EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01993R0259-20020101

Consolidated text: Council Regulation (EEC) No 259/93 of 1 February 1993 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/259/2002-01-01

1993R0259 — CS — 01.01.2002 — 007.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 259/93

ze dne 1. února 1993

o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole

(Úř. věst. L 030, 6.2.1993, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

COMMISSION DECISION of 21 October 1994 (*)

  L 288

36

9.11.1994

 M2

COMMISSION DECISION of 14 November 1996 (*)

  L 304

15

27.11.1996

►M3

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 120/97 ze dne 20. ledna 1997,

  L 22

14

24.1.1997

 M4

COMMISSION DECISION of 18 May 1998 (*)

  L 165

20

10.6.1998

 M5

COMMISSION REGULATION (EC) No 2408/98 of 6 November 1998 (*)

  L 298

19

7.11.1998

►M6

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. listopadu 1999,

  L 316

45

10.12.1999

►M7

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2557/2001 ze dne 28. prosince 2001,

  L 349

1

31.12.2001(*)

Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 259/93

ze dne 1. února 1993

o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontroleRADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 130s této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 3 ),

vzhledem k tomu, že Společenství dne 22. března podepsalo Basilejskou úmluvu o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování;

vzhledem k tomu, že opatření týkající se odpadů jsou obsažena v článku 39 úmluvy AKT-EHS ze dne 15. prosince 1989;

vzhledem k tomu, že Společenství potvrdilo Rozhodnutí rady Organizace pro hospodářskou spolupráci (OECD) ze dne 30. března 1992 o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených k využití;

vzhledem k tomu, co bylo uvedeno, musí být směrnice 84/631/EHS ( 4 ), která organizuje dozor nad přeshraniční přepravou nebezpečných odpadů a její kontrolu, nahrazena nařízením;

vzhledem k tomu, že dozor nad přepravou odpadů uvnitř členského státu a její kontrola jsou předmětem vnitrostátní odpovědnosti; že však dozor nad přepravou odpadů uvnitř členského státu a její kontrola musí vyhovovat minimálním kritériím, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany životního prostředí a lidského zdraví;

vzhledem k tomu, že je důležité uspořádat dozor nad přepravou odpadů a její kontrolu způsobem, který zohlední nutnost uchovávání, ochrany a zlepšování kvality životního prostředí;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech ( 5 ) stanoví v čl. 5 odst. 1, že členský stát musí vhodnými opatřeními zřídit přiměřenou integrovanou síť zařízení pro odstraňování odpadů tam, kde je to nutné nebo žádoucí, i ve spolupráci s jinými členskými státy, která umožní soběstačnost při odstraňování odpadů Společenství jako celku a umožní zároveň členským státům, aby dosahovaly tohoto cíle individuálně, s ohledem na zeměpisné podmínky nebo na potřebu specializovaných zařízení pro určité typy odpadů; že článek 7 uvedené směrnice požaduje, případně i ve spolupráci s dotčenými členskými státy, zpracování plánů nakládání s odpady, které budou postoupeny Komisi, a stanoví, že členské státy mohou přijmout nezbytná opatření k zabránění pohybu odpadů, která nejsou v souladu s jejich plány nakládání s odpady, a že musí Komisi a ostatní členské státy o takovýchto opatřeních uvědomit;

vzhledem k tomu, že je podle typu odpadů a jejich určení nezbytné používat různé postupy včetně toho, zda mají být odstraněny nebo využity;

vzhledem k tomu, že přeprava odpadů musí být předem oznámena příslušným orgánům tak, aby byly přesně informovány zejména o typu, pohybu a odstraňování nebo využívání odpadu, a mohly tak přijmout všechna nezbytná opatření pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí, včetně možnosti vznést odůvodněné námitky vůči přepravě;

vzhledem k tomu, že členské státy musí být schopny uskutečnit zásady blízkosti, priority využívání odpadů a soběstačnosti na úrovni Společenství i na vnitrostátní úrovni — v souladu se směrnicí 75/442/EHS — tím, že mohou v souladu se Smlouvou přijmout opatření k úplnému nebo částečnému zákazu, nebo si zcela vyhradit přepravu odpadů k odstraňování, s výjimkou nebezpečného odpadu produkovaného členským státem, zasílaného v tak malém množství, že zřizování nového specializovaného vlastního zařízení by bylo neekonomické; že specifický problém odstraňování takových malých množství vyžaduje spolupráci mezi dotčenými členskými státy a možnost obrátit se na postupy Společenství;

vzhledem k tomu, že vývoz odpadů určených k odstranění do třetích zemí musí být kvůli ochraně životního prostředí těchto zemí zakázán; že výjimky by se mohly vztahovat na vývoz do zemí ESVO, které jsou také stranami Basilejské úmluvy;

vzhledem k tomu, že vývoz odpadů k využití do zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD, musí splňovat podmínky zajišťující nakládání s odpady šetrné k životnímu prostředí;

vzhledem k tomu, že dohody nebo ustanovení o vývozu odpadů k využití se zeměmi, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD, musí podléhat pravidelnému přezkoumání Komisí vedoucímu popřípadě k předložení návrhu na přehodnocení podmínek, za kterých se takový vývoz uskutečňuje, včetně možnosti jeho zákazu;

vzhledem k tomu, že přeprava odpadů k využití uvedených v zeleném seznamu OECD je obecně osvobozena od kontrolních postupů tohoto nařízení, protože takové odpady, jsou-li správně využívány, nepředstavují běžně v zemi určení riziko pro životní prostředí; že v souladu s právními předpisy Společenství a rozhodnutím OECD jsou nezbytné určité výjimky z této výlučnosti; že určité výjimky jsou též třeba k usnadnění sledování takových zásilek uvnitř Společenství a k zohlednění zvláštních případů; že na takové odpady se vztahuje směrnice 75/442/EHS;

vzhledem k tomu, že vývoz odpadů k využití uvedených v zeleném seznamu OECD do zemí, na které se rozhodnutí OECD nevztahuje, musí být předmětem konzultací Komise se zemí určení; že může být vhodné, aby Komise na základě těchto konzultací předložila návrhy Radě;

vzhledem k tomu, že vývoz odpadů k využití do zemí, které nejsou stranami Basilejské úmluvy, musí být předmětem zvláštních dohod mezi těmito zeměmi a Společenstvím; že členské státy musí mít ve výjimečných případech možnost uzavřít po dni vstupu v platnost tohoto nařízení dvoustranné dohody o dovozu zvláštních odpadů dříve, než uzavře takové dohody Společenství, v případě odpadů k využití proto, aby nebyl narušen proces nakládání s odpady, a v případě odpadů k odstranění, pokud odesílající země nemá nebo nemůže rozumným způsobem získat technickou kapacitu a nezbytná zařízení k odstranění těchto odpadů způsobem šetrným k životnímu prostředí;

vzhledem k tomu, že musí být přijato ustanovení k případnému navrácení odpadů nebo k jejich alternativnímu odstranění nebo využití způsobem šetrným k životnímu prostředí, jestliže přeprava nemůže být dokončena v souladu se zasílacími podmínkami nákladního listu nebo smlouvy;

vzhledem k tomu, že v případě nedovolené přepravy musí osoba, jejíž činnost je příčinou takové přepravy, tyto odpady vzít zpět a/nebo je odstranit nebo využít způsobem šetrným k životnímu prostředí; že pokud tak neučiní, musí příslušné orgány odesílající nebo přijímající země vhodným způsobem zasáhnout;

vzhledem k tomu, že je důležité, aby byl ustanoven systém finančních záruk nebo odpovídajícího pojištění;

vzhledem k tomu, že členské státy musí zajistit příslušné informace Komisi o provádění tohoto rozhodnutí;

vzhledem k tomu, že musí být zavedeny dokumenty stanovené tímto nařízením a musí být přijaty přílohy podle postupu Společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:HLAVA I

ROZSAH A DEFINICE

Článek 1

1.  Toto nařízení platí pro přepravu odpadů v rámci Společenství, dovozu a vývozu mimo Evropské společenství.

2.  Z oblasti působnosti tohoto nařízení se vylučuje:

a) vykládka na pobřeží odpadů vzniklých běžným provozem lodí a těžebních plošin na širém moři, včetně odpadních vod a zbytků za předpokladu, že takový odpad je předmětem zvláštních závazných nástrojů mezinárodního práva;

b) přeprava odpadů vznikajících při civilní letecké dopravě;

c) přeprava radioaktivních odpadů definovaných článkem 2 směrnice 92/3/Euratom ze dne 3. února 1992 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu mezi členskými státy a do Společenství a ze Společenství a o její kontrole ( 6 );

d) přeprava odpadů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 75/442/EHS, pokud jsou již zahrnuty pod jiné příslušné právní úpravy;

e) přeprava odpadů do Společenství v souladu s požadavky protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě.

3.  

a) Z ustanovení tohoto nařízení je též vyloučena přeprava odpadů určených pouze k využití a uvedených v příloze II, s výjimkou stanovenou v písmenech b), c), d), a e), v článku 11 a čl. 17 odst. 1, 2, a 3.

b) Na takové odpady se vztahují všechna ustanovení směrnice 75/442/EHS. Zejména se jedná o:

 odpady určené pro řádně oprávněná zařízení povolená podle článků 10 a 11 směrnice 75/442/EHS,

 odpady, na které se vztahují ustanovení článků 8, 12, 13 a 14 směrnice 75/442/EHS.

c) Některé odpady uvedené v příloze II však mohou být kontrolovány, jestliže mimo jiné vykazují nějaký prvek nebezpečnosti uváděný v příloze II směrnice Rady 91/689/EHS ( 7 ), jako by byly uvedeny v příloze III nebo IV.

Tyto odpady a rozhodnutí, který ze dvou postupů musí být uplatněn, musí být stanoveny postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS. Takové odpady jsou uvedeny v příloze II písm. a).

d) Ve výjimečných případech může být přeprava odpadů uvedených v příloze II z důvodů ochrany životního prostředí nebo ochrany zdraví kontrolována členskými státy, jako by se jednalo o odpady uvedené v příloze III nebo IV.

Členské státy, které využijí této možnosti, musí okamžitě Komisi takové případy oznámit a případně uvědomit členské státy a zdůvodnit své rozhodnutí. Komise postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS může takové opatření potvrdit včetně toho, že případně doplní takové odpady do přílohy IIA.

e) Jsou-li odpady uvedené v příloze II přepravovány v rozporu s tímto nařízením nebo směrnicí 75/442/EHS, mohou členské státy uplatnit vhodná ustanovení článků 25 a 26 tohoto nařízení.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se:

a)  odpad definuje v čl. 1 písm. a) směrnice 75/442/EHS;

b) příslušnými orgány“ rozumějí příslušné orgány určené buď členskými státy v souladu s článkem 36, nebo třetími zeměmi;

c) příslušným orgánem pro odesílání“ rozumí příslušný orgán určený členskými státy v souladu s článkem 36 pro oblast, ze které je přeprava odesílána, nebo určený třetími zeměmi;

d) příslušným orgánem pro příjem“ rozumí příslušný orgán určený členskými státy v souladu s článkem 36 pro oblast, kde je přeprava přijímána nebo kde se odpad naloďuje před odstraněním na moři, aniž jsou dotčeny stávající úmluvy o odstraňování odpadů na moři, nebo určený třetími zeměmi;

e) příslušným orgánem pro tranzit“ rozumí jediný orgán určený členskými státy v souladu s článkem 36 pro stát, přes který se přeprava provádí;

f) kontaktním subjektem“ rozumí ústřední subjekt určený každým členským státem a Komisí v souladu s článkem 37;

g) oznamovatelem“ rozumí jakákoli fyzická osoba nebo společnost, kterým je svěřena oznamovací povinnost, to znamená níže uvedená osoba, která zamýšlí přepravovat odpady nebo přepravu provedla:

i) osoba, která svojí činností produkuje odpady (původní původce odpadu), nebo

ii) tam, kde to není možné, osoba, která odpad sbírá, oprávněná k tomuto účelu členským státem, nebo registrovaný a oprávněný obchodník nebo zprostředkovatel, který zařizuje odstraňování nebo využívání odpadů, nebo

iii) pokud tyto osoby nejsou známy nebo nemají oprávnění, osoba, která odpady vlastní nebo nad nimi má právní kontrolu (držitel odpadu), nebo

iv) v případě dovozu odpadů do Společenství nebo tranzitu přes Společenství osoba určená vnitrostátním právním předpisem zasílajícího státu, nebo neexistuje-li zatím takové ustanovení, osoba, která odpad vlastní nebo nad ním má právní kontrolu (držitel odpadu);

h) příjemcem“ rozumí osoba nebo podnik, kterým je odpad přepravován k využití nebo odstranění;

i)  odstraňování odpadu definuje v čl. 1 písm. e) směrnice 75/442/EHS;

j) oprávněným střediskem“ rozumí jakékoli zařízení nebo podnik pověřený nebo oprávněný podle článku 6 směrnice 75/439/EHS ( 8 ), článků 9, 10, a 11 směrnice 75/442/EHS a článku 6 směrnice 76/403/EHS ( 9 );

k) využití“ definuje v čl. 1 písm. f) směrnice 75/442/EHS;

l) odesílajícím státem“ rozumí jakýkoli stát, odkud je přeprava odpadu plánována nebo prováděna;

m) přijímajícím státem“ rozumí jakýkoli stát, kam je přeprava odpadu plánována nebo prováděna k odstranění nebo využití nebo k naloďování před odstraněním na moři, aniž jsou dotčeny stávající úmluvy o odstraňování odpadů na moři;

n) tranzitním státem“ rozumí jakýkoli stát, jiný než odesílající či přijímající, přes který je přeprava plánována nebo prováděna;

o) nákladním listem“ rozumí standardní nákladní doklad vystavený v souladu s článkem 42;

p) Basilejskou úmluvou“ rozumí Basilejská úmluva ze dne 22. března 1989 o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování;

q) čtvrtou Loméskou úmluvou“ rozumí Loméská úmluva ze dne 15. prosince 1989;

r) rozhodnutím OECD“ rozumí rozhodnutí Rady OECD ze dne 30. března 1992 o kontrole pohybů odpadů určených k využití přes hranice.HLAVA II

PŘEPRAVA ODPADŮ MEZI ČLENSKÝMI STÁTYKapitola A

Odpady určené k odstranění

Článek 3

1.  Zamýšlí-li oznamovatel přepravit odpad k odstranění z jednoho členského státu do jiného členského státu a/nebo provést tranzit přes jeden nebo více členských států, aniž je dotčena platnost čl. 25 odst. 2 a čl. 26 odst. 2, oznámí to příslušnému orgánu přijímajícího státu a kopii tohoto oznámení zašle příslušným orgánům odesílajícího státu, příslušnému orgánu pro tranzit a příjemci.

2.  Oznámení musí povinně zachycovat všechny fáze přepravy z místa odeslání do místa konečného určení.

3.  Oznámení se provádí pomocí nákladního listu, který vydává příslušný orgán pro odesílání.

4.  Při oznamování vyplní oznamovatel nákladní list, a pokud je o to příslušnými orgány požádán, dodá doplňující informace a dokumentaci.

5.  V nákladním listu oznamovatel předloží informace týkající se zejména:

 původu, složení a množství odpadů určených k odstranění a také, jedná-li se o případ podle čl. 2 písm. g) bodu ii), totožnosti původce odpadu a v případě odpadů z různých zdrojů i podrobný soupis odpadů i totožnost jejich původců, pokud je známa,

 plánů přepravních tras a pojištění proti škodám způsobeným třetímstranám,

 opatření, která se mají přijmout k zajištění bezpečné přepravy, a zejména k plnění podmínek stanovených pro přepravu dotčenými členskými státy,

 totožnosti příjemce odpadů, sídla střediska na odstraňování odpadů a druhu a platnosti oprávnění, na jehož základě je středisko provozováno. Toto středisko musí mít přiměřenou technickou kapacitu k odstranění příslušných odpadů za podmínek, které nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí,

 operací patřících k odstraňování odpadu, jak jsou uvedeny v příloze II A směrnice 75/442/EHS.

6.  Oznamovatel musí o odstranění odpadů uzavřít s příjemcem smlouvu.

Tato smlouva může zahrnovat některé nebo všechny informace uvedené v odstavci 5.

Smlouva musí zahrnovat povinnost:

 oznamovatele převzít v souladu s článkem 25 a čl. 26 odst. 2 odpady zpět, pokud nebyla přeprava dokončena tak, jak bylo plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s tímto nařízením,

 příjemce podat oznamovateli co nejdříve, nejpozději však do 180 dnů od obdržení odpadů, potvrzení, že odpad byl odstraněn způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Kopie této smlouvy musí být na požádání zaslána příslušnému orgánu.

Pokud jsou odpady přepravovány mezi dvěma zařízeními, která spravuje táž právnická osoba, může být tato smlouva nahrazena prohlášením této právnické osoby, která zajišťuje odstraňování odpadů.

7.  S informacemi poskytnutými podle odstavců 4 a 6 se nakládá v souladu se stávajícími vnitrostátními právními předpisy jako s důvěrnými.

8.  Příslušný orgán pro odesílání může v souladu s vnitrostátními právními předpisy rozhodnout, že oznámení příslušnému orgánu pro příjem předá namísto oznamovatele sám a kopie zašle příjemci a příslušnému orgánu pro tranzit.

Příslušný orgán pro odesílání může v souladu s čl. 4 odst. 3 rozhodnout, že neprovede oznámení, má-li sám proti přepravě bezprostřední námitky. O těchto námitkách příslušný orgán pro odesílání neprodleně uvědomí oznamovatele.

Článek 4

1.  Ve lhůtě tří pracovních dnů od obdržení oznámení zašle příslušný orgán pro příjem oznamovateli potvrzení o přijetí oznámení a jeho kopie ostatním dotčeným příslušným orgánům a příjemci.

2.  

a) Příslušný orgán pro příjem rozhodne do 30 dnů od odeslání potvrzení, zda přepravu povoluje, ať s podmínkami, nebo bez nich, nebo zda ji zamítá. Může si rovněž vyžádat doplňující informace.

Příslušný orgán pro příjem vydá své schválení pouze tehdy, pokud nejsou žádné námitky z jeho strany nebo ze strany ostatních příslušných orgánů. Souhlas podléhá všem podmínkám přepravy uvedeným v písmenu d).

Příslušný orgán pro nevydá rozhodnutí dříve než 21 dní po odeslání potvrzení. Může však rozhodnout dříve, pokud má písemný souhlas ostatních dotčených příslušných orgánů.

Příslušný orgán pro příjem zašle oznamovateli své rozhodnutí písemně a jeho kopie zašle ostatním dotčeným příslušným orgánům.

b) Příslušný orgán pro odesílání a příslušný orgán pro tranzit mohou vznést námitky během 20 dnů od odeslání potvrzení. Mohou rovněž vyžadovat doplňující informace. Námitky se předají písemně oznamovateli, kopie ostatním dotčeným příslušným orgánům.

c) Námitky a podmínky uvedené v písmenech a) a b) musí vycházet z odstavce 3.

d) Příslušné orgány pro odesílání a pro tranzit mohou v rámci své pravomoci během 20 dnů od odeslání potvrzení stanovit podmínky týkající se přepravy odpadu.

Tyto podmínky musí být sděleny písemně oznamovateli, spolu s kopiemi pro příslušné dotčené orgány, a musí být zapsány do nákladního listu. Nesmějí být přísnější než podmínky stanovené pro podobné přepravní operace prováděné plně v jejich příslušnosti a musí brát v úvahu stávající dohody, zvláště příslušné mezinárodní úmluvy.

