EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2214

Решение (ОВППС) 2017/2214 на Съвета от 30 ноември 2017 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

OJ L 316, 1.12.2017, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2214/oj

1.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/20


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/2214 НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2017 година

за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/512/ОВППС (1).

(2)

Съветът счита, че ограничителните мерки, установени в Решение 2014/512/ОВППС следва да не засягат европейския космически сектор.

(3)

На 1 октомври 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/1764 (2). Посоченото решение въведе дерогации за някои операции, свързани с конкретни пиротехнически състави, посочени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз (3), които са необходими за използването на ракети носители, експлоатирани от доставчици на услуги по изстрелване на ракети, когато тези доставчици са от държава членка или са установени в държава членка, които са необходими за използване при изстрелвания в рамките на космическите програми на Съюза, на неговите държави членки или на Европейската космическа агенция, или които са необходими за зареждането с гориво на спътници от производители на спътници, установени в държава членка.

(4)

Съветът счита, че следва да бъдат разрешени някои операции, свързани с хидразин, който е включен в Общия списък на оръжията на Европейския съюз и необходим за модула носител и спускателния модул на космическия апарат ExoMars в рамките на мисията ExoMars 2020.

(5)

Поради това Решение 2014/512/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 2 от Решение 2014/512/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният параграф:

„5а.   Забраните по параграфи 1 и 3 не се прилагат по отношение на продажбата, доставката, трансфера или износа и вноса, закупуването или транспортирането на хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 процента или повече за изпитванията и полета на спускателния модул и за полета на модула носител в рамките на мисията ExoMars 2020, при следните условия:

а)

Количеството хидразин, предназначено за изпитванията и полета на спускателния модул на космическия апарат ExoMars в рамките на мисията ExoMars 2020 и изчислено в съответствие с нуждите на всеки етап на тази мисия, не трябва да надвишава общо 5 000 kg за целия срок на мисията;

б)

Количеството хидразин, предназначено за полета на модула носител на космическия апарат ExoMars в рамките на мисията ExoMars 2020, не трябва да надвишава общо 3000 kg.“

2)

Параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Забраните по параграф 2 не се прилагат за случаите на предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, както и за случаите на предоставяне на финансиране или финансова помощ, свързани с операциите, посочени в параграфи 5 и 5а.“

3)

Параграф 7 се заменя със следното:

„7.   За операциите, посочени в параграфи 5, 5а и 6, се изисква предварително разрешение от компетентните органи на държавите членки. Държавите членки уведомяват надлежно Съвета за всички случаи, в които дават разрешение. Информацията включва данни за прехвърлените количества и за крайния потребител.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2017 година.

За Съвета

Председател

K. SIMSON


(1)  Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).

(2)  Решение (ОВППС) 2015/1764 на Съвета от 1 октомври 2015 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 257, 2.10.2015 г., стр. 42).

(3)  Общ списък на оръжията на Европейския съюз, приет от Съвета на 9 февруари 2015 г. (ОВ C 129, 21.4.2015 г., стр. 1).


Top