EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0284

Komission asetus (EU) N:o 284/2011, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2011 , erityisten edellytysten ja yksityiskohtaisten menettelyjen vahvistamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueelta peräisin olevien tai niistä lähetettyjen polyamidista ja melamiinista valmistettujen muovisten taloustavaroiden tuontia varten

OJ L 77, 23.3.2011, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 167 - 171

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/04/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/284/oj

23.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 77/25


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 284/2011,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2011,

erityisten edellytysten ja yksityiskohtaisten menettelyjen vahvistamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueelta peräisin olevien tai niistä lähetettyjen polyamidista ja melamiinista valmistettujen muovisten taloustavaroiden tuontia varten

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) ja erityisesti sen 48 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivissä 2002/72/EY (2) vahvistetaan erityisiä edellytyksiä, jotka liittyvät muovisiin tarvikkeisiin, joiden on tarkoitus joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, mukaan luettuna niiden koostumusta koskevia vaatimuksia sekä niissä käytettäväksi sallittuja aineita koskevia rajoituksia ja eritelmiä.

(2)

Elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän kautta on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (3) 50 artiklan mukaisesti saatu useita ilmoituksia ja hälytyksiä, jotka liittyvät Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, tai Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueelta, jäljempänä ’Hongkong’, unioniin tuotuihin elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin tarvikkeisiin, joista vapautuu elintarvikkeisiin tai elintarvikesimulantteihin kemikaaleja suurempia määriä kuin unionin lainsäädännössä sallitaan.

(3)

Kyseiset ilmoitukset ja hälytykset liittyvät etupäässä polyamidista ja melamiinista valmistettuihin muovisiin taloustavaroihin, jotka eivät täytä niitä direktiivin 2002/72/EY liitteessä V olevassa A jaksossa ja liitteessä II olevassa A jaksossa vahvistettuja vaatimuksia, jotka koskevat primaaristen aromaattisten amiinien ja formaldehydin vapautumista elintarvikkeisiin.

(4)

Primaariset aromaattiset amiinit, jäljempänä ’PAA-yhdisteet’, muodostavat yhdisteryhmän, johon kuuluvista yhdisteistä osa on karsinogeenisia ja eräiden muiden epäillään olevan karsinogeeneja. PAA-yhdisteitä voi syntyä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tarkoitetuissa tarvikkeissa niiden sisältämien epäpuhtauksien tai hajoamistuotteiden vuoksi.

(5)

Kiinasta tai Hongkongista peräisin olevien tai niistä lähetettyjen polyamidista valmistettujen taloustavaroiden on ilmoitettu vapauttavan suuria määriä PAA-yhdisteitä elintarvikkeisiin.

(6)

Direktiivissä 2002/72/EY sallitaan formaldehydin käyttö muovien valmistuksessa, kunhan muovista ei vapaudu elintarvikkeisiin enempää kuin 15 mg/kg formaldehydiä (ainekohtaisen siirtymän raja-arvo SML ilmaistuna formaldehydin ja heksametyleenitetramiinin kokonaismääränä).

(7)

Kiinasta ja Hongkongista peräisin olevien tai niistä lähetettyjen melamiinista valmistettujen taloustavaroiden on ilmoitettu vapauttavan sallittua suurempia määriä formaldehydiä elintarvikkeisiin.

(8)

Tehdäkseen paremmin tunnetuksi niitä unionin lainsäädännössä vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien tarvikkeiden tuonnissa unioniin, komissio on muutaman viime vuoden kuluessa toteuttanut useita toimenpiteitä, kuten järjestänyt koulutusta Kiinan valvontaviranomaisille ja alan teollisuudelle.

(9)

Näistä toimenpiteistä huolimatta elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto havaitsi Kiinaan ja Hongkongiin vuonna 2009 tekemillään tarkastusmatkoilla vakavia puutteita siinä virallisessa valvontajärjestelmässä, jota sovelletaan unioniin vietäväksi tarkoitettuihin, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin muovisiin tarvikkeisiin; lisäksi havaittiin, että suuret määrät Kiinasta tai Hongkongista peräisin olevia tai niistä lähetettyjä polyamidista ja melamiinista valmistettuja muovisia taloustarvikkeita eivät edelleenkään täytä unionin lainsäädännön vaatimuksia.

