EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0279

Neuvoston direktiivi 79/279/ETY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1979, arvopaperien viralliselle pörssilistalle ottamista koskevien vaatimusten yhteensovittamisesta

OJ L 66, 16.3.1979, p. 21–32 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 41 - 52
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 77 - 88
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 77 - 88
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 34 - 44
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 34 - 44

No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2001; Kumoaja 32001L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/279/oj

31979L0279

Neuvoston direktiivi 79/279/ETY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1979, arvopaperien viralliselle pörssilistalle ottamista koskevien vaatimusten yhteensovittamisesta

Virallinen lehti nro L 066 , 16/03/1979 s. 0021 - 0032
Suomenk. erityispainos Alue 6 Nide 2 s. 0034
Kreikank. erityispainos: Luku 17 Nide 1 s. 0041
Ruotsink. erityispainos Alue 6 Nide 2 s. 0034
Espanjank. erityispainos: Luku 06 Nide 2 s. 0077
Portugalink. erityispainos: Luku 06 Nide 2 s. 0077


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 1979,

arvopaperien viralliselle pörssilistalle ottamista koskevien vaatimusten yhteensovittamisesta (79/279/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

niiden edellytysten yhteensovittaminen, jotka koskevat arvopaperien ottamista jäsenvaltioissa sijaitsevien tai toimivien arvopaperipörssien viralliselle listalle, on omiaan antamaan sijoittajille tasavertaisen suojan yhteisön tasolla tarjotessaan sijoittajille yhtenäisemmät takeet eri jäsenvaltioissa; se helpottaa toisesta jäsenvaltiosta olevien arvopaperien ottamista viralliselle pörssilistalle jäsenvaltiossa sekä tietyn arvopaperin ottamista pörssilistalle useassa yhteisön alueella toimivassa arvopaperipörssissä; se edistää kansallisten arvopaperimarkkinoiden yhteenkietoutumista ja siten myös Euroopan pääomamarkkinoiden toteutumista,

yhteensovittamista tulee soveltaa arvopapereihin niiden liikkeeseenlaskijan oikeudellisesta luonteesta riippumatta, minkä vuoksi sen tulee koskea myös kolmansien valtioiden tai niiden alueellisten tai paikallisten julkisyhteisöjen tai kansainvälisten julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemia arvopapereita; tämä direktiivi koskee myös henkilöitä, joita ei tarkoiteta perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa, ja sen soveltamisala on siten laajempi kuin 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan soveltamisala, mutta se vaikuttaa samalla 100 artiklassa tarkoitetulla tavalla välittömästi yhteismarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan,

toimivaltaisten kansallisten viranomaisten päätöksiin tämän direktiivin soveltamisesta tulee voida hakea muutosta tuomioistuimelta tämän muutoksenhakuoikeuden saamatta kuitenkaan rajoittaa näiden viranomaisten harkintavaltaa,

tämän yhteensovittamisen tulisi alkuvaiheessa olla riittävän joustavaa, jotta jäsenvaltioiden arvopaperimarkkinoiden nykyiset rakenteelliset erot voidaan ottaa huomioon ja jotta jäsenvaltioilla on mahdollisuus ottaa kohtaamansa erityistilanteet huomioon,

tästä syystä yhteensovittaminen tulisi aluksi rajoittaa niiden vähimmäisvaatimusten määrittelemiseen, jotka koskevat jäsenvaltioiden alueella sijaitsevien tai toimivien arvopaperipörssien viralliselle pörssilistalle otettavia arvopapereita, luomatta kuitenkaan liikkeeseenlaskijoille oikeutta saada arvopapereitaan pörssilistalle, ja

tämä arvopaperien viralliselle listalle ottamista koskevien ehtojen osittainen yhteensovittaminen on ensimmäinen askel kohti myöhempää jäsenvaltioiden säännösten lähentämistä tällä alalla,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I JAKSO

Yleiset säännökset

1 artikla

1. Tämä direktiivi koskee arvopapereita, jotka on otettu viralliselle listalle jäsenvaltiossa sijaitsevassa tai toimivassa arvopaperipörssissä tai joista on tehty tätä koskeva hakemus.

2. Jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta tätä direktiiviä:

- osuuksiin, jotka on laskenut liikkeeseen muu kuin suljettu yhteissijoitusyritys,

- arvopapereihin, jotka on laskenut liikkeeseen jäsenvaltio taikka sen alueellinen tai paikallinen julkisyhteisö.

2 artikla

Tässä direktiivissä:

a) muilla kuin suljetuilla yhteissijoitusyrityksillä tarkoitetaan sijoitusrahastoja ja sijoitusyhtiöitä,

- joiden tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen yhteinen sijoittaminen ja jotka toimivat riskin hajauttamisen periaatteella ja

- joiden osuudet on haltijan vaatimuksesta ostettava takaisin tai lunastettava suoraan tai välillisesti näiden yritysten varoilla. Yrityksen toimenpide, jonka tarkoituksena on varmistaa, ettei sen osuuksien pörssiarvo poikkea merkittävästi niiden nettoarvosta, rinnastetaan takaisinostoon tai lunastukseen;

b) yhteissijoitusyrityksen osuudella tarkoitetaan yhteissijoitusyrityksen liikkeeseen laskemaa arvopaperia, joka on todisteena sen haltijan oikeudesta yrityksen varoihin;

c) Euroopan laskentayksiköllä tarkoitetaan Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta 21 päivänä joulukuuta 1977 annetun varainhoitoasetuksen (4) 10 artiklassa määriteltyä laskentayksikköä.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava,

- että arvopapereita ei oteta yhdenkään niiden alueella sijaitsevan tai toimivan arvopaperipörssin viralliselle listalle, ellei tässä direktiivissä säädettyjä edellytyksiä ole täytetty, ja

- että tämän direktiivin mukaiset velvoitteet koskevat viralliselle listalle otettujen arvopaperien liikkeeseenlaskijoita riippumatta siitä, onko listalle ottaminen tapahtunut ennen tämän direktiivin täytäntöönpanoa vai sen jälkeen.

4 artikla

1. Arvopaperien ottamiseen viralliselle listalle sovelletaan tämän direktiivin liitteessä olevia A ja B luetteloita, sen mukaan, onko kyse osakkeista vai joukkovelkakirjoista.

