rakennuksen numero, postinumero)

ii)

Topografiset paikat (kaupunki, kylä, esikaupunki, hallinnollinen yksikkö)

iii)

Kohdepisteet (liikennetietoon liittyvät), joihin ihmiset voivat haluta matkustaa

b)

Reittisuunnitelmat: operatiivinen kalenteri, jossa viikonpäivät liitetään päivämääriin

c)

Sijaintihaku (liityntäpisteet) – säännöllinen liikenne ja tapauksen mukaan kysyntäohjauksinen liikenne:

i)

Yksilöidyt liityntäpisteet

ii)

Liityntäpisteiden geometria/kartoitus

d)

Reittisuunnitelman muodostaminen – säännöllinen liikenne ja tapauksen mukaan kysyntäohjauksinen liikenne:

i)

Vaihtoyhteydet

ii)

Oletusvaihtoajat vaihtopaikassa

iii)

Verkkotopologia ja reitit/linjat (topologia)

iv)

Liikenteenharjoittajat

v)

Aikataulut

vi)

Suunnitellut vaihdot taattujen säännöllisten palvelujen välillä

vii)

Toiminta-ajat

viii)

Liityntäpisteiden varustetaso (mukaan lukien laituritiedot, asiakaspalvelu-/neuvontapisteet, lipunmyyntipisteet, hissit/portaat, sisään- ja uloskäyntien sijainti)

ix)

Ajoneuvot, mukaan lukien esteettömyys (esimerkiksi matalalattia; pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa liikkuville suunniteltu) ja ajoneuvossa olevat palvelut (esimerkiksi WC-tilat)

x)

Liityntäpisteiden esteettömyys ja kulkureitit vaihdon yhteydessä (kuten hissit, liukuportaat)

xi)

Avustuspalvelut (kuten onko apua saatavilla paikan päällä)

e)

Reittisuunnitelman muodostaminen:

i)

Tieverkko (mukaan lukien erilliset bussi-/taksikaistat)

ii)

Pyörätieverkko (pyörätiet, erilliset pyöräkaistat, busseille ja polkupyörille tarkoitetut jaetut kaistat, jaettu pyörätie/katu, jaettu pyörätie/jalkakäytävä)

iii)

Jalankulkuverkko ja esteettömyyttä tukevat välineet

1.2   Palvelutaso 2

a)

Sijaintihaku – kysyntäohjauksinen liikenne ja henkilökohtainen liikenne:

i)

Pysäköintipaikkojen sijainti (kadunvarsi- ja muu pysäköinti), mukaan lukien esteettömät pysäköintipaikat vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille

ii)

Liityntäpysäköinti julkisen liikenteen käyttämiseksi

iii)

Liityntäpysäköinti yhteiskyytien käyttämiseksi

iv)

Kaupunkipyöräasemat

v)

Yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikat

vi)

Turvalliset polkupyöräparkit (kuten lukitut polkupyörätallit)

vii)

Potkulautojen pysäköintialueet

b)

Tiedotuspalvelu:

i)

Mistä ja miten voidaan ostaa lippuja säännölliseen liikenteeseen ja kysyntäohjauksiseen liikenteeseen, mukaan lukien vähittäismyyntikanavat, toimitustavat, maksutavat

ii)

Missä ja miten pysäköinti maksetaan, mukaan lukien vähittäismyyntikanavat, toimitustavat, maksutavat

c)

Lisätiedot – säännöllinen liikenne ja tapauksen mukaan kysyntäohjauksinen liikenne:

i)

Yleiset perusmaksut:

Tariffialuetiedot (maksuvyöhykkeet/pysäkit ja hintaportaat)

Perustariffirakenne (pisteestä pisteeseen, mukaan lukien päivä- ja viikkotariffit, vyöhyketariffit, tasatariffit)

ii)

Ajoneuvojen varustetaso, mukaan lukien matkustusluokat, wifi-yhteys, polkupyörien kuljetusmahdollisuus ja -ehdot

1.3   Palvelutaso 3

a)

Yleisiä perusmaksuja ja erikoismaksuja koskeva yksityiskohtainen haku – säännöllinen liikenne ja tapauksen mukaan kysyntäohjauksinen liikenne:

i)

Matkustajaluokat (käyttäjäluokat, kuten aikuinen, lapsi, eläkeläinen, opiskelija, varusmies, veteraani, vammainen tai liikuntarajoitteinen, ja niiden edellytykset sekä matkustusluokat)

ii)

Yleiset lipputuotteet (käyttöoikeudet kuten vyöhyke/pisteestä pisteeseen, mukaan lukien päivä- ja viikkoliput/kertaliput/meno-paluuliput, käytön edellytykset, peruskäyttöehdot kuten voimassaoloaika/liikenteenharjoittaja/matkustusaika/vaihtaminen, perushinta pisteestä pisteeseen erilaisille lähtö- ja määräpistepareille, mukaan lukien päivä- ja viikkohinnat/vyöhykehinnat/tasahinnat)

iii)

Erikoismaksutuotteet: tarjoukset, joihin liittyy erityisiä lisäehtoja, kuten tarjoushinnat, ryhmähinnat, kausiliput, yhdistetyt tuotteet, joissa on yhdistetty erilaisia tuotteita ja lisätuotteita, kuten pysäköinti ja matkustus, vähimmäisaika perillä

iv)

