EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0025

Neuvoston direktiivi 96/25/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, rehuaineiden liikkuvuudesta, direktiivien 70/524/ETY, 74/63/ETY, 82/471/ETY ja 93/74/ETY muuttamisesta sekä direktiivin 77/101/ETY kumoamisesta

OJ L 125, 23.5.1996, p. 35–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 251 - 274
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 251 - 274

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; Kumoaja 32009R0767 . Latest consolidated version: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/25/oj

31996L0025

Neuvoston direktiivi 96/25/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, rehuaineiden liikkuvuudesta, direktiivien 70/524/ETY, 74/63/ETY, 82/471/ETY ja 93/74/ETY muuttamisesta sekä direktiivin 77/101/ETY kumoamisesta

Virallinen lehti nro L 125 , 23/05/1996 s. 0035 - 0058


NEUVOSTON DIREKTIIVI 96/25/EY,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996,

rehuaineiden liikkuvuudesta, direktiivien 70/524/ETY, 74/63/ETY, 82/471/ETY ja 93/74/ETY muuttamisesta sekä direktiivin 77/101/ETY kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

1) rehuaineilla on tärkeä merkitys maataloudessa osana maataloustuotteiden tuotantoa, jalostusta ja kulutusta,

2) tulevaisuudessa rehuaineiden merkitys kasvaa edelleen, koska laatuun, tehokkuuteen ja ympäristöön kiinnitetään entistä enemmän huomiota,

3) näissä olosuhteissa rehuaineiden liikkuvuutta koskevien sääntöjen avulla voidaan ennen kaikkea seurata riittävästi koko rehun tuotantoketjua ja tällä tavalla parantaa maataloustuotannon, erityisesti eläintuotannon, laatua,

4) suoraan käytettävien rehujen kaupan pitämisestä 23 päivänä marraskuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 77/101/ETY (4) vahvistetaan suoraan käytettävien rehujen kaupan pitämiseen sovellettavat säännöt; raaka-aineiden kaupan pitämistä koskeva sääntely vaihtelee edelleen jäsenvaltiosta toiseen; tämän vuoksi direktiivissä 77/101/ETY jäsenvaltioille annetaan oikeus myöntää poikkeuksia tietyissä tapauksissa,

5) näiden poikkeusten vuoksi direktiivin 77/101/ETY säännökset koskevat eräissä jäsenvaltioissa sekä suoraan käytettävien rehujen että raaka-aineiden kaupan pitämistä, kun taas toisissa jäsenvaltioissa ne koskevat vain suoraan käytettävien rehujen kaupan pitämistä, mikä mahdollistaa suoraan käytettävien rehujen myynnin rehujen raaka-aineina, joita sääntely ei koske,

6) sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta jäsenvaltioiden välillä vielä vallitsevat eroavaisuudet olisi poistettava; alan laajuuden vuoksi direktiivi 77/101/ETY olisi korvattava uudella säädöksellä,

7) suoraan käytettävät rehut ja rehujen raaka-aineet ovat siinä määrin toistensa kaltaisia ja toisiaan lähellä, että tämän direktiivin yhtenäisen soveltamisalan varmistamiseksi ne olisi yhdistettävä yhteen, "rehuaineiden" luokkaan,

8) uuteen määritelmään "rehuaineet" sisältyy näiden tuotteiden käyttötarkoitus eli eläinten ruokintaan käyttäminen kuten siitä säädetään nykyisissä määritelmissä "rehut" ja "rehuseokset"; siten on varmaa, että ilmaisulla "rehu" voi olla yleinen kaikki rehuaineet ja rehuseokset kattava merkitys,

9) rehujen laaja määritelmä on erityisen tärkeä rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY (5) ja haitallisista aineista ja tuotteista eläinten ruokinnassa 17 päivänä joulukuuta 1973 annetun neuvoston direktiivin 74/63/ETY (6) säännösten osalta; koska kuitenkin tiettyjä direktiivin 74/63/ETY säännöksiä sovelletaan vain rehuaineisiin ja toisia kaikkiin rehuihin mukaan lukien rehuaineeet, on tarpeen käyttää kahta ilmaisua "rehut" ja "rehuaineet",

10) riittävän seurattavuuden varmistamiseksi läpi koko rehun tuotantoketjun tämä direktiivi koskee myös rehuaineiden "liikkuvuutta",

11) tyydyttävien tulosten saavuttaminen eläintuotannon alalla riippuu suurelta osin sopivien ja hyvälaatuisten rehuaineiden asianmukaisesta käytöstä; rehuaineiden on sen vuoksi aina oltava terveellisiä, aitoja ja kauppakelpoisia; ne eivät saa aiheuttaa terveydellistä vaaraa ihmisille tai eläimille, eikä niitä saa pitää kaupan harhaanjohtavalla tavalla,

