EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0105

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/105/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2003, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta

OJ L 345, 31.12.2003, p. 97–105 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 20 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 20 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 249 - 257

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; Kumoaja 32012L0018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/105/oj

32003L0105

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/105/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2003, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 345 , 31/12/2003 s. 0097 - 0105


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/105/EY,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2003,

vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3) ja ottavat huomioon sovittelukomitean 22 päivänä lokakuuta 2003 hyväksymän yhteisen tekstin,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Direktiivin 96/82/EY(4) tavoitteena on ehkäistä suuronnettomuuksia, joissa on mukana vaarallisia aineita, ja rajoittaa niiden ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia seurauksia, jotta korkea turvallisuuden taso voidaan taata kaikkialla yhteisössä yhdenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

(2) Viime aikoina tapahtuneiden teollisuusonnettomuuksien sekä neuvoston pyynnöstä tehtyjen komission selvitysten perusteella, jotka koskevat syöpää aiheuttavia aineita ja ympäristölle vaarallisia aineita, direktiivin 96/82/EY soveltamisalaa olisi laajennettava.

(3) Baia Maressa Romaniassa tammikuussa 2000 tapahtuneen onnettomuuden seurauksena Tonavan saastuttanut syanidivuoto osoitti, että tietyillä kaivostoiminnan varastointi- ja prosessointitoiminnoilla, erityisesti kaivosjätteen käsittelylaitoksilla sekä niiden altailla ja padoilla, voi olla erittäin vakavia seurauksia. Komission tiedonannot turvallisesta kaivostoiminnasta ja kuudennesta ympäristöä koskevasta Euroopan yhteisön toimintaohjelmasta ovat siten tuoneet esille tarpeen laajentaa direktiivin 96/82/EY soveltamisalaa. Euroopan parlamentti on turvallista kaivostoimintaa koskevasta komission tiedonannosta 5 päivänä heinäkuuta 2001 antamassaan päätöslauselmassa(5) kannattanut direktiivin soveltamisalan laajentamista kattamaan kaivostoimintaan liittyvästä varastoinnista ja prosessoinnista aiheutuvat riskit.

(4) Ehdotus direktiiviksi kaivannaisteollisuuden jätehuollosta saattaa muodostaa asianmukaiset puitteet niitä jätehuoltolaitoksia koskeville toimenpiteille, jotka aiheuttavat onnettomuusriskin, mutta jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

(5) Enschedessä Alankomaissa toukokuussa 2000 tapahtunut ilotuliteonnettomuus osoitti, että pyroteknisten ja räjähtävien aineiden varastointi ja valmistus on erittäin onnettomuusaltista. Tällaisten aineiden direktiivissä 96/82/EY olevaa määritelmää olisi siksi selkeytettävä ja yksinkertaistettava.

(6) Lannoitetehtaalla Toulousessa syyskuussa 2001 tapahtunut räjähdys on lisännyt tietoisuutta ammoniumnitraatin ja ammoniumnitraattipohjaisten lannoitteiden, erityisesti valmistusprosessin aikana hylätyn materiaalin tai valmistajalle palautetun materiaalin (vaatimukset täyttämätön eli niin sanottu "off-specs"-materiaali) varastoinnin onnettomuusalttiudesta. Sen vuoksi direktiiviin 96/82/EY tällä hetkellä sisältyviä ammoniumnitraatin ja ammoniumnitraattipohjaisten lannoitteiden luokkia olisi tarkistettava erityisesti "off-specs"-materiaalien mukaan ottamiseksi.

(7) Direktiiviä 96/82/EY ei olisi sovellettava loppukäyttäjien laitoksiin, joissa väliaikaisesti ennen siirtoa, jälleenkäsittelyä tai hävittämistä säilytetään sellaista ammoniumnitraattia tai ammoniumnitraattipohjaista lannoitetta, joka laitokseen tuotaessa täytti kyseisen direktiivin vaatimukset mutta on sen jälkeen laadultaan heikentynyt tai pilaantunut.

