Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0075

Директива 2002/75/EО на Комисията от 2 септември 2002 година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (текст от значение за ЕИП)

OJ L 254, 23.9.2002, p. 1–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 009 P. 211 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 009 P. 211 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 12 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; отменен от 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/75/oj

07/ 09

BG

Официален вестник на Европейския съюз

211


32002L0075


L 254/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2002/75/EО НА КОМИСИЯТА

от 2 септември 2002 година

за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 80, параграф 2 от него,

като взе предвид Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. относно морското оборудване (1), последно изменена с Директива 2001/53/EО на Комисията (2), и по-специално член 17, първо и второ тире от нея,

като има предвид, че:

(1)

За целите на Директива 96/98/ЕО международните конвенции, включително Конвенцията SOLAS от 1974 г., и стандартите за тестване заедно с техните изменения са тези, които са в сила към 1 януари 2001 г.

(2)

Изменения на Конвенцията SOLAS и други международни конвенции и нови стандарти за тестване са влезли в сила след 1 януари 2001 г. или скоро ще влязат в сила.

(3)

С тези актове се въвеждат нови правила относно оборудването, което трябва да се постави на бордовете на корабите.

(4)

Следователно Директива 96/98/ЕО трябва да се измени.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са съгласувани със становището на Комитета, учреден съгласно член 12 от Директива 93/75/ЕИО на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 96/98/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 2 се изменя, както следва:

 

В букви в), г) и н) датата „1 януари 2001 г.“ се заменя с датата „1 юли 2002 г.“;

2.

Приложение A се заменя с текста в приложението към настоящата директива.

Член 2

Оборудване, посочено като „нов елемент“ под заглавието „Наименование на елемента от оборудването“ в приложение A.1, което е било произведено преди датата, посочена в член 3, параграф 1 в съответствие с процедурите за типово одобрение в сила преди датата на приемане на настоящата директива на територията на държавата-членка, спомената по-долу, както и оборудването, посочено в приложение A.1, раздели 4 и 5, носещи марката и произведени преди датата, посочена в член 3, параграф 1, може да се пусне на пазара и да се постави на борда на кораб на Общността, сертификатите за който са издадени от държава-членка или от нейно име съгласно международните конвенции през двете години след датата, посочена в член 3, параграф 1.

Член 3

1.   Държавите-членки въвеждат в действие необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, в срок от шест месеца след датата на нейното влизане в сила. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за текста на разпоредбите от вътрешното законодателство в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила в деня на нейното публикуване в Официален вестник на Европейските общности.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 2 септември 2002 година.

За Комисията

Loyola DE PALACIO

Заместник-председател


(1)  ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 25.

(2)  ОВ L 204, 28.7.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 247, 5.10.1993 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ A

ПРИЛОЖЕНИЕ A.1:   Оборудване, за което вече съществуват подробни стандарти за тестване в международни актове

Бележки, приложими към цялото приложение A.1

Общи положения: в допълнение към специфично посочените стандарти за тестване, известен брой разпоредби, които трябва да бъдат проверени по време на проучване на типа (типово одобрение), както са посочени в модулите за оценка на съответствието в приложение Б, могат да отговорят на приложимите изисквания на международните конвенции и съответните решения и циркулярни писма на ММО.

Колона 5: Където се прави позоваване на ММО, са приложими само стандартите за тестване, съдържащи се в подходящите части на приложенията към резолюциите, като се изключват разпоредбите на самите резолюции.

Колона 5: За целите на коректното определяне на приложимите стандарти, докладите от тестовете и съответните сертификати за типово одобрение трябва да съдържат информация за приложените специфични стандарти за тестване и техните варианти, както са посочени в колона 5.

Колона 5: Когато са посочени два комплекта от стандарти за тестване (разделени с „;“ или с „или“), всеки комплект отговаря на всички изисквания за тестване съгласно стандартите за работа на ММО. По този начин тестването на единия комплект от стандарти е достатъчно, за да се покаже съответствие на изискванията на релевантните международни актове.

Колона 6: Под „модул H“ следва да се разбира „модул H и сертификат за преглед на дизайна“.

1.   Животоспасяващи уреди

Бележки към раздел 1: Животоспасяващи уреди

Колони 3 и 4: Когато тези колони са разделени на две равнища за дадено специфичен код на идентификация, горните равнища се отнасят за плавателни съдове, построени съгласно Международен кодекс за сигурност на бързоходните плавателни съдове преди 1 юли 2002 г., а долните квадрати се отнасят за плавателни съдове, където е подходящо, движещи се съгласно Международен кодекс за сигурност на бързоходните плавателни съдове на или след 1 юли 2002 г.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменена, по което се изисква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Спасителни кръгове

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.1 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1.3, 8.3(1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.1 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/1.2

Светлини, обозначаващи местоположението на спасителни средства

(a)

За спасителни съдове и дежурни лодки

(b)

За спасителни кръгове

(c)

За спасителни жилетки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.3 и 8.10 (1994 HSC Code), ММО MSC/Circ. 885

ММО Резолюция MSC.81 (70), освен изискванията към батериите, опре делени в EN 394 (1993), който се прилага за светлините на спасителните жилетки

 

X

X

X

 

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73), 8.1, 8.3, 8.10 (2000 HSC Code), ММО MSC/Circ. 885

 

 

 

A.1/1.3

Спасителни кръгове, самозадействащи се димни сигнали

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.1.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63), 8.1, 8.3 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.1.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73)8.1, 8.3 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/1.4

Спасителни жилетки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1,8.3 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70), освен изискванията към батериите, опре лeделени в EN 394 (1993), който се прилага за светлините на спасителните жилетки

 

X

X

X

 

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC. 97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/1.5

Спасителни хидрокостюми и предпазни костюми

изолирани или неизолирани

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.3, III/22.4, III/32.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.3, III/22.4, III/32.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC 97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/1.6

Спасителни хидрокостюми и предпазни костюми, класифицирани като спасителни жилетки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.3, III/22.4, III/32.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/7.3, III/22.4, III/32.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/1.7

Средства за термична защита

Правило III/4

Правило III/7.3, III/22.4, III/32.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66),

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 

 

A.1/1.8

Сигнални ракети тип „парашут“ (пиротехника)

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/6.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.2 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 

X

 

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/6.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC 97 (73) 8.1, 8.2 (2000 HSC Code)

 

 

 

 

A.1/1.9

Ръчни сигнални ракети (пиротехника)

Правило III/4

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 

X

 

 

A.1/1.10

Димни сигнали с положителна плавателност (пиротехника)

Правило III/4

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 

X

 

 

A.1/1.11

Линометателни устройства (пиротехника)

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/18 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1,8.8 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 

X

 

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/18 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97(73) 8.1, 8.8 (2000 HSC Code)

 

 

 

 

A.1/1.12

Надуваеми спасителни плотове

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/21.1, III/31.1 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 

 

 

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/21.1, III/31.1 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (2000 HSC Code)

 

 

 

 

 

A.1/1.13

Твърди спасителни плотове

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/21.1, III/31.1.1.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 

 

 

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/21.1, III/31.1.1.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (2000 HSC Code)

 

 

 

 

 

A.1/1.14

Автоматични самоизправящи се спасителни плотове

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/26.2.4 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 809 (1), MSC/Circ. 809, ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 

 

 

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/26.2.4 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ 809 (1), ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (2000 HSC Code)

 

 

 

 

 

A.1/1.15

Покрити обратими спасителни плотове

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/26.2.4 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 809 (1), ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 

 

 

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/26.2.4 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 809 (1), ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (2000 HSC Code)

 

 

 

 

 

A.1/1.16

Устройства за свободно изплаване на спасителни плотове (хидростатични разединители)

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/13.4.2., III/26.2.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1 и 8.6 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/13.4.2, III/26.2.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 811, ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1 и 8.6 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/1.17

Спасителни лодки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/21.1, III/ 31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 

 

X

 

A.1/1.18

Твърди дежурни лодки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/21.2, III/31.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48(66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.10 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 

 

X

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/21.2, III/31.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97(73) 8.1, 8.10 (2000 HSC Code)

 

 

 

 

A.1/1.19

Надуваеми дежурни лодки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/21.2, III/31.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48(66), ММО Резолюция MSC.36(63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 

 

X

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/21.2, III/31.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48(66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (2000 HSC Code)

 

 

 

 

A.1/1.20

Бързоходни

Правило III/4,Правило X/3

Правило III/26.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC Code), ММО MSC/Circ. 809 (1)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 

 

X

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/26.3 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1 (2000 HSC Code), ММО MSC/Circ. 809 (1)

 

 

 

 

A.1/1.21

Устройства за спускане на вода с помощта на талии и лебедки (лодбалки)

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/23, III/33 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1,8.5, 8.6 и 8.7 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

X

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/23, III/33 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 и 8.7 (2000 HSC Code)

 

 

A.1/1.22

Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване

Преместен в приложение A.2

A.1/1.23

Устройства за спускане на вода на свободно падащи спасителни лодки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/33 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1,8.5 и 8.7 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

 

 

 

X

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/33 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5 и 8.7 (2000 HSC Code)

 

 

 

 

 

A.1/1.24

Устройства за спускане на вода на спасителни плотове

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 и 8.7 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

X

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 и 8.7 (2000 HSC Code)

 

 

A.1/1.25

Устройства за спускане на вода на бързходни дежурни лодки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/26.3.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC Code), ММО MSC/Circ. 809 (1)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/26.3.2 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1 (2000 HSC Code), ММО MSC/Circ. 809 (1)

 

 

 

A.1/1.26

Освобождаващ механизъм за:

(a)

Спасителни лодки и дежурни лодки;

(б)

