Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0075

Komisjoni direktiiv 2002/75/EÜ, 2. september 2002, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/98/EÜ laevavarustuse kohtaEMPs kohaldatav tekst.

OJ L 254, 23.9.2002, p. 1–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 009 P. 211 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 009 P. 211 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 12 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; kehtetuks tunnistatud 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/75/oj

32002L0075Euroopa Liidu Teataja L 254 , 23/09/2002 Lk 0001 - 0046


Komisjoni direktiiv 2002/75/EÜ,

2. september 2002,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/98/EÜ laevavarustuse kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 80 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/98/EÜ laevavarustuse kohta, [1] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2001/53/EÜ, [2] eriti selle artikli 17 esimest ja teist taanet,

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu direktiivi 96/98/EÜ kohaldamisel tähendavad rahvusvahelised konventsioonid, sealhulgas 1974. aasta SOLASe konventsioon, ja nende muudatused ning katsestandardid neid, mis olid jõus 1. jaanuaril 2001.

(2) Pärast 1. jaanuari 2001 on jõustunud või on peagi jõustumas SOLASe konventsiooni ja muude rahvusvaheliste konventsioonide muudatused ja uued katsestandardid.

(3) Nimetatud õigusaktides on sätestatud uued eeskirjad, mis käsitlevad laevade pardale paigutatavat varustust.

(4) Direktiivi 96/98/EÜ tuleks vastavalt muuta.

(5) Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas nõukogu direktiivi 93/75/EMÜ [3] artikli 12 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 96/98/EÜ muudetakse järgmiselt:

1. Artiklit 2 muudetakse järgmiselt.

Punktides c, d ja n asendatakse kuupäev "1. jaanuar 2001" kuupäevaga "1. juuli 2002";

2. A lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

A.1 lisa veeru "Eseme nimetus" all "uute esemetena" loetletud varustust, mis toodeti enne artikli 3 lõikes 1 nimetatud kuupäeva edaspidi nimetatud liikmesriigi territooriumil enne käesoleva direktiivi vastuvõtmise kuupäeva juba kehtinud tüübikinnituskorra alusel, samuti A.1 lisa 4. ja 5. jaos loetletud varustust, mis on märgistatud ja toodetud enne artikli 3 lõikes 1 nimetatud kuupäeva, võib kahe aasta jooksul pärast artikli 3 lõikes 1 nimetatut viia turule ja paigaldada ühenduse laevale, mille tunnistused on välja antud liikmesriigi poolt või tema nimel vastavalt rahvusvahelistele konventsioonidele.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt kuus kuud pärast direktiivi jõustumiskuupäeva. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid võtavad need normid vastu, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 2. september 2002

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Loyola De Palacio

[1] EÜT L 46, 17.2.1997, lk 25.

[2] EÜT L 204, 28.7.2001, lk 1.

[3] EÜT L 247, 5.10.1993, lk 19.

--------------------------------------------------

LISA

"

A LISA

A.1 LISA: Varustus, mille üksikasjalikud katsestandardid on rahvusvahelistes õigusaktides juba olemas

Kogu A.1 lisa suhtes kohaldatavad märkused

Üldine:

Lisaks eraldi nimetatud katsestandarditele sisaldavad rahvusvaheliste konventsioonide kohaldatavad nõuded ja IMO asjakohased resolutsioonid ning ringkirjad sätteid, mille täitmist tuleb B lisas esitatud vastavushindamisvõtetes osutatud tüübihindamisel (tüübikinnitusel) kontrollida.

Viies veerg:

IMO resolutsioonidele viitamisel kohaldatakse üksnes resolutsioonide lisade asjakohastes osades sisalduvaid katsestandardeid ja jäetakse resolutsioonide endi tekst välja.

Viies veerg:

Asjakohaste standardite täpseks piiritlemiseks märgitakse katsearuannetesse ja tüübikinnitustunnistustele kohaldatud standard ja selle teisend sellisena, nagu see on piiritletud viiendas veerus.

Viies veerg:

Kui esitatud on kaks katsestandardite kogumit (neid eraldab ";" või sõna "või"), vastab kumbki kogum kõigile katsenõuetele, et järgida IMO toimimisnorme. Seega piisab vastavalt ühele kogumile katsetamisest, et tõendada asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide nõuete järgimist.

Kuues veerg:

Kui märgitud on H võte, mõeldakse H võtet pluss kavandi vastavustunnistust.

1. Päästevahendid

1. jao suhtes kohaldatavad märkused: Päästevahendid

Kolmas ja neljas veerg:

Kui need veerud on konkreetse eseme nimetuse jaoks jaotatud kahele tasandile, viitab ülemine tasand vajaduse korral enne 1. juulit 2002 rahvusvahelise kiirlaevakoodeksi alusel ehitatud laevadele ja alumine tasand vajaduse korral laevadele, mida käitatakse vastavalt rahvusvahelisele kiirlaevakoodeksile 1. juulil 2002 või hiljem.

Nr | Eseme nimetus | 1974. aasta SOLASe muudetud reegel "tüübikinnituse" korral | 1974. aasta SOLASe kohaldatav muudetud reegel ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad | Katsestandardid | Vastavushindamisvõtted |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/1.1 | Päästerõngad | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/7.1 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1.3 ja 8.3 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/7.1 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1 ja 8.3 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/1.2 | Päästevahendite asukohta näitavad tuled a)päästepaatide, päästeparvede ja valvepaatide puhulb)päästerõngaste puhulc)päästevestide puhul | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1, 8.3 ja 8.10 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO ringkiri MSC.885 | IMO resolutsioon MSC.81 (70), v.a nõuded patareidele, mille täpsustab EN 394 (1993) ja mida kohaldatakse ainult päästevestide valgustuse suhtes | | X | X | X | | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1, 8.3 ja 8.10 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaeva koodeks), IMO ringkiri MSC.885 | | | |

A.1/1.3 | Päästerõngaste isesüttivad suitsupoid | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/7.1.3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1 ja 8.3 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/7.1.3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1 ja 8.3 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/1.4 | Päästevestid | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/7.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1 ja 8.3 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70), v.a nõuded patareidele, mille täpsustab EN 394 (1993) ja mida kohaldatakse ainult päästevestide valgustuse suhtes | | X | X | X | | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reegel III/7.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48(66), IMO resolutsiooni MSC. 97(73) punktid 8.1 ja 8.3 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/1.5 | Vee- ja kaitseülikonnad isolatsiooniga või ilma | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/7.3, III/22.4, III/32.3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1 ja 8.3 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/7.3, III/22.4, III/32.3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1 ja 8.3 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/1.6 | Päästevestidena liigitatud vee- ja kaitseülikonnad | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/7.3, III/22.4, III/32.3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1 ja 8.3 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/7.3, III/22.4, III/32.3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1 ja 8.3 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/1.7 | Termokaitsevahendid | Reegel III/4 | Reeglid III/7.3, III/22.4, III/32.3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.8 | Langevarjuga raketid (pürotehnika) | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/6.3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1 ja 8.2 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | | X | | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/6.3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1 ja 8.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | |

A.1/1.9 | Särituled (pürotehnika) | Reegel III/4 | Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | | X | | |

A.1/1.10 | Suitsupoid (pürotehnika) | Reegel III/4 | Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | | X | | |

A.1/1.11 | Liiniheitjad (pürotehnika) | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/18 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1 ja 8.8 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | | X | | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/18 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1 ja 8.8 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | |

A.1/1.12 | Täispuhutavad päästeparved | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/21.1, III/31.1 ja III/34, IMO ringkiri MSC. 811, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.10 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | | | | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/21.1, III/31.1 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO ringkiri MSC. 811, IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.10 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | | |

A.1/1.13 | Jäigad päästeparved | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/21.1, III/31.1.1.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO ringkiri MSC.811, IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.10 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | | | | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/21.1, III/31.1.1.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO ringkiri MSC.811, IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.10 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | | |

A.1/1.14 | Püstuvad päästeparved | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/26.2.4. ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO ringkiri MSC.809, IMO ringkiri MSC.811, IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.10 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | | | | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/26.2.4. ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO ringkiri MSC.809, IMO ringkiri MSC.811, IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.10 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | | |

A.1/1.15 | Ümberpööratavad tendiga päästeparved | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/26.2.4. ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO ringkiri MSC.809, IMO ringkiri MSC.811, IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1, 8.5, 8,6, 8.7 ja 8.10 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | | | | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/26.2.4. ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO ringkiri MSC.809, IMO ringkiri MSC.811, IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1, 8.5, 8,6, 8.7 ja 8.10 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | | |

A.1/1.16 | Päästeparvede vabastusseadmed (hüdrostaatilised lukustusmehhanismid) | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/13.4.2, III/26.2.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO ringkiri MSC.811, IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1 ja 8.6 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/13.4.2, III/26.2.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO ringkiri MSC.811, IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1 ja 8.6 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/1.17 | Päästepaadid | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | | | X | |

A.1/1.18 | Jäigad valvepaadid | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/21.2, III/31.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1 ja 8.10 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | | | X | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/21.2, III/31.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1 ja 8.10 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | |

A.1/1.19 | Täispuhutavad valvepaadid | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/21.2, III/31.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.10 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | | | X | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/21.2, III/31.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.10 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | |

A.1/1.20 | Kiirvalvepaadid | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/26,3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punkt 8.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO ringkiri MSC.809 | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | | | X | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/26,3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punkt 8.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO ringkiri MSC.809 | | | | |

A.1/1.21 | Lööpri ja vintsiga veeskamisseadmed (taavetid) | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/23, III/33 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1, 8.5, 8.6 ja 8.7 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | X | X | X | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/23, III/33 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1, 8.5, 8.6 ja 8.7 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | |

A.1/1.22 | Päästevahendite veeskamisseadmed | Üle viidud lisasse A.2 |

A.1/1.23 | Vabalangemisega veeskamisseadmed | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/33 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1, 8.5 ja 8.7 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | | | | X | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/33 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1, 8.5 ja 8.7 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | | |

A.1/1.24 | Päästeparvede veeskamisseadmed | Reegel III/4, reegel X/3 | Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1, 8.5, 8.6 ja 8.7 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | X | X | X | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1, 8.5, 8.6 ja 8.7 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | |

A.1/1.25 | Kiirvalvepaatide veeskamisseadmed | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/26.3.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punkt 8.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO ringkiri MSC.809 | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/26.3.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punkt 8.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO ringkiri MSC.809 | | | |

A.1/1.26 | Vabastusmehhanismid a)pääste- ja valvepaatidele; ningb)päästeparvedele,mis veesatakse lööpri või lööprite abil | Reegel III/4, reegel X/3 | Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1 ja 8.5 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1 ja 8.5 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/1.27 | Laeva evakuatsioonisüsteemid | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/15, III/26.2.1 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1, 8.7 ja 8.10 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | | | X | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/15, III/26.2.1 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1, 8.7 ja 8.10 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | |

A.1/1.28 | Päästevahendid | Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/26.4 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO ringkiri MSC.810, IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1, 8.5 ja 8.10 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.81 (70), ringkiri MSC.810 | | X | | | | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reeglid III/26.4 ja III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO ringkiri MSC.810, 2 IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1, 8.5 ja 8.10 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | | |

A.1/1.29 | Evakuatsioonitrepid | Punkt üle viidud A.2 lisa punkti 1.4 |

A.1/1.30 | Valgust peegeldavad materjalid | Reegel III/4 | Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66) | IMO resolutsiooni A.658 (16) lisa 2 | | X | X | X | | |

A.1/1.31 | Päästepaatide ja -parvede kahesuunalised VHF raadiotelefonid | Üle viidud punktide A.1/5.17 ja A.1/5.18 alla |

A.1/1.32 | 9 GHz radartransponder (SART) | Üle viidud punkti A.1/4.18 alla |

A.1/1.33 | Pääste- ja valvepaatide radarpeegeldi | Reegel III/4, reegel X/3 | Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66) | IMO resolutsioon A.384 (X), EN/ISO 8729 (1998) IMO resolutsioon A.384 (X), ISO 8729 (1997) | | X | X | X | X | |

A.1/1.34 | Pääste- ja valvepaatide kompass | Üle viidud punkti A.1/4.23 alla |

A.1/1.35 | Pääste- ja valvepaatide käsitulekustutid | Üle viidud punkti A.1/3.38 alla |

A.1/1.36 | Päästepaadi/valvepaadi käitur | Reegel III/4 | Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.37 | Valvepaadi käitur — päramootor | Reegel III/4 | Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.38 | Pääste- ja valvepaatide helgiheitjad | Reegel III/4, reegel X/3 | Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66) | IMO resolutsioon MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.39 | Lahtised kahepoolsed päästeparved | Reegel III/4, reegel X/3 | IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 8.1, 8.5, 8.7 ja 8.10 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsiooni MSC.36 (63) lisa 10 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | X | | | | |

Reegel III/4, reegel X/3 | IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.10 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsiooni MSC.97 (73) lisa 11 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | | |

A.1/1.40 ex A.1/4.17 | Mehaaniline lootsitõstuk | Reegel V/17(b) | Reegel V/17 (f), IMO resolutsioon A.889 (21), IMO ringkiri MSC.773 | ISO 799 (1986) | | X | X | X | | |

Reegel V/23 | Reegel V/23.6, IMO resolutsioon A.889 (21), IMO ringkiri MSC.773 | | | |

Nr | Eseme nimetus | 1973/78. aasta MARPOLi muudetud reegel "tüübikinnituse" korral | 1973/78. aasta MARPOLi kohaldatavad muudetud reeglid ja IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad | Katsestandardid | Vastavushindamisvõtted |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/2.1 | Seadmed õli filtreerimiseks (õli sisaldus heitvees ei tohi ületada 15 mg/l) | I lisa, reegel 16(4) ja (5) | I lisa, reegel 16(1) ja (2) | IMO resolutsioon MEPC.60 (33) | | X | X | X | | |

A.1/2.2 | Õli ja vee eralduspinna detektorid | I lisa, reegel 15(3)(b) | I lisa, reegel 15(3)(b) | IMO resolutsioon MEPC.5 (XIII) | | X | X | X | | |

A.1/2.3 | Õlisisaldusmõõturid | I lisa, reegel 16(4) ja (5) | I lisa, reegel 16(1) ja (2) | IMO resolutsioon MEPC.60 (33) | | X | X | X | | |

A.1/2.4 | Olemasoleva veeeraldusseadmega ühendatavad sõlmed (õli sisaldus heitvees ei tohi ületada 15 mg/l) | Punkt välja jäetud |

A.1/2.5 | Naftatankeri õliheite jälgimis- ja juhtimissüsteem | I lisa, reegel 15(3)(a) | I lisa, reegel 15(3) | IMO resolutsioon A.586 (14) | | X | X | X | | |

A.1/2.6 | Reoveepuhastid | IV lisa, reegel 8(1)(b) | IV lisa, reegel 8(1)(b) | IMO resolutsioon MEPC.2 (VI) | | X | X | X | X | |

A.1/2.7 | Pardal olevad jäätmepõletusahjud | VI lisa, reegel 16(2)(a) | VI lisa, reegel 16(2)(a) | IMO resolutsioon MEPC.76 (40) | | X | X | X | X | |

3. Tulekaitsevahendid

3. jao suhtes kohaldatavad märkused: Tulekaitsevahendid

Kolmas ja neljas veerg:

Kui need veerud on konkreetse eseme nimetuse puhul jaotatud kahele tasandile, käsitleb ülemine tasand reegleid, mida kohaldatakse enne 1. juulit 2002 ehitatud laevade suhtes, ja alumine tasand reegleid, mida kohaldatakse 1. juulil 2002 ja hiljem ehitatud laevad suhtes (aga võidakse kohaldada ka enne 1. juulit 2002 ehitatud laevade suhtes)

Viies veerg:

viiendas veerus nimetatakse paljude punktide puhul rohkem kui üht katsestandardit. Katsetav asutus peab tagama, et punkti suhtes kohaldatakse sobivat katsestandardit, et see vastaks konventsiooni rahvusvahelistele nõuetele.

Nr | Eseme nimetus | 1974. aasta SOLASe muudetud reegel "tüübikinnituse" korral | 1974. aasta SOLASe kohaldatavad muudetud reeglid ja IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad | Katsestandardid | Vastavushindamisvõtted |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/3.1 | Teki aluskatted | Reegel II-2/34.8, II-2/49.3 | Reegel II-2/34.8, II-2/49.3 | IMO resolutsiooni MSC.61 (67) lisa 1, osad 2 ja 6, lisa 2, IMO ringkiri MSC.1004 | | X | | | | |

Reegel II-2/4.4.4, II-2/6.3 | Reegel II-2/4.4.4, II-2/6.3 | | | | | |

A.1/3.2 | Käsitulekustutid | Reegel II-2/6.1, reegel X/3 | Reegel II-2/6, IMO resolutsioon A.602 (15), IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 7.7.7 ja 7.8.4.1.3 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1: (1999) | | X | X | X | | |

Reegel II-2/10.3.1, reegel X/3, IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 4.1.2 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/10.3, IMO resolutsioon A.602 (15), IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punktid 7.7.4, 7.8.4.1.3, 7.17.3.7 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 4.1.2, 4.2.1 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | |

A.1/3.3 | Tuletõrjuja varustus: kaitseriietus (kuumakindel kaitseriietus) | Reegel II-2/17.1.1.1, reegel X/3 | Reegel II-2/17.1.1.1, IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punkt 7.10.3.1.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO ringkiri MSC.847 | EN 469 (1995), EN 531 (1995) + A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001) | | X | | | | |

Reegel II-2/10.10.1, reegel X/3, IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 3.2.1.1.1 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/10.10.1, IMO resolutsioon MSC. 97(73) 7.10.3.1.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni MSC. 98 (73) peatükk 3.2.1.1.1 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | |

A.1/3.4 | Tuletõrjuja varustus: saapad | Reegel II-2/17.1.1.2, reegel X/3 | Reegel II-2/17.1.1.2, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) klass 2, IEC 60903 (1993) | | X | | | | |

Reegel II-2/10.10.1, reegel X/3, IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 3.2.1.1.2 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/10.10.1, IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punkt 7.10.3.1.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 3.2.1.1.2 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | |

A.1/3.5 | Tuletõrjuja varustus: kindad | Reegel II-2/17.1.1.2, reegel X/3 | Reegel II-2/17.1.1.2, IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punkt 7.10.3.1.2 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO ringkiri MSC.847 | EN 659 (1996) | | X | | | | |

Reegel II-2/10.10.1, reegel X/3, IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 3.2.1.1.1 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/10.10.1, IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punkt 7.10.3.1.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 3.2.1.1.1 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | |

A.1/3.6 | Tuletõrjuja varustus: kiiver | Reegel II-2/17.1.1.3, reegel X/3 | Reegel II-2/17.1.1.3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.10.3.1.3 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | EN 443 (1997) | | X | | | | |

Reegel II-2/10.10.1, reegel X/3, IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 3.2.1.1.3 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/10.10.1, IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punkt 7.10.3.1.3 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 3.2.1.1.3 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | |

A.1/3.7 | Suruõhuhingamisaparaat | Reegel II-2/17.1.2, reegel X/3 | Reegel II-2/17.1.2.2, II-2/17.2, II-2/54.2.6.2, IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punktid 7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | EN 137 (1993), EN 136 (1998) | | X | | | | |

Reegel II-2/10.10.1, reegel X/3, IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 3.2.1, 3.2.1.2 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/10.10.1, II-2/ 19.3.6.2, IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punkt 7.10.3.2.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 3.2.1.2, 3.2.1.3 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | |

A.1/3.8 | Õhuvarustusega hingamisaparaat suitsukiivri või -maski juurde | Reegel II-2/17.1.2, reegel X/3 | Reegel II-2/17.1.2.1, IMO resolutsiooni MSC.36 (63) punkt 7.10.3.2.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | EN 138 (1994) | | X | | | | |

Märkus | | | | | |

A.1/3.9 | 1974. aasta SOLASe konventsiooni reeglis II-2/12 nimetatutega samaväärsed sprinklersüsteemide osad eluruumidesse, teenindusruumidesse ja juhtimispostidesse | Reegel II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2 | Reegel II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/45.5.2, II-2/52.2 | IMO resolutsioon A.800 (19) | | X | | | X | |

Reegel II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 8.1 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 8.1 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | |

A.1/3.10 | Pihustid masinaruumide paiksetele survevett pihustavatele tulekustutussüsteemidele | Üle viidud punkti A2/3.11 alla |

A.1/3.11 | Tulekindlad A- ja B-klassi vaheseinad a)A-klassi vaheseinadb)B-klassi vaheseinad | Reegel II-2/3.3.5, II-2/3.4.4 | Reegel II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11 | IMO resolutsioon A.754 (18), IMO resolutsiooni MSC.61(67) lisa 1 osa 3 ja lisa 2 (FTP-koodeks) IMO ringkiri MSC.916, IMO ringkiri MSC.1004, IMO ringkiri MSC.1005 | | X | X | X | | |

Reegel II-2/3.2.5, II-2/3.4.4 | Reegel II-2/3.2.5, II-2/3.4.4 | | | |

A.1/3.12 | Seadmed, mis takistavad leekide levimist naftatankerite lastitankidesse (üksnes kiirvooluklapid) | Reegel II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 | Reegel II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 | IMO ringkirjad MSC.677, MSC.1009 | | X | X | X | | |

Reegel II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3 | Reegel II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2. 3 | | | |

A.1/3.13 | Mittesüttivad materjalid | Reegel II-2/3.1, reegel X/3 | Reegel II-2/3.1, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.2.4 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon A.799 (19), IMO resolutsiooni MSC.61 (67) lisa 1 osa 1 ja lisa 2 | | X | X | X | | |

Reegel II-2/3.33, reegel X/3 | Reegel II-2/3.33, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 7.2.3 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/3.14 | Muust materjalist kui terasest, A- või B-klassi vaheseina läbivad läbiviigud | Reegel II-2/18.2.1 | Reegel II-2/18.2.1 | IMO resolutsioon A.753 (18), IMO resolutsioon A.754 (18), IMO resolutsiooni MSC.61 (67) lisa 1 osa 3 | | X | X | X | | |

Reegel II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 | Reegel II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 | | | |

A.1/3.15 | Muust materjalist kui terasest valmistatud nafta- või kütteõlitorud: a)torud ja liitmikudb)ventiilidc)lõdvikusõlmed | Reegel II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, reegel X/3 | Reegel II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.5.4 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon A.753 (18), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999) | | X | X | X | | |

Reegel II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, reegel X/3 | Reegel II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6. IMO resolutsioon MSC.97 (73) 7.5.4 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/3.16 | Tuletõkkeuksed | Reegel II-2/30.2, II-2/31.1.1 ja II-2/47 | Reegel II-2/30.2, II-2/31.1.1, II-2/47 | IMO resolutsioon A.754 (18), IMO resolutsiooni MSC.61 (67) lisa osa 3, IMO ringkiri MSC.916, IMO ringkiri MSC.1004 | | X | X | X | | |

Reegel II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2 | Reegel II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2 | | | |

A.1/3.17 | Tuletõkkeuste juhtimissüsteemi osad | Reegel II-2/30.4.15, reegel X/3 | Reegel II-2/30.4.15, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.9.3.3 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsiooni MSC.61(67) 1. lisa 4. osa | | X | X | X | | |

Reegel II-2/9.4.1.1.4.15, reegel X/3 | Reegel II-2/9.4.1.1.4.15, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 7.9.3.3 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/3.18 | Pinnamaterjalid ja põrandakatted, madala tuleohtlikkuse karakteristikutega: a)pealistusspoonidb)värvisüsteemidc)põrandakattedd)torude isolatsioonikatted | Reegel II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, reegel X/3 | Reegel II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/49.2, II-2/50.3.1, II-2/34.7, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.4.3.4, 7.4.3.5 ja 7.4.3.6 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon A.653 (16), IMO resolutsiooni MSC.61 (67) lisa 1 osad 2 ja 5 ning lisa 2, ISO 1716 (1973)IMO ringkiri MSC.916, muudetud IMO ringkirjaga MSC.1008, IMO ringkiri MSC.1004 | | X | X | X | | |

Reegel II-2/3.29, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, reegel X/3 | Reegel II-2/3.29, II-2/3.40.4, II-2/3.40.5, II-2/9.7.1.1.1, II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, IMO resolutsioon MSC.97(73) 7.4.3.4, 7.4.3.5 ja 7.4.3.6 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/3.19 | Eesriided, kardinad ja muu rippuv tekstiil ja kile | Reegel II-2/3.23.3, reegel X/3 | Reegel II-2/3.23.3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.4.3.3.3 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsiooni MSC.61(67) lisa 1 osa 7 | | X | X | X | | |

Reegel II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, reegel X/3 | Reegel II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 7.4.3.3.3 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/3.20 | Pehme mööbel | Reegel II-2/3.23.6, reegel X/3 | Reegel II-2/3.23.6, II-2/34.6, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.4.3.3.4 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon A.652 (16), IMO resolutsiooni MSC.61(67) lisa 1 osa 8 | | X | X | X | | |

Reegel II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, reegel X/3 | Reegel II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, II -2/5.3.3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 7.4.3.3.4 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/3.21 | Voodiriided | Reegel II-2/3.23.7, II-2/26.2, reegel X/3 | Reegel II-2/3.23.7, II -2/26.2, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.4.3.3.5 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon A.688 (17), IMO resolutsiooni MSC.61(67) lisa 1 osa 9 | | X | X | X | | |

Reegel II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, reegel X3 | Reegel II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 7.4.3.3.5 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/3.22 | Tulesiibrid | Reegel II-2/16.11.1 | Reegel II-2/16, II-2/32, II-2/48 | IMO resolutsioon A.754 (18), IMO resolutsiooni MSC.61(67) lisa 1 osa 3 | | X | X | X | | |

Reegel II-2/9.7.1.2 | Reegel II-2/9.7.1.1 | | | |

A.1/3.23 | A-klassi vaheseinte mittesüttivad läbiviigud | Üle viidud punkti A.1/3.26 alla |

A.1/3.24 | Elektrikaabli läbiviigud A-klassi vaheseintes | Üle viidud punkti A.1/3.26 alla |

A.1/3.25 | Aknad, sh illuminaatorid | Reegel II-2/33 | Reegel II-2/33, ringkiri MSC.847 | IMO resolutsioon A.754(18), IMO resolutsioon MSC.61(67) lisa 1 osa 3, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994), IMO ringkiri MSC.1004 | | X | X | X | | |

Reegel II-2/9.4.1.3 | Reegel II-2/9.4.1.3, ringkiri MSC.847 | | | |

A.1/3.26 | Läbiviigud A-klassi vaheseintes a)elektrikaabli läbiviigudb)torude, šahtide jne läbiviigud | Reegel II-2/18.1.1 | Reegel II-2/18.1.1 | IMO resolutsioon A.754 (18), IMO resolutsiooni MSC.61(67) lisa 1 osa 3 | | X | X | X | | |

Reegel II-2/9.3.1 | Reegel II-12/9.3.1 | | | |

A.1/3.27 | Läbiviigud B-klassi vaheseintes a)elektrikaabli läbiviigudb)torude, šahtide jne läbiviigud | Reegel II-2/18.1.2 | Reegel II-2/18.1.2 | IMO resolutsioon A.754 (18), IMO resolutsiooni MSC.61(67) lisa 1 osa 3 | | X | X | X | | |

Reegel II-2/9.3.2 | Reegel II-2/9.3.2 | | | |

A.1/3.28 | Sprinklersüsteemid (piirduvad pihustuspeade ning automaatse sprinkler- ja häiresüsteemiga, nt veevoolu lülitid, häirepuldid) | Reegel II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 ja II-2/52.2 | Reegel II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 ja II-2/52.2 | EN 12259-1 (1999), EN 12259-2 (1999), EN 12259-3 (2000), EN 12259-4 (2000) EN 12259-5; ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995) | | X | X | X | | |

Reegel II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, IMO resolutsiooni MSC.98(73) peatükk 8.1, peatükk 8.2.5.2.3 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 8.1, peatükk 8.2.5.2.3 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks ) | | | |

A.1/3.29 | Tuletõrjevoolikud | Reegel II-2/4.7.1, reegel X/3 | Reegel II-2/4.7.1, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.7.8.5 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | EN 671-2 (2001), EN ISO 15540 (2001), EN ISO 15541 (2001), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999) | | X | X | X | | |

Reegel II-2/10.2.3.1.1, reegel X/3 | Reegel II-2/10.2.3.1.1, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 7.7.5.5 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/3.30 | Hapnikumõõturid ja gaasidetektorid | Reegel VI/3.1 | Reegel II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, reegel VI/3.1, ringkiri MSC.774 (paiksed seadmed) | EN 50104 (1999) hapnik, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) põlevgaasid | | X | X | X | | |

Reegel II-2/4.5.7.1, II-2/4.5.7.2.1, II-2/4.5.7.2.2, IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 15.2.4.2.4 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | |

A.1/3.31 | Paiksete sprinklersüsteemide osad kiirlaevadele | Reegel X/3 | IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), ringkiri MSC.912 | IMO resolutsioon MSC.44(65), IMO resolutsioon A.800(19) | | X | X | X | X | |

IMO resolutsioon MSC.97 (73) 7.13.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO ringkiri MSC.912 | | |

A.1/3.32 | Tulelevikut piiravad materjalid (v.a mööbel) kiirlaevadele | Reegel X/3 | IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.2.2 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.40(64), IMO resolutsioon MSC.90(71) | | X | X | X | | |

IMO resolutsioon MSC.97 (73) 7.2.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/3.33 | Tulelevikut piiravad mööblimaterjalid kiirlaevadele | Reegel X/3 | IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.2.2 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.40(64), IMO resolutsioon MSC.90(71) | | X | X | X | | |

IMO resolutsioon MSC.97 (73) 7.2.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/3.34 | Tulekindlad vaheseinad kiirlaevadele | Reegel X/3 | IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.2.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.45(65) | | X | X | X | | |

IMO resolutsioon MSC.97 (73) 7.2.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/3.35 | Tuletõkkeuksed kiirlaevadel | Reegel X/3 | IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.45(65) | | X | X | X | | |

IMO resolutsioon MSC.97 (73) 7.2.1, 7.4.2.6 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/3.36 | Tulesiibrid kiirlaevadel | Reegel X/3 | IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.6.4 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.45(65) | | X | X | X | | |

IMO resolutsioon MSC.97 (73) 7.6.4 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/3.37 | Kiirlaevade tulekindlate vaheseinte läbiviigud a)elektrikaabli läbiviigudb)torude, šahtide jne läbiviigud | Reegel X/3 | IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.4.2.6 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.45(65) | | X | X | X | | |

IMO resolutsioon MSC.97 (73) 7.4.2.6 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/3.38 ex A.1/1.35 | Pääste- ja valvepaatide käsitulekustutid | Reegel III/4, reegel X/3 | Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsioon A.602 (15), IMO resolutsioon MSC.36 (63) 8.1.2 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999) | | X | X | X | | |

Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 8.1.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | |

A.1/3.39 | Halooniga tulekustutussüsteemide osade alternatiivsed seadmed masinaruumides ja pumbaruumides — samaväärsed veepõhise tulekustutussüsteemi osad | Reegel II-2/10.1, II-2/63.1.3 | Reegel II-2/10.1, II-2/63.1.3 | IMO ringkiri MSC.668, IMO ringkiri MSC.728 | | X | X | X | | |

Reegel II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1 | Reegel II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1, II-2/10.9.3, IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 7.2.2 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | |

A.1/3.40 | Põrandalähedase valgustuse süsteemid (üksnes osad) (uus punkt) | Reegel II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 | Reegel II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 | IMO resolutsioon A.752 (18) või ISO 15370 (2001) | | X | X | X | X | |

Reegel II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 11 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2 IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 11 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | |

A.1/3.41 | Hingamisaparaadid evakueerumiseks (EEBD) (uus punkt) | | EN 400 (1993), EN 401 (1993), EN 402 (1993), EN 1146 (1997), EN 1061 (1996) | | X | X | X | | |

Reegel II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3 | Reegel II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3, IMO resolutsiooni MSC.98(73) peatükk 3.2.2 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks), IMO ringkiri MSC.849 | | | |

A.1/3.42 | Inertgaasisüsteemide osad (uus punkt) | Reegel II-2/62.1 | Reegel II-2/62, IMO ringkiri MSC.847 | IMO ringkirjad MSC.1009, 677, 485, 450/Rev.1, 387, 353 ja 282, IMO resolutsioon A.567(14) ja parandus 1 | | X | X | X | X | |

Reegel II-2/4.5.5 | Reegel II-2/4.5.5, IMO resolutsiooni MSC.98(73) peatükk 15 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks), IMO ringkiri MSC.847 | | |

A.1/3.43 | Frittimisseadmete tulekustutussüsteemide osad (automaatsed või käsitsijuhitavad) (uus punkt) | | ISO 15371 (2000), ISO 6182-1 (1993) | X | X | X | X | | |

Reegel II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4, reegel X/3 | Reegel II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4.2-5. IMO resolutsioon MSC.97 (73) 7.7.6 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | |

A.1/3.44 | Tuletõrjuja varustus — päästeliin (uus punkt) | Reegel II-2/17.2, reegel X/3 | Reegel II-2/17.2, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.10.3.3 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO MSC.98(73) peatükk 3.2.1.3 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | X | X | X | | |

Reegel II-2/10.1, reegel X/3 | Reegel II-2/10.1, IMO resolutsiooni MSC.97 (73) punkt 7.10.3.3 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 3.2.1.3 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | |

A.1/3.45 | Samaväärse paikse gaaskustutussüsteemi osad masinaruumidesse ja lastipumbaruumidesse (uus punkt) | Reegel II-2/7.1.1, II-2/63, reegel X/3 | Reegel II-2/7.1.1, II-2/63, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.7.4 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO ringkiri MSC.848 | | X | X | X | | |

Reegel II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, reegel X/3, IMO resolutsiooni MSC.98(73) peatükk 5.2.5 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 7.7.3.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 5.2.5 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | |

A.1/3.46 | Samaväärse paikse gaaskustutussüsteemi osad masinaruumidesse (aerosoolsüsteemid) (uus punkt) | Reegel II-2/7.1.1, reegel X/3 | Reegel II-2/7.1.1, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.7.4 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO ringkiri MSC.1007 | | X | X | X | | |

Reegel II-2/10.4.1.1.1, reegel X/3, IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 5.2.5 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/10.4.1.1.1, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 7.7.3.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 5.2.5 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | |

A.1/3.47 | Kontsentraat paiksetele ulatusliku paisumisega vahtkustutussüsteemidele masinaruumidesse ja lastipumbaruumidesse (uus punkt) | Reegel II-2/9 | Reegel II-2/9 | IMO ringkiri MSC.670 | | X | X | X | X | |

Reegel II-2/10.4.1.1.2 | Reegel II-2/10.4.1.1.2, IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 6.2.2 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | |

A.1/.3.48 | Paiksed veepõhised kohalikud tulekustutussüsteemid kasutamiseks A-kategooria masinaruumides (uus punkt) | | IMO ringkiri MSC.913 | X | X | X | X | | |

Reegel II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, reegel X/3 | Reegel II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, IMO resolutsioon MSC.97(73) 7.7.3.2.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | |

A.1/3.49 | Pihustid paiksetele survevett pihustavatele tulekustutussüsteemidele eriruumidesse, ro-ro-lastiruumidesse, veeremiruumidesse ja sõidukiruumidesse (uus punkt) | Reegel II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, reegel X/3 | Reegel II-2/37.1.3, II-2/38.2.2, II-2/38-1.2, II-2/38-1/3, II-2/53.2.2.1.4, II-2/53.2.2, II-2/54.2.9, IMO resolutsioon MSC.36(63) 7.8.2 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon A.123 (V) (jõudlus), IMO ringkiri MSC.914 | | X | X | X | | |

Reegel II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, reegel X/3, IMO resolutsiooni MSC.98 (73) peatükk 7 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.1.3, II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4, IMO resolutsioon MSC.97(73) 7.8.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni 98 (73) peatükk 7 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | |

A. 1/3.50 | Kemikaalidele vastupidav kaitseriietus (uus punkt) | Reegel II-2/54.2.6.1 | Reegel II-2/54.2.6.1 | EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994), EN 943-2 (2001) | | X | X | X | | |

Reegel II-2/19.3.6.1 | Reegel II-2/19.3.6.1 | | | |

Nr | Eseme nimetus | 1974. aasta SOLASe muudetud reegel "tüübikinnituse" korral | 1974. aasta SOLASe kohaldatav muudetud reegel ja IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad | Katsestandardid | Vastavushindamisvõtted |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/4.1 | Magnetkompass | Reegel V/12(r) | Reegel V/12(b), IMO resolutsioon A.382 (X), IMO resolutsioon A.694 (17) | EN ISO 449 (1999), EN ISO 694 (2001), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

Reegel V/18.1 | Reegel V/19.2.1.1, IMO resolutsioon A.382 (X), IMO resolutsioon A.694 (17) | | |

A.1/4.2 | Magnetsuunda andev seade (varem elektromagnetiline kompass) | Reegel V/12(r), reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/12(b), IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.2.5, (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni MSC.86 (70) lisa 2, IMO resolutsioon A.694 (17) | EN ISO 11606 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11606 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.3.5, IMO resolutsioon 97 (73) 13.2.5, (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni MSC.86 (70) lisa 2, IMO resolutsioon A.694 (17) | | |

A.1/4.3 | Gürokompass | Reegel V/12(r) | Reegel V/12(d), IMO resolutsioon A.424 (XI), IMO resolutsioon A.694 (17) | EN ISO 8728 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162 ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Reegel V/18.1 | Reegel V/19.2.5.1, IMO resolutsioon A.424 (XI), IMO resolutsioon A.694 (17) | | |

A.1/4.4 | Radarid | Üle viidud punktide A.1/ 4.34, A.1/4.35 ja A.1/4.36 alla |

A.1/4.5 | Automaatradarmärkur (ARPA) | Üle viidud punkti A.1/4.34 alla |

A.1/4.6 | Kajaloodid | Reegel V/12(r), reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/12(k), IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.4 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.224 (VII), muudetud IMO resolutsiooniga MSC74 (69), lisa 4, IMO resolutsioon A.694 (17) | EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.3.1, IMO resolutsioon 97 (73) 13.4.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.224 (VII), muudetud IMO reolutsiooniga MSC74 (69), lisa 4, IMO resolutsioon A.694 (17) | | |

