EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0659

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/659, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2018, elävien hevoseläinten sekä hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden unioniin saapumista koskevat edellytykset (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2018/2097

OJ L 110, 30.4.2018, p. 1–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/659/oj

30.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 110/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/659,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2018,

elävien hevoseläinten sekä hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden unioniin saapumista koskevat edellytykset

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, siltä osin kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (2) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/156/EY (3) ja erityisesti sen 2 artiklan i alakohdan, 12 artiklan 1, 4 ja 5 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan sekä 15, 16, 17 ja 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2009/156/EY säädetään eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista hevoseläinten unioniin tuonnin osalta. Siinä säädetään, että unioniin saa tuoda ainoastaan sellaisia hevoseläimiä, jotka tulevat kyseisen direktiivin mukaisesti laadittuun kolmansien maiden luetteloon sisältyvästä kolmannesta maasta tai kolmannen maan osasta ja joiden mukana on kyseisen direktiivin mukaisesti laaditun mallin mukainen terveystodistus. Terveystodistuksen on osoitettava, että hevoseläimet täyttävät kyseisen direktiivin mukaisesti vahvistetut, asiaankuuluvan terveystodistuksen mukaiset terveyttä koskevat vaatimukset.

(2)

Luettelo niistä kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat elävien hevoseläinten ja niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä tiettyjen kyseisten kolmansien maiden aluejako olisi vahvistettava kyseisten kolmansien maiden eläinten terveystilanteen perusteella komission päätöksessä 2004/211/EY (4) vahvistetun kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden osien luettelon pohjalta.

(3)

Direktiivin 2009/156/EY 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan tässä asetuksessa säädettyjen eläinten terveyttä koskevien vaatimusten olisi perustuttava riskinarviointiin. Direktiivin 2009/156/EY 12 artiklan 4 kohdassa säädetty periaate, jonka mukaan maat ryhmitellään terveysalueiksi yhteisten riskien perusteella, on osoittautunut tehokkaaksi. Koska sana ”alue” kuitenkin viittaa jonkinlaiseen jatkuvuuteen ja tiettyjä samankaltaisia riskejä voi vallita toisistaan etäällä olevilla alueilla, maat olisi sijoitettava erityisiin ”terveysluokitusryhmiin”.

(4)

Direktiivissä 92/65/ETY vahvistetaan hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden unioniin tapahtuvassa tuonnissa sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Siinä säädetään, että unioniin saa tuoda ainoastaan sellaista tavaraa, joka tulee kyseisen direktiivin mukaisesti laadittuun kolmansien maiden luetteloon sisältyvästä kolmannesta maasta tai kolmannen maan osasta ja jonka mukana on kyseisen direktiivin mukaisesti laaditun mallin mukainen terveystodistus. Terveystodistuksessa on vahvistettava, että tavara tulee hyväksytyltä keinosiemennysasemalta ja varastointiasemalta tai siirto- ja tuotantoryhmältä, joka tarjoaa vähintään kyseisen direktiivin liitteessä D olevassa I luvussa esitettyjä takeita vastaavat takeet.

(5)

Direktiivillä 92/65/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2008/73/EY (5), otetaan käyttöön yksinkertaistettu menettely sellaisten kolmansissa maissa toimivien keinosiemennysasemien ja siemennesteen varastointiasemien ja alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmien luetteloimiseksi, joilta on hyväksyttyä tuoda tavaraa unioniin. Luettelot ovat saatavissa komission verkkosivustolla (6).

(6)

Direktiivin 92/65/ETY liitteessä D vahvistetaan tiettyjä hevoseläinten siemennestettä, munasoluja ja alkioita koskevia vaatimuksia ja säädetään siemennesteen keräysasemien ja varastointiasemien sekä alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien hyväksyntää, valvontaa ja toimintaa koskevista säännöistä sekä luovuttajaeläinten terveydentilaa koskevista yksityiskohtaisista edellytyksistä. Näin ollen on tarpeen laatia terveystodistusten mallit hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden unioniin tuontia varten.

(7)

Lisäksi olisi säädettävä direktiivin 92/65/ETY säännökset täyttävien tavaroiden olemassa olevien, ennen komission asetuksella (EU) N:o 176/2010 (7) tehtyjen muutosten voimaantuloa muodostettujen varastojen tuonnista unioniin. Näin ollen on tarpeen esittää erilliset terveystodistusten mallit hevoseläinten sellaisen siemennesteen ja sellaisten munasolujen ja alkioiden lähetysten tuonnille, joka on kerätty tai tuotettu, käsitelty ja varastoitu direktiivin 92/65/ETY liitteen D mukaisesti ennen 1 päivää syyskuuta 2010.

(8)

Tällaisen tavaran mahdollisten pitkien varastointiaikojen vuoksi on mahdotonta vahvistaa päivämäärää olemassa olevien varastojen käyttämiselle loppuun. Sen vuoksi ei ole mahdollista vahvistaa päivämäärää kyseisten olemassa olevien varastojen terveystodistusten mallien käytön lopettamiselle.

(9)

Tavaran täyden jäljitettävyyden varmistamiseksi olisi tässä asetuksessa vahvistettava terveystodistusten mallit sellaisen hyväksytyillä keinosiemennysasemilla kerätyn hevoseläinten siemennesteen unioniin tuontia varten, joka on lähetetty hyväksytyltä siemennesteen varastointiasemalta, riippumatta siitä, onko jälkimmäinen osa keinosiemennysasemaa, joka on hyväksytty toisella hyväksyntänumerolla.

(10)

Lisäksi on asianmukaista, että Sveitsistä unioniin tuotavien tavaralähetysten mukana on terveystodistus, joka on laadittu komission päätöksessä 2010/470/EU (8) esitettyjen, hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa käytettävien mallien mukaisesti, ja huomioon otetaan ne mukautukset, jotka on esitetty maataloustuotteiden kauppaa koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen liitteen 11 lisäyksessä 2 olevan IX luvun B osan 8 ja 9 kohdassa, sellaisena kuin sopimus on hyväksyttynä neuvoston ja komission päätöksellä 2002/309/EY, Euratom (9).

(11)

Hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden, jotka lähetetään Kanadasta unioniin, mukana olevat terveystodistukset voivat olla kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen (10), sellaisena kuin se on hyväksyttynä neuvoston päätöksellä 1999/201/EY (11), mukaisesti laadittuja.

(12)

Hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden, jotka lähetetään Uudesta-Seelannista unioniin, mukana olevat terveystodistukset voivat olla elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin sopimuksen (12), sellaisena kuin se on hyväksyttynä neuvoston päätöksellä 97/132/EY (13), mukaisesti laadittuja.

(13)

Unionin lainsäädännön yksinkertaistamiseksi on aiheellista koota yhteen asetukseen eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ja todistusvaatimukset, joita sovelletaan hevoseläinten ja niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten unioniin saapumiseen, sekä luettelo niistä kolmansista maista ja kolmansien maiden alueiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tällaisten lähetysten saapuminen unioniin.

(14)

Jotta hevoseläinten terveystodistuksen mukainen terveydentila säilyisi muuttumattomana viejänä toimivasta kolmannesta maasta unioniin siirtämisen aikana, on tarpeen säätää hevoseläinten kuljettamiseen sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista.

(15)

Olisi vahvistettava terveystestauksen laatua ja rokotusten kirjaamista koskevat säännökset. Lisäksi olisi vahvistettava säännökset komission asetuksen (EY) N:o 180/2008 (14) mukaisesti nimetyn muita hevoseläinten tauteja kuin afrikkalaista hevosruttoa tutkivan Euroopan unionin vertailulaboratorion suorittamaa testitulosten vahvistamista varten tapauksissa, joissa komission päätöksen 97/794/EY (15) mukaisessa riskiin perustuvassa hevoseläinten testauksessa saadaan tuloksia, jotka ovat erilaisia kuin lähettäjämaana olevan kolmannen maan oikeaksi todistamat tulokset.

(16)

Hevosen virusarteriitin diagnosointiin käytettävät testit ja niiden urospuolisten hevoseläinten ryhmät, joihin hevosen virusarteriitin testausvaatimuksia sovelletaan, olisi vahvistettava komission päätökseen 95/329/EY (16) sisältyvien eläinlääkintäalan tiedekomitean suositusten (17) sekä Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön (vuoden 2016 laitos) (18) 12.9 luvussa olevien viimeisimpien suositusten pohjalta.

(17)

Olisi säädettävä erityisestä terveystodistuksen mallista elävien hevoseläinten kauttakuljetukselle unionin kautta yhdestä kolmannesta maasta tai kolmannen maan alueen osasta toiseen kolmanteen maahan tai saman kolmannen maan alueen toiseen osaan.

(18)

Niitä tarkastuksia varten, joilla varmistetaan, että jäsenvaltiot panevat yhdenmukaisesti täytäntöön rekisteröityjen hevosten tilapäistä maahantuontia, rekisteröityjen hevosten takaisintuontia tilapäisen viennin jälkeen, hevoseläinten kauttakuljetusta ja rekisteröityjen hevosten tilapäisen maahantuonnin muuttamista vakinaiseksi maahantuonniksi koskevat säännökset, on tarpeen vahvistaa erityisiä ja lisäsäännöksiä komission päätöksissä 2003/24/EY (19) ja 2004/292/EY (20) säädetyn yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän (Traces-järjestelmä) käytöstä komission päätöksen 2009/821/EY (21) mukaisesti hyväksytyltä eläinlääkinnälliseltä saapumisrajatarkastusasemalta unionista poistumispaikkaan asti.

(19)

Unionin lainsäädännön johdonmukaisuuden ja yksinkertaistamisen vuoksi hevoseläinten ja niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden unioniin saapumista varten vahvistettujen terveystodistusten mallien olisi perustuttava komission päätöksen 2007/240/EY (22) liitteen I mukaisiin eläinlääkärintodistusten vakiomalleihin.

(20)

Olisi vahvistettava säännökset, joissa määritetään direktiivin 2009/156/ETY 19 artiklan c alakohdan mukaisesti edellytykset tilapäisen maahantuonnin muuttamiseksi pysyväksi maahantuonniksi, sekä säännökset tarvittavista Traces-järjestelmässä annettavista tiedoista ja komission asetuksen (EY) N:o 282/2004 (23) liitteessä I esitetyn yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan, jäljempänä ’CVED-todistus’, vaihtamisesta.

(21)

Olisi vahvistettava erityiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan rekisteröityjen hevosten takaisintuontiin raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten kolmansiin maihin tapahtuneen tilapäisen viennin jälkeen, ja vastaavat todistusmallit olisi esitettävä tämän asetuksen liitteessä.

(22)

Komission päätöksessä 93/444/ETY (24) määritellään ”poistumispaikka” ja edellytetään muun muassa, että kolmanteen maahan vietäviksi tarkoitettujen eläinten mukana niiden matkalla poistumispaikkaan on vähintään teurastettaviksi tarkoitettujen kyseisen lajin eläinten kaupassa sovellettava terveystodistus. Lisäksi siinä edellytetään, että lähetyspaikan toimivaltainen viranomainen ilmoittaa poistumispaikan, josta siirron on tarkoitus tapahtua. On tarpeen selventää, että jäljitettävyyden varmistamiseksi ”poistumispaikan” olisi oltava rajatarkastusasema ja että päätöksen 93/444/ETY 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun terveystodistuksen olisi oltava direktiivin 2009/156/EY liitteessä III esitetty terveystodistus myös tilapäiseen vientiin tarkoitettujen rekisteröityjen hevosten tapauksessa.

(23)

Oikeusvarmuuden vuoksi komission päätökset 92/260/ETY (25), 93/195/ETY (26), 93/196/ETY (27), 93/197/ETY (28), 94/699/EY (29), 95/329/EY, 2003/13/EY (30), 2004/177/EY (31), 2004/211/EY, 2010/57/EU (32) ja 2010/471/EU (33) olisi kumottava.

