EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:279:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 279, 01. marraskuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 279
43. vuosikerta
1. marraskuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2418/2000, annettu 31 päivänä lokakuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 2419/2000, annettu 31 päivänä lokakuuta 2000, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1531/2000 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 14. osittaista tarjouskilpailua varten 3
Komission asetus (EY) N:o 2420/2000, annettu 31 päivänä lokakuuta 2000, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 4
Komission asetus (EY) N:o 2421/2000, annettu 31 päivänä lokakuuta 2000, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 2422/2000, annettu 31 päivänä lokakuuta 2000, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 2423/2000, annettu 31 päivänä lokakuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 2424/2000, annettu 31 päivänä lokakuuta 2000, kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta 13
*Komission asetus (EY) N:o 2425/2000, annettu 31 päivänä lokakuuta 2000, maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liitteessä I olevan 15 ryhmän muuttamisesta 14
*Komission asetus (EY) N:o 2426/2000, annettu 31 päivänä lokakuuta 2000, neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 94/92 muuttamisesta 19
*Komission asetus (EY) N:o 2427/2000, annettu 31 päivänä lokakuuta 2000, luvan antamisesta siirtoihin Pakistanin islamilaisesta tasavallasta peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden määrällisten rajoitusten rajoissa 20
*Komission asetus (EY) N:o 2428/2000, annettu 31 päivänä lokakuuta 2000, oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuodeksi 2000/2001 annetun asetuksen (EY) N:o 2366/98 1 artiklan 1 kohdasta ja 20 artiklan 1 kohdasta poikkeamisesta Portugalin osalta 21
Komission asetus (EY) N:o 2429/2000, annettu 31 päivänä lokakuuta 2000, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 23
Komission asetus (EY) N:o 2430/2000, annettu 31 päivänä lokakuuta 2000, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta 26
Komission asetus (EY) N:o 2431/2000, annettu 31 päivänä lokakuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavista tuen määristä 28
Komission asetus (EY) N:o 2432/2000, annettu 31 päivänä lokakuuta 2000, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta 30
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/55/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, loistelamppujen virranrajoittimien energiatehokkuusvaatimuksista 33
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteiset lausumat 39
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/61/EY, annettu 10 päivänä lokakuuta 2000, vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY muuttamisesta 40
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/62/EY, annettu 10 päivänä lokakuuta 2000, vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY muuttamisesta 44

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2000/668/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2000, valtiontuista, joita Italia on lain nro 549/95 nojalla myöntänyt veronhuojennuksien muodossa laivanrakennusteollisuuden yrityksille (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2448) (1) 46
2000/669/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä lokakuuta 2000, elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellisessä tutkimisessa toteutettavaan jäsenvaltioiden yhteistyöhön liittyvästä luettelosta ja suoritettavien tehtävien jakamisesta tehdyn päätöksen 94/652/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3034) (1) 49
2000/670/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä lokakuuta 2000, luvan antamisesta jäsenvaltioille hyväksyä tilapäisesti sellaisen metsänviljelyaineiston pitäminen kaupan, joka ei täytä neuvoston direktiivien 66/404/ETY ja 71/161/ETY vaatimuksia (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2825) 52
2000/671/EC
*Komission päätös, tehty 31 päivänä lokakuuta 2000, eräistä lampaiden bluetongue-taudin vastaisista suojatoimenpiteistä Korsikassa Ranskassa (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3272) (1) 62

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2254/2000, annettu 10 päivänä lokakuuta 2000, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta (EYVL L 258, 12.10.2000) 63
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2405/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä (EYVL L 276, 28.10.2000) 63
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top