EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R3227

Komission asetus (Euratom) N:o 3227/76, annettu 19 päivänä lokakuuta 1976, Euratomin turvavalvontaa koskevien määräysten täytäntöönpanosta

EYVL L 363, 31.12.1976, p. 1–57 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2005; Kumoaja 32005R0302

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/3227/oj

31976R3227

Komission asetus (Euratom) N:o 3227/76, annettu 19 päivänä lokakuuta 1976, Euratomin turvavalvontaa koskevien määräysten täytäntöönpanosta

Virallinen lehti nro L 363 , 31/12/1976 s. 0001 - 0057
Kreikank. erityispainos: Luku 12 Nide 1 s. 0148
Espanjank. erityispainos: Luku 12 Nide 2 s. 0172
Portugalink. erityispainos: Luku 12 Nide 2 s. 0172
Suomenk. erityispainos Alue 12 Nide 1 s. 0110
Ruotsink. erityispainos Alue 12 Nide 1 s. 0110


KOMISSION ASETUS (EURATOM) N:o 3227/76,

annettu 19 päivänä lokakuuta 1976,

Euratomin turvavalvontaa koskevien määräysten täytäntöönpanosta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 77, 78, 79 ja 81 artiklan,

ottaa huomioon neuvoston hyväksynnän,

sekä katsoo, että

Euroopan atomienergiayhteisön komission asetuksessa N:o 7 vahvistettiin yksityiskohtaiset täytäntöönpanosäännöt perustamissopimuksen 78 artiklassa () määrätyille ilmoituksille,

Euroopan atomienergiayhteisön komission asetuksessa N:o 8 määriteltiin perustamissopimuksen 79 artiklassa () tarkoitettujen velvoitteiden luonne ja laajuus,

yhteisössä tuotettujen, käytettyjen ja siirrettyjen ydinaineiden kasvavat määrät sekä näillä aineilla käytävän kaupan kehittyminen edellyttävät turvavalvonnan tehokkuuden varmistamiseksi, että perustamissopimuksen 79 artiklassa tarkoitettujen ja edellä mainitussa asetuksessa N:o 8 esitettyjen velvoitteiden luonnetta ja laajuutta tarkennetaan, ja ne saatetaan ajan tasalle erityisesti näiden aineiden siirroissa ja niillä käytävässä kaupassa,

lisäksi Belgian kuningaskunta, Tanskan kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Irlanti, Italian tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Alankomaiden kuningaskunta ja Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom) tekivät 5 päivänä huhtikuuta 1973 sopimuksen, jäljempänä «sopimus», Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa ydinsulkusopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta,

sopimus sisältää yhteisön erityisen sitoumuksen turvavalvonnan soveltamisesta lähtöaineisiin ja erityisiin halkeamiskelpoisiin aineisiin sellaisten yhteisön jäsenvaltioiden alueilla, joilla ei ole omia ydinaseita ja jotka ovat ydinsulkusopimuksen ja samoin kuin yhteisö Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa 5 päivänä huhtikuuta 1973 allekirjoitetun sopimuksen osapuolia, jäljempänä «sopimuksen osapuolina olevat jäsenvaltiot»,

tämän sitoumuksen täytäntöönpano edellyttää erityisten täytäntöönpanosääntöjen vahvistamista turvavalvonnan toteuttamiseksi sopimuksen osapuolina olevien jäsenvaltioiden alueella edellä mainittujen asetusten N:o 7 ja N:o 8 säännösten vahvistamiseksi,

lisäksi sopimuksessa määrätyt yksityiskohtaiset säännöt ovat yhdenmukaisia niiden sääntöjen kanssa, jotka laadittiin Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä ydinsulkusopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan määräysten täytäntöönpanosta käydyissä laajakantoisissa kansainvälisissä neuvotteluissa, joiden tulokset järjestön hallintoneuvosto on hyväksynyt, ja säännöt perustuvat uudenaikaisimpaan kehitykseen turvavalvonnan alueella,

sen vuoksi on sopiva aika vahvistaa uudet täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt perustamissopimuksen VII luvun määräyksille,

yhteisö, Yhdistynyt kuningaskunta ja Kansainvälinen atomienergiajärjestö allekirjoittivat 6 päivänä syyskuuta 1976 sopimuksen, joka sisältää erityisen sitoumuksen turvavalvonnan soveltamisesta lähtöaineisiin ja erityisiin halkeamiskelpoisiin aineisiin Yhdistyneen kuningaskunnan alueella,

on tarpeen antaa erityissäännöksiä kirjanpitojärjestelmästä ja malmeja koskevien tietojen esittämisestä,

sopimukseen kuulumattomien jäsenvaltioiden alueilla tiettyjä laitoksia tai niiden osia sekä tiettyjä aineita voidaan käyttää puolustustarpeisiin tarkoitetussa tuotantojaksossa; tämän vuoksi on tarpeen vahvistaa erityiset valvontasäännökset näiden olosuhteiden huomioon ottamiseksi, ja

selvyyden vuoksi, ja erityisesti turvallisuussääntöjen noudattamisen helpottamiseksi on tarpeen kirjata nämä säännöt yhdeksi asiakirjaksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSA

TEKNISET PERUSTIEDOT JA ERITYISET

VALVONTASÄÄNNÖKSET

TEKNISTEN PERUSTIETOJEN ILMOITTAMINEN

1 artikla

Henkilön tai yrityksen, joka perustaa laitoksen tai käyttää sitä lähtöaineiden tai erityisten halkeamiskelpoisten aineiden tuottamiseen, erottamiseen tai muuhun käyttöön tai säteilytettyjen ydinpolttoaineiden käsittelyyn, on ilmoitettava komissiolle laitoksen tekniset perustiedot tämän asetuksen liitteessä I tätä tarkoitusta varten olevan kyselylomakkeen mukaisesti.