(8) Selvitykset, jotka komissio on tehnyt läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, puoltavat syöpää aiheuttavien aineiden luettelon laajentamista, asianmukaisten soveltamisen vähimmäismäärien vahvistamista kyseisille aineille ja direktiivissä 96/82/EY ympäristölle vaarallisille aineille säädettyjen soveltamisen vähimmäismäärien huomattavaa pienentämistä.

(9) On osoittautunut tarpeelliseksi asettaa direktiivin 96/82/EY soveltamisalaan myöhemmin kuuluville tuotantolaitoksille määräajat, jotka koskevat ilmoitusten tekemistä, toimintaperiaatteiden vahvistamista suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä turvallisuusselvitysten ja pelastussuunnitelmien laatimista.

(10) Tuotantolaitosten henkilöstön kokemuksista ja tietämyksestä voi olla suurta apua pelastussuunnitelmien laadinnassa, ja tuotantolaitoksen koko henkilökunnalle ja henkilöille, joita asia saattaa koskea, olisi annettava asianmukaisesti tietoa turvatoimista.

(11) Yhteisön mekanismin perustamisesta tiiviimmän yhteistyön edistämiseksi pelastuspalvelualan avustustoimista 23 päivänä lokakuuta 2001 tehty neuvoston päätös 2001/792/EY, Euratom(6) on osoitus siitä, että on tarpeen edistää tiiviimpää yhteistyötä pelastuspalvelujen suorittamissa avustustoimissa.

(12) Maankäytön suunnittelun helpottamiseksi on tarkoituksenmukaista laatia suuntaviivat, joissa määritellään tietokanta, jota käytetään arvioitaessa direktiivin 96/82/EY soveltamisalaan kuuluvien tuotantolaitosten ja mainitun direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa kuvattujen alueiden yhteensopivuutta.

(13) Jäsenvaltioiden olisi annettava komissiolle direktiivin 96/82/EY soveltamisalaan kuuluvia tuotantolaitoksia koskevat vähimmäistiedot.

(14) Samalla on aiheellista selkiyttää tiettyjä direktiivin 96/82/EY kohtia.

(15) Tässä direktiivissä säädetyistä toimenpiteistä on järjestetty julkinen kuulemismenettely, johon sidosryhmät ovat osallistuneet.

(16) Tämän vuoksi direktiivi 96/82/EY olisi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 96/82/EY seuraavasti:

1) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a) Korvataan e ja f alakohta seuraavasti:

"e) mineraalien hyödyntämiseen (etsintään, louhintaan ja prosessointiin) maanalaisissa kaivoksissa, avolouhoksissa tai poranreikien kautta, lukuun ottamatta kemiallisia ja lämpöprosessitoimintoja ja sellaisiin toimintoihin liittyvää varastointia, joissa käytetään liitteessä I määriteltyjä vaarallisia aineita;

f) mineraalien, hiilivedyt mukaan lukien, offshore-etsintään tai -hyödyntämiseen;"

b) Lisätään alakohta seuraavasti:

"g) kaatopaikkoihin, lukuun ottamatta toimivia kaivosjätteen käsittelylaitoksia, sekä niiden altaita ja patoja, joissa esiintyy liitteessä I määriteltyjä vaarallisia aineita erityisesti kun niitä käytetään mineraalien kemiallisen ja lämpöprosessin yhteydessä."

2) Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a) Lisätään 1 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

"- tämän direktiivin soveltamisalaan myöhemmin kuuluvista tuotantolaitoksista kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona tätä direktiiviä aletaan 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn mukaisesti soveltaa asianomaiseen tuotantolaitokseen."

b) Lisätään 4 kohtaan ensimmäisen luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

"- tuotantolaitokseen tai laitokseen tehdään muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa merkittävästi suuronnettomuusvaaroihin, tai"

3) Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:

"1a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu asiakirja on tämän direktiivin soveltamisalaan myöhemmin kuuluvien tuotantolaitosten osalta laadittava viipymättä, mutta joka tapauksessa kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona direktiiviä aletaan 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn mukaisesti soveltaa asianomaiseen tuotantolaitokseen."