12) koska monia tuotteita voidaan käyttää sekä rehuiksi että muihin tarkoituksiin, rehuiksi tarkoitetut tuotteet on merkittävä asianmukaisin, pakollisin etiketein laskettaessa kyseisiä tuotteita liikkeelle,

13) rehuaineeet liikkuvat usein irtotavarana, joko yhtenä tai useampana erillisenä eränä; tällaisten aineiden mukana kulkee yleensä asiakirjoja kuten laskuja tai rahtikirjoja; nämä asiakirjat voidaan hyväksyä tämän direktiivin 5 artiklassa tarkoitetuiksi saateasiakirjoiksi; hyväksyminen edellyttää sitä, että lähetyksen (erien) tunnistettavuus sekä yhteisen viitteen ja saateasiakirjan olemassaolo on asianmukaisella tavalla varmistettu kaikissa liikkuvuuden vaiheissa, esimerkiksi viitenumeroin tai -merkinnöin,

14) koska rehuaineet voivat olla hygieenisyytensä ja ravintoarvonsa suhteen erilaatuisia, olisi erilaiset rehuaineet erotettava selvästi toisistaan laskettaessa niitä liikkeelle varustamalla ne pakollisin etiketein, joista käyvät ilmi niiden erityisnimet,

15) rehuaineiden ostajille ja käyttäjille olisi annettava koko rehun tuotantoketjua koskevia tarkkoja ja paikkansapitäviä lisätietoja, kuten rehujen raaka-aineiden laatuun suoraan vaikuttavien analyyttisten ainesosien määrät; olisi vältettävä sitä, että myyjä ei täytä analyyttisten ainesosien määrien ilmoitusvelvollisuutta, jotta suojeltaisiin pienostajia, jotka pyytävät turhaan näitä tietoja, sekä tarpeettomia kustannuksia, joita lisääntyneet analyysit aivan rehun tuotantoketjun loppupäässä aiheuttavat; tietyillä jäsenvaltioilla on vaikeuksia suorittaa valvontaa maatiloilla; tässä tilanteessa on annettava säännöksiä, joissa määrätään analyyttisten ainesosien määrien ilmoittamisesta rehun tuotantoketjun alussa,

16) etikettejä, joista ilmenee rehuaineiden analyyttinen koostumus, ei vaadita, jos ostaja katsoo ennen kaupantekoa, että nämä tiedot eivät ole tarpeen; tällainen vapautus pakollisesta etiketöinnistä voi koskea erityisesti varastossa olevia tuotteita siihen saakka, kunnes ne myydään uudelleen,

17) rehuaineiden liikkuvuus maataloustuottajalta toiselle on useimmiten kasvi- ja eläinperäisten tuotteiden liikkumista niiden luonnollisessa olomuodossa, tuoreina tai säilöttyinä, mahdollisesti yksinkertaisen fysikaalisen käsittelyn, kuten silppuamisen tai jauhamisen, jälkeen, ja ilman lisäaineita, paitsi säilöntäaineita; tällaisten tuotteiden ominaisuuksien tuntemukseen liittyvien yleisten syiden vuoksi ja käytännön syistä minkäänlaista tässä direktiivissä tarkoitettua ilmoitusta ei pidä vaatia merkittäväksi saateasiakirjaan, esimerkiksi laskuun; ilmoitus olisi kuitenkin vaadittava silloin, kun kysymyksessä olevat tuotteet on käsitelty lisäaineilla, koska tämä voi muuttaa tuotteiden kemiallista koostumusta ja ravintoarvoa,

18) monet vähittäismyyjät myyvät kasvi- ja eläinperäisiä rehuaineita pienissä erissä ja usein lemmikkieläinten ruokintaan; tällaisten tuotteiden ominaisuuksien tuntemukseen liittyvien yleisten syiden vuoksi ja käytännön syistä niiden ainesosien ilmoittamista ei pitäisi vaatia,

19) tietyissä kolmansissa maissa ei ole aina tarvittavia keinoja tehdä määrityksiä, joista saataisiin tämän direktiivin edellyttämät tiedot rehuaineiden koostumuksesta; sen vuoksi jäsenvaltioille myönnetään tietyin edellytyksin oikeus sallia, että tällaiset aineet lasketaan liikkeelle yhteisössä varustettuna koostumusta koskevin alustavin tiedoin,

20) jos analyyttisista ainesosista ei ole saatavilla luotettavia ja täsmällisiä tietoja, erityisesti, kun kyseessä ovat kolmansista maista tulevat rehuaineet, jotka lasketaan ensimmäistä kertaa liikkeelle yhteisössä, satamien sekä maantie- ja rautatieyhteyksien tarpeettoman ruuhkautumisen estämiseksi olisi säädettävä mahdollisuudesta vahvistaa alustavat tiedot kymmenen työpäivän kuluessa,