3.  

a) 

i) Pro provádění zásad blízkosti, priority využívání a zásady soběstačnosti na úrovni Společenství i na úrovni jednotlivých států a v souladu se směrnicí 75/442/EHS mohou členské státy podle Smlouvy přijmout opatření k úplnému nebo částečnému zákazu přepravy odpadů nebo mohou s přepravou odpadů zásadně nesouhlasit. Taková opatření musí být bezodkladně oznámena Komisi, která uvědomí ostatní členské státy.

ii) V případě nebezpečných odpadů (jak jsou definovány v čl. 1 odst. 4 směrnice 91/689/EHS), které se v odesílajícím členském státu produkují v tak malých množstvích za rok, že zřízení nových specializovaných zařízení k odstraňování odpadů v tomto státu by bylo nehospodárné, se bod i) neuplatní.

iii) Přijímající členský stát spolupracuje s odesílajícím členským státem, který zvažuje možnost uplatnění bodu ii) s cílem vyřešení problému dvoustrannou dohodou. Pokud není nalezeno uspokojivé řešení, kterýkoli z těchto členských států může záležitost předložit Komisi, která problém rozhodne postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS.

b) Příslušné orgány pro odesílání a pro příjem mohou po zvážení zeměpisných okolností a potřeby specializovaného zařízení pro určité druhy odpadů vznést odůvodněné námitky k plánované přepravě odpadů, pokud není v souladu se směrnicí 75/442/EHS, a zejména s články 5 a 7:

i) aby byla prováděna zásada soběstačnosti ve Společenství a na úrovních jednotlivých států;

ii) v případě, kdy musí zařízení odstraňovat odpady z bližšího zdroje a příslušný orgán dává přednost tomuto odpadu;

iii) aby se zajistilo, že přeprava je v souladu s plány nakládání s odpady.

c) Příslušné orgány pro odesílání, příjem a tranzit odpadů mohou navíc vznést odůvodněné námitky k plánované přepravě, pokud:

 není v souladu s vnitrostátními právními předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany zdraví,

 oznamovatel nebo příjemce byl v minulosti uznán vinným z nedovolené přepravy.

 V tomto případě může příslušný orgán pro odesílání zamítnout veškerou přepravu, která se týká uvedené osoby, a to v souladu s vnitrostátními právními předpisy, nebo

 je-li zásilka v rozporu se závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv uzavřených daným členským státem nebo dotčenými členskými státy.

4.  Jestliže se během lhůt stanovených v odstavci 2 příslušné orgány ujistí, že problémy, které vedly k vznesení jejich námitek, byly vyřešeny a že podmínky týkající se přepravy budou splněny, neprodleně o tom písemně uvědomí oznamovatele a kopie zašlou příjemci a ostatním dotčeným příslušným orgánům.

Pokud následně dojde k jakékoli podstatné změně v podmínkách dané přepravy, musí být podáno nové oznámení.

5.  Příslušný orgán pro odesílání potvrdí povolení řádným razítkem na nákladním listu.

Článek 5

1.  Přeprava může být provedena teprve poté, kdy oznamovatel obdrží povolení od příslušného orgánu pro příjem.

2.  Jakmile oznamovatel povolení obdrží, vyplní datum přepravy, případně požadovaným způsobem doplní nákladní list a zašle kopie příslušným orgánům tři pracovní dny před zahájením přepravy.

3.  Každá přeprava musí být provázena kopií, nebo je-li to příslušnými orgány vyžadováno, exemplářem nákladního listu s povolovacím razítkem.

4.  Všechny podniky podílející se na transakci vyplní nákladní list na označených místech, podepíší jej a ponechají si jeho kopii.

5.  Během tří pracovních dnů po přijetí odpadů určených k odstranění zašle příjemce kopie vyplněného nákladního listu, kromě potvrzení uvedeného v odstavci 6, oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům.

6.  Pokud možno co nejdříve, nejpozději však do 180 dnů od přijetí odpadů, zašle příjemce v rámci vlastní odpovědnosti potvrzení o odstranění odpadu oznamovateli a ostatním dotčeným příslušným orgánům. Toto potvrzení je součástí nákladního listu, který přepravu doprovází, anebo je k němu připojeno.Kapitola B

Odpady určené k využití

Článek 6

1.  Chce-li oznamovatel zaslat odpad určený k využití, který je uveden v příloze III, z jednoho členského státu do jiného členského státu anebo zaslat tento odpad tranzitem přes jeden nebo více členských států, vyrozumí oznámením příslušný orgán pro příjem a kopie tohoto oznámení zašle příslušným orgánům pro odesílání a pro tranzit, jakoži příjemci, aniž je dotčen čl. 25 odst. 2 a čl. 26 odst. 2.

2.  Oznámení povinně zahrne všechny dílčí fáze přepravy z místa odeslání do místa konečného určení.

3.  Oznámení je provedeno pomocí nákladního listu, který je vystaven příslušným orgánem pro odesílání.

4.  Při oznamování vyplní oznamovatel nákladní list a dodá, bude-li o to příslušným orgánem požádán, doplňující informace a doklady.

5.  V nákladním listu oznamovatel předloží informace týkající se zejména:

 původu, složení a množství odpadů určených k využití, včetně totožnosti jejich původce, a v případě odpadů z různých zdrojů i podrobný soupis odpadů a totožnost jejich původců, pokud je známa,

 plánů přepravních tras a pojištění proti škodám způsobeným třetím stranám,

 opatření, která se mají přijmout k zajištění bezpečné přepravy, zejména ke splnění podmínek, které stanovily pro přepravu dotčené členské státy,

 totožnosti příjemce odpadů, sídla střediska pro využívání odpadů a druhu a platnosti oprávnění, na jehož základě je středisko provozováno. Toto středisko musí mít přiměřenou technickou kapacitu pro využití příslušných odpadů za podmínek, které nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí,

 operací patřících k využívání odpadů, jak jsou uvedeny v příloze II B směrnice 75/442/EHS.

 plánovaných metod odstranění zbytkových odpadů po provedené recyklaci,

 množství recyklovaného materiálu v poměru ke zbytkovým odpadům,

 odhadu hodnoty recyklovaných materiálů.

6.  Oznamovatel musí o využití daných odpadů uzavřít s příjemcem smlouvu.

Tato smlouva může zahrnovat některé nebo všechny informace uvedené v odstavci 5.

Smlouva musí zahrnovat povinnost:

 oznamovatele převzít v souladu s články 25 a čl. 26 odst. 2 odpady zpět, pokud nebyla přeprava dokončena tak, jak bylo plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s tímto nařízením,

 příjemce podat v případě další přepravy odpadů určených k využití do jiného členského státu nebo do třetí země oznámení o původním odesílajícím státu,

 příjemce podat oznamovateli co nejdříve, nejpozději však do 180 dnů od obdržení odpadů, potvrzení, že odpad byl využit způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Kopie této smlouvy musí být na požádání zaslána příslušnému orgánu.

Pokud je odpad přepravován mezi dvěma zařízeními, která spravuje táž právnická osoba, může být tato smlouva nahrazena prohlášením této právnické osoby, která zajišťuje využití odpadů.

7.  S informacemi poskytnutými podle odstavců 4 až 6 se nakládá v souladu se stávajícími vnitrostátními právními předpisy jako s důvěrnými.

8.  Příslušný orgán pro odesílání může v souladu s vnitrostátními právními předpisy rozhodnout, že oznámení příslušnému orgánu pro příjem předá namísto oznamovatele sám a kopie zašle příjemci a příslušnému orgánu pro tranzit.

Článek 7

1.  Ve lhůtě tří pracovních dnů od obdržení oznámení zašle příslušný orgán pro příjem oznamovateli potvrzení o přijetí oznámení a jeho kopie ostatním dotčeným příslušným orgánům a příjemci.

2.  Příslušné orgány pro příjem, odesílání a tranzit mají 30 dnů od odeslání potvrzení na uplatnění námitek proti přepravě. Tyto námitky musí vycházet z odstavce 4. Jakékoli námitky musí být podány písemně oznamovateli a ostatním dotčeným příslušným orgánům ve lhůtě třiceti dnů.

Dotčené příslušné orgány mohou rozhodnout o vydání písemného souhlasu ve lhůtě kratší než 30 dnů.

Písemný souhlas nebo námitky mohou být podány poštou anebo faxem s následným zasláním poštou. Tento souhlas pozbude platnosti po uplynutí jednoho roku, není-li stanoveno jinak.

3.  Příslušné orgány pro odesílání, příjem a tranzit mohou v rámci své příslušnosti během 20 dnů od odeslání potvrzení stanovit podmínky týkající se přepravy odpadu.

Tyto podmínky musí být sděleny písemně oznamovateli, spolu s kopiemi pro příslušné dotčené orgány, a musí být zapsány do nákladního listu. Nesmějí být přísnější než podmínky stanovené pro podobné přepravní operace prováděné plně v jejich příslušnosti a musí brát v úvahu stávající dohody, zvláště příslušné mezinárodní úmluvy.

4.  

a) Příslušné orgány pro příjem a odesílání mohou vznést proti plánované přepravě odůvodněné námitky:

 v souladu se směrnicí 75/442/EHS, a zejména článkem 7 uvedené směrnice nebo

 pokud daná přeprava není v souladu s vnitrostátními právními předpisy na ochranu životního prostředí, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany zdraví; nebo

 pokud byl oznamovatel nebo příjemce v minulosti uznán vinným z nedovolené přepravy. V takovém případě může příslušný orgán pro odesílání v souladu s vnitrostátními právními předpisy veškerou přepravu týkající se dané osoby zamítnout, nebo

 pokud je přeprava v rozporu se závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv uzavřených dotčeným členským státem či státy nebo

 pokud poměr využitelných a nevyužitelných odpadů, odhadnutá hodnota materiálů, které se mají nakonec získat, či náklady na využití a náklady na odstranění nevyužitelných podílů z hlediska hospodárnosti či životního prostředí využití neospravedlňují.

b) Příslušné orgány pro tranzit mohou vznést odůvodněné námitky proti plánované přepravě na základě písm. a) druhé, třetí a čtvrté odrážky.

5.  Jestliže se během lhůty stanovené v odstavci 2 příslušné orgány ujistí, že problémy, které vedly ke vznesení jejich námitek, jsou vyřešeny, a že podmínky týkající se přepravy budou splněny, neprodleně o tom písemně uvědomí oznamovatele a kopie zašlou příjemci a ostatním dotčeným příslušným orgánům.

Pokud dojde následně k jakékoli podstatné změně v podmínkách přepravy, musí být podáno nové oznámení.

6.  V případě předem ohlášeného písemného souhlasu potvrdí příslušný orgán povolení řádným razítkem na nákladním listu.

Článek 8

1.  Přeprava může být zahájena po uplynutí 30 dnů, pokud během tohoto období nebyly podány žádné námitky. Období tichého souhlasu s přepravou však končí uplynutím jednoho roku od uvedeného data.

Pokud se příslušné orgány rozhodnou vydat písemný souhlas, může být přeprava zahájena ihned po obdržení všech nezbytných souhlasných vyjádření.

2.  Oznamovatel vyplní v nákladním listu datum přepravy i další údaje a zašle kopie příslušným orgánům tři pracovní dny před prováděním přepravy.

3.  Každou přepravu doprovází kopie, nebo požadují-li to příslušné orgány, exemplář nákladního listu.

4.  Všechny podniky, které se na dané operaci podílejí, musí vyplnit nákladní list na označených místech, podepsat ho a ponechat si jeho kopii.

5.  Během tří pracovních dní od přijetí odpadů určených k využití zašle příjemce kopie vyplněného nákladního listu, s výjimkou potvrzení uvedeného v odstavci 6, oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům.

6.  Pokud možno co nejdříve, nejpozději však do 180 dnů od přijetí odpadů příjemcem, zašle příjemce v rámci vlastní odpovědnosti potvrzení o využití odpadu oznamovateli a ostatním dotčeným příslušným orgánům. Toto potvrzení je součástí nákladního listu, který doprovází přepravu, nebo je k němu připojeno.

Článek 9

1.  Příslušné orgány, pod jejichž příslušnost spadají určitá zařízení k využití odpadů, mohou bez ohledu na článek 7 rozhodnout, že nevznesou námitky proti přepravě některých druhů odpadů do určitého zařízení k využití odpadů. Takové rozhodnutí může být omezeno na určité časové období, může však být kdykoli odvoláno.

2.  Příslušné orgány, které zvolí tuto možnost, uvědomí Komisi o názvu, adrese, použitých technologiích a druzích odpadů zpracovávaných v daném zařízení k využívání odpadů, na které se rozhodnutí vztahuje, a též o období jeho platnosti. Veškerá zrušení musí být rovněž oznámena Komisi.

Komise tyto informace neprodleně zašle ostatním dotčeným příslušným orgánům ve Společenství a sekretariátu OECD.

3.  Veškerá zamýšlená přeprava do těchto zařízení vyžaduje oznámení dotčeným příslušným orgánům v souladu s článkem 6. Takové oznámení musí být doručeno dříve, než je přeprava zahájena.

Příslušné orgány členských státůpro odesílání a tranzit mohou vznést na základě čl. 7 odst. 4 námitky proti jakékoli takové přepravě nebo uložit podmínky ke způsobu přepravy.

4.  V případech, kdy se po příslušných orgánech jednajících podle vnitrostátních právních předpisů vyžaduje, aby přezkoumaly smlouvu uvedenou v čl. 6 odst. 6, uvědomí o tom tyto orgány Komisi. V těchto případech musí být příslušná oznámení a smlouvy nebo jejich části, které mají být přezkoumány, doručeny sedm dní před datem přepravy, aby toto přezkoumání mohlo být řádně provedeno.

5.  Pro vlastní přepravu platí čl. 8 odst. 2 až 6.

Článek 10

Přeprava odpadů určených k využití, jejichž seznam je uveden v příloze IV, a odpadů, které ještě nebyly zařazeny do přílohy II, přílohy III nebo přílohy IV, podléhá stejným postupům, jaké jsou uvedeny v článcích 6 až 8, kromě toho, že souhlas dotčených příslušných orgánů musí být vydán písemně před zahájením přepravy.

Článek 11

1.  Pro usnadnění sledování přepravy odpadů určených k využití, uvedených v příloze II, musí být tato přeprava doprovázena těmito informacemi podepsanými držitelem odpadu:

a) jméno a adresa držitele;

b) obvyklý obchodní popis odpadů;

c) množství odpadů;

d) název a adresa příjemce;

e) činnosti a postupy patřící k využití odpadů, jak jsou uvedeny v příloze II. B směrnice 75/442/EHS;

f) předpokládané datum přepravy.

2.  S informacemi uvedenými v odstavci 1 se nakládá v souladu se stávajícími vnitrostátními právními předpisy jako s důvěrnými.Kapitola C

Přeprava odpadů k odstranění a využití mezi členskými státy s tranzitem přes třetí země

Článek 12

Aniž je dotčena platnost článků 3 až 10, dochází-li k přepravě odpadů mezi členskými státy s tranzitem přes jeden nebo více třetích států,

a) oznamovatel zašle kopii oznámení příslušnému orgánu či orgánům třetí země nebo zemí;

b) příslušný orgán pro příjem se dotáže příslušného orgánu ve třetí zemi či zemích, zda si přeje zaslat svůj písemný souhlas s plánovanou přepravou:

 v případě smluvních stran Basilejské úmluvy během 60 dnů, pokud se nezřekne tohoto práva v souladu s ustanoveními této úmluvy, nebo

 v případě států, které nejsou smluvními stranami Basilejské úmluvy, v termínu dohodnutém mezi příslušnými orgány.

V obou případech příslušný orgán pro příjem před vydáním svého povolení případně na tento souhlas vyčká.HLAVA III

PŘEPRAVA ODPADŮ NA ÚZEMÍ JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

Článek 13

1.  Hlavy II, VII a VIII se neuplatní na přepravu odpadů uvnitř členského státu.

2.  Členské státy musí však zavést vhodný systém dozoru nad přepravou odpadů a její kontroly v rámci své příslušnosti. Tento systém by měl zohlednit nutnost souladu se systémem Společenství, který se tímto nařízením zavádí.

3.  Členské státy uvědomí Komisi o svém systému dozoru nad přepravou odpadů a jejich kontroly. Komise o něm musí uvědomit ostatní členské státy.

4.  Členské státy mohou v rámci své příslušnosti uplatnit systém stanovený v hlavách II, VII a VIII tohoto nařízení.HLAVA IV

VÝVOZ ODPADŮKapitola A

Odpady určené k odstranění

Článek 14

1.  Veškerý vývoz odpadů určených k odstranění se zakazuje, s výjimkou vývozu do zemí ESVO, které jsou rovněž stranami Basilejské úmluvy.

2.  Aniž je dotčena platnost čl. 25 odst. 2 a čl. 26 odst. 2, vývoz odpadů určených k odstranění do některé země ESVO se rovněž zakazuje:

a) jestliže přijímající země ESVO dovoz takových odpadů zakáže nebo pokud nedala k určitému dovozu těchto odpadů písemný souhlas;

b) jestliže příslušný orgán pro odesílání ve Společenství má důvod se domnívat, že s odpadem nebude v dotyčném státu ESVO místa určení nakládáno v souladu s postupy šetrnými k životnímu prostředí.

3.  Příslušný orgán pro odesílání musí vyžadovat, aby se s jakýmkoli odpadem určeným k odstranění schváleným k vývozu do zemí ESVO po celou dobu přepravy i v přijímající zemi nakládalo způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Článek 15

1.  Oznamovatel zašle v souladu s čl. 3 odst. 5 oznámení příslušnému orgánu pro odesílání prostřednictvím nákladního listu a kopie zašle ostatním dotčeným příslušným orgánům a příjemci. Nákladní list vydává příslušný orgán pro odesílání.

Po obdržení oznámení zašle příslušný orgán pro odesílání během tří pracovních dní oznamovateli písemné potvrzení o přijetí oznámení a kopie zašle ostatním dotčeným příslušným orgánům.

2.  Příslušný orgán pro odesílání musí mít na schválení přepravy, s podmínkami nebo bez nich, nebo pro její zamítnutí lhůtu 70 dnů od odeslání potvrzení. Může rovněž vyžadovat doplňující informace.

Souhlas vydá pouze tehdy, nejsou-li z jeho strany nebo ze strany ostatních příslušných orgánů námitky a pokud zároveň obdržel od oznamovatele kopie uvedené v odstavci 4. Je-li to vhodné, je souhlas podmíněn podmínkami přepravy podle odstavce 5.

Příslušný orgán pro odesílání nerozhodne dříve než po 61 dnech od odeslání potvrzení o přijetí.

Může však rozhodnout dříve, pokud má písemný souhlas ostatních příslušných orgánů.

Ověřenou kopii rozhodnutí odešle ostatním dotčeným příslušným orgánům, celnímu orgánu v místě vývozu ze Společenství a příjemci.

3.  Příslušné orgány pro odesílání a přepravu ve Společenství mohou během 60 dnů od odeslání potvrzení vznést námitky založené na čl. 4 odst. 3. Mohou rovněž vyžadovat doplňující informace. Jakékoli námitky musí být podány oznamovateli písemně a kopie zaslány ostatním dotčeným příslušným orgánům.

4.  Oznamovatel poskytne příslušnému orgánu pro odesílání kopii:

a) písemného souhlasu přijímající země ESVO s plánovanou přepravou;

b) potvrzení přijímající země ESVO o existenci smlouvy mezi oznamovatelem a příjemcem, která stanovuje nakládání s danými odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí; na žádost musí být předložena kopie uvedené smlouvy.

Smlouva musí rovněž stanovit, že po příjemci je požadováno, aby zajistil, že:

 během tří pracovních dní od přijetí odpadů určených k odstranění zaslal oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům kromě potvrzení uvedeného v druhé odrážce také řádně vyplněný nákladní list,

 pokud možno co nejdříve, ale nejpozději do 180 dnů od přijetí odpadů, na svoji odpovědnost zaslal potvrzení o odstranění odpadů oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům. Formulář tohoto potvrzení je součástí nákladního listu, který zásilku doprovází.

Smlouva dále stanoví, že pokud příjemce vydá nesprávné potvrzení, jehož následkem je ztráta nároku na finanční záruku, nese potom náklady vzniklé z povinnosti vrátit odpady na území v příslušnosti příslušného orgánu pro odesílání nebo z jejich odstranění způsobem šetrným k životnímu prostředí;

c) písemného souhlasu ostatních tranzitních států s plánovanou přepravou, pokud tyto státy nejsou stranami Basilejské úmluvy a nezřekly se udělování tohoto souhlasu v souladu s podmínkami uvedené úmluvy.

5.  Příslušné orgány pro tranzit ve Společenství mají 60 dnů od odeslání oznámení k tomu, aby stanovily podmínky pro přepravu odpadů na území v jejich příslušnosti.

Tyto podmínky, které musí být písemně sděleny oznamovateli a jejich kopie zaslány ostatním dotčeným příslušným orgánům, nesmějí být přísnější než podmínky stanovené pro podobné přepravní operace prováděné plně v příslušnosti dotčeného příslušného orgánu.

