EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1255

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1255/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014 , vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 täydentämisestä vahvistamalla vuotuisten ja lopullisten täytäntöönpanokertomusten sisältö, mukaan luettuna yhteisten indikaattoreiden luettelo

OJ L 337, 25.11.2014, p. 46–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1255/oj

25.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/46


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1255/2014,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014,

vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 täydentämisestä vahvistamalla vuotuisten ja lopullisten täytäntöönpanokertomusten sisältö, mukaan luettuna yhteisten indikaattoreiden luettelo

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta 11 päivänä maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 223/2014 edellytetään, että komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään asetuksen muita kuin keskeisiä osia vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston osalta.

(2)

Asetuksessa (EU) N:o 223/2014 edellytetään, että jäsenvaltiot toimittavat komissiolle vuotuiset ja lopulliset täytäntöönpanokertomukset, joihin sisältyy tietoja toimenpideohjelmien täytäntöönpanosta, mukaan luettuna tiedot yhteisistä ja tapauksen mukaan ohjelmakohtaisista indikaattoreista.

(3)

Jotta voidaan varmistaa toimenpideohjelmien täytäntöönpanon asianmukainen seuranta ja niiden panos rahaston erityistavoitteiden saavuttamiseen, olisi annettava säännöksiä vuotuisten ja lopullisten täytäntöönpanokertomusten sisällöstä sekä niiden yhteisten indikaattoreiden luettelosta, jotka on ilmoitettava.

(4)

Tässä asetuksessa vahvistettavat vaatimukset olisi rajattava vain välttämättömiin ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o 223/2014 säännökset sekä yksilöiden suojeluun henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaaseen liikkuvuuteen sovellettava unionin lainsäädäntö, etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (2).

(5)

Jotta voidaan ottaa huomioon toimenpideohjelmasta I ja II tuettujen toimenpiteiden erilainen luonne ja asetuksessa (EU) N:o 223/2014 vahvistetut kumpaankin toimenpideohjelmaan sovellettavat eri säännökset, kummankin toimenpideohjelman osalta olisi sovellettava erilaisia vaatimuksia vuotuisten ja lopullisten täytäntöönpanokertomusten sisällön sekä ilmoitettavien yhteisten indikaattoreiden luettelon osalta. Jotta voidaan ottaa huomioon erityinen tarve suojella rahastosta tuettavien henkilöiden ihmisarvoa sekä vähentää tuensaajien hallinnollista rasitetta vain välttämättömään vähimmäistasoon asetuksessa (EU) N:o 223/2014 vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, tiettyjen indikaattoreiden arvo on määritettävä kumppaniorganisaatioiden tietoihin perustuvien arvioiden eikä loppukäyttäjien toimittamien tietojen perusteella.

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden pikaisen soveltamisen varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetusta (EU) N:o 223/2014 täydentävät säännökset vuotuisten ja lopullisten täytäntöönpanokertomusten sisällön osalta, mukaan luettuna yhteisten indikaattoreiden luettelo.

2 artikla

Vuotuisten ja lopullisten täytäntöönpanokertomusten sisältö ja indikaattoreiden luettelo

(asetuksen (EU) N:o 223/2014 13 artiklan 6 kohta)

1.   Vuotuisissa ja lopullisissa täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä seuraavat seikat:

a)

Tiedot ohjelman täytäntöönpanosta viittaamalla osittain tai kokonaan päätökseen saatujen toimenpiteiden yhteisiin indikaattoreihin.

b)

Toimia koskevat tiedot ja niiden arviointi ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o 223/2014 5 artiklan 6 ja 11 kohdassa sekä tapauksen mukaan 13 kohdassa esitetyt periaatteet.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi toimenpideohjelmaa II koskevissa vuotuisissa ja lopullisissa täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä tiedot ohjelmakohtaisista indikaattoreista ja määrällisistä tavoitteista sekä tulosindikaattoreiden muutoksista samoin kuin tiedot ja arviointi edistymisestä toimenpideohjelman erityistavoitteiden saavuttamisessa.

