EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2014

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/2014, 11. märts 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1369 seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistusega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1061/2010 ja komisjoni direktiiv 96/60/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/1804

OJ L 315, 5.12.2019, p. 29–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2014/oj

5.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 315/29


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2014,

11. märts 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1369 seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistusega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1061/2010 ja komisjoni direktiiv 96/60/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2017. aasta määrust (EL) 2017/1369, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 5 ja artiklit 16,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2017/1369 on komisjonile antud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte seoses nende tooterühmade märgistamise või klassifikatsiooni muutmisega, millel on märkimisväärne potentsiaal säästa energiat ja asjakohasel juhul muid olulisi ressursse.

(2)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 1061/2010 (2) on kehtestatud sätted kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiamärgistuse kohta.

(3)

Komisjoni direktiiviga 96/60/EÜ (3) on kehtestatud sätted kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistuse kohta.

(4)

Komisjoni teatises COM(2016) 773 final (4) (ökodisaini tööplaan), mille komisjon on koostanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ (5) artikli 16 lõike 1 kohaselt, on aastateks 2016–2019 kehtestatud tähtsaimad töösuunad ökodisaini ja energiamärgistuse valdkonnas. Ökodisaini tööplaanis on kindlaks määratud energiamõjuga toodete rühmad, mida tuleb käsitada esmatähtsatena ettevalmistavate uuringute tegemisel ja võimalike rakendusmeetmete vastuvõtmisel ning komisjoni määruse (EL) nr 1015/2010, (6) delegeeritud määruse (EL) nr 1061/2010 ja direktiivi 96/60/EÜ läbivaatamisel.

(5)

Ökodisaini tööplaanis esitatud meetmetega on 2030. aastaks hinnanguliselt võimalik saavutada aastane lõppenergia sääst, mis on suurem kui 260 TWh ja millele vastab kasvuhoonegaaside heite vähenemine ligikaudu 100 miljonit tonni aastas 2030. aastaks. Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad ja kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid kuuluvad tööplaanis loetletud tooterühmadesse ning 2030. aastaks on nende hinnanguline elektrisääst 2,5 TWh aastas, mille tulemusena väheneb kasvuhoonegaaside heide 0,8 miljonit CO2 ekvivalenttonni aastas, ja saavutatakse hinnanguline veesääst 711 miljonit m3.

(6)

Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad ja pesumasinad-kuivatid kuuluvad määruse (EL) 2017/1369 artikli 11 lõike 5 punktis b nimetatud tooterühmadesse, mille puhul komisjon peaks vastu võtma delegeeritud õigusakti, et kehtestada muudetud klassifikatsiooniga A–G skaalaga märgis.

(7)

Komisjon vaatas läbi delegeeritud määruse (EL) nr 1061/2010 vastavalt kõnealuse määruse artiklile 7 ja direktiivile 96/60/EÜ ning analüüsis tehnilisi, keskkonnaalaseid ja majanduslikke aspekte ja kasutajate käitumist. Läbivaatamine toimus tihedas koostöös liidu ja kolmandate riikide sidusrühmade ja huvitatud isikutega. Läbivaatamise tulemused avaldati ja esitati määruse (EL) 2017/1369 artikli 14 alusel loodud nõuandefoorumile.

(8)

Läbivaatamisel jõuti järeldusele, et on vajadus võtta kasutusele kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite parandatud energiamärgistusnõuded ning et mõlemad võiks kehtestada sama energiamärgistusmäärusega. Seega peaks käesoleva määruse kohaldamisala hõlmama kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid ja kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid-kuivateid.

(9)

Väljaspool kodumajapidamist kasutatavatel pesumasinatel ja väljaspool kodumajapidamist kasutatavatel pesumasinatel-kuivatitel on teistsugused omadused ja kasutusotstarbed. Nende suhtes kohaldatakse muid õigusakte, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ, (7) ning need ei kuulu käesoleva määruse kohaldamisalasse. Käesolevat määrust, milles käsitletakse kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid ja kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid-kuivateid, tuleks kohaldada samasuguste tehniliste näitajatega pesumasinate ja pesumasinate-kuivatite suhtes, olenemata nende kasutuskeskkonnast.

(10)

Käesoleva määruse kohaldamise seisukohast olulised keskkonnaaspektid kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite puhul on energia- ja veetarbimine kasutusetapil, jäätmete teke olelusringi lõpus, õhu- ja veeheited tootmisetapil (toorme kaevandamise ja töötlemise tõttu) ning kasutusetapil (elektritarbimise tõttu).

(11)

Läbivaatamise käigus ilmnes, et käesoleva määrusega hõlmatud toodete elektri- ja veetarbimist saab veelgi vähendada, rakendades energiamärgise meetmeid, mille eesmärk on toodete parem eristamine, et tagada tarnijatele stiimulid kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energia- ja ressursitõhususe parandamiseks, ning reageerides paremini tarbijate ootustele pesemis- või täieliku tsükliga pesemis- ja kuivatamisprogrammide kasutamisel, eelkõige seoses nende kestusega.

(12)

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistus võimaldab tarbijatel teadlikult eelistada energia- ja ressursitõhusamaid seadmeid. Märgisel esitatud teabe mõistmist ja asjakohasust kinnitati konkreetses tarbijauuringus, mis tehti määruse (EL) 2017/1369 artikli 14 lõike 2 kohaselt.

(13)

Messidel esitletavatel kodumajapidamises kasutatavatel pesumasinatel ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinatel-kuivatitel peaks olema energiamärgis, kui mudeli esimene seade on juba turule lastud või lastakse messil turule.

(14)

Asjakohaste tootenäitajate mõõtmisel tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid meetodeid. Neis meetodeis tuleks arvesse võtta üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, sealhulgas, kui need on olemas, ka harmoneeritud standardeid, mille on vastu võtnud Euroopa standardiorganisatsioonid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1025/2012 (8) I lisas.

(15)

Kuna energiamõjuga toodete müük suureneb pigem veebipoodide ja interneti müügikeskkondade kaudu kui otse tarnijatelt ostmise teel, tuleks selgitada, et veebipoodide ja interneti müügikeskkondade veebimajutusteenuse pakkujad peaksid vastutama selle eest, et märgis, mille tarnija on kättesaadavaks teinud, kuvatakse toote hinna lähedal. Nad peaksid tarnijaid sellest kohustusest teavitama, kuid ei peaks vastutama neile esitatud märgise ja toote teabelehe täpsuse ega sisu eest. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/31/EÜ (9) (elektroonilise kaubanduse kohta) artikli 14 lõike 1 punktile b peaksid aga sellised veebimajutusplatvormid kõrvaldama kiiresti asjaomast toodet käsitleva teabe või tõkestama juurdepääsu sellele, kui nad on nõuetele mittevastavusest (nt märgis või toote teabeleht puudub või on puudulik või ebaõige) teadlikud, näiteks kui turujärelevalveasutus on neid sellest teavitanud. Tarnijatele, kes müüvad tooteid otse lõppkasutajatele oma veebisaidi kaudu, kehtivad kaugmüüki käsitlevad edasimüüjate kohustused, millele on osutatud määruse (EL) 2017/1369 artiklis 5.

(16)

Käesolevas määruses sätestatud meetmeid arutasid määruse (EL) 2017/1369 artikli 17 kohaselt nõuandefoorum ja liikmesriikide eksperdid.

(17)

Seetõttu tuleks delegeeritud määrus (EL) nr 1061/2010 ja direktiiv 96/60/EÜ kehtetuks tunnistada.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse kodumajapidamises kasutatavate võrgutoitega pesumasinate ning kodumajapidamises kasutatavate võrgutoitega pesumasinate-kuivatite ning vajaduse korral ka akutoitega töötavate masinate, sealhulgas kodumajapidamises kasutatavate sisseehitatud pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate sisseehitatud pesumasinate-kuivatite märgistamise ja täiendava tooteteabe esitamise nõuded.

2.   Käesolevat määrust ei kohaldata järgmise suhtes:

a)

direktiivi 2006/42/EÜ kohaldamisalasse kuuluvad pesumasinad ja pesumasinad-kuivatid;

b)

kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad, mis töötavad akutoitel, ja kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid, mis töötavad akutoitel, mille saab ühendada avalikku võrku eraldi ostetava vahelduvvoolu-alalisvoolu muunduri abil.

c)

kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad, mille nimitäitekogus on väiksem kui 2 kg ja kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid, mille pesemise nimitäitekogus on kuni 2 kg.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„avalik võrk“ või „avalik elektrivõrk“ – võrk, mis tarnib 50 Hz vahelduvvoolu pingega 230 (± 10 %) volti;

2)

„automaatpesumasin“ – pesumasin, milles peseb masin pesu täielikult ilma kasutaja sekkumiseta üheski programmi etapis;

3)

„kodumajapidamises kasutatav pesumasin“ – automaatpesumasin, millega pestakse ja loputatakse pesu, kasutades selleks vett ning keemilisi, mehaanilisi ja soojuslikke protsesse, ja mis võimaldab ka pesu tsentrifuugida ning mis tootja vastavustunnistuse järgi vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/35/EL (10) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/53/EL (11);

4)

„kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati“ – kodumajapidamises kasutatav pesumasin, millel on lisaks automaatpesumasina funktsioonidele samas trumlis ka funktsioon pesu kuivatamiseks kuumutamise ja tsentrifuugimisega ning mis tootja vastavustunnistuse järgi vastab direktiivile 2014/35/EL või direktiivile 2014/53/EL;

5)

„kodumajapidamises kasutatav sisseehitatud pesumasin“ – kodumajapidamises kasutatav pesumasin, mis on ette nähtud, mida on katsetatud ja mida turustatakse üksnes:

a)

paigaldamiseks kappi või plaatidest kesta (mis koosneb üla- ja/või alapinnast ning külgedest);

b)

selleks, et see kinnitataks kindlalt kapi või paneelide või plaatide külgede, üla- või alapinna külge, ning

c)

selleks, et selle külge kinnitataks komplektne tehases valmistatud esikülg või tellimuse järgi valmistatud esikülg;

6)

„kodumajapidamises kasutatav sisseehitatud pesumasin-kuivati“ – kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati, mis on ette nähtud, mida on katsetatud ja mida turustatakse üksnes:

a)

paigaldamiseks kappi või plaatidest kesta (mis koosneb üla- ja/või alapinnast ning külgedest);

b)

selleks, et see kinnitataks kindlalt kapi või paneelide või plaatide külgede, üla- või alapinna külge, ning

c)

selleks, et selle külge kinnitataks komplektne tehases valmistatud esikülg või tellimuse järgi valmistatud esikülg;

7)

„kodumajapidamises kasutatav mitme trumliga pesumasin“ – kodumajapidamises kasutatav pesumasin, milles on rohkem kui üks trummel kas eraldi seadmetes või samas kestas;

8)

„kodumajapidamises kasutatav mitme trumliga pesumasin-kuivati“ – kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati, milles on rohkem kui üks trummel kas eraldi seadmetes või samas kestas;

9)

„müügikoht“ – koht, kus kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid või kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid-kuivateid või mõlemaid esitletakse või pakutakse müügiks, rentimiseks või järelmaksuga müügiks.