21) useassa yhteisön perusasetuksessa on rehujen ainesosa- ja suoraan käytettävien rehujen luetteloita,

22) käytännön syistä sekä oikeudellisen johdonmukaisuus- ja tehokkuusvaatimuksen varmistamiseksi olisi laadittava tärkeimmistä rehuaineista luettelo muilla tähän verrattavissa olevilla aloilla laadittujen luetteloiden mukaisesti,

23) tällainen luettelo ei voi olla täydellinen kaupan olevien ja käytettävien tuotteiden ja sivutuotteiden suuren kirjon sekä ravitsemusteknologian jatkuvan kehityksen vuoksi ja sen vuoksi, että valmistajien ja maataloustuottajien valinnanvaraa ei saa rajoittaa; muiden kuin edellä mainitussa luettelossa mainittujen rehuaineiden liikkuvus voidaan sallia, jos näiden rehuaineiden erityisnimet estävät sen, että voisi syntyä sekaannus sellaisten aineiden kanssa, joille voidaan myöntää yhteisön tasolla määritelty nimi,

24) rehuaineita, joiden haitallisten aineiden tai tuotteiden pitoisuus ylittää suoraan käytettäville rehuille neuvoston direktiivin 74/63/ETY liitteessä I esitetyt pitoisuudet, olisi toimitettava ainoastaan hyväksytyille rehuseosten valmistajille tiettyjen rehualan tuotantolaitosten ja välittäjien hyväksymis- ja rekisteröintimenettelyssä sovellettavista vaatimuksista ja yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston direktiivin 95/69/EY (7) säännösten mukaisesti; tämä olisi selvennettävä pakollisin erityisin etiketein, joissa ilmoitetaan tuotteen käyttötarkoitus; nämä haitalliset aineet ja tuotteet on esitettävä direktiivin 74/63/ETY liitteessä II olevassa B osassa annetussa luettelossa tietyn aflatoksiinia, kadmiumia, arsenikkia ja näitä aineita sisältäviä rehuaineita koskevin poikkeuksin, jotka on jo mainittu direktiivin 74/63/ETY liitteessä II olevassa A osassa,

25) tärkeimpien rehuaineiden luettelon muuttaminen on käsitettävä tieteelliseksi toimenpiteeksi,

26) tämän direktiivin liitteen B osassa esitettyä luetteloa olisi sovellettava rehuaineiden liikkuvuuteen niiden käyttötarkoituksesta riippumatta sekä rehuseoksissa käytettävien rehuaineiden etiketteihin,

27) muiden eläinten kuin lemmikkieläinten rehuseosten valmistuksessa tavallisesti käytettävien ja tätä varten kaupan pidettävien tärkeimpien ainesten avoimesta luettelosta 26 päivänä lokakuuta 1992 annetussa komission direktiivissä 92/87/ETY (8) on rehuseosten ainesluettelo etiketöintiä varten; kyseinen direktiivi olisi kumottava tämän direktiivin liitteen A ja B osan tullessa voimaan,

28) rehuaineiden tunnistusmenetelmien ja rehuaineita koskevien tietojen vaihdon yksiselitteisyyden ja vertailukelpoisuuden parantamiseksi kansainvälisesti komissiolle olisi annettava tehtäväksi vahvistaa tarvittaessa yksityiskohtaiset soveltamissäännöt kansainvälisen, käytännön koodausjärjestelmän käyttöön ottamiseksi rehuaineille, joka perustuisi niitä koskeviin eri osa-alueisiin, kuten alkuperään, käyttöön, käsittelyyn ja ikään ja/tai laatuun liittyviin sanastoihin,

29) yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen vahvistamisen helpottamiseksi olisi noudatettava menettelyä jäsenvaltioiden ja komission välisen tiivin yhteistyön aikaansaamiseksi pysyvässä rehukomiteassa,

30) on tärkeää huolehtia siitä, että tämän direktiivin säännösten mukaisesti ilmoitusten totuudenmukaisuus voidaan virallisesti todentaa yhtenäisellä tavalla koko yhteisössä rehuaineiden liikkuvuuden kaikissa vaiheissa,

31) tämän direktiivin voimaantulo edellyttää seuraavien ilmauksien poistamista: "suoraan käytettävät rehut", "raaka-aineet (ainesosat)", "jalostamattomat raaka-aineet" ja "ainesosat"; nämä ilmaukset olisi korvattava yhteisön nykyisessä lainsäädännössä, erityisesti neuvoston direktiiveissä 70/524/ETY, 74/63/ETY, 82/471/ETY (9) ja 93/74/ETY (10), ilmauksella "rehuaineet", ja "rehuaineiden" määritelmä olisi tarvittaessa korvattava tässä direktiivissä annetulla määritelmällä; tämä vaikuttaa myös rehuseosten määritelmään; samasta syystä olisi muutettava komission antamalla säädöksellä komission direktiivejä 80/511/ETY (11), 82/475/ETY (12) ja 91/357/ETY (13) sekä komission päätöstä 91/516/ETY (14),

