EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0080

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/80/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009 , kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta (kodifioitu toisinto) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 202, 4.8.2009, p. 16–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 016 P. 136 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Kumoaja 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/80/oj

4.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/16


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/80/EY,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009,

kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta

(kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta 14 päivänä kesäkuuta 1993 annettua neuvoston direktiiviä 93/29/ETY (3) on muutettu huomattavilta osin (4). Sen vuoksi mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Direktiivi 93/29/ETY on yksi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/61/ETY, joka on korvattu kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 18 päivänä maaliskuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/24/EY (5), säädettyyn EY-tyyppihyväksyntäjärjestelmään kuuluvista erityisdirektiiveistä, ja siinä vahvistetaan kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen suunnittelua ja rakennetta koskevat tekniset vaatimukset hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisen osalta. Nämä tekniset vaatimukset koskevat jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämistä, jotta direktiivissä 2002/24/EY säädettyä EY-tyyppihyväksyntämenettelyä voitaisiin soveltaa kaikkiin ajoneuvotyyppeihin. Sen vuoksi direktiivin 2002/24/EY ajoneuvojärjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan tähän direktiiviin.

(3)

Yhteisöön kuulumattomien maiden markkinoille pääsyn helpottamiseksi olisi tämän direktiivin ja Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön N:o 60 vaatimusten oltava toisiaan vastaavia (6).

(4)

Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä III olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkien direktiivin 2002/24/EY 1 artiklassa tarkoitettujen ajoneuvotyyppien hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamiseen.

2 artikla

Kaksi- tai kolmipyöräisen moottoriajoneuvotyypin hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisen osalta osan EY-tyyppihyväksynnän antamismenettely ja näiden ajoneuvojen vapaan liikkuvuuden edellytykset vahvistetaan direktiivin 2002/24/EY II ja III luvussa.

3 artikla

1.   Vahvistetaan direktiivin 2002/24/EY 11 artiklan mukaisesti tämä direktiivi ja Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (YK/ECE) sääntö N:o 60 (asiakirja E/ECE/TRANS/505 – Add. 59) vaatimuksiltaan vastaaviksi.

2.   Osan EY-tyyppihyväksynnän antamisesta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten on hyväksyttävä 1 kohdassa tarkoitetun YK/ECE:n säännön vaatimusten mukaisesti annetut osan tyyppihyväksynnät ja osan tyyppihyväksyntämerkit tämän direktiivin vaatimusten mukaisesti annettujen vastaavien osan tyyppihyväksyntöjen sijasta.

4 artikla

Tätä direktiiviä voidaan muuttaa direktiivin 2002/24/EY 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

a)

3 artiklassa tarkoitetun YK/ECE:n säännön muutosten ottamiseksi huomioon;

b)

liitteen I ja II mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

5 artikla

1.   Jäsenvaltiot eivät saa hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamiseen liittyvistä syistä

evätä kaksi- tai kolmipyöräiseltä ajoneuvotyypiltä EY-tyyppihyväksyntää, eivätkä

kieltää kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa,

jos hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistaminen on tämän direktiivin vaatimusten mukainen.

2.   Jäsenvaltioiden on evättävä EY-tyyppihyväksyntä uusilta kaksi- tai kolmipyöräisiltä ajoneuvotyypeiltä hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamiseen liittyvistä syistä, jos tämän direktiivin vaatimukset eivät täyty.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

6 artikla

Kumotaan direktiivi 93/29/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä III olevassa A osassa mainitulla direktiivillä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä III olevassa B osassa mainittuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

7 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. ERLANDSSON


(1)  EUVL C 325, 30.12.2006, s. 28.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 19. kesäkuuta 2007 (EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 72), ja neuvoston päätös, tehty 7. heinäkuuta 2009.

(3)  EYVL L 188, 29.7.1993, s. 1.

(4)  Katso liitteessä III oleva A osa.

(5)  EYVL L 124, 9.5.2002, s. 1.

(6)  E/ECE/TRANS/505 – Add. 59.


LIITE I

KAKSI- JA KOLMIPYÖRÄISTEN AJONEUVOJEN OSAN EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄN LIITTYVÄT HALLINTALAITTEIDEN, ILMAISIMIEN JA OSOITTIMIEN TUNNISTAMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1.   MÄÄRITELMÄT

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1.1

’hallintalaitteella’ kuljettajan ohjaamaa ajoneuvon osaa, jolla muutetaan ajoneuvon tai sen jonkin osan tilaa tai toimintaa;

1.2

’ilmaisimella’ signaalia, joka osoittaa laitteen käynnistymisen, toiminnan tai varoittavan tai virheellisen toimintatilan tai toimimatta jäämisen;

1.3

’osoittimella’ laitetta, joka antaa tietoja järjestelmän tai osajärjestelmän moitteettomasta toiminnasta tai toimintatilasta, esimerkiksi nesteen määrästä;

1)4)

’tunnuksella’ merkkiä, jonka avulla hallintalaite, ilmaisin tai osoitin on tunnistettavissa.