Lisades kasutatavad mõisted on määratletud I lisas.

Artikkel 3

Tarnijate kohustused

1.   Tarnija tagab järgmise:

a)

iga kodumajapidamises kasutatav pesumasin ja kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati on varustatud trükitud märgisega, mille vorm on III lisa kohane ning kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina või kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina-kuivati puhul X lisa kohane;

b)

V lisas sätestatud toote teabelehe näitajad sisestatakse toodete andmebaasi;

c)

kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite edasimüüja erinõudmisel tehakse toote teabeleht kättesaadavaks trükitult;

d)

VI lisas sätestatud tehnilise dokumentatsiooni andmed sisestatakse toodete andmebaasi;

e)

iga kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati mudeli visuaalsele reklaamile lisatakse märgisel olev energiatõhususe klass ja energiatõhususe skaala kooskõlas VII ja VIII lisaga;

f)

kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati konkreetse mudeli mis tahes tehnilises reklaammaterjalis (sealhulgas internetis), milles kirjeldatakse selle konkreetseid tehnilisi näitajaid, esitatakse märgisel kõnealuse mudeli energiatõhususe klassi ja energiatõhususe skaala vastavalt VII lisale;

g)

kõigi kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite mudelite edasimüüjatele tehakse kättesaadavaks III lisa kohase vormi ja sisuga elektrooniline märgis;

h)

kõigi kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite mudelite edasimüüjatele tehakse kättesaadavaks V lisa kohane elektrooniline toote teabeleht.

2.   Energiatõhususe klassid ja õhus leviva müra klassid on määratletud II lisas ja asjaomased arvutused tehakse vastavalt IV lisale.

Artikkel 4

Edasimüüjate kohustused

Edasimüüja tagab järgmise:

a)

igal kodumajapidamises kasutataval pesumasinal või kodumajapidamises kasutataval pesumasinal-kuivatil on müügikohas, sealhulgas messidel, märgis, mille on lisanud tarnija kooskõlas artikli 3 lõike 1 punktiga a ning mis on sisseehitatud seadme puhul esitatud nii, et see on selgelt nähtav, ja kõigi muude seadmete puhul nii, et see on selgelt nähtav seadme välispinnal kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati esiküljel või peal;

b)

kui tooteid müüakse kaugmüügi või interneti teel, esitatakse märgis ja toote teabeleht vastavalt VII ja VIII lisale;

c)

kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati konkreetse mudeli mis tahes visuaalreklaam sisaldab märgisel esitatud kõnealuse mudeli energiatõhususe klassi ja energiatõhususe skaalat vastavalt VII lisale;

d)

kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati konkreetse mudeli mis tahes tehniline reklaammaterjal (sealhulgas internetis), milles kirjeldatakse selle konkreetseid tehnilisi näitajaid, sisaldab märgisel esitatud kõnealuse mudeli energiatõhususe klassi ja energiatõhususe skaalat vastavalt VII lisale.

Artikkel 5

Veebimajutusplatvormide kohustused

Kui direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 14 osutatud veebimajutusteenuse pakkuja lubab oma veebisaidi kaudu otse müüa kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid või kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid-kuivateid, peab ta võimaldama kuvamismehhanismi kaudu näidata toote edasimüüja esitatud elektroonilist märgist ja elektroonilist toote teabelehte VIII lisa sätete kohaselt ning teatama edasimüüjale, et ta on kohustatud neid näitama.

Artikkel 6

Mõõtmismeetodid

Artiklite 3 ja 4 kohaselt esitamisele kuuluva teabe saamiseks tuleb kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmis- ja arvutusmeetodeid, mille puhul võetakse arvesse tänapäeva tipptasemele vastavaid tunnustatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid, mis on sätestatud IV lisas.

Artikkel 7

Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontrollimine

Määruse (EL) 2017/1369 artikli 8 lõikes 3 osutatud turujärelevalvekontrollide tegemisel järgivad liikmesriigid IX lisas sätestatud menetlust.

Artikkel 8

Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva määruse tehnika arengut silmas pidades läbi ja esitab läbivaatamise tulemused, sealhulgas asjakohasel juhul muutmisettepaneku kavandi nõuandefoorumile hiljemalt 25. detsembril 2025.

Läbivaatamise käigus hinnatakse eelkõige järgmist:

a)

kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiatarbimise, toimimise ja keskkonnatoime parandamise võimalused;

b)

kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiatõhususe puhul kahe skaala säilitamise asjakohasus;

c)

olemasolevate meetmete tõhusus lõppkasutajate käitumisharjumuste muutmisel, et nad ostaksid energia- ja ressursitõhusamaid seadmeid ning kasutaksid energia- ja ressursitõhusamaid programme;

d)

ringmajanduse eesmärkide arvestamise võimalikkus.

Artikkel 9

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EL) nr 1061/2010 tunnistatakse kehtetuks 1. märtsist 2021.

Direktiiv 96/60/EÜ tunnistatakse kehtetuks 1. märtsist 2021.

Artikkel 10

Üleminekumeetmed

Alates 25. detsembrist 2019 kuni 28. veebruarini 2021 võib määruse (EL) nr 1061/2010 artikli 3 punkti b alusel nõutud tootekirjelduse teha trükitud tootekirjelduse asemel kättesaadavaks määruse (EL) 2017/1369 artikli 12 kohaselt loodud toodete andmebaasis. Sel juhul tagab tarnija, et edasimüüja erinõudmisel tehakse kättesaadavaks trükitud tootekirjeldus.

Alates 25. detsembrist 2019 kuni 28. veebruarini 2021 võib direktiivi 96/60/EÜ artikli 2 lõike 3 alusel nõutud tootekirjelduse teha trükitud tootekirjelduse asemel kättesaadavaks määruse (EL) 2017/1369 artikli 12 kohaselt loodud toodete andmebaasis. Sel juhul tagab tarnija, et edasimüüja erinõudmisel tehakse kättesaadavaks trükitud tootekirjeldus.

Artikkel 11

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. märtsist 2021. Artiklit 10 kohaldatakse alates 25. detsembrist 2019 ning artikli 3 lõike 1 punkte a ja b alates 1. novembrist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 198, 28.7.2017, lk 1.

(2)  Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1061/2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 47).

(3)  Komisjoni 19. septembri 1996. aasta direktiiv 96/60/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistuse puhul (EÜT L 266, 18.10.1996, lk 1).

(4)  Komisjoni teatis „Ökodisaini tööplaan aastateks 2016–2019“ (COM(2016) 773 final, 30.11.2016).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (ELT L 285, 31.10.2009, lk 10).

(6)  Komisjoni 10. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1015/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ökodisaini nõuetega (ELT L 293, 11.11.2010, lk 21).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid (ELT L 157, 9.6.2006, lk 24).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/35/EL teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 357).

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (ELT L 153, 22.5.2014, lk 62).


I LISA

Lisades kasutatud mõisted

Kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„energiatõhususindeks“ (EEI) – kaalutud energiatarbimise ja tsükli standardse energiatarbimise suhe;

2)

„programm“ – kogum eelnevalt kindlaksmääratud toiminguid, mis tarnija andmetel sobivad teatavat liiki tekstiiltoodete pesemiseks, kuivatamiseks või pidevaks pesemiseks ja kuivatamiseks;

3)

„pesemistsükkel“ – valitud programmiga kindlaksmääratud täielik pesemisprotsess, mis koosneb mitmesugustest toimingutest, sh pesemisest, loputamisest ja tsentrifuugimisest;

4)

„kuivatamistsükkel“ – nõutava programmiga kindlaks määratud täielik kuivatamisprotsess, mis koosneb eri toimingutest, sh soojendamisest ja tsentrifuugimisest;

5)

„täielik tsükkel“ – pesemis- ja kuivatamisprotsess, mis koosneb pesemis- ja kuivatamistsüklist;

6)

„katkestuseta tsükkel“ – täielik tsükkel ilma protsessi katkestamiseta ja inimese sekkumiseta üheski programmi etapis;

7)

„ruutkood“ – maatrikskood toote mudeli energiamärgisel; sellega on seotud asjaomase mudeli avalikult kättesaadav teave toodete andmebaasis;

8)

„nimitäitekogus“ – tarnija teatatud teatavat liiki kuiva pesu suurim mass kilogrammides (määratud 0,5 kg täpsusega), mida saab kodumajapidamises kasutatava pesumasina ühe pesemistsükliga või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati ühe täieliku tsükliga töödelda valitud programmi järgi, kui masin on täidetud tarnija juhiste järgi;

9)

„pesemise nimitäitekogus“ – tarnija teatatud teatavat liiki kuiva pesu suurim mass kilogrammides (määratud 0,5 kg täpsusega), mida saab kodumajapidamises kasutatava pesumasina ühe pesemistsükliga või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati ühe pesemistsükliga töödelda valitud programmi kasutades, kui masin on täidetud tarnija juhiste järgi;

10)

„kuivatamise nimitäitekogus“ – kuivade teatavat liiki riideesemete suurim mass kilogrammides, mille tarnija on teatanud 0,5 kg täpsusega ja mida saab kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivatiga töödelda ühes kuivatustsüklis vastavalt valitud programmile pärast seda, kui masin on tarnija juhiste kohaselt täidetud;

11)

„eco 40–60“ – sellise programmi nimi, mille on tarnija esitanud kui programmi, millega on sobilik pesta tavapäraselt määrdunud puuvillast pesu, mida võib pesta temperatuuril 40 °C või 60 °C koos samas pesemistsüklis, ning mille kohta on andmed energiamärgisel ja tootekirjelduses;

12)

„loputamistõhusus“ — lineaarse alküülbenseensulfonaadi (LAS) jääksisaldus (g kuiva pesu kg kohta) töödeldud pesus pärast kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsüklit (IR) või pärast kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati täielikku tsüklit (JR);

13)

„kaalutud energiatarbimine“ (EW) – kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli kaalutud keskmine energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse, pesemise poole nimitäitekoguse ja pesemise veerandi nimitäitekoguse korral;

14)

„kaalutud energiatarbimine“ (EWD) – kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli kaalutud keskmine energiatarbimine (kWh tsükli kohta), mis on arvutatud nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse keskmisena;

15)

„tsükli standardne energiatarbimine“ (SCE) – võrdluseks võetud kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati energiatarbimine (kWh tsükli kohta) kui nimitäitekoguse funktsioon;

16)

„kaalutud veetarbimine“ (WW) – kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli kaalutud keskmine veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse, pesemise poole nimitäitekoguse ja pesemise veerandi nimitäitekoguse korral;

17)

„kaalutud veetarbimine“ (WWD) – kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli kaalutud keskmine energiatarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse korral;

18)

„jääkniiskusesisaldus“ – niiskus, mis jääb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate puhul ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite pesemistsükli puhul pesemistsükli lõpuks pesusse;

