EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L0876

Neuvoston direktiivi 80/876/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1980, yksiravinteisia runsastyppisiä ammoniumnitraattilannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

OJ L 250, 23.9.1980, p. 7–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 012 P. 3 - 6
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 011 P. 71 - 75
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 011 P. 71 - 75
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 7
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 7
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 006 P. 60 - 64
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 006 P. 60 - 64
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 006 P. 60 - 64
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 006 P. 60 - 64
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 006 P. 60 - 64
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 006 P. 60 - 64
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 006 P. 60 - 64
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 006 P. 60 - 64
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 006 P. 60 - 64

No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2003; Kumoaja 32003R2003 . Latest consolidated version: 26/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/876/oj

31980L0876

Neuvoston direktiivi 80/876/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1980, yksiravinteisia runsastyppisiä ammoniumnitraattilannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Virallinen lehti nro L 250 , 23/09/1980 s. 0007 - 0011
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 11 s. 0003
Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 11 s. 0071
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 11 s. 0003
Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 11 s. 0071


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 1980,

yksiravinteisia runsastyppisiä ammoniumnitraattilannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (80/876/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

lannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1975 annetussa neuvoston direktiivissä 76/116/ETY(4) yhteisölle säädetään jo tärkeimpien yksiravinteisten lannoitteiden ja lannoiteseosten osalta nimikkeistä, koostumuksesta, merkitsemisestä ja pakkaamisesta; direktiivi koskee erityisesti ammoniumnitraattipohjaisia lannoitteita; vaikuttaa kuitenkin tarpeelliselta antaa lannoitteita koskevia täydentäviä yhteisön säännöksiä, ottaen huomioon tämäntyyppisten lannoitteiden erityisluonne ja siitä johtuvat yleiseen turvallisuuteen sekä työntekijöiden terveyteen ja suojeluun liittyvät vaatimukset,

ammoniumnitraatti on välttämätön ainesosa monissa tuotteissa, joista osa on tarkoitettu käytettäväksi lannoitteina ja osa räjähteinä; kansalliset säännökset, jotka koskevat tuotteiden luokittelua lannoitteiksi ja muiksi ammoniumnitraattipohjaisiksi tuotteiksi, ovat eri jäsenvaltiossa erilaisia, minkä vuoksi säännökset, jotka koskevat ammoniumnitraattipohjaisten lannoitteiden pitämistä kaupan, poikkeavat toisistaan eri jäsenvaltioissa; kyseisten eroavuuksien vuoksi ne vaikeuttavat yksiravinteisten runsastyppisten ammoniumnitraattilannoitteiden kauppaa Euroopan talousyhteisössä,

kyseisiä yhteismarkkinoiden aikaansaamisen esteitä voidaan vähentää ja ne voidaan jopa poistaa, mikäli kaikki jäsenvaltiot hyväksyvät samat vaatimukset joko nykyisten säännöstensä lisäksi tai niiden sijasta,

tiettyjä tämän direktiivin alaan kuuluvia tuotteita voitaisiin tietyissä tapauksissa käyttää muihin kuin sovittuihin käyttötarkoituksiin, jotka saattaisivat aiheuttaa vaaraa ihmisille ja omaisuudelle; jäsenvaltioita ei tämän vuoksi tulisi estää toteuttamasta aiheellisia toimenpiteitä tällaisen käytön välttämiseksi,

ennen kaikkea on tämän vuoksi ja yleisen turvallisuuden takaamiseksi tarpeellista määritellä Euroopan yhteisössä ne ominaisuudet, jotka erottavat yksiravinteiset runsastyppiset ammoniumnitraattilannoitteet muista ammoniumnitraattityypeistä, joita käytetään räjähteinä käytettävien tuotteiden valmistukseen,

yksiravinteisilla runsastyppisillä ammoniumnitraattilannoitteilla olisi oltava tietyt ominaisuudet niiden vaarattomuuden takaamiseksi; lisäksi useat jäsenvaltiot haluavat testata kyseisten lannoitteiden räjähtyvyyden ennen niiden markkinointia tai sen jälkeen,

analyysi- ja tarkastusmenetelmien määrittäminen samoin kuin tekniikan kehityksestä johtuvat muutokset kyseisissä menetelmissä muodostavat joukon teknisluontoisia toimenpiteitä, joiden hyväksyminen olisi, menettelyn yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi, oltava komission vastuulla, ja

tekniikan kehitys tekee välttämättömäksi tässä direktiivissä säädettyjen teknisten vaatimusten nopean käyttöönoton; direktiivin 76/116/ETY 10 ja 11 artiklassa säädetään jo lannoitteita koskevien direktiivien mukauttamisesta tekniikan kehitykseen,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Tätä direktiiviä sovelletaan yhteisön jäsenmaissa markkinoille saatettuihin yksiravinteisiin runsastyppisiin ammoniumnitraattilannoitteisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 76/116/ETY soveltamista.