Ensimmäisen kohdan säännöksiä sovelletaan lähtöaineiden tai erityisten halkeamiskelpoisten aineiden varastoinnista vastuussa oleviin henkilöihin ja yrityksiin.

2 artikla

Jos laitos on jo toimittanut tekniset perustiedot komissiolle, 1 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset voidaan tehdä viittaamalla tuohon ilmoitukseen, jos 1 artiklassa tarkoitetussa kyselylomakkeessa edellytetyt lisätiedot toimitetaan 30 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Uusien laitosten tekniset perustiedot on ilmoitettava 1 artiklan säännösten mukaisesti vähintään 45 päivää ennen ensimmäisen ydinainelähetyksen arvioitua vastaanottoa.

3 artikla

Kaikki merkittävät teknisten perustietojen muutokset, joista edellytetään ennakkoilmoitusta, vahvistetaan 7 artiklan erityisissä valvontasäännöksissä.

Kaikki muut teknisten perustietojen muutokset on toimitettava komissiolle yhdessä ensimmäisen muutoksen tekemisen jälkeen laaditun varastomuutoskertomuksen kanssa.

4 artikla

Saatuaan perustellun pyynnön komissio voi antaa lisäaikaa edellä olevissa artikloissa edellytettyjen ilmoitusten täydentämiseen.

5 artikla

Edellä olevan 1 artiklan säännöksiä ei sovelleta henkilöihin eikä yrityksiin, joilla on hallussaan yksinomaan ydinaineita, jotka 22 artiklan säännösten mukaisesti on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta.

TOIMINTAOHJELMA

6 artikla

Edellä olevassa 1 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden ja yritysten on lisäksi toimitettava komissiolle turvavalvontatoimintojen suunnittelemista varten seuraavat tiedot:

a)

vuosittain 7 artiklassa tarkoitettujen erityisten valvontasäännösten mukaisesti laadittu yleinen toimintaohjelma, ja ensimmäinen ilmoitus laaditaan liitteessä X olevien ohjeiden mukaisesti samaan aikaan 1 artiklassa tarkoitettujen teknisten perustietojen kanssa;

b)

vähintään 40 päivää ennen varastonmäärityksen aloittamista sitä koskeva työsuunnitelma;

c)

vähintään 40 päivää ennen kuin panosreaktori pysäytetään uudelleenlataamista varten toimintaohjelma suunnitellun pysäytyksen ajalle, jollei 7 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä toisin säädetä.

Varastonmäärityksiä ja reaktoreiden pysäytyksiä uudelleenlataamista varten koskevat muutokset on ilmoitettava komissiolle viipymättä.

ERITYISET VALVONTASÄÄNNÖKSET

7 artikla

Teknisten perustietojen ilmoitusten ja 6 artiklan säännösten mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella komissio vahvistaa erityisissä valvontasäännöksissä yksityiskohtaiset käytäntösäännöt, joiden mukaisesti asianomaisten henkilöiden tai yritysten on noudatettava kyseisiä valvontavelvoitteita. Näihin yksityiskohtaisiin sääntöihin kuuluu erityisesti:

a)

ainetasealueiden osoittaminen sekä päämittauspaikkoina ydinainevuon ja -varastojen määritystä varten olevien strategisten pisteiden valinta;

b)

yksityiskohtaiset säännöt kunkin ainetasealueen ydinaineiden kirjanpitoa ja kertomusten laadintaa varten;

c)

varastonmääritysten määrävälit ja yksityiskohtaiset säännöt kirjanpitotarkoituksia varten osana turvavalvontaa;

d)

turva- ja valvontatoimenpiteet, laitoksen käyttäjän kanssa sovittavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti;

e)

näytteenotto, jonka laitoksen käyttäjä tekee yksinomaan valvontatarkoituksia varten.

Erityisissä valvontasäännöksissä vahvistetaan myös tämän asetuksen 6 artiklan säännösten mukaisesti myöhempien ilmoitusten sisältö sekä olosuhteet, jotka edellyttävät ennakkoilmoituksia ydinaineiden lähetyksistä ja vastaanottamisista.

Komissio korvaa asianomaiselle kustannukset niistä erityispalveluista, joista erityisissä valvontasäännöksissä säädetään tai jotka järjestetään erityisestä komission tai tarkastajien pyynnöstä ja sovittavan arvion perusteella. Korvausten suuruus ja yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan asianomaisten osapuolten kesken ja tarkistetaan tarvittaessa määräajoin.

8 artikla

Edellä 7 artiklassa tarkoitetut erityiset valvontasäännökset vahvistetaan komission yksinomaisella päätöksellä sen jälkeen, kun komissio on neuvotellut asianomaisen henkilön tai yrityksen sekä asianomaisen jäsenvaltion kanssa.

Henkilölle tai yritykselle, jota komission yksinomainen päätös koskee, ilmoitetaan päätöksestä, ja jäljennös ilmoituksesta toimitetaan asianomaiselle jäsenvaltiolle.

II OSA

KIRJANPITOJÄRJESTELMÄ

9 artikla

Edellä olevassa 1 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden tai yritysten on ylläpidettävä ydinaineiden kirjanpito- ja valvontajärjestelmää. Tämän järjestelmän on sisällettävä kirjanpito- ja toimintatiedot ja erityisesti tiedot näiden aineiden määristä, luonteesta, muodosta ja koostumuksesta 21 artiklan säännösten mukaisesti, aineiden sijainti, erityiset valvontaan liittyvät sitoumukset sekä käyttö, johon asianomaiset henkilöt tai yritykset ovat ilmoittaneet tarkoittavansa aineet omien päätöstensä mukaisesti sekä myös lähettäjä ja vastaanottaja aineiden siirron osalta.

