EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:345:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 345, 31. december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 345
46. årgang
31. december 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2317/2003/EF af 5. december 2003 om etablering af et program, der skal øge kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande (Erasmus Mundus) (2004-2008) 1
*Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2318/2003/EF af 5. december 2003 om vedtagelse af et flerårigt program (2004-2006) for effektiv integrering af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne i Europa (eLearning-programmet) 9
*Rådets forordning (EF) nr. 2319/2003 af 17. december 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 2075/92 om den fælles markedsordning for råtobak 17
*Rådets forordning (EF) nr. 2320/2003 af 17. december 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 1696/71 om den fælles markedsordning for humle 18
*Rådets forordning (EF) nr. 2321/2003 af 17. december 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1098/98 om indførelse af særlige midlertidige foranstaltninger for humle 19
*Rådets forordning (EF) nr. 2322/2003 af 17. december 2003 om fravigelse af forordning (EF) nr. 1251/1999 for så vidt angår udtagningskravet for produktionsåret 2004/05 20
*Rådets forordning (EF) nr. 2323/2003 af 17. december 2003 om fastsættelse af støttebeløbene for frø for produktionsåret 2004/05 21
*Rådets forordning (EF) nr. 2324/2003 af 17. december 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1037/2001 om tilladelse til udbud eller afsætning til direkte konsum af visse indførte vine, som eventuelt har været underkastet andre ønologiske fremgangsmåder end de i forordning (EF) nr. 1493/1999 omhandlede 24
*Rådets forordning (EF) nr. 2325/2003 af 17. december 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2561/2001 om fremme af omstillingen af de fartøjer og fiskere, der indtil 1999 var afhængige af fiskeriaftalen med Marokko 25
*Rådets forordning (EF) nr. 2326/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse for fangståret 2004 af orienteringspriserne og af EF-producentpriserne for visse fiskerivarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000 27
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2327/2003 af 22. december 2003 om som led i en bæredygtig transportpolitik at indføre et midlertidigt pointsystem, som finder anvendelse i 2004 på lastvogne, der kører gennem Østrig 30
*Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003 af 22. december 2003 om en ordning for godtgørelse af de meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer og de franske oversøiske departementer Guyana og Réunion, der er en følge af disse områders beliggenhed i Fællesskabets yderste periferi 34
*Rådets forordning (EF) nr. 2329/2003 af 22. december 2003 om indgåelse af fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mozambique 43
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mozambique om fiskeri 45
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (1) 64
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer 90
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/105/EF af 16. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 97
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EF af 8. december 2003 om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 106

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
*AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 3/2003 af 11. december 2003 om anvendelse af midler fra rammebeløbet for langsigtet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond til oprettelse af en fredsfacilitet for Afrika 108
2003/912/EC
*Rådets beslutning af 17. december 2003 om ændring af beslutning 95/408/EF om betingelserne for opstilling i en overgangsperiode af midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne kan indføre visse animalske produkter, fiskerivarer og levende toskallede bløddyr, for så vidt angår gyldighedsperioden 112
2003/913/EC
*Rådets afgørelse af 19. december 2003 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om den foreløbige anvendelse af handelsmæssige og handelsrelaterede bestemmelser i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side 113
Aftale i form af brevveksling vedrørende den foreløbige anvendelse af handelsmæssige og handelsrelaterede bestemmelser i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side 115
2003/914/EC
*Rådets afgørelse af 22. december 2003 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 3 til associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko 117
Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af landbrugsprotokollerne til associeringsaftalen EF-Marokko 119
Protokol nr. 1 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Marokko 121
Protokol nr. 3 om ordningen for indførsel til Marokko af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet 135
2003/915/EC
*Rådets afgørelse af 22. december 2003 om midlertidig anvendelse af en bilateral aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer 150
Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer, paraferet den 1. april 1993, senest ændret ved aftalen i form af brevveksling, paraferet den 11. november 1999 151
2003/916/EC
*Rådets afgørelse af 22. december 2003 om ændring af afgørelse 2001/131/EF om afslutning af konsultationsproceduren med Haiti i henhold til artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen 156
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top