(10)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1935/2004 (4) vahvistetaan erityiset säännökset, jotka liittyvät elintarvikkeiden kanssa suoraan tai välillisesti kosketukseen joutuviin materiaaleihin tai tarvikkeisiin, mukaan luettuna tietyt yleiset ja erityiset vaatimukset, jotka näiden materiaalien ja tarvikkeiden olisi täytettävä. Asetuksen 24 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä virallisia tarkastuksia valvoakseen tämän asetuksen soveltamista elintarvikkeiden ja rehujen virallista valvontaa koskevan unionin lainsäädännön asianomaisten säännösten mukaisesti. Säännökset vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 882/2004.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 882/2004 48 artiklan 1 kohdassa säädetään, että siltä osin kuin edellytyksistä ja yksityiskohtaisista menettelyistä, joita on noudatettava tuotaessa tavaroita kolmansista maista, ei säädetä unionin lainsäädännössä, komissio vahvistaa ne tarvittaessa.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 882/2004 48 artiklan 2 kohdassa säädetään mahdollisuudesta vahvistaa tietyistä kolmansista maista tuleville tuotteille erityisiä tuontiedellytyksiä kyseisiin tuotteisiin liittyvien riskien mukaan.

(13)

Jotta voitaisiin minimoida ne terveysriskit, joita Kiinasta tai Hongkongista peräisin olevat tai niistä lähetetyt polyamidista ja melamiinista valmistetut muoviset taloustarvikkeet voivat aiheuttaa, kunkin näitä tuotteita sisältävän lähetyksen mukana olisi seurattava asianmukaiset asiakirjat, joihin sisältyvät analyysitulokset osoittavat, että lähetys täyttää direktiivissä 2002/72/EY asetetut PAA-yhdisteiden ja formaldehydin vapautumista koskevat vaatimukset.

(14)

Jotta Kiinasta tai Hongkongista peräisin olevien tai niistä lähetettyjen polyamidista ja melamiinista valmistettujen muovisten taloustavaroiden valvonnan organisointia voitaisiin tehostaa, asianomaisten tuojien tai niiden edustajien olisi ilmoitettava etukäteen lähetysten saapumisesta ja luonteesta. Jäsenvaltioilla olisi vastaavasti oltava mahdollisuus nimetä erityisiä ensimmäisiä tulopaikkoja, joiden kautta näitä tavaroita sisältävät lähetykset voidaan tuoda unionin alueelle. Nämä tiedot olisi saatettava julkisesti saataville.

(15)

Jotta Kiinasta tai Hongkongista peräisin olevien tai niistä lähetettyjen polyamidista ja melamiinista valmistettujen muovisten taloustavaroiden valvonta olisi unionin tasolla jokseenkin yhdenmukaista, olisi tässä asetuksessa määriteltävä menettely asetuksen (EY) N:o 882/2004 2 artiklassa määriteltyä virallista valvontaa varten. Valvonnassa olisi suoritettava asiakirja-, tunnistus- ja fyysisiä tarkastuksia.

(16)

Jos fyysisissä tarkastuksissa havaitaan vaatimustenvastaisuuksia, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava niistä viipymättä komissiolle elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän kautta.

(17)

Jäsenvaltioiden pitäisi voida erityisissä tapauksissa myöntää lupa Kiinasta tai Hongkongista peräisin olevia tai niistä lähetettyjä polyamidista ja melamiinista valmistettuja muovisia taloustavaroita sisältävien lähetysten kuljettamiseen ensimmäisestä tulopaikasta eteenpäin, kunhan määräpaikan toimivaltaisen viranomaisen kanssa tehdään järjestelyt, joilla voidaan varmistaa lähetysten jäljitettävyys fyysisten tarkastusten tuloksia odoteltaessa, jotta toimivaltainen viranomainen voisi käsitellä tällaisten lähetysten tuontia tehokkaasti.

(18)

Kiinasta tai Hongkongista peräisin olevat tai niistä lähetetyt polyamidista ja melamiinista valmistetut muoviset taloustavarat olisi luovutettava vapaaseen liikkeeseen vasta sitten, kun kaikki tarkastukset on saatettu loppuun ja niiden tulokset ovat tiedossa. Tarkastusten tulokset olisi sitä varten annettava tulliviranomaisten käyttöön, ennen kuin tavarat voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

(19)

Olisi vahvistettava menettely, jolla näistä tarkastuksista saadut tiedot kirjataan. Tiedot olisi toimitettava säännöllisesti komissiolle.