6.  Příslušný orgán pro odesílání potvrdí svůj souhlas řádným orazítkováním nákladního listu.

7.  Přeprava může být zahájena teprve tehdy, když oznamovatel obdržel schválení od příslušného orgánu pro odesílání.

8.  Jakmile oznamovatel obdrží schválení, musí vyplnit datum přepravy a ostatní údaje v nákladním listu a tři dny před provedením přepravy zašle kopie dotčeným příslušným orgánům. Kopie nebo exemplář nákladního listu, pokud jej příslušné orgány požadují, spolu s potvrzujícím razítkem doprovázejí každou přepravu.

Všechny podniky zúčastněné na transakci vyplní na určených místech nákladní list, podepíší jej a ponechají si jeho kopii.

Jeden exemplář nákladního listu dodá přepravce poslednímu celnímu úřadu vývozu v místě, kde odpady opouštějí Společenství.

9.  Jakmile odpady opustí Společenství, celní úřad místa vývozu zašle kopii nákladního listu příslušnému orgánu, který vydal souhlas s vývozem.

10.  Pokud příslušný orgán, který vydal souhlas, neobdrží do 42 dnů poté, co odpad opustil Společenství, od příjemce informaci o přijetí odpadu, neprodleně o tom uvědomí příslušný orgán pro příjem.

Stejným způsobem musí postupovat příslušný orgán, který vydal souhlas, jestliže do 180 dnů poté, co odpad opustil Společenství, neobdržel od příjemce potvrzení o odstranění podle odstavce 4.

11.  Příslušný orgán pro odeslání může v souladu s vnitrostátními právními předpisy rozhodnout, že předá oznámení místo oznamovatele sám, a kopie zašle příjemci a příslušnému orgánu pro tranzit.

Příslušný orgán pro odesílání může rozhodnout o podání jakéhokoli oznámení, jestliže má sám bezprostřední námitky proti přepravě v souladu s čl. 4 odst. 3. O těchto námitkách neprodleně uvědomí oznamovatele.

12.  S informacemi uvedenými v odstavcích 1 až 4 se nakládá v souladu se stávajícími vnitrostátními právními předpisy jako s důvěrnými.Kapitola B

Odpady určené k využití

Článek 16

▼M3

1.  Veškerý vývoz odpadů určených k využití uvedených v příloze V se zakazuje s výjimkou vývozu do:

a) zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD;

b) ostatních zemí:

 které jsou stranami Basilejské úmluvy či se kterými Společenství nebo Společenství a jeho členské státy uzavřely dvoustranné, mnohostranné nebo regionální dohody nebo ujednání v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy a odstavcem 2 tohoto článku. Každý takový vývoz však bude po 1. lednu 1998 zakázán,

 se kterými jednotlivé členské státy uzavřely dvoustranné dohody a ujednání přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, pokud jsou tyto dohody slučitelné s právními předpisy Společenství a v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy a odstavcem 2 tohoto článku. Tyto dohody a ujednání musí být Komisi oznámeny do tří měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení nebo ode dne použitelnosti těchto dohod a ujednání, podle toho, co nastane dříve, a zaniknou, jakmile se uzavřou dohody a ujednání v souladu s první odrážkou. Každý takový vývoz však bude po 1. lednu 1998 zakázán.

Komise postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS co nejdříve, nejpozději však před 1. lednem 1998, přezkoumá a pozmění přílohu V tohoto nařízení a plně zohlední odpady, které jsou uvedeny v seznamu odpadů přijatém v souladu s čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince o nebezpečných odpadech ( 10 ) a v jakýchkoli seznamech odpadů označených pro účely Basilejské úmluvy jako nebezpečné.

Stejným postupem musí být revidována a případně dále pozměněna příloha V. Komise přílohu prověří zejména z hlediska platnosti rozhodnutí stran Basilejské úmluvy, pokud se týká odpadů, které musí být pro účely úmluvy označeny jako nebezpečné, a změn seznamu odpadů přijatých v souladu s čl. 1 odst. 4 směrnice 91/689/EHS.

▼B

2.  Dohody a ujednání uvedené v odst. 1 písm. b) musí zaručovat nakládání s odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy, a proto musí zejména:

a) zaručit, že činnosti při využívání se provádějí ve schváleném středisku, které splňuje požadavky na nakládání s odpady, které je šetrné k životnímu prostředí;

b) stanovit podmínky pro zpracování nevyužitelných složek odpadů, popřípadě zavázat oznamovatele, aby tyto složky převzal zpět;

c) umožnit popřípadě přezkoumání souladu s dohodami ve středisku pro využívání a odstraňování odpadů společně s dotčeným státem;

d) podléhat pravidelnému přezkoumání Komisí, a to poprvé do 31. prosince 1996, se zvážením získaných zkušeností s možnostmi daných zemí provádět činnosti týkající se využívání odpadů způsobem, který poskytuje plné záruky nakládání s odpady, které je šetrné k životnímu prostředí. Komise uvědomí Evropský parlament a Radu o výsledcích tohoto přezkoumání. Pokud toto přezkoumání vede k závěru, že záruky ochrany životního prostředí nejsou dostatečné, musí být na návrh Komise pokračování vývozu odpadů za takových podmínek znovu zváženo, včetně možnosti jeho zákazu.

3.  Aniž je dotčena platnost čl. 25 odst. 2 a čl. 26 odst. 2, vývoz odpadů určených k využití do zemí uvedených v odstavci 1 se zakazuje:

a) pokud tato země zakázala veškerý dovoz takových odpadů nebo jestliže nedala souhlas ke zvláštnímu dovozu takových odpadů;

b) pokud příslušný orgán pro odesílání má důvod se domnívat, že s odpadem nebude v této zemi nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí.

4.  Příslušný orgán pro odesílání vyžaduje, aby s jakýmkoli odpadem určeným k využití a schváleným k vývozu bylo po celou dobu přepravy a v přijímajícím státu nakládáno způsobem šetrným pro životní prostředí.

Článek 17

1.  Pokud se týká odpadů uvedených v příloze II, oznámí Komise přede dnem použitelnosti tohoto nařízení každé zemi, na kterou se nevztahuje usnesení OECD, seznam odpadů v uvedené příloze, a požádá o písemné potvrzení, že takové odpady nepodléhají v přijímající zemi kontrole a že tato země přijme odpady těchto skupin, které mají být přepraveny, aniž by přistoupila ke kontrolním postupům platným pro odpady uvedené v přílohách III nebo IV, nebo označí odpady, které by měly podléhat buď těmto kontrolním postupům, nebo postupu podle článku 15.

Pokud Komise takové potvrzení neobdrží šest měsíců přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, předloží Radě odpovídají návrhy.

2.  Pokud je vyvážen odpad uvedený v příloze II, musí být určen pro předání k využití do zařízení, které je provozováno podle platných vnitrostátních právních předpisů nebo má v přijímající zemi povolení k provozu. Dále musí být zaveden systém dohledu založený na automatickém povolování vývozu předem v případech, které budou určeny postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS.

Takový systém musí v každém případě zajistit, aby kopie vývozního povolení byla neprodleně předána příslušným orgánům dotčené země.

3.  Pokud tento odpad podléhá kontrole v přijímající zemi nebo tato země v souladu s odstavcem 1 kontrolu vyžaduje nebo pokud přijímající země podle článku 3 Basilejské úmluvy oznámila, že považuje určité druhy odpadů uvedené v příloze II za nebezpečné, pak vývoz takových odpadů do dané země podléhá kontrole. Odesílající členský stát nebo Komise musí všechny takové případy oznámit výboru zřízenému podle článku 18 směrnice 75/442/EHS. Po konzultaci s přijímající zemí Komise stanoví, který z kontrolních postupů se použije, zda některý z těch, které se vztahují k odpadům uvedeným v přílohách III a IV, nebo postup podle článku 15.

4.  Pokud jsou odpady uvedené v příloze III vyváženy ze Společenství k využití do zemí a přes země, pro které platí rozhodnutí OECD, uplatní se články 6, 7, 8 a čl. 9 odst. 1, 3, 4 a 5. Ustanovení týkající se příslušných orgánů pro odesílání a tranzit se vztahují pouze na příslušné orgány ve Společenství.

5.  O rozhodnutí uvedeném v článku 9 musí navíc být informovány příslušné orgány vyvážející a tranzitní země Společenství.

6.  Pokud jsou vyváženy k využití odpady uvedené v příloze IV a odpady, které dosud nebyly zařazeny do přílohy II, III nebo IV, do zemí a přes země, pro které platí rozhodnutí OECD, platí obdobněčlánek 10.

7.  Navíc, jsou-li odpady vyváženy v souladu s odstavci 4 a 6:

 přepravce předá exemplář nákladního listu poslednímu celnímu úřadu vývozu v místě, kde tyto odpady opouštějí Společenství,

 jakmile odpad opustil Společenství, celní úřad na výstupu musí poslat kopii nákladního listu příslušnému orgánu pro vývoz,

 pokud do 42 dnů poté, co odpady opustily Společenství, neobdrží příslušný orgán pro odesílání od příjemce potvrzení o přijetí odpadů, neprodleně uvědomí příslušný orgán pro příjem,

 smlouva musí stanovit, že pokud příjemce vydá nesprávné potvrzení, jehož následkem je ztráta nároku na finanční záruku, nese potom náklady vzniklé z povinnosti vrátit odpady na území pod příslušností příslušného orgánu pro odesílání nebo z jejich odstranění způsobem šetrným k životnímu prostředí.

8.  Pokud jsou odpady určené k využití uvedené v přílohách III a IV a odpady určené k využití, které dosud nebyly zařazeny do příloh II, III nebo IV, vyváženy do zemí nebo přes takové země, pro které neplatí rozhodnutí OECD:

 uplatní se obdobně článek 15 vyjma odstavce 3,

 mohou být vzneseny odůvodněné námitky pouze v souladu s čl. 7 odst. 4,

pokud není stanoveno jinak v dvoustranných nebo mnohostranných dohodách uzavřených v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. b) a na základě kontrolního postupu buď podle odstavců 4, nebo 6 tohoto článku, nebo podle článku 15.Kapitola C

Vývoz do zemí AKT

Článek 18

1.  Veškerý vývoz odpadů do zemí AKT se zakazuje.

2.  Tento zákaz nebrání členskému státu, který si některá země AKT zvolila k vývozu odpadu ke zpracování, ve vrácení zpracovaného odpadu do země AKT jeho původu.

3.  V případě zpětného vývozu do zemí AKT musí každou přepravu doprovázet exemplář nákladního listu s povolovacím razítkem.HLAVA V

DOVOZ ODPADŮ DO SPOLEČENSTVÍKapitola A

Dovoz odpadů určených k odstranění

Článek 19

1.  Veškerý dovoz odpadů určených k odstranění do Společenství se zakazuje s výjimkou dovozu:

a) ze států ESVO, které jsou smluvními stranami Basilejské úmluvy;

b) z jiných států,

 které jsou smluvními stranami Basilejské úmluvy, nebo

 se kterými Společenství nebo Společenství a jeho členské státy uzavřely dvoustranné, mnohostranné nebo regionální dohody nebo ujednání slučitelné s právními předpisy Společenství a v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy, které zaručují, že odstraňování je provedeno ve schváleném středisku a splňuje požadavky na nakládání šetrné k životnímu prostředí, nebo

 se kterými jednotlivé členské státy uzavřely dvoustranné dohody nebo ujednání přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, pokud jsou tyto dohody nebo ujednání slučitelné s právními předpisy Společenství a v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy a obsahují stejné výše uvedené záruky a zaručují, že odpady pocházejí z odesílající země a že odstranění bude provedeno výhradně v členském státu, který uzavřel danou dohodu nebo ujednání. Tyto dohody a ujednání musí být oznámeny Komisi během tří měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení nebo ode dne použitelnosti daných dohod a ujednání, podle toho, které z nich nastane dříve, a jejich platnost končí, jakmile jsou uzavřeny dohody a ujednání podle druhé odrážky, nebo

 se kterými jednotlivé členské státy uzavřou dvoustranné smlouvy nebo ujednání po dni použitelnosti tohoto nařízení, a to za podmínek uvedených v odstavci 2.

2.  Rada tímto zmocňuje jednotlivé členské státy, aby ve výjimečných případech a k odstranění určitých odpadů uzavíraly dvoustranné dohody a ujednání i po dni použitelnosti tohoto nařízení, pokud v odesílající zemi není možno s tímto odpadem naložit způsobem šetrným k životnímu prostředí. Tyto dohody a ujednání musí být v souladu s podmínkami stanovenými ve třetí odrážce odst. 1 písm. b) a musí být před uzavřením oznámeny Komisi.

3.  Od zemí uvedených v odst. 1 písm. b) se vyžaduje, aby předem předložily příslušnému orgánu pro příjem členského státu řádně zdůvodněnou žádost na základě toho, že nemají a nemohou přiměřeným způsobem získat technickou kapacitu a nezbytná zařízení, aby odstranily dané odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí.

4.  Příslušný orgán pro příjem musí zakázat dovoz odpadů na území v rámci své příslušnosti, pokud má důvod domnívat se, že s danými odpady nebude nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Článek 20

1.  Příslušný orgán pro příjem musí být vyrozuměn pomocí nákladního listu v souladu s čl. 3 odst. 5 a kopie jsou zaslány příjemci odpadu a příslušným orgánům pro tranzit. Tento nákladní list vydává příslušný orgán pro příjem.

Po obdržení oznámení zašle příslušný orgán pro příjem během tří pracovních dnů písemné potvrzení oznamovateli a kopie zašle příslušným orgánům pro tranzit ve Společenství.

2.  Příslušný orgán pro příjem schválí přepravu pouze tehdy, nejsou-li z jeho strany ani od dalších dotčených příslušných orgánů žádné námitky. Souhlas podléhá stanovení podmínek pro přepravu, jak je uvedeno v odstavci 5.

3.  Příslušné orgány pro příjem a pro tranzit ve Společenství mohou během 60 dnů od odeslání kopie potvrzení o přijetí oznámení vznést námitky vycházející z čl. 4 odst. 3.

Mohou rovněž požadovat doplňující informace. Tyto námitky jsou předány oznamovateli písemně a kopie se zasílají ostatním dotčeným příslušným orgánům ve Společenství.

4.  Příslušný orgán pro příjem má 70 dnů od odeslání potvrzení o přijetí oznámení na to, aby rozhodl, zda přepravu schvaluje, ať s podmínkami nebo bez nich, nebo ji zamítá. Příslušný orgán si rovněž může vyžádat doplňující informace.

Příslušný orgán místa určení zašle potvrzené kopie rozhodnutí příslušným orgánům pro tranzit ve Společenství, příjemci a celnímu úřadu na vstupu do Společenství.

Příslušný orgán pro příjem rozhodne nejdříve 61 dní od odeslání potvrzení o přijetí oznámení. Může však rozhodnout dříve, pokud má písemný souhlas ostatních příslušných orgánů.

Příslušný orgán pro příjem potvrdí svůj souhlas řádným orazítkováním nákladního listu.

5.  Příslušný orgán pro příjem a příslušný orgán pro tranzit ve Společenství mají 60 dnů po odeslání potvrzení o přijetí oznámení, aby stanovily podmínky přepravy odpadů. Tyto podmínky, které musí být písemně sděleny oznamovateli a jejich kopie zaslány dotčeným příslušným orgánům, nesmějí být přísnější než podmínky stanovené pro podobné přepravní operace prováděné plně v příslušnosti dotčeného příslušného orgánu.

6.  Přeprava může být zahájena teprve tehdy, když oznamovatel obdrží schválení od příslušného orgánu pro příjem.

7.  Jakmile oznamovatel obdrží schválení, vyplní datum přepravy a další údaje v nákladním listu a kopie zašle dotčeným příslušným orgánům tři dny před provedením přepravy. Jeden exemplář nákladního listu dodá přepravce celnímu úřadu na vstupu do Společenství.

Každou přepravu musí doprovázet kopie, nebo pokud to příslušné orgány požadují, jeden exemplář nákladního listu se schvalovacím razítkem.

Všechny podniky, které se transakce účastní, musí vyplnit nákladní list na určených místech a ponechají si jednu kopii.

8.  Během tří pracovních dnů po přijetí odpadů určených k odstranění zašle příjemce oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům kopie vyplněného nákladního listu, s výjimkou potvrzení uvedeného v odstavci 9.

9.  Pokud možno co nejdříve, ale nejpozději do 180 dnů od obdržení odpadů, zašle příjemce v rámci vlastní odpovědnosti potvrzení o odstranění odpadů oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům. Toto potvrzení musí být součástí nákladního listu, který doprovází přepravu, nebo je k němu připojeno.Kapitola B

Dovoz odpadů určených k využití

Článek 21

1.  Veškerý dovoz odpadů určených k využití do Společenství se zakazuje, s výjimkou dovozu:

a) ze zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD;

b) z jiných států,

 které jsou smluvními stranami Basilejské úmluvy, a/nebo se kterými Společenství nebo Společenství a jeho členskéstáty uzavřely dvoustranné, mnohostranné nebo regionální dohody nebo ujednání slučitelné s právními předpisy Společenství a v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy, které zaručují, že využívání odpadů je prováděno ve středisku s příslušným oprávněním a že splňují požadavky na způsoby nakládání šetrné k životnímu prostředí, nebo

 se kterými jednotlivé členské státy uzavřely dvoustranné dohody nebo ujednání přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, pokud jsou tyto dohody nebo ujednání slučitelné s právními předpisy Společenství a v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy a obsahují stejné výše uvedené záruky. Tyto dohody a ujednání musí být oznámeny Komisi během tří měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení nebo ode dne použitelnosti daných dohod a ujednání, podle toho, které z nich nastane dříve, a jejich platnost končí, jakmile jsou uzavřeny dohody a ujednání podle první odrážky, nebo

 se kterými jednotlivé členské státy uzavírají dvoustranné dohody nebo ujednání po dni použitelnosti tohoto nařízení, a to za podmínek uvedených v odstavci 2.

2.  Rada tímto zmocňuje jednotlivé členské státy, aby ve výjimečných případech při využívání určitých odpadů uzavíraly dvoustranné dohody a ujednání i po dni použitelnosti tohoto nařízení, dříve, než takové dohody a ujednání uzavře Společenství, pokud členský stát považuje takové dohody a ujednání za nezbytné k tomu, aby se předešlo jakémukoli přerušení procesu zpracovávání odpadů. Tyto dohody a ujednání musí být slučitelné s právními předpisy Společenství a v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy; před podepsáním musí být oznámeny Komisi a jejich platnost končí, jakmile jsou uzavřeny dohody a ujednání podle první odrážky odst. 1 písm. b).

Článek 22

1.  Jsou-li odpady k využití dováženy ze zemí a přes země, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, uplatní se následující kontrolní postupy:

a) pro odpady uvedené v příloze III: články 6, 7, 8 a čl. 9 odst. 1, 3, 4 a 5 a čl. 17 odst. 5;

b) pro odpady uvedené v příloze IV a odpady, které ještě nebyly zařazeny do přílohy II, III nebo IV: článek 10.

2.  Jsou-li odpady určené k využití, uvedené v přílohách III a IV, a odpady, které dosud nebyly zařazeny do přílohy II, III nebo IV, dováženy ze země nebo přes země, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD:

 uplatní se obdobně článek 20,

 odůvodněné námitky mohou být vzneseny pouze v souladu s čl. 7 odst. 4,

není-li ve dvoustranných a mnohostranných dohodách uzavřených podle čl. 21 odst. 1 písm. b) a na základě kontrolních postupů buď odstavce 1 tohoto článku, nebo článku 20, stanoveno jinak.HLAVA VI

PŘEPRAVA ODPADŮ S PŮVODEM MIMO SPOLEČENSTVÍ PŘES SPOLEČENSTVÍ, KTERÉ JSOU URČENY K ODSTRANĚNÍ NEBO VYUŽITÍ MIMO SPOLEČENSTVÍKapitola A

Odpady určené k odstranění a využití (vyjma tranzitu podle článku 24)

Článek 23

1.  Jsou-li odpady určené k odstranění a k využití s výjimkou případů, jichž se týká článek 24, přepravovány přes členský stát nebo členské státy, musí být oznámení provedeno zasláním nákladního listu poslednímu příslušnému orgánu pro tranzit v rámci Společenství a kopie jsou zaslány příjemci, ostatním dotčeným orgánům a celním úřadům na vstupu do Společenství a na výstupu ze Společenství.