19)

„lõppniiskusesisaldus“ – niiskus, mis jääb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite puhul kuivatamistsükli lõpuks pesusse;

20)

„kapikuiv“ – kuivatamistsüklis lõpliku niiskusesisalduseni 0 % kuivatatud töödeldud pesu seisund;

21)

„programmi kestus“ (tW) – ajavahemik alates valitud programmi käivitamisest (v.a kasutaja seadistatud viivitus) kuni hetkeni, mil kuvatakse programmi lõppemise tähis ja kasutaja saab pesule ligipääsu;

22)

„tsükli kestus“ (tWD) – kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati täieliku tsükli korral ajavahemik alates pesemistsükliks valitud programmi käivitamisest (v.a kasutaja seadistatud viivitus) kuni hetkeni, mil kuvatakse kuivatamistsükli lõppemise tähis ja kasutaja saab pesule ligipääsu;

23)

„väljalülitatud seisund“ – seisund, kus kodumajapidamises kasutatav pesumasin või kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati on ühendatud avalikku elektrivõrku, aga ei täida ühtegi funktsiooni; väljalülitatud seisundiks loetakse ka järgmist:

a)

seisund, milles on kuvatud üksnes märguanne, et seade on välja lülitatud;

b)

seisund, milles täidetakse ainult elektromagnetilise ühilduvuse tagamiseks vajalikke funktsioone vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/30/EL (1);

24)

„ooteseisund“ – seisund, milles kodumajapidamises kasutatav pesumasin või kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati on ühendatud avalikku elektrivõrku, ja mis võimaldab kasutada üksnes järgmisi funktsioone, mis võivad toimida määramata aja jooksul:

a)

taasaktiveerimisfunktsioon üksinda või taasaktiveerimisfunktsioon koos ainult märguandega taasaktiveerimisfunktsiooni aktiveerimise kohta ja/või

b)

võrguühenduse kaudu taasaktiveerimise funktsioon ja/või

c)

teabe või seisundi kuvamine ja/või

d)

erakorraliste meetmete tuvastamise funktsioon;

25)

„võrk“ – kindla skeemi ja ülesehitusega andmevahetustaristu, mis hõlmab teatavaid füüsilisi osi, organisatsioonilisi põhimõtteid ning sideprotseduure ja -eeskirju (sideprotokolle);

26)

„kortsuvähendusfunktsioon“ – kodumajapidamises kasutatavas pesumasinas või kodumajapidamises kasutatavas pesumasinas-kuivatis pärast programmi lõppu tehtav toiming, mille eesmärk on vältida pesu liigset kortsumist;

27)

„viitkäivitus“ – seisund, mille puhul kasutaja on määranud, et valitud programmi tsükkel algab või lõpeb teatava viivitusega;

28)

„garantii“ – jaemüüja või tarnija kohustus tarbija ees:

a)

hüvitada makstud hind, või

b)

asendada või parandada kodumajapidamises kasutatav pesumasin ja kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati või seda käidelda mis tahes viisil, kui masin ei vasta garantiiavalduses või asjakohases reklaamis esitatud kirjeldusele;

29)

„kuvamismehhanism“ – mis tahes ekraan, sh puutetundlik ekraan, või muu visualiseerimistehnoloogia, mida kasutatakse internetiteabe kuvamiseks kasutajatele;

30)

„pesaaken“ – aken, mille kaudu muutub kujutis või andmekogum kättesaadavaks muul kujutisel või andmekogumil tehtava hiireklõpsuga, hiirega üleliikumisega või puuteekraanil kujutise suurendamisega;

31)

„puutetundlik ekraan“ – puudutusele reageeriv ekraan, nt tahvelarvuti, klaviatuurita tahvelarvuti või nutitelefoni ekraan;

32)

„tekstialternatiiv“ – tekst, mis on esitatud kujutise asemel ja mis võimaldab esitada teavet muud moodi kui kujutisena, kui kuvaseadmed ei suuda kujutisi esitada, või juurdepääsetavusabina, nt kõnesünteesirakenduste sisendina.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/30/EL elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 79).


II LISA

A.   Energiatõhususe klassid

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina energiatõhususe klass ja kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatõhususe klass määratakse kindlaks tabeli 1 kohase energiatõhususindeksi (EEIW) alusel.

EEIW, kodumajapidamises kasutatava pesumasina energiatõhususindeks ja kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatõhususindeks arvutatakse IV lisa kohaselt.

Tabel 1

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiatõhususe klassid ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite pesemistsükli energiatõhususe klassid

Energiatõhususe klass

Energiatõhususindeks (EEIW)

A

EEIW ≤ 52

B

52 < EEIW ≤ 60

C

60 < EEIW ≤ 69

D

69 < EEIW ≤ 80

E

80 < EEIW ≤ 91

F

91 < EEIW ≤ 102

G

EEIW > 102

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati täieliku tsükli energiatõhususe klass määratakse kindlaks tabeli 2 kohase energiatõhususindeksi (EEIWD) alusel.

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati täieliku tsükli energiatõhususindeks (EEIWD) arvutatakse IV lisa kohaselt.

Tabel 2

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati täieliku tsükli energiatõhususe klassid

Energiatõhususe klass

Energiatõhususindeks (EEIWD)

A

EEIWD ≤ 37

B

37 < EEIWD ≤ 45

C

45 < EEIWD ≤ 55

D

55 < EEIWD ≤ 67

E

67 < EEIWD ≤ 82

F

82 < EEIWD ≤ 100

G

EEIWD > 100

B.   Tsentrifuugimistõhususe klassid

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina tsentrifuugimistõhususe klass ning kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli tsentrifuugimistõhususe klass määratakse kindlaks vastavalt jääkniiskusesisaldusele (D), nagu on sätestatud tabelis 3.

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina jääkniiskusesisaldus ja kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli jääkniiskusesisaldus (D) arvutatakse vastavalt IV lisale.

Tabel 3

Tsentrifuugimistõhususe klassid

Tsentrifuugimistõhususe klass

Jääkniiskusesisaldus (D) (%)

A

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G

D ≥ 90

C.   Õhus leviva müra klassid

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina õhus leviva müra klass ning kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli õhus leviva müra klass määratakse kindlaks vastavalt õhus leviva müra võimsusele, nagu on sätestatud tabelis 4.

Tabel 4

Õhus leviva müra klassid

Etapp

Õhus leviva müra klass

Müra (dB)

Tsentrifuugimine

A

n < 73

B

73 ≤ n < 77

C

77 ≤ n < 81

D

n ≥ 81


III LISA

A.   Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate märgis

1.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVATE PESUMASINATE MÄRGIS

1.1.   Märgis

Image 1

1.2.   Märgisel esitatakse järgmine teave:

I.

ruutkood;

II.

tarnija nimi või kaubamärk;

III.

tarnija mudelitähis;

IV.

energiatõhususe skaala A-st kuni G-ni;

V.

energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks II lisa kohaselt;

VI.

kaalutud energiatarbimine 100 tsükli kohta (kWh, ümardatud täisarvuni) vastavalt IV lisale;

VII.

nimitäitekogus (kg) programmi „eco 40–60“ kasutamisel;

VIII.

tsükli kaalutud veetarbimine liitrites, ümardatud täisarvuni, vastavalt IV lisale;

IX.

programmi „eco 40–60“ kestus nimitäitekoguse korral; esitatakse tundides ja minutites (h:min) ning ümardatakse minutiteni;

X.

kuivatamistõhususe klass, mis on määratud kindlaks II lisa punkti B kohaselt;

XI.

tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra võimsus, mida väljendatakse ühikutes dBA nulltaseme 1 pW suhtes ja mis ümardatakse täisarvuni, ning õhus leviva müra klass, mis määratakse kindlaks vastavalt II lisa punktile C;

XII.

käesoleva määruse number, mis on „2019/2014“.

2.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVATE PESUMASINATE MÄRGISE KUJUNDUS

Märgise kujundus vastab järgmisele joonisele.

Image 2

Selgitus:

a)

märgise laius on vähemalt 96 mm ja kõrgus vähemalt 192 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle mõõtude suhe jääma samaks kui eespool esitatud kirjelduses;

b)

märgise taust on 100 % valge;

c)

kasutatakse kirjatüüpe Verdana ja Calibri;

d)

märgise moodustavate elementide mõõdud ja näitajad peavad vastama kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate märgise kujundusele;

e)

neljavärvitükk (CMYK): tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must vastavalt järgmisele näidisele: 0,70,100,0: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta;

f)

märgis peab vastama kõikidele järgmistele tingimustele (numbrid viitavad eespool olevale joonisele):

Image 3

ELi logo värvid:

taust: 100,80,0,0;

tähed: 0,0,100,0;

Image 4

energialogo värv: 100,80,0,0;

Image 5

ruutkoodi värv on 100 % musta;

Image 6

tarnija nimi on kirjatüübis Verdana 9 p, paksus kirjas, 100 % musta;

Image 7

mudelitähis on kirjatüübis Verdana 9 p, tavalises kirjas, 100 % musta;

Image 8

skaala A–G kujundus on järgmine:

energiatõhususe skaala tähed on kirjatüübis Calibri 19 p, paksus kirjas, 100 % valget; tähed on joondatud keskele teljel, mis asub 4,5 mm kaugusel noolte vasakust servast;

skaala A–G noolte värvid on järgmised:

klass A: 100,0,100,0;

klass B: 70,0,100,0;

klass C: 30,0,100,0;

klass D: 0,0,100,0;

klass E: 0,30,100,0;

klass F: 0,70,100,0;

klass G: 0,100,100,0;

Image 9

sisemiste eraldusjoonte paksus on 0,5 p; eraldusjoone värv on 100 % musta;

Image 10

energiatõhususe klassi täht on kirjatüübis Calibri 33 p, paksus kirjas, 100 % valget. Energiatõhususe klassi nool ja vastav A–G skaala nool on paigutatud nii, et nende otsad on ühel joonel. Energiatõhususe klassi noolel olev täht on noole (mille värv on 100 % musta) nelinurkse osa keskel;

Image 11

100 tsükli kaalutud energiatarbimise näitaja on kirjatüübis Verdana 28 p, paksus kirjas; ühik kWh on kirjatüübis Verdana 18 p, tavalises kirjas; tähisel kasutatav number 100, mis tähistab 100 tsüklit, on kirjatüübis Verdana 14 p, tavalises kirjas. Suurus koos ühikuga on joondatud keskele ja selle värv on 100 % musta;

Image 12

piktogrammid esitatakse vastavalt märgise kujundusele ja järgmistele tingimustele:

piktogrammide joonte paksus on 1,2 p ning piktogrammide ja tekstide (numbrite ja ühikute) värv on 100 % musta;

kolme ülemise piktogrammi all paiknev tekst on kirjatüübis Verdana 16 p, paksus kirjas, ja ühikud kirjatüübis Verdana 12 p, tavalises kirjas, ning need asuvad piktogrammide all keskel;

tsentrifuugimise energiatõhususe piktogramm: tsentrifuugimise energiatõhususe skaala (A–G) paigutatakse piktogrammi alla keskele, tsentrifuugimise energiatõhususe klassi täht märgitakse kirjatüübis Verdana 16 p, paksus kirjas, ülejäänud tsentrifuugimise energiatõhususe klasse tähistavad tähed kirjutatakse kirjatüübis Verdana 10 p, tavalises kirjas;

õhus leviva müra piktogramm: kõlari kujutisele märgitakse detsibellide arv kirjatüübis Verdana 12 p, paksus kirjas, ühik dB kirjutatakse kirjatüübis Verdana 9 p, tavalises kirjas; müraklasside vahemik (A–D) paigutatakse piktogrammi alla keskele, müraklassi täht märgitakse kirjatüübis Verdana 16 p, paksus kirjas, ülejäänud müraklasse tähistavad tähed kirjutatakse kirjatüübis Verdana 10 p, tavalises kirjas;

Image 13

määruse number on kirjatüübis Verdana 6 p, tavalises kirjas, värv on 100 % musta.