(24)

Jotta talouden toimijat voisivat mukautua tässä asetuksessa säädettyihin uusiin sääntöihin, on asianmukaista säätää siirtymäkaudesta, jonka aikana jäsenvaltioiden on sallittava sellaisten hevoseläinten ja niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden saapuminen unioniin, jotka täyttävät ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää sovellettavien terveystodistusten mallien mukaiset vaatimukset.

(25)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 JAKSO

Kohde, soveltamisala ja määritelmät

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista ja kolmansien maiden alueiden osista, joista hevoseläinten ja niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten saapuminen unioniin on sallittu.

Siinä säädetään myös kyseisiin lähetyksiin sovellettavista eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’aluejaolla’

kolmannen maan alueen sellaisen maantieteellisesti täsmällisesti rajatun osan virallista tunnustamista, jossa elävällä hevoseläinten alapopulaatiolla on muista erottuva terveystilanne suhteessa tiettyyn tautiin tai tiettyihin tauteihin, joihin sovelletaan tarkoituksenmukaisia seuranta-, taudintorjunta- ja bioturvaamistoimenpiteitä;

b)

’tunnistusasiakirjalla’

asiakirjaa, jota voidaan käyttää hevoseläimen tunnistamiseen ja johon sisältyvät ainakin seuraavat tiedot:

i)

sanallinen kuvaus eläimestä sekä sen merkeistä, jotka on esitetty täytetyssä tunnistuskaaviossa;

ii)

viittaus erityisiin merkkeihin, ominaispiirteisiin tai tunnisteisiin, jotka luovat yksiselitteisen yhteyden eläimen ja asiakirjan välille;

iii)

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 (34) liitteessä I olevan 1 osan I luvun A osan 1, 2, 3 ja 6–10 kohdan ja B osan 12–18 kohdan mukaiset tiedot;

c)

’rekisteröidyllä hevosella’

neuvoston direktiivissä 90/427/ETY (35) määritellyllä tavalla rekisteröityä lajin Equus caballus eläintä, joka tunnistetaan

i)

hevoskasvatusviranomaisen tai muun eläimen alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen, joka hoitaa kyseisen eläinrodun kantakirjaa tai rekisteriä, antaman tunnistusasiakirjan avulla; tai

ii)

kansainvälisen kilpailu- tai urheiluhevosia hallinnoivan yhdistyksen tai organisaation antaman tunnistusasiakirjan avulla;

d)

’saapumisella’

hevoseläinten tai niiden siemennesteen, munasolujen tai alkioiden siirtämistä jollekin neuvoston direktiivin 97/78/EY (36) liitteessä I luetelluista alueista;

e)

’saapumissyyllä’

tilapäistä maahantuontia, takaisintuontia tilapäisen viennin jälkeen, tuontia sekä kauttakuljetusta;

f)

’tilapäisellä maahantuonnilla’

kolmannesta maasta peräisin olevan ja unionin alueelle alle 90 päivän ajaksi siirretyn rekisteröidyn hevoseläimen asemaa;

g)

’tilapäisellä viennillä’

rekisteröidyn hevosen siirtämistä unionin ulkopuolelle alle 90 päivän ajaksi;

h)

’takaisintuonnilla’

rekisteröidyn hevosen siirtämistä kolmannesta maasta unioniin tilapäisen unionista viennin jälkeen;

i)

’tuonnilla’

hevoseläinten tai niiden siemennesteen, munasolujen tai alkioiden lähetyksen siirtämistä unioniin määrittelemättömäksi ajaksi;

j)

’kauttakuljetuksella’

hevoseläinten lähetyksen siirtämistä unionin alueen kautta maantie-, rautatie- tai vesiliikenteessä yhdestä kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan tai yhdestä kolmannen maan alueen osasta saman kolmannen maan alueen toiseen osaan;

k)

’rajatarkastusasemalla’

direktiivin 91/496/ETY 2 artiklan 2 kohdan f alakohdassa ja direktiivin 97/78/EY 2 artiklan 2 kohdan g alakohdassa määriteltyä tarkastusasemaa, joka on hyväksytty asianomaista tavaraa varten päätöksen 2009/821/EY mukaisesti;

l)

’hevoseläinten ryhmällä’

direktiivin 2009/156/EY 2 artiklassa määriteltyjä rekisteröityjä hevoseläimiä, teurastettaviksi tarkoitettuja hevoseläimiä tai jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettuja hevoseläimiä sekä rekisteröityjä hevoseläimiä;

m)

’munasoluilla’

oogeneesin sellaisia kehitysvaiheita, joissa soluissa on haploidi (yksinkertainen) peruskromosomisto, mukaan lukien sekundaariset oosyytit ja munasolut;

n)

’toimijalla’

hevoseläimistä tai niiden sukusoluista ja alkioista vastaavaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jota tässä asetuksessa säädetty yksi sääntö tai useat säännöt koskevat;

o)

’eristämisellä’

hevoseläinten erottamista muista eläimistä määritellyksi ajanjaksoksi, jonka aikana hevoseläimiä tarkkaillaan ja tarvittaessa testataan ja hoidetaan eläinlääkintäviranomaisen valvonnassa tiettyjen patogeenien suoran tai välillisen tarttumisen ehkäisemiseksi;

p)

’karanteenilla’

hevoseläinten eristämistä tiloihin, joissa toimitaan erityisten bioturvallisuussääntöjen mukaisesti eläinlääkintäviranomaisen valvonnassa;

q)

’tartunnanlevittäjiltä suojatulla karanteenilla’

hevoseläinten karanteenia,

i)

joka toteutetaan erityisissä tiloissa,

jotka on suojattu asiaankuuluvien tartunnanlevittäjien pääsyltä,

joissa on käytössä tartunnanlevittäjien seurantajärjestelmä ja joiden ympärillä toteutetaan toimenpiteitä asiaankuuluvien tartunnanlevittäjien esiintymisen vähentämiseksi;

ii)

johon voi liittyä karanteenissa olevan eläimen liikunta virallisessa valvonnassa sellaiseen vuorokaudenaikaan, jolloin tartunnanlevittäjiä on vähän, ja edellyttäen, että käytetään hyönteismyrkkyjä ja -karkottimia sekä mahdollisuuksien mukaan suojaloimia;

r)

’karanteenilla, johon tartunnanlevittäjien pääsy on estetty’

hevoseläinten karanteenia suljetussa rakennuksessa,

jossa on ylipaineinen ilmanvaihto ja suodatinventtiilit,

johon päästään ainoastaan kaksinkertaisten sisään- ja uloskäyntiovien (37) kautta,

jossa on käytössä tartunnanlevittäjien seurantajärjestelmä,

jossa noudatetaan vakioituja toimintaohjeita, joihin sisältyvät vara- ja hälytysjärjestelmien kuvaukset, karanteenin toteuttamiseksi ja hevoseläinten kuljettamiseksi lastauspaikkaan;

s)

’Traces-järjestelmällä’

päätöksissä 2003/24/EY ja 2004/292/EY säädettyä yhdennettyä eläinlääkinnällistä tietojärjestelmää.

2 JAKSO

Luettelo kolmansista maista ja niiden osista hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden unioniin saapumista varten

3 artikla

Luettelo kolmansista maista ja kolmansien maiden alueiden osista, joista hevoseläinten saapuminen unioniin on sallittua

1.   Jäsenvaltioiden on sallittava hevoseläinten lähetysten saapuminen unioniin liitteessä I olevan taulukon sarakkeissa 2 ja 4 luetelluista kolmansista maista tai – jos unioni soveltaa aluejakoa – kolmansien maiden alueiden osista kyseisessä liitteessä esitettyjen tietojen mukaisesti seuraavasti:

a)

rekisteröityjen hevosten tilapäinen maahantuonti liitteessä I olevan taulukon sarakkeen 6 tietojen mukaisesti, kun hevosten mukana on yksilöllinen terveystodistus, joka on laadittu liitteessä II olevan 1 osan A jaksossa esitetyn terveystodistuksen mallin mukaisesti;

b)

hevoseläinten kauttakulku liitteessä I olevan taulukon sarakkeen 15 tietojen mukaisesti, kun hevoseläinten mukana on yksilöllinen terveystodistus, joka on laadittu liitteessä II olevan 1 osan B jaksossa esitetyn terveystodistuksen mallin mukaisesti;

c)

rekisteröityjen hevosten takaisintuonti raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen viennin jälkeen liitteessä I olevan taulukon sarakkeen 7 tietojen mukaisesti, kun hevosten mukana on yksilöllinen terveystodistus, joka on laadittu liitteessä II olevan 2 osan A tai B jaksossa esitetyn terveystodistuksen mallin mukaisesti;

d)

rekisteröityjen hevosten tuonti liitteessä I olevan taulukon sarakkeen 8 tietojen mukaisesti, kun hevosten mukana on yksilöllinen terveystodistus, joka on laadittu liitteessä II olevan 3 osan A jaksossa esitetyn terveystodistuksen mallin mukaisesti;

e)

teurastettaviksi tarkoitettujen hevosten lähetysten tuonti liitteessä I olevan taulukon sarakkeen 9 tietojen mukaisesti, kun lähetyksen mukana on terveystodistus, joka on laadittu liitteessä II olevan 3 osan B jaksossa esitetyn terveystodistuksen mallin mukaisesti;

f)

rekisteröityjen hevoseläinten sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonti liitteessä I olevan taulukon sarakkeen 10 tietojen mukaisesti, kun hevoseläinten mukana on yksilöllinen terveystodistus, joka on laadittu liitteessä II olevan 3 osan A jaksossa esitetyn terveystodistuksen mallin mukaisesti.

2.   Lähettäjämaana olevan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on sovellettava toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen liitteessä I olevan taulukon sarakkeessa 16 ilmoitettujen asianomaista maata koskevien edellytysten tai aikarajojen noudattamiseksi.

4 artikla

Kolmannet maat ja kolmansien maiden alueiden osat, joista hevoseläinten siemennesteen saapuminen unioniin on sallittua

Jäsenvaltioiden on sallittava hevoseläinten siemennesteen lähetysten saapuminen unioniin liitteessä I olevan taulukon sarakkeissa 2 ja 4 luetelluista kolmansista maista tai – jos unioni soveltaa aluejakoa – kolmansien maiden alueiden osista kyseisen taulukon 11, 12 ja 13 sarakkeessa esitettyjen tietojen mukaisesti, jos lähetys on seuraavien edellytysten mukainen:

a)

se lähetetään direktiivin 92/65/ETY 17 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti luetellulta spermankeräysasemalta tai spermavarastolta;

b)

sen mukana on terveystodistus, joka on laadittu liitteessä III olevassa 1 osassa esitetyn terveystodistuksen mallin mukaisesti.

5 artikla

Kolmannet maat ja kolmansien maiden alueiden osat, joista hevoseläinten munasolujen ja alkioiden saapuminen unioniin on sallittua

Jäsenvaltioiden on sallittava hevoseläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten saapuminen unioniin liitteessä I olevan taulukon sarakkeissa 2 ja 4 luetelluista kolmansista maista tai – jos unioni soveltaa aluejakoa – kolmansien maiden alueiden osista kyseisen taulukon sarakkeessa 14 esitettyjen tietojen mukaisesti, jos lähetys on seuraavien edellytysten mukainen:

a)

sen lähettäjänä on direktiivin 92/65/ETY 17 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti lueteltu alkionkeräys- tai alkiontuotantoryhmä;

b)

sen mukana on terveystodistus, joka on laadittu liitteessä III olevassa 2 osassa esitetyn terveystodistuksen mallin mukaisesti.

3 JAKSO

Yleiset vaatimukset hevoseläinten sekä hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten unioniin saapumista varten

6 artikla

Todistukset

1.   Terveystodistukset, joista säädetään 3, 4 ja 5 artiklassa, on laadittava ja myönnettävä

a)

liitteessä I olevassa sarakkeessa 16 täsmennettyjen sovellettavien lisätakeiden tai -edellytysten mukaisesti;

b)

liitteessä II olevassa 4 osassa ja liitteessä III olevassa 3 osassa esitettyjen selittävien huomautusten mukaisesti.