4) Muutetaan 8 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) velvoitetaan tekemään yhteistyötä yleisölle tiedottamisessa sekä tietojen toimittamisessa ulkoisten pelastussuunnitelmien laatimisesta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle."

5) Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"2. Turvallisuusselvityksessä on oltava vähintään liitteessä II luetellut tiedot. Siinä on mainittava selvityksen laatimiseen osallistuneet asianomaiset tahot. Siinä on myös oltava ajan tasalla oleva luettelo tuotantolaitoksessa olevista vaarallisista aineista."

b) Lisätään 3 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan väliin luetelmakohta seuraavasti:

"- tämän direktiivin soveltamisalaan myöhemmin kuuluvista tuotantolaitoksista viipymättä, mutta joka tapauksessa vuoden kuluessa päivästä, jona direktiiviä aletaan 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetyn mukaisesti soveltaa asianomaiseen tuotantolaitokseen,"

c) Muutetaan 4 kohdassa oleva viittaus 2, 3 ja 4 luetelmakohtaan viittaukseksi toiseen, kolmanteen, neljänteen ja viidenteen luetelmakohtaan.

d) Lisätään 9 artiklan 6 kohtaan d alakohta seuraavasti:

"d) Komissiota pyydetään tarkastelemaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa olemassa olevia turvallisuusselvitysten laadintaohjeita."

6) Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a) Lisätään 1 kohdan a ja b alakohtaan luetelmakohta seuraavasti:

"- tämän direktiivin soveltamisalaan myöhemmin kuuluville tuotantolaitoksille viipymättä, mutta joka tapauksessa vuoden kuluessa päivästä, jona direktiiviä aletaan 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetyn mukaisesti soveltaa asianomaiseen tuotantolaitokseen."

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tässä direktiivissä tarkoitetut sisäiset pelastussuunnitelmat laaditaan siten, että kuullaan tuotantolaitoksessa työskentelevää henkilökuntaa, mukaan lukien asianomaiset pitkäaikaiset alihankkijat, ja että yleisöä kuullaan ulkoisia pelastussuunnitelmia tehtäessä ja niitä ajantasaistettaessa, tämän kuitenkaan rajoittamatta toimivaltaisten viranomaisten velvoitteita."

c) Lisätään kohta seuraavasti:

"4a. Ulkoisten pelastussuunnitelmien osalta jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon tarve edistää tiiviimpää yhteistyötä pelastuspalvelujen suorittamissa avustustoimissa vakavissa hätätilanteissa."

7) Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden maankäytön suunnittelussa tai muissa asiaan kuuluvissa toimintaperiaatteissa sekä näiden toimintaperiaatteiden täytäntöönpanemiseksi käytettävissä menettelytavoissa otetaan huomioon tarve pitää pitkällä aikavälillä yllä riittävä etäisyys tässä direktiivissä tarkoitettujen tuotantolaitosten sekä asuinalueiden, yleisessä käytössä olevien rakennusten ja alueiden, mahdollisuuksien mukaan pääliikenneväylien, sekä virkistysalueiden ja luonnon kannalta erityisen tärkeiden tai erityisen herkkien alueiden välillä ja että olemassa olevien tuotantolaitosten osalta otetaan huomioon 5 artiklan mukaiset tekniset lisätoimenpiteet, jotta henkilöihin kohdistuvia vaaroja ei lisättäisi."

b) Lisätään kohta seuraavasti:

"1a. Komissiota kehotetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 laatimaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ohjeet, joissa määritellään tekninen tietokanta, johon sisältyy riskitietoa ja riskien kuvauksia ja jota käytetään arvioitaessa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien tuotantolaitosten ja 1 kohdassa kuvattujen alueiden yhteensopivuutta. Tämän tietokannan määrittelyssä on otettava mahdollisimman hyvin huomioon toimivaltaisten viranomaisten suorittamat arvioinnit, toiminnanharjoittajilta saadut tiedot ja kaikki muut tarpeelliset tiedot kuten kehityksen sosiaalis-taloudelliset edut ja pelastussuunnitelmien lieventävät vaikutukset."

8) Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että turvallisuustoimenpiteitä ja onnettomuuden tapahtuessa noudatettavaa käyttäytymistä koskevat tiedot saatetaan säännöllisesti ja ilman eri pyyntöä sekä mahdollisimman asianmukaisessa muodossa kaikkien sellaisten henkilöiden ja julkisten laitosten (kuten koulut ja sairaalat) tietoon, joihin 9 artiklassa tarkoitetussa tuotantolaitoksessa alkunsa saanut suuronnettomuus voi vaikuttaa."

b) Korvataan 6 kohta seuraavasti:

"6. Jäsenvaltioiden on niiden tuotantolaitosten osalta, joihin 9 artiklan säännöksiä sovelletaan, varmistettava, että yleisöllä on mahdollisuus tutustua 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun vaarallisten aineiden luetteloon, jollei tämän artiklan 4 kohdan ja 20 artiklan säännöksistä muuta johdu."

9) Lisätään 19 artiklaan kohta seuraavasti:

"1a. Jäsenvaltioiden on tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien tuotantolaitosten osalta annettava komissiolle ainakin seuraavat tiedot:

a) toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi ja kyseisen tuotantolaitoksen täydellinen osoite; ja

b) tuotantolaitoksen toiminta tai toiminnot.

Komissio perustaa tietokannan, joka sisältää jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, ja pitää sitä yllä. Vain komission valtuuttamilla henkilöillä tai jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on tietokannan käyttöoikeus."

10) Muutetaan liite I liitteessä esitetyllä tavalla.

11) Korvataan liitteessä II oleva IV B kohta seuraavasti:

"B. Arvio kuvattujen suuronnettomuuksien seurausten laajuudesta ja vakavuudesta mukaan lukien kartat, kuvat tai soveltuvissa tapauksissa kuvaukset alueista, joihin tällaiset 13 artiklan 4 kohdan ja 20 artiklan säännösten piiriin kuuluvassa tuotantolaitoksessa mahdollisesti tapahtuvat onnettomuudet saattavat vaikuttaa."

12) Liitteessä III olevassa c kohdassa:

a) Korvataan i alakohta seuraavasti:

"i) Organisaatio ja henkilökunta; kaikilla organisaatiotasoilla suuronnettomuusvaarojen hallintaan osallistuvan henkilöstön tehtäviä ja vastuualueita. Henkilöstön koulutustarpeen määrittämistä ja koulutuksen järjestämistä. Henkilöstön ja tuotantolaitoksessa työskentelevien alihankkijoiden henkilöstön osallistumista."

b) Korvataan v alakohta seuraavasti:

"v) Suunnittelu hätätilanteiden varalta: sellaisten menettelyjen vahvistaminen ja käyttöönotto, joiden avulla voidaan tunnistaa ennakoitavissa olevat hätätilanteet järjestelmällisen analyysin avulla sekä laatia, harjoitella ja tarkistaa pelastussuunnitelmia ja siten hallita tällaiset vaaratilanteet ja antaa asianomaiselle henkilökunnalle koulutusta. Tämä koulutus koskee kaikkea tuotantolaitoksessa työskentelevää henkilökuntaa, mukaan lukien asiaankuuluva alihankkijoiden henkilöstö."

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 1 päivää joulukuuta 2005. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Alemanno

(1) EYVL C 75 E, 26.3.2002, s. 357 ja EYVL C 20 E, 28.1.2003, s. 255.

(2) EYVL C 149, 21.6.2002, s. 13.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 3. heinäkuuta 2002 (EUVL C 271 E, 12.11.2003, s. 315), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 20. helmikuuta 2003 (EUVL C 102 E, 29.4.2003, s. 1), ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 19. kesäkuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma, annettu 19. marraskuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 1. joulukuuta 2003.

(4) EYVL L 10, 14.1.1997, s. 13.

(5) EYVL C 65 E, 14.3.2002, s. 382.

(6) EYVL L 297, 15.11.2001, s. 7.

LIITE

Muutetaan direktiivin 96/82/EY liite I seuraavasti:

1. Lisätään johdantoon kohdat 6 ja 7 seuraavasti:

"6. Tässä direktiivissä tarkoitetaan kaasulla mitä tahansa ainetta, jonka absoluuttinen höyrynpaine 20 °C:n lämpötilassa on vähintään 101,3 kPa.

