EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0073

Neuvoston direktiivi 85/73/ETY, annettu 29 päivänä tammikuuta 1985, tuoreen lihan ja siipikarjanlihan terveystarkastusten ja -valvonnan rahoittamisesta

OJ L 32, 5.2.1985, p. 14–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 033 P. 152 - 153
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 033 P. 152 - 153
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 018 P. 104 - 105
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 018 P. 104 - 105
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 161 - 162
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 161 - 162
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 161 - 162
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 161 - 162
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 161 - 162
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 161 - 162
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 161 - 162
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 161 - 162
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 161 - 162
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 12 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 12 - 13

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; Kumoaja 32004R0882 . Latest consolidated version: 19/02/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/73/oj

31985L0073

Neuvoston direktiivi 85/73/ETY, annettu 29 päivänä tammikuuta 1985, tuoreen lihan ja siipikarjanlihan terveystarkastusten ja -valvonnan rahoittamisesta

Virallinen lehti nro L 032 , 05/02/1985 s. 0014 - 0015
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 18 s. 0104
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 33 s. 0152
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 18 s. 0104
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 33 s. 0152


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 29 päivänä tammikuuta 1985,

tuoreen lihan ja siipikarjanlihan terveystarkastusten ja -valvonnan rahoittamisesta (85/73/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(),

sekä katsoo, että

erityisesti kuluttajalle annettujen terveystakeiden yhdenmukaistamiseksi direktiivissä 64/433/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 83/90/ETY(), säädetään sellaista tuoretta lihaa koskevien terveystarkastusten ja -valvonnan täytäntöönpanosta, joka voi olla kaupankäynnin kohteena yhteisössä,

direktiivissä 72/462/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 83/91/ETY(), säädetään jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tuoreen lihan tuonnin yhteydessä tekemistä terveystarkastuksista sekä jäsenvaltioiden ja komission eläinlääkintäasiantuntijoiden kolmansissa viejämaissa tekemistä tarkastuksista, joiden tarkoituksena on ihmisten ja eläinten terveyden suojaaminen yhteisössä,

direktiivi 64/433/ETY koskee ainoastaan tuoretta lihaa, joka voi olla kaupankäynnin kohteena yhteisössä; jäsenvaltioiden viranomaiset ovat kuitenkin ottaneet käyttöön kansallisia järjestelmiä ainoastaan kansallisille markkinoille tarkoitetun lihan tarkastamiseksi,

direktiivissä 71/118/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 84/642/ETY(), säädetään siipikarjan tuoretta lihaa koskevien terveystarkastusten ja -valvonnan täytäntöönpanosta,

terveystarkastuksista ja -valvonnasta kannetaan maksuja, joiden rahoitus on nykyisin varmistettu eri tavoin eri jäsenvaltioissa; tämä eroavuus saattaa vaikuttaa kilpailun edellytyksiin niiden tuotteiden osalta, jotka suurelta osin ovat yhteisten markkinajärjestelyjen alaisia,

tilanteen korjaamiseksi on tärkeää säätää tarkastusten ja valvonnan rahoitusta koskevista yhdenmukaisista säännöistä, ja

kansallista hallintoa ja rahoitusta koskevien säännösten ja hallintomenettelyjen vuosi olisi säädettävä kahden vuoden lisäajasta, jotta Helleenien tasavallassa voidaan soveltaa tarkastuksiin ja valvontaan liittyvien maksujen kantamiseen tarvittavaa järjestelmää,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 päivään tammikuuta 1986:

P jäljempänä 2 kohdassa tarkoitettujen eläinten teurastuksesta kannetaan maksu terveystarkastuksista ja -valvonnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi,

P toisaalta direktiivin 71/118/ETY 15 artiklassa tarkoitetun yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi ja toisaalta direktiivissä 72/462/ETY säädettyjen kustannusten kattamiseksi säädetään maksun kantamisesta näissä direktiiveissä tarkoitetusta kolmansista maista tuotavasta lihasta,

P kielletään kaikenlainen maksujen suora tai välillinen palauttaminen.

2. Tässä direktiivissä "eläimillä" tarkoitetaan seuraaviin eläinlajeihin kuuluvia kotieläimiä: nautaeläimet (puhvelit mukaan lukien), siat, lampaat ja vuohet, kotieläiminä pidettävät kavioeläimet sekä kanat, kalkkunat, helmikanat, ankat ja hanhet.

2 artikla

1. Ennen 1 päivää tammikuuta 1986 neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa tarkoitettujen maksujen kiinteän tason tai tasot sekä tämän direktiivin soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja periaatteet sekä vahvistaa poikkeustapaukset.

Siltä osin kuin on kyse sellaisista teurastamoista saadusta lihasta, joita ei ole hyväksytty direktiivin 64/433/ETY mukaisesti, maksut vahvistetaan kuitenkin vasta, kun neuvosto ennen kyseistä päivämäärää antaa kyseisen lihan tarkastusta koskevat säännöt.

3 artikla

Komissio antaa saadusta kokemuksesta kertomuksen ja edellä olevia artikloita koskevat mahdolliset muutosehdotukset ennen 1 päivää tammikuuta 1990.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1986. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Helleenien tasavalta saa kuitenkin kahden vuoden lisäajan tämän direktiivin noudattamisessa.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 1985.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. ANDREOTTI

() EYVL N:o C 168, 28.6.1984, s. 4, EYVL N:o C 97, 29.4.1981, s. 12 ja EYVL N:o C 162, 22.6.1984, s. 10

() EYVL N:o C 87, 5.4.1982, s. 116 ja 17 päivänä tammikuuta 1985 annettu lausunto.

() EYVL N:o C 307, 19.11.1984, s. 1 ja 12 päivänä joulukuuta 1984 annettu lausunto.

() EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 2012/64

() EYVL N:o L 59, 5.3.1983, s. 10

() EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 28

() EYVL N:o L 59, 5.3.1983, s. 34

() EYVL N:o L 55, 8.3.1971, s. 23

() EYVL N:o L 339, 27.12.1984, s. 26

Top