32) olisi huolehdittava siitä, että liitteiden säännökset mukautetaan jatkuvasti tieteen ja tekniikan viimeisimpiin saavutuksiin; nämä muutokset on tehtävä nopeasti noudattaen tässä direktiivissä säädettyä menettelyä tiiviin yhteistyön aikaansaamiseksi jäsenvaltioiden ja komission välillä pysyvässä rehukomiteassa, ja

33) eläinten ja ihmisten terveyden suojelemiseksi tehokkaalla tavalla ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on käynnistettävä yhteisön toiminta,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Tätä direktiiviä sovelletaan rehuaineiden liikkuvuuteen yhteisössä.

2. Tämä direktiivi ei rajoita eläinten ruokintaa koskevien yhteisön muiden säännösten soveltamista.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a) `rehuaineilla` erilaisia rehuseosten valmistukseen tai esiseosten kantaja-aineiksi tarkoitettuja ja joko suoraan sellaisenaan tai jalostuksen jälkeen eläinten ruokintaan tarkoitettuja kasvi- tai eläinperäisiä tuotteita sellaisenaan, tuoreena tai säilöttynä ja niiden teollisia johdannaisia sekä orgaanisia tai epäorgaanisia aineita riippumatta siitä, sisältävätkö ne lisäaineita,

b) `liikkeelle laskemisella` (`liikkuvuus`) tuotteiden hallussapitämistä niiden myyntiä varten, mukaan lukien tarjoaminen, tai muuta kolmansille osapuolille joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan tapahtuvaa siirtoa varten sekä itse myyntiä ja muita siirtomuotoja.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että ainoastaan laadultaan terveelliset, aidot ja kauppakelpoiset rehuaineet saavat liikkua yhteisössä. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että rehuaineet eivät saa aiheuttaa terveydellistä vaaraa ihmisille tai eläimille eikä niitä saa laskea liikkeelle harhaanjohtavalla tavalla.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on määrättävä, että liitteen A osan yleisiä määräyksiä sovelletaan rehuaineiden liikkeelle laskemiseen.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on määrättävä, että rehuaineita saa laskea liikkeelle vain sillä edellytyksellä, että jäljempänä luetellut tiedot, jotka velvoittavat yhteisöön sijoittautuneita tuottajia, pakkaajia, maahantuojia, myyjiä sekä jälleenmyyjiä, on merkitty näkyvästi, selvästi ja pysyvästi saateasiakirjaan, taikka tarvittaessa pakkaukseen tai säiliöön tahi säiliöön kiinnitettyyn etikettiin:

a) ilmaus "rehuaine",

b) rehuaineen nimi ja tarvittaessa muut 7 artiklassa tarkoitetut tiedot,

c) liitteen B osassa lueteltujen rehuaineiden osalta sen neljännessä sarakkeessa esitetyt tiedot,

d) muiden kuin liitteen B osassa lueteltujen rehuaineiden osalta liitteen C osan taulukon toisessa sarakkeessa esitetyt tiedot,

e) tarvittaessa liitteen A osassa esitetyt tiedot,

f) nettomäärä, joka kiinteiden tuotteiden osalta ilmaistaan massan yksikkönä ja nestemäisten tuotteiden osalta massan tai tilavuuden yksikkönä,

g) tässä kohdassa tarkoitetuista tiedoista vastaavan henkilön nimi tai toiminimi sekä osoite tai kotipaikka.

2. Pakkauksissa, säiliöissä, etiketeissä tai saateasiakirjoissa voidaan antaa muita tietoja, jos ne koskevat objektiivisia tai mitattavissa olevia seikkoja, jotka ovat perusteltavissa, ja jos ne eivät voi johtaa kuluttajaa harhaan. Nämä tiedot on erotettava 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista.

3. Loppukäyttäjälle tarkoitettuja enintään 10 kilogramman rehuainemääriä koskevat 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot voidaan antaa ostajalle myyntipisteessä esillä olevassa asianmukaisessa ilmoituksessa.

4. Jos jokin myyntierä jaetaan osiin sen liikkuvuuden aikana, kunkin osaerän pakkaukseen, säiliöön tai saateasiakirjaan on merkittävä 1 kohdassa säädetyt tiedot ja viittaus alkuperäiseen erään.

5. Jos rehuaineen koostumus muuttuu liikkuvuuden aikana, 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja on vastaavasti muutettava uudet tiedot toimittaneen henkilön vastuulla.