B.   Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite märgis

1.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVATE PESUMASINATE-KUIVATITE MÄRGIS

1.1.   Märgis:

Image 14

1.2.   Märgisel esitatakse järgmine teave:

I.

ruutkood;

II.

tarnija nimi või kaubamärk;

III.

tarnija mudelitähis;

IV.

energiatõhususe skaala A–G täieliku tsükli korral (vasakul) ja pesemistsükli korral (paremal);

V.

täieliku tsükli energiatõhususe klass (vasakul), mis määratakse kindlaks II lisa kohaselt, ning pesemistsükli energiatõhususe klass (paremal), mis määratakse kindlaks II lisa kohaselt;

VI.

100 tsükli kaalutud energiatarbimine (kWh), ümardatud täisarvuni vastavalt IV lisale, täieliku tsükli korral (vasakul)

VII.

100 tsükli kaalutud energiatarbimine (kWh), ümardatud täisarvuni vastavalt IV lisale, pesemistsükli korral (paremal);

VIII.

nimitäitekogus täieliku tsükli korral (vasakul) ja pesemistsükli korral (paremal);

IX.

tsükli kaalutud veetarbimine (l), ümardatud täisarvuni vastavalt IV lisale, täieliku tsükli korral (vasakul) ja pesemistsükli korral (paremal);

X.

tsükli kestus nimitäitekoguse korral täieliku tsükli (vasakul) ja pesemistsükli puhul (paremal);

XI.

tsentrifuugimistõhususe klass, mis on kindlaks määratud II lisa punkti B järgi;

XII.

õhus leviva müra klass programmi „eco 40–60“ tsentrifuugimisetapil, müra võimsus ühikutes dBA nulltaseme 1 pW suhtes, ümardatud täisarvuni;

XIII.

käesoleva määruse number, mis on „2019/2014“.

2.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVATE PESUMASINATE-KUIVATITE MÄRGISE KUJUNDUS

Image 15

Selgitus:

a)

märgise laius on vähemalt 96 mm ja kõrgus vähemalt 192 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle mõõtude suhe jääma samaks kui eespool esitatud kirjelduses;

b)

märgise taust on 100 % valge;

c)

kasutatakse kirjatüüpe Verdana ja Calibri;

d)

märgise moodustavate elementide mõõdud ja näitajad peavad vastama kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite märgise kujundusele;

e)

neljavärvitükk (CMYK): tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must vastavalt järgmisele näidisele: 0,70,100,0: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta;

f)

märgis peab vastama kõikidele järgmistele tingimustele (numbrid viitavad eespool olevale joonisele):

Image 16

ELi logo värvid:

taust: 100,80,0,0;

tähed: 0,0,100,0;

Image 17

energialogo värv: 100,80,0,0;

Image 18

ruutkoodi värv on 100 % musta;

Image 19

tarnija nimi on kirjatüübis Verdana 9 p, paksus kirjas, 100 % musta;

Image 20

mudelitähis on kirjatüübis Verdana 9 p, tavalises kirjas, 100 % musta;

Image 21

skaala A–G kujundus on järgmine:

energiatõhususe skaala tähed on kirjatüübis Calibri 19 p, paksus kirjas, 100 % valget; tähed on joondatud keskele teljel, mis asub 4 mm kaugusel noolte vasakust servast;

skaala A–G noolte värvid on järgmised:

klass A: 100,0,100,0;

klass B: 70,0,100,0;

klass C: 30,0,100,0;

klass D: 0,0,100,0;

klass E: 0,30,100,0;

klass F: 0,70,100,0;

klass G: 0,100,100,0;

Image 22

sisemiste eraldusjoonte paksus on 0,5 p; eraldusjoone värv on 100 % musta;

Image 23

energiatõhususe klassi täht on kirjatüübis Calibri 26 p, paksus kirjas, 100 % valget. Energiatõhususe klassi nool ja vastav A–G skaala nool on paigutatud nii, et nende otsad on ühel joonel. Energiatõhususe klassi noolel olev täht on noole (mille värv on 100 % musta) nelinurkse osa keskel;

Image 24

100 tsükli kaalutud energiatarbimise näitaja on kirjatüübis Verdana 16 p, paksus kirjas; ühik kWh on kirjatüübis Verdana 10 p, tavalises kirjas; piktogrammil kasutatav number 100, mis tähistab 100 tsüklit, on kirjatüübis Verdana 6 p, tavalises kirjas. Suurus koos ühikuga on joondatud keskele ja selle värv on 100 % musta;

Image 25

piktogrammid esitatakse vastavalt märgise kujundusele ja järgmistele tingimustele:

piktogrammide joonte paksus on 1,2 p ning piktogrammide ja tekstide (numbrite ja ühikute) värv on 100 % musta;

piktogrammist paremal ja vasakul asuv tekst esitatakse kirjatüübis Verdana 14 p, paksus kirjas, ning ühik märgitakse kirjatüübis Verdana 10 p, tavalises kirjas;

tsentrifuugimise energiatõhususe piktogramm: tsentrifuugimise energiatõhususe skaala (A–G) paigutatakse piktogrammi alla keskele, tsentrifuugimise energiatõhususe klassi täht märgitakse kirjatüübis Verdana 16 p, paksus kirjas, ülejäänud tsentrifuugimise energiatõhususe klasse tähistavad tähed kirjutatakse kirjatüübis Verdana 10 p, tavalises kirjas;

õhus leviva müra piktogramm: kõlari kujutisele märgitakse detsibellide arv kirjatüübis Verdana 9 p, paksus kirjas, ühik dB kirjutatakse kirjatüübis Verdana 7 p, tavalises kirjas; müraklasside vahemik (A–D) paigutatakse piktogrammi alla keskele, müraklassi täht märgitakse kirjatüübis Verdana 16 p, paksus kirjas, ülejäänud müraklasse tähistavad tähed kirjutatakse kirjatüübis Verdana 10 p, tavalises kirjas;

Image 26

määruse number on kirjatüübis Verdana 6 p, tavalises kirjas, värv on 100 % musta.


IV LISA

Mõõtmismeetodid ja arvutused

Käesoleva määruse nõuete täitmiseks ja nende nõuete täitmise kontrollimiseks vajalikud mõõtmised ja arvutused tehakse vastavalt harmoneeritud standarditele, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muu usaldusväärse, täpse ja korratava, tänapäeva tasemele vastava üldtunnustatud meetodiga ja kooskõlas järgmiste sätetega.

Programmi „eco 40–60“ abil mõõdetakse ja arvutatakse kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja pesumasinate-kuivatite energiatarbimist, energiatõhususindeksit (EEIW), kõrgeimat temperatuuri, veetarbimist, jääkniiskusesisaldust, programmi kestust, pesemistõhusust, loputamistõhusust, tsentrifuugimistõhusust ja õhus levivat müra. Energiatarbimist, kõrgeimat temperatuuri, veetarbimist, jääkniiskusesisaldust, programmi kestust, pesemistõhusust ja loputamistõhusust mõõdetakse üheaegselt.

Pesemis- ja kuivatamistsükli abil mõõdetakse ja arvutatakse kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiatarbimist, energiatõhususindeksit (EEIWD), pesemisetapi kõrgeimat temperatuuri, veetarbimist, lõppniiskusesisaldust, tsükli kestust, pesemistõhusust ja loputamistõhusust. Energiatarbimist, kõrgeimat temperatuuri, veetarbimist, lõppniiskusesisaldust, tsükli kestust, pesemistõhusust ja loputamistõhusust mõõdetakse üheaegselt.

Käesolevas lisas programmi „eco 40–60“ ning pesemis- ja kuivatamistsükli näitajate mõõtmisel kasutatakse programmi „eco 40–60“ suurimat tsentrifuugimiskiirust nimitäitekoguse, poole nimitäitekoguse ja veerandi nimitäitekoguse korral.

Selliste kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate puhul, mille nimitäitekogus on kuni 3 kg, ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite puhul, mille pesemise nimitäitekogus on kuni 3 kg, mõõdetakse näitajaid programmiga „eco 40–60“ ning pesemis- ja kuivatamistsükliga ainult nimitäitekoguse korral.

Programmi „eco 40–60“ kestus (tW) pesemise nimitäitekoguse, pesemise poole nimitäitekoguse ja pesemise veerandi nimitäitekoguse korral ning pesemis- ja kuivatamistsükli kestus (tWD) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse korral esitatakse tundides ja minutites ning ümardatakse minutiteni.

Õhus leviva müra võimsust mõõdetakse ühikutes dBA nulltaseme 1 pW suhtes ja ümardatakse täisarvuni.

1.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVATE PESUMASINATE-KUIVATITE NIMITÄITEKOGUS

Pesumasinate-kuivatite nimitäitekogust mõõdetakse pesemis- ja kuivatamistsükliga.

Kui kodumajapidamises kasutataval pesumasinal-kuivatil on olemas katkestuseta tsükkel, peab pesemis- ja kuivatamistsükli nimitäitekogus olema katkestuseta tsükli nimitäitekogus.

Kui kodumajapidamises kasutataval pesumasinal-kuivatil ei ole katkestuseta tsüklit, võetakse pesemis- ja kuivatamistsükli nimitäitekoguseks kas programmi „eco 40–60“ pesemise nimitäitekogus või kapikuiva seisundit tagava kuivatamistsükli kuivatamise nimitäitekogus, olenevalt sellest, kumb on väiksem.

2.   ENERGIATÕHUSUSINDEKS

2.1.   Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite pesemistsükli energiatõhususindeks (EEIW).