2.   Edellä olevan 1 kohdan säännökset eivät estä sähköisten todistusten tai muiden hyväksyttyjen järjestelmien käyttöä silloin, kun unionin tasolla on vahvistettu yhdenmukaistetut menettelyt.

7 artikla

Terveystodistusten voimassaoloaika

1.   Unioniin saapuvaksi tarkoitetusta hevoseläinten tai niiden siemennesteen, munasolujen tai alkioiden lähetyksestä vastaavan toimijan on varmistettava, että lähetys esitetään asianomaista lähetystä varten hyväksytylle rajatarkastusasemalle viimeistään 10 päivää sen jälkeen, kun lähetykselle on annettu todistus lähettäjämaana olevassa kolmannessa maassa.

2.   Jos hevoseläimiä kuljetetaan meriteitse, 1 kohdassa tarkoitettua 10 päivän ajanjaksoa pidennetään merimatkan kestoajalla.

4 JAKSO

Hevoseläinten unioniin saapumista koskevat kuljetusvaatimukset

8 artikla

Yleiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset

1.   Unioniin saapuviksi tarkoitettujen hevoseläinten lähetyksestä vastaavan toimijan on varmistettava, että kyseiset hevoseläimet kuljetetaan seuraavien edellytysten mukaisesti:

a)

ne kuljetetaan kuljetusvälineessä, jossa on ainoastaan sellaisia hevoseläimiä, joiden määräpaikkana on unioni tai, vaihtoehtoisesti, joiden mukana on kauttakuljetukseen vaadittava terveystodistus;

b)

ne kuljetetaan kuljetusvälineellä, jossa on ainoastaan sellaisia hevoseläimiä, joiden terveydentila on terveystodistuksen mukaan sama, jollei liitteessä II olevan 1 osan A ja B jaksossa ja 3 osan A jaksossa esitetyissä eläinten terveyttä koskevissa erityisissä vaatimuksissa muuta sallita;

c)

ne kuljetetaan maanteitse tai rautateitse tai siirretään jalkaisin ainoastaan sellaisessa kolmannessa maassa tai kolmannen maan alueen sellaisessa osassa, joka on hyväksytty ainakin yhtä saapumissyytä varten ainakin yhden hevoseläinluokan osalta.

2.   Unioniin saapuviksi tarkoitettujen hevoseläinten lähetyksestä vastaavan toimijan on varmistettava, että seuraavia edellytyksiä noudatetaan:

a)

kuljetuskopit, -kontit, -karsinat tai lentokuljetuskarsinat sekä kuljetusvälineet tai kuljetusvälineessä oleva kuljetustila, joissa hevoseläimet kuljetetaan, puhdistetaan ja desinfioidaan lähettäjämaassa virallisesti tunnustetulla desinfiointiaineella ennen eläinten lastaamista;

b)

maantie- tai raidekuljetuksissa käytettävät kuljetusvälineet suunnitellaan, rakennetaan ja niitä käytetään siten, että niistä ei pääse ulos ulosteita, virtsaa ja rehua aiotun matkan aikana;

c)

tartuntaa levittäviltä hyönteisiltä suojaavia toimenpiteitä toteutetaan, jos esiintyy jotakin seuraavista taudeista:

i)

afrikkalaista hevosruttoa tai venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittia lähettäjämaana tai kauttakulkumaana olevassa kolmannessa maassa;

ii)

yhtä tai useampaa 11 artiklan 1 kohdassa luetelluista tartunnanlevittäjien välittämistä taudeista, hevosen näivetystautia lukuun ottamatta, eivätkä hevoseläimet ole immuuneja tai rokotettuja taudinaiheuttajaa vastaan.

Edellä i alakohdassa tarkoitettujen tautien tapauksessa tartunnanlevittäjältä suojautumiseen on sisällyttävä toimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi kuljetuskoppien, -konttien, -karsinoiden tai lentokuljetuskarsinoiden suojaaminen verkoilla, koneellinen ilmanvaihto ja kuljetustilan pitäminen suljettuna muulloin kuin eläinten lastauksen ja purkamisen aikana ja niistä huolehdittaessa.

3.   Unioniin saapuviksi tarkoitettujen hevoseläinten lähetyksestä vastaavan toimijan on varmistettava, että kuljetuksen aikana kyseiset hevoseläimet puretaan lastista ainoastaan sellaisessa kolmannessa maassa tai kolmannen maan alueen sellaisessa osassa, josta hevoseläinten saapuminen unioniin on liitteen I mukaisesti sallittua.

9 artikla

Kuljettamiseen lentoteitse sovellettavat erityiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset

1.   Unioniin lentoteitse saapuviksi tarkoitettujen hevoseläinten lähetyksestä vastaavan toimijan on varmistettava, että seuraavia edellytyksiä noudatetaan:

a)

kuljetuskopit, -kontit tai lentokuljetuskarsinat ja niiden ympärillä oleva ilma kuljetustilassa sumutetaan asianmukaisella hyönteiskarkotteella sekä hyönteismyrkyllä välittömästi sen jälkeen, kun lentokoneen ovet on suljettu;

b)

lentokoneen kapteeni täyttää ja allekirjoittaa liitteessä V olevassa 1 osassa esitetyn ilmoituksen.

2.   Poiketen siitä, mitä 8 artiklan 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat lähetyksestä vastaavan toimijan pyynnöstä sallia suoraan yhdestä lentokoneesta toiseen tehtävän uudelleenlastauksen liitteen I luetteloon kuulumattomassa maassa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

uudelleenlastaus suoritetaan samalla lentoasemalla saman tullitoimipaikan alueella virkaeläinlääkärin tai vastuussa olevan tullivirkailijan välittömässä valvonnassa;

b)

uudelleenlastauksen ajan hevoseläimet ovat suojattuina tartuntaa levittäviltä hyönteisiltä ja hevoseläimiin tarttuvilta taudeilta;

c)

hevoseläimet eivät ole kosketuksissa sellaisten hevoseläinten kanssa, joiden terveydentila on erilainen;

d)

edellä olevan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan jatkokuljetukseen käytettävän lentokoneen osalta;

e)

virkaeläinlääkäri tai vastuussa oleva tullivirkailija todentaa 1 kohdan a alakohdassa ja tämän kohdan a, b ja c alakohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymisen liitteessä V olevassa 3 osassa esitetyn mallin mukaisesti laaditussa uudelleenlastaustodistuksessa.

10 artikla

Kuljettamiseen meriteitse sovellettavat erityiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset

1.   Unioniin meriteitse saapuviksi tarkoitettujen hevoseläinten lähetyksestä vastaavan toimijan on varmistettava, että seuraavia edellytyksiä noudatetaan:

a)

aluksen on määrä saapua suoraan unionissa sijaitsevaan satamaan käymättä missään liitteen I luetteloon kuulumattomassa kolmannessa maassa tai kolmannen maan alueen osassa sijaitsevassa satamassa;

b)

kuljetuskopit, -kontit tai -karsinat ja niiden ympärillä oleva ilma kuljetustilassa sumutetaan asianmukaisella hyönteiskarkotteella sekä hyönteismyrkyllä välittömästi sen jälkeen, kun kuljetustila on suljettu;

c)

aluksen kapteeni täyttää ja allekirjoittaa liitteessä V olevassa 2 osassa esitetyn ilmoituksen.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia suoraan yhdestä aluksesta toiseen tehtävän uudelleenlastauksen liitteen I luetteloon kuulumattomassa maassa, jos

a)

uudelleenlastaus suoritetaan samassa satamassa saman tullitoimipaikan alueella virkaeläinlääkärin tai vastuussa olevan tullivirkailijan välittömässä valvonnassa;

b)

hevoseläimet ovat uudelleenlastauksen ajan suojattuina tartuntaa levittäviltä hyönteisiltä ja hevoseläimiin tarttuvilta taudeilta;

c)

hevoseläimet eivät ole kosketuksissa sellaisten hevoseläinten kanssa, joiden terveydentila on erilainen;

d)

virkaeläinlääkäri tai vastuussa oleva tullivirkailija todentaa 1 kohdan b alakohdassa ja tämän kohdan a, b ja c alakohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymisen liitteessä V olevassa 3 osassa esitetyn mallin mukaisesti laaditussa uudelleenlastaustodistuksessa.

5 JAKSO

Unioniin saapuviksi tarkoitettujen hevoseläinten sekä luovuttajahevoseläinten, joiden siemennestettä, munasoluja tai alkioita on tarkoitus tuoda unioniin, testausta ja rokottamista koskevat yleiset vaatimukset

11 artikla

Unioniin saapuviksi tarkoitettujen hevoseläinten tai niiden siemennesteen, munasolujen tai alkioiden lähetysten sertifiointia varten tehtäviä laboratoriotestejä koskevat yleiset vaatimukset

1.   Unioniin saapuviksi tarkoitettuja hevoseläimiä tai hevoseläinten siemennestettä, munasoluja tai alkioita lähettävän kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että liitteissä II ja III esitetyissä terveystodistuksissa vaaditut laboratoriotestit räkätaudin, astumataudin, hevosen näivetystaudin, venezuelalaisen hevosen enkefalomyeliitin, läntisen ja itäisen hevosen enkefalomyeliitin, Japanin enkefaliitin, Länsi-Niilin virustaudin, vesicular stomatitis -taudin, hevosen virusarteriitin ja hevosen tarttuvan kohtutulehduksen toteamiseksi täyttävät vähintään ne kyseisiä tauteja koskevat herkkyys- ja spesifisyysvaatimukset, joista säädetään Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan tuoreimman painoksen 2.5 jakson asianomaisissa luvuissa.

2.   Hevoseläimiä, joiden määräpaikka on unioni, lähettävän kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että liitteessä II esitetyissä terveystodistuksissa vaaditut laboratoriotestit afrikkalaisen hevosruton toteamiseksi suoritetaan direktiivin 2009/156/EY liitteen IV mukaisesti.

3.   Hevoseläimiä tai hevoseläinten siemennestettä, munasoluja tai alkioita, joiden määräpaikka on unioni, lähettävän kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että noudatetaan seuraavia edellytyksiä:

a)

edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut testit suoritetaan laboratoriossa, jonka lähettäjämaana olevan kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on tunnustanut;

b)

näytteenottoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja testien tulokset ilmoitetaan liitteessä II tai III esitetyssä terveystodistuksessa asianomaisen lähetyksen osalta vaaditun mukaisesti todistuksen antavan virkaeläinlääkärin saataville asetetun laboratoriotestausselosteen perusteella.

12 artikla

Testaus unioniin tulon yhteydessä

1.   Jos saapumisjäsenvaltiossa tai sen puolesta päätöksen 97/794/EY 4 artiklan mukaisesti otetulle näytteelle tehty testi ei vahvista unioniin saapuvien hevoseläinten tai niiden siemennesteen, munasolujen tai alkioiden mukana olevassa, tämän asetuksen liitteen II tai III mukaisessa terveystodistuksessa vahvistettua laboratoriotestin tulosta, saapumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että testi toistetaan asianomaista tautia varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (38) 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyssä kansallisessa vertailulaboratoriossa.

2.   Jos 1 kohdassa säädettyjen toimenpiteiden perusteella ei päädytä selkeään lopputulokseen päätöksen 97/794/EY 4 artiklan mukaisesti tehdystä vaatimustenmukaisuuden tarkastuksesta, 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kyseisessä kohdassa tarkoitetulle näytteelle tehdään lopullinen testaus seuraavasti:

a)

afrikkalaisen hevosruton toteamiseksi neuvoston direktiivin 92/35/ETY (39) mukaisesti nimetyssä Euroopan unionin vertailulaboratoriossa afrikkalaista hevosruttoa varten;

b)

edellä olevan 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tautien toteamiseksi asetuksen (EY) N:o 180/2008 mukaisesti nimetyssä Euroopan unionin vertailulaboratoriossa muita hevoseläinten tauteja kuin afrikkalaista hevosruttoa varten.

