EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0538

1999/538/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä heinäkuuta 1999, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa eräistä Euroopan maista tehdyn päätöksen 98/371/EY muuttamisesta eräiden Bulgariaa ja Tsekkiä koskevien seikkojen huomioon ottamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2436) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 207, 6.8.1999, p. 21–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2002; Implisiittinen kumoaja 32002D0940

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/538/oj

31999D0538

1999/538/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä heinäkuuta 1999, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa eräistä Euroopan maista tehdyn päätöksen 98/371/EY muuttamisesta eräiden Bulgariaa ja Tsekkiä koskevien seikkojen huomioon ottamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2436) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 207 , 06/08/1999 s. 0021 - 0025


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä heinäkuuta 1999,

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa eräistä Euroopan maista tehdyn päätöksen 98/371/EY muuttamisesta eräiden Bulgariaa ja Tsekkiä koskevien seikkojen huomioon ottamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2436)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(1999/538/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/79/EY(2), ja erityisesti sen 14, 15 ja 16 artiklan,

sekä katsoo, että

1) Bulgarian viranomaisten toteutettua toimenpiteitä suu- ja sorkkataudin leviämisen estämiseksi maa jaettiin alueisiin 17 päivänä joulukuuta 1996 tehdyllä komission päätöksellä 96/730/EY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 98/373/EY(4),

2) eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa eräistä Euroopan maista 29 päivänä toukokuuta 1998 tehdyllä komission päätöksellä 98/371/EY(5), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 98/546/EY(6), kielletään tuoreen naudan-, lampaan- ja vuohenlihan tuonti kuudelta Bulgarian alueelta,

3) eläinten terveystilanne Bulgariassa on parantunut ja maa on ollut viimeiset kaksi vuotta vapaa suu- ja sorkkataudista,

4) komissio on tehnyt eläinlääkinnällisen tarkastuskäynnin, jonka yhteydessä kävi ilmi, että Bulgarian eläinlääkintäviranomaiset valvovat tyydyttävästi koko maata; sen vuoksi tuoretta naudan-, lampaan ja vuohenlihaa koskeva kielto voidaan poistaa Bulgarian jäljellä olevien kuuden alueen osalta,

5) on tarpeen säilyttää rajoitukset Bulgarian alueella, joka muodostuu kahdenkymmenen kilometrin vyöhykkeestä Turkin rajalla,

6) klassista sikaruttoa esiintyy edelleen luonnonvaraisessa sikakannassa eräillä Tsekin alueilla,

7) tämä tilanne on omiaan aiheuttamaan vaaraa Euroopan yhteisön karjoille,

8) on tarpeen muuttaa edellytykset, jotka koskevat tuoreen sianlihan tuontia Tsekistä, jotta voidaan ottaa huomioon epidemiologisen tilanteen kehittyminen klassisen sikaruton osalta, ja

9) tämä päätös on pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukainen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 98/371/EY seuraavasti:

1) Korvataan liite I tämän päätöksen liitteellä I.

2) Korvataan liite II tämän päätöksen liitteellä II.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28.

(2) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 31.

(3) EYVL L 331, 20.12.1996, s. 49.

(4) EYVL L 170, 16.6.1998, s. 62.

(5) EYVL L 170, 16.6.1998, s. 16.

(6) EYVL L 260, 23.9.1998, s. 15.

LIITE I

Eräiden Euroopan maiden alueiden kuvaus eläinten terveystodistuksia varten

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

VAADITTAVIEN ELÄINTEN TERVEYSTODISTUSTEN MALLIT

TUORE LIHA

>TAULUKON PAIKKA>

Top