A.1/4.7 | Kiiruse ja teepikkuse mõõtmise seadmed (SDME) | Reegel V/12(r), reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/12(l), IMO resolutsioon A.824 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC.96(72), IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.3 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.694 (17) | EN 61023 (1999),EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.3.4, IMO resolutsioon A.824 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC.96(72), IMO resolutsioon 97 (73) 13.3 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.694 (17) | | |

A.1/4.8 | Rooli pöördenurka, pöörete arvu minutis ja sõukruvi sammu näitav seade | Punkt kolmeks jagatud. Üle viidud punktide A.1/4.20-21-22 alla |

A.1/4.9 | Pöördekiiruse näitur | Reegel V/12(r), reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/12(n), IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.7.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.526 (13), IMO resolutsioon A. 694 (17) | IMO resolutsioon A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162; IMO resolutsioon A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.9.1, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.7.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.526 (13), IMO resolutsioon A. 694 (17) | | |

A.1/4.10 | Peilingaator | Punkt välja jäetud |

A.1/4.11 | LORAN-C seadmed | Reegel V/12(r), reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/12(p), IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.6 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.694 (17), IMO resolutsioon A.818 (19) | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.1.6, IMO resolutsioon 97 (73) 13.6 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.818 (19). IMO resolutsioon A.694 (17) | | |

A.1/4.12 | Seadmed "Tšaika" | Reegel V/12(r), reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/12(p), IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.6 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.818 (19), IMO resolutsioon A.694 (17) | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.1.6, IMO resolutsioon 97 (73) 13.6 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.818 (19), IMO resolutsioon A.649 (17) | | |

A.1/4.13 | Decca navigatsiooniseadmed | Punkt välja jäetud |

A.1/4.14 | GPS-seadmed | Reegel V/12(r), reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/12(p), IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.6 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.819 (19), IMO resolutsioon A.694 (17) | EN 61108-1 (1996), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-1 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.1.6, IMO resolutsioon 97 (73) 13.6 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.819 (19), IMO resolutsioon A.694 (17) | | |

A.1/4.15 | GLONASS-seadmed | Reegel V/12(r), reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/12(p), IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.6 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.53 (66), IMO resolutsioon A.694 (17) | EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.1.6, IMO resolutsioon 97 (73) 13.6 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.53 (66), IMO resolutsioon A.694 (17) | | |

A.1/4.16 | Kursi kontrollsüsteem (HCS) (varem autopiloot) | Reegel V/18.1 | Reegel V/19.2.8.2, IMO resolutsioon A.342 (IX), muudetud IMO resolutsiooniga MSC.64 (67), lisa 3, IMO resolutsioon A.694 (17) | EN/ISO 11674 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11674 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.17 | Mehaaniline lootsitõstuk | Üle viidud punkti A.1/1.40 alla |

A.1/4.18 | 9 GHz radartransponder (SART) | Reegel III/4, reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel III/6.2.2, reegel IV/7.1.3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 8.2.1.2 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.530 (13), IMO resolutsioon A.802 (19), IMO resolutsioon A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) | EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997); IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

Reegel III/4, reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel III/6.2.2, reegel IV/7.1.3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 14.7.1.3 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.530 (13), IMO resolutsioon A.802 (19), IMO resolutsioon A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) | | |

A.1/4.19 | Kiirlaeva radar | Üle viidud punkti A.1/4.37 alla |

A.1/4.20 | Rooli pöördenurka näitav seade | Reegel V/12(r), reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/12(m), IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.7.2 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.5.4, IMO resolutsioon 97 (73) 13.7.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.694 (17) | | |

A.1/4.21 | Sõukruvi pöördenäitur | Reegel V/12(r) | Reegel V/12(m), IMO resolutsioon A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

Reegel V/18.1 | Reegel V/19.2.5.4, IMO resolutsioon A.694 (17) | | |

A.1/4.22 | Sõukruvi sammunäitur | Reegel V/12(r) | Reegel V/12(m), IMO resolutsioon A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

Reegel V/18.1 | Reegel V/19.2.5.4, IMO resolutsioon A.694 (17) | | |

A.1/4.23 | Pääste- ja valvepaatide kompass | Reegel III/4, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 8.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3 | EN ISO 613 (2001), ISO 10316 (1990) ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990) | | X | X | X | X | |

Reegel III/4, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 8.1.6 ja 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel III/34, IMO resolutsioon 97 (73) 8.1.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3 | | |

A.1/4.24 | Kiirlaevade automaatradarmärkur (ARPA) | Üle viidud punkti A.1/4.37 alla |

A.1/4.25 | Automaatne planšett (ATA) | Üle viidud punkti A.1/4.35 alla |

A.1/4.26 | Kiirlaevade automaatne planšett (ATA) | Üle viidud punkti A.1/4.38 alla |

A.1/4.27 | Elektrooniline planšett (EPA) | Üle viidud punkti A.1/4.36 alla |

A.1/4.28 | Integreeritud sillasüsteem (uus punkt) | Reegel V/18.7, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.4 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.6, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 15.4.3 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni MSC.64 (67) lisa 1, IMO resolutsioon A.694 (17) | EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.29 | Reisiinfo salvesti (VDR) (uus punkt) | Reegel V/18.1, V/20.2, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/20, IMO resolutsioon A.861 (20), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.16 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.694 (17) | EN 61996 (2001),EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61996 (2000) IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.30 | Elektronkaartide kuva- ja infosüsteem (ECDIS) koos abiseadmega ja rasterkaardi kuvamissüsteem (RCDS) (uus punkt) | Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.1.4, reegel V/19.2.1.5, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.8 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.817 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC.64 (67), lisa 5, ja IMO resolutsiooniga MSC.86 (70), lisa 4, IMO resolutsioon A.694 (17) | EN 61174 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61174 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.31 | Kiirlaeva gürokompass (uus punkt) | Reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.2.6 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.821 (19), IMO resolutsioon A.694 (17) | ISO 16328 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 16328 (2001) IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.4 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.2.6 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.821 (19), IMO resolutsioon A.694 (17) | | |

A.1/4.32 | Universaalse automaatse identifitseerimissüsteemi seadmed (AIS) (uus punkt) | Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.4, IMO resolutsiooni MSC.74 (69) lisa 3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.15 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.694 (17), ITU-R. M. 1371-1 (10/00) | EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61993-2 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.33 | Laeva trajektoori kontrollsüsteem (uus punkt) | Reegel V/18.7, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.4 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.8.2, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.12 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni MSC.74 (69) lisa 2, IMO resolutsioon A.694 (17) | IEC 62065 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.34 | Automaatradarmärkuriga (ARPA) radarid | Reegel V/12(r) | Reegel V/12(g), reegel V/12(h), reegel V/12(j), IMO resolutsioon A.278 (VIII), IMO resolutsioon A. 477 (XII), muudetud IMO resolutsiooniga MSC.64 (67), lisa 4, IMO resolutsioon A.823 (19). IMO resolutsioon A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Reegel V/18.1 | Reegel V/19.2.3.2, reegel V/19.2.7.1, reegel V/19.2.8.1, IMO resolutsioon A.278 (VIII), IMO resolutsioon A. 477 (XII), muudetud IMO resolutsiooniga MSC.64 (67), lisa 4, IMO resolutsioon A.823 (19). IMO resolutsioon A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.35 | Automaatse planšetiga (ATA) radarid | Reegel V/12(r) | Reegel V/12(g), reegel V/12(h), reegel V/12(i), IMO resolutsioon A.278 (VIII), IMO resolutsioon A. 477 (XII), muudetud IMO resolutsiooniga MSC.64 (67), lisa 4, IMO resolutsioon A.694 (17) ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Reegel V/18.1 | Reegel V/19.2.3.2, reegel V/19.2.7.1, reegel V/19.2.5.5, IMO resolutsioon A.278 (VIII), IMO resolutsioon A. 477 (XII), muudetud IMO resolutsiooniga MSC.64 (67), lisa 4, IMO resolutsioon A.694 (17) ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.36 | Elektroonilise planšetiga (EPA) radarid | Reegel V/12(r) | Reegel V/12(g), reegel V/12(h), reegel V/12(i), IMO resolutsioon A.278 (VIII), IMO resolutsioon A. 477 (XII), muudetud IMO resolutsiooniga MSC.64 (67), lisa 4, IMO resolutsioon A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-3 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-3 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Reegel V/18.1 | Reegel V/19.2.3.2, reegel V/19.2.3.3, reegel V/19.2.7.1, IMO resolutsioon A.278 (VIII), IMO resolutsioon A. 477 (XII), muudetud IMO resolutsiooniga MSC.64 (67), lisa 4, IMO resolutsioon A.694 (17) ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.37 | Automaatradarmärkuriga (ARPA) radarid kiirlaevadele | Reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.5 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.820 (19), IMO resolutsioon A.823 (19), IMO resolutsioon A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-2 (1999), EN 60872-1 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-1 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

Reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.5 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.823 (19), IMO resolutsioon A.820 (19), IMO resolutsioon A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.38 | Automaatse planšetiga (ATA) radarid kiirlaevadele | Reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.5 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.820 (19), IMO resolutsiooni MSC.64 (67) lisa 4, IMO resolutsioon A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-2 (1999), EN 60872-2 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

Reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.5 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.820 (19), IMO resolutsiooni MSC.64 (67) lisa 4, IMO resolutsioon A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.39 | Radarpeegeldi (uus punkt) | Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97(73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.1.7, IMO resolutsioon MSC.97(73) 13.13 | IMO resolutsioon A.384 (X), EN 60945 (1997), EN ISO 8729 (1998); IMO resolutsioon A.384 (X), IEC 60945 (1996), ISO 8729 (1997) | | X | X | X | X | |