2. Viralliselle listalle otettujen arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden on täytettävä tämän direktiivin liitteessä olevissa C ja D luetteloissa mainitut velvollisuudet, sen mukaan, onko kyse osakkeista vai joukkovelkakirjoista.

3. Osakkeisiin oikeuttavat todistukset voidaan ottaa viralliselle listalle vain, jos niitä vastaavien osakkeiden liikkeeseenlaskija täyttää A luettelon I 1-3 kohdan vaatimukset ja sitoutuu noudattamaan C luettelon mukaisia velvollisuuksia ja jos todistukset täyttävät A luettelon II 1-6 kohdan vaatimukset.

5 artikla

1. Jollei 6 artiklasta ja A ja B luetteloissa määrätyistä kielloista muuta johdu, jäsenvaltiot voivat asettaa ankarampia vaatimuksia arvopaperien viralliselle listalle ottamiselle kuin A ja B luetteloissa määrätään tai lisävaatimuksia, jos näitä ankarampia vaatimuksia ja lisävaatimuksia sovelletaan yleisesti kaikkiin liikkeeseenlaskijoihin tai yksittäisiin liikkeeseenlaskijaryhmiin ja jos ne on julkaistu ennen kuin hakemus arvopaperien ottamisesta viralliselle listalle tehdään.

2. Jäsenvaltiot voivat asettaa viralliselle listalle otettujen arvopaperien liikkeeseenlaskijoille velvollisuuksia, jotka ovat ankarampia kuin C ja D luetteloissa määrätään, tai lisävelvollisuuksia, jos näitä ankarampia velvollisuuksia ja lisävelvollisuuksia sovelletaan yleisesti kaikkiin liikkeeseenlaskijoihin tai yksittäisiin liikkeeseenlaskijaryhmiin.

3. Jäsenvaltiot voivat 7 artiklassa säädetyin edellytyksin sallia poikkeuksia 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista ankarammista vaatimuksista ja velvollisuuksista tai lisävaatimuksista ja -velvollisuuksista.

4. Jäsenvaltiot voivat kansallisten säännösten mukaisesti vaatia viralliselle listalle otettujen arvopaperien liikkeeseenlaskijoita antamaan säännöllisesti yleisölle tietoja rahoitusasemastaan ja liiketoiminnastaan yleensä.

6 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa toisesta jäsenvaltiosta olevien yhtiöiden tai muiden oikeushenkilöiden liikkeeseen laskemien arvopaperien viralliselle listalle ottamisen ehdoksi, että arvopaperit on jo otettu viralliselle listalle jossakin jäsenvaltiossa sijaitsevassa tai toimivassa arvopaperipörssissä.

7 artikla

Niitä poikkeuksia viralliselle listalle ottamista koskevista vaatimuksista, jotka voidaan tehdä A ja B luetteloiden mukaisesti, on sovellettava yleisesti kaikkiin liikkeeseenlaskijoihin, jos poikkeukseen oikeuttavat olosuhteet ovat samanlaiset.

8 artikla

Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta B luettelossa esitettyjä vaatimuksia ja D luettelon A.4 kohdan a ja c alakohdassa lueteltuja velvollisuuksia joukkovelkakirjan viralliselle listalle ottamiseen, jos velkakirjan on laskenut liikkeeseen sellainen jäsenvaltiosta oleva yhtiö tai oikeushenkilö, joka on sellaisella erityislailla tai sen nojalla perustettu, säännelty tai johdettu, jonka mukaan jäsenvaltio tai jokin sen osavaltioista takaa velkakirjan lyhennysten ja korkojen maksun.

II JAKSO

Arvopaperien viralliselle listalle ottamisesta päättävät viranomaiset

9 artikla

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä kansallinen viranomainen tai kansalliset viranomaiset, joiden toimivaltaan kuuluu päättää arvopaperien ottamisesta viralliselle listalle alueellaan sijaitsevassa tai toimivassa arvopaperipörssissä ja huolehtia tämän direktiivin soveltamisesta. Jäsenvaltiot ilmoittavat tästä sekä mahdollisesta tehtävienjaosta komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät toimivaltuudet tehtäviensä hoitamiseksi.

3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat, tämän rajoittamatta niiden muita toimivaltuuksia, hylätä hakemuksen arvopaperien ottamisesta viralliselle listalle, jos niiden käsityksen mukaan liikkeeseenlaskijan tilanne on sellainen, että listalle ottaminen olisi vastoin sijoittajien etua.

10 artikla

Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat, jos niiden ainoana tarkoituksena on sijoittajien suojelu, antaa toimivaltaisille viranomaisille valtuudet asettaa arvopaperin viralliselle listalle ottamisen edellytykseksi sellaisia erityisiä vaatimuksia, joita nämä pitävät tarpeellisina ja joista nämä ovat nimenomaisesti ilmoittaneet hakijalle.

11 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kieltäytyä ottamasta viralliselle listalle arvopaperia, joka on toisessa jäsenvaltiossa jo otettu viralliselle listalle, jos liikkeeseenlaskija tässä toisessa jäsenvaltiossa laiminlyö listalle ottamisesta aiheutuvia velvollisuuksiaan.

12 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset voivat, tämän rajoittamatta niiden mahdollisuutta toteuttaa muita toimenpiteitä ja asettaa muita seuraamuksia, mikäli liikkeeseenlaskija on laiminlyönyt viralliselle listalle ottamisesta aiheutuvia velvollisuuksiaan, julkistaa sen, että liikkeeseenlaskija laiminlyö näitä velvollisuuksiaan.

13 artikla

1. Liikkeeseenlaskijan, jonka arvopaperit on otettu viralliselle listalle, tulee antaa toimivaltaisille viranomaisille kaikki tiedot, joita nämä pitävät sijoittajansuojan tai markkinoiden häiriöttömän toiminnan kannalta tarpeellisina.

2. Sijoittajansuojan tai markkinoiden häiriöttömän toiminnan sitä edellyttäessä toimivaltaiset viranomaiset voivat velvoittaa liikkeeseenlaskijan julkistamaan tietoja siinä muodossa ja määräajassa, jota ne pitävät aiheellisena. Jos liikkeeseenlaskija laiminlyö tämän velvollisuuden, toimivaltaiset viranomaiset voivat liikkeeseenlaskijaa kuultuaan itse julkistaa nämä tiedot.