2.  Poslední příslušný orgán pro tranzit v rámci Společenství neprodleně uvědomí oznamovatele o přijetí oznámení. Ostatní příslušné orgány ve Společenství sdělí na základě odstavce 5 svá stanoviska poslednímu příslušnému orgánu pro tranzit ve Společenství, který písemně odpoví oznamovateli během 60 dnů, a to buď schválením přepravy, ať s podmínkami nebo bez nich, nebo případně uložením podmínek stanovených ostatními příslušnými orgány pro tranzit, nebo odepřením přepravy. Zamítnutí nebo výhrady musí být odůvodněné. Příslušný orgán musí zaslat potvrzenou kopii rozhodnutí jak ostatním dotčeným příslušným orgánům, tak celním úřadům na vstupu do Společenství a na výstupu ze Společenství.

3.  Aniž je dotčena platnost čl. 25 odst. 2 a čl. 26 odst. 2, přeprava do Společenství je připuštěna pouze tehdy, jestliže oznamovatel obdržel písemný souhlas posledního příslušného orgánu pro tranzit. Tento příslušný orgán potvrdí svůj souhlas řádným orazítkováním nákladního listu.

4.  Příslušné orgány pro tranzit v rámci Společenství mají 20 dnů od oznámení na to, aby stanovily jakékoli podmínky vztahující se k přepravě daných odpadů.

Tyto podmínky, které musí být písemně sděleny oznamovateli a jejich kopie zaslány ostatním dotčeným příslušným orgánům, nesmějí být přísnější než podmínky stanovené pro podobné přepravní operace prováděné plně v příslušnosti dotčeného příslušného orgánu.

5.  Nákladní list je vydán posledním příslušným orgánem pro tranzit v rámci Společenství.

6.  Když oznamovatel obdrží souhlas, vyplní nákladní list a zašle kopie dotčeným příslušným orgánům tři pracovní dny před provedením přepravy.

Každou zásilku doprovází jeden orazítkovaný exemplář nákladního listu.

Exemplář nákladního listu předloží přepravce celnímu úřadu na výstupu, kde odpad opouští Společenství.

Všechny podniky, které se účastní transakce, vyplní nákladní list na označených místech, podepíší ho a ponechají si jeho kopii.

7.  Jakmile odpad opustí Společenství, zašle celní úřad na výstupu kopii nákladního listu poslednímu příslušnému orgánu pro tranzit ve Společenství.

Nejpozději 42 dnů poté, co odpady opustí Společenství, zašle dále oznamovatel prohlášení nebo potvrdí uvedenému příslušnému orgánu, s kopiemi pro ostatní příslušné orgány pro tranzit, že zásilka odpadů došla do plánovaného místa určení.Kapitola B

Přeprava odpadů určených k využití ze země a do země, pro kterou platí rozhodnutí OECD

Článek 24

1.  Tranzit odpadů určených k využití, uvedených v přílohách III a IV, ze země a přepravovaných k využití do země, pro které platí rozhodnutí OECD, provedený přes členský stát nebo členské státy se musí oznámit všem příslušným orgánům pro tranzit dotčených členských států.

2.  Oznámení se provede pomocí nákladního listu.

3.  Po obdržení oznámení zašle příslušný orgán nebo orgány pro tranzit během tří pracovních dnů potvrzení oznamovateli a příjemci.

4.  Tento příslušný orgán nebo orgány pro tranzit mohou vznést odůvodněné námitky proti plánované přepravě na základě čl. 7 odst. 4. Jakékoli námitky musí být podány písemně oznamovateli a příslušným orgánům pro tranzit ostatních dotčených členských států během 30 dnů od odeslání potvrzení o přijetí oznámení.

5.  Příslušný orgán pro tranzit může rozhodnout o vydání písemného souhlasu dříve než za 30 dnů.

V případě tranzitu odpadů uvedených v příloze IV a odpadů, které dosud nebyly zařazeny do přílohy II, III nebo IV, musí být souhlas vydán písemně před zahájením přepravy.

6.  Přeprava může být uskutečněna pouze tehdy, neexistují-li žádné námitky.HLAVA VII

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

1.  Pokud přeprava odpadů, ke které daly příslušné orgány souhlas, nemůže být dokončena v souladu s podmínkami nákladního listu nebo smlouvy uvedené v článcích 3 a 6, příslušný orgán pro odesílání během 90 dnů poté, kdy byl o této skutečnosti informován, zajistí, že oznamovatel vrátí odpad do oblasti své příslušnosti nebo na jiné místo v odesílajícím státu, pokud mu není uspokojivě doloženo, že odpad může být odstraněn nebo využit jiným alternativním způsobem šetrným k životnímu prostředí.

2.  V případech uvedených v odstavci 1 musí být podáno další oznámení. Ani odesílající členský stát, ani tranzitní členský stát se nesmí bránit vrácení těchto odpadů, je-li požadavek příslušného orgánu pro příjem řádně zdůvodněn a důvody požadavku vysvětleny.

3.  Povinnost oznamovatele a druhotná povinnost odesílajícího státu převzít odpady zpět skončí, jakmile příjemce vydá potvrzení uvedená v článcích 5 a 8.

Článek 26

1.  Jakákoli přeprava odpadu provedená:

a) bez oznámení všem dotčeným příslušným orgánům podle ustanovení tohoto nařízení nebo

b) bez souhlasudotčených příslušných orgánů podle ustanovení tohoto nařízení nebo

c) se schválením získaným od dotčených příslušných orgánů zfalšováním, nesprávnými údaji nebo podvodem nebo

d) která není jasným způsobem specifikována v nákladním listu nebo

e) která vede k odstranění nebo využití v rozporu s pravidly Společenství a mezinárodními pravidly nebo

f) v rozporu s články 14, 16, 19 a 21 tohoto nařízení

se považuje za nedovolenou přepravu.

2.  Jestliže je za tuto nedovolenou přepravu zodpovědný oznamovatel daných odpadů, příslušný orgán pro odesílání zajistí, že příslušné odpady:

a) jsou převzaty oznamovatelem nebo v případě nutnosti samotným příslušným orgánem zpět do země odeslání, nebo pokud je toto převzetí neproveditelné;

b) jsou jinak odstraněny nebo využity způsobem šetrným k životnímu prostředí do 30 dnů od doby, kdy byl příslušný orgán o nedovolené přepravě informován, nebo během jiného časového úseku dohodnutého mezi dotčenými příslušnými orgány.

V tomto případě musí být provedeno nové oznámení. Žádný odesílající členský stát ani tranzitní členský stát se nesmí bránit vrácení tohoto odpadu, je-li požadavek příslušného orgánu pro příjem řádně zdůvodněn a důvody požadavku vysvětleny.

V tomto případě musí být provedeno nové oznámení. Žádný odesílající členský stát ani tranzitní členský stát se nesmí bránit vrácení tohoto odpadu, je-li požadavek příslušného orgánu pro příjem řádně zdůvodněn a důvody požadavku vysvětleny.

3.  Je-li za tuto nedovolenou přepravu zodpovědný příjemce, příslušný orgán pro příjem zajistí, že příslušné odpady jsou odstraněny příjemcem, a to způsobem šetrným k životnímu prostředí, nebo pokud toto odstranění není proveditelné, samotným příslušným orgánem, a to do 30 dnů od doby, kdy byl tento orgán o nedovolené přepravě informován, nebo v nějakém jiném časovém úseku, který může být dohodnut dotčenými příslušnými orgány. Pro dosažení tohoto cíle tyto orgány podle potřeby spolupracují při odstranění nebo využití daných odpadů způsobem šetrným k životnímu prostředí.

4.  Když se nedá odpovědnost za nedovolenou přepravu přisoudit ani oznamovateli, ani příjemci, dotčené příslušné orgány musí spolupracovat, aby zajistily, že jsou příslušné odpady odstraněny nebo využity způsobem šetrným k životnímu prostředí. Pokyny pro tuto spolupráci se stanoví postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS.

5.  Členské státy přijmou odpovídající právní opatření k zákazu a potrestání nedovolené přepravy odpadů.

Článek 27

1.  Všechny zásilky odpadů, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, podléhají ustanovením o finančních zárukách nebo odpovídajícím pojištění pro pokrytí nákladů přepravy, včetně případů uvedených v článcích 25 a 26, a nákladů na odstranění nebo využití odpadů.

2.  Tyto záruky jsou vráceny, pokud byl předložen důkaz ve formě:

 potvrzení o odstranění nebo využití, že dané odpady dosáhly místa určení a byly odstraněny nebo využity způsobem šetrným k životnímu prostředí,

 kontrolní kopie T 5 vypracované v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2823/87 ( 11 ), že v případě tranzitu přes Společenství odpady opustily Společenství.

3.  Každý členský stát uvědomí Komisi o ustanovení, které přijal do svých vnitrostátních právních předpisů v souvislosti s tímto článkem. Komise předá tuto informaci všem členským státům.

Článek 28

1.  Při respektování povinností uložených oznamovateli podle článků 3, 6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 a 24 může oznamovatel použít postup obecného oznámení, pokud odpady určené k odstranění nebo využití mají shodné fyzikální a chemické vlastnosti a jsou pravidelně zasílány témuž příjemci a po téže přepravní trase. Pokud v případě nepředvídatelných okolností nemůže být tato přepravní trasa dodržena, oznamovatel uvědomí příslušné orgány pokud možno co nejdříve nebo již před zahájením přepravy, je-li nutnost změny přepravní trasy známa již v tuto dobu.

Pokud je změna přepravní trasy známa před zahájením přepravy a tato nová přepravní trasa spadá pod jiné příslušné orgány než ty, které jsou uvedeny v obecném oznámení, nesmí se tento postup použít.

2.  Podle postupu obecného oznámení se může jediné oznámení vztahovat na několik operací přepravy odpadů po dobu nejvýše jednoho roku. Toto období může být zkráceno dohodou mezi dotčenými příslušnými orgány.

3.  Dotčené příslušné orgány podmíní souhlas s použitím tohoto obecného oznámení předložením doplňujících informací. Pokud složení odpadů není takové, jak bylo oznámeno, nebo pokud nejsou respektovány podmínky stanovené pro tuto přepravu, dotčené příslušné orgány zruší svůj souhlas s tímto postupem podáním úředního oznámení oznamovateli. Kopie tohoto oznámení je zaslána ostatním dotčeným příslušným orgánům.

4.  Obecné oznámení se provede formou nákladního listu.

Článek 29

Odpady, na které se vztahují různé druhy oznámení, se nesmějí během přepravy směšovat.

Článek 30

1.  Členské státy přijmou opatření potřebná k zajištění toho, že odpad je přepravován v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Tato opatření mohou zahrnovat kontroly zařízení a podniků v souladu s článkem 13 směrnice 75/442/EHS a kontroly přepravy přímo na místě.

2.  Kontroly mohou být prováděny zvláště:

 na místě vzniku za účasti původce, držitele nebo oznamovatele,

 na místě určení za účasti konečného příjemce,

 na vnější hranici Společenství,

 během přepravy uvnitř Společenství.

3.  Kontroly mohou zahrnovat prohlídku dokladů, potvrzení identity a případně i fyzickou kontrolu odpadů.

Článek 31

1.  Nákladní list musí být vytištěn a vyplněn a jakákoli další dokumentace a informace uvedené v článcích 4 a 6 musí být předloženy v jazyce přijatelném pro:

 příslušné orgány pro odesílání, jak jsou uvedeny v článcích 3, 7, 15 a 17, v případech přepravy odpadů jak uvnitř Společenství, tak v případě vývozu,

 příslušné orgány pro příjem, jak jsou uvedeny v článcích 20 a 22, v případě dovozu odpadů,

 příslušné orgány pro tranzit, jak jsou uvedeny v článcích 23 a 24.

Na požádání ostatních dotčených příslušných orgánů dodá oznamovatel překlad do jazyka, který je pro tyto orgány přijatelný.

2.  Další podrobnosti mohou být stanoveny postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS.HLAVA VIII

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Článek 32

Ustanovení úmluv o mezinárodní přepravě uvedených v příloze I, jejichž stranami jsou členské státy, se musí dodržovat, pokud se týkají odpadů, na které se vztahuje toto nařízení.

Článek 33

1.  Oznamovateli mohou být účtovány přiměřené správní náklady na provedení popsaného postupu oznámování a kontroly a obvyklé náklady náležitých analýz a inspekcí.

2.  Náklady vzniklé vrácením odpadů, včetně přepravy, odstraňování nebo využívání odpadů náhradním způsobem šetrným k životnímu prostředí podle čl. 25 odst. 1 a čl. 26 odst. 2, jsou účtovány oznamovateli, nebo pokud to není možné, příslušnému členskému státu.

3.  Náklady vzniklé odstraňováním nebo využíváním odpadů alternativním způsobem šetrným k životnímu prostředí podle čl. 26 odst. 3 jsou účtovány příjemci.

4.  Náklady vzniklé odstraňováním nebo využíváním, včetně možné přepravy podle čl. 26 odst. 4, jsou účtovány oznamovateli anebo příjemci v závislosti na rozhodnutí dotčených příslušných orgánů.

Článek 34

1.  Aniž je dotčena platnost ustanovení článku 26, předpisů Společenství a příslušných vnitrostátních předpisů týkajících se občanskoprávní odpovědnosti a nezávisle na místě odstraňování nebo využívání odpadů, podnikne původce daného odpadu všechny nezbytné kroky k odstranění nebovyužití odpadů, nebo zařídí odstranění nebo využití odpadů tak, aby chránil kvalitu životního prostředí v souladu se směrnicemi 75/442/EHS a 91/689/EHS.

2.  Členské státy podniknou všechny nezbytné kroky, aby zajistily plnění povinností stanovených v odstavci 1.

Článek 35

Všechny doklady zaslané příslušným orgánům nebo jimi odeslané jsou v rámci Společenství archivovány příslušnými orgány, oznamovatelem a příjemcem alespoň po dobu tří let.

Článek 36

Členské státy určí příslušný orgán nebo orgány pro provedení tohoto nařízení. Každý členský stát jmenuje jediný příslušný orgán pro tranzit.

Článek 37

1.  Členské státy a Komise jmenují alespoň jeden kontaktní subjekt, který odpovídá za informování a poskytnutí rad osobám a podnikům, které požadují informace. Kontaktní subjekt Komise musí předat kontaktním subjektům členských států jakékoli otázky, které mu byly položeny a které se jich týkají, a naopak.

2.  Komise, na žádost členských států nebo v případě potřeby, pravidelně svolává zasedání kontaktních subjektů a posuzuje s nimi otázky vznesené v souvislosti s prováděním tohoto nařízení.

Článek 38

1.  Členské státy musí oznámit Komisi nejpozději do tří měsíců přede dnem použitelnosti tohoto nařízení názvy, adresy, telefonní a dálnopisná či faxová čísla příslušných orgánů a kontaktních subjektů a informují o razítku příslušných orgánů.

Členské státy každoročně Komisi oznámí jakékoli změny v těchto informacích.

2.  Komise neprodleně zašle tyto informace ostatním členským státům a sekretariátu Basilejské úmluvy.

Komise zašle dále členským státům plány nakládání s odpady podle článku 7 směrnice 75/442/EHS.

Článek 39

1.  Členské státy mohou pro účely přepravy odpadů ze Společenství a do Společenství jmenovat celní úřady na vstupu a uvědomí o nich Komisi.

Komise vyhlásí seznam těchto celních úřadů v Úředním věstníku Evropských společenství a podle potřeby tento seznam aktualizuje.

2.  Jestliže členský stát rozhodne o pověření celních úřadů podle odstavce 1, nepovoluje se pro žádnou přepravu odpadů použít jiné místo pro překročení hranice tohoto členského státu při vstupu do Společenství nebo při jeho opuštění.

Článek 40

Členské státy spolupracují, pokud je to vhodné a nezbytné, ve spojení s Komisí, s ostatními stranami Basilejské úmluvy a s mezistátními organizacemi přímo nebo prostřednictvím sekretariátu Basilejské úmluvy, mimo jiné prostřednictvím výměny informací, při podpoře technologií šetrných k životnímu prostředí a při vypracování předpisů správných postupů.

Článek 41

1.  Před koncem každého kalendářního roku vypracují členské státy zprávu podle čl. 13 odst. 3 Basilejské úmluvy a zašlou ji sekretariátu Basilejské úmluvy a její kopii zašlou Komisi.

2.  Komise na základě těchto zpráv vypracuje každé tři roky zprávu o provádění tohoto nařízení Společenstvím a jeho členskými státy. K tomuto účelu si může vyžádat doplňující informace podle článku 6 směrnice 91/692/EHS ( 12 ).

Článek 42

1.  Komise nejpozději do tří měsíců přede dnem použitelnosti tohoto nařízení vypracuje a v případě potřeby i následně upraví postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS normalizovaný nákladní list, včetně formuláře potvrzení o odstranění a využití odpadů (buď jako nedílné součásti daného nákladního listu, nebo prozatím jako přílohy připojené ke stávajícímu nákladnímu listu podle směrnice 84/631/EHS), přičemž vezme v úvahu zejména:

 příslušné články tohoto nařízení,

 příslušné mezinárodní úmluvy a dohody.

2.  Stávající formulář nákladního listu bude obdobným způsobem používán až do vypracování nového nákladního listu. Formulář potvrzení o odstranění a využití, který má být připojen ke stávajícímu nákladnímu listu, musí být vypracován co možná nejdříve.

3.  Aniž je dotčena platnost postupu podle čl. 1 odst. 3 písm. c) a d) ve vztahu k příloze II A, upraví Komise přílohy II, III a IV postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS, aby byly zahrnuty pouze ty změny, které již byly odsouhlaseny v rámci revizního mechanismu OECD.

4.  Postup stanovený v odstavci 1 platí rovněž pro definování nakládání s odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí s ohledem na příslušné mezinárodní úmluvy a dohody.

Článek 43

Směrnice 84/631/EHS se zrušuje, a to ode dne použitelnosti tohoto nařízení. Jakákoli přeprava podle článků 4 a 5 výše uvedené směrnice musí být dokončena nejpozději do šesti měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

Článek 44

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se po uplynutí 15 měsíců od zveřejnění.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

SEZNAM MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV O PŘEPRAVĚ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 32 ( 13 )

1.   ADR:

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po silnici (1957).

2.   Cotif:

Úmluva o přepravě nebezpečných věcí po železnici (1985).

RID:

Předpisy o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po železnici (1985).

3.   Úmluva SOLAS:

Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (1974).

4.   Kodex IMDG: ( 14 )

Mezinárodní kodex námořní přepravy nebezpečného zboží.

5.   Chicagská úmluva:

Úmluva o mezinárodním civilním letectví (1944), jejíž příloha 18 se týká letecké přepravy nebezpečných věcí (TI: Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečných věcí).

6.   Úmluva MARPOL:

Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí (1973 až 1978).

7.   ADNR:

Předpisy o přepravě nebezpečných látek po Rýnu (1970).

▼M6
PŘÍLOHA IIZELENÝ SEZNAM ODPADŮ (1)

GA.  ODPAD Z KOVŮ A KOVOVÝCH SLITIN V KOVOVÉ, NEDISPERGOVATELNÉ FORMĚ (2)

Následující odpad a šrot z drahých kovů a jejich slitin:

GA 010

ex71 12 10

—  zlata

GA 020

ex71 12 20

—  platiny (výraz „platina“ zahrnuje platinu, iridium, osmium, palladium, rhodium a ruthenium)

GA 030

ex71 12 90

—  ostatních drahých kovů, např. stříbra

Poznámka:

Rtuť jako znečišťující látka těchto kovů nebo jejich slitin nebo amalgámy jsou výslovně vyloučeny.

Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:

GA 120

7404 00

Odpad a šrot z mědi

GA 130

7503 00

Odpad a šrot z niklu

GA 140

7602 00

Odpad a šrot z hliníku

GA 150

ex78 02 00

Odpad a šrot z olova

GA 160

7902 00

Odpad a šrot ze zinku

GA 170

8002 10

Odpad a šrot z cínu

GA 180

ex81 01 91

Odpad a šrot z wolframu

GA 190

ex81 02 91

Odpad a šrot z molybdenu

GA 200

ex81 03 10

Odpad a šrot z tantalu

GA 210

8104 20

Odpad a šrot z hořčíku (s výjimkou odpadů, které patří do AA 190)

GA 220

ex81 05 10

Odpad a šrot z kobaltu

GA 230

ex81 06 00

Odpad a šrot z vizmutu

GA 240

ex81 07 10

Odpad a šrot z kadmia

GA 250

ex81 08 10

Odpad a šrot z titanu

GA 260

ex81 09 10

Odpad a šrot ze zirkonia

GA 270

ex81 10 00

Odpad a šrot z antimonu

GA 280

ex81 11 00

Odpad a šrot z manganu

GA 290

ex81 12 11

Odpad a šrot z beryllia

GA 300

ex81 12 20

Odpad a šrot z chromu

GA 310

ex81 12 30

Odpad a šrot z germania

GA 320

ex81 12 40

Odpad a šrot z vanadu

ex81 12 91

Odpad a šrot z:

GA 330

 

—  hafnia

GA 340

 

—  india

GA 350

 

—  niobu

GA 360

 

—  rhenia

GA 370

 

—  galia

GA 400

ex28 04 90

Odpad a šrot ze selenu

GA 410

ex28 04 50

Odpad a šrot z teluru

GA 420

ex28 05 30

Odpad a šrot z kovů vzácných zemin

GA 430

7204

Odpad a šrot ze železa nebo oceli

GB.  ODPAD S OBSAHEM KOVŮ, KTERÝ VZNIKÁ PŘI TAVENÍ, VYTAVOVÁNÍ A RAFINACI KOVŮ

GB 010

2620 11

Odpad z tvrdého zinku

GB 020

 

Strusky a stěry obsahující zinek:

GB 021

 

—  zinková struska z povrchu lázně technologie žárového pozinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn)

GB 022

 

—  zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn)

GB 023

 

—  zinková struska z lití pod tlakem(> 85 % Zn)

GB 024

 

—  zinková struska z procesu žárového zinkování ponorem přetržitý proces, v deskách (> 92 % Zn)

GB 025

 

—  zinkové stěry

GB 030

 

Hliníkové stěry (kromě hořlavých nebo uvolňujících po kontaktu s vodou hořlavé plyny v nebezpečných množstvích)

GB 040

ex26 20 90

Strusky z výroby drahých kovů a mědi pro další rafinaci

GB 050

 

Cínové strusky s obsahem tantalu, které obsahují méně než 0,5 % cínu

GC.  OSTATNÍ ODPAD S OBSAHEM KOVŮ

GC 010

 

Elektronické celky pouze z kovů nebo slitin

GC 020

 

Elektronický kovový šrot (např. tištěné spoje, elektronické součástky, dráty, atd.) a demontované elektronické součástky vhodné k získání drahých a jiných kovů

GC 030

ex89 08 00

Lodě a jiná plovoucí zařízení k demontáži, řádně zbavená veškerého nákladu a ostatních materiálů pocházejících z provozu lodí, které mohou mít nebezpečné vlastnosti

GC 040

 

Vraky motorových vozidel bez kapalin

Upotřebené katalyzátory, kromě kapalin používaných jako katalyzátory:

GC 050

 

Upotřebené katalyzátory z fluidního katalytického krakování (FCC) (např. oxid hlinitý, zeolity)

GC 060

 

Upotřebené katalyzátory s obsahem jakéhokoli kovu:

— drahé kovy: zlato, stříbro

— kovy platinové skupiny: ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, platina

— kovy přechodných skupin: skandium, vanad, mangan, kobalt, měď, yttrium, niob, hafnium, wolfram, titan, chróm, železo, nikl, zinek, zirkonium, molybden, tantal, rhenium

— lanthanidy (kovy vzácných zemin): lanthan, praseodym, samarium, gadolinium, dysprosium, erbium, ytterbium, cer, neodym, europium, terbium, holmium, thulium, lutecium

GC 070

ex26 19 00

Struska z výroby železa a oceli (včetně nízkolegované oceli), s výjimkou strusek, které vznikají specielně pro dosažení vnitrostátních a příslušných mezinárodních požadavků a norem (3)

GC 080

 

Okuje (železný kov)

Níže uvedený kovový odpad a odpad z kovových slitin v kovové, dispergovatelné formě:

GC 090

 

Molybdenu

GC 100

 

Wolframu

GC 110

 

Tantalu

GC 120

 

Titanu

GC 130

 

Niobu

GC 140

 

Rhenia

GC 150

 

Zlata

GC 160

 

Platiny (výraz „platina“ zahrnuje platinu, iridium, osmium, palladium, rhodium a ruthenium)

GC 170

 

Ostatních drahých kovů, např. stříbra

Poznámka:Rtuť jako znečišťující látka těchto kovů nebo jejich slitin nebo amalgámy jsou výslovně vyloučeny.

GD.  ODPAD Z TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ, V NEDISPERGOVATELNÉ FORMĚ

GD 010

ex25 04 90

ODPAD Z PŘÍRODNÍHO GRAFITU

GD 020

ex25 14 00

Odpad z břidlice, včetně odpadů z hrubého osekání, řezání nebo dělení jiným způsobem

GD 030

2525 30

Odpad ze slídy

GD 040

ex25 29 30

Odpad z leucitu, nefelinu nebo nefelinového syenitu

GD 050

ex25 29 10

Odpad ze živce

GD 060

ex25 29 21

Odpad z kazivce

ex25 29 22

GD 070

ex28 11 22

Odpad z oxidu křemičitého v pevné formě s výjimkou používaného ve slévárenství

GE.  ODPADNÍ SKLO V NEDISPERGOVATELNÉ FORMĚ

GE 010

ex70 01 00

Skleněné střepy a jiný skleněný odpad a úlomky, kromě skla z katodových trubic a jiného aktivovaného skla

GE 020

 

Odpad ze skelných vláken

GF.  KERAMICKÝ ODPAD V NEDISPERGOVATELNÉ FORMĚ

GF 010

 

Odpad z keramiky, která byla po tvarování vypálena, včetně keramických nádob (před použitím a/nebo po použití)

GF 020

ex81 13 00

Odpad a úlomky z cermetu (kompozitů kovy a keramiky)

GF 030

 

Keramická vlákna jinde neuvedená ani nezahrnutá

GG.  OSTATNÍ ODPAD OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY

GG 010

 

Částečně čištěný síran vápenatý z odsíření kouřových plynů

GG 020

 

Odpad ze sádrokartonových desek nebo štukových desek vzniklý při demolici budov

GG 030ex

2621

Popel a struska z topenišť uhelných elektráren

GG 040

ex26 21

Popílek z uhelných elektráren

GG 050

 

Konce upotřebených anod z ropného koksu a/nebo živice

GG 060

ex28 03

Použité aktivní uhlí vznikající při úpravě pitné vody a v procesech zpracování potravin a při výrobě vitaminů

GG 080

ex26 21 00

Chemicky stabilizovaná struska z výroby mědi, která obsahuje značné množství železa (přes 20 %) a byla upravena podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), určená především pro stavební účely a jako brusný prostředek

GG 090

 

Síra v pevném stavu

GG 100

 

Uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu vápenatého (s hodnotou pH menší než 9)

GG 110

ex26 21 00

Neutralizované červené kaly z výroby oxidu hlinitého

GG 120

 

Chlorid sodný, draselný a vápenatý

GG 130

 

Karborundum (karbid křemíku)

GG 140

 

Úlomky betonu

GG 150

ex26 20 90

Skleněné střepy obsahující lithium-tantal a lithium-niob

GG 160

 

Živičné materiály (asfaltový odpad) ze stavby a údržby silnic neobsahující dehet

GH.  ODPAD Z TUHÝCH PLASTŮ

Včetně, ale neomezující se na:

GH 010

3915

Odpad, odřezky a úlomky z plastů:

GH 011

ex39 15 10

—  polymerů ethylenu

GH 012

ex39 15 20

—  polymerů styrenu

GH 013

ex39 15 30

—  polymerů vinylchloridu

GH 014

ex39 15 90

polymerů nebo kopolymerů, například:

— polypropylen

— polyethylentereftalát

— kopolymery akrylonitrilu

— kopolymery butadienu

— kopolymery styrenu

— polyamidy

— polybutylentereftalát

— polyuhličitany

— polyfenylové sulfidy

— akrylové polymery

— parafiny (C10 — C13) (4)

— polyuretany (neobsahující chlorfluoruhlovodíky)

— polysiloxany (silikony)

— polymethylmetakrylát

— polyvinylalkohol

— polyvinylbutyral

— polyvinylacetát

— polytetrafluorethylen (Teflon, PTFE)

GH 015

ex39 15 90

Pryskyřice nebo jejich kondenzační produkty, například:

— močovinoformaldehydové pryskyřice

— fenolformaldehydové pryskyřice

— melaminformaldehydové pryskyřice

— epoxidové pryskyřice

— alkydové pryskyřice

— polyamidy

GI.  ODPAD Z PAPÍRU, LEPENKY A PAPÍROVÝCH VÝROBKŮ

GI 010

4707

Odpad a výmět z papíru nebo lepenky:

GI 011

4707 10

—  neběleného silného papíru nebo lepenky nebo vlnitého papíru nebo lepenky

GI 012

4707 20

—  jiného papíru nebo lepenky, vyrobené hlavně z bělené buničiny nebarvené ve hmotě

GI 013

4707 30

—  papíru nebo lepenky, vyrobené hlavně z mechanické vlákniny (např. novin, časopisů a podobných tiskovin).

GI 014

4707 90

ostatní, včetně, ale neomezující se na:

1.  laminovanou lepenku

2.  netříděný odpad a výmět

GJ.  TEXTILNÍ ODPAD

GJ 010

5003

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového a rozvlákněného materiálu):

GJ 011

5003 10

—  nemykaný ani nečesaný

GJ 012

5003 90

—  ostatní

GJ 020

5103

Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu:

GJ 021

5103 10

—  výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

GJ 022

5103 20

—  ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

GJ 023

5103 30

—  odpad z hrubých zvířecích chlupů

GJ 030

5202

Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu):

GJ 031

5202 10

—  přízový odpad (včetně odpadních vláken)

GJ 032

5202 91

—  rozvlákněný materiál

GJ 033

5202 99

—  ostatní

GJ 040

5301 30

Koudel a odpad ze lnu

GJ 050

ex53 02 90

Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu konopí (Canabis sativa L.)

GJ 060

ex53 03 90

Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z juty a jiných textilních lýkových vláken (s výjimkou lnu, konopí a ramie)

GJ 070

ex53 04 90

Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) ze sisalu a jiných textilních vláken rodu agave

GJ 080

ex53 05 19

Koudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z kokosu

GJ 090

ex53 05 29

Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z abaky (Manilské konopí nebo Musa textilis Nee)

GJ 100

ex53 05 99

Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z ramie a jiných rostlinných textilních vláken jinde neuvedených ani nezahrnutých

GJ 110

5505

Odpad ze syntetických a umělých vláken (včetně výčesků, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu):

GJ 111

5505 10

—  ze syntetických vláken

GJ 112

5505 20

—  z umělých vláken

GJ 120

6309 00

Obnošené oděvy a použité textilní výrobky

GJ 130ex

6310

Použité hadry, motouzy, šňůry, provazy, lana a použité výrobky z motouzů, provazů nebo lan z textilních materiálů:

GJ 131

ex63 10 10

—  tříděné

GJ 132

ex63 10 90

—  ostatní

GJ 140ex

6310

Odpadní textilní podlahové krytiny a koberce

GK.  PRYŽOVÝ ODPAD

GK 010

4004 00

Odpad, úlomky a odřezky z pryže (jiné než tvrdé pryže) a prášek nebo zrna z nich

GK 020

4012 20

Použité pneumatiky

GK 030

ex40 17 00

Odpad a úlomky z tvrdé pryže (např. ebonitu)

GL.  ODPAD Z NEIMPREGNOVANÉHO KORKU A DŘEVA

GL 010

ex44 01 30

Dřevěný odpad a drť, též aglomerované ve tvaru kulatiny, briket, pelet nebo podobných tvarů

GL 020

4501 90

Korkový odpad, drcený, granulovaný nebo na prach umletý korek

GM.  ODPAD VZNIKAJÍCÍ V ZEMĚDĚLSKO- POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU

GM 070ex

2307

Vinné kaly

GM 080ex

2308

Sušený a sterilizovaný rostlinný odpad, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté

GM 090

1522

Degras, zbytky ze zpracování živočišných tuků nebo živočišných a rostlinných vosků

GM 100

0506 90

Odpad z kostí a rohoviny, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (avšak nepřiříznuté do tvaru), ošetřené kyselinou nebo zbavené klihu

GM 110

ex05 11 91

Odpad z ryb

GM 120

1802 00

Kakaové skořápky, slupky a jiný kakaový odpad

GM 130

 

Odpad ze zemědělsko-potravinářského průmyslu, kromě vedlejších produktů, které vyhovují vnitrostátním a mezinárodním požadavkům a normám pro lidskou spotřebu nebo spotřebu zvířat

GM 140ex

1500

Odpadní jedlé tuky a oleje živočišného nebo rostlinného původu (např. oleje ke smažení)

GN.  ODPAD VZNIKAJÍCÍ PŘI VYDĚLÁVÁNÍ KŮŽÍ, KOŽEDĚLNÉ ČINNOSTI A POUŽITÍ KŮŽE

GN 010

ex05 02 00

Odpad ze štětin a chlupů domácích a divokých prasat nebo z jezevčích a jiných chlupů k výrobě kartáčnického zboží

GN 020

ex05 03 00

Odpad z koňských žíní, též ve štůčkách s podložkou nebo bez podložky

GN 030

ex05 05 90

Odpad z kůže a jiných částí ptáků s peřím nebo s prachovým peřím, peří a části per (též přistřižené) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace.

GN 040

ex41 10 00

Odřezky a jiný odpad z kůží (usní) nebo kompozitních usní, nepoužitelný k výrobě koženého zboží, kromě kožedělných kalů

GO.  OSTATNÍ ODPAD OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY

GO 010

ex05 01 00

Odpad z lidských vlasů

GO 020

 

Odpadní sláma

GO 030

 

Deaktivované mycelium z výroby penicilinu, používané jako krmivo

GO 040

 

Odpad z fotografických nosných materiálů a filmů (včetně podkladu a fotosenzitivní vrstvy), též obsahující stříbro a neobsahující stříbro ve formě volných iontů

GO 050

 

Fotoaparáty na jedno použití, bez baterií

(1)   Pokud je to možné, je vedle záznamu uvedeno kódové číslo harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží zavedeného Bruselskou úmluvou ze dne 14. června 1983 pod záštitou Rady pro celní spolupráci (harmonizovaný systém). Tento kód se může vztahovat jak na odpad, tak i na produkty. Toto nařízení nezahrnuje položky, které nepředstavují odpad. Proto tento kód, který používají celní úředníci k usnadnění svých postupů, jakož i jiní lidé, je zde uveden jen proto, aby usnadnil identifikaci uvedených odpadů v působnosti tohoto nařízení. Avšak ve shodě s oficiálními vysvětlivkami vydanými Radou pro celní spolupráci by se měl k identifikaci odpadů zahrnutých do obecně použitelných čísel (čtyřmístných kódů) používat návod s výkladem.

(2)   Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečné tekuté odpady.

(3)   Tato položka zahrnuje i strusky, které slouží jako zdroj oxidu titaničitého a vanadu.

(4)   Tyto látky nelze polymerizovat a používají se jako plasticidy.
PŘÍLOHA IIIŽLUTÝ SEZNAM ODPADŮ (1)

AA.  ODPAD S OBSAHEM KOVŮ

AA 010

ex26 19 00

Strusky, okuje a jiný odpad z výroby železa a oceli (2)

AA 020

ex26 20 19

Popílky a zbytky obsahující zinek (2)

AA 030

2620 20

Popílky a zbytky obsahující olovo (2)

AA 040

ex26 20 30

Popílky a zbytky obsahující měď (2)

AA 050

ex26 20 40

Popílky a zbytky obsahující hliník (2)

AA 060

ex26 20 50

Popílky a zbytky obsahující vanad (2)

AA 070

2620 90

Popílky a zbytky obsahující kovy nebo sloučeniny kovů jinde neuvedené ani nezahrnuté (2)

AA 080

ex81 12 91

Odpad, šrot a zbytky obsahující thallium

AA 090

ex28 04 80

Odpad a zbytky obsahující arzen (2)

AA 100

ex28 05 40

Odpad a zbytky obsahující rtuť (2)

AA 110

 

Zbytky z výroby hliníku jinde neuvedené ani nezahrnuté

AA 120

 

Galvanické kaly

AA 130

 

Lázně z moření kovů

AA 140

 

Zbytky z loužení při zpracování zinku, prach a kaly jako jarosit, hematit, goethit atd.

AA 150

 

Tuhé zbytky obsahující drahé kovy a stopy anorganických kyanidů

AA 160

 

Popel, kal, prach a jiné zbytky s drahými kovy jako:

AA 161

 

—  popel ze spalování desek tištěných spojů

AA 162

 

—  popel z fotografických filmů

AA 170

 

Olověné akumulátory, celé nebo drcené

AA 180

 

Upotřebené baterie nebo akumulátory, celé nebo drcené, vyjma olověných akumulátorů, odpad a šrot vznikající při výrobě baterií a akumulátorů, jinde neuvedené ani nezahrnuté

AA 190

8104 20

Odpad a šrot obsahující hořčík, který je hořlavý, samozápalný nebo uvolňuje po styku s vodou hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

AB.  ODPAD OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY

AB 010

2621 00

Strusky, popele a zbytky jinde neuvedené ani nezahrnuté (2)

AB 020

 

Zbytky vznikající při spalování komunálního odpadu

AB 030

 

Odpad, který vzniká při povrchové úpravě kovů v technologiích nepoužívajících kyanidy

AB 040

ex70 01 00

Skleněný odpad z obrazovek a jiného aktivovaného skla

AB 050

ex25 29 21

Kaly fluoridu vápenatého

AB 060

 

Ostatní anorganické sloučeniny fluoru ve formě kapalin anebo kalů

AB 070

 

Slévárenské písky

AB 080

 

Použité katalyzátory neuvedené v zeleném seznamu

AB 090

 

Odpadní hydroxidy hliníku

AB 100

 

Odpadní oxid hlinitý

AB 110

 

Zásadité roztoky

AB 120

 

Anorganické sloučeniny halogenidů jinde neuvedené ani nezahrnuté

AB 130

 

Použité otryskávací materiály

AB 140

 

Sádra vznikající v průmyslových chemických procesech

AB 150

 

Nerafinovaný siřičitan vápenatý a síran vápenatý z odsiřovacích zařízení

AC.  ODPAD OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY

AC 010

ex27 13 90

Zbytky z výroby a zpracování ropného koksu a živičných nerostů, kromě konců upotřebených anod

AC 020

 

Živičné materiály (asfaltový odpad) jinde neuvedené ani nezahrnuté

AC 030

 

Odpadní oleje nevhodné k původně zamýšlenému použití

AC 040

 

Kaly z olovnatéhobenzinu

AC 050

 

Teplonosné kapaliny

AC 060

 

Hydraulické kapaliny

AC 070

 

Brzdové kapaliny

AC 080

 

Nemrznoucí kapaliny

AC 090

 

Odpad z výroby, zpracování a používání pryskyřic, latexů, změkčovadel, klihů a lepidel

AC 100

ex39 15 90

Nitrocelulosa

AC 110

 

Fenoly, sloučeniny fenolů, včetně chlorovaných fenolů, ve formě kapalin nebo kalů

AC 120

 

Polychlorované naftaleny

AC 130

 

Ethery

AC 140

 

Triethylaminový katalyzátor pro vytvrzení slévárenských písků

AC 150

 

Chlorfluoruhlovodíky

AC 160

 

Halony

AC 170

 

Odpad z impregnovaného korku a dřeva

AC 180

ex41 10 00

Kožený prach, popel, kal a moučka

AC 190

 

Odletky — lehká frakce z drcení automobilů

AC 200

 

Organické sloučeniny fosforu

AC 210

 

Nehalogenovaná rozpouštědla

AC 220

 

Halogenovaná rozpouštědla

AC 230

 