2.   VAATIMUKSET

2.1.   Tunnistaminen

Jäljempänä 2.1.5 kohdassa tarkoitetut hallintalaitteet, ilmaisimet ja osoittimet, silloin kun niitä on asennettu ajoneuvoon, on tunnistettava seuraavien määräysten mukaisesti.

2.1.1

Tunnusten on erotuttava selkeästi taustasta.

2.1.2

Tunnus on asetettava tunnistettavaan hallintalaitteeseen tai hallintalaitteen ilmaisimeen tai niiden välittömään läheisyyteen. Jos se ei ole mahdollista, tunnus ja hallintalaite tai ilmaisin on liitettävä yhteen yhtäjaksoisella viivalla, joka on niin lyhyt kuin mahdollista.

2.1.3

Kaukovalaisimia esittävät samansuuntaiset, vaakasuorat valonsäteet ja lähivalaisimia samansuuntaiset, alaspäin suuntautuvat valonsäteet.

2.1.4

Seuraavilla optisissa ilmaisimissa käytettävillä väreillä on oltava seuraava merkitys:

—   punainen: varoitus,

—   ruskeankeltainen: varoitus,

—   vihreä: turvallisuus.

Sininen väri on varattava yksinomaan kaukovalaisimien ilmaisimiin.

2.1.5

Tunnusten kuvaus ja tunnistaminen

Kuva 1

Valaisimien hallintalaite – Kaukovalaisimet

Ilmaisimen väri: sininen

Image

Kuva 2

Valaisimien hallintalaite – Lähivalaisimet

Ilmaisimen väri: vihreä

Image

Kuva 3

Suuntavalaisin

Huom: Jos oikeaa ja vasenta suuntavalaisinta varten on erilliset ilmaisimet, nuolia voidaan käyttää myös erikseen.

Ilmaisimen väri: vihreä

Image

Kuva 4

Hätävilkku

Kaksi mahdollisuutta:

sivulle asetettu kuvatunnus

ilmaisimen väri: punainen

tai

samanaikainen toiminta suuntavalaisimien kanssa (kuvan 3 kaksi nuolta).

Image

Kuva 5

Käsikäyttöinen rikastin

Ilmaisimen väri: ruskeankeltainen

Image

Kuva 6

Äänimerkinantolaite

Image

Kuva 7

Polttoaineen määrä

Ilmaisimen väri: ruskeankeltainen

Image

Kuva 8

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila

Ilmaisimen väri: punainen

Image

Kuva 9

Akun lataus

Ilmaisimen väri: punainen

Image

Kuva 10

Öljynpaine

Ilmaisimen väri: punainen

Image

Kuva 11

Etusumuvalo (3)

Ilmaisimen väri: vihreä

Image

Kuva 12

Takasumuvalo (3)

Ilmaisimen väri: ruskeankeltainen

Image

Kuva 13

Moottorin sytyttimen tai pysäyttimen hallintalaite ”pois käytöstä” -asennossa

Image

Kuva 14

Moottorin sytyttimen tai pysäyttimen hallintalaite ”käytössä”-asennossa

Image

Kuva 15

Valaisimien pääkytkin

Ilmaisimen väri: vihreä

Image

Kuva 16

Sivuvalaisin

Huom: Jos hallintalaitetta käytetään myös muihin toimintoihin, sen tunnistamiseen voidaan käyttää kuvassa 15 esitettyä tunnusta.

Ilmaisimen väri: vihreä

Image

Kuva 17

”Vaihde vapaalla” -ilmaisin

Ilmaisimen väri: vihreä

Image

Kuva 18

Sähköinen käynnistin

Image

(1)

Ympäröidyt alueet voivat olla täytettyjä.

(2)

Tunnuksen tumma osa voidaan korvata sen ääriviivoilla; tässä piirroksessa valkoisena näkyvän osan on silloin oltava kokonaan tumma.

(3)

Jos yhtä hallintalaitetta käytetään etu- ja takasumuvaloille, tunnuksena on oltava tunnus ”etusumuvalo”.

Lisäys

Edellä 2.1.5 kohdassa esitettyjen tunnusten perusmallin rakenne

Image

Perusmallin koostumus:

1.

perusruutu, jonka sivunpituus on 50 mm; sivu vastaa perusmallin nimellismittaa ”a”;

2.

halkaisijaltaan 56 mm:n perusympyrä, jonka pinta-ala on likimain sama kuin perusruudun (1);

3.

toinen, perusruudun (1) sisällä oleva ympyrä, jonka halkaisija on 50 mm;

4.

toinen ruutu, jonka kulmat koskettavat perusympyrää (2) ja jonka sivut ovat perusruudun (1) sivujen suuntaiset;

5. ja 6.

kaksi pinta-alaltaan perusruudun (1) kokoista suorakulmiota; niiden sivut ovat toistensa suhteen kohtisuorassa ja lävistävät perusruudun symmetrisesti sen vastakkaisilta puolilta;

7.

kolmas ruutu, jonka sivut lävistävät perusruudun (1) ja perusympyrän (2) leikkauspisteet 45°:n kulmassa ja määräävät perusruudun suurimmat vaaka- ja pystyulottuvuudet;

8.

epäsäännöllinen kahdeksankulmio, jonka muodostavat ruudun (7) sivuihin nähden 30°:n kulmassa olevat viivat.