2. Tässä direktiivissä "lannoitteilla" tarkoitetaan lannoitteina käytettäväksi tarkoitettuja kemiallisesti valmistettuja ammoniumnitraattipohjaisia valmisteita, joissa on yli 28 painoprosenttia typpeä ja jotka voivat sisältää epäorgaanisia, lisäaineita tai inerttejä aineita, kuten jauhettua kalkkikiveä tai jauhettua dolomiittia, kalsiumsulfaattia, magnesiumsulfaattia ja kieseriittiä.

3. Sellaiset epäorgaaniset lisäaineet tai inertit aineet, joita ei ole mainittu 2 kohdassa ja joita käytetään lannoitteen valmistuksessa, eivät saa lisätä lannoitteen lämpöherkkyyttä tai räjähtävyyttä.

2 artikla

Jotta lannoitetta voidaan nimittää "ETY-lannoitteeksi", sen tulee olla liitteessä I vahvistettujen määritelmien ja rajoitusten mukainen. Yhteisöön sijoittautuneen, joka on vastuussa lannoitteen saattamisesta markkinoille, on osoitettava lannoitteen määräysten mukaisuus käyttämällä siitä nimitystä "ETY-lannoite".

3 artikla

Lopulliselle käyttäjälle voidaan toimittaa vain pakattua lannoitetta.

Kansainvälisiä määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta sovelletaan vastaisuudessakin lannoitteiden kuljetukseen.

4 artikla

Jäsenvaltio ei saa tässä direktiivissä säädettyjen vaatimusten perusteella kieltää, rajoittaa tai estää "ETY-lannoite" -merkinnällä varustetun ja tämän direktiivin vaatimusten mukaisen lannoitteen saattamista markkinoille.

5 artikla

Tämän direktiivin säännöksillä ei estetä toteuttamasta yleisen turvallisuuden vuoksi perusteltuja toimenpiteitä, joilla on tarkoitus kieltää lannoitteiden saattaminen markkinoille taikka rajoittaa tai estää sitä.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että "ETY-lannoite" -merkinnöin markkinoille saatetut lannoitteet ovat tämän direktiivin säännösten ja sen liitteen I mukaisia.

7 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat halutessaan tehdä "ETY-lannoitteelle" lisätarkastuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden soveltamista. Tarkastukset voidaan suorittaa joko ennen kuin lannoitteet saatetaan markkinoille tai sen jälkeen kun niitä on alettu pitää kaupan tai molemmissa vaiheissa samanaikaisesti.

2. Näissä tarkastuksissa käytetään ainoastaan liitteessä II selostettua koetta.

3. "ETY-lannoitteeseen", joka täyttää tämän direktiivin vaatimukset ja, jäsenvaltion niin vaatiessa, läpäisee liitteessä II selostetun räjähtyvyyden määrittelemiseksi suoritetun kokeen, ei saa soveltaa sellaisia kansallisia säännöksiä, etenkään varastoinnin osalta, jotka ovat yhtä tiukkoja kuin säännökset, jotka koskevat tuotteita, jotka eivät ole näiden vaatimusten mukaisia.

8 artikla

1. Direktiivin 76/116/ETY 11 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti on määriteltävä:

- menetelmä sen tarkastamiseksi, että noudatetaan liitteessä I olevia 1, 2 ja 6 kohtia ja menetelmä liitteessä II kuvatun kokeen suorittamiseksi

- niiden liitteessä II vahvistettujen lämpökäsittelyjen lukumäärä, jotka lannoitteen on käytävä läpi. Lannoitteen on käytävä läpi ainakin kaksi lämpökäsittelyä;

- analyysi- ja näytteenottomenetelmät;

- raskasmetallien suurin sallittu pitoisuus.

2. Tarpeelliset muutokset lannoitteiden koostumuksen ja räjähtävyyden määrittelemiseksi käytettävien menetelmien mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen annetaan samaa menettelyä noudattaen.