(20)

Tämän asetuksen säännöksiä olisi tarkasteltava määräajoin ottaen huomioon jäsenvaltioilta saadut tiedot.

(21)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan erityiset edellytykset ja yksityiskohtaiset menettelyt Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ‘Kiina’, ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueelta, jäljempänä ‘Hongkong’, peräisin olevien tai niistä lähetettyjen polyamidista ja melamiinista valmistettujen muovisten taloustavaroiden tuontia varten.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’Muovisilla taloustavaroilla’ tarkoitetaan direktiivin 2002/72/EY 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa kuvattuja muovisia tarvikkeita, jotka luokitellaan CN-koodiin ex 3924 10 00.

b)

’Lähetyksellä’ tarkoitetaan polyamidista tai melamiinista valmistettuja muovisia taloustavaroita, jotka kuuluvat samojen asiakirjojen piiriin, kuljetetaan samalla kuljetusvälineellä ja tulevat samasta kolmannesta maasta.

c)

’Toimivaltaisilla viranomaisilla’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 882/2004 4 artiklan mukaisesti nimettyjä toimivaltaisia viranomaisia.

d)

’Ensimmäisellä tulopaikalla’ tarkoitetaan paikkaa, jonka kautta lähetys saapuu unioniin.

e)

’Asiakirjatarkastuksella’ tarkoitetaan tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen tarkastamista.

f)

’Tunnistustarkastuksella’ tarkoitetaan silmämääräistä tarkastamista sen varmistamiseksi, että lähetyksen mukana seuraavat asiakirjat vastaavat lähetyksen sisältöä.

g)

’Fyysisellä tarkastuksella’ tarkoitetaan näytteenottoa analyysia ja laboratoriotestausta tai muita sellaisia tarkastuksia varten, joita tarvitaan sen varmentamiseksi, että direktiivissä 2002/72/EY vahvistetut PAA-yhdisteiden ja formaldehydin vapautumista koskevat vaatimukset täyttyvät.

3 artikla

Tuontiedellytykset

1.   Kiinasta tai Hongkongista peräisin olevia tai niistä lähetettyjä polyamidista ja melamiinista valmistettuja muovisia taloustavaroita saa tuoda jäsenvaltioihin vain siinä tapauksessa, että tuoja toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle kunkin lähetyksen osalta asianmukaisesti täytetyn vakuutuksen, jossa vahvistetaan, että lähetys täyttää ne primaarien aromaattisten amiinien ja formaldehydin vapautumista koskevat vaatimukset, jotka vahvistetaan direktiivin 2002/72/EY liitteessä V olevassa A jaksossa ja liitteessä II olevassa A jaksossa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen malli vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä. Vakuutus on laadittava jollakin sen jäsenvaltion virallisella kielellä, johon lähetys tuodaan.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen mukana on oltava laboratorioseloste, josta käyvät ilmi seuraavat:

a)

polyamidista valmistettujen taloustavaroiden osalta analyysitulokset, jotka osoittavat, ettei kyseisistä tavaroista vapaudu havaittavia määriä primaareja aromaattisia amiineja elintarvikkeisiin tai elintarvikesimulantteihin; toteamisrajaa sovelletaan primaaristen aromaattisten amiinien summaan; analyysissa käytettäväksi primaaristen aromaattisen amiinien toteamisrajaksi vahvistetaan elintarvikkeiden tai elintarvikesimulattien osalta 0,01 mg/kg

b)

polyamidista valmistettujen taloustavaroiden osalta analyysitulokset, jotka osoittavat, ettei kyseisistä tavaroista vapaudu primaareja aromaattisia amiineja elintarvikkeisiin tai elintarvikesimulantteihin enempää kuin 15 mg/kg elintarviketta.

4.   Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tämän asetuksen liitteessä vahvistetussa vakuutuksessa, voidaanko tavarat hyväksyä luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen vai ei, sen mukaan, täyttävätkö ne 1 kohdassa tarkoitetut, direktiivissä 2002/72/EY säädetyt vaatimukset.