13 artikla

Rokotteiden antaminen ja rokotusten kirjaaminen

1.   Hevoseläimiä tai hevoseläinten siemennestettä, munasoluja tai alkioita, joiden määräpaikka on unioni, lähettävän kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että liitteissä II ja III esitetyissä terveystodistuksissa vahvistetut rokotukset suoritetaan seuraavien edellytysten mukaisesti:

a)

rokotus suoritetaan valmistajan ohjeiden tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti sen mukaan, kumman vaatimukset ovat tiukemmat;

b)

rokotus suoritetaan käyttäen lisensoitua rokotetta, joka täyttää vähintään ne kyseistä rokotetta koskevat turvallisuus-, steriiliys- ja tehokkuusvaatimukset, joista säädetään Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan tuoreimmassa painoksessa.

2.   Jos kolmannen maan toimivaltainen viranomainen vahvistaa, että positiivinen laboratoriotulos afrikkalaisen hevosruton toteamiseksi tehdyssä serologisessa testissä liittyy aiemmin tehtyyn rokotukseen, rokotus on dokumentoitava hevoseläimen mukana olevassa tunnistusasiakirjassa, jos sellainen on käytettävissä.

14 artikla

Hevosen virusarteriittia koskevat vaatimukset

1.   Unioniin saapuviksi tarkoitetut kuohitsemattomat urospuoliset hevoseläimet, lukuun ottamatta niitä, jotka luetellaan liitteessä IV olevassa 1 kohdassa, on testattava hevosen virusarteriitin toteamiseksi sen vahvistamiseksi, että niiden siemenneste ei sisällä hevosarteriittivirusta.

2.   Rokottaminen hevosen virusarteriittia vastaan sekä testit, joita vaaditaan liitteessä IV olevan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, on suoritettava virallisessa eläinlääkinnällisessä valvonnassa.

3.   Hevosen virusarteriittia vastaan annettua rokotusta on pidettävä voimassa olevana, jos hevoseläimen mukana on dokumentoitu näyttö katkeamattomasta rokotussarjasta, johon sisältyvät jonkin liitteessä IV olevan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn rokotusohjelman mukaisesti suoritettu ensirokotus sekä valmistajan suositusten mukaisesti ja joka tapauksessa enintään 12 kuukauden välein annetut säännölliset uusintarokotukset.

6 JAKSO

Unioniin saapuviksi tarkoitettujen hevoseläinten tunnistaminen

15 artikla

Unioniin saapuviksi tarkoitettujen hevoseläinten tunnistaminen

1.   Unioniin saapuviksi tarkoitetut hevoseläimet on tunnistettava yksilöllisesti, niin että vastaavuus eläimen ja sen terveystodistuksen mukaisen terveydentilan välillä voidaan varmistaa yksiselitteisesti.

Tunnistamisen on

a)

joko täytettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 14 artiklan vaatimukset; tai

b)

sisällettävä vähintään kyseisen asetuksen liitteessä I olevan 1 osan I luvun A osan 1, 2, 3 ja 6–10 kohdan ja B osan 12–18 kohdan mukaiset tiedot.

2.   Unioniin tuotaviksi tarkoitetut teurastettaviksi tarkoitetut hevoseläimet on merkittävä yksilöllisesti elektronisella transponderilla tai korvamerkillä, jonka numero on merkittävä eläinten mukana kuljetuksen aikana olevaan terveystodistukseen.

3.   Unioniin tuotaviksi tarkoitetuilla teurastettaviksi tarkoitetuilla hevoseläimillä on oltava vasemmassa etukaviossa selkeä ja pysyvä polttomerkitty ”S”, jonka koko on vähintään puolet kavion etuseinämän pituudesta, seuraavissa tapauksissa:

a)

jos ne on merkitty yksilöllisesti 2 kohdasta poiketen jollakin vaihtoehtoisella menetelmällä, joka ilmoitetaan terveystodistuksessa, missä tapauksessa eläimet on lähetettävä määräpaikkana olevaan teurastamoon 21 artiklan a alakohdan mukaisesti;

b)

jos ne on tarkoitettu lähetettäviksi määräpaikkana olevaan teurastamoon 21 artiklan b alakohdan mukaisesti.

7 JAKSO

Eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevat erityiset vaatimukset hevoseläinten lähetysten unioniin saapumista varten

16 artikla

Toimenpiteet, jotka toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava tilapäisesti maahantuodun rekisteröidyn hevosen jäljitettävyyden varmistamiseksi

1.   Jos saapumisedellytysten täyttyminen on vahvistettu, saapumisrajatarkastusaseman toimivaltaisen viranomaisen on

a)

säilytettävä jäljennös 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta terveystodistuksesta;

b)

ilmoitettava Traces-järjestelmässä tapauksen mukaan joko asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai poistumisrajatarkastusasemalle tilapäisesti maahantuotavan rekisteröidyn hevosen saapumisesta seuraavasti:

i)

asetuksen (EY) N:o 282/2004 liitteessä I esitetyn yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan, jäljempänä ’CVED-todistus’, kohdassa I.6 ilmoitetulle määräpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle;

ii)

3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun terveystodistuksen mukana olevassa, rekisteröidyn hevosen omistajan tai omistajan edustajan antamassa ilmoituksessa mainitulle poistumisrajatarkastusasemalle täyttämällä CVED-todistuksen kohta I.24;

iii)

3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun terveystodistuksen mukana olevassa rekisteröidyn hevosen omistajan tai omistajan edustajan antamassa ilmoituksessa mainituille tilapäisistä oleskelupaikoista vastaaville toimivaltaisille viranomaisille;

c)

toimitettava 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta CVED-todistuksesta vähintään yksi jäljennös CVED-todistuksen kohdassa I.7 ”lähetyksestä vastaavaksi toimijaksi” yksilöidylle toimijalle.

2.   Jos rekisteröity hevonen on tarkoitus siirtää yhdestä jäsenvaltiosta toiseen tilapäisen maahantuonnin aikana, lähetyspaikan toimivaltaisen viranomaisen on

a)

myönnettävä, jos direktiivin 2009/156/EY 4 ja 5 artiklan mukaiset eläinten terveyttä koskevat edellytykset täyttyvät, terveystodistus direktiivin 2009/156/EY liitteen III mukaisesti joko yksittäiselle rekisteröidylle hevoselle tai lähetykselle, jossa on samasta alkuperäpaikasta tulevia ja samaan määräpaikkaan meneviä rekisteröityjä hevosia, sekä merkittävä kyseisen todistuksen kohtaan I.6 kunkin lähetykseen sisältyvän tilapäisesti maahantuodun rekisteröidyn hevosen osalta viittaus 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun terveystodistukseen ja 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuun CVED-todistukseen;

b)

ilmoitettava Traces-järjestelmässä määräpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle rekisteröidyn hevosen siirtämisestä kyseiseen jäsenvaltioon ja pyydettävä todentamaan saapuminen täyttämällä 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun CVED-todistuksen lisäosa III;

c)

toimitettava 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun CVED-todistuksen kohdassa I.7 yksilöidylle toimijalle CVED-todistuksen uusi jäljennös, jossa on mukana tämän kohdan b alakohdan mukaisesti lisätty osa III;

d)

mitätöitävä tai peruutettava toimijalle 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tai, jos aiemmin oli tehty siirto johonkin toiseen jäsenvaltioon, tämän kohdan c alakohdan mukaisesti toimitetut CVED-todistuksen jäljennökset.

3.   Edellä 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräpaikan toimivaltaisen viranomaisen on kuitattava Traces-järjestelmässä rekisteröidyn hevosen saapuminen ja dokumentoitava suoritetut tarkastukset täyttämällä CVED-todistuksen osa III.

4.   Tilapäisen maahantuonnin päättyessä 1 kohdan b alakohdan i tai iii alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen, joka antaa tilapäisesti maahantuodulle rekisteröidylle hevoselle todistuksen alkuperämaana olevaan kolmanteen maahan tai johonkin toiseen kolmanteen maahan siirtämistä varten, on

a)

ilmoitettava Traces-järjestelmässä poistumisrajatarkastusasemalle tilapäisesti maahantuodun rekisteröidyn hevosen poistumisesta unionista täyttämällä 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun CVED-todistuksen lisäosa III;

b)

toimitettava 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun CVED-todistuksen kohdassa I.7 yksilöidylle toimijalle CVED-todistuksen uusi jäljennös, jossa on mukana tämän kohdan a alakohdan mukaisesti lisätty osa III;

c)

jos poistumisrajatarkastusasema sijaitsee toisessa jäsenvaltiossa,

i)

annettava päätöksen 93/444/ETY mukaisesti direktiivin 2009/156/EY liitteen III mukainen todistus joko yksittäiselle rekisteröidylle hevoselle tai lähetykselle, jossa on samasta alkuperäpaikasta tulevia ja samaan määräpaikkaan meneviä rekisteröityjä hevosia;

ii)

merkittävä i alakohdassa tarkoitetun todistuksen kohtaan I.6 kunkin lähetykseen sisältyvän tilapäisesti maahantuodun rekisteröidyn hevosen osalta viittaukset 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun terveystodistukseen ja 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuun CVED-todistukseen.

5.   Edellä 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun poistumisrajatarkastusaseman on dokumentoitava rekisteröidyn hevosen tilapäisen maahantuonnin päättyminen täyttämällä CVED-todistuksen osa III siltä osin.

6.   Jos rekisteröidyn hevosen tilapäistä maahantuontia ei ole päätetty 5 kohdan mukaisesti alle 90 päivän kuluessa 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun CVED-todistuksen antamispäivän jälkeen, Traces-järjestelmässä lähetetään automaattisesti varoitus saapumisrajatarkastusasemalle ja tässä artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille siihen asti, kun kyseiset toimivaltaiset viranomaiset ovat määritelleet asianomaisen rekisteröidyn hevosen aseman.

17 artikla

Tilapäisesti maahantuotua rekisteröityä hevosta koskevat toimijan velvollisuudet

1.   Unioniin tilapäisesti maahantuodusta rekisteröidystä hevosesta vastaavan toimijan, joka on yksilöity 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun CVED-todistuksen kohdassa I.7, on varmistettava seuraavien edellytysten täyttyminen:

a)

rekisteröidyn hevosen mukana on oltava koko sen tilapäisen maahantuonnin ajan sen alkuperäinen terveystodistus, jota tarkoitetaan 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, ja unionin saapumisrajatarkastusaseman antama CVED-todistus;

b)

rekisteröidyn hevosen on pysyttävä asianomaisessa jäsenvaltiossa 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen terveystodistuksen mukana olevassa ilmoituksessa mainituissa tiloissa;

c)

jos rekisteröity hevonen on tarkoitus siirtää toiseen jäsenvaltioon, sen mukana on oltava direktiivin 2009/156/EY liitteen III mukainen terveystodistus ja toimivaltaisen viranomaisen 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti antama muutettu CVED-todistus;

d)

CVED-todistuksen mahdolliset aiemmat jäljennökset luovutetaan toimivaltaiselle viranomaiselle mitätöintiä tai peruuttamista varten;

e)

rekisteröidyn hevosen on poistuttava unionista 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa terveystodistuksessa ilmoitetun rajatarkastusaseman kautta viimeistään 89 päivän kuluttua vastaavassa CVED-todistuksessa ilmoitetun unioniin saapumispäivän jälkeen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu toimija on vastuussa myös rekisteröidyn hevosen siirtämisestä sen tilapäisen unioniin maahantuonnin aikana, ja tämän on ilmoitettava

a)

16 artiklan 1 kohdan b alakohdan i ja iii alakohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisista muutoksista siirtoihin, jotka mainitaan 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun terveystodistuksen mukana olevassa ilmoituksessa;

b)

poistumisrajatarkastusasemalle päivämäärästä, jona tilapäisesti maahantuodun rekisteröidyn hevosen on määrä poistua unionista;

c)

16 artiklan 1 kohdan b alakohdan i ja iii alakohdassa tarkoitetulle tilasta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle rekisteröidyn hevosen kuolemasta tai menettämisestä taikka mahdollisesta hätätilasta, kuten terveystilanteesta, joka vaatii eläinlääkinnällistä hoitoa vielä 89 päivän tilapäisen maahantuonnin jälkeen.

