EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2214

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/2214, 30. november 2017, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

OJ L 316, 1.12.2017, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2214/oj

1.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/20


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2017/2214,

30. november 2017,

millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. juulil 2014 vastu otsuse 2014/512/ÜVJP (1).

(2)

Nõukogu leiab, et otsuses 2014/512/ÜVJP sätestatud piiravad meetmed ei tohiks mõjutada Euroopa kosmosetööstust.

(3)

Nõukogu võttis 1. oktoobril 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/1764 (2). Kõnealuse otsusega kehtestati erandid teatava tegevuse suhtes, mis on seotud sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas (3) oleva spetsiifilise pürotehnikaga, mis on ette nähtud liikmesriikide või liikmesriigis asutatud kanderaketiteenuse pakkujatele kanderakettide väljasaatmiseks või liidu, selle liikmesriikide või Euroopa Kosmoseagentuuri kosmoseprogrammide raames kanderakettide väljasaatmiseks või liikmesriigis asutatud satelliiditootjatele satelliitide tankimiseks.

(4)

Nõukogu leiab, et tuleks lubada teatavat tegevust, mis on seotud sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas oleva hüdrasiiniga, mis on missiooni ExoMars 2020 raames vajalik moodulite ExoMars Carrier Module ja ExoMars Descent Module jaoks.

(5)

Otsust 2014/512/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2014/512/ÜVJP artiklit 2 muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse järgmine lõige:

„5a.   Lõigetes 1 ja 3 sätestatud keelde ei kohaldata hüdrasiini (CAS 302-01-2) müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi ning impordi, ostu või transpordi suhtes, kui selle kontsentratsioon on 70 % või rohkem, seoses missiooni ExoMars 2020 raames toimuvate mooduli ExoMars Descent Module katsetamiste ja lennuga ning mooduli ExoMars Carrier Module lennuga järgmistel tingimustel:

a)

hüdrasiini kogus, mis on ette nähtud missiooni ExoMars 2020 raames toimuvateks mooduli ExoMars Descent Module katsetamisteks ja lennuks ning mis on välja arvutatud vastavalt kõnealuse missiooni iga etapi vajadustele, ei tohi kogu missiooni kestel ületada 5 000 kg;

b)

hüdrasiini kogus, mis on ette nähtud missiooni ExoMars 2020 raames toimuvaks mooduli ExoMars Carrier Module lennuks, ei tohi ületada 300 kg.“

2)

Lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Lõikes 2 sätestatud keelde ei kohaldata lõigetes 5 ja 5a osutatud tegevustega seotud tehnilise abi, vahendusteenuste või muude teenuste osutamise suhtes ning rahastamise või rahalise abi andmise suhtes.“

3)

Lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7.   Lõigetes 5, 5a ja 6 osutatud tegevusteks on vaja liikmesriigi pädeva asutuse eelnevat luba. Liikmesriigid teavitavad nõukogu nõuetekohaselt kõigist nende poolt antud lubadest. Teave peab sisaldama üksikasju koguste üleandmise ja lõppkasutuse kohta.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 30. november 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

K. SIMSON


(1)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 13).

(2)  Nõukogu 1. oktoobri 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/1764, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 257, 2.10.2015, lk 42).

(3)  Nõukogus 9. veebruaril 2015 vastu võetud sõjaliste kaupade ühine Euroopa Liidu nimekiri (ELT C 129, 21.4.2015, lk 1).


Top