Mittausjärjestelmän, johon kirjanpito perustuu, on oltava viimeisimpien kansainvälisten standardien mukainen tai vastattava niitä laadultaan. Kirjanpidon perusteella on oltava mahdollista laatia ja perustella ne komissiolle lähetettävät ilmoitukset, joiden muoto ja määrävälit vahvistetaan 12 P21 artiklassa. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään viisi vuotta.

KIRJANPITOTIEDOT

10 artikla

Kirjanpitotietojen on osoitettava kunkin ainetasealueen osalta:

a)

kaikki varastomuutokset siten, että kirjanpidollinen varasto voidaan määrittää minä tahansa ajankohtana;

b)

kaikki todellisen varaston määrityksessä käytettävät mittaus- ja laskentatulokset;

c)

varastomuutoksia, kirjanpidollisia varastoja ja todellisia varastoja koskevat korjaukset.

Kirjanpitotietojen on osoitettava kaikista varastomuutoksista ja todellisista varastoista kustakin ydinaineerästä aineen tunnistetiedot, erätiedot ja perustiedot. Niissä on myös ilmoitettava erikseen kunkin ydinaineerän sisältämä uraani, torium ja plutonium. Lisäksi kullekin varastomuutokselle on ilmoitettava muutoksen päivämäärä ja tarvittaessa lähettävä ainetasealue ja vastaanottava ainetasealue tai vastaanottaja.

TOIMINTATIEDOT

11 artikla

Toimintatietojen on tarvittaessa sisällettävä kunkin ainetasealueen osalta:

a)

ydinaineen määrissä ja koostumuksessa tapahtuneiden muutosten määrittämisessä käytetyt tiedot;

b)

säiliöiden ja mittalaitteiden kalibroinnista sekä näytteidenotosta ja analyyseistä saadut tiedot, mittausten laadunvalvontaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä arviot niistä johtuvista satunnaisista ja järjestelmällisistä virheistä;

c)

kuvaus todellisen varaston määrityksen valmisteluun ja suorittamiseen liittyvästä toimenpidesarjasta sen varmistamiseksi, että varastonmääritys on täsmällinen ja täydellinen;

d)

kuvaus toimenpiteistä, joihin on ryhdytty mahdollisen vahingossa tapahtuneen tai mittaamattoman häviön syyn ja suuruuden määrittämiseksi.

KIRJANPITO- JA ERITYISKERTOMUKSET

12 artikla

Edellä olevassa 1 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden ja yritysten on toimitettava komissiolle kirjanpitokertomuksia ja tarvittaessa erityiskertomuksia.

Kirjanpitokertomuksissa on esitettävä kertomuksen laatimispäivänä saatavissa olevat tiedot, joita on myöhemmin tarvittaessa korjattava.

Komission perustellusta pyynnöstä, tavallisesti kolmen viikon kuluessa pyynnön esittämisestä, on lisäksi toimitettava näihin kertomuksiin liittyviä lisätarkistuksia tai -selityksiä.

Alkuvaraston määritys

13 artikla

Edellä olevassa 1 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden ja yritysten on toimitettava komissiolle kirjanpidollinen alkuvarasto kaikista hallussaan jostakin syystä olevista ydinaineista 15 päivän kuluessa laskettuna tämän asetuksen voimaantulokuukauden viimeisestä päivästä. Tässä varastonmäärityksessä on esitettävä kyseisen kuukauden viimeisen päivän tilanne. Tätä tarkoitusta varten on käytettävä liitteessä IV olevaa mallia.

Varastomuutoskertomus

14 artikla

Kunkin ainetasealueen osalta 1 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden ja yritysten on toimitettava komissiolle kaikkia ydinaineita koskevat varastomuutoskertomukset liitteessä II olevan mallin mukaisesti. Kertomuksissa on annettava aineiden tunnistetiedot ja kunkin ydinaine-erän tiedot, varastomuutoksen päivämäärä ja tarvittaessa lähettävä ainetasealue ja vastaanottava ainetasealue tai vastaanottaja.

Ydinaineiden lähettämistä ja vastaanottamista koskevissa kertomuksissa on myös mainittava vastaanottojen osalta aiottu käyttö 9 artiklan säännösten mukaisesti ja lähetysten osalta käyttö kertomuksen tehneessä laitoksessa. Jollei 7 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä muuta säädetä, käytön ilmoittaminen ei ole pakollista silloin, kun on kysymyksessä siirrot saman laitoksen eri ainetasealueiden välillä.

Nämä varastomuutoksia, kirjanpidollisia varastoja ja korjauksia koskevat kertomukset on lähetettävä mahdollisimman pian, viimeistään sen kuukauden, jonka aikana varastomuutokset tapahtuivat tai huomattiin, lopusta laskettujen 15 päivän kuluessa joko jaksottain yhteen kootussa luettelossa tai erikseen. Kuukausilta, jolloin ei tapahdu varastomuutoksia, kyseiset henkilöt tai yritykset ainoastaan lähettävät varastomuutoskertomukseksi tarkoitetun lomakkeen, jossa ilmoitetaan tilanteen säilyneen muuttumattomana. Pienet varastomuutokset, kuten analyyseja varten tarkoitetut näytteet, voidaan ryhmitellä siten kuin 7 artiklassa tarkoitetuissa, kyseistä laitosta koskevissa erityisissä valvontasäännöksissä säädetään, jotta ne voidaan ilmoittaa kertomuksessa yhtenä varastomuutoksena.

15 artikla

Edellä olevassa 14 artiklassa tarkoitettuihin kertomuksiin on liitettävä lyhyitä huomautuksia, joissa:

a)

selvitetään varastomuutokset 11 artiklan a alakohdassa säädettyjen toimintakirjojen sisältämien toimintatietojen perusteella;

b)

esitetään 7 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä täsmennetyllä tavalla kyseisen laitoksen suunniteltu toimintaohjelma ja erityisesti todellisen varaston määritys.