14 artikla

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat keskeyttää arvopaperin pitämisen listalla, jos markkinoiden häiriötön toiminta on tai voi väliaikaisesti olla vaarassa tai jos sijoittajansuoja edellyttää sitä.

2. Toimivaltaiset viranomaiset voivat poistaa arvopaperin listalta, jos ne erityisten olosuhteiden perusteella ovat vakuuttuneita siitä, ettei arvopaperilla voida enää käydä tavanomaista säännöllistä kauppaa.

15 artikla

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että päätös, jolla toimivaltaiset viranomaiset ovat hylänneet hakemuksen arvopaperin ottamisesta viralliselle listalle tai poistaneet arvopaperin listalta, voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2. Päätös arvopaperin viralliselle listalle ottamista koskevasta hakemuksesta on annettava tiedoksi hakijalle kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos toimivaltainen viranomainen tänä aikana vaatii lisäselvityksiä, kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on antanut nämä selvitykset.

3. Jos päätöstä ei anneta 2 kohdassa mainitussa määräajassa, katsotaan hakemus hylätyksi. Näin tapahtuva hylkääminen saadaan 1 kohdan mukaisesti saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

16 artikla

Kun viralliselle listalle ottamista koskevan hakemuksen kohteena ovat osakkeisiin oikeuttavat todistukset, se voidaan ottaa harkittavaksi ainoastaan, jos toimivaltaisten viranomaisten käsityksen mukaan todistusten liikkeeseenlaskija tarjoaa riittävät takeet sijoittajien turvaamiseksi.

III JAKSO

Yleisön saatavilla pidettävien tietojen julkistaminen

17 artikla

1. Tiedot, jotka jäsenvaltiossa viralliselle listalle otetun arvopaperin liikkeeseenlaskijan on annettava yleisölle C ja D luetteloiden vaatimusten mukaisesti, on julkaistava yhdessä tai useammassa tässä jäsenvaltiossa ilmestyvässä valtakunnallisessa tai laajalevikkisessä sanomalehdessä taikka annettava yleisön saataville joko kirjallisina paikoissa, joiden sijainti ilmoitetaan yhdessä tai useammassa tässä jäsenvaltiossa ilmestyvässä valtakunnallisessa tai laajalevikkisessä sanomalehdessä, tai muulla siihen rinnastettavalla toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä tavalla. Liikkeeseenlaskijan on toimitettava nämä tiedot samanaikaisesti toimivaltaisille viranomaisille.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on julkaistava virallisilla kielillä tai yhdellä virallisella kielellä tai jollakin muulla kielellä sillä edellytyksellä, että kyseisessä jäsenvaltiossa virallinen kieli tai viralliset kielet taikka tämä muu kieli on yleisesti käytössä rahoitusalalla ja toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä.

IV JAKSO

Jäsenvaltioiden välinen yhteistoiminta

18 artikla

1. Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellisesta keskinäisestä yhteistoiminnasta ja luovutettava toisilleen kaikki tätä varten tarpeelliset tiedot.

2. Jos saman arvopaperin ottamista samanaikaisesti tai lyhyen ajan kuluessa eri jäsenvaltioissa olevien tai toimivien arvopaperipörssien virallisille listoille aiotaan hakea tai jos hakemus listalle ottamisesta koskee toisen jäsenvaltion arvopaperipörssin virallisella listalla jo olevaa arvopaperia, toimivaltaisten viranomaisten on oltava yhteydessä keskenään sekä toteutettava menettelyn jouduttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet ja yksinkertaistettava mahdollisimman paljon kyseisen arvopaperin listalle ottamista koskevia muodollisuuksia ja mahdollisesti asetettuja lisävaatimuksia.

3. Toimivaltaisten viranomaisten työn helpottamiseksi kaikissa hakemuksissa arvopaperin ottamisesta jäsenvaltiossa olevan tai toimivan arvopaperipörssin viralliselle listalle on mainittava, tehdäänkö tai onko jo tehty samanlainen hakemus toisessa jäsenvaltiossa tai aiotaanko sellainen tehdä lähiaikoina.

19 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kaikki, jotka ovat tai ovat olleet toimivaltaisten viranomaisten palveluksessa, ovat salassapitovelvollisia. Tällä tarkoitetaan sitä, että näissä tehtävissä saatuja luottamuksellisia tietoja ei saa ilmaista toiselle henkilölle eikä viranomaiselle, ellei laissa toisin säädetä.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei kuitenkaan estä eri jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia luovuttamasta toisilleen tietoja tämän direktiivin mukaisesti. Näin luovutettuja tietoja koskee salassapitovelvollisuus, jota sovelletaan tiedot vastaanottavien toimivaltaisten viranomaisten palveluksessa oleviin tai olleisiin henkilöihin.

V JAKSO

Yhteyskomitea

20 artikla

Komission yhteyteen perustetaan yhteyskomitea, jäljempänä "komitea". Sen tehtävänä on:

a) rajoittamatta perustamissopimuksen 169 ja 170 artiklan soveltamista, helpottaa tämän direktiivin yhdenmukaista täytäntöönpanoa käymällä säännöllisiä keskusteluja niistä tämän direktiivin soveltamiseen liittyvistä käytännön ongelmista, joiden osalta sitä pidetään hyödyllisenä;

b) helpottaa yhteisymmärrykseen pääsemistä jäsenvaltioiden kesken niistä ankarammista vaatimuksista ja velvollisuuksista tai lisävaatimuksista ja lisävelvollisuuksista, joita jäsenvaltiot voivat 5 artiklan mukaisesti kansallisesti asettaa;

c) neuvoa tarvittaessa komissiota tähän direktiiviin tehtävistä lisäyksistä ja muutoksista taikka tarkistuksista, jotka tehdään 21 artiklan mukaisesti.

2. Komitean tehtävänä ei ole arvioida toimivaltaisten viranomaisten yksittäisissä tapauksissa tekemiä ratkaisuja.

3. Komiteassa ovat jäsenvaltioiden nimittämät henkilöt ja komission edustajat. Puheenjohtajana on komission edustaja. Komissio huolehtii sihteeristötehtävistä.