Perusmalli asetetaan 12,5 mm:n kokoiselle ruutuverkolle niin, että se on yhteneväinen perusruudun (1) kanssa.


LIITE II

Lisäys 1

Ilmoituslomake kaksi- tai kolmipyöräisen moottoriajoneuvotyypin hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta

(Liitetään osan EY-tyyppihyväksyntähakemukseen, jos se esitetään erillään ajoneuvon tyyppihyväksyntähakemuksesta.)

Järjestysnumero (hakija antaa):

Kaksi- tai kolmipyöräisen moottoriajoneuvotyypin hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamista koskevassa osan EY-tyyppihyväksyntähakemuksessa on ilmoitettava direktiivin 2002/24/EY liitteessä II olevan I osan A jakson seuraavissa kohdissa tarkoitetut tiedot:

0.1,

0.2,

0.4–0.6,

9.2.1.

Lisäys 2

Viranomaisen nimi

Kaksi- tai kolmipyöräisen moottoriajoneuvotyypin hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamista koskeva EY-tyyppihyväksyntätodistus

MALLI

…:n teknisen tutkimuslaitoksen seloste N:o … Päiväys …

Osan EY-tyyppihyväksyntänumero … Laajennusnumero …

1.

Ajoneuvon merkki …

2.

Ajoneuvotyyppi ja mahdolliset vaihtoehdot ja muunnokset …

3.

Valmistajan nimi ja osoite …

4.

Valmistajan edustajan nimi ja osoite (tarvittaessa) …

5.

Päivä, jona ajoneuvo toimitettiin testattavaksi …

6.

EY-tyyppihyväksyntä annettu/evätty (1)

7.

Paikka …

8.

Päiväys …

9.

Allekirjoitus …


(1)  Tarpeeton viivataan yli.


LIITE III

A   OSA

Kumottu direktiivi ja sen muutos

(6 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 93/29/ETY

(EYVL L 188, 29.7.1993, s. 1)

Komission direktiivi 2000/74/EY

(EYVL L 300, 29.11.2000, s. 24)

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle ja soveltamiselle

(6 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

Soveltamispäivä

93/29/ETY

14 päivä joulukuuta 1994

14 päivä kesäkuuta 1995 (1)

2000/74/EY

31 päivä joulukuuta 2001

1 päivä tammikuuta 2002 (2)


(1)  Direktiivin 93/29/ETY 5 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti:

”Jäsenvaltiot eivät ensimmäisessä alakohdassa mainitusta päivämäärästä alkaen saa kieltää hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamiseen liittyvistä syistä tämän direktiivin mukaisten ajoneuvojen ensimmäistä käyttöönottoa.”

Mainittu päivämäärä on 14 päivä joulukuuta 1994; katso direktiivin 93/29/ETY 5 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta.

(2)  Direktiivin 2000/74/EY 2 artiklan mukaisesti:

”1.   Jäsenvaltiot eivät saa 1 päivästä tammikuuta 2002 hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamiseen liittyvistä syistä

evätä kaksi- tai kolmipyöräiseltä ajoneuvotyypiltä EY-tyyppihyväksyntää eivätkä

kieltää kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa,

jos hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistaminen on direktiivin 93/29/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaista.

2.   Jäsenvaltioiden on 1 päivästä heinäkuuta 2002 evättävä EY-tyyppihyväksyntä uusilta kaksi- tai kolmipyöräisiltä ajoneuvotyypeiltä hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamiseen liittyvistä syistä, jos direktiivin 93/29/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimukset eivät täyty.”


LIITE IV

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 93/29/ETY

Direktiivi 2000/74/EY

Tämä direktiivi

1 ja 2 artikla

 

1 ja 2 artikla

3 artiklan ensimmäinen kohta

 

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan toinen kohta

 

3 artiklan 2 kohta

4 artiklan johdantokappale

 

4 artiklan johdantokappale

4 artiklan ensimmäinen luetelmakohta

 

4 artiklan a alakohta

4 artiklan toinen luetelmakohta

 

4 artiklan b alakohta

5 artiklan 1 kohta

 

 

2 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohta

 

2 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohta

 

5 artiklan 3 kohta

 

6 ja 7 artikla

6 artikla

 

8 artikla

Liitteet I ja II

 

Liitteet I ja II

 

Liite III

 

Liite IV


Top