EEIW arvutamiseks võrreldakse programmi „eco 40–60“ kaalutud energiatarbimist pesemise nimitäitekoguse, pesemise poole nimitäitekoguse ja pesemise veerandi nimitäitekoguse korral selle standardse energiatarbimisega.

a)

EEIW arvutatakse järgmise valemiga ja tulemus ümardatakse ühe kümnendkohani:

EEIW = (EW/SCEW) × 100

kus:

EW on kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli kaalutud energiatarbimine;

SCEW on kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine standardses tsüklis.

b)

SCEW (kWh tsükli kohta) arvutatakse järgmise valemiga ja tulemus ümardatakse kolme kümnendkohani:

SCEW = -0,0025 × c2 + 0,0846 × c + 0,3920

kus c on kodumajapidamises kasutatava pesumasina nimitäitekogus või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemise nimitäitekogus programmi „eco 40–60“ kasutamisel.

c)

EW (kWh tsükli kohta) arvutatakse järgmise valemiga ja tulemus ümardatakse kolme kümnendkohani:

Formula

kus:

EW,full on kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral (ümardatud kolme kümnendkohani);

EW,½ on kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise poole nimitäitekoguse korral (ümardatud kolme kümnendkohani);

EW,1/4 on kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise veerandi nimitäitekoguse korral (ümardatud kolme kümnendkohani);

A on kaalutegur pesemise nimitäitekoguse puhul (ümardatud kolme kümnendkohani);

B on kaalutegur pesemise poole nimitäitekoguse puhul (ümardatud kolme kümnendkohani);

C on kaalutegur pesemise veerandi nimitäitekoguse puhul (ümardatud kolme kümnendkohani).

Selliste kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate puhul, mille nimitäitekogus on kuni 3 kg ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite puhul, mille pesemise nimitäitekogus on kuni 3 kg, võetakse A võrdseks 1-ga, B ja C 0-ga.

Muude kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja pesumasinate-kuivatite puhul sõltuvad kaalutegurid nimitäitekogusest ja need arvutatakse järgmiste valemitega:

A = -0,0391 × c + 0,6918

B = -0,0109 × c + 0,3582

C = 1 - (A + B)

kus c on kodumajapidamises kasutatava pesumasina nimitäitekogus või pesumasina-kuivati pesemise nimitäitekogus.

d)

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina 100 tsükli kaalutud energiatarbimine või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati 100 pesemistsükli kaalutud energiatarbimine arvutatakse järgmise valemiga ja tulemus ümardatakse täisarvuni:

EW × 100

2.2.   Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite täieliku tsükli energiatõhususindeks (EEIWD)

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati mudeli energiatõhususindeksi EEIWD arvutamiseks võrreldakse tsükli standardse energiatarbimisega pesemis- ja kuivatamistsükli nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kaalutud energiatarbimist.

a)

EEIWD arvutatakse järgmise valemiga ja tulemus ümardatakse ühe kümnendkohani:

EEIWD = (EWD/SCEWD) × 100

kus:

EWD on kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati täieliku tsükli kaalutud energiatarbimine;

SCEWD on kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati täieliku tsükli standardne energiatarbimine.

b)

SCEWD (kWh tsükli kohta) arvutatakse järgmise valemiga ja tulemus ümardatakse kolme kümnendkohani:

SCEWD = –0,0502 × d2 + 1,1742 × d – 0,644,

kus d on kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli nimitäitekogus.

c)

Selliste kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite puhul, mille nimitäitekogus on kuni 3 kg, on EWD energiatarbimine nimitäitekoguse korral (ümardatud kolme kümnendkohani).

Muude kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite EWD (kWh tsükli kohta) arvutatakse järgmise valemiga ja tulemus ümardatakse kolme kümnendkohani:

Formula

kus:

EWD,full on kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli energiatarbimine (ümardatud kolme kümnendkohani) nimitäitekoguse korral;

EWD,½ on kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli energiatarbimine (ümardatud kolme kümnendkohani) poole nimitäitekoguse korral.

d)

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati 100 tsükli kaalutud energiatarbimine täieliku tsükli korral arvutatakse järgmise valemiga ja tulemus ümardatakse täisarvuni:

EWD × 100

3.   PESEMISTÕHUSUSE INDEKS

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate pesemistõhususe indeks (Iw) ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite pesemistsükli pesemistõhususe indeks (Jw) arvutatakse harmoneeritud standardite järgi, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muul usaldusväärsel, täpsel ja korrataval üldtunnustatud tipptaseme meetodil, ja tulemus ümardatakse kahe kümnendkohani.

4.   LOPUTAMISTÕHUSUS

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate loputamistõhusus (IR) ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite pesemistsükli loputamistõhusus (JR) arvutatakse harmoneeritud standardite järgi, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muul usaldusväärsel, täpsel ja korrataval üldtunnustatud tipptaseme meetodil, mis põhineb lineaarse alküülbenseensulfonaadi markeri (LAS) avastamisel, ja tulemus ümardatakse ühe kümnendkohani.

5.   KÕRGEIM TEMPERATUUR

Kodumajapidamises kasutatavates pesumasinates ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite pesemistsüklis pesu sees saavutatav kõrgeim temperatuur, mis püsib viis minutit, määratakse harmoneeritud standardite järgi, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muul usaldusväärsel, täpsel ja korrataval üldtunnustatud tipptaseme meetodil, ja tulemus ümardatakse täisarvuni.

6.   KAALUTUD VEETARBIMINE

(1)

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina kaalutud veetarbimine (WW) või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli kaalutud veetarbimine (WW) (liitrites) arvutatakse järgmise valemiga ja tulemus ümardatakse täisarvuni:

WW = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4),

kus:

WW,full on kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli veetarbimine liitrites (ümardatud ühe kümnendkohani) programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral;

WW,½ on kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli veetarbimine liitrites (ümardatud ühe kümnendkohani) programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise poole nimitäitekoguse korral;

WW,1/4 on kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli veetarbimine liitrites (ümardatud ühe kümnendkohani) programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise veerandi nimitäitekoguse korral;

A, B ja C on kaalutegurid, nagu on kirjeldatud punkti 2.1 alapunktis c.

(2)

Selliste kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite, mille nimitäitekogus on kuni 3 kg, kaalutud veetarbimine on veetarbimine (ümardatud täisarvuni) nimitäitekoguse korral.

Muude kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite korral arvutatakse pesemis- ja kuivatamistsükli kaalutud veetarbimine (WWD) järgmise valemiga ja tulemus ümardatakse täisarvuni:

Formula

kus:

WWD,full on kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine liitrites (ümardatud ühe kümnendkohani) nimitäitekoguse korral;

WWD,½ on kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine liitrites (ümardatud ühe kümnendkohani) poole nimitäitekoguse korral.

7.   JÄÄKNIISKUSESISALDUS

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina ja kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli puhul pesemisjärgne kaalutud jääkniiskusesisaldus (D) protsentides arvutatakse järgmiselt ja tulemus ümardatakse täisprotsentideni:

Formula

kus:

Dfull on jääkniiskusesisaldus protsentides (ümardatud ühe kümnendkohani) programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral;

D1/2 on jääkniiskusesisaldus protsentides (ümardatud ühe kümnendkohani) programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise poole nimitäitekoguse korral;

D1/4 on jääkniiskusesisaldus protsentides (ümardatud ühe kümnendkohani) programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise veerandi nimitäitekoguse korral;

A, B ja C on kaalutegurid, nagu on kirjeldatud punkti 2.1 alapunktis c.

8.   LÕPPNIISKUSESISALDUS

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati kuivatamistsükli puhul vastab kapikuiv seisund lõppniiskusesisaldusele 0 %, mille korral valitseb pesu ja ümbritseva õhu vahel temperatuuri (katsetatud temperatuuril 20 ± 2 °C) ja suhtelise õhuniiskuse (katsetatud 65 ± 5 % korral) osas termodünaamiline tasakaal.

Lõppniiskusesisaldus (tulemus ümardatakse ühe kümnendkohani) arvutatakse kooskõlas harmoneeritud standarditega, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

9.   VÄIKESE TARBIMISVÕIMSUSEGA SEISUNDID

Tarbimisvõimsust mõõdetakse väljalülitatud seisundis (Po), ooteseisundis (Psm) ja, kui on asjakohane, viitkäivituse korral (Pds). Mõõdetud näitajad esitatakse vattides ja ümardatakse kahe kümnendkohani.

Väikese tarbimisvõimsusega seisundites tehtavate mõõtmiste korral tuleb kontrollida ja märkida üles järgmised andmed:

kas teabe kuvamine on käivitatud;

kas võrguühendus on aktiveeritud.

Kui kodumajapidamises kasutataval pesumasinal või kodumajapidamises kasutataval pesumasinal-kuivatil on kortsuvähendusfunktsioon, avatakse selle toimingu katkestamiseks kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati uks või katkestatakse kõnealune toiming muul sobival viisil 15 minutit enne energiatarbimise mõõtmist.

10.   ÕHUS LEVIV MÜRA

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra võimsus programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral arvutatakse vastavalt harmoneeritud standarditele, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muu usaldusväärse, täpse ja korratava, tänapäeva tasemele vastava üldtunnustatud meetodiga ning tulemus ümardatakse täisarvuni.


V LISA

Tootekirjeldus

1.   Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad

Vastavalt artikli 3 punkti 1 alapunktile b esitab tarnija toodete andmebaasi teabe, nagu on sätestatud tabelis 5.

Toote kasutusjuhendis või muudes tootele lisatud dokumentides peab olema selgelt esitatud link asjaomasele mudelile andmebaasis inimesele loetavas vormis URLina (Uniform Resource Locator), ruutkoodina või toote registreerimisnumbrina.

Tabel 5

Toote teabelehe sisu, korraldus ja vorm

Tarnija nimi või kaubamärk:

Tarnija aadress  (2) :

Mudelitähis:

Toote üldnäitajad:

Näitaja

Väärtus

Näitaja

Väärtus

Nimitäitekogus (1) (kg)

x,x

Mõõtmed (cm)

Kõrgus

x

Laius

x

Sügavus

x

EEIW  (1)

x,x

Energiatõhususe klass (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Pesemistõhususe indeks (1)

x,xx

Loputamistõhusus (g/kg) (1)

x,x

Energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmiga „eco 40–60“. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist.

x,xxx

Veetarbimine (l tsükli kohta) programmiga „eco 40–60“. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.

x

Kõrgeim temperatuur töödeldavas pesus (1) (°C)

Nimitäitekogus

x

Jääkniiskusesisaldus (1) (%)

Nimitäitekogus

x

Pool

x

Pool

x

Veerand

x

Veerand

x

Tsentrifuugimiskiirus (1) (p/min)

Nimitäitekogus

x

Tsentrifuugimistõhususe klass (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Pool

x

Veerand

x

Programmi kestus (1) (h:min)

Nimitäitekogus

x:xx

Tüüp

[sisseehitatud/eraldiseisev]

Pool

x:xx

Veerand

x:xx

Õhus leviv müra tsentrifuugimisfaasis (1) (dBA, nulltaseme 1 pW suhtes)

x

Õhus leviva müra klass (1) (tsentrifuugimisfaasis)

[A/B/C/D] (3)

Väljalülitatud seisund (W)

x,xx

Ooteseisund (W)

x,xx

Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)

x,xx

Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)

x,xx

Tarnija pakutava garantii miinimumkestus  (2):

See toode on ette nähtud hõbedaioonide vabastamiseks pesemistsüklis

[JAH/EI]

 

Lisateave:

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2023 (1) II lisa punkti 9 kohane teave (2):

2.   Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid

Vastavalt artikli 3 punkti 1 alapunktile b esitab tarnija toodete andmebaasi teabe, nagu on sätestatud tabelis 6.