4. Puheenjohtaja kutsuu komitean kokoukset koolle omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion valtuuskunnan pyynnöstä. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

21 artikla

1. Komissio antaa komitealle, jos taloudellinen tilanne edellyttää sitä, toimenpide-ehdotuksensa A luettelon I 2 kohdan 1 alakohdassa vahvistetun ennustettavan markkina-arvon vähimmäismäärän tarkistamiseksi. Komitea antaa lausuntonsa määräajassa, jonka puheenjohtaja asettaa. Se tekee päätöksensä sellaisella 41 äänen enemmistöllä, joka saadaan kun jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla.

2. Jos komitea on antanut komission ehdotusta puoltavan lausunnon, komissio päättää toimenpiteistä.

Jos komitean lausunnossa ei puolleta komission ehdotusta tai jos komitea ei ole määräajassa antanut lausuntoa, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen toimenpiteistä, ja neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmessa kuukaudessa ehdotuksen saamisesta, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

VI JAKSO

Loppusäännökset

22 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet kahden vuoden kuluessa sen tiedoksi antamisesta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Tätä määräaikaa pidennetään yhdellä vuodella, jos jäsenvaltiot toteuttavat samanaikaisesti tämän direktiivin sekä ehdotetun neuvoston direktiivin esitteestä, joka on julkistettava otettaessa perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhtiöiden liikkeeseen laskemia arvopapereita arvopaperipörssin viralliselle listalle.

2. Kun tämä direktiivi on annettu tiedoksi, jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kirjallisina komissiolle.

23 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltiolle.

Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 1979.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. FRANÇOIS-PONCET

(1) EYVL N:o C 56, 10.3.1976, s. 3

(2) EYVL N:o C 238, 11.10.1976, s. 38

(3) EYVL N:o C 204, 30.8.1976, s. 5

(4) EYVL N:o L 356, 31.12.1977, s. 1

LIITE

A LUETTELO

OSAKKEIDEN OTTAMISTA ARVOPAPERIPÖRSSIN VIRALLISELLE LISTALLE KOSKEVAT VAATIMUKSET

I Niitä yhtiöitä koskevat vaatimukset, joiden osakkeiden ottamista viralliselle listalle haetaan

1. Yhtiön oikeudellinen asema

Yhtiön oikeudellisen aseman on sekä yhtiön perustamisen että yhtiöjärjestyksen mukaisen toiminnan osalta oltava sitä koskevien lakien ja asetusten mukainen.

2. Yhtiön vähimmäiskoko

Niiden osakkeiden, joiden ottamista viralliselle listalle haetaan, ennustettavan markkina-arvon tai, jos tätä ei voida arvioida, yhtiön oman pääoman ja varausten yhteismäärän viimeksi päättyneen tilikauden tulos mukaan luettuna on oltava vähintään miljoona Euroopan laskentayksikköä.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia osakkeiden ottamisen viralliselle listalle, vaikka tämä vaatimus ei täyttyisi, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että niille syntyy riittävät markkinat.

Jäsenvaltio voi asettaa viralliselle listalle ottamisen ehdoksi korkeamman ennustettavan markkina-arvon tai suuremman oman pääoman ja varausten yhteismäärän vain, jos kyseisessä valtiossa on toinen säännelty, säännöllisesti toimiva ja tunnustettu avoin markkinapaikka, jonka vaatimukset ovat samat tai lievemmät kuin ensimmäisessä alakohdassa mainitaan.

Edellä ensimmäisessä alakohdassa ilmaistua vaatimusta ei sovelleta virallisella listalla olevien osakkeiden kanssa samaa lajia olevan osake-erän listalle ottamiseen.

Yhden miljoonan Euroopan laskentayksikön vasta-arvona kansallisessa valuutassa on aluksi määrä, jota sovelletaan tämän direktiivin antamispäivänä.

Jos markkina-arvo kansallisessa valuutassa ilmaistuna on sen vuoksi, että Euroopan laskentayksikön vasta-arvo kansallisessa valuutassa muuttuu, yli yhden vuoden ajan ainakin 10 prosenttia enemmän tai vähemmän kuin miljoonaa Euroopan laskentayksikköä vastaava arvo, jäsenvaltion tulee 12 kuukauden kuluessa tämän ajanjakson päättymisestä tarkistaa lakinsa, asetuksensa ja hallinnolliset määräyksensä 1 alakohdan mukaisiksi.

3. Yhtiön olemassaoloaika

Yhtiön on tullut kansallisen lainsäädännön mukaisesti julkistaa tai luovuttaa viranomaisille tilinpäätöksensä kolmelta viimeiseltä tilikaudelta, jotka edeltävät viralliselle listalle ottamista koskevaa hakemusta. Toimivaltaiset viranomaiset voivat poikkeuksellisesti tehdä poikkeuksen tästä vaatimuksesta, jos se on yhtiön tai sijoittajien etujen vuoksi toivottavaa ja jos toimivaltaiset viranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että sijoittajilla on käytettävissään tarpeelliset tiedot perustellun arvion tekemiseksi yhtiöstä sekä osakkeista, joiden ottamista viralliselle listalle haetaan.

II Niitä osakkeita koskevat vaatimukset, joiden ottamista viralliselle listalle haetaan

1. Osakkeiden oikeudellinen asema

Osakkeiden oikeudellisen aseman on oltava niitä koskevien lakien ja asetusten mukainen.

2. Osakkeiden luovutettavuus

Osakkeiden on oltava vapaasti luovutettavissa.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat rinnastaa osakkeet, joita ei ole täysin maksettu, vapaasti luovutettaviin osakkeisiin, jos on toteutettu toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei osakkeiden vapaata luovutettavuutta rajoiteta ja että yleisölle annettavat tarpeelliset tiedot mahdollistavat kaupankäynnin avoimuuden.

Otettaessa viralliselle listalle osakkeita, joiden hankkiminen edellyttää suostumusta, toimivaltaiset viranomaiset voivat poiketa ensimmäisestä alakohdasta vain, jos suostumuslausekkeen käyttö ei aiheuta häiriöitä markkinoilla.