Спасителни плотове,

спускани на вода посредством талия или талии

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1 и 8.5 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1 и 8.5 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/1.27

Морски системи за евакуация

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/15, III/26.2.1, III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.7 и 8.10 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

 

 

X

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/15, III/26.2.1, III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.7 и 8.10 (2000 HSC Code)

 

 

 

 

A.1/1.28

Средства за спасяване

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/26.4 и III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО MSC/Circ. 810 (2), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.5 и 8.10 (1994 HSC Code)

MMO Резолюция MSC.81(70) MSC/Circ. 810

 

X

 

 

 

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/26.4 и III/34, MMO Резолюция MSC.48 (66), MMO MSC/Circ. 810 (2), MMO Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5 и 8.10 (2000 HSC Code)

 

 

 

 

 

A.1/1.29

Парадни трапове

Елементът е преместен в A.2/1.4

A.1/1.30

Ретроотражателни

Правило III/4

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66)

ММО Резолюция A.658 (16) Приложение 2

 

X

X

X

 

 

A.1/1.31

Двупосочни УКВ радио-телефонни станции за спасителни съдове

Преместен в A.1/5.17 и A.1/5.18

A.1/1.32

Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART)

Преместен в А.1/4.18

A.1/1.33

Радиолокационен отражател за спасителни и дежурни лодки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66)

ММО Резолюция A.384 (X), EN/ISO 8729 (1998)

ММО Резолюция A.384 (X), ISO 8729 (1997)

 

X

X

X

X

 

A.1/1.34

Компас за спасителни и дежурни лодки

Преместен в А.1/4.23

A.1/1.35

Преносимо противопо жарно оборудване за спасителни и дежурни лодки

Преместен в А.1/4/3.38

A.1/1.36

Двигатели за спасителни и дежурни лодки

Правило III/4

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 

 

A.1/1.37

Двигател за дежурни лодки — извънборден двигател

Правило III/4

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 

 

A.1/1.38

Прожектори, използвани в спасителни и дежурни лодки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66)

ММО Резолюция MSC.81(70)

 

X

X

X

 

 

A.1/1.39

Открити обратими спасителни плотове

Правило III/4, Правило X/3

ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 и 8.10 (1994 HSC Code)

MMO Резолюция MSC.36 (63) Приложение 10 (1994 HSC Code)

 

X

 

 

 

 

Правило III/4, Правило X/3

ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 и 8.10 (2000 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.97(73), Приложение 11 (2000 HSC Code)

 

 

 

 

 

A.1/1.40 ex A.1/4.17

Механичен пилотски лифт

Правило V/17 (b)

Правило V/17 (f), ММО Резолюция A.889 (21), ММО MSC/Circ. 773

ISO 799 (1986)

 

X

X

X

 

 

Правило V/23

Правило V/23.6, ММО Резолюция A.889 (21), ММО MSC/Circ. 773

 

 

 

2.   Предотвратяване на замърсяване на морската среда

Наименование наелемента от оборудването

Правило на Marpol 73/78, както е изменена, по което се изисква „типово одобряване“

Приложими правила на Marpol 73/78 както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Оборудване за филтриране на нефт (за достигане на нефтено съдържание в отпадъчните течности, не по голямо от 15 p.p.m.)

Приложение I, Правило 16(4) и (5)

Приложение I, Правило 16(1) и (2)

ММО Резолюция MEPC.60 (33)

 

X

X

X

 

 

A.1/2.2

Детектори за смесване на вода и нефт

Приложение I, Правило 15(3)(b)

Приложение I, Правило 15(3)(b)

ММО Резолюция MEPC.5 (XIII)

 

X

X

X

 

 

A.1/2.3

Уреди за измерване на съдържанието на нефт

Приложение I, Правило 16(4) и (5)

Приложение I, Правило 16(1) и (2)

ММО Резолюция MEPC.60 (33)

 

X

X

X

 

 

A.1/2.4

Обработващи устройства, предназначени за монтиране към съществуващи уредби за сепариране на нефтоводни смеси (за достигане на нефтено съдържание в отпадъчните течности, не по-голямо от 15 p.p.m.)

Елементът е заличен

A.1/2.5

Система за наблюдение и контрол на разтоварането на нефт на нефтен танкер

Приложение I, Правило 15(3)(a)

Приложение I, Правило 15(3)

ММО Резолюция A.586 (14)

 

X

X

X

 

 

A.1/2.6

Уредби за обработка на отпадъчни води

Приложение IV, Правило 8(1)(b)

Приложение IV, Правило 8(1)(b)

ММО Резолюция MEPC.2 (VI)

 

X

X

X

X

 

A.1/2.7

Корабни инсинератори

Приложение VI, Правило 16(2)(a)

Приложение VI, Правило 16(2)(a)

ММО Резолюция MEPC.76 (40)

 

X

X

X

X

 

3.   Противопожарна защита

Бележки, приложими към раздел 3: Противопожарна защита

Колони 3 и 4: Когато тези колони са разделени на две равнища за конкретно обозначение на елемент от оборудването, то горното равнище се отнася за правилата, приложими към кораби, построени преди 1 юли 2002 г., докато долното равнище се отнася за кораби, построени на или след 1 юли 2002 г. (но може да се прилага също така за кораби, построени преди 1 юли 2002 г.).

Колона 5: В колона 5 за много елементи е посочен повече от един стандарт за изпитване. Изпитващият орган гарантира използване на приложимия стандарт за изпитване за конкретния елемент от оборудването, така че той да отговаря на международните изисквания на конвенцията.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменена, по което се изисква „типово одобряване“

Приложими правила на SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Първични палубни покрития

Правило II-2/34.8, II-2/49.3

Правило II-2/34.8, II-2/49.3

ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Части 2 и 6, Приложение 2, ММО MSC/Circ. 1004

 

X

 

 

 

 

Правило II-2/4.4.4, II-2/6.2

Правило II-2/4.4.4, II-2/6.3

 

 

 

 

 

A.1/3.2

Преносими пожарогасители

Правило II-2/6.1, Правило X/3

Правило II-2/6, ММО Резолюция A.602 (15), ММО Резолюция MSC.36(63) 7.7.7 и 7.8.4.1.3 (1994 HSC Code)

EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + А1 (1999)

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/10.3.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 4.1.2 (FSS Code)

Правило II-2/10.3, ММО Резолюция A.602(15), ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.4, 7.8.4.1.3. 7.17.3.7 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 4.1.2, 4.2.1 (FSS Code)

 

 

 

A.1/3.3

Снаряжение на пожарникаря: защитно облекло (облекло за непосредствена близост)

Правило II-2/17.1.1.1, Правило X/3

Правило II-2/17.1.1.1, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.10.3. 1.1 (1994 HSC Code), ММО MSC/Circ. 847

EN 469 (1995), EN 531(1995) + A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001)

 

X

 

 

 

 

Правило II-2/10.10.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.1.1 (FSS Code)

Правило II-2/10.10.1, ММО Резолюция MSC. 97(73) 7.10.3.1.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC. 98(73) Глава 3.2.1.1.1 (FSS Code)

 

 

 

 

 

A.1/3.4

Снаряжение на пожарникаря: ботуши

Правило II-2/17.1.1.2, Правило X/3

Правило II-2/17.1.1.2, ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (1994 HSC Code)

EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + А1 (1997), EN 345-2-(1996) Class 2, CEI 60903 (1993)

 

X

 

 

 

 

Правило II-2/10.10.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.1.2 (FSS Code)

Правило II-2/10.10.1, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.1.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.1.2 (FSS Code)

 

 

 

 

 

A.1/3.5

Снаряжение на пожарникаря: ръкавици

Правило II-2/17.1.1.2, Правило X/3

Правило II-2/17.1.1.2, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.10.3.1.2 (1994 HSC Code), ММО MSC/Circ. 847

EN 659 (1996)

 

X

 

 

 

 

Правило II-2/10.10.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.1.1 (FSS Code)

Правило II-2/10.10.1, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.1.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.1.1 (FSS Code)

 

 

 

 

 

A.1/3.6

Снаряжение на пожарникаря: шлем

Правило II-2/17.1.1.3, Правило X/3

Правило II-2/17.1.1.3, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.10.3.1.3 (1994 HSC Code)

EN 443 (1997)

 

X

 

 

 

 

Правило II-2/10.10.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.1.3 (FSS Code)

Правило II-2/10.10.1, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.1.3 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.1.3 (FSS Code)

 

 

 

 

 

A.1/3.7

Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух (3)

Правило II-2/17.1.2, Правило X/3

Правило II-2/17.1.2.2, II-2/17.2, II-2/54.2.6.2, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 (1994 HSC Code)

EN 137 (1993), EN 136 (1998)

 

X

 

 

 

 

Правило II-2/10.10.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1, 3.2.1.2 (FSS Code)

Правило II-2/10.10.1, II-2/19.3.6.2 ММО Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.2.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC 98(73) Глава 3.2.1.2 3.2.1.3 (FSS Code)

 

 

 

 

 

A.1/3.8

Дихателен апарат с въздух, предназначен за употреба с противодимен шлем или противодимна маска (3)

Правило II-2/17.1.2, Правило X/3

Правило II-2/17.1.2.1 ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (1994 HSC Code)

EN 138 (1994)

 

X

 

 

 

 

бележка (4)

 

 

 

 

 

A.1/3.9

Елементи на спринклерни системи за жилищни помещения, служебни помещения и постове за управление, еквивалентни на тези, упоменати в Правило II-2/12 на SOLAS 74

Правило II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2

Правило II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2, II-2/52.2

ММО Резолюция A.800(19)

 

X

 

 

X

 

Правило II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 8.1 (FSS Code)

Правило II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II -2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 8.1 (FSS Code)

 

 

 

 