7. Tässä direktiivissä tarkoitetaan nesteellä mitä tahansa ainetta, jota ei ole määritelty kaasuksi ja jonka olomuoto ei 20 °C:n lämpötilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa ole kiinteä."

2. OSA 1:

a) Korvataan ammoniumnitraattia koskevat kohdat seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

b) Lisätään ammoniumnitraattia koskevien kohtien jälkeen kohdat seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

c) Korvataan kohta "Seuraavat SYÖPÄÄ AIHEUTTAVAT AINEET:" seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

d) Korvataan kohta "Moottoribensiini ja muut bensiinit" seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

e) i) Korvataan huomautukset 1 ja 2 seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

1. Ammoniumnitraatti (5000/10000): itsestään hajoavat lannoitteet

Sovelletaan ammoniumnitraattipohjaisiin lannoitteisiin ja lannoiteseoksiin (lannoite tai lannoiteseos sisältää ammoniumnitraattia sekä fosfaattia ja/tai kaliumkarbonaattia), joiden ammoniumnitraatista laskettu typpipitoisuus on

- 15,75 (1) ja 24,5 (2) painoprosentin välillä ja jotka eivät sisällä palavia/orgaanisia aineita yli 0,4 prosenttia tai jotka täyttävät direktiivin 80/876/ETY liitteessä II olevat vaatimukset,

- enintään 15,75 (3) painoprosenttia ja joiden sisältämää palavien aineiden määrää ei ole rajoitettu,

ja jotka YK:n kaukalokokeen mukaisesti jatkuvasti hajoavat itsestään (ks. Yhdistyneiden Kansakuntien suositukset vaarallisten tavaroiden kuljettamiseksi, Kokeet ja kriteerit -käsikirja, osa III, kohta 38.2).

2. Ammoniumnitraatti (1250/5000): lannoitelaatu

Sovelletaan yksiravinteisiin ammoniumnitraattilannoitteisiin sekä ammoniumnitraattipohjaisiin lannoitteisiin ja lannoiteseoksiin, joiden ammoniumnitraatista laskettu typpipitoisuus on

- yli 24,5 painoprosenttia, lukuun ottamatta ammoniumnitraatin sekä dolomiitin, kalkkikiven ja/tai kalsiumkarbonaatin seoksia, joiden puhtausaste on vähintään 90 prosenttia,

- yli 15,75 painoprosenttia ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin seosten osalta,

- yli 28 painoprosenttia (4) ammoniumnitraatin sekä dolomiitin, kalkkikiven ja/tai kalsiumkarbonaatin seosten osalta, joiden puhtausaste on vähintään 90 prosenttia,

ja jotka täyttävät direktiivin 80/876/ETY liitteessä II olevat vaatimukset.

3. Ammoniumnitraatti (350/2500): tekninen laatu

Sovelletaan:

- ammoniumnitraattiin ja ammoniumnitraattivalmisteisiin, joiden ammoniumnitraatista laskettu typpipitoisuus on

- 24,5 ja 28 painoprosentin välillä ja jotka sisältävät korkeintaan 0,4 prosenttia palavia aineita,

- yli 28 painoprosenttia ja jotka sisältävät korkeintaan 0,2 prosenttia palavia aineita,

- ammoniumnitraatin vesiliuoksiin, joiden ammoniumnitraattipitoisuus on yli 80 painoprosenttia.

4. Ammoniumnitraatti (10/50): 'off-specs' -materiaali ja lannoitteet, jotka eivät täytä detonaatiokoetta

Sovelletaan:

- valmistusprosessin aikana hylättyyn materiaaliin ja ammoniumnitraattiin sekä ammoniumnitraattivalmisteisiin, yksiravinteisiin ammoniumnitraattilannoitteisiin ja huomautuksissa 2 ja 3 tarkoitettuihin ammoniumnitraattipohjaisiin lannoitteisiin ja lannoiteseoksiin, joita ollaan palauttamassa tai jotka on palautettu loppukäyttäjältä valmistajalle, väliaikaiseen varastoon tai jälleenkäsittelylaitokseen uusittaviksi, kierrätettäviksi tai käsiteltäviksi turvallista käyttöä varten, koska ne eivät enää täytä huomautusten 2 ja 3 vaatimuksia,

- huomautuksen 1 ensimmäisessä luetelmakohdassa ja huomautuksessa 2 tarkoitettuihin lannoitteisiin, jotka eivät täytä direktiivin 80/876/ETY liitteessä II olevia vaatimuksia.