3. Viralliselle listalle ottamista edeltävä anti yleisölle

Jos viralliselle listalle ottamista edeltää anti yleisölle, voi ensimmäinen listalleotto tapahtua vasta, kun osakemerkinnälle varattu aika on päättynyt.

4. Osakkeiden jakautuminen

Riittävän määrän osakkeita on oltava yleisöllä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa viimeistään listalle ottamisen ajankohtana.

Tätä vaatimusta ei sovelleta, jos osakkeet jaetaan yleisölle arvopaperipörssin kautta. Tässä tapauksessa osakkeet voidaan ottaa viralliselle listalle vain, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että arvopaperipörssin kautta jaetaan riittävä määrä osakkeita lyhyessä ajassa.

Jos hakemus viralliselle listalle ottamisesta koskee samaa lajia olevien osakkeiden lisäerää, toimivaltaiset viranomaiset voivat arvioida, onko osakkeita jaettu yleisölle riittävä määrä, suhteessa kaikkiin liikkeeseen laskettuihin osakkeisiin eikä vain suhteessa lisäerään.

Jos osakkeet on otettu viralliselle listalle yhdessä tai useammassa kolmannessa valtiossa, toimivaltaiset viranomaiset voivat ensimmäisestä alakohdasta poiketen sallia osakkeiden ottamisen viralliselle listalle, jos yleisöllä on riittävä määrä osakkeita siinä kolmannessa maassa tai niissä kolmansissa maissa, joissa osakkeet on otettu viralliselle listalle.

Listalle ottamista koskevan hakemuksen tarkoittamia osakkeita katsotaan olevan yleisöllä riittävästi silloin, kun osakkeita on yleisön hallussa vähintään 25 prosenttia siitä merkitystä pääomasta, jota kyseinen osakelaji edustaa, tai silloin, kun samaa lajia olevien osakkeiden suuri määrä ja niiden yleisölle jaettu määrä huomioon ottaen alhaisempikin prosentuaalinen osuus turvaa markkinoiden asianmukaisen toiminnan.

5. Samaa lajia olevien osakkeiden listalle ottaminen

Viralliselle listalle ottamista koskevan hakemuksen on tarkoitettava kaikkia liikkeeseen laskettuja samanlajisia osakkeita.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että tätä vaatimusta ei sovelleta hakemuksiin, jotka eivät koske kaikkia liikkeeseen laskettuja samaa lajia olevia osakkeita, jos osakkeet, joiden listalle ottamista ei haeta, kuuluvat yhtiössä määräysvaltaa hallitsevaan erään tai jos ne eivät tehtyjen sopimusten vuoksi ole tiettynä ajanjaksona luovutettavissa, edellyttäen, että yleisölle on annettu tieto tällaisista tilanteista ja etteivät nämä tilanteet vaaranna viralliselle listalle ottamista koskevan hakemuksen tarkoittamien osakkeiden haltijoiden etuja.

6. Osakkeiden aineellinen muoto

Toisesta jäsenvaltiosta olevan yhtiön tietyssä aineellisessa muodossa liikkeeseen laskemien osakkeiden ottamiseksi viralliselle listalle on tarpeellista ja riittävää, että osakkeiden aineellinen muoto täyttää tämän toisen jäsenvaltion vaatimukset. Jos osakkeiden aineellinen muoto ei täytä niitä vaatimuksia, jotka ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa, jossa viralliselle listalle ottamista haetaan, toimivaltaisten viranomaisten on saatettava tämä seikka yleisön tietoon.

Kolmannesta maasta olevan yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden aineellisen muodon on annettava riittävät takeet sijoittajien suojaamiseksi.

7. Kolmansista maista olevien yhtiöiden liikkeeseen laskemat osakkeet

Jos kolmannesta maasta olevan yhtiön liikkeeseen laskemia osakkeita ei ole otettu viralliselle listalle sen kotimaassa tai maassa, jossa suurin osa osakkeista on, ei osakkeita voida ottaa viralliselle listalle, elleivät toimivaltaiset viranomaiset ole vakuuttuneita siitä, että osakkeiden virallisella listalla olon puuttuminen kotimaassa tai valtiossa, jossa niistä suurin osa on liikkeessä, ei johdu tarpeesta suojata sijoittajia.

B LUETTELO

JOUKKOVELKAKIRJOJEN OTTAMISTA ARVOPAPERIPÖRSSIN VIRALLISELLE LISTALLE KOSKEVAT VAATIMUKSET

A. YRITYKSEN LIIKKEESEEN LASKEMAN JOUKKOVELKAKIRJAN OTTAMINEN VIRALLISELLE LISTALLE

I Niitä yrityksiä koskevat vaatimukset, joiden joukkovelkakirjojen ottamista viralliselle listalle haetaan

Yrityksen oikeudellinen asema

Yrityksen oikeudellisen aseman on sekä yrityksen perustamisen että yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai sääntöjen mukaisen toiminnan osalta oltava sitä koskevien lakien ja asetusten mukainen.

II Niitä joukkovelkakirjoja koskevat vaatimukset, joiden ottamista viralliselle listalle haetaan

1. Joukkovelkakirjojen oikeudellinen asema

Joukkovelkakirjojen oikeudellisen aseman on oltava niitä koskevien lakien ja asetusten mukainen.

2. Joukkovelkakirjojen luovutettavuus

Joukkovelkakirjojen on oltava vapaasti luovutettavissa.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat rinnastaa joukkovelkakirjat, joita ei ole täysin maksettu, vapaasti luovutettaviin joukkovelkakirjoihin, jos on toteutettu toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei joukkovelkakirjojen vapaata luovutettavuutta rajoiteta ja että yleisölle annettavat tarpeelliset tiedot mahdollistavat kaupankäynnin avoimuuden.

3. Viralliselle listalle ottamista edeltävä anti yleisölle

Jos viralliselle listalle ottamista edeltää anti yleisölle, voi ensimmäinen listalleotto tapahtua vasta, kun merkinnälle varattu aika on päättynyt. Tätä säännöstä ei sovelleta joukkovelkakirjojen jatkuvaan liikkeeseen laskemiseen, jos merkintäajan päättymispäivää ei ole määrätty.