6 artikla

1. Poiketen 5 artiklasta 5 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa sekä liitteen A osan V otsikkokohdan 2 ja 3 alakohdassa tarkoitettuja tietoja ei vaadita,

a) jos ostaja on ennen kutakin ostotapahtumaa kirjallisesti ilmoittanut, ettei hän vaadi näitä tietoja,

b) jos eläin- tai kasviperäisiä rehuaineita lasketaan liikkeelle tuoreina tai säilöttyinä, mahdollisesti yksinkertaisen fysikaalisen käsittelyn jälkeen, enintään 10 kilogramman erinä, ja ne on tarkoitettu lemmikkieläimille ja toimitetaan jäsenvaltioon sijoittautuneelta myyjältä suoraan samassa jäsenvaltiossa olevalle loppukäyttäjälle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 90/667/ETY (15) soveltamista.

2. Jos kolmannesta maasta peräisin olevasta rehuaineesta, joka lasketaan yhteisössä liikkeelle ensimmäistä kertaa, ei ole voitu antaa 5 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa ja liitteen A osan V otsikkokohdan 2 ja 3 kohdassa vaadittuja koostumusta koskevia takeita sen vuoksi, että kyseisessä maassa ei ole keinoja suorittaa tarvittavia määrityksiä, jäsenvaltiot voivat hyväksyä 5 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetun vastuuhenkilön antamat alustavat koostumustiedot sillä edellytyksellä, että

a) toimivaltaisille valvontaviranomaisille on ilmoitettu ennakolta rehuaineen saapumisesta,

b) lopulliset koostumustiedot toimitetaan ostajalle ja toimivaltaisille viranomaisille kymmenen työpäivän kuluessa siitä, kun rehuaine on saapunut yhteisöön,

c) koostumustietojen lisäksi asiakirjoissa on seuraavat, lihavalla kirjasinlajilla tehdyt merkinnät:

"nämä alustavat tiedot näytteestä . . . (analysoitavan näytteen nro) vahvistaa . . . (määritykset suorittavan valtuutetun laboratorion nimi ja osoite) . . . (päivämäärä) mennessä",

d) jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle olosuhteista, joissa ne ovat soveltaneet tässä kohdassa tarkoitettua poikkeusta.

3. Poiketen 5 artiklasta:

a) 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei vaadita, jos kyseessä ovat eläin- tai kasviperäiset tuotteet, jotka ovat luonnollisessa olomuodossaan, tuoreena tai säilöttynä, mahdollisesti yksinkertaisesti fysikaalisesti käsiteltyinä, lisäaineettomia mahdollisia säilöntäaineita lukuun ottamatta, ja jotka viljelijä-tuottaja luovuttaa samaan jäsenvaltioon sijoittautuneelle karjankasvattaja-käyttäjälle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 90/667/ETY soveltamista,

b) 5 artiklan 1 kohdan c, d, e ja f alakohdassa sekä liitteen A osassa tarkoitettuja tietoja ei vaadita, jos saatetaan markkinoille maatalouteen liittyvän teollisuuden tuotantoprosessista saatuja kasvi- tai eläinperäisiä sivutuotteita, joiden vesipitoisuus on yli 50 prosenttia.

4. Poiketen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdasta

- saksankielinen nimitys "Futtermittel-Ausgangserzeugnis" voidaan korvata nimityksellä "Einzelfuttermittel",

- italiankielinen nimitys "materie prime per alimenti degli animali" voidaan korvata nimityksellä "mangime semplice",

- ja kreikankielinen nimitys "ðñþôç ýëç æùïôñïöþí" voidaan korvata nimityksellä "áðëÞ æùïôñïöÞ".

7 artikla

1. Jäsenvaltioiden on määrättävä, että liitteen B osassa lueteltujen rehuaineiden liikkuvuus sallitaan ainoastaan siinä määrätyillä nimillä ja sillä edellytyksellä, että nämä rehuaineet vastaavat siinä olevia kuvauksia.

2. Jäsenvaltioiden on sallittava muidenkin kuin 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa olevien rehuaineiden liikkuvuus, jos niistä käytetään eri nimiä ja/tai kuvauksia kuin liitteessä olevia ja siten, että ostaja ei voi erehtyä luulemaan hänelle tarjottavaa tuotetta toiseksi.

8 artikla

Jäsenvaltioiden on määrättävä, että

a) sellaisia rehuaineita, joiden haitallisten aineiden pitoisuus ylittää direktiivin 73/63/ETY mukaisesti rehuaineille säädetyt arvot, voidaan laskea liikkeelle ainoastaan, jos ne on tarkoitettu sellaisille hyväksytyille rehuseosten tuotantolaitoksille, jotka on merkitty kansalliseen luetteloon direktiivin 95/69/EY mukaisesti,

b) poiketen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdasta tämän artiklan a kohdassa tarkoitetuissa rehuaineissa on oltava merkintä "hyväksytyille rehuseosten tuotantolaitoksille tarkoitettua rehuainetta". Sovelletaan 6 artiklan 4 kohtaa.