5. Kaliumnitraatti (5000/10000): Kaliumnitraattipohjaiset lannoiteseokset, jotka koostuvat mikrorakeisessa tai rakeisessa muodossa olevasta kaliumnitraatista.

6. Kaliumnitraatti (1250/5000): Kaliumnitraattipohjaiset lannoiteseokset, jotka koostuvat kidemuodossa olevasta kaliumnitraatista."

ii) Huomautuksesta, joka koskee polyklooridibentsofuraaneja ja polyklooridibentsodioksiineja, tulee huomautus 7.

iii) Lisätään otsikon "Kansainväliset toksisuusekvivalenttikertoimet (International Toxic Equivalent Factors (ITEF) kyseessä oleville aineille (NATO/(CMS)" alla olevan taulukon alla alaviitteet seuraavasti:

"(1) Ammoniumnitraatista aiheutuva 15,75 % typpipitoisuus painosta laskettuna vastaa 45 % ammoniumnitraattipitoisuutta.

(2) Ammoniumnitraatista aiheutuva 24,5 % typpipitoisuus painosta laskettuna vastaa 70 % ammoniumnitraattipitoisuutta.

(3) Ammoniumnitraatista aiheutuva 15,75 % typpipitoisuus painosta laskettuna vastaa 45 % ammoniumnitraattipitoisuutta.

(4) Ammoniumnitraatista aiheutuva 28 % typpipitoisuus painosta laskettuna vastaa 80 % ammoniumnitraattipitoisuutta."

3. OSA 2:

a) Korvataan kohdat 4 ja 5 seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

b) Korvataan kohta 9 seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

c) Huomautuksissa:

i) Korvataan huomautus 1 seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

1. Aineet ja valmisteet luokitellaan seuraavien direktiivien ja niiden voimassa olevien säännösten mukaisesti, joilla ne on mukautettu tekniikan kehitykseen:

vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annettu neuvoston direktiivi 67/548/ETY (1),

vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY (2).

Niiden aineiden tai valmisteiden osalta, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi edellä mainituissa direktiiveissä, esimerkiksi jätteet, mutta joita kuitenkin on tai todennäköisesti on jossakin tuotantolaitoksessa ja joilla kyseisen tuotantolaitoksen olosuhteissa on tai todennäköisesti on lueteltuja aineita tai valmisteita vastaavia ominaisuuksia suuronnettomuuden mahdollisuuden kannalta, noudatetaan väliaikaiseen luokitteluun sovellettavia menettelytapoja asiaa koskevan direktiivin soveltuvan artiklan mukaisesti.

Aineisiin ja valmisteisiin, jotka ominaisuuksiensa perusteella voidaan luokitella useampaan kuin yhteen luokkaan, sovelletaan tämän direktiivin osalta alinta vähimmäismäärää. Sovellettaessa huomautuksessa 4 olevaa sääntöä käytetään aina sitä vähimmäismäärää, joka vastaa kyseistä luokitusta.

Tämän direktiivin soveltamiseksi komissio laatii ja pitää ajan tasalla luettelon aineista, jotka on yhdenmukaisella päätöksellä luokiteltu edellä mainittuihin luokkiin direktiivin 67/548/ETY mukaisesti."

ii) Korvataan huomautus 2 seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

2. 'Räjähtävällä' aineella tai valmisteella tarkoitetaan:

- ainetta tai valmistetta, joka voi räjähtää iskun, hankauksen, avotulen tai muun syttymislähteen vaikutuksesta (vaaralauseke R2),

- ainetta tai valmistetta, joka voi räjähtää erittäin helposti iskun, hankauksen, avotulen tai muun syttymislähteen vaikutuksesta (vaaralauseke R3), tai

- ainetta, valmistetta tai esinettä, joka kuuluu vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista 30 päivänä syyskuuta 1957 tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (UN-ADR) 1 luokkaan, sellaisena kuin se on muutettuna sekä saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä marraskuuta 1994 annetulla neuvoston direktiivillä 94/55/EY (3).