Toote kasutusjuhendis või muudes tootele lisatud dokumentides peab olema selgelt esitatud link asjaomasele mudelile andmebaasis inimesele loetavas vormis URLina (Uniform Resource Locator), ruutkoodina või toote registreerimisnumbrina.

Tabel 6

Toote teabelehe sisu, korraldus ja vorm

Tarnija nimi või kaubamärk:

Tarnija aadress  (6) :

Mudelitähis:

Toote üldnäitajad:

Näitaja

Väärtus

Näitaja

Väärtus

Nimitäitekogus (kg)

Nimitäitekogus (5)

x,x

Mõõtmed (cm)

Kõrgus

x

Pesemise nimitäitekogus (4)

x,x

Laius

x

Sügavus

x

Energiatõhususindeks

EEIW  (4)

x,x

Energiatõhususe klass

EEIW  (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

EEIWD  (5)

x,x

EEIWD  (5)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Pesemistõhususe indeks

IW  (4)

x,xx

Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu kohta)

IR  (4)

x,x

JW  (5)

x,xx

JR  (5)

x,x

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine (kWh kg ja tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist.

x,xxx

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli energiatarbimine (kWh kg ja tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist.

x,xxx

Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.

x

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.

x

Kõrgeim temperatuur töödeldavas pesus (°C) (4)

Pesemise nimitäitekogus

x

Jääkniiskusesisaldus (%) (4)

Pesemise nimitäitekogus

x

Pool

x

Pool

x

Veerand

x

Veerand

x

Tsentrifuugimiskiirus (4) (p/min)

Pesemise nimitäitekogus

x

Tsentrifuugimistõhususe klass (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Pool

x

Veerand

x

Programmi „eco 40–60“ kestus (h: min)

Pesemise nimitäitekogus

x:xx

Pesemise-ja kuivatamistsükli kestus (h: min)

Nimitäitekogus

x:xx

Pool

x:xx

Pool

x:xx

Veerand

x:xx

Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral pesemistsükli tsentrifuugimisetapil õhus leviv müra (dBA nulltaseme 1 pW suhtes);

x

Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra klass;

[A/B/C/D] (7)

Tüüp

[sisseehitatud/eraldiseisev]

 

Väljalülitatud seisund (W)

x,xx

Ooteseisund (W)

x,xx

Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)

x,xx

Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)

x,xx

Tarnija pakutava garantii miinimumkestus  (6):

See toode on ette nähtud hõbedaioonide vabastamiseks pesemistsüklis

[JAH/EI]

 

Lisateave:

link tootja veebisaidile, kus on esitatud määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave (5):


(1)  Programmi „eco 40–60“ korral.

(2)  Nende elementide muudatusi ei käsitata määruse (EL) 2017/1369 artikli 4 lõike 4 kohaldamisel asjakohastena.

(3)  Kui toodete andmebaas tekitab selle lahtri lõpliku sisu automaatselt, ei pea tarnija neid andmeid sisestama.

(1)  Komisjoni 1. oktoobri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2023, millega kehtestatakse kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ, muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1275/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1015/2010 (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 285).

(4)  Programmi „eco 40–60“ kasutamisel.

(5)  Pesemis- ja kuivatamistsükli korral.

(6)  Nende elementide muudatusi ei käsitata määruse (EL) 2017/1369 artikli 4 lõike 4 kohaldamisel asjakohastena.

(7)  Kui toodete andmebaas tekitab selle lahtri lõpliku sisu automaatselt, ei pea tarnija neid andmeid sisestama.


VI LISA

Tehniline dokumentatsioon

1.   

Artikli 3 lõike 1 punktis d osutatud tehniline dokumentatsioon kodumajapidamises kasutatava pesumasina kohta sisaldab järgmist:

a)

V lisa punktis 1 esitatud teave;

b)

tabelis 7 esitatud teave; neid väärtusi käsitatakse IX lisas sätestatud kontrollimise puhul esitatud väärtustena;

Tabel 7

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate tehnilisse dokumentatsiooni lisatav teave

NÄITAJA

MÕÕTÜHIK

VÄÄRTUS

Nimitäitekogus programmi „eco 40–60“ kasutamisel 0,5 kg täpsusega (c)

kg

X,X

Programmi „eco 40–60“ energiatarbimine nimitäitekoguse korral (EW,full)

kWh/tsükkel

X,XXX

Programmi „eco 40–60“ energiatarbimine poole nimitäitekoguse korral (EW,½)

kWh/tsükkel

X,XXX

Programmi „eco 40–60“ energiatarbimine veerandi nimitäitekoguse korral (EW,1/4)

kWh/tsükkel

X,XXX

Programmi „eco 40–60“ kaalutud energiatarbimine (EW)

kWh/tsükkel

X,XXX

Programmi „Eco 40–60“ standardne energiatarbimine (SCEW)

kWh/tsükkel

X,XXX

Energiatõhususindeks (EEIW)

X,X

Programmi „eco 40–60“ veetarbimine nimitäitekoguse korral (WW,full)

l/tsükkel

X,X

Programmi „eco 40–60“ veetarbimine poole nimitäitekoguse korral (WW,½)

l/tsükkel

X,X

Programmi „eco 40–60“ veetarbimine veerandi nimitäitekoguse korral (WW,1/4)

l/tsükkel

X,X

Kaalutud veetarbimine (WW)

l/tsükkel

X

Programmi „Eco 40–60“ pesemistõhususe indeks nimitäitekoguse korral (Iw)

X,XX

Programmi „Eco 40–60“ pesemistõhususe indeks poole nimitäitekoguse korral (Iw)

X,XX

Programmi „Eco 40–60“ pesemistõhususe indeks veerandi nimitäitekoguse korral (Iw)

X,XX

Programmi „Eco 40–60“ loputamistõhusus nimitäitekoguse korral (IR)

g/kg

X,X

Programmi „Eco 40–60“ loputamistõhusus poole nimitäitekoguse korral (IR)

g/kg

X,X

Programmi „Eco 40–60“ loputamistõhusus veerandi nimitäitekoguse korral (IR)

g/kg

X,X

Programmi „Eco 40–60“ kestus nimitäitekoguse korral (tw)

h:min

X:XX

Programmi „Eco 40–60“ kestus poole nimitäitekoguse korral (tw)

h:min

X:XX

Programmi „Eco 40–60“ kestus veerandi nimitäitekoguse korral (tw)

h:min

X:XX

Programmiga „eco 40–60“ vähemalt viieks minutiks saavutatav temperatuur pesu sees nimitäitekoguse korral (T)

°C

X

Programmiga „eco 40–60“ vähemalt viieks minutiks saavutatav temperatuur pesu sees poole nimitäitekoguse korral (T)

°C

X

Programmiga „eco 40–60“ vähemalt viieks minutiks saavutatav temperatuur pesu sees veerandi nimitäitekoguse korral (T)

°C

X

Programmi „eco 40–60“ tsentrifuugimiskiirus nimitäitekoguse korral (S)

p/min

X

Programmi „eco 40–60“ tsentrifuugimiskiirus poole nimitäitekoguse korral (S)

p/min

X

Programmi „eco 40–60“ tsentrifuugimiskiirus veerandi nimitäitekoguse korral (S)

p/min

X

Programmi „eco 40–60“ jääkniiskusesisaldus nimitäitekoguse korral (Dfull)

%

X

Programmi „eco 40–60“ jääkniiskusesisaldus poole nimitäitekoguse korral (D1/2)

%

X

Programmi „eco 40–60“ jääkniiskusesisaldus veerandi nimitäitekoguse korral (D1/4)

%

X

Kaalutud jääkniiskusesisaldus (D)

%

X

Õhus leviv müra programmi „eco 40–60“ ajal (tsentrifuugimisfaasis)

dBA nulltaseme 1 pW suhtes

X

Elektritarbimine väljalülitatud seisundis (Po)

W

X,XX

Elektritarbimine ooteseisundis (Psm)

W

X,XX

Kas ooteseisundis kuvatakse teavet?

Jah/ei

Energiatarbimine ooteseisundis (Psm) võrguühendusega ooteseisundi korral (kui see on asjakohane)

W

X,XX

Energiatarbimine viitkäivituse korral (Pds) (kui see on asjakohane)

W

X,XX

c)

vajaduse korral viited kohaldatud harmoneeritud standarditele;

d)

vajaduse korral muud kasutatud tehnilised standardid ja andmed;

e)

IV lisa kohaselt tehtud arvutused ja arvutuste tulemused;

f)

kõikide muude võrdväärsete mudelite loetelu, sh mudelitähis.

2.   

Artikli 3 lõike 1 punktis d osutatud tehniline dokumentatsioon kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati kohta sisaldab järgmist:

a)

V lisa punktis 2 esitatud teave;

b)

tabelis 8 esitatud teave; neid väärtusi käsitatakse IX lisas sätestatud kontrollimise puhul esitatud väärtustena;

Tabel 8

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite tehnilisse dokumentatsiooni lisatav teave

NÄITAJA

MÕÕTÜHIK

VÄÄRTUS

Nimitäitekogus pesemistsükli puhul 0,5 kg täpsusega (c)

kg

X,X

Nimitäitekogus pesemis- ja kuivatamistsükli korral 0,5 kg täpsusega (d)

kg

X,X

Programmi „eco 40–60“ energiatarbimine pesemise nimitäitekoguse korral (EW,full)

kWh/tsükkel

X,XXX

Programmi „eco 40–60“ energiatarbimine pesemise poole nimitäitekoguse korral (EW,½)

kWh/tsükkel

X,XXX

Programmi „eco 40–60“ energiatarbimine pesemise veerandi nimitäitekoguse korral (EW,1/4)

kWh/tsükkel

X,XXX

Programmi „eco 40–60“ kaalutud energiatarbimine (EW)

kWh/tsükkel

X,XXX

Programmi „Eco 40–60“ standardne energiatarbimine (SCEW)

kWh/tsükkel

X,XXX

Pesemistsükli energiatõhususindeks (EEIW)

X,X

Pesemis- ja kuivatamistsükli energiatarbimine nimitäitekoguse korral (EWD,full)

kWh/tsükkel

X,XXX

Pesemis- ja kuivatamistsükli energiatarbimine poole nimitäitekoguse korral (EWD,½)

kWh/tsükkel

X,XXX

Pesemis- ja kuivatamistsükli kaalutud energiatarbimine (EWD)

kWh/tsükkel

X,XXX

Pesemis- ja kuivatamistsükli standardne energiatarbimine ((SCEWD)

kWh/tsükkel

X,XXX

Pesemis- ja kuivatamistsükli energiatõhususindeks (EEIWD)