A.1/3.10

Дюзи за стационарни водоразпръскващи противопожарни системи под налягане, предназначени за машинни помещения

Преместен в A2/3.11

A.1/3.11

Огнеупорни прегради от клас „A“ и „B“

(a)

прегради от клас „А“

(б)

прегради от клас „В“

Правило II-2/3.3.5, II-2/3.4.4

Правило II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11

ММО Резолюция A.754 (18), ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Част 3, и Приложение 2 (FTP Code). ММО MSC/Circ. 916, ММО MSC/ Circ. 1004, ММО MSC/ Circ. 1005

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/3.2.5, II-2/3.4.4

Правило II-2/3.2.5, II-2/3.4.4

 

 

 

A.1/3.12

Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните танкове на нефтени танкери (само за бързотечни клапани)

Правило II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2

Правило II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2

ММО MSC/Circ.677, MSC/Circ. 1009

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/4.5.3.3, II 2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3

Правило II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3

 

 

 

A.1/3.13

Негорими материали

Правило II-2/3.1, Правило X/3

Правило II-2/3.1, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.2.4 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция A.799(19), ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Част 1, и Приложение 2

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/3.33, Правило X/3

Правило II-2/3.33, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.2.3 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/3.14

Материали, различни от стомана, използвани за тръби, преминаващи през прегради от клас „А“ или клас „В“

Правило II-2/18.2.1

Правило II-2/18.2.1

ММО Резолюция A.753(18), ММО Резолюция A.754(18), ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Част 3

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/9.3.1, II-2/9.3.2

Правило II-2/9.3.1, II-2/9.3.2

 

 

 

A.1/3.15

Материали, различни от стомана, използвани за тръби, пренасящи нефт или гориво:

a)

тръби и фитинги

б)

клапани

в)

меки връзки

Правило II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, Правило X/3

Правило II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.5.4 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция A.753(18), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, Правило X/3

Правило II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6. ММО Резолюция MSC.97(73) 7.5.4 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/3.16

Противопожарни врати

Правило II-2/30.2, II-2/31.1.1 и II-2/47

Правило II-2/30.2, II-2/31.1.1, II-2/47

ММО Резолюция A.754(18) ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Част 3, ММО MSC/Circ. 916, ММО MSC/Circ. 1004

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2

Правило II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2

 

 

 

A.1/3.17

Компоненти на системи за управление на противопожарни врати (5)

Правило II-2/30.4.15, Правило X/3

Правило II-2/30.4.15, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.9.3.3 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Част 4

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/9.4.1.1.4.15, Правило X/3

Правило II-2/9.4.1.1.4.15, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.9.3.3 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/3.18

Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка (6):

(a)

декоративни облицовки

(б)

системи За боядисване

(в)

подови настилки

(г)

изолационни по-крития за тръби

Правило II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, Правило X/3

Правило II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II 2/34.2, II 2/34.3, II-2/49.1, II-2/49.2, II-2/50.3.1, II 2/34.7, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.4.3.4, 7.4.3.5 и 7.4.3.6 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция A.653(16), ММО MSC.61(67), Приложение 1, Части 2 и 5, и Приложение 2 ISO 1716 (1973) (7) ММО MSC/Circ 916 amended by ММО MSC/Circ 1008, ММО MSC/Circ 1004

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/3.29, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, Правило X/3

Правило II-2/3.29, II-2/3.40.4, 11-2/3.40.5, 11-2/9.7.1.1.1, II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2 ММО Резолюция MSC.97(73) 7.4.3.4, 7.4.3.5 и 7.4.3.6 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/3.19

Драперии, завеси и други висящи текстилни материали и покрития

Правило II-2/3.23.3, Правило X/3

Правило II-2/3.23.3, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.4.3.3.3 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Част 7

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, Правило X/3

Правило II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2 ММО Резолюция MSC.97(73) 7.4.3.3.3 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/3.20

Мека мебел

Правило II-2/3.23.6, Правило X/3

Правило II-2/3.23.6, II-2/34.6, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.4.3.3.4 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция A.652(16), ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Част 8

 

X

X

X

 

 

Правило II-/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, Правило X/3

Правило II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, II-2/5.3.3 ММО Резолюция MSC.97(73) 7.4.3.3.4 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/3.21

Постелъчни принадлежности

Правило II-2/3.23.7, II-2/26.2, Правило X/3

Правило II-2/3.23.7, II-2/26.2 ММО Резолюция MSC.36(63) 7.4.3.3.5 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция A.688(17), ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Част 9

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, Правило X3

Правило II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2 ММО Резолюция MSC.97(73) 7.4.3.3.5 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/3.22

Автоматични противо пожарни предпазители

Правило II-2/16.11.1

Правило II-2/16, II-2/32, II-2/48

ММО Резолюция A.754(18), ММО Резолюция MSC.61(67), Приложение 1, Част 3

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/9.7.1.2

Правило II-2/9.7.1.1

 

 

 

A.1/3.23

Прорези на негорими тръбопроводи през прегради от клас „А“

Преместен в A. 1/3.26

A.1/3.24

Проходи на електрически кабели през прегради от клас „А“

Преместен в A. 1/3.26

A.1/3.25

Прозорци и бордови илюминатори

Правило II-2/33

Правило II-2/33, MSC/Circ. 847

ММО Резолюция A.754(18), ММО Резолюция MSC.61(67), Приложение 1, Част 3, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994), ММО MSC/Circ. 1004

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/9.4.1.3

Правило II-2/9.4.1.3, MSC/Circ.847

 

 

 

A.1/3.26

Прорези през прегради от клас „А“

(a)

проходи за електрически кабели

(б)

прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.

Правило II-2/18.1.1

Правило II-2/18.1.1

ММО Резолюция A.754(18), ММО Резолюция MSC.61(67), Приложение 1, Част 3

 

X

X

X

 

 

Regulation II-2/9.3.1

Regulation II-12/9.3.1

 

 

 

A.1/3.27

Прорези през прегради от клас „В“

(a)

проходи за електрически кабели

(б)

прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.

Правило II-2/18.1.2

Правило II-2/18.1.2

ММО Резолюция A.754(18), ММО Резолюция MSC.61(67) Приложение 1, Част 3

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/9.3.2

Правило II-2/9.3.2

 

 

 

A.1/3.28

Спринклерни системи (ограничени до спринклерни глави и до метода за автоматично оросяване и сигнализиране, напр. дебитни релета, сигнални табла)

Правило II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 и II-2/52.2

Правило II-2/12, II-2/36.1.2, II 2/36.2, II 2/41-2.5 и II-2/52.2

EN 12259-1(1999), EN 12259-2 (1999), EN 12259-3 (2000), EN 12259-4 (2000) EN 12259-5,

ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995)

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2 ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 8.1, Глава 8.2.5.2.3 (FSS Code)

Правило II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, ММО Резолюция MSC.98 (73) Глава 8.1, Глава 8.2.5.2.3 (FSS Code)

 

 

 

A.1/3.29

Противопожарни шлангове

Правило II-2/4.7.1, Правило X/3

Правило II-2/4.7.1, ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.7.8.5 (1994 HSC Code)

EN 671-2 (2001), EN ISO 15541 (2001), EN ISO 15540 (2001), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/10.2.3.1.1, Правило X/3

Правило II-2/10.2.3.1.1, ММО Резолюция MSC.97 (73) 7.7.5.5 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/3.30

Оборудване за кислороден анализ и откриване на газ

Правило VI/3.1

Правило II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, Правило VI/3.1, MSC/Circ.774 (Стационарни инсталации)

EN 50104 (1999) Кислород, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) Запалими газове

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/4.5.7.1, II-2/4.5.7.2.1, II-2/4.5.7.2.2, ММО Резолюция MSC.98 (73) Глава 15.2.4.2.4 (FSS Code)

 

 

 

A.1/3.31

Компоненти на стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове

Правило X/3

ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.13.1 (1994 HSC Code), MSC/Circ.912

ММО Резолюция MSC.44(65), ММО Резолюция A.800(19)

 

X

X

X

X

 

ММО Резолюция MSC.97 (73) 7.13.1 (2000 HSC Code), ММО MSC/Circ. 912

 

 

A.1/3.32

Материали за ограничаване на пожара (освен мебели) за бързоходни плавателни съдове

Правило X/3

ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.2.2 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.40(64), ММО Резолюция MSC.90(71)

 

X

X

X

 

 

ММО Резолюция MSC.97 (73) 7.2.2 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/3.33

Материали за ограничаване на пожара (за мебели) за бързоходни плавателни съдове

Правило X/3

ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.2.2 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.40(64), ММО Резолюция MSC.90(71)

 

X

X

X

 

 

ММО Резолюция MSC.97 (73) 7.2.2 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/3.34

Огнеупорни прегради за бързоходни плавателни съдове

Правило X/3

ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.2.1 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.45(65)

 

X

X

X

 

 

ММО Резолюция MSC.97 (73) 7.2.1 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/3.35

Противопожарни врати на бързоходни плавателни съдове

Правило X/3

ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.45(65)

 

X

X

X

 

 

ММО Резолюция MSC.97 (73) 7.2.1, 7.4.2.6 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/3.36

Автоматични противо пожарни предпазители на бързоходни плавателни съдове

Правило X/3

ММО Резолюция MSC.36(63) 7.6.4 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.45(65)

 

X

X

X

 

 

ММО Резолюция MSC.97(73) 7.6.4 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/3.37

Прорези през огнеупорни прегради на бързоходни плавателни съдове:

a)

проходи за електрически кабели

б)

прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.