18 artikla

Unioniin tilapäisesti maahantuotujen rekisteröityjen hevosten takaisintuonti tilapäisen viennin jälkeen

1.   Unioniin tilapäisesti maahantuoduille rekisteröidyille hevosille voidaan antaa lupa takaisintuontiin sen jälkeen, kun ne on tilapäisesti viety sellaiseen kolmanteen maahan tai kolmannen maan alueen osaan, josta rekisteröityjen hevosten takaisintuonti on sallittua sellaisia tiettyjä raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten, joita koskevista terveystodistusten malleista unioniin takaisintuontia varten säädetään 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti, edellyttäen että takaisintuonti unioniin tapahtuu alle 90 päivän kuluessa 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun CVED-todistuksen antamisesta.

2.   Jotta 1 kohdassa tarkoitetun rekisteröidyn hevosen takaisintuonti voidaan sallia, 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan i ja iii alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen, joka antaa todistuksen tilapäistä vientiä varten, on

a)

sovellettava toimenpiteitä, joista säädetään 16 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa sekä tapauksen mukaan c alakohdassa;

b)

ilmoitettava asiasta Traces-järjestelmässä suunnitellun takaisintuontipaikan rajatarkastusasemalle täyttämällä CVED-todistuksen osa III;

c)

toimitettava 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun CVED-todistuksen kohdassa I.7 yksilöidylle toimijalle CVED-todistuksen uusi jäljennös, jossa on mukana tämän kohdan b alakohdan mukaisesti lisätty osa III;

d)

mitätöitävä tai peruutettava 16 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tai, jos aiemmin oli tehty siirto johonkin toiseen jäsenvaltioon, 16 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti toimitetut CVED-todistuksen jäljennökset.

3.   Takaisintuontipaikan rajatarkastusaseman on

a)

säilytettävä 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun terveystodistuksen alkuperäiskappale;

b)

ilmoitettava Traces-järjestelmässä rekisteröidyn hevosen takaisintuonnista

i)

määräpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka mainitaan 16 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun terveystodistuksen mukana olevassa ilmoituksessa tai 17 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti muutetussa ilmoituksessa;

ii)

poistumisrajatarkastusasemalle, joka mainitaan 16 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun terveystodistuksen mukana olevassa ilmoituksessa tai 17 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti muutetussa ilmoituksessa, täyttämällä d alakohdassa tarkoitetun CVED-todistuksen kohta I.24;

c)

pyydettävä määräpaikan toimivaltaista viranomaista varmistamaan ja tarvittaessa todentamaan rekisteröidyn hevosen saapuminen täyttämällä d alakohdassa tarkoitetun CVED-todistuksen kohta I.6;

d)

toimitettava toimijalle jäljennös uudesta CVED-todistuksesta, jonka kohtaan II.1 on täytetty viittaus aikaisemmin 16 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tai, jos aiemmin oli tehty siirto johonkin toiseen jäsenvaltioon, 16 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti toimitetun CVED-todistuksen numeroon ja jonka kohta II.14 on täytetty ennen 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdan mukaisessa CVED-todistuksessa ilmoitettua unionista poistumisen määräpäivää;

e)

mitätöitävä tai peruutettava toimijalle 16 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tai, jos aiemmin oli tehty siirto johonkin toiseen jäsenvaltioon, 16 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti toimitetut CVED-todistuksen jäljennökset.

4.   Unioniin tilapäisesti maahantuotujen rekisteröityjen hevosten tilapäisen viennin jälkeen tapahtuneen 1 kohdan mukaisen takaisintuonnin jälkeen sovelletaan 16 artiklassa vahvistettuja sääntöjä jäljellä olevaan alle 90 päivän ajanjaksoon 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun CVED-todistuksen antamisen jälkeen.

19 artikla

Rekisteröidyn hevosen tilapäisen maahantuonnin muuttaminen vakinaiseksi maahantuonniksi sekä kuolema tai menettäminen

1.   Jos 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun CVED-todistuksen kohdassa I.7 yksilöity toimija tekee 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan i tai iii alakohdassa tai 16 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen rekisteröidyn hevosen tilapäisen maahantuonnin muuttamisesta vakinaiseksi maahantuonniksi, jäsenvaltio voi hyväksyä muuttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

rekisteröityjen hevosten tuonti on liitteen I mukaisesti sallittua asianomaisesta kolmannesta maasta tai kolmannen maan alueen osasta;

b)

tilapäisestä oleskelupaikasta vastaava toimivaltainen viranomainen on täyttänyt seuraavat edellytykset:

i)

se on tehnyt tyydyttävin tuloksin tarkastukset, joiden avulla voidaan todentaa rekisteröityjen hevosten tuontiin asianomaisesta kolmannesta maasta tai kolmannen maan alueen osasta sovellettavien testaus- ja rokottamisvaatimusten, jotka esitetään liitteessä II olevassa 3 osassa, noudattaminen;

ii)

se on varmistanut, että rekisteröity hevonen on ollut virallisessa eläinlääkinnällisessä valvonnassa kyseisessä jäsenvaltiossa siihen asti, kun on kulunut kolme kuukautta sen unioniin saapumispäivästä, joka on ilmoitettu 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetussa CVED-todistuksessa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tai jäsenvaltion tätä tehtävää varten nimeämän rajatarkastusaseman on

a)

päätettävä tilapäinen maahantuonti Traces-järjestelmässä valitsemalla ”Muuttaminen vakinaiseksi maahantuonniksi” CVED-todistuksessa (osassa III), joka on toimitettu toimijalle joko 16 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tai, jos aiemmin oli tehty siirto johonkin toiseen jäsenvaltioon, 16 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti tai, jos aiemmin oli tapahtunut takaisintuonti tilapäisen viennin jälkeen, 18 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti.

b)

toimitettava 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun CVED-todistuksen kohdassa I.7 yksilöidylle toimijalle a alakohdassa tarkoitetun CVED-todistuksen uusi jäljennös tai uusi CVED-todistus, jonka kohdassa I.21 valitaan vaihtoehto ”Sisämarkkinoita varten”;

c)

mitätöitävä tai peruutettava toimijalle joko 16 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tai, jos aiemmin oli tehty siirto johonkin toiseen jäsenvaltioon, 16 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti tai, jos aiemmin oli tapahtunut takaisintuonti tilapäisen viennin jälkeen, 18 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti toimitetut jäljennökset CVED-todistuksesta.

d)

mitätöitävä tai poistettava 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun terveystodistuksen alkuperäiskappale.

3.   Rekisteröidystä hevosesta vastaavan toimijan, joka yksilöidään 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdan tai 18 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti annetun CVED-todistuksen kohdassa I.7, on toteutettava seuraavat toimenpiteet muuttamisjakson aikana:

a)

järjestettävä eläinlääkärin suorittamat ja kirjaamat säännölliset käynnit, joiden aikana rekisteröity hevonen tarkastetaan mahdollisten tarttuvien tautien kliinisten oireiden toteamiseksi;

b)

pidettävä kirjaa rekisteröidyn hevosen siirtämisestä sekä hevoseläinten siirtämisistä rekisteröidyn hevosen pitotilalle ja siltä pois;

c)

hoidettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 15 artiklassa tarkoitetut tullimenettelyt;

d)

tehtävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti hakemus tunnistusasiakirjan myöntämiseksi tai olemassa olevan tunnistusasiakirjan mukauttamiseksi.

4.   Jos unioniin tilapäisesti maahantuotu rekisteröity hevonen kuolee tai se menetetään, sen paikan toimivaltaisen viranomaisen, jossa kuolema tai menettäminen tapahtuu, on asianomaisen jäsenvaltion niin vaatiessa, tiiviissä yhteistyössä rajatarkastusaseman kanssa

a)

päätettävä tilapäinen maahantuonti Traces-järjestelmässä valitsemalla ”Kuolema/Menettäminen” 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tai 18 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun CVED-todistuksen osassa III;

b)

mitätöitävä tai peruutettava toimijalle joko 16 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tai, jos aiemmin oli tehty siirto johonkin toiseen jäsenvaltioon, 16 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti tai, jos aiemmin oli tapahtunut takaisintuonti tilapäisen viennin jälkeen, 18 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti toimitetut jäljennökset CVED-todistuksesta.

20 artikla

Rekisteröityjen hevosten takaisintuontiin raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen viennin jälkeen sovellettavat eläinten terveyttä koskevat erityiset vaatimukset

1.   Jäsenvaltioiden on sallittava rekisteröityjen hevosten takaisintuonti, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

rekisteröity hevonen on ollut unionin ulkopuolella enintään 30 päivää, jollei 3 kohdassa erityisesti säädetä muuta;

b)

rekisteröity hevonen ei ole ollut eikä sitä ole kauttakuljetettu maitse missään sellaisessa kolmannessa maassa tai kolmannen maan alueen osassa, jonka terveysluokitusryhmä ei ole sama kuin sillä kolmannella maalla tai kolmannen maan alueen osalla, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut liitteessä II olevan 2 osan A jakson mukaisen terveystodistuksen;

c)

alkuperämaana olevassa jäsenvaltiossa virkaeläinlääkärin allekirjoittama terveystodistus tilapäistä vientiä varten tai todistuksen virallinen jäljennös esitetään pyynnöstä rajatarkastusasemalle, jonka kautta takaisintuonti unioniin tapahtuu.

2.   Toimivaltainen viranomainen, joka antaa todistuksen rekisteröidyn hevosen tilapäiselle viennille kolmanteen maahan, on varmistettava, että rekisteröidyn hevosen mukana on päätöksen 93/444/ETY 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan poistumispaikkaan asti direktiivin 2009/156/EY liitteen III mukainen terveystodistus.

3.   Tiettyihin raveihin, kilpailuihin tai kulttuuritapahtumiin osallistuvien rekisteröityjen hevosten takaisintuontiin yli 30 päivää kestäneen tilapäisen viennin jälkeen sovelletaan eläinten terveyttä koskevia erityisiä vaatimuksia, jotka sisältyvät liitteessä II olevan 2 osan B jaksossa säädettyihin asianomaisia tapahtumia vastaaviin terveystodistusten malleihin.

4.   Lähetyksestä vastaavan toimijan, joka yksilöidään CVED-todistuksen kohdassa I.7, on varmistettava, että rekisteröity hevonen ei tilapäisen viennin aikana ole ollut eikä sitä ole kauttakuljetettu maitse missään sellaisessa kolmannessa maassa tai kolmannen maan alueen osassa, jonka terveysluokitusryhmä ei ole sama kuin sillä kolmannella maalla tai kolmannen maan alueen osalla, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut liitteessä II olevan 2 osan A jakson mukaisen terveystodistuksen.

21 artikla

Teurastettaviksi tarkoitettuihin hevoseläimiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat erityiset vaatimukset

Teurastettaviksi tarkoitettujen hevoseläinten lähetyksestä vastaavan toimijan, joka yksilöidään 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun CVED-todistuksen kohdassa I.7, on varmistettava, että unionin saapumisrajatarkastusasemalla tehtyjen tarkastusten jälkeen eläimet

a)

joko viedään suoraan, viipymättä ja ilman, että ne joutuvat kosketukseen terveydentilaltaan erilaisten hevoseläinten kanssa, määräpaikkana olevaan teurastamoon, jossa ne on teurastettava 72 tunnin kuluessa teurastamoon saapumisesta; tai

b)

kulkevat yhden ainoan sellaisen hyväksytyn markkinapaikan tai keräilykeskuksen kautta, jota tarkoitetaan direktiivin 2009/156/EY 7 artiklan 1 kohdassa ja joka ilmoitetaan tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetussa terveystodistuksessa, josta ne on markkinoiden jälkeen siirrettävä jäljitettävyyden varmistavien kansallisten sääntöjen mukaisesti suoraan teurastamoon teurastettaviksi niin pian kuin mahdollista ja joka tapauksessa viiden työpäivän kuluessa unioniin saapumisesta ilman, että ne joutuvat kosketukseen terveydentilaltaan erilaisten hevoseläinten kanssa.

