EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0346

Komission asetus (EU) N:o 346/2010 annettu 15 päivänä huhtikuuta 2010 , asetuksen (EY) N:o 1251/2008 muuttamisesta sellaisiin jäsenvaltioihin tai niiden osiin tarkoitettujen vesiviljelyeläinten lähetysten markkinoille saattamista ja tuontia koskevien vaatimusten osalta, joissa toteutetaan päätöksellä 2010/221/EU hyväksyttyjä kansallisia toimenpiteitä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 104, 24.4.2010, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/346/oj

24.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 346/2010

annettu 15 päivänä huhtikuuta 2010,

asetuksen (EY) N:o 1251/2008 muuttamisesta sellaisiin jäsenvaltioihin tai niiden osiin tarkoitettujen vesiviljelyeläinten lähetysten markkinoille saattamista ja tuontia koskevien vaatimusten osalta, joissa toteutetaan päätöksellä 2010/221/EU hyväksyttyjä kansallisia toimenpiteitä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/88/EY (1) ja erityisesti sen 25 artiklan ja 61 artiklan 3 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vesiviljelyeläinten ja luonnonvaraisten vesieläinten tiettyjen tautien vaikutuksen rajoittamiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden hyväksymisestä neuvoston direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisesti annetun komission päätöksen 2010/221/EU (2) mukaan tietyt jäsenvaltiot voivat asettaa vaatimuksia, jotka koskevat tiettyjen vesiviljelyeläinten lähetysten tuontia niiden alueelle tai sen osiin, karpin kevätviremian (SVC), bakteeriperäisen munuaistaudin (BKD), tarttuvan haimakuoliotaudin (IPN) ja Gyrodactylus salaris -loistartunnan (GS) ehkäisemiseksi tai torjumiseksi. Kyseisellä päätöksellä korvataan neuvoston direktiivin 91/67/ETY täytäntöönpanosta vesiviljeltyjen eläinten eräiden tautien vastaisten toimenpiteiden osalta 29 päivänä huhtikuuta 2004 tehty komission päätös 2004/453/EY (3).

(2)

Jotta voitaisiin ehkäistä ja torjua kyseisiä tauteja, päätöksen 2010/221/EU liitteissä I ja II mainittuun jäsenvaltioon tai sen osaan tuotavien viljelyyn, uudelleensijoitusalueille, istuta ja ongi -kalastuspaikoille, avoimiin koristetiloihin tai istutukseen tarkoitettujen sellaisille taudeille alttiiden vesiviljelyeläinten lähetysten, joiden osalta kyseistä jäsenvaltiota tai sen osaa pidetään taudista vapaana tai joiden osalta jäsenvaltiossa toteutetaan hävittämisohjelmaa, olisi oltava peräisin alueelta, jonka terveystilanne on vastaava.

(3)

Näiden vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi tällaisten lähetysten mukana olisi oltava eläinten terveystodistus, jossa annetaan asianmukaiset vakuutukset.

(4)

Erityiset eläinten terveystodistukset Euroopan unionin sisäisiä vesiviljelyeläinten siirtoja (markkinoille saattaminen) varten vahvistetaan päätöksessä 2004/453/EY. Hyväksyttyjen kansallisten toimenpiteiden soveltamisalaan kuuluviin tauteihin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat edellytykset olisi unionin lainsäädännön yksinkertaistamiseksi sisällytettävä markkinoille saattamista koskeviin eläinten terveystodistusmalleihin, jotka vahvistetaan neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi 12 päivänä joulukuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008 (4). Sen vuoksi kyseisen asetuksen liitettä II olisi muutettava.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 1251/2008 vahvistetuissa vesiviljelyeläinten tuontia unioniin koskevissa eläinten terveystodistusmalleissa annetaan jo kyseisiä tauteja koskevat vakuutukset. Vakuutuksia olisi kuitenkin muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon direktiivissä 2006/88/EY vahvistetut vesiviljelyeläinten tuontia koskevat periaatteet ja Maailman eläintautijärjestön (OIE) vesieläinten terveyttä koskeva säännöstö. Sen vuoksi kyseisen asetuksen liitettä IV olisi muutettava.

(6)

Sellaisiin jäsenvaltioihin tai niiden osiin tarkoitettujen vesiviljelyeläinten lähetysten markkinoille saattamista ja tuontia koskevia vaatimuksia, joissa toteutetaan päätöksellä 2010/221/EU hyväksyttyjä kansallisia toimenpiteitä, olisi sovellettava ainoastaan kyseisille taudeille alttiisiin lajeihin. Sen vuoksi kyseisille taudeille alttiit lajit olisi lueteltava asetuksen (EY) N:o 1251/2008 liitteessä II.