Halogenované nebo nehalogenované bezvodé destilační zbytky vznikající při regeneraci organických rozpouštědel

AC 240

 

Odpad z výroby alifatických halogenovaných uhlovodíků (chlormethany, dichlorethan, vinylchlorid, vinylidenchlorid, allylchlorid a epichlorhydrin)

AC 250

 

Povrchově aktivní látky

AC 260

 

Tekutá prasečí mrva; fekálie

AC 270

 

Splaškové kaly

AD.  ODPAD, KTERÝ MŮŽE OBSAHOVAT ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOŽKY

AD 010

 

Odpad z výroby a přípravy farmaceutických výrobků

AD 020

 

Odpad z výroby, přípravy a používání biocidů a prostředků rostlinolékařské péče

AD 030

 

Odpad z výroby, přípravy a používání chemických přípravků ke konzervaci dřeva

 

Odpad, který obsahuje níže uvedené látky, sestává z nich nebo je jimi znečistěný:

AD 040

 

—  anorganické kyanidy, kromě tuhých zbytků obsahujících drahé kovy a stopy anorganických kyanidů

AD 050

 

—  organické kyanidy

AD 060

 

Odpadní směsi olejů a vody, směsi uhlovodíků a vody, emulze

AD 070

 

Odpad z výroby, zpracování a používání tiskařských barev, barviv, pigmentů, nátěrových hmot, laků a ostatních nátěrů

AD 080

 

Odpad výbušné povahy, pokud nepodléhá jiným zvláštním právním předpisům

AD 090

 

Odpad z výroby, zpracování a používání reprografických a fotografických chemických látek a zpracovatelských materiálů, jinde neuvedený ani nezahrnutý

AD 100

 

Odpad, který vzniká při povrchové úpravě plastů v technologiích nepoužívajících kyanidy

AD 110

 

Kyselé roztoky

AD 120

 

Iontoměničové pryskyřice

AD 130

 

Fotoaparáty na jedno použití s bateriemi

AD 140

 

Odpad ze zařízení na omezování průmyslového znečisťování, které slouží k čistění průmyslových odpadních plynů, jinde neuvedený ani nezahrnutý

AD 150

 

Přirozeně se vyskytující organické látky používané jako filtrační médium (např. biofiltry)

AD 160

 

Komunální odpad

AD 170

ex28 03

Upotřebené aktivní uhlí s nebezpečnými vlastnostmi, vznikající v anorganickém nebo organickém chemickém průmyslu, ve farmaceutickém průmyslu, při čištění odpadních vod, čištění plynů nebo vzduchu a v podobných postupech

(1)   Pokud je to možné, je vedle záznamu uvedeno kódové číslo harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží zavedeného Bruselskou úmluvou ze dne 14. června 1983 pod záštitou Rady pro celní spolupráci (harmonizovaný systém). Tento kód se může vztahovat jak na odpad, tak i na produkty. Toto nařízení nezahrnuje položky, které nepředstavují odpad. Proto tento kód, který používají celní úředníci k usnadnění svých postupů, jakož i jiní lidé, je zde uveden jen proto, aby usnadnil identifikaci uvedených odpadů v působnosti tohoto nařízení. Avšak ve shodě s oficiálními vysvětlivkami vydanými Radou pro celní spolupráci by se měl k identifikaci odpadů zahrnutých do obecně použitelných čísel (čtyřmístných kódů) používat návod s výkladem.

(2)   Tento seznam zahrnuje odpad ve formě popela, zbytků, strusky, okují, stěru, odlupků, prachu, prášku, kalu a spečenin, pokud zde materiál není výslovně uveden.
PŘÍLOHA IVČERVENÝ SEZNAM ODPADŮ

RA.  ODPAD OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY

RA 010

Odpadní látky a předměty, které obsahují níže uvedené látky, sestávají z nich nebo jsou jimi znečištěné: polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované terfenyly (PCT) a/nebo polybromované bifenyly (PBB), včetně jakýchkoli jiných polybromovaných analogů těchto sloučenin, s úrovní koncentrace 50 mg/kg nebo vyšší

RA 020

Odpadní dehtové zbytky (kromě odpadů uvedených v položce AC 020) vznikající při rafinaci, destilaci anebo jakémkoli pyrolytickém zpracování organických materiálů

RB.  ODPAD OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY

RB 010

Azbest (prach a vlákna)

RB 020

Keramická vlákna, která se fyzikálně-chemickými vlastnostmi podobají azbestovým vláknům

RC.  ODPAD, KTERÝ MŮŽE OBSAHOVAT ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOŽKY

Odpad, který obsahuje některou z níže uvedených látek nebo z ní sestává nebo je jí znečištěn:

RC 010

—  všechny kongenery polychlorovaných dibenzofuranů

RC 020

—  všechny kongenery polychlorovaných dibenzodioxinů

RC 030

Kaly z antidetonačních přísad se sloučeninami olova

RC 040

Peroxidy jiné než peroxid vodíku

▼M7
PŘÍLOHA V

Úvodní poznámky

1.

Příloha V se použije, aniž je dotčena směrnice 75/442/EHS ve znění směrnice 91/156/EHS a směrnice 91/689/EHS.

2.

Tatopříloha se skládá ze tří částí, přičemž části 2 a 3 se použijí pouze tehdy, jestliže se nepoužije část 1. Proto pro určení, zda určitý odpad patří do přílohy V nařízení Rady (EHS) č. 259/93, je nutné nejprve zkontrolovat, zda je odpad uveden v části 1 přílohy V, a není-li tomu tak, zda je uveden v části 2, a není-li tomu tak, zda je uveden v části 3.

Část 1 je rozdělena do dvou podskupin. V seznamu A jsou uvedeny odpady, které jsou podle Basilejské úmluvy označeny jako nebezpečné, a proto se na ně vztahuje zákaz vývozu, a v seznamu B jsou uvedeny odpady, na které se zákaz vývozu nevztahuje.

Proto jestliže je odpad uveden v části 1, je nutné zkontrolovat, zda je uveden v seznamu A nebo v seznamu B. Pouze tehdy, jestliže odpad není uveden ani v seznamu A, ani v seznamu B v části 1, je nutné zkontrolovat, zda je uveden mezi nebezpečnými odpady části 2 nebo části 3. Je-li tomu tak, vztahuje se na něj zákaz vývozu.

3.

Členské státy mohou ve výjimečných případech přijmout opatření a stanovit na základě listinných důkazů poskytnutých vhodným způsobem držitelem, aby určitý nebezpečný odpad v této příloze byl vyloučen ze zákazu vývozu uvedeného v čl. 16 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ve znění pozdějších předpisů, jestliže se u něj neprokáže žádná z vlastností uvedených v příloze III směrnice 91/689/EHS s ohledem, pokud jde o body H3 až H8, H10 a H11 uvedené přílohy, na mezní hodnoty stanovené rozhodnutím Komise 2000/532/ES ve znění pozdějších předpisů.

V takovém případě dotyčný členský stát uvědomí před přijetím rozhodnutí předpokládanou zemi dovozu. Členské státy oznámí takové případy Komisi před koncem každého kalendářního roku. Komise zašle informaci všem členským státům a sekretariátu Basilejské úmluvy. Na základě poskytnutých informací může Komise vznášet připomínky a podle potřeby podávat návrhy výboru zřízenému podle článku 18 směrnice 75/442/EHS za účelem přizpůsobení přílohy V nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

4.

Skutečnost, že odpad není uveden v této příloze jako nebezpečný, nebo je uveden v části 1 seznamu B, nebrání ve výjimečných případech označení takového odpadu za nebezpečný, a tudíž jeho zařazení do odpadu, na který se vztahuje zákaz vývozu uvedený v č. 16 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ve znění pozdějších předpisů, jestliže má některou z vlastností uvedených v příloze III směrnice 91/689/EHS s ohledem, pokud jde o body H3 až H8, H10 a H11 uvedené přílohy, na mezní hodnoty stanovené v rozhodnutí Komise 2000/532/ES ve znění pozdějších předpisů, jak stanoví čl. 1 odst. 4 druhá odrážka směrnice 91/689/EHS a v záhlaví přílohy II nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

V takovém případě dotyčný členský stát uvědomí před přijetím rozhodnutí předpokládanou zemi dovozu. Členské státy oznámí takové případy Komisi před koncem každého kalendářního roku. Komise zašle informace všem členským státům a sekretariátu Basilejské úmluvy. Na základě poskytnutých informací může Komise vznášet připomínky a podle potřeby předkládat návrhy výboru zřízenému podle článku 18 směrnice 75/442/EHS za účelem přizpůsobení přílohy V nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

ČÁST 1

Seznam A (Příloha VIII Basilejské úmluvy)A1

Odpad z kovů a obsahující kovy

A1010

Odpad z kovů a slitin některého z následujících kovů:

— antimon

— arzen

— berylium

— kadmium

— olovo

— rtuť

— selen

— telur

— thalium

ale neobsahující odpady uvedené v seznamu B

A1020

Odpad obsahující jako složky nebo znečišťující látky, s výjimkou odpadu z kovů v pevné formě, kteroukoli z následujících látek:

— antimon, sloučeniny antimonu

— berylium, sloučeniny berylia

— kadmium, sloučeniny kadmia

— olovo, sloučeniny olova

— selen, sloučeniny selenu

— telur, sloučeniny teluru

A1030

Odpad obsahující jako složky nebo znečišťující látky kteroukoli z následujících látek:

— arzen, sloučeniny arzenu

— rtuť, sloučeniny rtuti

— thalium, sloučeniny thalia

A1040

Odpad obsahující jako složku kteroukoli z následujících látek:

— kovové karbonyly

— šestimocné sloučeniny chromu

A1050

Galvanické kaly

A1060

Odpadní kapaliny z moření kovů

A1070

Vyluhovací zbytky ze zpracování zinku, prach a kaly jako jarosit, hematit apod.

A1080

Odpadní zbytky zinku nezahrnuté do seznamu B obsahující olovo a kadmium v koncentracích dostatečných k tomu, aby vykazovaly vlastnosti uvedené v příloze III

A1090

Popele ze spalování izolačního měděného drátu

A1100

Prachy a zbytky z čisticích systémů plynů v pecích na tavení mědi

A1110

Použité elektrolytické roztoky z elektrické rafinace mědi a operací elektrického získávání

A1120

Odpadní kaly s výjimkou anodových kalů z elektrolytických čisticích systémů při elektrické rafinaci mědi a operací elektrického získávání

A1130

Použité leptací roztoky obsahující rozpuštěnou měď

A1140

Odpadní chlorid měďnatý a katalyzátory kyanidu měďnatého

A1150

Popel drahých kovů ze spalování desek tištěných spojů nezahrnutý do seznamu B (1)

A1160

Upotřebené olověné baterie obsahující kyselinu, celé nebo drcené

A1170

Netříděné použité baterie s výjimkou směsi pouze baterií ze seznamu B. Odpadní baterie neuvedené v seznamu B obsahující složky z přílohy I v takové míře, aby mohly být považovány za nebezpečné

A1180

Odpadní elektrická nebo elektronická zařízení nebo odpad (2) obsahující složky jako akumulátory a ostatní baterie zahrnuté do seznamu A, rtuťové spínače, sklo z obrazovek a další aktivované sklo a PCB kondenzátory nebo kontaminované látkami z přílohy I (tj. kadmiem, rtutí, olovem, polychlorovanými bifenyly) v takové míře, že vykazují některou z vlastností uvedených v příloze III (viz příslušná položka v seznamu B, B1110) (3)

A2

Odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické materiály

A2010

Skleněný odpad z katodových trubic a jiného aktivovaného skla

A2020

Odpadní anorganické fluorové sloučeniny ve formě kapalin nebo kalů, ale s výjimkou odpadů uvedených v seznamu B

A2030

Odpadní katalyzátory s výjimkou takových odpadů uvedených v seznamu B

A2040

Odpad ze sádry pocházející z chemických průmyslových procesů, jestliže obsahuje složky uvedené v příloze I v takové míře, že vykazují některé z nebezpečných vlastností uvedených v příloze III (viz příslušná položka v seznamu B, B2080)

A2050

Odpad z azbestu (prach a vlákna)

A2060

Popílek z uhelných elektráren obsahující látky z přílohy I v koncentracích dostatečných k tomu, aby vykazovaly vlastnosti uvedené v příloze III (viz příslušná položka v seznamu B, B2050)

A3

Odpad obsahující hlavněorganické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické materiály

A3010

Odpad z výroby nebo zpracování petrolejového koksu nebo asfaltu

A3020

Odpadní minerální oleje nevhodné pro své původní použití

A3030

Odpad, který obsahuje kaly olovnatých antidetonačních sloučenin, který se z nich skládá nebo je jimi kontaminovaný

A3040

Odpad z teplonosných kapalin

A3050

Odpad z výroby, přípravy a používání pryskyřic, latexů, změkčovadel, klihů a lepidel s výjimkou takových odpadů uvedených v seznamu B (viz příslušná položka v seznamu B, B4020)

A3060

Odpad z nitrocelulosy

A3070

Odpad z fenolů, fenolové sloučeniny včetně chlorovaného fenolu, v podobě kapalin nebo kalů

A3080

Odpad z etherů, s výjimkou takových odpadů uvedených v seznamu B

A3090

Prach z kůže, popel, kaly a prášek z kůže obsahující šestimocné sloučeniny chromu nebo biocidy (viz příslušná položka v seznamu B, B3100)

A3100

Postružiny a jiný odpad z kůží nebo umělé kůže, které nejsou vhodné k výrobě koženého zboží, obsahující šestimocné sloučeniny chromu nebo biocidy (viz příslušná položka v seznamu B, B3090)

A3110

Odpad ze štětin a chlupů obsahující šestimocné sloučeniny chromu nebo biocidy nebo infekční látky (viz příslušná položka v seznamu B, B3110)

A3120

Odletové frakce z rozvlákňování

A3130

Odpadní organické sloučeniny fosforu

A3140

Odpadní nehalogenovaná organická rozpouštědla, s výjimkou takových odpadů uvedených v seznamu B

A3150

Odpadní halogenovaná organická rozpouštědla

A3160

Odpadní halogenované nebo nehalogenované nevodné destilační zbytky vznikající při regeneračních operacích organických sloučenin

A3170

Odpad vznikající z výroby alifatických halogenovaných uhlovodíků (jako je chlormethan, dichlorethan, vinylchlorid, vinylidenchlorid, allylchlorid a epichlorhydrin)

A3180

Odpady, látky nebo předměty obsahující polychlorovaný bifenyl (PCB), polychlorovaný terpenyl (PCT), polychlorovaný naftalen (PCN) nebo polybromovaný bifenyl (PBB) nebo jakýkoli jiný polybromovaný analog těchto sloučenin v relativním množství 50 mg.kg–1 nebo více než 50 mg.kg –1 (4) nebo jimi tvořené či kontaminované

A3190

Odpadní dehtové zbytky (s výjimkou asfaltových cementů) z rafinace, destilace a jakéhokoliv pyrolytického zpracování organických materiálů

A4

Odpady, které mohou obsahovat anorganické nebo organické složky

A4010

Odpad z výroby, přípravy nebo používání farmaceutických výrobků, s výjimkou odpadů uvedených v seznamu B

A4020

Nemocniční a příbuzný odpad; tj. odpad z lékařských, pečovatelských, zubních, veterinárních a podobných činností a odpad vytvářený v nemocnicích během výzkumu nebo léčby pacientů nebo během výzkumných projektů

A4030

Odpad z výroby, tvorby a používání biocidů a rostlinolékařských látek včetně odpadních pesticidů a herbicidů, které se nehodí pro dané účely, jsou prošlé nebo nevhodné pro původní použití (5)

A4040

Odpad z výroby, přípravy nebo použití chemických konzervačních látek na dřevo (6)

A4050

Odpad obsahující následující látky, jimi tvořený nebo kontaminovaný:

— anorganické kyanidy kromě zbytků obsahujících drahé kovy v pevné formě obsahující stopy anorganických kyanidů

— organické kyanidy

A4060

Odpadní směsi a emulze oleje a vody, uhlovodíku a vody

A4070

Odpad z výroby, přípravy a používání inkoustů, barviv, pigmentů, barev, laků, nátěrů s výjimkou odpadů uvedených v seznamu B (viz příslušná položka v seznamu B, B 4010)

A4080

Odpad výbušného charakteru (s výjimkou takových odpadů uvedených v seznamu B)

A4090

Odpadní kyselé nebo zásadité roztoky, jiné než uvedené v odpovídající položce seznamu B (viz příslušná položka v seznamu B, B 2010)

A4100

Odpad z průmyslových čisticích zařízení na čištění odpadních plynů, s výjimkou takových odpadů uvedených v seznamu B

A4110

Odpad obsahující některou následující látku, jí tvořený nebo kontaminovaný:

— jakýkoli kongener polychlorovaného dibenzo-furanu

— jakýkoli kongener polychlorovaného dibenzo-dioxinu

A4120

Odpad obsahující kontaminované peroxidy nebo jimi tvořený

A4130

Odpadní obaly nebo kontejnery obsahující látky z přílohy I v koncentracích dostatečných pro to, aby vykazovaly nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze III

A4140

Odpad obsahující nevhodné nebo prošlé (7) chemikálie, nebo jimi tvořený, odpovídající kategoriím přílohy I a vykazující nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze III

A4150

Odpadní chemické látky vznikající z výzkumných a vývojových nebo výukových činností, které nejsou stanoveny a/nebo jsou nové a jejich vliv na lidské zdraví a/nebo životní prostředí nejsou známy

A4160

Použité aktivní uhlí nezahrnuté do seznamu B (viz příslušná položka v seznamu B, B 2060)

(1)   Pozor, zrcadlově umístěná položka v seznamu B (B1160) neobsahuje výjimky.

(2)   Tato položka neobsahuje šrot z výroby elektrické energie.

(3)   PCB v koncentraci 50 mg.kg-1 nebo více.

(4)   Úroveň koncentrace 50 mg.kg-1 je považována za mezinárodně použitelnou úroveň pro všechny odpady. Nicméně mnoho jednotlivých zemí stanovilo pro některé odpady nižší regulační úroveň (např. 20 mg.kg-1).

(5)   „Prošlé“ znamená nepoužité ve lhůtě doporučené výrobcem.

(6)   Položka neobsahuje dřevo ošetřené konzervačními chemickými látkami.

(7)   „Prošlé“ znamená nepoužité ve lhůtě stanovené výrobcem.