Nr | Eseme nimetus | 1974. aasta SOLASe muudetud reegel "tüübikinnituse" korral | 1974. aasta SOLASe kohaldatav muudetud reegel ja IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad | Katsestandardid | Vastavushindamisvõtted |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/5.1 | VHF raadioseadmed, millega saab saata ja vastu võtta digitaalselektiivseid (DSC) kutseid ja raadiotelefonsidet | Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel IV/7.1.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.6.1.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 14.7.1.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.385 (X), IMO resolutsioon A.524 (13), IMO resolutsioon A.803 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC.68 (68), lisa 1, IMO resolutsioon A.694 (17), ITU R. M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R. M.541-8 (10/97), ITU-R M.689-2 (11/93), IMO ringkiri MSC. 862 | ETS 300 162-1 (2000-12), EN 301 925 (V1.1.1), EN 300 338 (V1.2.1 1999.04), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), IMO ringkiri MSC 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), IMO ringkiri MSC 862, IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.2 | VHF DSC vahivastuvõtja | Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel IV/7.1.2, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.6.1.2 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 14.7.1.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.803 (19), IMO resolutsioon MSC.68 (68) lisa 1, IMO resolutsioon A.694 (17), ITU R M 489-2 (10/95), ITU-R.M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97). | EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), EN 301 033 (V1.1.1 1998-08), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996). | | X | X | X | X | |

A.1/5.3 | NAVTEX vastuvõtja | Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel IV/7.1.4, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.6.1.4 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 14.7.1.4 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.525 (13), IMO resolutsioon A.694 (17), ITU-R M 540-2 (06/90), ITU-R M 625-3 (10/95) | EN 300 065 V1.1.3 (2001-5), EN 301 011 V1.1.1 (1998-09); IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.4 | EGC vastuvõtja | Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel IV/7.1.5, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.6.1.5 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 14.7.1.5 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.570 (14), IMO resolutsioon A.664 (16), IMO resolutsioon A.694 (17) | ETS 300 460, 1. väljaanne (1997-11) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03); IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.5 | HF mereohutusteabe (MSI) seadmed (HF NBDP vastuvõtja) | Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel IV/7.1.5, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.6.1.5 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 14.7.1.5 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.699(17), IMO resolutsioon A.700 (17), IMO resolutsioon A.806 (19), IMO resolutsioon A.694 (17), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90) | ETS 300 067, 1. väljaanne (1992-09) + A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162; ETS 300 067, 1. väljaanne (1992-09) + A1 (1998-09), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.6 | 406 MHz avarii-raadiopoi (COSPAS-SARSAT) | Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel IV/7.1.6, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.6.1.6 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 14.7.1.6 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.662 (16), IMO resolutsioon A.696 (17), IMO resolutsioon A.810 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC.56 (66) ja IMO resolutsiooniga MSC.120 (74), IMO resolutsioon A.694 (17), ITU-R M633-2 (05/00), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO ringkiri MSC.862 | ETS 300 066 V1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), IMO ringkiri MSC.862; IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), IMO ringkiri MSC.862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.7 | L-sagedusriba avarii-raadiopoi (INMARSAT) | Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel IV/7.1.6, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.6.1.6 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 14.7.1.6 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.662 (16), IMO resolutsioon A.812 (19), IMO resolutsioon A.694 (17), ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO ringkiri MSC.862 | ETS 300 372, 1. väljaanne (1996-05), EN 60945 (1997), IMO ringkiri MSC.862; IEC 61097-5 (1997), IMO ringkiri MSC.862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.8 | 2182 kHz vahivastuvõtja | Punkt on välja jäetud |

A.1/5.9 | Kahetooniliste häiresignaalide generaator | Punkt on välja jäetud |

A.1/5.10 | MF raadioseadmed, millega saab saata ja vastu võtta digitaalselektiivseid (DSC) kutseid ja raadiotelefonsidet | Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel IV/9.1.1, IV/10.1.2, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.8.1.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 14.9.1.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.804 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC.68 (68), lisa 2, IMO resolutsioon A.694 (17), ITU-R M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97) | EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373, 1. väljaanne (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), IMO ringkiri MSC.862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), IMO ringkiri MSC.862, IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.11 | MF DSC vahivastuvõtja | Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel IV/9.1.2, reegel IV/10.1.3, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.8.1.2 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 14.9.1.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.804 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC.68 (68), lisa 2, IMO resolutsioon A.694 (17), ITU-R M 493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M. 1173 (10/95) | EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997) IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.12 | INMARSAT-B SES | Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel IV/10.1.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.9.1.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 14.10.1.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.570 (14), IMO resolutsioon A.808 (19), IMO resolutsioon A.694 (17), IMO ringkiri MSC.682 | IEC 61097-10 (1999), ringkiri MSC.862, IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.13 | INMARSAT-C SES | Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel IV/10.1.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.9.1.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 14.10.1.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.570 (14), IMO resolutsioon A.664, IMO resolutsioon A.807 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC.68 (68), lisa 4, IMO resolutsioon A.694 (17), IMO ringkiri MSC.862 | ETS 300 460, 1. väljaanne (1996-05) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, IMO ringkiri MSC.862; IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, IMO ringkiri MSC.862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.14 | MF/HF raadioseadmed, millega saab saata ja vastu võtta DSC-, NBDP- ja raadiotelefonisidet | Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel IV/10.2.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.9.2.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 14.10.2.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.806 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC.68 (68), lisa 3, IMO resolutsioon A.694 (17), ITU-R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R.M.625-3 (10/95), ITU-R.M.1173 (10/95), IMO ringkiri MSC.862 | ETS 300 373, 1. väljaanne (1995-08) + A 1 (1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067, 1. väljaanne (1990-11) + A1 (1993-10), EN 60945 (1997), EN 61162, IMO ringkiri MSC.862; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, IMO ringkiri MSC.862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.15 | MF/HF DSC vahivastuvõtja | Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel IV/10.2.2, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.9.2.2 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 14.10.2.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.806 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC.68 (68), lisa 3, IMO resolutsioon A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97) | EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.16 | Lennunduses kasutatavad kahesuunalised VHF raadiotelefonid | Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel IV/7.5, IMO resolutsioon 97 (73) 14.7.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) IMO resolutsiooni MSC.80 (70) lisad 1 ja 2; IMO resolutsioon A.694 (17), ICAO konventsiooni lisa 10, raadioeeskirjad | EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997); EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.17 | Kaasaskantavad kahesuunalised VHF raadiotelefonid päästepaatidele ja -parvedele | Reegel III/4, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 8.1.6 ja 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel III/6.2.1, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 8.2.1.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon 97 (73) 8.2.1.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni A.809 (19) lisa 1, IMO resolutsioon A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M.542.1 (07/82) | ETS 300 225, 3. väljaanne (1998-01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.18 | Paiksed kahesuunalised VHF raadiotelefonid päästepaatidele ja -parvedele | Reegel III/4, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 14.13.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC. 97 (73) 8.1.6 ja 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel III/6.2.1, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 8.2.1.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon 97 (73) 8.2.1.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni A.809 (19) lisa 2, IMO resolutsioon A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95) | EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997); EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

Nr | Eseme nimetus | 1974. aasta SOLASe muudetud reegel "tüübikinnituse" korral | 1974. aasta SOLASe kohaldatav muudetud reegel ja IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad | Katsestandardid | Vastavushindamisvõtted |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/1.1 | Radarpeegeldi päästeparvedele | Reegel III/4, III/34, reegel X/3 | IMO resolutsioon MSC.48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.2 | Veeülikondade materjalid | Reegel III/4, III/34 | IMO resolutsioon MSC.48 (66) | | | | | | | |

A.1/1.3 ex A.1/1.22 | Päästevahendite veeskamisseadmed | Reegel III/34 | IMO resolutsioon MSC.48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.3 (uus punkt) | Valjuhääldiside ja üldine ohusignalisatsioon | Reegel III/6(5) | Rahvusvaheline päästevahendite koodeks 7.2, IMO resolutsioon A.830 (18), ringkiri MSC. 808, IMO resolutsioon MSC.97(73) 4.2.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | | | | |

A.1/1.4 ex A.1/1.29 | Evakuatsioonitrepid | Reegel III/4, reegel X/3 | Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsioon MSC.36 (63) 8.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | ISO 799-1980 | | | | | | |

Reegel III/4, reegel X/3 | Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC.48 (66), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 8.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | | | |

2. Merereostuse vältimise vahendid

Nr | Eseme nimetus | 1973/78.aasta MARPOLi muudetud reegel "tüübikinnituse" korral | 1973/78. aasta MARPOLi kohaldatavad muudetud reeglid ja IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad | Katsestandardid | Vastavushindamisvõtted |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/2.1 (uus punkt) | Lämmastikoksiidi seire ja dokumenteerimise seadmed pardal | VI lisa resolutsioon 2 peatükk 1 reegel 1.3.9, resolutsioon 2 peatükk 2 reegel 2.1.2.5 ja resolutsioon 2 peatükk 6.1 | VI lisa resolutsioon 2 peatükk 1 reegel 1.3.9, resolutsioon 2 peatükk 2 reegel 2.1.2.5 ja resolutsioon 2 peatükk 6.1 | Töötab välja IMO | | | | | | |

A.2/2.2 (uus punkt) | Heitgaasi puhastussüsteemid pardal | VI lisa reegel 13.3(b)(i) ja reegel 14.4(b) | VI lisa reegel 13.3(b)(i) ja reegel 14.4(b) | Töötab välja IMO | | | | | | |

A.2/2.3 (uus punkt) | Samaväärsed meetodid NOx-heitmete vähendamiseks pardal | VI lisa reegel 13.3(b)(ii) | VI lisa reegel 13.3(b)(ii) | Töötab välja IMO | | | | | | |

A.2/2.4 (uus punkt) | Muud tehnilised meetodid SOx-heitmete piiramiseks | VI lisa reegel 14.4 (c) | VI lisa reegel 14.4(c) | Töötab välja IMO | | | | | | |