(7)

Koska kaikki sellaisissa vesissä esiintyvät kalalajit, joissa on GS-tartunnan saaneita kalalajeja, voivat levittää kyseistä tautia, GS-tartuntaan liittyviä markkinoille saattamista ja tuontia koskevia vaatimuksia olisi sovellettava myös niihin jäsenvaltioihin tai niiden osiin tuotaviin kalalajien lähetyksiin, jotka luetellaan päätöksessä 2010/221/EU kyseisestä taudista vapaana.

(8)

Koska asetuksessa (EY) N:o 1251/2008, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, vahvistetuissa eläinten terveystodistusmalleissa otetaan huomioon kaikki direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisesti hyväksytyt kansalliset toimenpiteet ja päätös 2004/453/EY kumotaan päätöksellä 2010/221/EU, asetuksen (EY) N:o 1251/2008 18 artikla olisi poistettava.

(9)

On aiheellista säätää siirtymätoimenpiteistä, jotta jäsenvaltiot ja teollisuus voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet voidakseen noudattaa tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia.

(10)

Jotta varmistetaan eläinten terveystodistusten asianmukainen laatiminen niissä tapauksissa, joissa tietyt asetuksessa (EY) N:o 1251/2008 vahvistettujen eläinten terveystodistusmallien ilmoitukset eivät koske kyseisiä tapauksia, ja niissä tapauksissa, joissa todistukset käsittävät useamman kuin yhden sivun, perusteluissa olisi annettava lisäselvityksiä. Siksi kyseisen asetuksen liitettä V olisi muutettava.

(11)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1251/2008 olisi muutettava.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1251/2008 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan b alakohta seuraavasti:

”b)

eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä seuraavien eläinten/tuotteiden markkinoille saattamista varten:

i)

suljetuista koristetiloista peräisin olevat tai niihin tarkoitetut koristevesieläimet, ja

ii)

viljelyyn, uudelleensijoitusalueille, istuta ja ongi -kalastuspaikoille, avoimiin koristetiloihin tai istutukseen tarkoitetut vesiviljelyeläimet jäsenvaltioissa ja niiden osissa, joissa toteutetaan päätöksellä 2010/221/EU (5) hyväksyttyjä kansallisia toimenpiteitä;

2)

Lisätään 8 a artikla seuraavasti:

”8 a artikla

Viljelyyn, uudelleensijoitusalueille, istuta ja ongi -kalastuspaikoille, avoimiin koristetiloihin tai istutukseen tarkoitetut vesiviljelyeläimet jäsenvaltioissa ja niiden osissa, joissa toteutetaan päätöksellä 2010/221/EU hyväksyttyjä kansallisia toimenpiteitä

1.   Viljelyyn, uudelleensijoitusalueille, istuta ja ongi -kalastuspaikoille, avoimiin koristetiloihin tai istutukseen tarkoitettujen vesiviljelyeläinten lähetysten mukana on oltava liitteessä II olevassa A osassa vahvistetun mallin ja liitteen V perustelujen mukaisesti täytetty eläinten terveystodistus, kun kyseiset eläimet

a)

tuodaan jäsenvaltioihin tai niiden osiin, joiden mainitaan:

i)

päätöksen 2010/221/EU liitteessä I olevan taulukon toisessa ja neljännessä sarakkeessa olevan vapaa yhdestä tai useammasta kyseisen taulukon ensimmäisessä sarakkeessa luetellusta taudista; tai

ii)

päätöksen 2010/221/EU liitteessä II olevan taulukon toisessa ja neljännessä sarakkeessa toteuttavan hävittämisohjelmaa yhden tai useamman kyseisen taulukon ensimmäisessä sarakkeessa luetellun taudin osalta;

b)

kuuluvat lajeihin, jotka luetellaan liitteessä II olevassa C osassa sellaisille taudeille alttiina lajeina, joiden osalta kyseistä jäsenvaltiota tai sen osaa pidetään taudista vapaana tai joihin sovelletaan a alakohdassa tarkoitettua hävittämisohjelmaa päätöksen 2010/221/EU mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten lähetysten on täytettävä eläinten terveystodistusmallissa ja 1 kohdassa tarkoitetuissa perusteluissa vahvistetut eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.