Seznam B (Příloha IX Basilejské úmluvy)B1

Odpad z kovů a s obsahem kovů

B1010

Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě:

— Drahé kovy (zlato, stříbro, platinová skupina, ale nikoli rtuť)

— Šrot ze železa a oceli

— Šrot z mědi

— Šrot z niklu

— Šrot z hliníku

— Šrot ze zinku

— Šrot z cínu

— Šrot z wolframu

— Šrot z molybdenu

— Šrot z tantalu

— Šrot z hořčíku

— Šrot z kobaltu

— Šrot z vismutu

— Šrot z titanu

— Šrot ze zirkonia

— Šrot z manganu

— Šrot z germania

— Šrot z vanadu

— Šrot z hafnia, india, niobu, rhenia a galia

— Šrot z thoria

— Šrot ze vzácných zemin

B1020

Čistý, nekontaminovaný kovový šrot včetně slitin, volně ložený (plechy, desky, trámy, tyče apod.):

— Šrot z antimonu

— Šrot z berylia

— Šrot z kadmia

— Šrot z olova (s výjimkou olověných baterií s kyselinou)

— Šrot ze selenu

— Šrot z teluru

B1030

Žáruvzdorné kovy obsahující zbytky

B1040

Odpadní montážní celky z výroby elektrické energie nekontaminované mazacími oleji, PCB nebo PCT v míře považované zanebezpečnou

B1050

Smíšený neželezný kovový šrot s těžkou frakcí neobsahující materiály z přílohy I v koncentracích dostatečných k tomu, aby vykazovaly vlastnosti uvedené v příloze III (1)

B1060

Odpad ze selenu a teluru v kovové elementární formě včetně prášku

B1070

Odpad z mědi a měděných slitin v dispergovatelné formě, pokud neobsahují složky přílohy I v takové míře, že vykazují vlastnosti uvedené v příloze III

B1080

Zinkový popel a zbytky včetně zbytků zinkových sloučenin v dispergovatelné formě, pokud neobsahují složky přílohy I v koncentracích, které vykazují vlastnosti uvedené v příloze III nebo nevykazují nebezpečné vlastnosti H4.3 (2)

B1090

Použité baterie splňující technické vlastnosti s výjimkou baterií vyrobených z olova, kadmia nebo mědi

B1100

Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů:

— Odpad z tvrdého zinku

— Stěry a strusky s obsahem zinku

— 

— zinková struska z povrchu lázně z technologie žárového zinkování ponorem v deskách (> 90 % Zn)

— zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem v deskách (> 92 % Zn)

— zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn)

— zinková struska z procesu žárového zinkování ponorem — přetržitý proces, v deskách (> 92 % Zn)

— zinkové stěry

— hliníkové stěry (nebo pěny) s výjimkou solné strusky

— struska ze zpracování mědi pro další zpracování nebo rafinaci nedosahující arzen, olovo nebo kadmium v míře, ve které by vykazovaly nebezpečné vlastnosti přílohy III

— odpad z ohnivzdorných vyzdívek včetně nístějí pocházejících z vytavování mědi

— strusky ze zpracování drahých kovů a mědi pro další rafinaci

— cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu

B1110

Elektrické a elektronické montážní celky:

— elektronické celky pouze z kovů nebo slitin

— odpadní elektrické nebo elektronické montážní celky nebo šrot (3) (včetně desek tištěných spojů) neobsahující složky jako akumulátory a ostatní baterie zahrnuté do seznamu A, rtuťové spínače, sklo z katodových trubic a jiné aktivované sklo a PCB kondenzátory nebo nekontaminované složkami z přílohy I (tj. kadmiem, rtutí, olovem, polychlorovaným bifenylem) nebo ze kterých byly tyto složky odstraněny v míře, že nevykazují vlastnosti obsažené v příloze III (viz příslušná položka v seznamu A, A1180)

— Elektrické a elektronické montážní celky (včetně desek plošných spojů, elektrických komponentů a drátů) určených pro přímé opětovné použití (4) a nikoli pro recyklaci nebo definitivní odstranění (5)

B1120

Upotřebené katalyzátory s výjimkou roztoků používaných jako katalyzátory obsahující některý z následujících kovů— Přechodné kovy s výjimkou odpadních katalyzátorů (upotřebené katalyzátory, kapalné použité katalyzátory nebo jiné katalyzátory) v seznamu A

skandium

vanad

mangan

kobalt

měď

yttrium

niob

hafnium

wolfram

titan

chrom

železo

nikl

zinek

zirkonium

molybden

tantal

rhenium

— Lanthanidy (kovy vzácných zemin):

lanthan

praseodym

samarium

gadolinium

dysprosium

erbium

ytterbium

cer

neodym

europium

terbium

holmium

thulium

lutetium

B1130

Vyčištěné upotřebené katalyzátory s obsahem drahých kovů

B1140

Zbytky s obsahem drahých kovů v pevné formě, které obsahují stopy anorganických kyanidů

B1150

Odpad drahých kovů a slitin (zlato, stříbro, platinová skupina, ale nikoli rtuť) v dispergovatelné, nekapalné formě v příslušném balení a s příslušným označením

B1160

Popel drahých kovů ze spalování desek plošných spojů (viz příslušná položka v seznamu A, A1150)

B1170

Popel drahých kovů ze spalování fotografických filmů

B1180

Odpadní fotografické filmy obsahující halidy stříbra a kovové stříbro

B1190

Odpadní fotografický papír obsahující halidy stříbra a kovové stříbro

B1200

Granulovaná struska z výroby železa a oceli

B1210

Struska z výroby železa nebo oceli včetně strusek jako zdroje TiO2 nebo vanadu

B1220

Chemicky stabilizovaná struska z výroby zinku, která obsahuje značné množství železa (přes 20 %) a byla upravena podle průmyslových norem (např. DIN 4301), určená především pro stavební účely

B1230

Okuje z výroby železa a oceli

B1240

Okuje oxidu měďnatého

B2

Odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické materiály

B2010

Odpad z těžebních činností, v nedispergovatelné formě

— Odpad z přírodního grafitu

— Odpady z břidlice, včetně odpadů z hrubého osekání, sekání, řezání nebo dělení jiným způsobem

— Odpad ze slídy

— Odpad z leucitu, nefelinu nebo nefelinickéhoho syenitu

— Odpad ze živce

— Odpad z kazivce

— Odpad z oxidu křemičitého v pevné formě s výjimkou používaného ve slévárenství

B2020

Odpadní sklo v nedispergovatelné formě:

— Skleněné střepy a jiný skleněný odpad a úlomky, kromě skla z katodových trubic a jiného aktivovaného skla

B2030

Keramický odpad v nedispergovatelné formě:

— Odpad a úlomky z cermetu (kompozitů kovu a keramiky)

— Keramická vlákna jinde neuvedená nebo nezahrnutá

B2040

Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky:

— Částečně čištěný síran vápenatý z odsíření kouřových plynů (FGD)

— Odpad ze sádry vzniklý při demolici budov

— Chemicky stabilizovaná struska z výroby mědi, která obsahuje značné množství železa (přes 20 %) a byla upravena podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), určená především pro stavební účely a jako brusný prostředek

— Síra v pevném stavu

— Uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu vápenatého (s hodnotou pH menší než 9)

— Sodík, draslík, chloridy vápníku

— Karborundum (karbid křemíku)

— Úlomky betonu

— Skleněné střepy obsahující lithium-tantal a lithium-niob

B2050

Popílek z uhelných elektráren nezahrnutý do seznamu A (viz příslušná položka v seznamu A, A2060)

B2060

Upotřebené aktivní uhlí vznikající při úpravě pitné vody a v procesech zpracování potravin a při výrobě vitaminů (viz příslušná položka v seznamu A, A4160)

B2070

Struska fluoridu vápenatého

B2080

Odpad ze sádry vzniklý z procesů chemického průmyslu, nezahrnutý do seznamu A (viz příslušná položka v seznamu A, A2040)

B2090

Konce anod z výroby oceli nebo hliníku z petrolejového koksu nebo bitumenu a vyčištěné na normy normálního průmyslu (s výjimkou konců anod ze zásadité elektrolýzy chloru a metalurgického průmyslu)

B2100

Odpad z hydrátů hliníku a odpad z oxidu hlinitého a zbytky z výroby oxidu hlinitého s výjimkoumateriálů používaných na čištění skla, flokulaci nebo filtraci

B2110

Neutralizovaný červený kal z výroby oxidu hlinitého (pH sníženo na méně než 11,5)

B2120

Odpadní kyselé nebo zásadité roztoky s pH vyšším než 2 a nižším než 11,5, které nejsou žíravé ani jinak nebezpečné (viz příslušná položka v seznamu A, A4090)

B3

Odpad obsahující hlavně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické materiály

B3010

Odpad z tuhých plastů:

Následující plasty nebo směsi plastů, pokud nejsou smíchány s jinými odpady a jsou připravené ke specifikaci:

— Odpad z plastů z nehalogenovaných polymerů nebo kopolymerů zahrnující, ale neomezující se na (6):

— 

— ethylen

— styren

— polypropylen

— polyethylentereftalát

— akrylonitril

— butadien

— polyacetaly

— polyamidy

— polybutylentereftalát

— polykarbonáty

— polyethery

— polyfenylensulfidy

— akrylové polymery

— parafiny (C10-C13)

— polyuretany (neobsahující chlorofluorouhlíky)

— polysiloxany

— polymethylmethakrylát

— polyvinylalkohol

— polyvinylbutyral

— polyvinylacetát

— Odpad z vytvrzovaných pryskyřic nebo jejich kondenzační produkty, včetně následujících:

— 

— močovinoformaldehydové pryskyřice

— fenolformaldehydové pryskyřice

— melaminformaldehydové pryskyřice

— epoxidové pryskyřice

— alkydové pryskyřice

— polyamidy

— Následující odpad z fluorovaných polymerů (7):

— 

— perfluorethylen/propylen (FEP)

— perfluoralkoxy alkan (PFA)

— perfluoralkoxy alkan (MFA)

— polyvinylfluorid (PVC)

— polyvinylidenefluorid (PVDF)

B3020

Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků

Následující materiály, pokud nejsou smíšené s nebezpečným odpadem:

Odpad a výmět z papíru a lepenky:

— neběleného silného papíru nebo lepenky nebo vlnitého papíru nebo vlnité lepenky

— jiného papíru nebo lepenky; vyrobené hlavně z bělené buničiny nebarvené ve hmotě

— papíru nebo lepenky, vyrobené hlavně z mechanické vlákniny (např. novin, časopisů a podobných tiskovin)

— ostatní včetně, ale neomezující se na:

— 

1.  laminovanou lepenku

2.  netříděný odpad a výmět

B3030

Textilní odpad

Následující materiály, pokud nejsou smíšeny s jinými odpady a jsou zpracovány podle norem:

— Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového a rozvlákněného materiálu)

— 

— nemykaný ani nečesaný

— ostatní

— Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu

— 

— výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

— ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

— odpad z hrubých zvířecích chlupů

— Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

— 

— odpad příze (včetně odpadních vláken)

— rozvlákněný materiál

— ostatní bavlněný odpad

— Koudel a odpad ze lnu

— Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z konopí (Cannabis sativa L.)

— Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z juty a jiných textilních lýkových vláken (s výjimkou lnu, konopí a ramie)

— Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) ze sisalu a jiných textilních vláken rodu agave

— Koudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z kokosu

— Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z abaky (manilské konopí nebo Musa textilis Nee)

— Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z ramie a jiných rostlinných textilních vláken, jinde neuvedených ani nezahrnutých

— Odpad ze syntetických a umělých vláken (včetně výčesků, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu):

— 

— syntetických vláken

— umělých vláken

— Obnošené oděvy a použité textilní výrobky

— Použité hadry, odpad z motouzů, provazů, lan a šňůr a opotřebované výrobky z motouzů, provazů, lan a šňůr z textilních materiálů

— 

— tříděné

— ostatní

B3040

Pryžový odpad

Následující materiály, pokud nejsou smíšené s jiným odpadem:

— Odpad a úlomky z tvrdé pryže (např. ebonit)

— Ostatní pryžový odpad (s výjimkou odpadů uvedených jinde)

B3050

Odpad z neimpregnovaného korku a dřeva

— Piliny, dřevěné štěpky nebo třísky, volné nebo upravené do svazků, briket, pelet nebo podobných tvarů

— Korkový odpad, drcený, granulovaný nebo na prach umletý korek

B3060

Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu

— Vinné kaly

— Sušený a sterilizovaný rostlinný odpad, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, používané ke krmení zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté

— Degras; zbytky ze zpracování živočišných tuků nebo živočišných a rostlinných vosků

— Odpad z kostí a rohoviny, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (avšak nepřiříznuté do tvaru), ošetřené kyselinou nebo zbavené klihu

— Odpad z ryb

— Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpad

— Odpad ze zemědělsko-potravinářského průmyslu, kromě vedlejších produktů, které vyhovují vnitrostátním a mezinárodním požadavkům a normám pro lidskou spotřebu nebo spotřebu zvířat

B3070

Následující odpady:

— Odpad z vlasů

— Odpadní sláma

— Deaktivované mycelium z výroby penicilinu, používané jako krmivo

B3080

Odpadní postružiny a pryžový odpad

B3090

Postružiny a jiný odpad z kůží nebo umělé kůže, které nejsou vhodné k výrobě koženého zboží, s výjimkou kožedělných kalů, neobsahující šestimocné sloučeniny chromu a biocidy (viz příslušná položka v seznamu A, A3100)

B3100

Kožený prach, popel, kaly nebo moučky neobsahující šestimocné sloučeniny chromu a biocidy (viz příslušná položka v seznamu A, A3090)

B3110

Odpad z chlupů a vlny neobsahující šestimocné sloučeniny chromu nebo biocidy nebo infekční látky (viz příslušná položka v seznamu A, A3110)

B3120

Odpad obsahující potravinářská barviva

B3130

Odpadní polymerové ethery a odpadní neškodné monomerní ethery neschopné tvořit peroxidy

B3140

Použité pneumatiky s výjimkou pneumatik určených k operacím podle přílohy IV. A

B4

Odpad, který může obsahovat anorganické nebo organické složky

B4010

Odpad skládající se hlavně z vodných latexových barev, inkoustů a tvrdicích nátěrů neobsahující organická rozpouštědla, těžké kovy nebo biocidy v míře, ve které by byly považovány za nebezpečné (viz příslušná poznámka v seznamu A, A4070)

B4020

Odpad z výroby, přípravy a používání pryskyřic, latexů, změkčovadel, klihů a lepidel, neuvedený v seznamu A, bez rozpouštědel a ostatních znečišťujících látek v míře, ve které nevykazují vlastnosti uvedené v příloze III, tj. na bázi vody nebo klihy na bázi škrobu, dextrinu, celulosových etherů, polyvinylalkoholů (viz příslušná poznámka v seznamu A, A3050)

B4030

Použité fotoaparáty na jedno použití s bateriemi nezahrnutými do seznamu A.

(1)   Všimněte si, že i tam, kde původně existovala nízká úroveň kontaminace materiály z přílohy I, následné procesy včetně recyklačních mohou vytvořit oddělené frakce obsahující výrazně zvýšené koncentrace materiálů přílohy I.

(2)   Status zinkového popela se v současné době přezkoumává a existuje doporučení Konference o Obchodu a rozvoji Organizace spojených národů (UNCTAD), že zinkový popel by neměl být označen za nebezpečný.

(3)   Tato položka nezahrnuje šrot z výroby elektrické energie.

(4)   Opětovné použití může zahrnovat opravy, úpravy nebo vylepšení, nikoli zásadní předělání.

(5)   V některých zemích se tyto materiály určené pro přímé opětovné použití nepovažují za odpady.

(6)   Rozumí se, že tento odpad je zcela polymerizovaný.

(7)   

— Spotřebitelský odpad je z této položky vyloučen.

— Odpady se nemíchají.

— Je nutné vzít v úvahu problémy vyplývající z otevřeného hoření.

ČÁST 2

Odpady uvedené v příloze rozhodnutí Komise 2000/532/ES ve znění pozdějších předpisů. Odpady označené hvězdičkou jsou podle směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech ( 15 ) považovány za nebezpečné.01

ODPAD Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A FYZIKÁLNÍHO A CHEMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE

01 01

Odpad z těžby nerostů

01 01 01

Odpad z těžby rudných nerostů

01 01 02

Odpad z těžby nerudných nerostů

01 03

Odpad z dalšího fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů

01 03 04*

Kyselinotvorná hlušina ze zpracování sirníkové rudy

01 03 05*

Ostatní hlušina obsahující nebezpečné látky

01 03 06

Ostatní hlušina, neuvedená pod položkami 01 03 04 a 01 03 05

01 03 07*

Ostatní odpad obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů

01 03 08

Rudný prach neuvedený pod položkou 01 03 07

01 03 09

Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod položkou 01 03 07

01 03 99

Odpad jinak blíže neurčený

01 04

Odpad z dalšího fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

01 04 07*

Odpad obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů

01 04 08

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod položkou 01 04 07

01 04 09

Odpadní písek a jíl

01 04 10

Rudný prach neuvedený pod položkou 01 04 07

01 04 11

Odpad ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedený pod položkou 01 04 07

01 04 12

Hlušina a další odpad z praní a čištění nerostů neuvedený pod položkami 01 04 07 a 01 04 11

01 04 13

Odpad z řezání a broušení kamene neuvedený pod položkou 01 04 07

01 04 99

Odpad jinak blíže neurčený

01 05

Vrtné kaly a ostatní vrtný odpad

01 05 04

Vrtné kaly a odpad obsahující sladkou vodu

01 05 05*

Vrtné kaly a odpad obsahující ropné látky

01 05 06*

Vrtné kaly a další vrtný odpad obsahující nebezpečné látky

01 05 07

Vrtné kaly a odpad obsahující baryt neuvedené pod položkami 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08

Vrtné kaly a odpad obsahující chloridy neuvedené pod položkami 01 05 05 a 01 05 06

01 05 99

Odpad jinak blíže neurčený

02

ODPAD ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, PĚSTOVÁNÍ VODNÍCH KULTUR, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI, RYBOLOVU A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

02 01

Odpad ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybolovu a pěstování vodních kultur

02 01 01

Kaly z praní a z čištění

02 01 02

Odpad z živočišných tkání

02 01 03

Odpad z rostlinných tkání

02 01 04

Odpadní plasty (kromě obalů)

02 01 06

Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy); kapalný odpad, sbíraný odděleně a zpracovávaný mimo místo vzniku

02 01 07

Odpad z lesnictví

02 01 08*

Agrochemický odpad obsahující nebezpečné látky

02 01 09

Agrochemický odpad neuvedený pod položkou 02 01 08

02 01 10

Odpadní kovy

02 01 99

Odpad jinak blíže neurčený

02 02

Odpad z výroby a zpracování masa, ryb a ostatních potravin živočišného původu

02 02 01

Kaly z praní a z čištění

02 02 02

Odpad z živočišných tkání

02 02 03

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 02 04

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 02 99

Odpad jinak blíže neurčený

02 03

Odpad z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpad z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy

02 03 01

Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 02

Odpad z konzervačních činidel

02 03 03

Odpad z extrakce rozpouštědly

02 03 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 03 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 03 99

Odpad jinak blíže neurčený

02 04

Odpad z cukrovarnictví

02 04 01

Zemina z čištění a praní řepy

02 04 02

Uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti

02 04 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 04 99

Odpad jinak blíže neurčený

02 05

Odpad z mlékárenského průmyslu

02 05 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 05 02

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 05 99

Odpad jinak blíže neurčený

02 06

Odpad z pekáren a výroby cukrovinek

02 06 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 06 02

Odpad z konzervačních činidel

02 06 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 06 99

Odpad jinak blíže neurčený

02 07

Odpad z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)

02 07 01

Odpad z praní, čištění a mechanickéhozpracování surovin

02 07 02

Odpad z destilace lihovin

02 07 03

Odpad z chemického zpracování

02 07 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 07 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 99

Odpad jinak blíže neurčený

03

ODPAD ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY PAPÍRU, LEPENKY, CELULOSY, DESEK A NÁBYTKU

03 01

Odpad ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku

03 01 01

Odpadní kůra a korek

03 01 04*

Piliny, hobliny, odřezky, odpadní dřevěné nebo dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky

03 01 05

Ostatní piliny, hobliny, odřezky, odpadní dřevěné nebo dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod položkou 03 01 04

03 01 99

Odpad jinak blíže neurčený

03 02

Odpad z impregnace dřeva

03 02 01*

Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 02*

Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 03*

Organokovová činidla k impregnaci dřeva

03 02 04*

Anorganická činidla k impregnaci dřeva

03 02 05*

Ostatní činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

03 02 99

Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená

03 03

Odpad z výroby a zpracování celulosy, papíru a lepenky

03 03 01

Odpadní kůra a dřevo

03 03 02

Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)

03 03 05

Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru

03 03 07

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

03 03 08

Odpad ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 09

Odpadní kaustifikační kal

03 03 10

Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy

03 03 11

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 03 03 10

03 03 99

Odpad jinak blíže neurčený

04

ODPAD Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU

04 01

Odpad z kožedělného a kožešnického průmyslu

04 01 01

Odpadní klihovka a štípenka

04 01 02

Odpad z loužení

04 01 03*

Odpad z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze

04 01 04

Činicí břečka obsahující chrom

04 01 05

Činicí břečka neobsahující chrom

04 01 06

Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku

04 01 07

Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku

04 01 08

Odpad z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom

04 01 09

Odpad z úpravy a apretace

04 01 99

Odpad jinak blíže neurčený

04 02

Odpad z textilního průmyslu

04 02 09

Odpad z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

04 02 10

Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

04 02 14*

Odpad z apretace obsahující organická rozpouštědla

04 02 15

Ostatní odpad z apretace neuvedený pod položkou 04 02 14

04 02 16*

Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky

04 02 17

Ostatní barviva a pigmenty neuvedené pod položkou 04 02 16

04 02 19*

Kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku obsahující nebezpečné látky

04 02 20

Ostatní kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku neuvedené pod položkou 04 02 19