3. Samaa menettelyä noudattaen päätetään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun tätä direktiiviä ryhdyttiin soveltamaan, vaaditaanko liitteessä I olevassa 1 kohdassa mainitussa kokeessa edelleen kaksi lämpökäsittelyä.

9 artikla

1. Jos jäsenvaltiolla on perusteltua aihetta epäillä, että lannoite on vaaraksi turvallisuudelle tai terveydelle, vaikka se täyttääkin tämän direktiivin vaatimukset, jäsenvaltio voi väliaikaisesti kieltää saattamasta lannoitetta markkinoille alueellaan tai asettaa sitä varten erityisehtoja. Sen on välittömästi ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä ilmoitettava samalla päätöksensä perusteet.

2. Komissio kuulee kuuden viikon kuluessa kyseistä jäsenvaltiota ja antaa lausuntonsa viipymättä sekä suorittaa asianmukaiset toimenpiteet.

3. Jos komissio katsoo, että tähän direktiiviin on tarpeellista tehdä teknisiä muutoksia, joko komission tai neuvoston on hyväksyttävä kyseiset muutokset noudattaen 8 artiklassa säädettyä menettelyä.

Tällöin jäsenvaltio, joka on toteuttanut suojatoimenpiteet, saa pysyttää toimenpiteensä voimassa, kunnes kyseiset muutokset tulevat voimaan.

10 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset 18 kuukauden kuluessa direktiivin tiedoksi antamisesta ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Niiden on pantava nämä säännökset täytäntöön 1 päivästä tammikuuta 1984 alkaen.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamat kansalliset säännökset toimitetaan kirjallisina komissiolle.

11 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 1980.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SANTER

(1) EYVL N:o C 16, 23.1.1976, s. 4

(2) EYVL N:o C 125, 8.6.1976, s. 43

(3) EYVL N:o C 204, 30.8.1976, s. 10

(4) EYVL N:o L 24, 30.1.1976, s. 21

LIITE I

YKSIRAVINTEISTEN RUNSASTYPPISTEN AMMONIUMNITRAAT- TILANNOITTEIDEN OMINAISUUDET JA RAJA-ARVOT

1. Huokoisuus (öljynpidätyskyky)

Kaksi lämpökäsittelyä 25 ja 50 °C:n lämpötilajaksoissa läpikäyneen lannoitteen öljynpidätyskyky ei saa ylittää 4 painoprosenttia.

2. Palavat aineet

Hiilenä mitatun palavan aineksen painoprosentti ei saa ylittää 0,2 % niiden lannoitteiden osalta, joiden typpipitoisuus on vähintään 31,5 painoprosenttia, eikä 0,4 % niiden lannoitteiden osalta, joiden typpipitoisuus on vähintään 28 painoprosenttia, mutta alle 31,5 painoprosenttia.

3. pH

Lannoiteliuoksen pH:n, joka sisältää 10 g lannoitetta sekoitettuna 100 ml:aan vettä, täytyy olla vähintään 4.5.

4. Seula-analyysi

Korkeintaan 5 painoprosenttia lannoitteesta saa läpäistä 1 mm:n seulan ja korkeintaan 3 painoprosenttia lannoitteesta saa läpäistä 0,5 mm:n seulan.

5. Kloori

Suurin sallittu klooripitoisuus on 0,02 painoprosenttia.

6. Raskasmetallit

Raskasmetalleja ei tulisi lisätä lannoitteeseen tahallisesti, eikä tuotantoprosessista peräisin olevien jäämien tulisi ylittää komission määräämää raja-arvoa.

LIITE II

KUVAUS 7 ARTIKLASSA TARKOITETUSTA RÄJÄHTÄVYYDEN MÄÄRITTELEMISEKSI TEHTÄVÄSTÄ KOKEESTA

Koe on suoritettava edustavalle lannoitenäytteelle. Ennen räjähtävyyskoetta koko näytteen on käytävä läpi lämpökäsittely, kuitenkin korkeintaan viisi kertaa.

Lannoitteelle on tehtävä räjähtävyyskoe vaaka-asennossa olevassa teräsputkessa seuraavien olosuhteiden vallitessa:

>TAULUKON PAIKKA>

sijoitettuna 150 mm välein tukemaan putkea horisontaalisesti. Koe on suoritettava kahdesti. Koetta pidetään ratkaisevana, jos yksi tai useampi putkea vasten olevista lyijysylintereistä painuu kokoon molemmissa kokeissa alle 5 %.

Top