4. Samaan liikkeeseenlaskuun kuuluvien joukkovelkakirjojen listalle ottaminen

Viralliselle listalle ottamista koskevan hakemuksen on tarkoitettava kaikkia samaan liikkeeseenlaskuun kuuluvia joukkovelkakirjoja.

5. Joukkovelkakirjojen aineellinen muoto

Toisesta jäsenvaltiosta olevan yrityksen tietyssä aineellisessa muodossa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen ottamiseksi viralliselle listalle on tarpeellista ja riittävää, että joukkovelkakirjojen aineellinen muoto täyttää tämän toisen jäsenvaltion vaatimukset. Jos joukkovelkakirjojen aineellinen muoto ei täytä niitä vaatimuksia, jotka ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa, jossa viralliselle listalle ottamista haetaan, toimivaltaisten viranomaisten on saatettava tämä seikka yleisön tietoon.

Yksittäisessä jäsenvaltiossa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen aineellisen muodon on kuitenkin täytettävä tässä valtiossa voimassa olevat vaatimukset.

Kolmannesta valtiosta olevan yrityksen liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen aineellisen muodon on annettava riittävät takeet sijoittajien suojaamiseksi.

III Muut vaatimukset

1. Lainan vähimmäismäärä

Lainan on oltava määrältään vähintään 200 000 Euroopan laskentayksikköä. Tätä säännöstä ei sovelleta jatkuvaan liikkeeseenlaskuun, jossa lainan määrää ei ole määrätty.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia joukkovelkakirjojen ottamisen viralliselle listalle, vaikka tämä vaatimus ei täyttyisi, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että niille syntyy riittävät markkinat.

Edellä mainitun 200 000 Euroopan laskentayksikön vasta-arvona kansallisessa valuutassa on aluksi määrä, jota sovelletaan tämän direktiivin antamispäivänä.

Jos lainan vähimmäismäärä kansallisessa valuutassa ilmaistuna on sen vuoksi, että Euroopan laskentayksikön vasta-arvo kansallisessa valuutassa muuttuu, yli yhden vuoden ajan ainakin 10 prosenttia vähemmän kuin 200 000 Euroopan laskentayksikköä vastaava arvo, jäsenvaltion tulee 12 kuukauden kuluessa tämän ajanjakson päättymisestä tarkistaa lakinsa, asetuksensa ja hallinnolliset määräyksensä 1 alakohdan mukaisiksi.

2. Vaihtovelkakirjat, vaihdettavat velkakirjat ("obligations echangeables") ja optiovelkakirjat

Vaihtovelkakirjat, vaihdettavat velkakirjat ("obligations echangeables") ja optiovelkakirjat voidaan ottaa viralliselle listalle vain, jos niihin liittyvät osakkeet on jo otettu tai otetaan samanaikaisesti saman arvopaperipörssin tai toisen säännellyn, säännöllisesti toimivan ja tunnustetun avoimen markkinapaikan listalle.

Jäsenvaltiot voivat ensimmäisestä alakohdasta poiketen sallia vaihtovelkakirjojen, vaihdettavien velkakirjojen ja optiovelkakirjojen ottamisen viralliselle listalle, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että velkakirjojen haltijoilla on käytettävissään kaikki tarpeelliset tiedot niiden osakkeiden arvioimiseksi, joihin nämä velkakirjat liittyvät.

B. VALTION TAI SEN ALUEELLISTEN TAI PAIKALLISTEN JULKISYHTEISÖJEN TAIKKA KANSAINVÄLISEN JULKISYHTEISÖN LIIKKEESEEN LASKEMIEN JOUKKOVELKAKIRJOJEN OTTAMINEN VIRALLISELLE LISTALLE

1. Joukkovelkakirjojen luovutettavuus

Joukkovelkakirjojen on oltava vapaasti luovutettavissa.

2. Viralliselle listalle ottamista edeltävä anti yleisölle

Jos viralliselle listalle ottamista edeltää anti yleisölle, voi ensimmäinen listalleotto tapahtua vasta, kun merkinnälle varattu aika on päättynyt. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos merkintäajan päättymispäivää ei ole määrätty.

3. Samaan liikkeeseenlaskuun kuuluvien joukkovelkakirjojen listalle ottaminen

Viralliselle listalle ottamista koskevan hakemuksen on tarkoitettava kaikkia samaan liikkeeseenlaskuun kuuluvia joukkovelkakirjoja.

4. Joukkovelkakirjojen aineellinen muoto

Jäsenvaltion tai sen alueellisten tai paikallisten julkisyhteisöjen tietyssä aineellisessa muodossa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen ottamiseksi viralliselle listalle on tarpeellista ja riittävää, että joukkovelkakirjojen aineellinen muoto täyttää tämän jäsenvaltion vaatimukset. Jos joukkovelkakirjojen aineellinen muoto ei täytä niitä vaatimuksia, jotka ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa, jossa viralliselle listalle ottamista haetaan, toimivaltaisten viranomaisten on saatettava tämä seikka yleisön tietoon.

Kolmannen valtion tai sen alueellisten tai paikallisten julkisyhteisöjen taikka kansainvälisten julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen aineellisen muodon on tarjottava riittävät takeet sijoittajien suojaamiseksi.

C LUETTELO

NIIDEN YHTIÖIDEN VELVOLLISUUDET, JOIDEN OSAKKEET ON OTETTU ARVOPAPERIPÖRSSIN VIRALLISELLE LISTALLE

1. Uusien samaa lajia olevien osakkeiden ottaminen listalle

Yhtiön, joka järjestää uuden osakeannin, on joko vuoden kuluessa uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta tai siitä kun osakkeet tulevat vapaasti luovutettaviksi haettava niiden ottamista samalle viralliselle listalle, jolla yhtiön aikaisemmin liikkeeseen laskemat samaa lajia olevat osakkeet ovat, jollei listalle ottaminen tapahdu ilman erillistä hakemusta, tämän rajoittamatta kuitenkaan A luettelon II 5 kohdan toisen alakohdan soveltamista.