3.   Edellä mainittuja 1 ja 2 kohtaa sovelletaan kaikkien sellaisten kalalajien lähetyksiin, jotka ovat peräisin vesistä, joissa on liitteessä II olevassa C osassa Gyrodactylus salaris -tartunnalle alttiiksi lueteltuja lajeja, jos kyseiset lähetykset on tarkoitettu jäsenvaltioon tai sen osaan, joka on lueteltu päätöksen 2010/221/EU liitteessä I Gyrodactylus salaris -tartunnasta (GS) vapaaksi.”

3)

Poistetaan 18 artikla.

4)

Muutetaan liitteet II, IV ja V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Siirtymäkautena 31 päivään heinäkuuta 2010 asti unioniin saa edelleen tuoda tai unionin kautta saa kuljettaa vesiviljelyeläinten lähetyksiä, joissa on mukana asetuksen (EY) N:o 1251/2008 liitteessä IV olevan A tai B osan mukaisesti ennen tällä asetuksella käyttöön otettuja muutoksia laadittu eläinten terveystodistus.

2.   Siirtymäkautena 31 päivään heinäkuuta 2011 asti unioniin saa edelleen tuoda tai unionin kautta saa kuljettaa vesiviljelyeläinten lähetyksiä, joissa on mukana asetuksen (EY) N:o 1251/2008 liitteessä IV olevan A tai B osan mukaisesti ennen tällä asetuksella käyttöön otettuja muutoksia laadittu eläinten terveystodistus edellyttäen, että kyseisen todistuksen osassa II vahvistettuja eläinten terveyttä koskevia vakuutuksia ei sovelleta karpin kevätviremian (SVC), bakteeriperäisen munuaistaudin (BKD), tarttuvan haimakuoliotaudin (IPN) ja Gyrodactylus salaris -loistartunnan (GS) osalta.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 15 päivästä toukokuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUVL L 98, 20.4.2010, s. 7.

(3)  EUVL L 202, 7.6.2004, s. 4.

(4)  EUVL L 337, 16.12.2008, s. 41.

(5)  EUVL L 98, 20.4.2010, S. 7.”


LIITE

Muutetaan liitteet II, IV ja V seuraavasti:

(1)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan A osa seuraavasti:

”A OSA

Eläinten terveystodistusmalli viljelyyn, uudelleensijoitukseen, istuta ja ongi -kalastuspaikoille, avoimiin koristetiloihin ja istutukseen tarkoitettujen vesiviljelyeläinten markkinoille saattamista varten

Image

Image

Image

Image

Image

b)

Lisätään C osa seuraavasti:

”C OSA

Luettelo niille taudeille alttiista lajeista, joiden osalta on hyväksytty kansallisia toimenpiteitä päätöksellä 2010/221/EU

Tauti

Taudille alttiit lajit

Karpin kevätviremia (SVC)

Marmoripaksuotsa (Aristichthys nobilis), kultakala (Carassius auratus), ruutana (Carassius carassius), ruohokarppi (Ctenopharyngodon idellus), karppi ja koikarppi (Cyprinus carpio), hopeapaksuotsa (Hypophthalmichthys molitrix), monni (Silurus glanis), ja suutari (Tinca tinca), säyne (Leuciscus idus)

Bakteeriperäinen munuaistauti (BKD)

Heimo: Salmonidae

Tarttuva haimakuoliotauti (IPN)

Kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), puronieriä (Salvelinus fontinalis), taimen (Salmo trutta), merilohi (Salmo salar) ja Tyynenmeren lohilajit (Oncorhynchus spp.) sekä siika (Coregonus lavaretus)

Gyrodactylus salaris -tartunta

Merilohi (Salmo salar), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), nieriä (Salvelinus alpinus), Pohjois-Amerikan puronieriä (Salvelinus fontinalis), harjus (Thymallus thymallus), Pohjois-Amerikan harmaanieriä (Salvelinus namaycush) ja taimen (Salmo trutta).”

(2)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

Korvataan A osa seuraavasti:

”A OSA

Eläinten terveystodistusmalli viljelyyn, uudelleensijoitukseen, istuta ja ongi -kalastuspaikoille ja avoimiin koristetiloihin tarkoitettujen vesiviljelyeläinten Euroopan unioniin tuontia varten

Image

Image

Image

Image

Image

b)

Korvataan B osa seuraavasti:

”B OSA

Eläinten terveystodistusmalli suljettuihin koristetiloihin tarkoitettujen koristevesieläimien Euroopan unioniin tuontia varten

Image

Image

Image

Image

(3)

Korvataan liite V seuraavasti:

”LIITE V

Perustelut

a)

Todistuksen laativat alkuperämaan toimivaltaiset viranomaiset tämän asetuksen liitteessä II tai IV vahvistetun mallin mukaisesti ottaen huomioon lähetyksen määräpaikan ja käyttötarkoituksen sen saavuttua määräpaikkaan.