Jos vaaditut tiedot jo sisältyvät olemassa oleviin asiakirjoihin, niiden jäljennökset voidaan korvata lyhyillä huomautuksilla.

Ainetasekertomukset ja todelliset varastot

16 artikla

Kunkin ainetasealueen osalta 1 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden ja yritysten on toimitettava komissiolle liitteessä III esitetyn mallin mukaisesti ainetasekertomukset, joissa ilmoitetaan:

a)

todellinen alkuvarasto;

b)

varastomuutokset (ensin lisäykset, sitten vähennykset);

c)

kirjanpidollinen loppuvarasto;

d)

todellinen loppuvarasto;

e)

varastoerotus.

Kuhunkin ainetasekertomukseen on liitettävä liitteessä IV esitetyn mallin mukaisesti todellinen varastotilanne, jossa ilmoitetaan kaikki erät erikseen ja annetaan jokaisen erän osalta muun muassa aineiden tunnistetiedot, erää koskevat tiedot ja 9 artiklassa tarkoitettu käyttö, johon kyseiset henkilöt tai yritykset ovat aineet tarkoittaneet.

Nämä kertomukset on toimitettava mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin todellisen varaston määritys tehtiin, jollei 7 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä muuta säädetä.

Erityiskertomukset

17 artikla

Edellä olevassa 1 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden ja yritysten on toimitettava komissiolle erityiskertomus aina, kun 18 ja 27 artiklassa tarkoitetut olosuhteet muodostuvat.

Tällaisissa kertomuksissa käsiteltävien tietojen tyyppi täsmennetään 7 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä.

Erityiskertomukset sekä yksityiskohdat tai selitykset, joita komissio voi pyytää näistä kertomuksista, on toimitettava viipymättä.

18 artikla

Erityiskertomus on tehtävä viipymättä:

a)

jos epätavallisten olosuhteiden tai tapahtumien vuoksi on syytä uskoa, että ydinaineita on kadonnut tai voinut kadota määrä, joka ylittää 7 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä tätä tarkoitusta varten vahvistetut rajat,

tai

b)

jos turvallisuus on odottamattomasti muuttunut 7 artiklassa tarkoitettujen erityisten valvontasäännösten suhteen siinä määrin, että ydinaineiden luvaton siirto on tullut mahdolliseksi.

Edellä tarkoitetut velvoitteet lankeavat kysymyksessä oleville henkilöille ja yrityksille heti, kun he ovat saaneet tietoa tällaisesta katoamisesta tai odottamattomasta muutoksesta turvallisuudessa tai muusta, mikä saa heidät uskomaan, että tällaista on tapahtunut. Myös syyt on ilmoitettava heti, kun ne ovat tiedossa.

Erityiset täytäntöönpanosäännökset

19 artikla

Reaktorien osalta 10 ja 16 artiklassa säädettyjä velvoitteita sovelletaan seuraavin edellytyksin.

Ydinmuutoksista lasketut tiedot ilmoitetaan varastomuutoskertomuksessa viimeistään silloin, kun säteilytetty polttoaine siirretään reaktorin ainetasealueelta. Lisäksi 7 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä täsmennetään muut tarvittavat menetelmät ydinmuutosten kirjanpitoa ja ilmoittamista varten.

20 artikla

Ydinaineet, joihin kohdistuu erityinen yhteisön kolmannen valtion tai kansainvälisen järjestön kanssa tekemässä sopimuksessa hyväksymä valvontasitoumus, on osoitettava kunkin sitoumuksen osalta erikseen seuraavissa ilmoituksissa, ellei kyseisessä sopimuksessa muuta määrätä:

a)

kirjanpidollinen alkuvarasto (13 artikla);

b)

varastomuutoskertomukset, lukuun ottamatta kirjanpidollisia varastoja (14 artikla);

c)

todellinen varastotilanne (16 artikla); ja

d)

suunnitellut tuonnit ja viennit (24 ja 25 artikla).

Jollei edellä tarkoitetussa sopimuksessa nimenomaisesti osoiteta, tämä erittely ei sulje pois aineiden fysikaalista sekoittamista.

Tätä artiklaa ei sovelleta tällaiseen sopimukseen tai muuhun sopimukseen, jonka yhteisö tai jäsenvaltio on tehnyt Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa.

21 artikla

a)

Tässä asetuksessa tarkoitetuissa ilmoituksissa lähtöaineiden määrät on ilmoitettava kilogrammoina ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden määrät grammoina.

b)

Vastaava ainekirjanpito on pidettävä tämän artiklan a alakohdassa tarkoitetuissa yksiköissä tai pienemmissä yksiköissä. Kirjanpitoa on pidettävä tavalla, joka tekee siitä luotettavan, ja erityisesti jäsenvaltioissa nykyisin voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti.

c)

Edellä säädetyissä ilmoituksissa määrät voidaan pyöristää alempaan yksikköön, kun ensimmäinen desimaali on 0 P4 ja ylempään yksikköön, kun ensimmäinen desimaali on 5 P9.

d)

Jollei 7 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä muuta säädetä:

i) ilmoituksissa on osoitettava sisältyvien alkuaineiden kokonaispainot: uraani, torium tai plutonium ja rikastetulle uraanille lisäksi halkeamiskelpoisten isotooppien kokonaispaino. Plutoniumin isotooppi-koostumus, jos se on kirjattu laitoksessa hyödyntämistarpeita varten, on pyynnöstä toimitettava komissiolle;

ii) seuraaville ydinaineluokille on käytettävä varastomuutoskertomuksissa ja todellisessa varastotilanteessa sekä erillisissä ainetasekertomuksissa erillisiä rivejä:

P köyhdytetty uraani,

P luonnonuraani,

P enintään 20-prosenttiseksi rikastettu uraani,

P yli 20-prosenttiseksi rikastettu uraani,

P plutonium,

P torium.