X,X

Programmi „eco 40–60“ veetarbimine pesemise nimitäitekoguse korral (WW,full)

l/tsükkel

X,X

Programmi „eco 40–60“ veetarbimine pesemise poole nimitäitekoguse korral (WW,½)

l/tsükkel

X,X

Programmi „eco 40–60“ veetarbimine pesemise veerandi nimitäitekoguse korral (WW,1/4)

l/tsükkel

X,X

Pesemistsükli kaalutud veetarbimine (WW)

l/tsükkel

X

Pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine nimitäitekoguse korral (WWD,full)

l/tsükkel

X,X

Pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine poole nimitäitekoguse korral (WWD,½)

l/tsükkel

X,X

Pesemis- ja kuivatamistsükli kaalutud veetarbimine (WWD)

l/tsükkel

X

Programmi „Eco 40–60“ pesemistõhususe indeks pesemise nimitäitekoguse korral (Iw)

X,XX

Programmi „Eco 40–60“ pesemistõhususe indeks pesemise poole nimitäitekoguse korral (Iw)

X,XX

Programmi „Eco 40–60“ pesemistõhususe indeks pesemise veerandi nimitäitekoguse korral (Iw)

X,XX

Pesemis- ja kuivatamistsükli pesemistõhususe indeks nimitäitekoguse korral (Jw)

X,XX

Pesemis- ja kuivatamistsükli pesemistõhususe indeks poole nimitäitekoguse korral (Jw)

X,XX

Programmi „Eco 40–60“ loputamistõhusus pesemise nimitäitekoguse korral (IR)

g/kg

X,X

Programmi „Eco 40–60“ loputamistõhusus pesemise poole nimitäitekoguse korral (IR)

g/kg

X,X

Programmi „Eco 40–60“ loputamistõhusus pesemise veerandi nimitäitekoguse korral (IR)

g/kg

X,X

Pesemis- ja kuivatamistsükli loputamistõhusus nimitäitekoguse korral (JR)

g/kg

X,X

Pesemis- ja kuivatamistsükli loputamistõhusus poole nimitäitekoguse korral (JR)

g/kg

X,X

Programmi „Eco 40–60“ kestus pesemise nimitäitekoguse korral (tw)

h:min

X:XX

Programmi „Eco 40–60“ kestus pesemise poole nimitäitekoguse korral (tw)

h:min

X:XX

Programmi „Eco 40–60“ kestus pesemise veerandi nimitäitekoguse korral (tw)

h:min

X:XX

Tsükli kestus pesemis- ja kuivatamistsükli ja nimitäitekoguse korral (tWD)

h:min

X:XX

Tsükli kestus pesemis- ja kuivatamistsükli ja poole nimitäitekoguse korral (tWD)

h:min

X:XX

Programmiga „eco 40–60“ vähemalt viieks minutiks saavutatav temperatuur pesu sees pesemise nimitäitekoguse korral (T)

°C

X

Programmiga „eco 40–60“ vähemalt viieks minutiks saavutatav temperatuur pesu sees pesemise poole nimitäitekoguse korral (T)

°C

X

Programmiga „eco 40–60“ vähemalt viieks minutiks saavutatav temperatuur pesu sees pesemise veerandi nimitäitekoguse korral (T)

°C

X

Pesemis- ja kuivatamistsükli ajal pesemistsüklis vähemalt viieks minutiks saavutatav temperatuur pesu sees nimitäitekoguse korral (T)

°C

X

Pesemis- ja kuivatamistsükli ajal pesemistsüklis vähemalt viieks minutiks saavutatav temperatuur pesu sees poole nimitäitekoguse korral (T)

°C

X

Programmi „eco 40–60“ tsentrifuugimiskiirus tsentrifuugimisfaasis pesemise nimitäitekoguse korral (S)

p/min

X

Programmi „eco 40–60“ tsentrifuugimiskiirus tsentrifuugimisfaasis pesemise poole nimitäitekoguse korral (S)

p/min

X

Programmi „eco 40–60“ tsentrifuugimiskiirus tsentrifuugimisfaasis pesemise veerandi nimitäitekoguse korral (S)

p/min

X

Programmi „eco 40–60“ jääkniiskusesisaldus pesemise nimitäitekoguse korral (Dfull)

%

X

Programmi „eco 40–60“ jääkniiskusesisaldus pesemise poole nimitäitekoguse korral (D1/2)

%

X

Programmi „eco 40–60“ jääkniiskusesisaldus pesemise veerandi nimitäitekoguse korral (D1/4)

%

X

Kaalutud pesemisjärgne jääkniiskusesisaldus (D)

%

X

Lõppniiskusesisaldus pärast kuivatamist

%

X,X

Õhus leviv müra programmi „eco 40–60“ ajal (tsentrifuugimisfaasis)

dBA nulltaseme 1 pW suhtes

X

Elektritarbimine väljalülitatud seisundis (Po)

W

X,XX

Elektritarbimine ooteseisundis (Psm)

W

X,XX

Kas ooteseisundis kuvatakse teavet?

Jah/ei

Energiatarbimine ooteseisundis (Psm) võrguühendusega ooteseisundi korral (kui see on asjakohane)

W

X,XX

Energiatarbimine viitkäivituse korral (Pds) (kui see on asjakohane)

W

X,XX

c)

vajaduse korral viited kohaldatud harmoneeritud standarditele;

d)

vajaduse korral muud kasutatud tehnilised standardid ja andmed;

e)

IV lisa kohaselt tehtud arvutused ja arvutuste tulemused;

f)

kõikide võrdväärsete mudelite loetelu mudelitähistega.

3.   

Kui kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati konkreetse mudeli tehnilises dokumentatsioonis sisalduv teave on saadud ühe või mõlema järgmise meetodiga:

mudeli põhjal, millel on esitamisele kuuluva tehnilise teabe seisukohast olulised samad tehnilised omadused, kuid mille on tootnud muu tarnija,

kavandi järgi tehtud arvutustega või sama või teise tarnija teise mudeli alusel ekstrapoleerimise teel,

sisaldavad tehnilised dokumendid sellise arvutuse üksikasju, tootja tehtud hindamist arvutuse täpsuse kontrollimiseks ja vajaduse korral ka kinnitust eri tootjate mudelite samasuse kohta.


VII LISA

Teave, mis tuleb esitada visuaalsetes reklaamides, tehnilistes reklaammaterjalides ning kaugmüügi ja telefonimüügi puhul (välja arvatud kaugmüük interneti teel)

1.   

Et tagada vastavus artikli 3 lõike 1 punktis e ja artikli 4 punktis c sätestatud nõuetele, tuleb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate või kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite visuaalses reklaamis näidata märgisel esitatud energiatõhususe klass ja energiatõhususe skaala vastavalt käesoleva lisa punktile 4.

2.   

Et tagada vastavus artikli 3 lõike 1 punktis f ja artikli 4 punktis d sätestatud nõuetele, tuleb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate või kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite tehnilises reklaammaterjalis või muus reklaammaterjalis näidata märgisel esitatud energiatõhususe klass ja energiatõhususe skaala vastavalt käesoleva lisa punktile 4.

3.   

Kõigis kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate või kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite trükitud kaugmüügimaterjalides tuleb näidata märgisel esitatud energiatõhususe klass ja energiatõhususe skaala vastavalt käesoleva lisa punktile 4.

4.   

Energiatõhususe klass ja energiatõhususe skaala esitatakse vastavalt joonisele 1 järgmiselt:

a)

kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate korral: noolega, millel on kujutatud energiatõhususe klassile vastav täht, mis on 100 % valge, kirjatüübis Calibri ja vähemalt hinnaga sama suures kirjas, kui hind on märgitud;

b)

kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite korral: noolega, millel on kujutatud täieliku tsükli energiatõhususe klassile vastav täht, mis on 100 % valge, kirjatüübis Calibri ja vähemalt hinnaga sama suures kirjas, kui hind on märgitud;

c)

noole värvina kasutatakse energiatõhususe klassile vastavat värvi,

d)

energiatõhususe skaala näidatakse 100 % mustaga ja

e)

suurus peab olema selline, et nool oleks selgelt nähtav ja arusaadav. Energiatõhususe klassile vastav täht peab paiknema noole täisnurkse osa keskel ning noole ümber ja energiatõhususe klassi tähistava tähe ümber peab olema 100 % must ääris paksusega 0,5 p.

Erandjuhul, kui visuaalne reklaam, tehnilised reklaammaterjalid ja trükiste alusel toimuva kaugmüügi materjalid on trükitud ühevärviliselt, võib sellises visuaalses reklaamis ning sellistes tehnilistes reklaammaterjalides ja kaugmüügi trükimaterjalides esitada noole ühevärviliselt.

Joonis 1.

Mitmevärviline/ühevärviline vasak-/paremnool, millele on märgitud energiatõhususe skaala

Image 27

5.   

Telefoni teel toimuva kaugmüügi korral tuleb kliendile eraldi teada anda märgisel olev toote energiatõhususe klass ja kasutatav energiatõhususe skaala, ning see, et tarbijal on juurdepääs täielikule märgisele ja toote teabelehele kas toodete andmebaasi veebisaidi kaudu või trükitud koopia tellimise teel.

6.   

Kõigil punktides 1–3 ja 5 nimetatud juhtudel peab tarbijal olema võimalus saada taotluse korral trükitud märgise koopia ja toote teabeleht.


VIII LISA

Teave, mis tuleb esitada, kui seadet pakutakse kaugmüügiks interneti kaudu

1.   

Tarnijate poolt artikli 3 lõike 1 punkti g kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane märgis tuleb kuvada kuvamismehhanismil toote hinna lähedal. Märgis peab olema sellise suurusega, mis tagab selle hea nähtavuse ja loetavuse, ning see peab olema IV lisas esitatud mõõtudega proportsionaalne. Märgise võib esitada pesaakna kaudu, mille puhul peab märgisele juurdepääsuks kasutatav kujutis olema kooskõlas käesoleva lisa punktis 2 sätestatud nõuetega. Pesastatult kuvamise korral peab märgis ekraanile ilmuma pärast esimest kujutisel tehtud hiireklõpsu, hiirega üleliikumist või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suurendamist.

2.   

Kujutis, mille kaudu pääseb pesaaknas joonisel 2 kujutatud märgise juurde, peab olema järgmine:

a)

kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate korral: kujutis on nool, mis on toote märgisel esitatud energiaklassiga sama värvi,

b)

kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite korral: kujutis on nool, mis on toote märgisel esitatud täieliku tsükli energiatõhususe klassiga sama värvi;

c)

sellel on kujutatud energiatõhususe klassile vastav täht, mis on 100 % valge, kirjatüübis Calibri, paksus kirjas ja vähemalt hinnaga sama suures kirjas, kui hind on märgitud,

d)

kasutatav energiatõhususe skaala näidatakse 100 % mustaga ning

e)

kujutis on ühes kahest allpool toodud vormingust ning selle suurus peab olema selline, et nool oleks selgelt nähtav ja loetav. Energiatõhususe klassile vastav täht peab paiknema noole täisnurkse osa keskel ning noole ümber ja energiatõhususe klassi tähistava tähe ümber peab olema hästinähtav 100 % must ääris:

Joonis 2.