8 JAKSO

Siirtymä- ja loppusäännökset

22 artikla

Siirtymäsäännökset

Siirtymäkauden ajan 31 päivään joulukuuta 2018 asti jäsenvaltioiden on sallittava sellaisten hevoseläinten sekä hevoseläinten sellaisten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten saapuminen unioniin, joiden mukana on ennen tämän asetuksen soveltamispäivää, joka mainitaan 24 artiklan toisessa kohdassa, sovellettavien terveystodistusten mallien mukaisesti laaditut terveystodistukset.

23 artikla

Kumoamiset

Kumotaan päätökset 92/260/ETY, 93/195/ETY, 93/196/ETY, 93/197/ETY, 94/699/EY, 95/329/EY, 2003/13/EY, 2004/177/EY, 2004/211/EY, 2010/57/EU ja 2010/471/EU.

Kaikki viittaukset näihin päätöksiin on katsottava viittauksiksi tähän asetukseen.

24 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2018.

Tämän asetuksen 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohtaa, 16 artiklan 2 kohdan b, c ja d alakohtaa, 16 artiklan 3 kohtaa, 16 artiklan 4 kohdan a ja b alakohtaa, 16 artiklan 5 kohtaa ja 17 artiklan 1 kohdan d alakohtaa sovelletaan kuitenkin 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1.

(4)  Komission päätös 2004/211/EY, tehty 6 päivänä tammikuuta 2004, niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden osien luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä päätösten 93/195/ETY ja 94/63/EY muuttamisesta (EUVL L 73, 11.3.2004, s. 1).

(5)  Neuvoston direktiivi 2008/73/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, tietojen kirjaamiseen ja julkaisemiseen eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla sovellettavien menettelyjen yksinkertaistamisesta ja direktiivien 64/432/ETY, 77/504/ETY, 88/407/ETY, 88/661/ETY, 89/361/ETY, 89/556/ETY, 90/426/ETY, 90/427/ETY, 90/428/ETY, 90/429/ETY, 90/539/ETY, 91/68/ETY, 91/496/ETY, 92/35/ETY, 92/65/ETY, 92/66/ETY, 92/119/ETY, 94/28/EY ja 2000/75/EY, päätöksen 2000/258/EY sekä direktiivien 2001/89/EY, 2002/60/EY ja 2005/94/EY muuttamisesta (EUVL L 219, 14.8.2008, s. 40).

(6)  http://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en

(7)  Komission asetus (EU) N:o 176/2010, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2010, neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteen D muuttamisesta siemennesteen keräysasemien, siemennesteen varastointiasemien ja alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmien osalta sekä hevos-, lammas- ja vuohieläimiin kuuluvia luovuttajaeläimiä ja niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden käsittelyä koskevien edellytysten osalta (EUVL L 52, 3.3.2010, s. 14).

(8)  Komission päätös 2010/470/EU, annettu 26 päivänä elokuuta 2010, terveystodistusten malleista hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä sikaeläinten munasolujen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa varten (EUVL L 228, 31.8.2010, s. 15).

(9)  Neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätös 2002/309/EY, Euratom, tehty 4 päivänä huhtikuuta 2002, seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 1).

(10)  EYVL L 71, 18.3.1999, s. 3.

(11)  Neuvoston päätös 1999/201/EY, tehty 14 päivänä joulukuuta 1998, kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä (EYVL L 71, 18.3.1999, s. 1).

(12)  EYVL L 57, 26.2.1997, s. 5.

(13)  Neuvoston päätös 97/132/EY, tehty 17 päivänä joulukuuta 1996, Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin sopimuksen tekemisestä elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä (EYVL L 57, 26.2.1997, s. 4).

(14)  Komission asetus (EY) N:o 180/2008, annettu 28 päivänä helmikuuta 2008, yhteisön vertailulaboratoriosta muita hevoseläinten tauteja kuin afrikkalaista hevosruttoa varten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteen VII muuttamisesta (EUVL L 56, 29.2.2008, s. 4).

(15)  Komission päätös 97/794/EY, tehty 12 päivänä marraskuuta 1997, tietyistä neuvoston direktiivin 91/496/ETY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien elävien eläinten eläinlääkärintarkastusten osalta (EYVL L 323, 26.11.1997, s. 31).

(16)  Komission päätös 95/329/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 1995, niiden urospuolisten hevoseläinten luokkien vahvistamisesta, joihin sovelletaan neuvoston direktiivin 90/426/ETY 15 artiklan b alakohdan ii alakohdassa säädettyä vaatimusta virusarteriitin osalta (EYVL L 191, 12.8.1995, s. 36).

(17)  Report of the Scientific Veterinary Committee on Equine Viral Arteritis, 12. joulukuuta 1994, VI/4994/94 – Rev. 4.

(18)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_eav.htm

(19)  Komission päätös 2003/24/EY, tehty 30 päivänä joulukuuta 2002, yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän kehittämisestä (EYVL L 8, 14.1.2003, s. 44).

(20)  Komission päätös 2004/292/EY, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2004, Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta (EUVL L 94, 31.3.2004, s. 63).

(21)  Komission päätös 2009/821/EY, tehty 28 päivänä syyskuuta 2009, hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelon laatimisesta, komission eläinlääkintäalan asiantuntijoiden tekemiä tarkastuksia koskevien tiettyjen sääntöjen vahvistamisesta sekä Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen määrittämisestä (EUVL L 296, 12.11.2009, s. 1).

(22)  Komission päätös 2007/240/EY, tehty 16 päivänä huhtikuuta 2007, elävien eläinten, siemennesteen, alkioiden, munasolujen ja eläinperäisten tuotteiden yhteisöön tuontiin liittyvien uusien eläinlääkärintodistusten vahvistamisesta päätösten 79/542/ETY, 92/260/ETY, 93/195/ETY, 93/196/ETY, 93/197/ETY, 95/328/EY, 96/333/EY, 96/539/EY, 96/540/EY, 2000/572/EY, 2000/585/EY, 2000/666/EY, 2002/613/EY, 2003/56/EY, 2003/779/EY, 2003/804/EY, 2003/858/EY, 2003/863/EY, 2003/881/EY, 2004/407/EY, 2004/438/EY, 2004/595/EY, 2004/639/EY ja 2006/168/EY mukaisesti (EUVL L 104, 21.4.2007, s. 37).

(23)  Komission asetus (EY) N:o 282/2004, annettu 18 päivänä helmikuuta 2004, kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamista ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan laadinnasta (EUVL L 49, 19.2.2004, s. 11).

(24)  Komission päätös 93/444/ETY, tehty 2 päivänä heinäkuuta 1993, kolmansiin maihin vietäviksi tarkoitettujen tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden yhteisön sisäistä kauppaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 208, 19.8.1993, s. 34).

(25)  Komission päätös 92/260/ETY, tehty 10 päivänä huhtikuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten tilapäisessä tuonnissa (EYVL L 130, 15.5.1992, s. 67).

(26)  Komission päätös 93/195/ETY, tehty 2 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 1).

(27)  Komission päätös 93/196/ETY, tehty 5 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista teurashevosten tuonnissa (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 7).

(28)  Komission päätös 93/197/ETY, tehty 5 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevosten tuonnissa (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 16).

(29)  Commission Decision 94/699/EC of 19 October 1994 providing for less frequent identity and physical checks on the temporary admission of certain equidae from Sweden, Norway and Finland and repealing Decision 93/321/EEC (komission päätös 94/699/EY, tehty 19 päivänä lokakuuta 1994, tiettyjen hevoseläinten tilapäisessä maahantuonnissa Ruotsista, Norjasta ja Suomesta sovellettavista harvennetuista tunnistamistarkastuksista ja fyysisistä tarkastuksista ja päätöksen 93/321/ETY kumoamisesta) (EYVL L 280, 29.10.1994, s. 88).

(30)  Komission päätös 2003/13/EY, tehty 10 päivänä tammikuuta 2003, Kreikassa vuonna 2003 pidettäviin esiolympialaisiin osallistuvien hevosten tilapäisestä maahantuonnista (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 86).

(31)  Komission päätös 2004/177/EY, tehty 20 päivänä helmikuuta 2004, Kreikassa vuonna 2004 pidettäviin olympialaisiin tai paralympialaisiin osallistuvien rekisteröityjen hevosten tilapäisestä tuonnista (EUVL L 55, 24.2.2004, s. 64).

(32)  Komission päätös 2010/57/EU, annettu 3 päivänä helmikuuta 2010, neuvoston direktiivin 97/78/EY liitteessä I lueteltujen alueiden kautta kuljetettavien hevoseläinten kauttakuljetusta koskevien terveystakeiden vahvistamisesta (EUVL L 32, 4.2.2010, s. 9).

(33)  Komission päätös 2010/471/EU, annettu 26 päivänä elokuuta 2010, hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista unioniin siltä osin kuin on kyse keinosiemennysasemien, siemennesteen varastointiasemien ja alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmien luetteloista sekä todistusvaatimuksista (EUVL L 228, 31.8.2010, s. 52).

(34)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/262, annettu 17 päivänä helmikuuta 2015, neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus) (EUVL L 59, 3.3.2015, s. 1).

(35)  Neuvoston direktiivi 90/427/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, jalostusta ja polveutumista koskevista edellytyksistä yhteisön sisäisessä hevoseläinten kaupassa (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 55).

(36)  Neuvoston direktiivi 97/78/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9).

(37)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_guidance_vpe_7068_2012.pdf

(38)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).

(39)  Neuvoston direktiivi 92/35/ETY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1992, afrikkalaisen hevosruton valvontasäännöistä ja torjuntatoimenpiteistä (EYVL L 157, 10.6.1992, s. 19).


LIITE I

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA  (1) JA KOLMANSIEN MAIDEN ALUEEN OSISTA  (2) HEVOSELÄINTEN JA NIIDEN SIEMENNESTEEN, MUNASOLUJEN JA ALKIOIDEN LÄHETYSTEN UNIONIIN SAAPUMISTA VARTEN

ISO-koodi

Kolmas maa

Kolmannen maan alueen osan koodi

Kolmannen maan alueen osan kuvaus

SG

TA

Re-En

Tuonti

Tuonti

Kauttakulku

Erityiset edellytykset

RH

RH

RH

ES

RE + EBP

Siemenneste

O/E

Hevoseläimet

 

RH

RE

EBP

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

AE

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

AE-0

Koko maa

E

X

X

X

X

X

X

 

AR

Argentiina

AR-0

Koko maa

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

AU

Australia

AU-0

Koko maa

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BB

Barbados

BB-0

Koko maa

D

X

X

X

X

X

 

BH

Bahrain

BH-0

Koko maa

E

X

X

X

X

 

BM

Bermuda

BM-0

Koko maa

D

X

X

X

X

X

 

BO

Bolivia

BO-0

Koko maa

D

X

X

X

X

X

 

BR

Brasilia

BR-0

Koko maa

 

 

BR-1

Seuraavat osavaltiot:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal ja Rio de Janeiro

D

X

X

X

X

X

 

BY

Valko-Venäjä

BY-0

Koko maa

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

CA

Kanada

CA-0

Koko maa

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CH

Sveitsi (1)

CH-0

Koko maa

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CL

Chile

CL-0

Koko maa

D

X

X

X

X

X

X

 

CN

Kiina

CN-0

Koko maa

 

 

CN-1

Hevoseläinten taudeista vapaa vyöhyke Conghua Cityssä Guangzhoun kunnassa Guangdongin maakunnassa, mukaan luettuna bioturvallinen tieväylä Guangzhoun lentokentän ja Hongkongin välillä (tarkemmat tiedot kehyksessä 1)

G

X

X

X

X

 

CN-2

Global Champions Tourin tapahtumapaikka Expo 2010 -maailmannäyttelyn pysäköintialueella 15 sekä Shanghai Pudongin kansainväliselle lentoasemalle johtava väylä Pudongin uuden alueen pohjoisosassa ja Minhang-alueen itäosassa Shanghain suurkaupunkialueella (tarkemmat tiedot kehyksessä 1)

G

X

 

Ainoastaan jos myönnetty todistus liitteessä II olevan 2 osan B jakson 1 luvun mukaisesti

CR

Costa Rica

CR-0

Koko maa

 

 

CR-1

San Josén pääkaupunkialue

D

X

 

 

CU

Kuuba

CU-0

Koko maa

D

X

X

X

 

X

 

DZ

Algeria

DZ-0

Koko maa

E

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

EG

Egypti

EG-0

Koko maa

 

 

 

EG-1

Hevoseläinten taudeista vapaa vyöhyke, joka on perustettu Egyptin armeijan eläinsairaalan ympärille alueelle, joka on El Nasr -tien kohdalla, halkaisee Kairossa sijaitsevan Al Ahly Clubin alueen, ja jatkuu moottoritiekäytävää Kairon kansainväliselle lentoasemalle (tarkemmat tiedot kehyksessä 2).