Tämä määritelmä kattaa pyrotekniset aineet, joilla tässä direktiivissä tarkoitetaan aineita (tai aineseoksia), jotka on tarkoitettu muodostamaan lämpöä, valoa, ääntä, kaasua tai savua tai niiden yhdistelmiä itsestään jatkuvilla eksotermisillä kemiallisilla reaktioilla. Jos aine tai valmiste on luokiteltu sekä UN-ADR-luokitusjärjestelmän mukaisesti että vaaralausekkeella R2 tai R3, UN-ADR-luokitus on asetettava etusijalle vaaralausekkeilla luokitteluun nähden.

Luokan 1 räjähteet luokitellaan luokkiin 1.1-1.6 UN-ADR-luokitusjärjestelmän mukaisesti. Asianomaiset luokat ovat:

Luokka 1.1: 'Massaräjähdysvaaralliset räjähteet (massaräjähdysvaarallinen aine on aine, jossa räjähdys tapahtuu lähes samanaikaisesti koko ainemäärässä).'

Luokka 1.2: 'Sellaiset sirpalevaaraa aiheuttavat räjähteet, jotka eivät ole massaräjähdysvaarallisia.'

Luokka 1.3:

'Räjähteet, jotka ovat palovaarallisia ja joista aiheutuu joko vähäistä räjähdys- tai sirpalevaaraa tai molempia, mutta jotka eivät ole massaräjähdysvaarallisia, ja jotka

a) palaessaan aiheuttavat huomattavasti säteilylämpöä tai

b) palavat yksitellen aiheuttaen vähäistä räjähdys- tai sirpalevaaraa tai molempia.'

Luokka 1.4: 'Räjähteet, joihin liittyy vain vähäinen vaara, jos ne syttyvät tai jos syttymisreaktio alkaa kuljetuksen aikana. Vaikutus pysyy pääasiassa pakkauksen sisällä, eikä vaarallisia sirpaleita tai heitteitä (sinkoutuvia esineitä) ole odotettavissa. Ulkopuolinen palo ei saa aiheuttaa kollin koko sisällön välitöntä räjähtämistä.'

Luokka 1.5: 'Erittäin epäherkät massaräjähdysvaaralliset aineet. Tähän luokkaan kuuluvat räjähdysaineet, jotka ovat niin epäherkkiä, että syttymismahdollisuus tai mahdollisuus palamisen muuttumisesta detonaatioksi normaaleissa kuljetusolosuhteissa on hyvin vähäinen. Vähimmäisvaatimus on, että aine ei saa räjähtää polttokokeessa.'

Luokka 1.6: 'Erittäin epäherkät esineet ja välineet, jotka eivät aiheuta massaräjähdysvaaraa. Esineissä ja välineissä on vain erittäin epäherkkää detonoivaa ainetta ja reaktion tahattoman alkamisen ja leviämisen todennäköisyys on erittäin vähäinen. Vaara rajoittuu yhteen esineeseen ja välineeseen.'

Tähän määritelmään kuuluvat myös esineiden sisältämät räjähtävät tai pyrotekniset aineet tai valmisteet. Jos esineen sisältämän räjähtävän tai pyroteknisen aineen tai valmisteen määrä tunnetaan, kyseinen määrä otetaan huomioon sovellettaessa tätä direktiiviä. Jos määrää ei tunneta, tätä direktiiviä sovellettaessa kohdellaan koko esinettä räjähtävänä."

iii) Korvataan huomautuksessa 3 olevan b kohdan 1 alakohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