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut indikaattorit luetellaan liitteessä.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi lopullisessa täytäntöönpanokertomuksessa sekä vuosien 2017 ja 2022 vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä tiedot ja arviointi siitä, miten asetuksen (EU) N:o 223/2014 3 artiklassa täsmennettyjen rahaston erityis- ja kokonaistavoitteiden saavuttamisessa on edistytty.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 72, 12.3.2014, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).


LIITE

TOIMENPIDEOHJELMAA I JA II KOSKEVAT YHTEISET INDIKAATTORIT

Panosindikaattorit

1)

Asiakirjassa, jossa määritetään kullekin toimenpiteelle asetetut tukiedellytykset, hyväksyttyjen tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärä

2)

Toimenpiteiden täytäntöönpanosta tuensaajille aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärä

josta tapauksen mukaan:

a)

Elintarvikeapuun liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanosta tuensaajille aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärä

b)

Perushyödykkeiden hankintaan liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanosta tuensaajille aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärä

3)

Komissiolle ilmoitettujen tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärä

Nämä tiedot on ilmoitettava euroina.

TOIMENPIDEOHJELMAA I KOSKEVAT YHTEISET INDIKAATTORIT

Jaettua elintarvikeapua koskevat tuotosindikaattorit (1)

4)

Hedelmien ja vihannesten määrä

5)

Lihan, kananmunien, kalan ja äyriäisten määrä

6)

Jauhojen, leivän, perunoiden, riisin ja muiden tärkkelystuotteiden määrä

7)

Sokerin määrä

8)

Maitotuotteiden määrä

9)

Rasvojen ja öljyjen määrä

10)

Einesten ja muiden elintarvikkeiden (jotka eivät sisälly edellä mainittuihin luokkiin) määrä

11)

Jaetun elintarvikeavun kokonaismäärä

josta:

a)

Niiden elintarvikkeiden osuus, joiden osalta toimenpideohjelmasta maksettiin vain kuljetus, jakelu ja varastointi (%)

b)

Rahastosta yhteisrahoitettujen elintarvikkeiden osuus kumppaniorganisaatioiden jakamien elintarvikkeiden kokonaismäärästä (%) (2)

12)

Niiden jaettujen aterioiden (3) kokonaismäärä, jotka rahoitettiin osittain tai kokonaan toimenpideohjelmasta

13)

Niiden jaettujen elintarvikepakettien (4) kokonaismäärä, jotka rahoitettiin osittain tai kokonaan toimenpideohjelmasta

Jaettua elintarvikeapua koskevat tulosindikaattorit (5)

14)

Elintarvikeapua saavien henkilöiden kokonaismäärä

josta:

a)

Enintään 15-vuotiaiden lukumäärä

b)

Vähintään 65-vuotiaiden lukumäärä

c)

Naisten lukumäärä

d)

Maahanmuuttajien, ulkomaalaistaustaisten, vähemmistöjen (myös marginalisoituneiden yhteisöjen kuten romanien) lukumäärä

e)

Vammaisten lukumäärä

f)

Kodittomien lukumäärä

Jaettuja perushyödykkeitä koskevat tuotosindikaattorit

15)

Jaettujen tavaroiden rahallinen kokonaisarvo

josta:

a)

Lapsille tarkoitettujen tavaroiden rahallinen kokonaisarvo

b)

Kodittomille tarkoitettujen tavaroiden rahallinen kokonaisarvo

c)

Muille kohderyhmille tarkoitettujen tavaroiden rahallinen kokonaisarvo

16)

Luettelo lapsille jaetuista tärkeimmistä tavaraluokista (6)

a)

Vauvanvaatteet ja -varusteet

b)

Koululaukut

c)

Lehtiöt, vihot, kynät, maalausvälineet ja muut koulutarvikkeet (muut kuin vaatteet)

d)