9 artikla

Jos tuotteet liikkuvat ainoastaan yhteisön sisällä, tuotteen saateasiakirjaan, pakkaukseen, säiliöön tai mukaan liitettyyn etikettiin painetut tiedot on laadittava vähintään yhdellä tai useammalla määrämaan päättämällä kansallisella tai yhteisön virallisella kielellä.

10 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että rehuaineisiin ei kohdistu tämän direktiivin säännöksiin liittyvistä syistä mitään muita liikkuvuutta koskevia rajoituksia kuin ne, joista tässä direktiivissä säädetään.

11 artikla

Direktiivin 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti

a) voidaan ottaa käyttöön lueteltujen rehuaineiden numerointijärjestelmä, joka perustuu rehuaineiden alkuperään, käytetyn tuotteen/sivutuotteen osaan, käsittelyyn ja ikään ja/tai laatuun ja mahdollistaa rehujen tunnistamisen kansainvälisellä tasolla erityisesti nimen ja kuvauksen perusteella,

b) liitettä voidaan muuttaa ottaen huomioon tieteen ja tekniikan kehitys.

12 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet, jotta tässä direktiivissä säädettyjen edellytysten noudattamista valvotaan virallisesti ainakin liikkuvuuden aikana suoritettavilla pistokokeilla.

13 artikla

1. Komissiota avustaa päätöksellä 70/372/ETY (16) perustettu pysyvä rehukomitea, jäljempänä `komitea`.

2. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa viipymättä komitean käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

3. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

4. a) Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä, jollei neuvosto ole yksinkertaisella enemmistöllä hylännyt mainittuja toimenpiteitä.

14 artikla

1. Muutetaan direktiiviä 70/524/ETY seuraavasti:

a) korvataan käsite "suoraan käytettävät rehut" kaikissa tapauksissa käsitteellä "rehuaineet",

b) korvataan 2 artiklan f alakohta seuraavasti:

"f) `rehuaineilla` erilaisia rehuseosten valmistukseen tai esiseosten kantaja-aineiksi tarkoitettuja ja joko suoraan sellaisenaan tai jalostuksen jälkeen eläinten ruokintaan tarkoitettuja kasvi- tai eläinperäisiä tuotteita sellaisenaan, tuoreena tai säilöttynä ja niiden teollisia johdannaisia sekä orgaanisia tai epäorgaanisia aineita riippumatta siitä, sisältävätkö ne lisäaineita,"

c) korvataan 2 artiklan g alakohta seuraavasti:

"g) `rehuseoksilla` eläinten ruokintaan tarkoitettuja rehuaineita seoksina, jotka ovat täysrehua tai täydennysrehua, riippumatta siitä, sisältävätkö rehuaineet lisäaineita,"

2. Muutetaan direktiiviä 74/63/ETY seuraavasti:

a) korvataan käsite "suoraan käytettävä(t) rehu(t)" kaikissa tapauksissa käsitteellä "rehuaine(et)",

b) korvataan 2 artiklan b alakohta seuraavasti:

"b) `rehuaineilla` erilaisia rehuseosten valmistukseen tai esiseosten kantaja-aineiksi tarkoitettuja ja joko suoraan sellaisenaan tai jalostuksen jälkeen eläinten ruokintaan tarkoitettuja kasvi- tai eläinperäisiä tuotteita sellaisenaan, tuoreena tai säilöttynä ja niiden teollisia johdannaisia sekä orgaanisia tai epäorgaanisia aineita riippumatta siitä, sisältävätkö ne lisäaineita,"

c) korvataan 2 artiklan h alakohta seuraavasti:

"h) `rehuseoksilla` eläinten ruokintaan tarkoitettuja rehuaineita seoksina, jotka ovat täysrehua tai täydennysrehua, riippumatta siitä, sisältävätkö rehuaineet lisäaineita,"

d) poistetaan 2 artiklan i alakohta,

e) korvataan käsite "raaka-aineet" kaikissa tapauksissa käsitteellä "rehuaineet".

3. Muutetaan direktiivin 82/471/ETY 1 artiklan 2 kohtaa seuraavasti:

a) poistetaan d kohdasta ilmaisu "suoraan käytettävien rehujen ja",

b) lisätään uusi kohta seuraavasti:

"g) rehuaineiden liikkuvuutta".

4. Muutetaan direktiiviä 93/74/ETY seuraavasti:

a) korvataan 5 artiklan 8 kohdassa käsite "ainekset" kaikissa tapauksissa käsitteellä "rehuaineet",

b) korvataan 2 artiklan b alakohta seuraavasti:

"b) `rehuseoksilla` eläinten ruokintaan tarkoitettuja rehuaineita seoksina, jotka ovat täysrehua tai täydennysrehua, riippumatta siitä sisältävätkö rehuaineet lisäaineita vai eivät,".

15 artikla

Kumotaan direktiivi 77/101/ETY 1 päivästä heinäkuuta 1998.