"- aineita ja valmisteita, joiden leimahduspiste on alempi kuin 55 °C ja jotka paineenalaisina pysyvät nestemäisinä ja jotka tietyissä prosessiolosuhteissa, kuten korkeassa paineessa tai korkeassa lämpötilassa, voivat aiheuttaa suuronnettomuuksien vaaran,"

iv) Korvataan huomautuksessa 3 olevan c kohdan 2 alakohta seuraavasti:

"2. kaasuja, jotka ovat syttyviä joutuessaan kosketukseen ilman kanssa ympäristön lämpötilassa ja ilmanpaineessa (vaaralausekkeen R12 toinen luetelmakohta) ja jotka ovat kaasumaisessa tai ylikriittisessä olomuodossa, ja"

v) Korvataan huomautuksessa 3 olevan c kohdan 3 alakohta seuraavasti:

"3. syttyviä ja helposti syttyviä nestemäisiä aineita ja valmisteita, joita pidetään kiehumispistettään korkeammassa lämpötilassa."

vi) Korvataan huomautus 4 seuraavasti:

"4. Jos tuotantolaitoksessa ei ole yksittäistä ainetta tai valmistetta vähintään kyseisen soveltamisen edellyttämää vähimmäismäärää, käytetään seuraavaa sääntöä sen määrittämiseksi, kuuluuko tuotantolaitos tämän direktiivin asianomaisten vaatimusten soveltamisalaan.

Direktiiviä sovelletaan, jos summa

q1/QU1 + q2/ QU2 + q3/ QU3 + q4/ QU4 + q5/ QU5 +... on suurempi tai yhtä suuri kuin 1,

jossa: qx = tämän liitteen osaan 1 tai 2 kuuluvan vaarallisen aineen x (tai vaarallisten aineiden luokan) määrä,

sekä QUx = osan 1 tai 2 sarakkeessa 3 oleva soveltamisen vähimmäismäärä aineen tai luokan x osalta.

Tätä direktiiviä sovelletaan 9, 11 ja 13 artiklaa lukuun ottamatta, jos summa

q1/QL1 + q2/ QL2 + q3/ QL3 + q4/ QL4 + q5/ QL5 +... on suurempi tai yhtä suuri kuin 1,

jossa: qx = tämän liitteen osaan 1 tai 2 kuuluvan vaarallisen aineen x (tai vaarallisten aineiden luokan) määrä,

sekä QLX = osan 1 tai 2 sarakkeessa 2 oleva soveltamisen vähimmäismäärä aineen tai luokan x osalta.

Tätä sääntöä käytetään myrkyllisyyteen, syttyvyyteen ja ympäristöön kohdistuvaan vaarallisuuteen liittyvien kokonaisvaarojen arviointiin. Siksi sitä on käytettävä kolme kertaa:

a) osassa 1 nimettyjen ja myrkyllisiksi tai erittäin myrkyllisiksi luokiteltujen aineiden ja valmisteiden laskemiseen yhteen luokkiin 1 tai 2 kuuluvien aineiden ja valmisteiden kanssa;

b) osassa 1 nimettyjen ja hapettaviksi, räjähtäviksi, syttyviksi, helposti syttyviksi tai erittäin helposti syttyviksi luokiteltujen aineiden ja valmisteiden laskemiseen yhteen luokkiin 3, 4, 5, 6, 7a, 7b tai 8 kuuluvien aineiden ja valmisteiden kanssa;

c) osassa 1 nimettyjen, ympäristölle vaarallisiksi luokiteltujen aineiden ja valmisteiden (R50 (mukaan lukien R50/53) tai R51/53) laskemiseen yhteen luokkiin 9 i tai 9 ii kuuluvien aineiden ja valmisteiden kanssa.

Asiaa koskevia tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan, jos yksikin jollain edellä a, b ja c kohdassa mainitulla tavalla saaduista summista on suurempi tai yhtä suuri kuin 1."

vii) Lisätään huomautusten jälkeen alaviitteet seuraavasti:

"(1) EYVL 196, 16.8.1967, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

(2) EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2001/60/EY (EYVL L 226, 28.8.2001, s. 5).

(3) EYVL L 319, 12.12.1994, s. 7, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/28/EY (EUVL L 90, 8.4.2003, s. 45)."

Top