Правило X/3

ММО Резолюция MSC.36(63) 7.4.2.6 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.45(65)

 

X

X

X

 

 

ММО Резолюция MSC.97(73) 7.4.2.6 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/3.38

Ex A.1/1.35

Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция A.602 (15) ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1.2 (1994 HSC Code)

EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + А1 (1999)

 

X

X

X

 

 

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.97(73) 8.1.2 (2000 HSC Code)

 

 

 

A.1/3.39

Алтернативни съоръже- ния за системи за гасене на пожари с халон в машинни помещения и помпени отделения — компоненти на еквивалентна система за гасене на пожари с вода

Правило II-2/10.1, II-2/63.1.3

Правило II-2/10.1, II-2/63.1.3

ММО MSC/Circ. 668, ММО MSC/Circ. 728

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1

Правило II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1, II-2/10.9.3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 7.2.2 (FSS Code)

 

 

 

A.1/3.40

Системи за осветление с ниско разположение (само компоненти)

(Нов елемент)

Правило II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7

Правило II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7

ММО Резолюция A.752 (18) или ISO 15370 (2001)

 

X

X

X

X

 

Правило II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 11 (FSS Code)

Правило II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2 ММО Резолюция MSC.98 (73) Глава 11 (FSS Code)

 

 

A.1/3.41

Дихателни апарати за аварийни изходи

(ДААИ) (Нов елемент)

 (8)

EN 400 (1993), EN 401 (1993), EN 402 (1993) EN 1146 (1997) EN 1061 (1996)

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3

Правило II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3, ММО Резолюция MSC.98(73), Глава 3.2.2 (FSS Code), ММО MSC/Circ. 849

 

 

 

A.1/3.42

Компоненти на системи за инертен газ

(Нов елемент)

Правило II-2/62.1

Правило II-2/62, ММО MSC/Circ. 847

ММО MSC/Circs.1009, 677, 485, 450/Допълващи.l, 387, 353 и 282, ММО Резолюция A 567(14) и Corr.l

 

X

X

X

X

 

Правило II-2/4.5.5

Правило II-2/4.5.5, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 15 (FSS Code), ММО MSC/Circ. 847

 

 

A.1/3.43

Компоненти на системи за гасене на пожари за фритюрници (автоматичен или ръчен тип)

(Нов елемент)

 (9)

ISO 15371, (2000) ISO 6182-1 (1993)

 

X

X

X

X

 

Правило II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4, Правило X/3

Правило II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4.2-5, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.6 (2000 HSC Code)

 

 

A.1/3.44

Снаряжение на пожарникаря — осигурително въже

(Нов елемент)

Правило II-2/17.2, Правило X/3

Правило II-2/17.2, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.10.3.3 (1994 HSC Code)

ММО MSC.98(73) Глава 3.2.1.3 (FSS Code) (10)

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/10.1, Правило X/3

Правило II-2/10.1, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.3 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.3 (FSS Code)

 

 

 

A.1/3.45

Компоненти на еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения и товарни помпени отделения

(Нов елемент)

Правило II -2/7.1.1, II-2/63, Правило X/3

Правило II-2/7.1.1, II-2/63, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.7.4 (1994 HSC Code)

ММО MSC/Circ. 848

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/10.4.1.1.1, 11-2/10.9.1 Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 5.2.5 (FSS Code)

Правило II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1 ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.3.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 5.2.5 MSC.98(73) Глава 5.2.5 (FSS Code)

 

 

 

A.1/3.46

Компоненти на еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения (аеорозолни системи)

(Нов елемент)

Правило II-2/7.1.1, Правило X/3

Правило II-2/7.1.1, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.7.4 (1994 HSC Code)

ММО MSC/Circ. 1007

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/10.4.1.1.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 5.2.5 (FSS Code)

Правило II-2/10.4.1. 1.1, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.3.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 5.2.5 (FSS Code)

 

 

 

A.1/3.47

Концентрат за стацио нарни системи за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение, за машинни помещения и товарни помпени отделения (11)

(Нов елемент)

Правило II-2/9

Правило II-2/9

ММО MSC/Circ. 670

 

X

X

X

X

 

Правило II-2/10.4.1.1.2

Правило II-2/10.4.1.1.2, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 6.2.2 (FSS Code)

 

 

A.1/.3.48

Компоненти на стацио нарни системи за гасене на пожари на водна основа с локално приложение, предназначени за машинни помещения от категория „А“

(Нов елемент)

 (12)

ММО MSC/Circ. 914

 

X

X

X

X

 

Правило II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, Правило X/3

Правило II-2/1. 2.2.4, II-2/10.5.6, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.3.2.1 (2000 HSC Code)

 

 

A.1/3.49

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за помещения от специална категория, Ро-Ро товарни помещения, Ро-Ро помещения и помещения за транспортни средства

(Нов елемент)

Правило II-2/37.1.3, II-2/54.2.9 Правило X/3

Правило II-2/37.1.3, II-2/38.2.2, II-2/38-1.2, II-2/38-1/3, II-2/53.2.2.1.4, 11-2/53.2.2, II-2/54.2.9, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.8.2 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция A. 123 (V) (Изпълнение), ММО MSC/Circ. 914

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 7 (FSS Code)

Правило II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.1.3, II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.8.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция 98 (73) Глава 7 (FSS Code)

 

 

 

A.1/3.50

Защитно облекло, устойчиво на химически въздействия

(Нов елемент)

Правило II-2/54.2.6.1

Правило II-2/54.2.6.1

EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994), EN 943-2 (2001)

 

X

X

X

 

 

Правило II-2/19.3.6.1

Правило II-2/19.3.6.1

 

 

 

4.   Навигационно оборудване

Бележки, приложими към раздел 4: Навигационно оборудване

Колони 3 и 4: При разделяне на две равнища на колоните за определен продукт по-горното равнище се отнася до правилата, приложими към кораби, построени преди 1 юли 2002 г., а по-долното равнище се отнася до кораби, построени на или след 1 юли 2002 г. (но могат също така да се прилагат към кораби, построени преди 1 юли 2002 г.).

Колона 4: Цитираните препоръки на ITU са тези, посочени в международните конвенции и съответните резолюции и циркуляри на ММО.

Колона 5: При цитиране на стандарта за изпитване EN/IEC 61162 се прилагат съответните негови части.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменена, по което се изисква „типово одобряване“

Приложими правила на SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Магнитен компас

Правило V/12.(r)

Правило V/12 (b), ММО Резолюция A.382 (X), ММО Резолюция A.694 (17)

EN ISO 449 (1999), EN ISO 694 (2001), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997)

ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1

Правило V/19.2. 1.1, ММО Резолюция A.382 (X), ММО Резолюция A.694 (17)

 

 

A.1/4.2

Устройство, излъчващо магнитен курс (наричано преди електромагнитен компас)

Правило V/12(r), Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило V/12 (b), ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.2.5, (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.86 (70), Приложение 2, ММО Резолюция A.694 (17)

EN ISO 11606 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

ISO 11606 (2000) IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.3.5, ММО Резолюция 97 (73) 13.2.5, (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.86 (70), Приложение 2, ММО Резолюция A.694 (17)

 

 

A.1/4.3

Жирокомпас

Правило V/12 (r)

Правило V/12 (d), ММО Резолюция A.424 (XI), ММО Резолюция A.694 (17)

EN ISO 8728: (1998), EN 60945 (1997), EN 61162

ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1

Правило V/19.2.5.1, ММО Резолюция A.424 (XI), ММО Резолюция A.694 (17)

 

 

A.1/4.4

Радиолокационно оборудване

Преместен в A. 1/4.34, A. 1/4.35 и A. 1/4.36

A.1/4.5

Средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП)

Преместен в A. 1/4.34

A.1/4.6

Ехолоти

Правило V/12 (r), Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило V/12 (k), ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.4 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.224 (VII), както е изменена с ММО Резолюция MSC74 (69), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17)

EN ISO 9875 (1997), EN 60945(1997), EN 61162;

ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996),IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.3.1, ММО Резолюция 97 (73) 13.4.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.224 (VII), както е изменена с ММО Резолюция MSC74 (69), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17)

 

 

A.1/4.7

Оборудване за измерване на скорост и разстояние (ОИСР)

Правило V/12 (r), Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило V/12 (l), ММО Резолюция A.824 (19), както е изменена с ММО Резолюция MSC.96(72) ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.3 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

EN 61023 (1999),EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.3.4, ММО Резолюция A.824 (19), както е изменена, с ММО Резолюция MSC.96 (72) ММО Резолюция 97 (73) 13.3 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

 

 

A.1/4.8

Индикатор на ъгъла на отклонение на перото на руля, оборотите на въртене и стъпката на винта

Елементът е разделен на три и е преместен в A.1/4.20-21-22

A.1/4.9

Индикатор на ъгловата скорост на поворота

Правило V/12 (r), Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило V/12 (n), ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.7.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.526 (13), ММО Резолюция A. 694 (17)

ММО Резолюция A.526 (13), IEN 60945, EN 61162;

ММО Резолюция A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61 162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.9.1, ММО Резолюция 97 (73) 13.7.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.526 (13), ММО Резолюция A. 694 (17)

 

 

A.1/4.10

Пеленгатор

Елементът е заличен

A.1/4.11

Оборудване за системата „Loran-C“

Правило V/12 (r), Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило V/12 (p), ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17), ММО Резолюция A.818 (19)

EN 61075 (1993), EN 60945 (1997) EN 61162;

IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13. 17.1 (2000HSC Code)

Правило V/19.2.1.6, ММО Резолюция 97 (73) 13.6 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.818 (19),. ММО Резолюция A.694 (17),

 

 

A.1/4.12

Оборудване за системата „Чайка“

Правило V/12 (r), Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило V/12 (p), ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.818 (19), ММО Резолюция A.694 (17)

EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.1.6, ММО Резолюция 97 (73) 13.6 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.818 (19), ММО Резолюция A.694 (17)

 

 

A.1/4.13

Оборудване за системата „Decca Navigator“

Елементът е заличен

A.1/4.14

Оборудване за системата „GPS“

Правило V/12 (r), Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило V/12 (p), ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.819 (19), ММО Резолюция A.694 (17),

EN 61108-1 (1996), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61108-1 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.1.6, ММО Резолюция 97 (73) 13.6 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.819 (19), ММО Резолюция A.694 (17)

 

 

A.1/4.15

Оборудване за системата „GLONASS“

Правило V/12 (r), Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило V/12 (p), ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.53 (66), ММО Резолюция A.694 (17),

EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.1.6, ММО Резолюция 97 (73) 13.6 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.53 (66), ММО Резолюция A.694 (17)

 

 

A.1/4.16

Система за управление на курса (СУК) (преди наричана автопилот)

Правило V/18.1

Правило V/19.2.8.2, ММО Резолюция A.342 (IX), както е изменена с ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 3, ММО Резолюция A.694 (17)

EN/ISO 11674 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162;

ISO 11674 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.17

Механичен пилотски лифт

Преместен в A. 1/1.40

A.1/4.18

Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART)

Правило III/4, Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило III/6.2.2, Правило IV/7.1.3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.2.1.2 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.530 (13), ММО Резолюция A.802 (19), ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)

EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997);

IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Правило III/4, Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило III/6.2.2, Правило IV/7.1.3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.3 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.530 (13), ММО Резолюция A.802 (19), ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)

 

 

A.1/4.19

Радиолокационно оборудване за бързоходни пла вателни съдове

Преместен в A. 1/4.37

A.1/4.20

Индикатор на ъгъла на отклонение на перото на руля

Правило V/12 (r), Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило V/12 (m), ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.7.2 (1994 HSC Code) ММО Резолюция A.694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.5.4, ММО Резолюция 97 (73) 13.7.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

 

 

A.1/4.21

Индикатор на оборотите на въртене на гребния винт

Правило V/12 (r)

Правило V/12 (m), ММО Резолюция A.694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1

Правило V/19.2.5.4, ММО Резолюция A.694 (17)

 

 

A.1/4.22

Индикатор на стъпката на гребния винт

Правило V/12 (r)

Правило V/12 (m), ММО Резолюция A.694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1

Правило V/19.2.5.4, ММО Резолюция A.694 (17)

 

 

A.1/4.23

Компас за спасителни и дежурни лодки

Правило III/4, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3

EN ISO 613 (2001), ISO 10316 (1990)

ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990)

 

X

X

X

X

 

Правило III/4, Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 8.1.6 и 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило III/34, ММО Резолюция 97 (73) 8.1.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3

 

 

A.1/4.24

Средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП) за бързоходни плавателни съдове

Преместен в A. 1/4.37

A.1/4.25

Средство за автоматично следене на цели (САСЦ)

Преместен в A. 1/4.35

A.1/4.26

Средство за автоматично следене на цели (САСЦ) за бързоходни плавателни съдове

Преместен в A. 1/4.38

A.1/4.27

Средство за електронна прокладка (СЕП)

Преместен в A. 1/4.36

A.1/4.28

Система за интегриран мостик

(Нов елемент)

Правило V/18.7, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Code)

Правило V/19.6, ММО Резолюция MSC.97 (73) 15.4.3 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 1, ММО Резолюция A.694 (17)

EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.29

Устройство за регистриране на данни за движение на кораба(УРДДК)

(Нов елемент)

Правило V/18.1, V/20.2 Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/20, ММО Резолюция A.861 (20), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13. 16 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

EN 61996 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.30

Информационна система за изобразяване на елек-тронни карти (ИСИЕК) с подсигуряване и система за изобразяване на растерни карти

(СИРК)

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2. 1.4, Правило V/19.2.1.5, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.8 (2000 HSC Code) ММО Резолюция A.817 (19), както е изменена, с ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 5, и с ММО Резолюция MSC.86 (70), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17)

EN 61174 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61174 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.31

Жирокомпас за бързоходн и плавателни съдове

(Нов елемент)

Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.2.6 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.821 (19), ММО Резолюция A.694 (17)

ISO 16328 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

ISO 16328 (2001) IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.2.6 (2000 HSC Code) ММО Резолюция A.821 (19), ММО Резолюция A.694 (17)

 

 

A.1/4.32

Оборудване за универсална система за автоматична идентификация

(Нов елемент)

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.4, ММО Резолюция MSC.74 (69), Приложение 3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.15 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17), ITU R. M. 1371-1 (10/00) (13)

EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61993-2 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.33

Система за управление на пътя на кораба

(Нов елемент)

Правило V/18.7, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.8.2, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.12 (2000 HSC Code) ММО Резолюция MSC.74 (69), Приложение 2, ММО Резолюция A.694 (17)

IEC 62065 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.34

Радиолокационно оборудване със средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП)

Правило V/12 (r)

Правило V/12 (g), Правило V/12 (h), Правило V/12 (j), ММО Резолюция A.278 (VIII) ММО Резолюция A. 477 (XII), както е изменена от ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 4, ММО Резолюция A.823 (19). ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00)

EN 60936-1 (2000), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1

Правило V/19.2.3.2, Правило V/19.2.7.1, Правило V/19.2.8.1, ММО Резолюция A.278 (VIII) ММО Резолюция A. 477 (XII), както е изменена с ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 4, ММО Резолюция A.823 (19). ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00)

 

 

A.1/4.35

Радиолокационно обо-рудване със средство за автоматично следене на цели (САСЦ)

Правило V/12 (r)

Правило V/12 (g), Правило V/12 (h), Правило V/12 (i), ММО Резолюция A.278 (VIII) ММО Резолюция A. 477 (XII), както е изменена с ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17) ITU -R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00)

EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1

Правило V/19.2.3.2, Правило V/19.2.7.1, Правило V/19.2.5.5, ММО Резолюция A.278 (VIII) ММО Резолюция A. 477 (XII), както е изменена с ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17) ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00)

 

 

A.1/4.36

Радиолокационно обо-рудване със средство за електронна прокладка (СЕП)

Правило V/12 (r)

Правило V/12 (g), Правило V/12 (h), Правило V/12 (i), ММО Резолюция A.278 (VIII) ММО Резолюция A. 477 (XII), както е изменена с ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00)

EN 60936-1 (2000), EN 60872-3 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-3 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Правило V/18.1

Правило V/19.2.3.2, Правило V/19.2.3.3, Правило V/19.2.7.1, ММО Резолюция A.278 (VIII) ММО Резолюция A. 477 (XII), както е изменена с ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17) ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00)

 

 

A.1/4.37

Радиолокационно обо-рудване със средство за автоматична радиоло-кационна прокладка (САРП) за бързоходн и плавателни съдове

Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.5 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.820 (19), ММО Резолюция A.823 (19), ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00)

EN 60936-2 (1999), EN 60872-1 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997);

IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-1 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997)

 

X

X

X

X

 

Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.5 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.823 (19), ММО Резолюция A.820 (19), ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

 

 

A.1/4.38

Радиолокационно оборудване със средство за автоматично следене на цели (САСЦ) за бързоходни плавателни съдове

Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.5 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.820 (19), ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

EN 60936-2 (1999), EN 60872-2 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997);

IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997)

 

X

X

X

X

 

Правило X/3, ММО Резолюция 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.5 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.820 (19), ММО Резолюция MSC.64 (67) Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

 

 

A.1/4.39

Радиолокационен отра-жател

(Нов елемент)

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97(73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.1.7, ММО Резолюция MSC.97(73) 13.13

ММО Резолюция A.384 (X), EN 60945 (1997), EN ISO 8729 (1998);

ММО Резолюция A.384 (X), IEC 60945 (1996), ISO 8729 (1997)

 

X

X

X

X

 

5.   Радиокомуникационно оборудване

Бележки към раздел 5: Радиокомуникационно оборудване

Колона 4: Цитираните препоръки на ITU са тези, посочени в съответните международни конвенции и резолюции и циркуляри на ММО.

Колона 5: В случай на противоречие между ММО MSC/Circ. 862, където има позоваване на него, и стандартите за изпитване на продукта, предимство ще имат изискванията на ММО MSC/Circ.

Колона 5: Където има позоваване на EN/IEC 61162, се прилагат съответните части от този стандарт за изпитване.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменена, по което се изисква „типово одобряване“

Приложими правила на SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

УКВ радиостанция с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/7.1.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.385 (X), ММО Резолюция A. 524 (13), ММО Резолюция A.803 (19), както е изменена с ММО Резолюция MSC.68 (68), Приложение 1, ММО Резолюция A.694 (17), ITU R. M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R. M.541-8 (10/97), ITU-R M.689-2 (11/93), ММО MSC/Circ. 862

ETS 300 162-1 (2000-12), EN 301 925 (V1.1.1), EN 300 338 (V1.2.1 1999.04), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), MMO MSC/Circ. 862, EN 61162;

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), MMO MSC/Circ. 862, IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/5.2

УКВ радиоприемник с възможност за поддържане на радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13. 1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/7.1.2, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.2 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.803 (19), ММО Резолюция MSC.68 (68), Приложение 1, ММО Резолюция A.694 (17), ITU R M 489-2 (10/95), ITU-R.M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97)

EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), EN 301 033 (V1.1.1 1998-08), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), EN 60945 (1997);

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996).