16 artikla

Komissio antaa jäsenvaltioiden antamien tietojen perusteella ja 1 päivään heinäkuuta 2001 mennessä neuvostolle kertomuksen, joka koskee 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 2 kohdan ja 3 kohdan a alakohdan soveltamisesta saatuja kokemuksia ja liittää siihen tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia.

17 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1998. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

18 artikla

Annettuja säännöksiä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1998. Jäsenvaltioiden on kuitenkin vaadittava, että ennen 1 päivää heinäkuuta 1998 liikkeelle lasketut rehuaineet, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, voivat olla liikkeessä 30 päivään kesäkuuta 1999.

19 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

20 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä huhtikuuta 1996.

Neuvoston puolesta

W. LUCHETTI

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 236, 24.8.1994, s. 7

(2) EYVL N:o C 305, 31.10.1994, s. 147

(3) EYVL N:o C 102, 24.4.1995, s. 10

(4) EYVL N:o L 32, 3.2.1977, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 90/654/ETY (EYVL N:o L 353, 17.12.1990, s. 48).

(5) EYVL N:o L 270, 14.12.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 95/55/EY (EYVL N:o L 263, 4.11.1995, s. 18).

(6) EYVL N:o L 38, 11.2.1974, s. 31, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 93/74/ETY (EYVL N:o L 237, 22.9.193, s. 23).

(7) EYVL N:o L 332, 30.12.1995, s. 15

(8) EYVL N:o L 319, 4.11.1992, s. 19

(9) EYVL N:o L 213, 21.7.1982, s. 8

(10) EYVL N:o L 237, 22.9.1993 s. 23

(11) EYVL N:o L 126, 21.5.1980, s. 14

(12) EYVL N:o L 213, 21.7.1982, s. 27

(13) EYVL N:o L 193, 17.7.1982, s. 34

(14) EYVL N:o L 281, 9.10.1991, s. 23

(15) EYVL N:o L 363, 27.12.1990, s. 51

(16) EYVL N:o L 170, 3.8.1970, s. 1

LIITE

A OSA Yleistä

I. SELITYKSET

1. Rehuaineet luetellaan ja nimetään B osassa seuraavien perusteiden mukaisesti:

- tuotteen/sivutuotteen alkuperä, esim. kasvi-, eläin- tai kivennäisperäinen,

- tuotteesta/sivutuotteesta käytettävä osa, esim. kokonaan, siemenet, juurimukulat, luut,

- tuotteelle/sivutuotteelle suoritettu käsittely, esim. kuoriminen, uuttaminen, kuumentaminen ja/tai syntyvä tuote/sivutuote, esim. hiutaleet, leseet, massa, rasva,

- tuotteen/sivutuotteen ikä ja/tai laatu, esim. "vähäglukosinolaattinen", "rasvapitoinen", "vähäsokerinen".

2. B osassa oleva luettelo jakautuu 12 lukuun:

1. Viljojen jyvät, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet

2. Öljykasvien siemenet, öljypitoiset hedelmät, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet

3. Palkokasvien siemenet, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet

4. Juurimukulat ja juurekset, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet

5. Muut siemenet ja hedelmät, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet

6. Nurmirehut, mukaan lukien korsirehut

7. Muut kasvit, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet

8. Maitotuotteet

9. Maaeläimistä peräisin olevat tuotteet

10. Kalat, muut vesieläimet, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet

11. Kivennäiset

12. Muut ainekset.

II. KASVITIETEELLISTÄ PUHTAUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

1. Jollei B ja C osassa toisin määrätä, niissä lueteltujen tuotteiden ja sivutuotteiden kasvitieteellisen puhtauden on oltava vähintään 95 prosenttia.

2. Kasvitieteellisinä epäpuhtauksina pidetään:

a) luonnollisia, mutta vaarattomia epäpuhtauksia (esim. olki ja olkijäte, muiden viljelykasvien tai rikkakasvien siemenet);

b) muiden öljypitoisten siementen tai hedelmien vaarattomia jäämiä, jotka ovat peräisin edeltävästä valmistusprosessista, sillä edellytyksellä, että niiden pitoisuus on enintään 0,5 prosenttia.

3. Ilmoitetut pitoisuudet viittaavat tuotteen ja sivutuotteen luonnonpainoon.

III. NIMIÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Jos rehuaineen nimi sisältää yhden tai useamman sulkeissa olevan ilmaisun, sulkeissa oleva(t) ilmaisu(t) voidaan vapaasti joko mainita tai jättää pois; esim. soija(papu)öljystä voidaan käyttää muotoa soijapapuöljy tai soijaöljy.

IV. SANASTOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Seuraavassa sanastossa kuvataan pääasialliset menetelmät, joita käytetään tämän liitteen B ja C osassa mainittujen rehuaineiden valmistuksessa. Jos näiden aineiden nimet sisältävät tässä yleisnimen tai laatumääritteen, käytetyn valmistusmenetelmän on vastattava sille tässä sanastossa annettua määritelmää.