Liikuntavarusteet (esim. urheilukengät, trikoot, uimapuvut)

e)

Vaatteet (esim. talvitakit, kengät, koulupuvut)

f)

Muu luokka — täsmennetään

17)

Luettelo kodittomille jaetuista tärkeimmistä tavaraluokista (6)

a)

Makuupussit/huovat

b)

Keittiövarusteet (esim. kattilat, pannut, ruokailuvälineet)

c)

Vaatteet (esim. talvitakit, kengät)

d)

Liinavaatteet (pyyhkeet, vuodevaatteet)

e)

Hygieniatarvikkeet (esim. ensiapusetti, saippua, hammasharja, kertakäyttöinen partahöylä)

f)

Muu luokka — täsmennetään

18)

Luettelo muille kohderyhmille jaetuista tärkeimmistä tavaraluokista (6)

a)

Luokat täsmennettävä

Jaettuja perushyödykkeitä koskevat tulosindikaattorit (5)

19)

Perushyödykkeitä saavien henkilöiden kokonaismäärä

josta:

a)

Enintään 15-vuotiaiden lukumäärä

b)

Vähintään 65-vuotiaiden lukumäärä

c)

Naisten lukumäärä

d)

Maahanmuuttajien, ulkomaalaistaustaisten, vähemmistöjen (myös marginalisoituneiden yhteisöjen kuten romanien) lukumäärä

e)

Vammaisten lukumäärä

f)

Kodittomien lukumäärä

TOIMENPIDEOHJELMAA II KOSKEVAT YHTEISET INDIKAATTORIT

Sosiaalisen osallisuuden edistämiseen tarkoitettua tukea koskevat tuotosindikaattorit

20)

Sosiaalisen osallisuuden edistämiseen tarkoitettua tukea saavien henkilöiden kokonaismäärä

josta:

a)

Enintään 15-vuotiaiden lukumäärä

b)

Vähintään 65-vuotiaiden lukumäärä

c)

Naisten lukumäärä

d)

Maahanmuuttajien, ulkomaalaistaustaisten, vähemmistöjen (myös marginalisoituneiden yhteisöjen kuten romanien) lukumäärä

e)

Vammaisten lukumäärä

f)

Kodittomien lukumäärä

Nämä toimenpideohjelmaa II koskevat tiedot ovat direktiivin 95/46/EY 7 artiklan mukaisia henkilötietoja. Niiden käsittely on tarpeen rekisterinpitäjälle asetetun lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi (direktiivin 95/46/EY 7 artiklan c alakohta). Direktiivin 95/46/EY 2 artiklassa esitetään rekisterinpitäjän määritelmä.


(1)  Indikaattorit 4–11 sisältävät seuraavia tuotteita missä tahansa muodossa, esim. tuoreena, tölkitettynä ja pakastettuna, ja ne olisi ilmoitettava tonneina.

(2)  Tämän indikaattorin arvot määritetään kumppaniorganisaatioiden tietoihin perustuvan arvion perusteella.

(3)  ’Ateria’ voidaan määritellä kumppaniorganisaation/toimenpiteen/hallintoviranomaisen tasolla. Tämän indikaattorin arvot määritetään kumppaniorganisaatioiden arvioinnin perusteella.

(4)  ’Elintarvikepaketti’ voidaan määritellä kumppaniorganisaation/toimenpiteen/hallintoviranomaisen tasolla. Pakkausten ei tarvitse olla standardoituja koon tai sisällön suhteen. Tämän indikaattorin arvot määritetään kumppaniorganisaatioiden arvioinnin perusteella.

(5)  Näiden indikaattoreiden arvot määritetään kumppaniorganisaatioiden tietoihin perustuvan arvion perusteella. Ei odoteta eikä edellytetä, että arvot perustuvat loppukäyttäjien toimittamiin tietoihin.

(6)  Luetteloon on sisällytettävä kaikki merkitykselliset luokat, jotka kattavat vähintään 75 prosenttia jaetuista tavaroista.


Top