E

X

X

X

 

FK

Falklandinsaaret

FK-0

Koko maa

A

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

GL

Grönlanti

GL-0

Koko maa

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

HK

Hongkong

HK-0

Koko maa

G

X

X

X

 

X

 

IL

Israel (3)

IL-0

Koko maa

E

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

IS

Islanti (5)

IS-0

Koko maa

A

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

JM

Jamaika

JM-0

Koko maa

D

X

X

X

 

X

 

JO

Jordania

JO-0

Koko maa

E

X

X

X

 

X

 

JP

Japani

JP-0

Koko maa

G

X

X

X

 

X

 

KG

Kirgisia

KG-0

Koko maa

 

 

KG-1

Issyk-Kulin alue

B

X

 

X

 

KR

Korean tasavalta

KR-0

Koko maa

G

X

X

X

 

X

 

KW

Kuwait

KW-0

Koko maa

E

X

X

X

X

 

LB

Libanon

LB-0

Koko maa

E

X

X

X

X

 

MA

Marokko

MA-0

Koko maa

E

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

ME

Montenegro

ME-0

Koko maa

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

MK

EJTM (4)

MK-0

Koko maa

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

MO

Macao

MO-0

Koko maa

G

X

X

X

 

X

 

MY

Malesia

MY-0

Koko maa

 

 

MY-1

Niemimaa

G

X

X

X

 

X

 

MU

Mauritius

MU-0

Koko maa

E

X

X

 

MX

Meksiko

MX-0

Koko maa

C

 

 

 

 

MX-1

Méxicon suurkaupunkialue

C

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainoastaan jos myönnetty todistus liitteessä II olevan 2 osan B jakson 1 luvun mukaisesti

NO

Norja (5)

NO-1

Koko maa

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

NZ

Uusi-Seelanti

NZ-0

Koko maa

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

OM

Oman

OM-0

Koko maa

E

X

X

X

 

X

 

PE

Peru

PE-0

Koko maa

 

 

PE-1

Liman alue

D

X

X

X

 

X

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

PM-0

Koko maa

A

X

X

 

 

 

 

X

 

PY

Paraguay

PY-0

Koko maa

D

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

QA

Qatar

QA-0

Koko maa

E

X

X

X

 

X

 

RS

Serbia (6)

RS-0

Koko maa

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU

Venäjä

RU-0

Koko maa

 

 

RU-1

Seuraavat maakunnat: Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm ja Kurgan

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU-2

Stavropolin ja Krasnodarin alueet

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU-3

Seuraavat tasavallat: Karjala, Mari, Mordva, Tšuvassia, Kalmukia, Tatarstan, Dagestan, Kabardi-Balkaria, Pohjois-Ossetia, Ingušia ja Karatšai-Tšerkessia

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

SA

Saudi-Arabia

SA-0

Koko maa

 

 

SA-1

Koko maa lukuun ottamatta aluetta SA-2

E

X

X

X

X

X

 

SA-2

Suoja- ja valvontavyöhykkeet seuraavissa maakunnissa: Jizan, Asir ja Najran, sellaisina kuin ne kuvaillaan kehyksessä 3

 

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

Koko maa

G

X

X

X

 

X

 

TH

Thaimaa

TH-0

Koko maa

G

X

X

X

 

X

 

TN

Tunisia

TN-0

Koko maa

E

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

TR

Turkki

TR-0

Koko maa

 

 

TR-1

Seuraavat maakunnat: Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli ja Tekirdag

E

 

 

UA

Ukraina

UA-0

Koko maa

B

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

US

Amerikan yhdysvallat

US-0

Koko maa

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

UY

Uruguay

UY-0

Koko maa

D

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

ZA

Etelä-Afrikka

ZA-0

Koko maa

 

 

ZA-1

Kapkaupungin pääkaupunkialue (tarkemmat tiedot kehyksessä 4)

F

 

Komission päätös 2008/698/EY

LIITTEEN I SELITYKSET:

Eläin/tuote

Ryhmät/edellytykset

RH

Tämän asetuksen 2 artiklan c alakohdassa määritellyt rekisteröidyt hevoset.

ES

Direktiivin 2009/156/EY 2 artiklan d alakohdassa määritellyt teurastettaviksi tarkoitetut hevoseläimet.

RE

Direktiivin 2009/156/EY 2 artiklan c alakohdassa määritellyt rekisteröidyt hevoseläimet.

EBP

Direktiivin 2009/156/EY 2 artiklan e alakohdassa määritellyt jalostukseen ja tuotantoon tarkoitetut hevoseläimet.

Siemenneste

Direktiivin 92/65/ETY 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti kerätty hevoseläinten siemenneste.

O/E

Direktiivin 92/65/ETY 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti kerätyt tai tuotetut hevoseläinten munasolut ja alkiot.


Sarakkeet

Tiedot / tavaran kuvaus

Vaadittu terveystodistus

1–4

Alueen kuvaus

Ei sovelleta

5

Terveysluokitusryhmä

Ei sovelleta

6

Rekisteröityjen hevosten tilapäinen maahantuonti

Liite II, 1 osa, A jakso

7

Rekisteröityjen hevosten takaisintuonti raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen viennin jälkeen

Liite II, 2 osa, A jakso

Liite II, 2 osa, B jakso, 1 luku

Liite II, 2 osa, B jakso, 2 luku

8

Rekisteröityjen hevosten tuonti

Liite II, 3 osa, A jakso

9

Teurastettaviksi tarkoitettujen hevoseläinten tuonti

Liite II, 3 osa, B jakso

10

Rekisteröityjen hevoseläinten tai jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonti

Liite II, 3 osa, A jakso

11

Rekisteröidyistä hevosista kerätyn siemennesteen tuonti

Liite III, 1 osa, A jakso

Liite III, 1 osa, B jakso

Liite III, 1 osa, C jakso

Liite III, 1 osa, D jakso

12

Rekisteröidyistä hevoseläimistä kerätyn siemennesteen tuonti

Liite III, 1 osa, A jakso

Liite III, 1 osa, B jakso

Liite III, 1 osa, C jakso

Liite III, 1 osa, D jakso

13

Jalostukseen ja tuotantoon tarkoitetuista hevoseläimistä kerätyn siemennesteen tuonti

Liite III, 1 osa, A jakso

Liite III, 1 osa, B jakso

Liite III, 1 osa, C jakso

Liite III, 1 osa, D jakso

14

Hevoseläinten munasolujen ja alkioiden tuonti

Liite III, 2 osa, A jakso

Liite III, 2 osa, B jakso

15

Kauttakuljetettavat hevoseläimet

Liite II, 1 osa, B jakso

16

Viittaus erityisehtoihin/lisätakeisiin

Ei sovelleta

Ruudut

X

Saapuminen sallittu

Saapuminen ei sallittu

Terveysluokitusryhmät

Terveysluokitusryhmä

Hevoseläinten saapuminen unioniin edellyttää erityisiä eläinten terveyttä koskevia takeita

A

hevosen näivetystauti, hevosen virusarteriitti

B

hevosen näivetystauti, hevosen virusarteriitti, räkätauti, astumatauti

C

hevosen näivetystauti, hevosen virusarteriitti, itäinen ja läntinen hevosen enkefalomyeliitti, vesicular stomatitis -tauti

D

hevosen näivetystauti, hevosen virusarteriitti, räkätauti, astumatauti, itäinen ja läntinen hevosen enkefalomyeliitti, venezuelalainen hevosen enkefalomyeliitti, vesicular stomatitis -tauti

E

hevosen näivetystauti, hevosen virusarteriitti, räkätauti, astumatauti, afrikkalainen hevosrutto

F

hevosen näivetystauti, astumatauti, afrikkalainen hevosrutto

G

hevosen näivetystauti, hevosen virusarteriitti, räkätauti, astumatauti, Japanin enkefaliitti

KEHYS 1

CN

Kiina

CN-1

Guangdongin maakunnassa sijaitseva hevoseläinten taudeista vapaa vyöhyke, joka määritellään seuraavasti:

Keskusvyöhyke

:

hevosten pitopaikka Reshui Villagessa, Linkou Townissa, Conghua Cityssä, ja sen ympärillä viiden kilometrin säteellä oleva alue, jota valvotaan valtatiellä nro 105 olevassa tievalvontapisteessä.

Valvontavyöhyke

:

kaikki keskusvyöhykettä ympäröivät Conghua Cityn hallintoalueet; ne kattavat 2 009 km2 laajuisen alueen.

Suojavyöhyke

:

keskusvyöhykettä ympäröivien seuraavien vierekkäisten hallintoalueiden ulkorajat:

Baiyun District, Luogang District Conghua Cityssä,

Huadu District Guangzhou Cityssä,

Zengcheng City,

Qingchengin piirikunnan hallintoalueet Qingyuan Cityssä,

Fogang County,

Xinfeng County,

Longmen County.

Bioturvallinen tieväylä

:

keskusvyöhykkeen hevostenpitopaikasta Guangzhou Baiyunin kansainväliselle lentokentälle valtatietä nro 105, Jiebein tietä, lentokentän moottoritietä, mukaan luettuna Guangzhou Cityssä Baiyunin kansainvälisen lentokentän ympärillä yhden kilometrin säteellä oleva hevosilta kielletty alue;

keskusvyöhykkeen hevostenpitopaikasta Kiinan ja Hongkongin välisellä rajalla sijaitsevaan Shenzhen Huanggangin satamaan valtatietä 105, Jiebein tietä, pohjoista kehätietä nro 2 ja Guang-Shenin tietä, mukaan luettuna kyseisen tien molemmin puolin vähintään yhden kilometrin leveydellä sijaitseva hevosilta kielletty alue.

Saapumista edeltävä karanteeni

:

suojavyöhykkeellä sijaitsevat, toimivaltaisen viranomaisen määräämät karanteenitilat, jotka on tarkoitettu Kiinan muista osista tulevien hevoseläinten valmistamiseksi saapumaan hevoseläinten taudeista vapaalle vyöhykkeelle.

CN

Kiina

CN-2

Shanghain suurkaupunkialueella sijaitsevan vyöhykkeen määrittely:

Länsiraja

:

Huangpujoki sen pohjoiselta suistoalueelta Dazhijoen haarautumaan.

Eteläraja

:

Huangpujoen haarautumasta Dazhijoen suistoalueelle idässä.

Pohjois- ja itärajat

:

rannikkoviiva.