Kaupalliset perusehdot, kuten palautus/korvaaminen/vaihtaminen/siirtäminen

v)

Varausta koskevat perusehdot, kuten myyntiaika, voimassaoloaika, reittirajoitukset, peräkkäiset vyöhykemaksut, vähimmäisaika perillä

b)

Tiedotuspalvelu – kysyntäohjauksinen liikenne: Miten kysyntäohjauksiset liikennepalvelut varataan, mukaan lukien vähittäismyyntikanavat, toimitustavat, maksutavat

c)

Reittisuunnitelmat:

i)

Pyöräilyverkon yksityiskohtaiset tiedot (pinnan laatu, pyöräily rinnakkain, muun liikenteen kanssa jaettu tila, pyöräily tiellä/maastossa, maisemareitit, jalankulkualueet, kääntymis- tai kulkurajoitukset (esimerkiksi liikennevirtaa vastaan))

ii)

Parametrit, joita tarvitaan ympäristötekijöiden laskemiseksi, kuten kasvihuonekaasupäästöt ajoneuvotyyppiä tai matkustajakilometriä tai käveltyä kilometriä kohti

iii)

Parametrit, joita tarvitaan perinteisten ja vaihtoehtoisten polttoaineiden kulutuksen laskemiseksi

d)

Reittisuunnitelman muodostaminen: arvioidut matka-ajat viikonpäivittäin ja aikaväleittäin kullekin liikennemuodolle / liikennemuotojen yhdistelmälle

1.4   Palvelutaso 4

a)

Myöhästymisiä koskeva aiempi matka- ja liikennedata – säännöllinen liikenne ja tapauksen mukaan kysyntäohjauksinen liikenne

b)

Myöhästymisiä ja ohitusaikoja koskeva havaintoihin perustuva data – säännöllinen liikenne:

i)

Myöhästymisen pituus ja, jos mahdollista, syy rautateiden henkilöliikenteessä, kun kyseessä on vähintään 60 minuutin myöhästyminen (asetuksen (EU) 2021/782 19 artiklan mukaisesti)

ii)

Lähdön viivästymisen kesto ja, jos mahdollista, syy merien ja sisävesien matkustajaliikenteessä, kun lähtö viivästyy yli 90 minuuttia (asetuksen (EU) N:o 1177/2010 18 artiklan mukaisesti)

iii)

Lähdön viivästymisen kesto ja, jos mahdollista, syy säännöllisessä linja-autoliikenteessä, kun aikataulun mukainen matka on 250 km tai enemmän ja lähtö terminaalista viivästyy yli 120 minuuttia (asetuksen (EU) N:o 181/2011 19 artiklan mukaisesti)

iv)

Viivästymisen kesto ja, jos mahdollista, syy, kun lennon lähtö viivästyy vähintään 120 minuuttia tai saapuminen viivästyy vähintään 180 minuuttia (asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 ja 6 artiklan mukaisesti)

c)

Peruutuksia koskeva havaintoihin perustuva data – säännöllinen liikenne:

i)

Peruutukset ja, jos mahdollista, niiden syy rautateiden henkilöliikenteessä

ii)

Peruutukset ja, jos mahdollista, niiden syy merien ja sisävesien matkustajaliikenteessä

iii)

Peruutukset ja, jos mahdollista, niiden syy säännöllisessä linja-autoliikenteessä, kun aikataulun mukainen matka on 250 km tai enemmän

iv)

Lentojen peruutukset ja, jos mahdollista, niiden syy

d)

Pysäköintimaksuja koskevat tiedot

2.   DYNAAMISEN MATKA- JA LIIKENNEDATAN TYYPIT

2.1   Palvelutaso 1

Ohitusajat, matkasuunnitelmat ja lisätiedot:

i)

Häiriöt, kuten suljetut reitin osat ja/tai kiertotiet, ja niiden syy, jos mahdollista

ii)

Reaaliaikaiset tilannetiedot, kuten palvelujen arvioidut lähtö- ja saapumisajat, myöhästymiset, peruutukset, taattujen yhteyksien seuranta

iii)

Liityntäpisteen ominaisuuksien tilanne (mukaan lukien dynaamiset laituritiedot, toiminnassa olevat hissit/liukuportaat, suljetut sisään- ja uloskäynnit) – säännöllinen liikenne

2.2   Palvelutaso 2

a)

Pysäköintimaksuista tiedottaminen – kysyntäohjauksinen liikenne ja henkilökohtainen liikenne

b)

Saatavuuden tarkistaminen ja sijainti – kysyntäohjauksinen liikenne ja tapauksen mukaan henkilökohtainen liikenne

i)

Yhteiskäyttöautojen saatavuus ja sijainti, kaupunkipyörien saatavuus ja sijainti, yhteiskäytössä olevien potkulautojen saatavuus ja sijainti sekä muiden yhteiskäyttöajoneuvojen saatavuus ja sijainti

ii)

Pysäköintipaikkojen saatavuus (kadunvarsi- ja muu pysäköinti)

2.3   Palvelutaso 3

Ajoneuvon varausaste – säännöllinen liikenne ja tapauksen mukaan kysyntäohjauksinen liikenne


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/490/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)


Top