b)

Ottaen huomioon EU:n jäsenvaltiossa sijaitsevan määräpaikan tautitilan direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevassa II osassa tarkoitettujen muiden kuin eksoottisten tautien osalta taikka sellaisten tautien osalta, joita koskevia toimenpiteitä määräpaikassa toteutetaan toimenpiteiden hyväksymisestä neuvoston direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisesti annetun päätöksen 2010/221/EU mukaisesti, todistukseen on sisällytettävä asianomaiset erityisvaatimukset ja täytettävä niitä koskevat kohdat.

c)

”Lähtöpaikan” on oltava sen viljelylaitoksen tai nilviäisten viljelyalueen sijaintipaikka, jossa vesiviljelyeläimet kasvatettiin siihen myyntikokoon asti, joka on merkityksellinen tämän todistuksen kattavan lähetyksen osalta. Luonnonvaraisten vesieläinten tapauksessa ’lähtöpaikalla’ tarkoitetaan korjuupaikkaa.

d)

Kun todistusmallissa ilmoitetaan, että tietyt väittämät sisällytetään todistukseen soveltuvin osin, todistuksen antava virkamies voi viivata yli väittämät, jotka eivät ole asiaankuuluvia, ja merkitä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai ne voidaan poistaa kokonaan todistuksesta.

e)

Kunkin todistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä paperiarkista, tai jos tarvitaan enemmän tilaa, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

f)

Kun kyse on kolmansista maista unioniin suuntautuvasta tuonnista, todistuksen alkuperäiskappale ja mallitodistuksessa tarkoitetut etiketit on laadittava vähintään yhdellä sen EU:n jäsenvaltion virallisista kielistä, jonka rajatarkastusaseman kautta lähetys tuodaan unioniin, sekä vähintään yhdellä määräpaikkana olevan EU:n jäsenvaltion virallisista kielistä. Nämä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia todistuksen laatimisen jonkin muun jäsenvaltion virallisella kielellä, jos mukana on tarpeen vaatiessa virallinen käännös.

g)

Jos todistukseen liitetään lisäsivuja lähetyksen osien tunnistamista varten, kyseisten lisäsivujen katsotaan olevan osa alkuperäiskappaletta, jos jokainen näistä sivuista on varustettu todistuksen myöntävän virallisen tarkastajan allekirjoituksella ja leimalla.

h)

Jos todistus g kohdassa tarkoitettuine lisäsivuineen käsittää enemmän kuin yhden sivun, jokaisen sivun alaosaan on lisättävä sivunumero muodossa ”–x(sivunumero) / y(sivujen kokonaismäärä)–” ja yläosaan on lisättävä toimivaltaisen viranomaisen ilmoittama todistuksen viitenumero.

i)

Virallisen tarkastajan on täytettävä ja allekirjoitettava alkuperäinen todistus enintään 72 tuntia ennen lähetyksen lastausta. Mikäli vesiviljelyeläimet on tarkistettava lastausta edeltävien 24 tunnin aikana, todistus on täytettävä ja allekirjoitettava enintään 24 tuntia ennen lähetyksen lastausta. Alkuperämaan toimivaltaiset viranomaiset varmistavat, että todistusta laadittaessa noudatetaan periaatteita, jotka vastaavat direktiivissä 96/93/EY vahvistettuja periaatteita.

j)

Allekirjoituksen värin on oltava eri kuin painoväri. Sama sääntö koskee muita leimoja kuin kohopainettuja leimoja ja vesileimoja.

k)

Kun kyse on kolmansista maista unioniin suuntautuvasta tuonnista, alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana EU:n rajatarkastusasemalle asti. Kun kyse on unionissa markkinoille saatettavista lähetyksistä, todistuksen alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana lopulliseen määräpaikkaan asti.

l)

Eläville vesiviljelyeläimille myönnettävä todistus on voimassa 10 päivää sen myöntämispäivästä. Jos kuljetus tapahtuu laivalla, voimassaoloaikaa pidennetään merimatkan keston mukaan. Tätä varten eläinten terveystodistukseen liitetään aluksen päällikön ilmoituksen alkuperäiskappale, joka laaditaan liitteessä IV olevan D osan liitemallin mukaisesti.

m)

On huomattava, että eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005 vahvistetut eläinkuljetuksia koskevat yleiset edellytykset saattavat tarvittaessa edellyttää toimenpiteiden toteuttamista unioniin saapumisen jälkeen, elleivät kyseisen asetuksen vaatimukset täyty.”


Top