KEHYS 2

EG

Egypti

EG-1

Hevoseläinten taudeista vapaa vyöhyke (EDFZ), joka on kooltaan noin 0,1 km2 ja perustettu Egyptin armeijan eläinsairaalan ympärille El-Nasr-tien kohdalle, halkaisee Kairon itäisellä esikaupunkialueella sijaitsevan Al Ahly Clubin alueen (jonka sijainti on 30°04′19,6″N, 31°21′16,5″E) ja jatkuu El-Nasr-tien ja lentokenttätien (Airport Road) muodostamaa käytävää pitkin 10 kilometriä Kairon kansainväliselle lentoasemalle.

a)

EDFZ-vyöhykkeen rajojen rajaaminen:

Alkaa El-Nasr-tien ja El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh -tien risteyksestä (30°04′13,6″N 31°21′04,3″ E) El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh -tietä noin 500 metriä pohjoiseen ”Passage Inside Armed Forces” -käytävän ensimmäiseen yhtymäkohtaan, kääntyy oikealle ja jatkuu käytävää pitkin noin 100 metriä itään, kääntyy sen jälkeen taas oikealle ja jatkuu 150 metriä käytävää pitkin etelään, kääntyy vasemmalle ja jatkuu käytävää pitkin 300 metriä itään, kääntyy oikealle ja jatkuu käytävää pitkin 100 metriä etelään El-Nasr-tielle asti, kääntyy oikealle ja jatkuu El-Nasr-tietä 300 metriä lounaaseen El-Nasr-tien ja Hassan Ma'moon -tien yhtymäkohtaa vastapäätä olevaan kohtaan, kääntyy oikealle ja jatkuu 100 metriä käytävää pitkin pohjoiseen, kääntyy vasemmalle ja jatkuu käytävää pitkin 120 metriä länteen, kääntyy vasemmalle ja jatkuu käytävää pitkin 200 metriä etelään, kääntyy oikealle ja jatkuu El-Nasr-tietä 100 metriä länteen El-Nasr-tien ja El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh -tien risteykseen.

b)

Vientiä edeltävän karanteenialueen rajojen rajaaminen EDFZ-vyöhykkeellä:

Alkaa El-Nasr-tien ja Hassan Ma'moon -tien yhtymäkohtaa vastapäätä olevasta kohdasta ja jatkuu käytävää pitkin 100 metriä pohjoiseen, kääntyy oikealle ja jatkuu käytävää pitkin 250 metriä itään, kääntyy oikealle ja jatkuu käytävää pitkin 50 metriä etelään El-Nasr-tielle asti, kääntyy oikealle ja jatkuu El-Nasr-tietä 300 metriä lounaaseen El-Nasr-tien ja Hassan Ma'moon -tien yhtymäkohtaa vastapäätä olevaan kohtaan.


KEHYS 3

SA

Saudi-Arabia

SA-1

Hyväksytyt karanteeniasemat

1

Riadin lentokenttä

2

Kuningas Abdulazizin kilparata (Janadrijah)

 

 

SA-2

Direktiivin 2009/156/EY 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a ja b alakohdan mukaisesti muodostettujen suoja- ja valvontavyöhykkeiden määrittely:

1

Jizanin maakunta

Suojavyöhyke: koko maakunta, lukuun ottamatta tiellä nro 5 sijaitsevan Ash-Shuqaiqin tievalvontapisteen pohjoispuolta ja tien nro 10 pohjoispuolta.

Valvontavyöhyke: se osa maakuntaa, jonka teitä valvotaan Al Qahmahin tievalvontapisteeltä ja joka sijaitsee pohjoiseen tiellä nro 5 sijaitsevalta Ash-Shuqaiqin valvontapisteeltä ja pohjoiseen tieltä nro 10.

2

Asirin maakunta

Suojavyöhyke: se osa maakuntaa, joka rajautuu pohjoisessa Ad Darbista Abhaan ja Khamis-Mushaytiin kulkevaan tiehen nro 10, lukuun ottamatta lento- ja sotilastukikohdan ratsastusklubeja, ja se osa maakuntaa, joka rajautuu pohjoisessa Khamis-Mushaytista Jarashin, Al Utfahin ja Dhahran Al Janoubin kautta Najranin maakunnan vastaiselle rajalle kulkevaan tiehen nro 15, ja se osa maakuntaa, joka rajautuu pohjoisessa Al Utfahista Al Faydin kautta Badr Al Janoubiin (Najranin maakunta) vievään tiehen.

Valvontavyöhyke: lento- ja sotilastukikohtien ratsastusklubit; se osa maakuntaa, joka sijaitsee suojavyöhykkeen rajan ja tiellä nro 211 sijaitsevalle Muhayilin tievalvontapisteelle Ash-Shuqaiqista johtavan tien nro 209 välissä; se osa maakuntaa, jota rajaavat Abhan eteläpuolella tiellä nro 10 oleva tievalvontapiste, Abhan kaupunki sekä pohjoiseen johtavalla tiellä nro 15 sijaitseva Ballasmerin valvontapiste 65 km Abhasta; se osa maakuntaa, jota rajaavat Khamis-Mushayt ja Samakhiin johtavalla tiellä nro 255 oleva tievalvontapiste 90 km Abhasta ja Riadiin johtavalla tiellä nro 10 oleva Yarahin tievalvontapiste 90 km Abhasta; se osa maakuntaa, joka sijaitsee etelään tiellä nro 10 olevasta Yarahin tievalvontapisteestä tiellä nro 177 olevaan Khashm-Ghurabiin vedetystä linjasta Najranin maakunnan rajalle saakka.

3

Najranin maakunta

Suojavyöhyke: se osa maakuntaa, joka rajautuu pohjoisessa Al Utfahista (Asirin maakunta) Badr Al Janoubiin ja As Sebtiin vievään tiehen, sitten edelleen pohjoiseen As Sebtista Wadi Habunahia pitkin tien nro 177 yhtymäkohtaan Najranin ja Riadin välille, ja tästä tietä nro 177 etelään Najranista Sharourahiin vievän tien nro 15 yhtymäkohtaan, ja tien nro 15 eteläpuolinen osa maakuntaa Najranin ja Sharourahin sekä Jemenin rajan välissä.

Valvontavyöhyke: se osa maakuntaa, joka sijaitsee etelään linjasta Yarahin tievalvontapiste tiellä nro 10 ja Khashm-Ghurab tiellä nro 177, Najranin maakunnan rajalta Khashm-Ghurabin tievalvontapisteeseen 80 km Najranista ja länteen Sharourahiin johtavalta tieltä nro 175.


KEHYS 4

ZA

Etelä-Afrikka

ZA-1

Hyväksytyt karanteeniasemat:

1

Kenilworthin karanteeniasema

Kapkaupungin suurkaupunkialueen (ZA-1) määritys:

Pohjoisraja

:

Blaauwberg Road (M14)

Itäraja

:

Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), valtatie N7, valtatie N1 ja valtatie M5.

Eteläraja

:

Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive Newslands Forestryn asemalle asti ja sieltä Table Mountainin Echo Gorgen kautta Camps Bayhin.

Länsiraja

:

Rantaviiva Camps Baysta Blaauwberg Roadille.


(1)  Rajoittamatta neuvoston ja komission päätöksessä 2002/309/EY, Euratom säädettyjen erityisten todistusvaatimusten soveltamista.

(2)  Jos sovelletaan virallista aluejakoa direktiivin 2009/156/EY 13 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(3)  Jäljempänä tällä tarkoitetaan Israelin valtiota, pois luettuina Israelin kesäkuusta 1967 hallinnoimat alueet eli Golanin kukkulat, Gazan alue, Itä-Jerusalem ja muu Länsiranta.

(4)  Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia – maan lopullinen nimi hyväksytään Yhdistyneissä kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi.

(5)  Rajoittamatta Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3) 17 artiklassa määrättyjen erityisten todistusvaatimusten soveltamista.

(6)  Pois luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa päätöslauselmassa nro 1244 määriteltynä.


LIITE II

TERVEYSTODISTUSTEN MALLIT JA ILMOITUSMALLIT ELÄVIEN HEVOSELÄINTEN UNIONIIN SAAPUMISTA VARTEN

1 OSA

Tilapäinen maahantuonti ja kauttakulku

A jakso

Terveystodistuksen malli ja ilmoitusmalli rekisteröityjen hevosten tilapäistä unioniin tuontia varten alle 90 päiväksi

Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva

B jakso

Terveystodistuksen malli ja ilmoitusmalli elävien hevoseläinten kauttakuljetukselle unionissa yhdestä kolmannesta maasta tai kolmannen maan alueen osasta toiseen kolmanteen maahan tai saman kolmannen maan alueen toiseen osaan

Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva

2 OSA

Takaisintuonti tilapäisen viennin jälkeen

A jakso

Terveystodistuksen malli ja ilmoitusmalli rekisteröityjen hevosten unioniin takaisintuontia varten raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen alle 30 päivän tilapäisen viennin jälkeen

Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva

B jakso

Terveystodistusten mallit ja ilmoitusmallit, joita sovelletaan rekisteröityjen hevosten takaisintuontiin unioniin tiettyjä raveja ja kilpailuja varten tapahtuneen tilapäisen viennin jälkeen

Luku 1

Terveystodistuksen malli ja ilmoitusmalli, joita sovelletaan rekisteröityjen kilpahevosten takaisintuontiin unioniin kansainvälisen ratsastajainliiton (Fédération Equestre International, FEI)

tuella järjestettyihin hevostapahtumiin (olympialaisten esikisat, olympialaiset, paralympialaiset, World Equestrian Games, Asian Equestrian Games, American Equestrian Games, Endurance World Cup Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa) osallistumista varten tapahtuneen alle 90 päivän tilapäisen viennin jälkeen

Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva

Luku 2

Terveystodistuksen malli ja ilmoitusmalli, joita sovelletaan tiettyihin hevoskilpailutapahtumiin Australiassa, Kanadassa, Amerikan yhdysvalloissa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa tai Qatarissa

(kansainväliset ryhmä-/luokkakilpailut, Japan cup, Melbourne Cup, Dubai Racing World-cup, Hongkong International Races) osallistuneiden rekisteröityjen kilpahevosten takaisintuontiin unioniin alle 90 päivää kestäneen tilapäisen viennin jälkeen

Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva

3 OSA

Tuonti

A jakso

Terveystodistusten mallit ja ilmoitusmalli yksittäisen rekisteröidyn hevosen, rekisteröidyn hevoseläimen tai jalostukseen ja tuotantoon tarkoitetun hevoseläimen unioniin tuontia varten

Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva

B jakso

Terveystodistuksen malli ja ilmoitusmalli teurastettaviksi tarkoitettujen kotieläiminä pidettävien hevoseläinten lähetysten unioniin tuontia varten

Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva

4 OSA

Todistusta koskevat selittävät huomautukset

Image Teksti kuva

LIITE III

TERVEYSTODISTUSTEN MALLIT HEVOSELÄINTEN SIEMENNESTEEN, MUNASOLUJEN JA ALKIOIDEN UNIONIIN SAAPUMISTA VARTEN

1 OSA

Terveystodistuksen malli siemennesteen tuontia varten

A jakso

MALLI 1 – Terveystodistuksen malli tuotaessa sellaisen hevoseläinten siemennesteen lähetyksiä, joka on kerätty direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 30. syyskuuta 2014 jälkeen ja lähetetty siltä hyväksytyltä spermankeräysasemalta, jolta kyseinen siemenneste on peräisin

Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva

B jakso

MALLI 2 – Terveystodistuksen malli tuotaessa sellaisen hevoseläinten siemennesteen varastojen lähetyksiä, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31. elokuuta 2010 jälkeen ja ennen 1. lokakuuta 2014 ja lähetetty 31. elokuuta 2010 jälkeen siltä hyväksytyltä spermankeräysasemalta, jolta kyseinen siemenneste on peräisin

Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva

C jakso

MALLI 3 – Terveystodistuksen malli tuotaessa sellaisen hevoseläinten siemennesteen varastojen lähetyksiä, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu direktiivin 92/65/ETY mukaisesti ennen 1. syyskuuta 2010 ja lähetetty 31. elokuuta 2010 jälkeen siltä hyväksytyltä spermankeräysasemalta, jolta kyseinen siemenneste on peräisin

Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva

D jakso

MALLI 4 – Terveystodistuksen malli tuotaessa sellaisen hevoseläinten siemennesteen lähetyksiä, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 30. syyskuuta 2014 jälkeen, ja sellaisen hevoseläinten siemennesteen varastojen lähetyksiä, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31. elokuuta 2010 jälkeen ja ennen 1. lokakuuta 2014 tai ennen 1. syyskuuta 2010 ja lähetetty hyväksytyltä siemennesteen varastointiasemalta 31. elokuuta 2010 jälkeen

Image Teksti kuva Image Teksti kuva