POIKKEUKSET JA VAPAUTUKSET

22 artikla

a)

Jotta erityiset olosuhteet, joissa valvottuja aineita käytetään tai tuotetaan, voitaisiin ottaa huomioon, komissio voi 7 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä myöntää poikkeuksen ydinaineiden tuottajille ja käyttäjille tässä asetuksessa säädettyjen ilmoitusten muodosta ja määräväleistä.

Komissio voi päättää näin erityisesti sellaisista laitoksista, joilla on hallussaan ainoastaan pieniä määriä, jotka pidetään samassa olotilassa pitkiä aikoja.

b)

Asianomaisten henkilöiden tai yritysten pyynnöstä liitteessä VIII esitetyn lomakkeen mukaisesti komissio voi vapauttaa seuraavat aineet ilmoitusvelvollisuudesta, jos niitä ei käsitellä tai varastoida yhdessä ydinaineiden kanssa, jotka eivät ole saaneet vapautusta:

P erityiset halkeamiskelpoiset aineet, joita käytetään grammamäärinä tai vähemmän sekä mittalaitteiden antureina,

P plutonium, jonka isotoopin plutonium-238-pitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia,

P ydinaineet, joita käytetään yksinomaan muihin kuin ydintoimintoihin.

Jos vapautusedellytykset lakkaavat täyttymästä, vapautus peruutetaan. Kyseisen henkilön tai yrityksen on ilmoitettava komissiolle liitteessä IX olevan lomakkeen mukaisesti, että vapautusedellytykset eivät enää täyty.

23 artikla

Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta sellaisten lopputuotteiden haltijoihin, joita käytetään muihin kuin ydintarkoituksiin ja joiden sisältämiä ydinaineita ei voi käytännössä saada talteen.

III OSA

SIIRROT: TUONNIT PVIENNIT

24 artikla

a) Edellä olevassa 1 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden ja yritysten on ilmoitettava komissiolle ennakolta kaikesta lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden viennistä kolmanteen maahan. Komissiolle on tehtävä ennakkoilmoitus myös:

P viennistä sopimuksen osapuolena olevasta jäsenvaltiosta jäsenvaltioon, joka ei ole sopimuksen osapuoli,

P viennistä Yhdistyneestä kuningsaskunnasta sopimuksen osapuolena olevaan jäsenvaltioon.

Ennakkoilmoitus vaaditaan kuitenkin ainoastaan, jos

i) lähetys on suurempi kuin yksi efektiivinen kilogramma;

ii) 7 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä niin säädetään, sellaisilta laitoksilta, jotka tavallisesti siirtävät suuria kokonaismääriä aineita samaan valtioon, vaikka mikään yksittäinen lähetys ei ole yhtä efektiivistä kilogrammaa suurempi.

b)

Tällainen ilmoitus on tehtävä sen jälkeen, kun siirtoon johtava kaupallinen sopimus on tehty, ja joka tapauksessa tarpeeksi ajoissa, jotta komissio saa sen kahdeksan työpäivää ennen kuin aineet valmistellaan lähetystä varten.

c)

Tämä ilmoitus on tehtävä liitteessä V olevan lomakkeen mukaisesti, ja siinä on ilmoitettava muun muassa:

P tunnistetiedot ja, jos mahdollista, kuljetettavien aineiden arvioitu määrä ja koostumus sekä ainetasealue, josta se tulee,

P valtio, johon ydinaine lähetetään,

P missä ja milloin ydinaine valmistellaan lähetystä varten,

P arvioidut ydinaineen lähetys- ja vastaanottopäivämäärät,

P käyttö, johon kyseiset henkilöt tai yritykset ovat aineet tarkoittaneet.

d)

Jos turvajärjestelysyyt niin vaativat, voidaan komission kanssa sopia erityisjärjestelyistä, jotka koskevat tällaisen ilmoituksen muotoa ja toimittamista.

25 artikla

a)

Edellä olevassa 1 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden ja yritysten on tehtävä komissiolle ilmoitus kaikesta lähtöaineiden tai erityisten halkeamiskelpoisten aineiden tuonnista kolmannesta maasta. Komissiolle on tehtävä ennakkoilmoitus myös:

P aineiden tuonnista sopimuksen osapuolena olevaan jäsenvaltioon jäsenvaltiosta, joka ei ole sopimuksen osapuoli, ja

P aineiden tuonnista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sopimuksen osapuolena olevasta jäsenvaltiosta.

Ennakkoilmoitus vaaditaan kuitenkin ainoastaan, jos:

i) lähetys on suurempi kuin yksi efektiivinen kilogramma;

ii) 7 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä niin säädetään, silloin kun on kyseessä sellaiset laitokset, joihin siirretään tavanomaisesti suuria määriä aineita samasta valtiosta, vaikka yksittäinen lähetys ei olisikaan yhtä efektiivistä kilogrammaa suurempi.

b)

Ilmoitukset on annettava mahdollisimman aikaisin ennen ydinaineiden odotettua saapumista ja joka tapauksessa viimeistään sinä päivänä, kun aine vastaanotetaan, ja tarpeeksi ajoissa, jotta komissio saa sen viisi työpäivää ennen kuin aine puretaan pakkauksestaan.

c)

Tämä ilmoitus on tehtävä tämän asetuksen liitteessä VI olevan lomakkeen mukaisena, ja siinä on eriteltävä muun muassa:

P tunnistetiedot ja, jos mahdollista, aineiden arvioitu määrä ja koostumus,

P ydinaineiden arvioitu saapumispäivämäärä sekä milloin ja missä aine on suunniteltu purettavaksi pakkauksestaan.

d)

Jos turvajärjestelysyyt niin vaativat, voidaan komission kanssa sopia erityisjärjestelyistä, jotka koskevat tällaisen ilmoituksen muotoa ja toimittamista.

