03/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

12


31985L0073


L 032/14

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 29 ianuarie 1985

privind finanțarea inspecțiilor și a controalelor sanitar-veterinare a cărnii proaspete și a cărnii de pasăre

(85/73/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Adunării parlamentare (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât, în scopul uniformizării garanțiilor de sănătate oferite consumatorului, Directiva 64/433/CEE (4), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 83/90/CEE (5), prevede efectuarea de inspecții și controale sanitar-veterinare pentru carnea proaspătă care ar putea face obiectul schimburilor comerciale intracomunitare;

întrucât, pentru a proteja sănătatea oamenilor și a animalelor în cadrul Comunității, Directiva 72/462/CEE (6), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 83/91/CEE (7), prevede controale sanitar-veterinare care să fie efectuate de autoritățile competente din statele membre, la importurile de carne proaspătă și inspecții care să fie efectuate de experții veterinari din statele membre și de la Comisie, în țările terțe exportatoare;

întrucât Directiva 64/433/CEE face referire numai la carnea proaspătă care ar putea face obiectul schimburilor comerciale intracomunitare; întrucât, cu toate acestea, autoritățile din statele membre au stabilit regimuri naționale de control al cărnii proaspete destinate exclusiv pieței naționale;

întrucât Directiva 71/118/CEE (8) a Consiliului, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 84/642/CEE (9), prevede efectuarea de inspecții și controale sanitar-veterinare pentru carnea proaspătă de pasăre;

întrucât aceste inspecții și controale sanitar-veterinare generează perceperea unor taxe care, în prezent, sunt suportate în mod diferit de fiecare stat membru; întrucât aceste diferențe ar putea afecta condițiile de concurență între liniile de producție care sunt supuse, în cea mai mare parte, unei organizări comune a pieței;

întrucât, pentru a remedia această situație, ar trebui prevăzute norme armonizate de finanțare a acestor inspecții și controale sanitar-veterinare;

întrucât, datorită dispozițiilor și procedurilor administrative de gestionare și finanțare naționale, ar trebui acordat un termen suplimentar de doi ani pentru a permite Republicii Elene să pună în aplicare mecanismul necesar pentru colectarea taxelor legate de inspecții și controale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1)   De la 1 ianuarie 1986, statele membre se asigură că:

se percepe o taxă în cazul în care animalele menționate la alineatul (2) sunt sacrificate pentru costurile ocazionate de inspecțiile și controalele sanitar-veterinare;

atât pentru a se asigura echivalența tratamentului prevăzut în articolul 15 din Directiva 71/118/CEE, cât și pentru a se acoperi costurile prevăzute de Directiva 72/462/CEE, se prevede perceperea unei taxe pe carnea menționată de aceste directive, importată din țări terțe;

se interzice orice rambursare directă sau indirectă a taxelor.

(2)   În sensul prezentei directive, se înțelege prin „animale” animalele domestice aparținând următoarelor specii: bovină (inclusiv bivoli), porcină, ovină și caprină, solipede domestice, precum și găini, curcani, bibilici, rațe și gâște.

Articolul 2

(1)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, ia, înainte de 1 ianuarie 1986, o decizie cu privire la nivelul sau nivelurile standard ale taxelor menționate la articolul 1 alineatul (1) primele două liniuțe, precum și cu privire la normele și principiile de punere în aplicare a prezentei directive și la posibilele excepții. Cu toate acestea, nivelurile taxelor care urmează să fie percepute pentru carnea provenită din abatoare care nu sunt autorizate în conformitate cu Directiva 64/433/CEE nu se fixează, cu excepția cazului în care Consiliul adoptă, înainte de acea dată, norme de inspecție a cărnii în cauză.

(2)   Statele membre sunt autorizate să perceapă o sumă care depășește nivelul sau nivelurile menționate la alineatul (1), în cazul în care taxa totală percepută pentru fiecare stat membru rămâne mai mică sau egală cu cifra reală a costurilor de inspecție.

Articolul 3

Înainte de 1 ianuarie 1990, Comisia prezintă un raport cu privire la experiența acumulată, însoțit de propuneri de posibile modificări ale articolelor menționate anterior.

Articolul 4

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 ianuarie 1986. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Cu toate acestea, Republica Elenă beneficiază de un termen suplimentar de doi ani pentru a se conforma prezentei directive.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 ianuarie 1985.

Pentru Consiliu

Președintele

G. ANDREOTTI


(1)  JO C 168, 28.6.1984, p. 4,

JO C 97, 29.4.1981, p. 12 și JO C 162, 22.6.1984, p. 10.

(2)  JO C 87, 5.4.1982, p. 116 și avizul emis la data de 17 ianuarie 1985 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO C 307, 19.11.1984, p. 1 și avizul emis la data de 12 decembrie 1984 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO 121, 29.7.1964, p. 2012/64.

(5)  JO L 59, 5.3.1983, p. 10.

(6)  JO L 302, 31.12.1972, p. 28.

(7)  JO L 59, 5.3.1983, p. 34.

(8)  JO L 55, 8.3.1971, p. 23.

(9)  JO L 339, 27.12.1984, p. 26.