 

X

X

X

X

 

A.1/5.3

Приемник „NAVTEX“

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/7.1.4, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.4 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.4 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.525 (13), ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M 540-2 (06/90), ITU-R M 625-3 (10/95)

EN 300 065 V 1.1.3 (2001-5), EN 301 011 V1.1.1 (1998-09);

IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.4

Приемник „EGC“ (Разширено групово повикване)

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/7.1.5, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.5 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.5 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.570 (14), ММО Резолюция A.664 (16), ММО Резолюция A.694 (17)

ETS 300 460 Ed.1 (1997-11) +A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03);

IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.5

Оборудване за получаване на информация за безопасност на море на къси вълни (Приемник „NBDP“ за теснолентово директно буквопечатане)

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14. 13. 1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 3.17. 1 (2000 HSC Code)

Правило IV/7.1.5, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.5 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.5 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.699(17), ММО Резолюция A.700 (17), ММО Резолюция A.806 (19), ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90)

ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) +A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162;

ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) +A1 (1998-09), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/5.6

Авариен радиобуй (EPIRB), работещ на 406 MHz от системата COSPASSARSAT

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/7.1.6, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.6 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.6 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.662 (16), ММО Резолюция A.696 (17), ММО Резолюция A.810 (19), както е изменена с ММО Резолюция MSC.56 (66) и ММО Резолюция MSC.120 (74), ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M633-2 (05/00), ITU-R M.690-1 (10/95), ММО MSC/Circ. 862

ETS 300 066 V 1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), MSC/Circ. 862 (14);

IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), MSC/Circ. 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.7

Авариен радиобуй (EPIRB) от „L“ диапазона, работещ в системата „IN- MARSAT“)

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/7.1.6, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.6.1.6 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.7.1.6 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.662 (16), ММО Резолюция A.812 (19), ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), ММО MSC/Circ. 862

ETS 300 372 Ed.1 (1996-05), EN 60945 (1997), MSC/Circ. 862 (14);

IEC 61097-5 (1997), MSC/Circ. 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.8

Приемник, поддържащ радиовахта на 2182 kHz

Елементът е заличен

A.1/5.9

Двутонен авариен сигнализатор

Елементът е заличен

A.1/5.10

Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония (15)

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/9.1.1, IV/10.1.2, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.8.1.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.9.1.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.804 (19), както е изменена с ММО Резолюция MSC.68 (68), Приложение 2, ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97)

EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), MSC/Circ. 862, EN 61162;

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), MSC/Circ. 862, IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/5.11

Радиоприемник на сред-ни вълни, поддържащ радиовахта на DSC (цифрово избирателно повикване)

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/9.1.2, Правило IV/10.1.3, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.8.1.2 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.9.1.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.804 (19), както е изменена с ММО Резолюция MSC.68 (68) Приложение 2, ММО Резолюция A.694 (17), ITU R M 493-10 (05/00), ITU R M. 541-8 (10/97), ITU R.M.1173 (10/95)

EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997)

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.12

Корабна земна станция „Inmarsat - B“

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/10.1.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.9.1.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.10.1.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A. 570 (14), ММО Резолюция A.808 (19), ММО Резолюция A.694 (17), ММО MSC/Circ. 862

IEC 61097-10 (1999), MSC/Circ. 862,

IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.13

Корабна земна станция „Inmarsat - C“

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/10.1.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.9.1.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.10.1.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.570 (14), ММО Резолюция A.664 (16), ММО Резолюция A.807 (19), както е изменена с ММО Резолюция MSC.68 (68), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17), ММО MSC/Circ. 862

ETS 300 460 ed.1 (1996-05) +A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, MSC/Circ. 862;

IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/Circ. 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.14

Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (теснолентово директно буквопечатане) и радиотелефония (17)

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/ 10.2.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.9.2.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.10.2.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.806 (19), както е изменена с ММО Резолюция MSC.68 (68), Приложение 3, ММО Резолюция A.694 (17), ITU -R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU -R M.492-6 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M. 541-8 (10/97), ITU-R.M.625-3 (10/95), ITU-R. M.I 173 (10/95), ММО MSC/Circ. 862

ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 Ed.1 (1990-11) +A1 (1993-10), EN 60945 (1997), EN 61162, MSC/Circ. 862;

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/Circ. 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.15

Приемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта на DSC (цифрово избирателно повикване)

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/10.2.2, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.9.2.2 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.10.2.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.806 (19), както е изменена с ММО Резолюция MSC.68 (68), Приложение 3, ММО Резолюция A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R.M 541-8 (10/97)

EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997);

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.16

Авиационна двупосочна УКВ радиотелефонна апаратура

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило IV/7.5, ММО Резолюция 97 (73) 14.7.2 (2000 HSC Code) ММО Резолюция MSC.80 (70), Приложение 1 и 2; ММО Резолюция A.694 (17), Конвенция ИКАО, Приложение 10, Радио Правила

EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997);

EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.17

Преносима двупосочна УКВ радиотелефонна апаратура за спасителни съдове

Правило III/4, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1.6 и 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило III/6.2.1, ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.2.1.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция 97 (73) 8.2.1.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.809 (19) Приложение 1, ММО Резолюция A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M.542.1(07/82)

ETS 300 225 Ed 3 (1998-01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997);

IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.18

Стационарна двупосочна УКВ радиотелефонна апаратура за спасителни съдове

Правило III/4, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC. 97 (73) 8.1.6 и 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило III/6.2.1, ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.2.1.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция 97 (73) 8.2.1.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.809 (19), Приложение 2, ММО Резолюция A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95)

EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997);

EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997)

 

X

X

X

X

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 2:   ОБОРУДВАНЕ, ЗА КОЕТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПОДРОБНИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ

Бележки, приложими към цялото приложение

Колона 5: Стандартите за изпитване, на които може да има позоваване, са непълни.

1.   Спасителни средства

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменена, по което се изис- ква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/1.1

Радиолокационен от ражател за спасителни плотове

Правило III/4, III/34, Правило X/3

ММО Резолюция MSC 48 (66)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/1.2

Материали за спасителни хидрокостюми

Правило III/4, III/34

ММО Резолюция MSC 48 (66)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/1.3 ex A.1/1.22

Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване

Правило III/34

ММО Резолюция MSC 48 (66)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/1.3 (Нов елемент)

Високоговорителна система за съобщения и система за обща аварийна сигнализация

Правило III/6(5)

LSA Code 7.2, ММО Резолюция A.830 (18), MSC/Circ.808, ММО Резолюция MSC.97(73) 4.2.2 (2000 HSC Code)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/1.4 ex A.1/1.29

Парадни трапове

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC Code)

ISO 799-1980

 

 

 

 

 

 

Правило III/4, Правило X/3

Правило III/34, ММО Резолюция MSC.48 (66), ММО Резолюция MSC.97 (73) 8.1 (2000 HSC Code)

 

 

 

 

 

 

2.   Предотвратяване замърсяването на околната среда

Наименование на елемента от оборудването

Правило на Marpol 73/78, както е изменена, по което се изисква „типово одобрение“

Приложими правила на Marpol 73/78, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A. 2/2.1 (Нов елемент)

Бордови следящи и записващи устройства за нивото на NOX

Приложение VI Резолюция 2 Глава 1 Правило 1.3.9, Резолюция 2 Глава 2 Правило 2.1.2.5 и Резолюция 2 Глава 6.1

Приложение VI Резолюция 2 Глава 1 Правило 1.3.9, Резолюция 2 Глава 2 Правило 2.1.2.5 и Резолюция 2 Глава 6.1

Предстои да бъдат разработени от ММО

 

 

 

 

 

 

A.2/2.2 (Нов елемент)

Бордови системи за почистване на отработени газове

Приложение VI, Правило 13.3(b)(i), и Правило 14.4(b)

Приложение VI, Правило 13.3(b)(i), и Правило 14.4(b)

Предстои да бъдат разработени от ММО

 

 

 

 

 

 

A.2/2.3 (Нов елемент)

Еквивалентни методи за намаляване на емисиите от NOх на борда

Приложение VI, Правило 13.3(b|(ii)

Приложение VI, Правило 13.3(b)(ii)

Предстои да бъдат разработени от ММО

 

 

 

 

 

 

A. 2/2.4 (Нов елемент)

Други технологични методи за ограничаване на емисиите от SOх

Приложение VI, Правило 14.4(c)

Приложение VI, Правило 14.4(c)

Предстои да бъдат разработени от ММО

 

 

 

 

 

 

3.   Противопожарна защита

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменена, по което се изис-ква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Непреносими и превозими пожарогасители

Правило II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, Правило X/3

Правило II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (1994 HSC Code)

EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999)

 

 

 

 

 

 

Правило II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC. 98 (73) Глава 4.1.2 (FSS Code)

Правило II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 4.1.2 (FSS Code)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.2

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за помещения от специална категория

Преместен в A. 1/3.49

A.2/3.3

Пускане на генераторите в студено време (пускови устройства)

Правило II-1/44.2, Правило X/3

Правило II-1/44.2, ММО Резолюция MSC.36(63) 12.4 (1994 HSC Code)

 

 

 

 

 

 

 

Правило II-1/44.2, ММО Резолюция MSC.97(73) 12.4 (2000 HSC Code)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/3.4

Дюзи с двойно предназначение (разпръскващ/струен тип)

Правило II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, Правило X/3

Правило II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5 ММО Резолюция MSC.36(63) 7.7.8.6 (1994 HSC Code)

 

 

 

 

 

 

 

Правило II-2/10.2.3.3.4, Правило X/3

Правило II-2/10.2.3.3.4, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.5.6 (2000 HSC Code)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/3.5

Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване

Правило II-2/13, II-2/14.1, Правило X/3

Правило II-2/13, II-2/14.1 ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC Code)

EN 54-2 (1997) + AC (1999)

EN 54-4 (1997) + AC (1999)

 

 

 

 

 

 

Правило II -2/7.2.2, II-2/7.4, II -2/7. Правило X/3 ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 9 (FSS Code)