26 artikla

Jos muut kuin 1 artiklassa tarkoitetut henkilöt tai yritykset päättävät viedä maasta tai tuoda maahan 24 ja 25 artiklassa tarkoitettuja ydinaineita, näiden henkilöiden tai yritysten on annettava 24 ja 25 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset.

27 artikla

Edellä 24 ja 25 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden ja yritysten on laadittava 17 artiklassa säädetty erityiskertomus saatuaan epätavallisten olosuhteiden tai tapahtuman vuoksi tietoonsa, että ydinaineita on kadonnut tai näyttää kadonneen, erityisesti, jos siirron aikana on tapahtunut huomattavaa viivästymistä. Samoissa olosuhteissa myös 26 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden tai yritysten on ilmoitettava asiasta komissiolle.

28 artikla

Kaikki muutokset lähetyksen valmistelun, lähetyksen tai ydinaineiden purkamisen ajankohdassa 24 ja 25 artiklassa säädetyissä ilmoituksissa annettuihin ajankohtiin verrattuna, lukuun ottamatta muutoksia, jotka antavat aihetta erityiskertomuksiin, on ilmoitettava viipymättä, ilmoittamalla samalla uudet ajankohdat, jos ne ovat tiedossa.

IV OSA

ERITYISSÄÄNNÖKSET

MALMINTUOTTAJAT

29 artikla

Henkilön tai yrityksen, joka harjoittaa malminlouhintaa jäsenvaltion alueella, on pidettävä siitä kirjanpitoa, jonka on osoitettava erityisesti louhitun ja kaivospaikalla varastossa olevan uraanin ja toriumin määrä ja keskimääräinen pitoisuus sekä lähetyksen syy, ajankohta, vastaanottaja ja määrä. Tämä kirjanpito on säilytettävä vähintään viisi vuotta.

30 artikla

Viimeistään kunkin vuoden tammikuun lopussa malmintuottajien on ilmoitettava komissiolle liitteessä VII olevan mallin mukaisesti kustakin kaivoksesta edellisen vuoden aikana lähetettyjen aineiden määrä.

31 artikla

Henkilön tai yrityksen, joka vie malmeja kolmanteen maahan, on ilmoitettava tästä komissiolle liitteessä VII olevan mallin mukaisesti tosiasiallisena lähetyspäivänä.

KULJETTAJAT

32 artikla

Henkilö tai yritys, joka siirtää lähtöaineita tai erityisiä halkeamiskelpoisia aineita jäsenvaltioiden alueella tai pitää niitä tilapäisesti hallussaan siirron aikana, saa ottaa vastaan tai luovuttaa näitä aineita ainoastaan asianmukaisesti allekirjoitettua ja päivättyä tositetta vastaan. Tositteessa on mainittava aineita luovuttavien ja vastaanottavien osapuolten nimet sekä siirrettyjen aineiden määrät, laatu, muoto ja koostumus.

Jos turvajärjestelysyyt niin vaativat, siirrettävien aineiden eritelmät voidaan korvata lähetyksen asianmukaisella kuvauksella. Kuvauksen perusteella on pystyttävä löytämään tarkoitetun eritelmän osoittamat tiedot 1 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden tai yritysten pitämästä kirjanpidosta.

Sopimuspuolten on säilytettävä tällaiset asiakirjat vähintään vuoden ajan.

33 artikla

Asiakirjat ja paperit, joita henkilöillä tai yrityksillä on jo olemassa tai laadittuna sellaisen lainsäädännön mukaisesti, jota sovelletaan heihin niiden jäsenvaltioiden alueella, jossa he toimivat, voivat korvata 32 artiklassa säädetyt tiedot ja tositteet, jos näissä asiakirjoissa ja papereissa on kaikki vaaditut tiedot.

VÄLITTÄJÄT

34 artikla

Jokaisen välittäjän, erityisesti valtuutettujen asiamiesten, välittäjien, kaupitsijoiden tai kauppaedustajien, jotka ovat osallisina ydinainehankintoja koskevan sopimuksen tekemisessä, on säilytettävä kaikki suorittamansa tai nimissään suoritettuihin toimintoihin liittyvät asiakirjat vähintään vuoden ajan sopimuksen päättymisestä. Tällaisissa asiakirjoissa on mainittava sopimuspuolten nimet, sopimuksen päivämäärä, aineiden määrä, laatu, muoto ja koostumus sekä alkuperä ja määräpaikka.

V OSA

ERITYISSÄÄNNÖKSET, JOITA SOVELLETAAN YDINASEITA HALLUSSAAN

PITÄVIEN JÄSENVALTIOIDEN ALUEELLA

35 artikla

1. Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta:

a)

laitoksiin tai laitosten osiin, jotka on tarkoitettu puolustuksellisiin tarpeisiin ja jotka sijaitsevat sellaisen jäsenvaltion alueella, joka ei ole sopimuksen osapuoli,

tai

b)

ydinaineisiin, jotka tämä jäsenvaltio on tarkoittanut puolustuksellisiin tarpeisiin.

2. Niille ydinaineille, laitoksille tai laitosten osille, joita mahdollisesti tullaan käyttämään puolustuksellisiin tarpeisiin ja jotka sijaitsevat sellaisen jäsenvaltion alueella, joka ei ole sopimuksen osapuoli, komissio määrittelee tämän asetuksen soveltamislaajuuden ja sen säätämät menettelyt asianomaista jäsenvaltiota kuulemalla ja sen kanssa yhteistyössä ottaen huomioon perustamissopimuksen 84 artiklan toisen kohdan määräykset.