>TAULUKON PAIKKA>

V. ILMOITETTUJA TAI LIITTEEN B JA C OSAN MUKAISESTI ILMOITETTAVIA PITOISUUKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

1. Ilmoitetut tai ilmoitettavat pitoisuudet koskevat rehujen raaka-aineiden painoa, jollei toisin mainita.

2. Jollei direktiivin 3 artiklasta ja 6 artiklan 3 kohdan b alakohdasta muuta johdu ja jollei muunlaista pitoisuutta ole vahvistettu tämän liitteen B osassa, rehuaineen kosteus on ilmoitettava, jos se on yli 14,5 prosenttia raaka-aineen painosta. Jos rehuaineiden kosteuspitoisuus jää edellä mainitun rajan alle, tämä pitoisuus on ilmoitettava, jos ostaja pyytää sitä.

3. Jollei direktiivin 3 artiklasta muuta johdu ja jollei muunlaista pitoisuutta ole vahvistettu tämän liitteen B osassa, rehuaineiden suolahapossa liukenemattoman tuhkan pitoisuus on ilmoitettava, jos se on yli 2,2 prosenttia kuiva-aineesta.

VI. DENATUROIVIA TAI SIDONTA-AINEITA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Jos tämän liitteen B osan 2 sarakkeessa tai C osan 1 sarakkeessa tarkoitettuja tuotteita käytetään rehuaineiden denaturointiin tai sidonta-aineena, on ilmoitettava seuraavat tiedot:

- denaturointiaineista: käytettävien tuotteiden laatu ja määrät,

- sidonta-aineista: käytettävien tuotteiden laatu.

Sidonta-aineen määrä tuotteessa saa olla enintään 3 prosenttia kokonaispainosta.

VII. ILMOITETTUJA VÄHIMMÄISPITOISUUKSIA TAI B JA C OSAN MUKAISESTI ILMOITETTAVIA PITOISUUKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Jos direktiivin 12 artiklassa tarkoitetussa virallisessa tarkastuksessa rehuaineen koostumuksen havaitaan poikkeavan ilmoitetusta koostumuksesta niin, että rehuaineen arvo voi laskea, sallitaan vähintään seuraavat poikkeamat:

a) raakavalkuaisen osalta:

- 2 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 20 %,

- 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 20 % (10 %:iin asti),

- 1 yksikkö, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 10 %,

b) kokonaissokerien, pelkistävien sokereiden sekä sakkaroosin, laktoosin ja glukoosin (dekstroosin) osalta:

- 2 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 20 %,

- 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 20 % (5 %:iin asti),

- 0,5 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 5 %,

c) tärkkelyksen ja inuliinin osalta:

- 3 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 30 %,

- 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 30 % (10 %:iin asti),

- 1 yksikkö, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 10 %,

d) raakarasvan osalta:

- 1,8 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 15 %,

- 12 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 15 % (5 %:iin asti),

- 0,6 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 5 %,

e) raakaselluloosan osalta:

- 2,1 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 14 %,

- 15 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 14 % (6 %:iin asti),

- 0,9 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 6 %,

f) kosteuden ja hehkutusjäännöksen osalta:

- 1 yksikkö, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 10 %,

- 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 10 % (5 %:iin asti),

- 0,5 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 5 %,

g) kokonaisfosforin, natriumin, kalsiumkarbonaatin, kalsiumin, magnesiumin, happoluvun ja petrolieetteriin liukenemattoman aineksen osalta:

- 1,5 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus (arvo) on vähintään 15 % (15),

- 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta (arvosta), kun ilmoitettu pitoisuus (arvo) on alle 15 % (15) (2 %:iin (2:een) asti),

- 0,2 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus (arvo) on alle 2 % (2),

h) suolahappoon liukenemattoman hehkutusjäännöksen ja NaCl:na ilmoitettavien kloridien osalta:

- 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 3 %,

- 0,3 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 3 %;

i) karoteenin, A-vitamiinin ja ksantofyllin ostalta:

- 30 % ilmoitetusta pitoisuudesta

j) metioniinin, lysiinin ja haihtuvien typpipitoisten emästen osalta:

- 20 % ilmoitetusta pitoisuudesta.

B OSA Avoin luettelo tärkeimmistä rehuaineista

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

C OSA Tiettyjen, muiden kuin luettelossa olevien rehuaineiden ilmoittamista koskevat säännökset

Niiden liikkeelle laskettujen rehuaineiden osalta, jotka eivät ole tämän liitteen B osan luettelossa, on direktiivin 5 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti ilmoitettava jäljempänä olevan taulukon sarakkeessa 2 esitetyt ainesosat.

>TAULUKON PAIKKA>

Top