4 artikla

Ennakkoilmoitus lähetyksistä

Tuojien tai niiden edustajien on ilmoitettava ensimmäisen tulopaikan toimivaltaiselle viranomaiselle Kiinasta tai Hongkongista peräisin olevien tai niistä lähetettyjen lähetysten varsinaisesta saapumisesta vähintään kaksi työpäivää ennen arvioitua saapumispäivää ja -aikaa.

5 artikla

Ilmoitus ensimmäisestä tulopaikasta

Jos jäsenvaltiot päättävät nimetä ensimmäisen tulopaikan Kiinasta tai Hongkongista peräisin oleville tai niistä lähetetyille lähetyksille, niiden on julkaistava internetissä ajantasainen luettelo kyseisistä tulopaikoista ja ilmoitettava kyseinen internetosoite komissiolle.

Komissio julkaisee luettelon verkkosivuillaan; luettelossa annetaan tiedoksi myös linkit kansallisiin ensimmäisten tulopaikkojen luetteloihin.

6 artikla

Ensimmäisellä tulopaikalla tehtävät tarkastukset

1.   Ensimmäisen tulopaikan toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä seuraavat tarkastukset:

a)

asiakirjatarkastukset kaikista lähetyksistä kahden työpäivän kuluessa niiden saapumisesta;

b)

tunnistus- ja fyysiset tarkastukset mukaan luettuna myös laboratorioanalyysi 10 prosentista lähetyksiä, siten, että tuojat tai niiden edustajat eivät voi ennakoida, kohdistuuko johonkin tiettyyn lähetykseen tällaisia tarkastuksia; fyysisten tarkastusten tulosten on oltava saatavilla heti, kun se on teknisesti mahdollista.

2.   Jos 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa laboratorioanalyysissa havaitaan sääntöjenvastaisuuksia, toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi ilmoitettava tuloksista komissiolle asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklalla perustetun elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän kautta.

7 artikla

Edelleenkuljetus

Ensimmäisen tulopaikan toimivaltainen viranomainen voi myöntää luvan Kiinasta tai Hongkongista peräisin olevien tai niistä lähetettyjen lähetysten edelleenkuljetukselle odoteltaessa 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tarkastusten tuloksia.

Jos toimivaltainen viranomainen myöntää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun luvan, sen on ilmoitettava siitä määräpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle ja toimitettava jäljennös 3 artiklassa säädetystä, liitteessä vahvistetusta asianmukaisesti täytetystä vakuutuksesta sekä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tarkastuksen tulokset heti, kun ne ovat saatavilla.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on asianmukaiset järjestelyt, joilla huolehditaan siitä, että lähetykset pysyvät toimivaltaisten viranomaisten jatkuvassa valvonnassa ja että niitä ei voida käsitellä asiattomasti odoteltaessa 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tarkastusten tuloksia.

8 artikla

Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Kiinasta tai Hongkongista peräisin olevat tai niistä lähetetyt polyamidista ja melamiinista valmistetut muoviset taloustavarat voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen sillä edellytyksellä, että tulliviranomaisille esitetään 3 artiklassa säädetty, liitteessä vahvistettu vakuutus, joka on täytetty asianmukaisesti.

9 artikla

Komissiolle toimitettavat raportit

1.   Kun 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset tehdään, toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä kirjaa seuraavista:

a)

tarkat tiedot jokaisesta tarkastetusta lähetyksestä, seuraavat mukaan luettuina:

i)

lähetyksen koko ilmaistuna tarvikkeiden määränä,

ii)

alkuperämaa;

b)

niiden lähetysten lukumäärä, joista on analysointia varten tehty näytteenotto;

c)

edellä 6 artiklassa tarkoitettujen tarkastusten tulokset.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävä raportti neljännesvuosittain kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EYVL L 220, 15.8.2002, s. 18.

(3)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(4)  EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4.


LIITE

Vakuutus, joka on toimitettava jokaisen Kiinan kansantasavallasta ja Hongkongin erityishallintoalueelta peräisin olevia tai niistä lähetettyjä polyamidista ja melamiinista valmistettuja muovisia taloustavaroita sisältävän lähetyksen osalta

Image


Top