3. Joka tapauksessa katsotaan, että:

a)

1 P4, 7 ja 8 artiklan säännöksiä sovelletaan sellaisiin laitoksiin tai laitosten osiin, joissa tiettyinä aikoina käytetään yksinomaan sellaisia ydinaineita, joita todennäköisesti tullaan käyttämään puolustuksellisiin tarpeisiin, mutta joita muina aikoina käytetään yksinomaan siviiliydinaineiden kanssa;

b)

1 P4, 7 ja 8 artiklan säännöksiä sovelletaan, lukuun ottamatta kansallisten turvallisuussyiden aiheuttamia poikkeuksia, sellaisiin laitoksiin tai laitosten osiin, joihin pääsyä voidaan rajoittaa näillä syillä, mutta joissa tuotetaan, käsitellään, erotetaan, jälleenkäsitellään tai muulla tavoin käytetään samanaikaisesti sekä siviiliydinaineita että ydinaineita, jotka on tarkoitettu tai mahdollisesti tullaan tarkoittamaan puolustuksellisten tarpeiden täyttämiseen;

c)

6 ja 9 P37 artiklan säännöksiä sovelletaan kaikkiin siviiliydinaineisiin, jotka on sijoitettu yllä a ja b alakohdissa tarkoitettuihin laitoksiin tai laitosten osiin.

VI OSA

LOPPUSÄÄNNÖKSET

MÄÄRITELMÄT

36 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

«sopimuksella» Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) ja kansainvälisen atomienergiajärjestön 5 päivänä huhtikuuta 1973 kanssa tehdyn ydinsulkusopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanoa;

b)

«jäsenvaltiolla, joka on sopimuksen osapuoli» Belgian kuningaskuntaa, Tanskan kuningaskuntaa, Saksan liittotasavaltaa, Irlantia, Italian tasavaltaa, Luxemburgin suurherttuakuntaa tai Alankomaiden kuningaskuntaa;

c)

«jäsenvaltiolla, joka ei ole sopimuksen osapuoli» Ranskaa tai Yhdistynyttä kuningaskuntaa;

d)

«kolmannella maalla» valtiota, joka ei ole Euroopan atomienergiayhteisön jäsen;

e)

«erityisillä halkeamiskelpoisilla aineilla» plutonium-239:ää, uraani-233:a, uraani-235:n tai uraani-233:n suhteen rikastettua uraania ja kaikkia aineita, jotka sisältävät yhtä tai useampaa edellä olevista isotoopeista sekä sellaisia muita halkeamiskelpoisia aineita, jotka neuvosto vahvistaa määräenemmistöpäätöksellä komission esityksestä; ilmaisu «erityiset halkeamiskelpoiset aineet» ei kuitenkaan sisällä lähtöaineita, malmeja eikä jätemalmia;

f)

«uraani-235:n tai uraani-233:n suhteen rikastetulla uraanilla» uraania, joka sisältää uraani-235:ttä tai uraani-233:a tai molempia sellaisen määrän, että näiden isotooppien yhteismäärän suhde isotoopin 238 määrään on suurempi kuin isotoopin 235 suhde isotooppiin 238 luonnonuraanissa. «Rikastuksella» tarkoitetaan uraani-233:n ja uraani-235:n yhteispainon suhdetta kyseisen uraanin kokonaispainoon;

g)

«lähtöaineilla» uraania, joka sisältää isotooppeja luonnossa esiintyvänä seoksena, uraania, joka sisältää uraania-235:ttä vähemmän kuin tavallisesti, toriumia, mitä tahansa edellä olevaa ainetta metallin, seoksen, kemiallisen yhdisteen tai rikasteen muodossa, mitä tahansa muuta ainetta, joka sisältää yhtä tai useampaa edellä olevaa ainetta sellaisina pitoisuuksina, jotka neuvosto vahvistaa määräenemmistöpäätöksellä komission esityksestä sekä kaikkia muita aineita, jotka neuvosto vahvistaa määräenemmistöpäätöksellä komission esityksestä. Käsite «lähtöaineet» ei sisällä malmeja eikä jätemalmia;

h)

«malmeilla» malmeja, jotka sisältävät, sellaisina keskimääräisinä pitoisuuksina, jotka neuvosto vahvistaa määräenemmistöpäätöksellä komission esityksestä, aineita, joista voidaan saada sopivalla kemiallisella ja fysikaalisella käsittelyllä edellä tarkoitettuja lähtöaineita;

i)

«ydinaineilla» kaikkia malmeja, lähtöaineita tai erityisiä halkeamiskelpoisia aineita siten kuin edellä e, f, g ja h alakohdassa on määritelty;

j)

aineen «laadulla» tapauksen mukaan luonnonuraania, köyhdytettyä uraania, uraani-235:n tai uraani-233:n suhteen rikastettua uraania, toriumia tai plutoniumia;

k)

«erällä» ydinaineannosta, jota käsitellään yksikkönä kirjanpitotarkoituksia varten päämittauspaikalla ja jonka koostumus ja määrä määritellään yhdellä eritelmä- tai mittaussarjalla. Ydinaineet voivat olla irtotavarana tai tunnistettavien yksiköiden sisältämiä;

l)

«erätiedoilla» ydinaineen kunkin alkuaineen kokonaispainoa ja plutoniumin ja uraanin osalta tarvittaessa isotooppikoostumusta. Kertomuksia varten erän eri ainesten painot lasketaan yhteen ennen pyöristämistä lähimpään yksikköön;

m)

ainetasealueen «kirjanpidollisella varastolla» kyseisen ainetasealueen viimeisimmän todellisen varaston ja tämän varastonmäärityksen jälkeen tapahtuneiden varastomuutosten algebrallista summaa;

n)