2. Osakkeenomistajien kohtelu

a) Yhtiön on huolehdittava kaikkien samassa asemassa olevien osakkeenomistajien yhdenvertaisesta kohtelusta.

b) Yhtiön on huolehdittava, että osakkeenomistajilla on ainakin jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa sen osakkeet ovat listalla, kaikki oikeuksiensa käyttämiseksi tarpeelliset palvelut ja tiedot. Sen on erityisesti:

- ilmoitettava osakkeenomistajille yhtiökokousten pitämisestä ja annettava heille mahdollisuus äänioikeutensa käyttämiseen,

- julkaistava tiedonantoja tai lähetettävä tiedotteita osinkojen jakamisesta ja maksamisesta sekä uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta mukaan lukien niiden jakamista, merkintää ja luovuttamista sekä osakekirjan antamista koskevista järjestelyistä,

- nimettävä jokin rahoituslaitos asiamiehekseen osakkeenomistajien taloudellisten oikeuksien käyttämistä varten, jollei yhtiö itse tarjoa rahoituspalveluja.

3. Perustamiskirjan tai yhtiöjärjestyksen muuttaminen

a) Yhtiön, joka aikoo muuttaa perustamiskirjaansa tai yhtiöjärjestystään, on toimitettava tätä koskeva ehdotus niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa yhtiön osakkeita on listalla.

b) Ehdotus on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille viimeistään, kun muutosehdotuksesta päättävä yhtiökokous kutsutaan koolle.

4. Tilinpäätös ja vuosikertomus

a) Yhtiön on niin pian kuin mahdollista annettava viimeisin tilinpäätöksensä ja vuosikertomuksensa yleisön saataville.

b) Jos yhtiö laatii vuosittain sekä oman tilinpäätöksensä että konsolidoidun tilinpäätöksen, sen on annettava molemmat yleisön saataville. Tällöin toimivaltaiset viranomaiset voivat oikeuttaa yhtiön antamaan yleisön saataville joko pelkästään oman tilinpäätöksensä tai konsolidoidun tilinpäätöksen, jos tilinpäätös, jota ei anneta yleisön saataville, ei sisällä olennaisia lisätietoja.

c) Jos tilinpäätös ja vuosikertomus eivät ole neuvoston yhtiön tilinpäätöksestä antamien direktiivien säännöksien mukaisia ja jos ne eivät anna luotettavaa kuvaa yhtiön varoista ja vastuista sekä sen rahoitusasemasta ja tuloksesta, on annettava yksityiskohtaisempia tietoja tai lisätietoja.

5. Lisätiedot

a) Yhtiön on niin pian kuin mahdollista tiedotettava yleisölle kaikesta toimintaansa koskevasta merkittävästä kehityksestä, joka ei ole yleisesti tiedossa ja joka yhtiön varoihin ja vastuisiin tai rahoitusasemaan taikka yleensä sen liiketoiminnan harjoittamiseen kohdistuvan vaikutuksensa vuoksi voi aiheuttaa olennaisia muutoksia osakkeen hintaan.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin vapauttaa yhtiön tästä velvollisuudesta, jos tiettyjen tietojen julkistaminen olisi omiaan vaarantamaan yhtiön oikeutettuja etuja.

b) Yhtiön on viivytyksettä tiedotettava yleisölle muutoksista, jotka koskevat erilajisiin osakkeisiin liittyviä oikeuksia.

c) Yhtiön on tiedotettava yleisölle sen merkittävimpien omistussuhteiden rakenteissa (osakkeenomistajat ja osakkeenomistuksen jakautuminen) tietojen edellisen julkistamisen jälkeen tapahtuneista muutoksista heti niiden tultua sen tietoon.

6. Tietojen yhtäläisyys

a) Yhtiön, jonka osakkeita on otettu eri jäsenvaltioissa sijaitsevien tai toimivien arvopaperipörssien viralliselle listalle, on huolehdittava, että markkinoiden saatavilla on yhtäläiset tiedot kaikissa näissä pörsseissä.

b) Yhtiön, jonka osakkeita on otettu yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa sekä yhdessä tai useammassa kolmannessa valtiossa sijaitsevien tai toimivien arvopaperipörssien viralliselle listalle, on annettava sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden, joissa osakkeet ovat listalla, markkinoiden saataville vähintään vastaavat tiedot kuin kolmannen valtion tai kolmansien valtioiden markkinoille, jos näillä tiedoilla voi olla merkitystä osakkeiden arvioimisen kannalta.

D LUETTELO

NIIDEN LIIKKEESEENLASKIJOIDEN VELVOLLISUUDET, JOIDEN JOUKKOVELKAKIRJAT ON OTETTU ARVOPAPERIPÖRSSIN VIRALLISELLE LISTALLE

A. YRITYKSEN LIIKKEESEEN LASKEMAT JOUKKOVELKAKIRJAT

1. Velkakirjanhaltijoiden kohtelu

a) Yrityksen on huolehdittava samaan liikkeeseenlaskuun kuuluvien joukkovelkakirjojen haltijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta kaikkien joukkovelkakirjoihin liittyvien oikeuksien osalta.

Tämä vaatimus ei estä yritystä liikkeeseenlaskuehdoista poiketen tarjoamasta tiettyjen joukkovelkakirjojen haltijoille ennenaikaista takaisinmaksua etenkin luonteeltaan sosiaalisin perustein, jos tarjous tehdään kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

b) Yrityksen on huolehdittava siitä, että velkakirjanhaltijoilla on ainakin jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa sen joukkovelkakirjat ovat virallisella listalla, kaikki oikeuksiensa käyttämiseksi tarpeelliset palvelut ja tiedot. Sen on erityisesti:

- julkaistava tiedonantoja tai lähetettävä tiedotteita joukkovelkakirjojen haltijoiden kokouksista, koron maksamisesta ja joukkovelkakirjan muuntamista, vaihtamista, merkintää ja luovuttamista koskevien oikeuksien käyttämisestä sekä takaisinmaksusta,

- nimettävä jokin rahoituslaitos asiamiehekseen velkakirjanhaltijoiden taloudellisten oikeuksien käyttämistä varten, jollei yritys itse tarjoa rahoituspalveluja.

2. Perustamiskirjan taikka yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai sääntöjen muuttaminen

a) Yrityksen, joka aikoo muuttaa perustamiskirjaansa, yhtiöjärjestystään, yhtiösopimustaan tai sääntöjään velkakirjanhaltijoiden oikeuksiin vaikuttavalla tavalla, on toimitettava tätä koskeva ehdotus niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa yrityksen joukkovelkakirjoja on listalla.

b) Ehdotus on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille viimeistään, kun muutosehdotuksesta päättävä toimielin kutsutaan koolle.