Näidis värvilise vasak-/paremnoolega, millel on näidatud energiatõhususe skaala

Image 28

3.   

Pesaakna korral tuleb esitada märgise kujutis järgmises järjekorras:

a)

käesoleva lisa punktis 2 osutatud kujutised esitatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal;

b)

kujutised viivad lingi kaudu märgisele, mis on esitatud III lisas;

c)

märgis ilmub pärast hiireklõpsu, hiirega üleliikumist või puuteekraanil kujutise suurendamist;

d)

märgis kuvatakse hüpikaknas, uuel vahelehel, uuel lehel või aknas kuvataval teisel aknal;

e)

märgise suurendamiseks puuteekraanil kasutatakse asjaomaseid puuteekraanil kasutatavaid käsklusi;

f)

märgise kuvamine lõpeb pärast sulgemiskäsklust või muud tavapärast sulgemisvõtet;

g)

graafilise kujutise tekstialternatiivis, mis kuvatakse juhul, kui märgist ei ole võimalik kuvada, esitatakse toote energiatõhususe klass(id) hinnaga sama tähesuurusega kirjas.

4.   

Tarnijate poolt artikli 3 lõike 1 punkti h kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane elektrooniline toote teabeleht kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal. Tootekirjeldus peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav. Toote teabelehe võib esitada pesaakna kaudu või viitega toodete andmebaasile; viimasel juhul tuleb toote teabelehe juurde viival lingil märkida selgelt ja loetavalt „Toote teabeleht“. Kui kasutatakse pesaakent, kuvatakse toote teabeleht esimese hiireklõpsu, hiirega üleliikumise või puuteekraanil lingi suurendamisega.


IX LISA

Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontrollimine

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimisel lubatud hälbed on asjakohased ainult seoses liikmesriigi ametiasutuste mõõdetud näitajate kontrollimisega ning tarnija ei tohi neid kasutada tehnilistes dokumentides esitatud näitajate lubatud hälvetena. Märgisel ja toote teabelehel esitatud väärtused ja klassid ei tohi olla tarnija seisukohast paremad kui tehnilises dokumentatsioonis esitatud andmed.

Kui mudel on projekteeritud kindlaks tegema, et temaga tehakse katseid (nt katsetingimuste või -tsükli äratundmise kaudu), ja sellele reageerima katseaegse toimimise automaatse muutmisega, et saavutada paremad tulemused mõne käesolevas määruses nimetatud näitaja või tehnilistes dokumentides või mõnes esitatud dokumendis kirjeldatud näitaja osas, ei loeta mudelit ega ühtki võrdväärset mudelit nõuetele vastavaks.

Kui liikmesriigi ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele, järgivad nad järgmist menetlust.

1.

Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist.

2.

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmistel juhtudel:

a)

kui määruse (EL) 2017/1369 artikli 3 lõike 3 kohases tehnilises dokumentatsioonis esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tarnija seisukohast paremad kui vastavad väärtused katsetulemustes; ning

b)

kui märgisel ja toote teabelehel märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast paremad kui esitatud väärtused ning kui märgitud energiatõhususe klass, õhus leviva müra klass ega tsentrifuugimistõhususe klass ei ole tarnija seisukohast paremad kui esitatud väärtuste alusel määratud klassid, ja

c)

kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad mudeli eksemplari, jäävad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katsetamise käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 9 esitatud vastavate kontrollimisel lubatud hälvete piiresse.

3.

Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemusi ei saavutata, käsitatakse seda mudelit ja kõiki võrdväärseid mudeleid käesoleva määruse nõuetele mittevastavana.

4.

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valivad liikmesriikide ametiasutused katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm täiendavat eksemplari ühe või mitme võrdväärse mudeli hulgast.

5.

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 9 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6.

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, käsitatakse seda mudelit ja kõiki võrdväärseid mudeleid käesoleva määruse nõuetele mittevastavana.

7.

Kui punktide 3 ja 6 kohaselt on tehtud otsus selle kohta, et mudel ei vasta nõuetele, esitavad liikmesriigi ametiasutused teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile viivitamata kogu asjakohase teabe.

Liikmesriigi ametiasutused kasutavad IV lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid.

Liikmesriikide ametiasutused kasutavad üksnes tabeli 9 kohaseid kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda käesolevas lisas osutatud nõuete puhul. Tabelis 9 esitatud näitajate puhul ei tohi kasutada muid lubatud hälbeid, nt harmoneeritud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ettenähtud lubatud hälbeid.

Tabel 9.

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitaja

Kontrollimisel lubatud hälbed

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Määratud väärtused (*1) ei tohi olla suuruste EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full ja EWD,½, vastavatest esitatud väärtustest üle 10 % suuremad.

Kaalutud energiatarbimine (EW ja EWD)

Määratud väärtused (*1) ei tohi olla suuruste EW ja EWD vastavatest esitatud väärtustest üle 10 % suuremad.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Määratud väärtused (*1) ei tohi olla suuruste WW,full, WW,½, WW,1/4, WWD,full ja WWD,½, vastavatest esitatud väärtustest üle 10 % suuremad.

Kaalutud veetarbimine (WW ja WWD)

Määratud väärtused (*1) ei tohi olla suuruste WW ja WWD vastavatest esitatud väärtustest üle 10 % suuremad.

Pesemistõhususe indeks (IW ja JW)

Määratud väärtused (*1) ei tohi olla suuruste IW ja Jw vastavatest esitatud väärtusest üle 8 % väiksem.

Loputamistõhusus (IR ja JR)

Määratud väärtused (*1) ei tohi olla suuruste IR ja JR vastavatest esitatud väärtustest üle 1,0 g/kg suuremad.

Programmi või tsükli kestus

Programmi või tsükli kestuse määratud väärtus (*1) ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % või üle 10 minuti suurem, olenevalt sellest, kumb väärtus on väiksem.

Kõrgeim temperatuur pesu sees (T)

Määratud väärtus (*1) ei tohi olla T esitatud väärtusest üle 5 K väiksem ega üle 5 K suurem.

Dfull, D½, D1/4

Määratud väärtus (*1) ei tohi olla suuruste Dfull, D½ ja D1/4 vastavatest esitatud väärtustest üle 10 % suuremad.

Pesemisjärgne jääkniiskusesisaldus (D)

D määratud väärtus (*1) ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Lõppniiskusesisaldus pärast kuivatamist

Määratud väärtus (*1) ei tohi ületada 3,0 %.

Tsentrifuugimiskiirus (S)

Määratud väärtus (*1) ei tohi olla suuruse S esitatud väärtusest üle 10 % väiksem.

Tarbimisvõimsus väljalülitatud seisundis (Po)

Tarbimisvõimsus Po määratud väärtus (*1) ei tohi olla esitatud väärtusest üle 0,10 W suurem.

Tarbimisvõimsus ooteseisundis (Psm)

Tarbimisvõimsuse määratud väärtus (*1) Psm ei tohi ületada esitatud väärtust rohkem kui 10 %, kui esitatud väärtus on üle 1,00 W, ja rohkem kui 0,10 W, kui esitatud väärtus on kuni 1,00 W.

Tarbimisvõimsus viitkäivituse korral (Pds)

Tarbimisvõimsuse määratud väärtus (*1) Pds ei tohi ületada esitatud väärtust rohkem kui 10 %, kui esitatud väärtus on üle 1,00 W, ja rohkem kui 0,10 W, kui esitatud väärtus on kuni 1,00 W.

Õhus leviv müra

Määratud väärtus (*1) ei tohi olla esitatud väärtusest üle 2 dB (nulltaseme 1 pW suhtes) suurem.


(*1)  Punkti 4 kohaselt katsetatud kolme täiendava eksemplari puhul on määratud väärtus nende kolme täiendava eksemplari määratud väärtuste aritmeetiline keskmine.


X LISA

Kodumajapidamises kasutatavad mitme trumliga pesumasinad ja kodumajapidamises kasutatavad mitme trumliga pesumasinad-kuivatid

II ja III lisa sätteid kohaldatakse kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina iga sellise trumli suhtes, mille nimitäitekogus on vähemalt 2 kg, ja kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina-kuivati iga sellise trumli suhtes, mille nimitäitekogus on vähemalt 2 kg, ning iga trumli puhul kasutatakse IV lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid.

II ja III lisa sätteid kohaldatakse iga trumli suhtes eraldi, välja arvatud juhul, kui trumlid on ühte kesta kokku ehitatud ja töötavad programmis „eco 40–60“ või pesemis- ja kuivatamistsüklis üksnes üheaegselt. Viimasel juhul kohaldatakse neid sätteid kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina või kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina-kuivati suhtes järgmiselt:

a)

pesemise nimitäitekogus on kõikide trumlite pesemise nimitäitekoguste summa; kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina-kuivati nimitäitekogus on kõikide trumlite nimitäitekoguste summa;

b)

kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina ja kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina-kuivati energia- või veetarbimine on kõikide trumlite energia- või veetarbimiste summa;

c)

kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina ja kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina-kuivati täieliku tsükli energia- või veetarbimine on kõikide trumlite energia- või veetarbimiste summa;

d)

energiatõhususindeks (EEIW) arvutatakse pesemise nimitäitekoguse ja energiatarbimise alusel; kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina-kuivati energiatõhususindeks (EEIWD) arvutatakse nimitäitekoguse ja energiatarbimise alusel;

e)

kestus on iga trumli pikima programmi „eco 40–60“ või pesemis- ja kuivatamistsükli kestus;

f)

pesemisjärgne jääkniiskusesisaldus arvutatakse kõikide trumlite kaalutud keskmisena, kasutades iga trumli nimitäitekogust;

g)

kodumajapidamises kasutatavate mitme trumliga pesumasinate-kuivatite puhul mõõdetakse kuivatamisjärgset lõppniiskusesisaldust eraldi iga trumli kohta;

h)

mõõtmised väikese võimsustarbega seisundite ja õhus leviva müra kohta ning õhus leviva müra klass kehtivad kogu kodumajapidamises kasutatava pesumasina suhtes.

Tootekirjeldus ja tehniline dokumentatsioon sisaldavad ning tutvustavad ühiselt vastavalt V ja VI lisa kohast teavet kõigi trumlite kohta, mille suhtes käesoleva lisa sätteid kohaldatakse.

VII ja VIII lisa sätteid kohaldatakse iga trumli puhul, mille suhtes käesoleva lisa sätteid kohaldatakse.

IX lisa kohast kontrollimist kohaldatakse kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina ja kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina-kuivati suhtes tervikuna koos kontrollimisel lubatud hälvetega, mida kohaldatakse iga käesoleva lisa kohaselt määratud näitaja suhtes.


Top