«korjauksilla» kirjanpidon vientiä, jolla korjataan havaittu virhe tai jolla annetaan aikaisemmin kirjatun määrän tarkempi mittaus. Jokaisessa korjauksessa on osoitettava vienti, jota se koskee;

o)

«efektiivisellä kilogrammalla» erityisyksikköä, jota käytetään ydinaineiden turvavalvonnassa. Määrä saadaan efektiivisinä kilogrammoina laskemalla:

i) plutoniumin paino kilogrammoina;

ii) uraanin, jonka rikastusaste on 0,01 (1 prosentti) tai enemmän, paino kilogrammoina kerrottuna sen rikastusasteen neliöllä;

iii) uraanin, jonka rikastusaste on pienempi kuin 0,01 (1 prosentti) mutta suurempi kuin 0,005 (0,5 prosenttia), paino kilogrammoina kerrottuna luvulla 0,0001; ja

iv) köyhdytetyn uraanin, jonka rikastusaste on enintään 0,005 (0,5 prosenttia) ja toriumin, paino kilogrammoina kerrottuna luvulla 0,00005;

p)

«varastomuutoksilla» ainetasealueella olevien erinä ilmaistujen ydinaineiden määrän lisääntymistä tai vähenemistä;

q)

«päämittauspaikalla» paikkaa, jossa ydinaine esiintyy sellaisessa muodossa, että se voidaan mitata ainevuon tai varaston määrittämiseksi. Päämittauspaikat sisältävät siten muun muassa saapumiset ja lähdöt (mukaan lukien mitatut tappiot) ja varastot ainetasealueilla;

r)

«ainetasealueella» aluetta siten, että

i) ydinaineen siirretty määrä sen saapuessa kullekin ainetasealueelle tai sen lähtiessä voidaan määrittää

ja

ii) ydinaineen todellinen varasto kullakin ainetasealueella voidaan määrittää tarvittaessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti

ainetaseen laatimiseksi;

s)

«varastoerotuksella» todellisen varaston ja kirjanpidollisen varaston erotusta;

t)

«todellisella varastolla» kaikkien tiettynä ajankohtana ainetasealueella olevien ydinaine-erien mitattujen tai laskettujen määrien summaa, joka saadaan vahvistettujen sääntöjen mukaisesti;

u)

«lähettäjän ja vastaanottajan välisillä eroilla» eroa, joka on lähettävän ainetasealueen ilmoittaman erän ydinaineen määrän ja vastaanottavalla ainetasealueella mitatun määrän välillä;

v)

«perustiedoilla» mittauksen tai kalibroinnin aikana kirjattuja tai kokeellisten suhteiden saamiseksi käytettyjä tietoja, joissa ydinaine tunnistetaan ja joista saadaan erätiedot. Perustiedot voivat sisältää esimerkiksi yhdisteiden painot, muuntamiskertoimet alkuaineen painon määrittämiseksi, ominaispainon, alkuaineen pitoisuuden, isotooppimäärän, tilavuus- ja painelukemien suhteen sekä tuotetun plutoniumin ja tuotetun energian välisen suhteen;

w)

«strategisella paikalla» tarkoitetaan suunnittelutietojen tutkimisen aikana valittua paikkaa, jossa tavanomaisissa olosuhteissa ja yhdessä kaikilta strategisilta paikoilta saadun tiedon kanssa saadaan ja todennetaan tarpeelliset ja riittävät tiedot sopimuksen mukaisten turvatoimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi. Strateginen paikka voi olla mikä tahansa paikka, jossa tehdään ainekirjanpitoon liittyviä päämittauksia ja jossa toteutetaan turva- ja valvontatoimenpiteitä.

YHTEISÖN ULKOPUOLELLE SIJOITTAUTUNEIDEN HENKILÖIDEN JA YRITYSTEN HALLINNASSA OLEVAT LAITOKSET

37 artikla

Jos laitos on yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön tai yrityksen hallinnassa, tästä asetuksesta aiheutuvat velvoitteet siirtyvät laitoksen paikalliselle johdolle.

LIITTEET

38 artikla

Liitteet ovat erottamaton osa tätä asetusta. Komissio voi tehdä niihin pieniä teknisiä mukautuksia.

VOIMAANTULO

39 artikla

Tämä asetus tulee voimaan viisitoista päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Kumotaan Euroopan atomienergiayhteisön komission asetukset N:o 7 ja N:o 8, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 40 artiklan säännösten soveltamista.

40 artikla

Tämän asetuksen 9 P16, 19 ja 21 artiklaa sovelletaan 7 artiklassa tarkoitettujen erityisten valvontasäännösten antamisen jälkeen.

Tarkoitettujen säännösten antamiseen saakka jatketaan asetuksessa N:o 8 olevan 2, 5, 7, 8 ja 10 artiklan soveltamista.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 1976.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

François-Xavier ORTOLI

() EYVL N:o 15, 12.3.1959, s. 298/59, sekä tiedonanto Euratomin asetusten numeroinnista EYVL N:o 34, 29.5.1959, s. 649/59

() EYVL N:o 34, 29.5.1959, s. 651/59

() Jäljempänä olevaan 11 P14 kohtaan vastataan laitoksen jokaisen nipputyypin osalta. Käytettävän käsitteistön on oltava 11 kohdan mukainen.

() Toimitetaan jokaisesta kriittisestä rakennelmasta, jos niitä on laitoksessa useita.

() Erillisiä laitoksia, jotka eivät yleensä ole rikastus-, muunto-, valmistuslaitosten, kemiallisen käsittelyn laitosten tai talteenottolaitosten tai reaktorien yhteydessä.

() Käsitteellä «muut» tarkoitetaan kaikkia laitoksia, jotka eivät kuulu A PF kyselylomakkeisiin ja joissa käytetään tavanomaisesti ydinaineita määrinä, jotka ovat enintään yksi efektiivinen kilogramma.

Top