Правило II -2/7.2.2, II -2/7. II-2/7.4.1 ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.1 (2000 HSC Code) ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 9 (FSS Code)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.6

Датчици за дим

Правило II-2/13.3.2, Правило X/3

Правило II-2/13.3.2, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.7.1 (1994 HSC Code)

EN 54-7 (2000), pr EN 54-12, pr EN 54-15

 

 

 

 

 

 

Правило II -2/7.2.2, II-2/7.4 Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 9.2.3.1.2 (FSS Code)

Правило II -2/7.2.2, II -2/7. ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 9.2.3.1.2 (FSS Code)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.7

Топлинни датчици

Правило II-2/13.3, Правило X/3

Правило II-2/13.3.3, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.7.1 (1994 HSC Code)

EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), pr EN 54-15

 

 

 

 

 

 

Правило II -2/7.2.2, II-2/7.4 Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 9.2.3.1.3 (FSS Code)

Правило II -2/7.2.2, II -2/7. ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 9.2.3.1.3 (FSS Code)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.8

Електрическа предпазна лампа

Правило II-2/17.1.1.4, Правило X/3

Правило II-2/17.1.1.4, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.10.3.1.4 (1994 HSC Code)

IEC публикация 79

 

 

 

 

 

 

Правило II-2/10.10, Правило X.3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.1.4 (FSS Code)

Правило II-2/10, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.1.4 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3.2.1.1.4 (FSS Code)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.9

Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие

Преместен в A. 1/3.50

A.2/3.10

Системи за осветление с ниско разположение

Преместен в A. 1/3.40

A.2/3.11 ex A.1/3.10

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за машинни помещения

Правило II-2/10.1, Правило X/3

Правило II-2/10.1, ММО Резолюция MSC.36(63) 7.7.4 (1994 HSC Code)

 

 

 

 

 

 

 

Правило II-2/10.4, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 7 (FSS Code). NB: Не е включено в 2000 HSC Code

Правило II-2/10.4, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 7 (FSS Code)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/3.12

Еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения и товарни помпени отделения

Преместен в A. 1/3.45

A.2/3.13

Дихателни апарати със сгъстен въздух

Правило II-2/17.1.2, Правило X/3

Правило II-2/17.1.2, ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.10.3.2. 1(1994 HSC Code)

EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999)

 

 

 

 

 

 

Правило II-2/10.10.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3 (FSS Code)

Правило II-2/10.10.1, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.10.3.2.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 3 (FSS Code)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.14

Пожарни шлангове (от навит тип)

Правило II-2/4.7.1, Правило X/3

Правило II-2/4.7.1, ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.7.8.5 (1994 HSC Code)

EN 671 – 1 (1994) + AC (1995)

 

 

 

 

 

 

Правило II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, Правило X/3

Правило II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.5.5 (2000 HSC Code)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.15

Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби

Правило II-2/13-1

Правило II-2/13-1

 

 

 

 

 

 

 

Правило II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 10 (FSS Code)

Правило II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 10 (FSS Code)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/3.16

Датчици за пламък

Правило II-2/132, Правило X/3

Правило II-2/13, ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC Code)

Pr EN 54-10

 

 

 

 

 

 

Правило II-2/7.1, II-2/7.2.2, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 9.2.3.1.1 (FSS Code)

Правило II-2/7.1, II -2/7.2.2, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.1 7.7.1., 5 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73), Глава 9.2.3.1.1 (FSS Code)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.17

Ръчни пожароизвестители

Правило II-2/13, Правило X/3

Правило II-2/13, ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC Code)

Pr EN 54-11

 

 

 

 

 

 

Правило II-2/7.1, II-2/7.2.2, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73), Глава 9.2.1.1 (FSS Code)

Правило II-2/7.1, II -2/7.2.2, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73), Глава 9.2.1.1 (FSS Code)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.18

Устройства за аварийна сигнализация

Правило II-2/13, Правило X/3

Правило II-2/13, ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC Code)

Pr EN 54-3 (2001)

 

 

 

 

 

 

Правило II-2/7.1, II-2/7.2.2, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 9.2.5 (FSS Code)

Правило II-2/7.1, II -2/7.2.2, ММО Резолюция MSC.97(73) 7.7.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 9.2.5 (FSS Code)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.19

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари на водна основа с локално приложение, предназначени за използване в машинни по- мещения от категория „А“

Преместен в A.1/3.48

A.2/3.20

Мека мебел

Преместен в A.1/3.20

A.2/3.21 (Нов елемент)

Складове за боя и лесно запалими течности (компоненти на системите за гасене на пожари)

Правило II-2/18.7

Правило II-2/18.7

ММО MSC/Circ. 847

 

 

 

 

 

 

Правило II-2/10.6.3

Правило II-2/10.6.3

 

 

 

 

 

 

A.2/3.22 (Нов елемент)

Компоненти на стационарните системи за гасене на пожари в аспирационните тръби на камбуза

Правило II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3

Правило II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3

 

 

 

 

 

 

 

Правило II-2/9.7.5

Правило II-2/9.7.5

 

 

 

 

 

 

 

A.2/3.23 (Нов елемент)

Компоненти на системи за гасене на пожари на палуби за хеликоптери

Правило II-2/18.8.2.3

Правило II-2/18.8.2.3

ММО Резолюция A.855(20)

 

 

 

 

 

 

Правило II-2/18.1.2

Правило II-2/18.1.2

 

 

 

 

 

 

A.2/3.24 (Нов елемент)

Преносими апликатори за пяна

Правило II-2/6.4, Правило X/3

Правило II-2/6.4, ММО Резолюция MSC. 36(63) 7.8.4.1.2 (1994 HSC Code)

 

 

 

 

 

 

 

Правило X/3

ММО Резолюция MSC. 97(73) 7.8.4.1.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 4.1.2 (FSS Code)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/3.25 (Нов елемент)

Прегради от клас „С“

Правило II-2/3.5

Правило II-2/3.5

IММО Резолюция A.799(19), ММО Резолюция A.653(16), ММО Резолюция MSC.61(67), Приложение 1, Части 1, 2 и 5, и Приложение 2, ISO 1716 (1973)

 

 

 

 

 

 

Правило II-2/3.10

Правило II-2/3.5

 

 

 

 

 

 

A.2/3.26 (Нов елемент)

Горивни системи за газообразно гориво, предназначени за битови нужди (компоненти)

Правило II-2/51

Правило II-2/51

 

 

 

 

 

 

 

Правило II-2/4.3

Правило II-2/4.3

 

 

 

 

 

 

 

A.2/3.27 (Нов елемент)

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с газ (СО2)

Правило II-2/5.2, Правило X/3

Правило II-2/5.2, II-2/7.1.1.1, II-2/38.2.1, II-2/39.1, II-2/53.1, II-2/53.2.2.1, II -2/63.1.1 ММО Резолюция MSC.36(63) 7.7.6.2, 7.15 (1994 HSC Code)

Pr EN. 12094, Части 1–20

 

 

 

 

 

 

Правило II-2/10.4.1.1.1, Правило X/3

Правило II-2/10.4.1.1.1, I -2/10.5.1.1, II-2/10.6.3.1.1, II-2/10.7.1.1.II-2/10.7.1.3, II-2/10.9.1.1 ММО Резолюция 97(73) 7.7.3.3, 7.15, 7.17.3.8.1-(2000 HSC Code) ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 5.2.2 (FSS Code)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.28 (Нов елемент)

Компоненти на системи за гасене на пожари с пяна със среден коефициент на разширение — стационарна палубна пяна за танкери

Правило II-2/61.4

Правило II-2/61.4

ММО MSC/Circ. 798

 

 

 

 

 

 

Правило II-2/10.8.1

Правило II-2/10.8.1, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 14 (FSS Code)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.29 (Нов елемент)

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с пяна с нисък коефициент на разширение, предназначени за машинни помещения и защита на палубата на танкери

Правило II-2/8, II-2/61.4

Правило II-2/8, II-2/61.4

ММО MSC/Circ. 582 и Corr. 1

 

 

 

 

 

 

Правило II-2/10.8.1

Правило II-2/10.8.1, ММО Резолюция MSC.98(73) Глава 6.2.3., Глава 14 (FSS Code)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.30 (Нов елемент)

Разширяваща се пяна за стационарни системи за гасене на пожари на химикаловози

ММО Резолюция MSC.4(48) Глава 11, параграф 11.3 (IBC Code)

ММО Резолюция MSC.4(48) Глава 11, параграф 11.3 (IBC Code)

ММО MSC/Circs 799, 582, 553

 

 

 

 

 

 

4.   Навигационно оборудване

Бележки към приложение A.2 раздел 4 – Навигационно оборудване

Колони 3 и 4: Отнасянията към глава Глава V на SOLAS 1974, както е изменена с MSC 73 и влиза в сила на 1 юли 2002 г.