3. Tilinpäätös ja vuosikertomus

a) Yrityksen on niin pian kuin mahdollista annettava viimeisin sellainen tilinpäätöksensä ja vuosikertomuksensa yleisön saataville, joka on kansallisen lainsäädännön mukaan julkistettava.

b) Jos yritys laatii vuosittain sekä oman tilinpäätöksensä että konsolidoidun tilinpäätöksen, sen on annettava molemmat yleisön saataville. Tällöin toimivaltaiset viranomaiset voivat oikeuttaa yrityksen antamaan yleisön saataville joko pelkästään oman tilinpäätöksensä tai konsolidoidun tilinpäätöksen, jos tilinpäätös, jota ei anneta yleisön saataville, ei sisällä olennaisia lisätietoja.

c) Jos tilinpäätös ja vuosikertomus eivät ole neuvoston yrityksen tilinpäätöksestä antamien direktiivien säännöksien mukaisia ja jos ne eivät anna luotettavaa kuvaa yrityksen varoista ja vastuista sekä sen rahoitusasemasta ja tuloksesta, on annettava yksityiskohtaisempia tietoja tai lisätietoja.

4. Lisätiedot

a) Yrityksen on niin pian kuin mahdollista tiedotettava yleisölle kaikesta toimintaansa koskevasta merkittävästä kehityksestä, joka ei ole yleisesti tiedossa ja joka voi merkittävästi vaikuttaa yrityksen kykyyn vastata sitoumuksistaan.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin vapauttaa yrityksen sen pyynnöstä tästä velvollisuudesta, jos tiettyjen tietojen julkistaminen olisi omiaan vaarantamaan yrityksen oikeutettuja etuja.

b) Yrityksen on viivytyksettä tiedotettava yleisölle velkakirjanhaltijoiden oikeuksiin vaikuttavista muutoksista, erityisesti lainaehtojen ja korkokannan muutoksista.

c) Yrityksen on viivytyksettä tiedotettava yleisölle uusien lainojen liikkeeseenlaskuista ja erityisesti niihin liittyvistä takuista ja vakuuksista.

d) Jos virallisella listalla olevat joukkovelkakirjat ovat vaihtovelkakirjoja, vaihdettavia velkakirjoja tai optiovelkakirjoja, yrityksen on viivytyksettä tiedotettava yleisölle jokaista sellaista osakelajia koskevien oikeuksien muutoksista, johon velkakirjat liittyvät.

5. Tietojen yhtäläisyys

a) Yrityksen, jonka joukkovelkakirjoja on otettu eri jäsenvaltioissa sijaitsevien ja toimivien arvopaperipörssien viralliselle listalle, on huolehdittava siitä, että markkinoiden saatavilla on yhtäläiset tiedot kaikissa näissä pörsseissä.

b) Yrityksen, jonka joukkovelkakirjoja on otettu yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa sekä yhdessä tai useammassa kolmannessa valtiossa sijaitsevien tai toimivien arvopaperipörssien viralliselle listalle, on annettava sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden, joissa joukkovelkakirjat ovat listalla, markkinoiden saataville vähintään vastaavat tiedot kuin kolmannen valtion tai kolmansien valtioiden markkinoille, jos näillä tiedoilla voi olla merkitystä joukkovelkakirjojen arvioimisen kannalta.

B. VALTION TAI SEN ALUEELLISTEN TAI PAIKALLISTEN JULKISYHTEISÖJEN TAIKKA KANSAINVÄLISEN JULKISYHTEISÖN LIIKKEESEEN LASKEMAT JOUKKOVELKAKIRJAT

1. Velkakirjanhaltijoiden kohtelu

a) Valtioiden, niiden alueellisten tai paikallisten julkisyhteisöjen sekä kansainvälisten julkisyhteisöjen on huolehdittava samaan liikkeeseenlaskuun kuuluvien joukkovelkakirjojen haltijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta kaikkien joukkovelkakirjoihin liittyvien oikeuksien osalta.

Tämä vaatimus ei estä liikkeeseenlaskuehdoista poiketen tarjoamasta tiettyjen joukkovelkakirjojen haltijoille ennenaikaista takaisinmaksua etenkin luonteeltaan sosiaalisin perustein, jos tarjous tehdään kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

b) Valtioiden, niiden alueellisten tai paikallisten julkisyhteisöjen sekä kansainvälisten julkisyhteisöjen on huolehdittava siitä, että velkakirjanhaltijoilla on ainakin jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa niiden joukkovelkakirjat ovat virallisella listalla, kaikki oikeuksiensa käyttämiseksi tarpeelliset palvelut ja tiedot. Niiden on erityisesti:

- julkaistava tiedonantoja tai lähetettävä tiedotteita joukkovelkakirjojen haltijoiden kokouksista, koron maksamisesta sekä takaisinmaksusta,

- nimettävä jokin rahoituslaitos asiamiehekseen velkakirjanhaltijoiden taloudellisten oikeuksien käyttämistä varten.

2. Tietojen yhtäläisyys

a) Sellaisten valtioiden, niiden alueellisten ja paikallisten julkisyhteisöjen sekä kansainvälisten julkisyhteisöjen, joiden joukkovelkakirjoja on otettu eri jäsenvaltioissa sijaitsevien ja toimivien arvopaperipörssien viralliselle listalle, on huolehdittava, että markkinoiden saatavilla on yhtäläiset tiedot kaikissa näissä pörsseissä.

b) Sellaisten valtioiden, niiden alueellisten ja paikallisten julkisyhteisöjen sekä kansainvälisten julkisyhteisöjen, joiden joukkovelkakirjoja on otettu yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa sekä yhdessä tai useammassa kolmannessa valtiossa sijaitsevien tai toimivien arvopaperipörssien viralliselle listalle, on annettava sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden, joissa joukkovelkakirjat ovat listalla, markkinoiden saataville vähintään vastaavat tiedot kuin kolmannen valtion tai kolmansien valtioiden markkinoille, jos näillä tiedoilla voi olla merkitystä joukkovelkakirjojen arvioimisen kannalta.

Top