Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0073

Richtlijn 85/73/EEG van de Raad van 29 januari 1985 inzake de financiering van de keuringen en sanitaire controles van vers vlees en van vlees van pluimvee

OJ L 32, 5.2.1985, p. 14–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 033 P. 152 - 153
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 033 P. 152 - 153
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 018 P. 104 - 105
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 018 P. 104 - 105
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 161 - 162
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 161 - 162
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 161 - 162
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 161 - 162
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 161 - 162
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 161 - 162
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 161 - 162
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 161 - 162
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 161 - 162
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 12 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 12 - 13

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; opgeheven door 32004R0882

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/73/oj

31985L0073

Richtlijn 85/73/EEG van de Raad van 29 januari 1985 inzake de financiering van de keuringen en sanitaire controles van vers vlees en van vlees van pluimvee

Publicatieblad Nr. L 032 van 05/02/1985 blz. 0014 - 0015
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 18 blz. 0104
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 33 blz. 0152
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 18 blz. 0104
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 33 blz. 0152


*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 29 januari 1985

inzake de financiering van de keuringen en sanitaire controles van vers vlees en van vlees van pluimvee

(85/73/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat, ten einde de aan de verbruikers geboden gezondheidswaarborgen eenvormig te maken, in Richtlijn 64/433/EEG (4), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 83/90/EEG (5), is bepaald dat vers vlees, dat in het intracommunautaire handelsverkeer kan worden gebracht, aan keuringen en sanitaire controles wordt onderworpen;

Overwegende dat in Richtlijn 72/462/EEG (6), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 83/91/EEG (7), met het oog op de bescherming van de gezondheid van mens en dier in de Gemeenschap, is bepaald dat de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten sanitaire controles bij de invoer van vers vlees verrichten en dat veterinaire deskundigen van de Lid-Staten en van de Commissie in de exporterende derde landen controles uitvoeren;

Overwegende dat Richtlijn 64/433/EEG slechts betrekking heeft op vers vlees dat in de intracommunautaire handel kan worden gebracht; dat de autoriteiten van de Lid-Staten evenwel nationale voorschriften hebben vastgesteld voor controles van vers vlees dat uitsluitend voor de nationale markt bestemd is;

Overwegende dat bij Richtlijn 71/118/EEG (8), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 84/642/EEG (9), voor vers vlees van pluimvee is voorzien in het verrichten van keuringen en sanitaire controles;

Overwegende dat naar aanleiding van deze keuringen en sanitaire controles retributies worden geheven die thans in de Lid-Staten op uiteenlopende wijze worden gefinancierd; dat daardoor de concurrentie tussen produkties die grotendeels onder gemeenschappelijke marktordeningen vallen, ongunstig beïnvloed kan worden;

Overwegende dat om dit euvel te verhelpen, dient te worden voorzien in geharmoniseerde voorschriften inzake de financiering van deze keuringen en controles;

Overwegende dat wegens de nationale bepalingen en administratieve procedures inzake beheer en financiering in een aanvullende termijn van twee jaar dient te worden voorzien om de Helleense Republiek in staat te stellen het mechanisme toe te passen dat noodzakelijk is voor het heffen van de retributie voor de inspecties en controles,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De Lid-Staten dragen er zorg voor dat vanaf 1 januari 1986:

- een retributie wordt geheven bij het slachten van de in lid 2 bedoelde dieren, voor de kosten die verbonden zijn aan de keuringen en sanitaire controles;

- enerzijds met het oog op de in artikel 15 van Richtlijn 71/118/EEG bedoelde gelijkwaardige behandeling en anderzijds ter dekking van de kosten bedoeld in Richtlijn 72/462/EEG, een retributie wordt geheven op in deze richtlijnen bedoeld vlees dat uit derde landen wordt ingevoerd;

- directe of indirecte restitutie van de retributies wordt verboden.

2. Voor toepassing van deze richtlijn worden onder dieren verstaan huisdieren die behoren tot de volgende soorten: runderen (buffels daaronder begrepen), varkens, schapen en geiten, eenhoevige dieren, alsmede kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden en ganzen.

Artikel 2

1. De Raad stelt op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen vóór 1 januari 1986 het forfaitaire niveau of de forfaitaire niveaus vast van de in artikel 1, lid 1, eerste en tweede streepje, bedoelde retributies, alsmede de uitvoeringsbepalingen en -beginselen van deze richtlijn en de uitzonderingsgevallen.

De vaststelling van de niveau van de retributies voor vlees verkregen in niet uit hoofde van Richtlijn 64/433/EEG erkende slachthuizen geschiedt evenwel slechts in samenhang met de vaststelling door de Raad van keuringsvoorschriften voor dit vlees vóór deze datum.

2. Onder het voorbehoud dat de geïnde totale retributie per Lid-Staat minder bedraagt dan of gelijk is aan de werkelijk gemaakte keuringskosten, worden de Lid-Staten gemachtigd een bedrag te innen dat hoger is dan de in lid 1 bedoelde niveaus.

Artikel 3

De Commissie dient vóór 1 januari 1990 een verslag in over de opgedane ervaring, eventueel vergezeld van voorstellen tot wijziging van genoemde artikelen.

Artikel 4

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 januari 1986 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

De Helleense Republiek beschikt evenwel over een extra termijn van twee jaar om aan deze richtlijn te voldoen.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 29 januari 1985.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. ANDREOTTI

(1) PB nr. C 168 van 28. 6. 1984, blz. 4, PB nr. C 97 van 29. 4. 1981, blz. 12 en PB nr. C 162 van 22. 6. 1984, blz. 10.

(2) PB nr. C 87 van 5. 4. 1982, blz. 116 en advies uitgebracht op 17 januari 1985 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(3) PB nr. C 307 van 19. 11. 1984, blz. 1 en advies uitgebracht op 12 december 1984 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(4) PB nr. 121 van 29. 7. 1964, blz. 2012/64.

(5) PB nr. L 59 van 5. 3. 1983, blz. 10.

(6) PB nr. L 302 van 31. 12. 1972, blz. 28.

(7) PB nr. L 59 van 5. 3. 1983, blz. 34.

(8) PB nr. L 55 van 8. 3. 1971, blz. 23.

(9) PB nr. L 339 van 27. 12. 1984, blz. 26.

Top