3. Tulekaitsevahendid

Nr | Eseme nimetus | 1974. aasta SOLASe muudetud reegel "tüübikinnituse" korral | 1974. aasta SOLASe kohaldatav muudetud reegel ja IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad | Katsestandardid | Vastavushindamisvõtted |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/3.1 | Mitteteisaldatavad ja teisaldatavad tulekustutid | Reegel II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, reegel X/3 | Reegel II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, IMO resolutsioon MSC.36(63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999) | | | | | | |

Reegel II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC. 98 (73) peatükk 4.1.2 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, IMO resolutsioon MSC.97(73) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 4.1.2 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | | |

A.2/3.2 | Pihustid eriruumide paiksetele survevett pihustavatele tulekustutussüsteemidele | Üle viidud punkti A. 1/3.49 alla |

A.2/3.3 | Generaatori käivitusseadmed külma ilma puhuks | Reegel II-1/44.2, reegel X/3 | Reegel II-1/44.2, IMO resolutsioon MSC.36(63) 12.4 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | | | | |

Reegel II-1/44.2, IMO resolutsioon MSC.97(73) 12.4 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | | | | |

A.2/3.4 | Kaheotstarbelised pihustid (pihustus/juga tüüpi) | Reegel II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, reegel X/3 | Reegel II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5 IMO resolutsioon MSC.36(63) 7.7.8.6 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | | | | |

Reegel II-2/10.2.3.3.4, reegel X/3 | Reegel II-2/10.2.3.3.4, IMO resolutsioon MSC.97(73) 7.7.5.6 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | | | | |

A.2/3.5 | Juhtimispostide, teenindus-, elu- ja masinaruumide ning mehitamata masinaruumide paiksete tulekahju avastamis- ja häiresüsteemide osad | Reegel II-2/13, II-2/14.1, reegel X/3 | Reegel II-2/13, II-2/14.1 IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.7.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | EN 54-2 (1997) + AC (1999) EN 54-4 (1997) + AC (1999) | | | | | | |

Reegel II-2/7.2.2, 11-2/7.4, 11-2/7.4.1 reegel X/3 IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 9 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1 IMO resolutsioon MSC.97(73) 7.7.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 9 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | | |

A.2/3.6 | Suitsuandurid | Reegel II-2/13.3.2, reegel X/3 | Reegel II-2/13.3.2, IMO resolutsioon MSC.36(63) 7.7.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | EN 54-7 (2000), pr EN 54-12, pr EN 54-15 | | | | | | |

Reegel II-2/7.2.2, II-2/7.4 reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 9.2.3.1.2 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/7.2.2, II-2/7.4, IMO resolutsioon MSC.97(73) 7.7.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 9.2.3.1.2 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | | |

A.2/3.7 | Temperatuuriandurid | Reegel II-2/13.3, reegel X/3 | Reegel II-2/13.3.3, IMO resolutsioon MSC.36(63) 7.7.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), pr EN 54-15 | | | | | | |

Reegel II-2/7.2.2, II-2/7.4 reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 9.2.3.1.3 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/7.2.2, II-2/7.4, IMO resolutsioon MSC.97(73) 7.7.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 9.2.3.1.3 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | | |

A.2/3.8 | Ohutuslamp | Reegel II-2/17.1.1.4, reegel X/3 | Reegel II-2/17.1.1.4, IMO resolutsioon MSC.36(63) 7.10.3.1.4 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IEC väljaanne nr 79 | | | | | | |

Reegel II-2/10.10, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 3.2.1.1.4 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/10, IMO resolutsioon MSC.97(73) 7.10.3.1.4 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 3.2.1.1.4 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | | |

A.2/3.9 | Kemikaalidele vastupidav kaitseriietus | Üle viidud punkti A. 1/3.50 alla |

A.2/3.10 | Põrandalähedase valgustuse süsteemid | Üle viidud punkti A.1/3.40 alla |

A.2/3.11 ex A.1/3.10 | Pihustid masinaruumide paiksetele survevett pihustavatele tulekustutussüsteemidele | Reegel II-2/10.1, reegel X/3 | Reegel II-2/10.1, IMO resolutsioon MSC.36(63) 7.7.4 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | | | | |

Reegel II-2/10.4, IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 7 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks). NB! Ei sisaldu 2000. aasta rahvusvahelises kiirlaevakoodeksis | Reegel II-2/10.4, IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 7 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | | | |

A.2/3.12 | Masinaruumide ja lastipumbaruumide samaväärsed paiksed gaaskustutussüsteemid | Üle viidud punkti A.1/3.45 alla |

A.2/3.13 | Suruõhusüsteemi toitega hingamisaparaat | Reegel II-2/17.1.2, reegel X/3 | Reegel II-2/17.1.2, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999) | | | | | | |

Reegel II-2/10.10.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 3 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/10.10.1 IMO resolutsioon MSC.97(73) 7.10.3.2.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 3 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | | |

A.2/3.14 | Tuletõrjevoolikud (voolikupoolil) | Reegel II-2/4.7.1, reegel X/3 | Reegel II-2/4.7.1, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.7.8.5 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | EN 671-1 (1994) + AC (1995) | | | | | | |

Reegel II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, reegel X/3 | Reegel II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, IMO resolutsioon MSC.97(73) 7.7.5.5 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | | | |

A.2/3.15 | Õhus leiduvate suitsukomponentide avastamise süsteemi osad | Reegel II-2/13-1 | Reegel II-2/13-1 | | | | | | | |

Reegel II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 10 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 10 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | | | |

A.2/3.16 | Leegiandurid | Reegel II-2/132, reegel X/3 | Reegel II-2/13, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.7.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | pr EN 54-10 | | | | | | |

Reegel II-2/7.1, II-2/7.2.2, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 9.2.3.1.1 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/7.1, II-2/7.2.2, IMO resolutsioon MSC.97(73) 7.7.1, 7.7.1.5 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 9.2.3.1.1 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | | |

A.2/3.17 | Tulekahjuteatenupud | Reegel II-2/13, reegel X/3 | Reegel II-2/13, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.7.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | pr EN 54-11 | | | | | | |

Reegel II-2/7.1, II-2/7.2.2, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 9.2.1.1 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/7.1, II-2/7.2.2, IMO resolutsioon MSC.97(73) 7.7.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 9.2.1.1 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | | |

A.2/3.18 | Häireseadmed | Reegel II-2/13, reegel X/3 | Reegel II-2/13, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.7.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | pr EN 54-3 (2001) | | | | | | |

Reegel II-2/7.1, II-2/7.2.2, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 9.2.5 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | Reegel II-2/7.1, II-2/7.2.2, IMO resolutsioon MSC.97(73) 7.7.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 9.2.5 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | | |

A.2/3.19 | Paiksete veepõhiste kohalike tulekustutussüsteemide osad kasutamiseks A-kategooria masinaruumides | Üle viidud punkti A.1/3.48 alla |

A.2/3.20 | Pehme mööbel | Üle viidud punkti A.1/3.20 alla |

A.2/3.21 (uus punkt) | Värvikappide ja kergsüttivate vedelike kappide tulekustutussüsteemide osad | Reegel II-2/18.7 | Reegel II-2/18.7 | IMO ringkiri MSC.847 | | | | | | |

Reegel II-2/10.6.3 | Reegel II-2/10.6.3 | | | | | | |

A.2/3.22 (uus punkt) | Kambüüsi heitgaasi väljutustoru paiksete tulekustutussüsteemide osad | Reegel II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 | Reegel II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 | | | | | | | |

Reegel II-2/9.7.5 | Reegel II-2/9.7.5 | | | | | | | |

A.2/3.23 (uus punkt) | Helikopteriteki tulekustutussüsteemide osad | Reegel II-2/18.8.2.3 | Reegel II-2/18.8.2.3 | IMO resolutsioon A.855(20) | | | | | | |

Reegel II-2/18.1.2 | Reegel II-2/18.1.2 | | | | | | |

A.2/3.24 (uus punkt) | Teisaldatavad vahugeneraatorid | Reegel II-2/6.4, reegel X/3 | Reegel II-2/6.4, IMO resolutsioon MSC. 36(63) 7.8.4.1.2 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | | | | | | | |

Reegel X/3 | IMO resolutsioon MSC. 97(73) 7.8.4.1.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 4.1.2 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | | | |

A.2/3.25 (uus punkt) | C-klassi vaheseinad | Reegel II-2/3.5 | Reegel II-2/3.5 | IMO resolutsioon A.799(19), IMO resolutsioon A.653(16), IMO resolutsiooni MSC.61(67) lisa 1 osad 1, 2 ja 5 ning lisa 2, ISO 1716 (1973) | | | | | | |

Reegel II-2/3.10 | Reegel II-2/3.5 | | | | | | |

A.2/3.26 (uus punkt) | Majapidamises kasutatavad gaasiküttesüsteemid (osad) | Reegel II-2/51 | Reegel II-2/51 | | | | | | | |

Reegel II-2/4.3 | Reegel II-2/4.3 | | | | | | | |

A.2/3.27 (uus punkt) | Paiksete gaaskustutussüsteemide (CO2) osad | Reegel II-2/5.2, reegel X/3 | Reegel II-2/5.2, II-2/7.1.1.1, II-2/38.2.1, II-2/39.1, II-2/53.1, II-2/53.2.2.1, II-2/63.1.1 IMO resolutsioon MSC.36(63) 7.7.6.2, 7.15 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Pr EN.12094, osad 1-20 | | | | | | |

Reegel II-2/10.4.1.1.1, reegel X/3 | Reegel II-2/10.4.1.1.1, I-2/10.5.1.1, II-2/10.6.3.1.1, II-2/10.7.1.1.II-2/10.7.1.3, II-2/10.9.1.1, IMO resolutsioon 97(73) 7.7.3.3, 7.15, 7.17.3.8.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 5.2.2 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | | |

A.2/3.28 (uus punkt) | Keskmise paisumisega vahtkustutussüsteemi komponendid - paikne teki vahtkustutusseade tankeritel | Reegel II-2/61.4 | Reegel II-2/61.4 | IMO ringkiri MSC.798 | | | | | | |

Reegel II-2/10.8.1 | Reegel II-2/10.8.1, IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 14 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | | |

A.2/3.29 (uus punkt) | Paiksete vähese paisumisega vahtkustutussüsteemide komponendid masinaruumide ja tankeriteki kaitseks | Reegel II-2/8, II-2/61.4 | Reegel II-2/8, II-2/61.4 | IMO ringkiri MSC.582 ja parandus 1 | | | | | | |

Reegel II-2/10.8.1 | Reegel II-2/10.8.1, IMO resolutsioon MSC.98(73) peatükk 6.2.3 peatükk 14 (rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks) | | | | | | |

A.2/3.30 (uus punkt) | Kemikaalitankerite paikse tulekustutussüsteemi paisuv vaht | IMO resolutsioon MSC.4(48) peatükk 11 punkt 11.3 (IMO rahvusvaheline koodeks ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta) | IMO resolutsioon MSC.4(48) peatükk 11 punkt 11.3 (IMO rahvusvaheline koodeks ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta) | IMO ringkirjad MSC.799, 582, 553 | | | | | | |

4. Navigatsiooniseadmed

A.2 lisa 4. jao suhtes kohaldatavad märkused: Navigatsiooniseadmed

Kolmas ja neljas veerg:

viited SOLASe konventsiooni V peatükile on viited 1974. aasta SOLASe konventsioonile, mida on muudetud IMO resolutsiooniga MSC.73 ja mis jõustub sellisena 1. juulil 2002.

Neljas veerg:

Osutatud ITU soovitused on need, mida on nimetatud rahvusvahelistes konventsioonides ja IMO asjakohastes resolutsioonides ja ringkirjades.

Nr | Eseme nimetus | 1974. aasta SOLASe muudetud reegel "tüübikinnituse" korral | 1974. aasta SOLASe kohaldatav muudetud reegel ja IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad | Katsestandardid | Vastavushindamisvõtted |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/4.1 | Kiirlaeva gürokompass | Üle viidud punkti A.1/4.31 alla |

A.2/4.2 | Kiirlaeva kursi kontrollsüsteem (varem autopiloot) | Reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.12 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.822 (19), IMO resolutsioon A.694 (17) | Tulevane ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162; tulevane ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.3 | Suunda andev seade THD (GNSSi abil toimiv) (varem elektromagnetiline kompass) | Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.5.1, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.2.5 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.382 (X), IMO resolutsioon MSC.116 (73), IMO resolutsioon A.694(17) | Tulevane ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162; tulevane ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.4 | Päevane signaallamp | Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.2.2, IMO resolutsioon MSC.95 (72), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.9 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/4.5 | Kiirlaeva helgiheitja | Reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.9 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.6 | Kiirlaeva öönägemisseadmed | Reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.10 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.94 (72), IMO resolutsioon A.694 (17) | Tulevane EN ISO 16273, EN 60945 (1997), EN 61162; tulevane ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.7 | Laeva trajektoori kontrollsüsteem | Üle viidud punkti A.1/4.33 alla |

A.2/4.8 | Elektronkaartide kuva- ja infosüsteem (ECDIS) | Üle viidud punkti A.1/4.30 alla |

A.2/4.9 | Elektronkaartide tagavarakuva- ja infosüsteem (ECDIS) | Üle viidud punkti A.1/4.30 alla |

A.2/4.10 | Rasterkaardi kuvamissüsteem (RCDS) | Üle viidud punkti A.1/4.30 alla |

A.2/4.11 | Ühendatud GPS/GLONASS-seadmed | Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.1.6, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.6 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni MSC.74 (69) lisa 1, IMO resolutsioon A.694 (17) | Tulevane EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162; tulevane IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.12 | DGPS- ja DGLONASS-seadmed | Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.1.6, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.6 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni MSC.64 (67) lisa 2, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 7.7.1 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.694 (17) | Tulevane EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162; tulevane IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.13 | Kiirlaeva gürokompass | Üle viidud punkti A.1/4.31 alla |

A.2/4.14 | Reisiinfo salvesti (VDR) | Üle viidud punkti A.1/4.29 alla |

A.2/4.15 | Integreeritud navigatsioonisüsteem | Reegel V/18,7, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.4 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.6, IMO resolutsiooni MSC.86 (70) lisa 3, IMO resolutsioon A.694 (17) | Tulevane EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162; tulevane IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.16 | Integreeritud sillasüsteem | Üle viidud punkti A.1/4.28 alla |

A.2/4.17 | Radarisignaali võimendi | Reegel V/18.7, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.4 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | ITU-R M.1176 (10/95), IMO resolutsioon A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/4.18 | Heli vastuvõtmise süsteem | Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.1.8, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.14 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni MSC.86(70) lisa 1, IMO resolutsiooni A.694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.19 | Kiirlaeva magnetkompass | Reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.1.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.382 (X), IMO resolutsioon A.694 (17) | ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/4.20 | Kiirlaeva trajektoori kontrollsüsteem | Reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.4 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.12 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.21 | Kaardiseade laevaradarile | Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.3.2, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.817 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC.64 (67), lisa 5, IMO resolutsioon A.477 (XII), muudetud IMO resolutsiooniga MSC.64 (67), lisa 4, IMO resolutsioon A.694 (17) | Tulevane EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; tulevane IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.22 | Suunda andev seade THD (güroskoopiline) | Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.1.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.3.5, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.116 (73), IMO resolutsioon A.694 (17) | Tulevane ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162; tulevane ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.23 | Suunda andev seade THD (magnet) | Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.1.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.3.5, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsiooni MSC.86 (70) lisa 2, IMO resolutsioon MSC.116 (73), IMO resolutsioon A.694 (17) | Tulevane ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162; tulevane ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.24 | Tõukejõu näitur | Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.1.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.5.4, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.7.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.694 (17) | | | | | | | |

A.2/4.25 | Põtkuri tõukejõu suuruse ja suuna, sammu ja töörežiimi näiturid | Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.1.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel V/19.2.5.4, IMO resolutsioon MSC.36 (63) 13.11.2 (1994. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.11.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.694 (17) | | | | | | | |

5. Raadioseadmed

A.2 lisa 5. jao suhtes kohaldatavad märkused: Raadioside

Neljas veerg:

Osutatud ITU soovitused on need, mida on nimetatud rahvusvahelistes konventsioonides ja IMO asjakohastes resolutsioonides ja ringkirjades.

Nr | Eseme nimetus | 1974. aasta SOLASe muudetud reegel "tüübikinnituse" korral | 1974. aasta SOLASe kohaldatav muudetud reegel ja IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad | Katsestandardid | Vastavushindamisvõtted |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/5.1 | VHF avarii-raadiopoi | Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.1.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel IV/8.3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 14.8.3 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.662 (16), IMO resolutsioon A.805 (19), IMO resolutsioon A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M 693 (06/90) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.2 | Raadio varutoiteallikas | Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.1.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel IV/13.2, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 14.13 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO ringkiri COMSAR.16, IMO resolutsioon A.694 (17) | Tulevane EN 61097-14, EN 60945 (1997); tulevane IEC 61097-14 IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.3 | INMARSAT-F SES | Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.1.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel IV/10.1.1, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 14.10.1 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.570 (14), IMO resolutsioon A.808 (19), IMO resolutsioon A.694 (17), IMO ringkiri MSC.862 | Tulevane IEC 61097-13, IEC 60945 (1996), IMO ringkiri MSC.862 | | | | | | |

A.2/5.4 | Hädahäire paneel | Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.1.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel IV/6.4, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 14.6.4 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.694 (17), IMO ringkiri MSC.862 | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.5 | Hädahäire või hädakutse paneel | Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 13.1.2 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks) | Reegel IV/6.6, IMO resolutsioon MSC.97 (73) 14.6.6 (2000. aasta rahvusvaheline kiirlaevakoodeks), IMO resolutsioon A.694 (17), IMO ringkiri MSC.862 | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

6. 1972. aasta COLREGi alusel nõutav varustus

Nr | Eseme nimetus | 1972. aasta COLREGi muudetud reegel "tüübikinnituse" korral | 1972. aasta COLREGi kohaldatavad muudetud reeglid ja IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad | Katsestandardid | Vastavushindamisvõtted |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/6.1 | Navigatsioonituled | I lisa/14 | I lisa/14, IMO resolutsioon A.694 (17) | EN 60945 (1997), 1972. aasta COLREGi I lisa (toimimine); IEC 60945 (1996), 1972. aasta COLREGi I lisa (toimimine) | | | | | | |

A.2/6.2 | Helisignaalseadmed | III lisa/3 | III lisa/3, IMO resolutsioon A.694 (17) | EN 60945 (1997), viled - 1972. aasta COLREGi III lisa/1 (toimimine), signaalkellad või gongid - 1972. aasta COLREGi III lisa/2 (toimimine) IEC 60945 (1996), viled - 1972. aasta COLREGi III lisa/1 (toimimine), signaalkellad või gongid - 1972. aasta COLREGi III lisa/2 (toimimine) | | | | | | |

7. Puistlastilaevade ohutusvahendid

Kirje number | Eseme nimetus | 1974. aasta SOLASe muudetud reegel "tüübikinnituse" korral | 1974. aasta SOLASe kohaldatav muudetud reegel ja IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad | Katsestandardid | Vastavushindamisvõtted |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/7.1 | Lastimisseade | Reegel XII/11, 1997. aasta SOLASe konverentsi resolutsioon nr 5 | Reegel XII/11, 1997. aasta SOLASe konverentsi resolutsioon nr 5 | IACSi soovitus nr 48 lastimisseadmete kohta (SOLAS/CONF. 4/7) | | | | | | |

"

--------------------------------------------------

Top