Колона 4: Цитираните препоръки на ITU са тези, посочени в международните конвенции и съответните резолюции и циркуляри на ММО.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74,както е изменена, по което се изисква „типово одобряване“

Приложими правила на SOLAS 74, както е изменена,и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка насъответствието

В + С

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове

Елементът е преместен в A. 1/4.31

A.2/4.2

Система за управление на курса на бързоходни плавателни съдове (предишно наименование — автопилот)

Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.12 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.822 (19), ММО Резолюция A.694 (17)

Бъдещ ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162;

Бъдещ ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.3

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (по метод GNSS) (предишно наименование — електромагнитен компас)

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.5.1, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.2.5 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.382 (X), ММО Резолюция MSC.116 (73), ММО Резолюция A.694(17)

Бъдещ ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162;

Бъдещ ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.4

Лампа за дневна сигнализация

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.2.2, ММО Резолюция MSC.95 (72), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.9 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

A.2/4.5

Лампа за дневна сигнализация

Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.9 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.6

Оборудване за нощно виждане за бързоходни плавателни съдове

Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.10 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.94 (72), ММО Резолюция A.694 (17)

Бъдещ EN ISO 16273, EN 60945 (1997), EN 61162;

Бъдещ ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.7

Система за управление на пътя на кораба

Преместен в A. 1/4.33

A.2/4.8

Информационна система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК)

Преместен в A. 1/4.30

A.2/4.9

Подсигуряване на информационната система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК)

Преместен в A. 1/4.30

A.2/4.10

Система за растерно изобразяване на карти (RCDS)

Преместен в A. 1/4.30

A.2/4.11

Комбинирано оборудване „GPS/ GLONASS“

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.1.6, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.6 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.74 (69), Приложение 1, ММО Резолюция A.694 (17)

Бъдещ EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162;

Бъдещ IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.12

Оборудване „DGPS, DGLONASS“

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.1.6, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.6 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 2, ММО Резолюция MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

Бъдещ EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162;

Бъдещ IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.13

Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове

Преместен в A. 1/4.31

A.2/4.14

Устройство за регистриране на данни за движение на кораба (УРДДК)

Преместен в A. 1/4.29

A.2/4.15

Интегрирана навигационна система

Правило V/18.7, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Code)

Правило V/19.6, ММО Резолюция MSC.86 (70), Приложение 3, ММО Резолюция A.694 (17)

Бъдещ EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162;

Бъдещ IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.16

Система за интегриран мостик

Преместен в A.1/4.28

A.2/4.17

Устройство за повишаване на разделителната способност на цели, изобразявани на радар

Правило V/18.7, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Code)

ITU-R M 1176-(10/95), ММО Резолюция A.694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

A.2/4.18

Система за акустично приемане

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.1.8, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.14 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.86(70), Приложение 1, ММО Резолюция A.694 (17)

EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.19

Магнитен компас за бързоходни плавателни съдове

Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.382 (X), ММО Резолюция A.694 (17)

ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997)

ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

A.2/4.20

Система за управление на пътя за бързоходни плавателни съдове

Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Code)

ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.12 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.21

Приспособления за карти за корабни радари

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.3.2, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.817 (19), както е изменена с ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 5, ММО Резолюция A.477 (XII), както е изменена с ММО Резолюция MSC.64 (67), Приложение 4, ММО Резолюция A.694 (17) EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

Бъдещ IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

 

A.2/4.22

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (жироскопичен метод)

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.3.5, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.116 (73), ММО Резолюция A.694 (17)

Бъдещ ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162;

Бъдещ ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.23

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (магнитен метод)

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.3.5, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция MSC.86 (70), Приложение 2, ММО Резолюция MSC.116 (73), ММО Резолюция A.694 (17)

Бъдещ ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162;

Бъдещ ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.24

Индикатор на упора на гребния винт

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.5.4, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.7.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/4.25

Индикатори на страничния упор, стъпката и режима на гребния винт

Правило V/18.1, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

Правило V/19.2.5.4, ММО Резолюция MSC.36 (63) 13.11.2 (1994 HSC Code), ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.11.2 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17)

 

 

 

 

 

 

 

5.   Радиокомуникационно оборудване

Бележки към приложение A.2 раздел 5 Радиокомуникационно оборудване.

Колона 4: Цитираните препоръки на ITU са тези, посочени в международните конвенции и съответните резолюции и циркуляри на ММО.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменена, по което се изис-ква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

В + С

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

Авариен радиобуй (EPIRB), указващ местоположението, работещ на УКВ

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

Правило IV/8.3 ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.8.3 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.662 (16), ММО Резолюция A.805 (19), ММО Резолюция A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M 693 (06/90)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

A.2/5.2

Резервен източник на енергия за радиооборудване

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

Правило IV/13.2, ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.13 (2000 HSC Code), COMSAR Circ. 16, ММО Резолюция A.694 (17)

Бъдещ EN 61097-14, EN 60945 (1997);

Бъдещ IEC 61097-14, IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

A.2/5.3

Корабна земна станция „Inmarsat F“

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

Правило IV/10.1.1, ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.10.1 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.570 (14), ММО Резолюция A.808 (19), ММО Резолюция A.694 (17), ММО MSC/Circ. 862

Бъдещ IEC 61097-13, IEC 60945 (1996), ММО MSC/Circ. 862

 

 

 

 

 

 

A.2/5.4

Пулт за управление на бедствия

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13. 1.2 (2000 HSC Code)

Правило IV/6.4, ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.6.4 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17), ММО MSC/Circ. 862

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

A.2/5.5

Табло за сигнализация при бедствие

Правило IV/14, Правило X/3, ММО Резолюция MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Code)

Правило IV/6.6, ММО Резолюция MSC.97 (73) 14.6.6 (2000 HSC Code), ММО Резолюция A.694 (17), ММО MSC/Circ. 862

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

6.   Оборудване, което се изисква по Colreg 72 (Международни правила за предотвратяване на сблъсквания на море, 1972 г.)

Наименование на елемента от оборудването

Правило на Colreg 72, както е изменена, по което се изис- ква „типово одобрение“

Приложими правила на Colreg 72, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Навигационни светлини

Приложение 1/14

Приложение 1/14, ММО Резолюция A.694(17)

EN 60945 (1997), Colreg 72, Приложение I(Изпълнение);

IEC 60945 (1996), Colreg 72, ПриложениеI (Изпълнение)

 

 

 

 

 

 

A.2/6.2

Средства за звукова сигнализация

Приложение III/3

Приложение III/3 ММО Резолюция A.694(17)

EN 60945, Сирени — Colreg 72, Приложение III/l (Изпълнение), Камбани и гонгове — Colreg 72, Приложение III/2 (Изпълнение)

IEC 60945 (1996), Свирки — Colreg 72, Приложение III/l (Изпълнение), Камбани и гонгове — Colreg 72 Приложение III/2 (Изпълнение)

 

 

 

 

 

 

7.   Оборудване за безопасност на кораби за насипни товари

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменена, по което се изис- ква „типово одобряване“

Приложими правила на SOLAS 74, както е изменена, и съответните резолюции и циркуляри на ММО

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/7.1

Инструмент за товарене на кораба

Правило XII/11, Конференция от 1997 г. по SOLAS, Резолюция 5

Правило XII/11, Конференция от 1997 г. по SOLAS, Резолюция 5

IACS Препоръка № 48 за уредите за натоварване (SOLAS/CONF.4/7)

 

 

 

 

 

 


(1)  Циркуляр MSC/Circ. 809 е приложим само ако оборудването ще се монтира на Ро-Ро пътнически кораби

(2)  Циркуляр SC/Circ. 810 е приложим само ако оборудването ще се монтира на Ро-Ро пътнически кораби

(3)  При инциденти, свързани с опасни товари, се изисква използване на тип маска с положително налягане.

(4)  Не е включен в правилата на новата Глава II-2 (МMO Резолюция MSC.99(73)) или FSS Code** (МMO Резолюция MSC.98(73)).

(5)  Където е използван терминът „компоненти на система“ в колона 2, това може да означава, че единичен компонент, група компоненти или цялата система трябва да бъде изпитана, за да се гарантира, че са спазени международните изисквания.

(6)  Повърхностите, упоменати в Правила II-2/34.3, 34.7, 49.1 и 49.2 в колони 3 и 4, са такива на прегради, палуби, подови настилки, облицовки на стени, в зависимост от случая. Изискванията, посочени в тези правила, нямат за цел да се прилагат за пластмасови тръби, електрически кабели и мебели. (Вж. циркуляр MSC/Circ. 965).

(7)  Когато повърхностният материал трябва да притежава определена максимална топлотворна способност, тя следва да бъде измерена в съответствие с ISO 1716.

(8)  Корабите, построени преди 1 юли 2002 г., трябва да отговарят на Правила II-2/1.2.2 и II-2/13.4.3 (MMO Резолюция MSC.99(73)) не по-късно от датата на първия преглед след 1 юли 2002 г.

(9)  Корабите, построени преди 1 юли 2002 г., трябва да отговарят на Правила II-2/1.2.2.3 и II-2/10.6.4 (MMO Резолюция MSC.99(73)) само по отношение на новоинсталирано оборудване.

(10)  Този стандарт се прилага само за кораби, построени на или след 1 юли 2002 г.

(11)  Стационарната противопожарна система за гасене с пяна с висок коефициент на разширение, предназначена за машинни помещения и товарни помпени отделения, трябва да бъде изпитана с одобрен концентрат, за да отговори на изискванията на администрацията.

(12)  Пътническите кораби с големина 2000 бруто тона и повече без бързоходните пътнически плавателни съдове, построени преди 1 юли 2002 г., трябва да отговарят на условията на Правила II-2/1.2.2.4 и II-2/10.5.6 (ММО Резолюция MSC.99(73)) не по-късно от 1 октомври 2005 г.

(13)  Приложение 3 на ITUR.M. 1371-1 е приложимо само в съответствие с изискванията на MMO Резолюция MSC.74 (69).

(14)  MMO MSC/Circ. 862 ce прилага cамо към устройството за дистанционно задeйстванe, а не към cамия EPIRB.

(15)  В съответствие с изискванията на МMO и ITU изискванията за двубандов генератор и излъчванията на честотата Н3Е не се прилагат към стандартите за изпитване.

(16)  Прилага се само ако наземната корабна станция Инмарсат „С“ поддържа функцията за разширено повикване EGC.

(17)  В съответствие с изискванията на МMO и ITU изискванията за двубандов генератор и излъчванията на честотата A3H не се прилагат към стандартите за изпитване.


Top