04 02 21

Odpad z nezpracovaných textilních vláken

04 02 22

Odpad ze zpracovaných textilních vláken

04 02 99

Odpad jinak blíže neurčený

05

ODPAD ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ

05 01

Odpad ze zpracování ropy

05 01 02*

Kaly z odsolovacích zařízení

05 01 03*

Kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 04*

Kyselé alkylované kaly

05 01 05*

Uniklé ropné látky

05 01 06*

Ropné kaly z údržbářské činnosti v závodech a zařízeních

05 01 07*

Kyselé dehty

05 01 08*

Ostatní dehty

05 01 09*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

05 01 10

Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 05 01 09

05 01 11*

Odpad z čištění pohonných hmot pomocí zásad

05 01 12

Ropa obsahující kyseliny

05 02 13

Kaly z napájecí vody pro kotle

05 02 14

Odpad z chladicích kolon

05 04 15*

Upotřebené filtrační hlinky

05 01 16

Odpad obsahující síru z odsiřování ropy

05 01 17

Asfalt

05 01 99

Odpad jinak blíže neurčený

05 06

Odpad z pyrolytického zpracování uhlí

05 06 01*

Kyselé dehty

05 06 03*

Ostatní dehty

05 06 04

Odpad z chladicích kolon

05 06 99

Odpad jinak blíže neurčený

05 07

Odpad z čištění a z přepravy zemního plynu

05 07 01*

Odpad obsahující rtuť

05 07 02

Odpad obsahující síru

05 07 99

Odpad jinak blíže neurčený

06

ODPAD Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

06 01

Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání (VZDP) kyselin

06 01 01*

Kyselina sírová a kyselina siřičitá

06 01 02*

Kyselina chlorovodíková

06 01 03*

Kyselina fluorovodíková

06 01 04*

Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

06 01 05*

Kyselina dusičná a kyselina dusitá

06 01 06*

Ostatní kyseliny

06 01 99*

Odpad jinak blíže neurčený

06 02

Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání (VZDP) alkálií

06 02 01*

Hydroxid vápenatý

06 02 03*

Hydroxid amonný

06 02 04*

Hydroxid sodný a hydroxid draselný

06 02 05*

Ostatníalkálie

06 02 99

Odpad jinak blíže neurčený

06 03

Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání (VZDP) solí a jejich roztoků a oxidů kovů

06 03 11*

Tuhé soli a roztoky obsahující kyanidy

06 03 13*

Tuhé soli a roztoky obsahující těžké kovy

06 03 14

Tuhé soli a roztoky neuvedené pod položkami 06 03 11 a 06 03 13

06 03 15*

Oxidy kovů obsahující těžké kovy

06 03 16

Oxidy kovů neuvedené pod položkou 06 03 15

06 03 99

Odpad jinak blíže neurčený

06 04

Odpad obsahující kovy neuvedený pod položkou 06 03

06 04 03*

Odpad obsahující arzen

06 04 04*

Odpad obsahující rtuť

06 04 05*

Odpad obsahující ostatní těžké kovy

06 04 99

Odpad jinak blíže neurčený

06 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

06 05 02*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

06 05 03

Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 06 05 02

06 06

Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů

06 06 02*

Odpad obsahující nebezpečné sulfidy

06 06 03

Odpad obsahující ostatní sulfidy neuvedené v 06 06 02

06 06 99

Odpad jinak blíže neurčený

06 07

Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů

06 07 01*

Odpad obsahující azbest z elektrolýzy

06 07 02*

Aktivní uhlí z výroby chloru

06 07 03*

Kaly síranu barnatého obsahující rtuť

06 07 04*

Roztoky a kyseliny, např. kontaktní kyselina

06 07 99

Odpad jinak blíže neurčený

06 08

Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů

06 08 02

Odpad obsahující chlorosilany

06 08 99

Odpad jinak blíže neurčený

06 09

Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání fosforečných sloučenin a z chemických procesů zpracování fosforu

06 09 02

Fosforečná struska

06 09 03*

Reakční odpad na bázi vápníku obsahující nebezpečné látky nebo těmito látkami znečištěný

06 09 04

Ostatní reakční odpad na bázi vápníku neuvedený pod položkou 06 09 03

06 09 99

Odpad jinak blíže neurčený

06 10

Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv

06 10 02*

Odpad obsahující nebezpečné látky

06 10 99

Odpad jinak blíže neurčený

06 11

Odpad z výroby anorganických pigmentů a kalidel

06 11 01

Reakční odpad na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého

06 11 99

Odpad jinak blíže neurčený

06 13

Odpad z ostatních anorganických chemických procesů

06 13 01*

Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy

06 13 02*

Upotřebené aktivní uhlí (kromě položky 06 07 02)

06 13 03

Saze z ropných surovin

06 13 04*

Odpad ze zpracování azbestu

06 13 05*

Saze

06 13 99

Odpad jinak blíže neurčený

07

ODPAD Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

07 01

Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání (VZDP) základních organických sloučenin

07 01 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 01 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 01 09*

Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

07 01 10*

Ostatní filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

07 01 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 01 12

Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 01 11

07 01 99

Odpad jinak blíže neurčený

07 02

Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a umělých vláken

07 02 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 02 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 02 09*

Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

07 02 10*

Ostatní filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

07 02 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 02 12

Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 02 11

07 02 13

Odpad z plastů

07 02 14*

Odpad z přísad obsahující nebezpečné látky

07 02 15

Odpad z přísad neuvedený pod položkou 07 02 14

07 02 16*

Odpad obsahující nebezpečný silikon

07 02 17

Odpad obsahující silikon neuvedený pod položkou 070216

07 02 99

Odpad jinak blíže neurčený

07 03

Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě čísla 06 11)

07 03 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 03 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 03 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 03 12

Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 03 11

07 03 99

Odpad jinak blíže neurčený

07 04

Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě položek 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě čísla 03 02) a dalších biocidů

07 04 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 04 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 04 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 04 12

Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 04 11

07 04 13*

Tuhý odpad obsahující nebezpečné látky

07 04 99

Odpad jinak blíže neurčený

07 05

Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků

07 05 01*

Vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy

07 05 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 05 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 05 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 05 12

Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 05 11

07 05 13*

Tuhý odpad obsahující nebezpečné látky

07 05 14

Tuhý odpad neuvedený pod položkou 07 05 13

07 05 99

Odpad jinak blíže neurčený

07 06

Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

07 06 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 06 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 06 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 06 12

Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 06 11

07 06 99

Odpad jinak blíže neurčený

07 07

Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků

07 07 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 07 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 07 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 07 12

Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 07 11

07 07 99

Odpad jinak blíže neurčený

08

ODPAD Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ (VZDP) NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV

08 01

Odpad z VZDP a odstraňování barev a laků

08 01 11*

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 12

Ostatní odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11

08 01 13*

Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 14

Ostatní kaly z barev nebo z laků neuvedené pod položkou 08 01 13

08 01 15*

Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

08 01 16

Ostatní vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 15

08 01 17*

Odpad z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 18

Ostatní odpad z odstraňování barev nebo laků neuvedený pod položkou 08 01 17

08 01 19*

Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

08 01 20

Ostatní vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 19

08 01 21*

Odpadní odstraňovače barev nebo laků

08 01 99*

Odpad jinak blíže neurčený

08 02

Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)

08 02 01

Odpadní práškové nátěrové hmoty

08 02 02

Vodné kaly obsahující keramické materiály

08 02 03

Vodné suspenze obsahující keramické materiály

08 02 99

Odpad jinak blíže neurčený

08 03

Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev

08 03 07

Vodné kaly obsahující tiskařské barvy

08 03 08

Vodný kapalný odpad obsahující tiskařské barvy

08 03 12*

Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky

08 03 13

Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod položkou 08 03 12

08 03 14*

Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky

08 03 15

Kaly tiskařských barev neuvedené pod položkou 08 03 14

08 03 16

Odpadní leptací roztoky

08 03 17*

Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky

08 03 18

Odpadní tiskařský toner neuvedený pod položkou 08 03 17

08 03 19*

Disperzní olej

08 03 99

Odpad jinak blíže neurčený

08 04

Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsných výrobků)

08 04 09*

Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebojiné nebezpečné látky

08 04 10

Ostatní odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09

08 04 11*

Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 12

Ostatní kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 11

08 04 13*

Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 14

Ostatní vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 13

08 04 15*

Vodný kapalný odpad obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami

8 04 16

Ostatní vodný kapalný odpad obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedený pod položkou 08 04 15

08 04 17*

Kalafunový olej

08 04 99

Odpad jinak blíže neurčený

08 05

Odpad jinak blíže neurčený v kapitole 08

08 05 01*

Odpadní isokyanáty

09

ODPAD Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU

09 01

Odpad z fotografického průmyslu

09 01 01*

Roztoky vodou ředitelných vývojek a aktivátorů

09 01 02*

Roztoky vodou ředitelných vývojek ofsetových desek

09 01 03*

Roztoky rozpouštědlových vývojek

09 01 04*

Roztoky ustalovačů

09 01 05*

Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů

09 01 06*

Odpad obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku

09 01 07

Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 08

Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 10

Fotoaparáty na jedno použití bez baterií

09 01 11*

Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie začleněné pod položkami 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03

09 01 12

Fotoaparáty na jedno použití obsahující ostatní baterie neuvedené pod položkou 09 01 11

09 01 13*

Vodný kapalný odpad ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedený pod položkou 09 01 06

09 01 99

Odpad jinak blíže neurčený

10

ODPAD Z TEPELNÝCH PROCESŮ

10 01

Odpad z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě kapitoly 19)

10 01 01

Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod položkou 10 01 04)

10 01 02

Popílek ze spalování uhlí

10 01 03

Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

10 01 04*

Popílek a kotelní prach ze spalování ropy

10 01 05

Tuhé reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin

10 01 07

Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů

10 01 09*

Kyselina sírová

10 01 13*

Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých jako palivo

10 01 14*

Škvára, struska a kotelní prach ze společného spalování odpadu obsahující nebezpečné látky

10 01 15

Škvára, struska a kotelní prach ze společného spalování odpadu neuvedené pod položkou 10 01 14

10 01 16*

Popílek ze společného spalování odpadu obsahující nebezpečné látky

10 01 17

Popílek ze společného spalování odpadu neuvedený pod položkou 10 01 16

10 01 18*

Odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 01 19

Odpad z čištění plynu neuvedený pod položkami 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 20*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 01 21

Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 10 01 20

10 01 22*

Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky

10 01 23

Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod položkou 10 01 22

10 01 24

Písky z fluidních lóží

10 01 25

Odpad ze skladování a z přípravy paliva tepelných elektráren

10 01 26

Odpad z čištění chladicí vody

10 01 99

Odpad jinak blíže neurčený

10 02

Odpad z průmyslu železa a oceli

10 02 01

Odpad ze zpracování strusky

10 02 02

Nezpracovaná struska

10 02 07*

Tuhý odpad z čištění plynů obsahující nebezpečné látky

10 02 08

Ostatní tuhý odpad z čištění plynů neuvedený pod položkou 10 02 07

10 02 10

Okuje z válcování

10 02 11*

Odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 02 12

Ostatní odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 02 11

10 02 13*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 02 14

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 02 13

10 02 15

Ostatní kaly a filtrační koláče

10 02 99

Odpad jinak blíže neurčený

10 03

Odpad z tepelné metalurgie hliníku

10 03 02

Odpadní anody

10 03 04*

Strusky z prvního tavení

10 03 05

Odpadní oxid hlinitý

10 03 08*

Solné strusky z druhého tavení

10 03 09*

Černé stěry z druhého tavení

10 03 15*

Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 03 16

Ostatní stěry neuvedené pod položkou 10 03 15

10 03 17*

Odpad obsahující dehet z výroby anod

10 03 18

Odpad obsahující uhlík z výroby anod neuvedený pod položkou 10 03 17

10 03 19*

Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

10 03 20

Prach ze spalin neuvedený pod položkou 10 03 19

10 03 21*

Ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky

10 03 22

Ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod položkou 10 03 21

10 03 23*

Tuhý odpad z čištění plynů obsahující nebezpečné látky

10 03 24

Tuhý odpad z čištění plynů neuvedený pod položkou 10 03 23

10 03 25*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 03 26

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 03 25

10 03 27*

Odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 03 28

Ostatní odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 03 27

10 03 29*

Odpad z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky

10 03 30

Odpad z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedený pod položkou 10 03 29

10 03 99

Odpad jinak blíže neurčený

10 04

Odpad z tepelné metalurgie olova

10 04 01*

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 04 02*

Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

10 04 03*

Arzeničnan vápenatý

10 04 04*

Prach z čištění spalin

10 04 05*

Ostatní částice a prach

10 04 06*

Tuhý odpad z čištění plynu

10 04 07*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 04 09*

Odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 04 10

Ostatní odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 04 09

10 04 99

Odpad jinak blíže neurčený

10 05

Odpad z tepelné metalurgie zinku

10 05 01

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 05 03*

Prach z čištění spalin

10 05 04

Ostatní částice a prach

10 05 05*

Tuhý odpad z čištění plynu

10 05 06*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 05 08*

Odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 05 09

Ostatní odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 05 08

10 05 10*

Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 05 11

Ostatní stěry a pěny neuvedené pod položkou 10 05 10

10 05 99

Odpad jinak blíže neurčený

10 06

Odpad z tepelné metalurgie mědi

10 06 01

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 06 02

Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

10 06 03*

Prach z čištění spalin

10 06 04

Ostatní částice a prach

10 06 06*

Tuhý odpad z čištění plynu

10 06 07*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 06 09*

Odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 06 10

Ostatní odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 06 09

10 06 99

Odpad jinak blíže neurčený

10 07

Odpad z tepelné metalurgie stříbra, zlata a platiny

10 07 01

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 07 02

Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

10 07 03

Tuhý odpad z čištění plynu

10 07 04

Ostatní částice a prach

10 07 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 07 07*

Odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 07 08

Ostatní odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 07 07

10 07 99

Odpad jinak blíže neurčený

10 08

Odpad z tepelné metalurgie ostatních neželezných kovů

10 08 04

Částice a prach

10 08 08*

Solné strusky z prvního a druhého tavení

10 08 09

Ostatní strusky

10 08 10*

Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 05 11

Ostatní stěry a pěny neuvedené pod položkou 10 08 10

10 08 12*

Odpad obsahující dehet z výroby anod

10 08 13

Odpad obsahující uhlík z výroby anod neuvedený pod položkou 10 08 12

10 08 14

Odpadní anody

10 08 15*

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 08 16

Prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 08 15

10 08 17*

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 08 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 08 17

10 08 19*

Odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 08 20

Ostatní odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 08 19

10 08 99

Odpad jinak blíže neurčený

10 09

Odpad ze slévání železných odlitků

10 09 03

Pecní struska

10 09 05*

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 06

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod položkou 10 09 05

10 09 07*

Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod položkou 10 09 07

10 09 09*

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 09 10

Prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 09 09

10 09 11*

Ostatní částice obsahující nebezpečné látky

10 09 12

Ostatní částice neuvedené pod položkou 10 09 11

10 09 13*

Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

10 09 14

Odpadní pojiva neuvedené pod položkou 10 09 13

10 09 15*

Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

10 09 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod 10 09 15

10 09 99

Odpad jinak blíže neurčený

10 10

Odpad ze slévání odlitků neželezných kovů

10 10 03

Pecní struska

10 10 05*

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 06

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod položkou 10 10 05

10 10 07*

Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod položkou 10 10 07

10 10 09*

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 10 10

Prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 10 09

10 10 11*

Ostatní částice obsahující nebezpečné látky

10 10 12

Ostatní částice neuvedené pod položkou 10 10 11

10 10 13*

Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

10 10 14

Odpadní pojiva neuvedená pod položkou 10 10 13

10 10 15*

Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

10 10 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod 10 10 15

10 10 99

Odpad jinak blíže neurčený

10 11

Odpad z výroby skla a skleněných výrobků

10 11 03

Odpadní materiály na bázi skelných vláken

10 11 05

Částice a prach

10 11 09*

Odpadní surová směs před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky

10 11 10

Odpadní surová směs před tepelným zpracováním neuvedená pod 10 11 09

10 11 11*

Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)

10 1112

Odpadní sklo neuvedené pod položkou 10 11 11

10 11 13*

Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky

10 11 14

Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod položkou 10 11 13

10 11 15*

Tuhý odpad z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 16

Tuhý odpad z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 11 15

10 11 17*

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 11 17

10 11 19*

Tuhý odpad z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 11 20

Tuhý odpad z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedený pod položkou 10 11 19

10 11 99

Odpad jinak blíže neurčený

10 12

Odpad z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv

10 12 01

Odpadní surová směs před tepelným zpracováním

10 12 03

Částice a prach

10 12 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynů

10 12 06

Vyřazené formy

10 12 08

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

10 12 09*

Tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 12 10

Tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 12 19

10 12 11*

Odpad z glazování obsahující těžké kovy

10 12 12

Odpad z glazování neuvedený pod položkou 10 12 11

10 12 13

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

10 12 99

Odpad jinak blíže neurčený

10 13

Odpad z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných

10 13 01

Odpad surové směsi před tepelným zpracováním

10 13 04

Odpad z kalcinace a hašení vápna

10 13 06

Částice a prach

10 13 07

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 13 09*

Odpad z výroby azbestocementu obsahující azbest

10 13 10

Odpad z výroby azbestocementu neuvedený pod položkou 10 13 09

10 13 11

Odpad z ostatních směsných materiálů na bázi cementu neuvedený pod položkami 10 13 09 a 10 13 10

10 13 12*

Tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 13 13

Tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 13 12

10 13 14

Odpadní beton a betonový kal

10 13 99

Odpad jinak blíže neurčený

10 14

Odpad z krematorií

10 14 01*

Odpad z čištění plynu obsahující rtuť

11

ODPAD Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVU A JINÝCH MATERIÁLŮ; Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ

11 01

Odpad z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, pokovování zinkem, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)

11 01 05*

Kyselé mořicí roztoky

11 01 06*

Kyseliny blíže nespecifikované

11 01 07*

Alkalické mořicí roztoky

11 01 08*

Kaly z fosfátování

11 01 09*

Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky

11 01 10

Kaly a filtrační koláče neuvedené pod položkou 10 01 09

11 01 11*

Vodné výplachové kapaliny obsahující nebezpečné látky

11 01 12

Vodné výplachové kapaliny neuvedené pod položkou 11 01 11

11 01 13*

Odpad z odmašťování obsahující nebezpečné látky

11 01 14

Odpad z odmašťování neuvedený pod položkou 11 01 13

11 01 15*

Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky

11 01 16*

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

11 01 98*

Ostatní odpad obsahující nebezpečné látky

11 01 99

Odpad jinak blíže neurčený

11 02

Odpad z hydrometalurgie neželezných kovů

11 02 02*

Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)

11 02 03

Odpad z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy

11 02 05*

Odpad z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky

11 02 06

Odpad z hydrometalurgie mědi neuvedený pod položkou 11 02 05

11 02 07*

Ostatní odpad obsahující nebezpečné látky

11 02 99

Odpad jinak blíže neurčený

11 03

Kaly a tuhý odpad z popouštěcích procesů

11 03 01*

Odpad obsahující kyanid

11 03 02*

Ostatní odpad

11 05

Odpad z galvanizace

11 05 01

Tvrdý zinek

11 05 02

Zinkový popel

11 05 03*

Tuhý odpad z čištění plynu

11 05 04*

Upotřebené tavidlo

11 05 99

Odpad jinak blíže neurčený

12

ODPAD Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ

12 01

Odpad z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

12 01 02

Částice a prach železných kovů

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

12 01 04

Částice a prach neželezných kovů

12 01 05

Ševingování a soustružení plastů

12 01 06*

Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 07*

Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 08*

Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny

12 01 09*

Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

12 01 10*

Syntetické řezné oleje

12 01 12*

Upotřebené vosky a tuky

12 01 13

Odpad ze svařování

12 01 14*

Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky

12 01 15

Ostatní kaly z obrábění neuvedené pod položkou 12 01 14

12 01 16*

Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky

12 01 17

Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod položkou 12 01 16

12 01 18*

Kovový kal (kal brusný, honovací kal a kal z dohlazování) obsahující olej

12 01 19*

Lehce biologicky rozložitelný řezný olej

12 01 20*

Upotřebená brusná tělesa a brusné materiály obsahující nebezpečné látky

12 01 21

Upotřebená brusná tělesa a brusné materiály neuvedené pod položkou 12 01 20

12 01 99

Odpad jinak blíže neurčený

12 03

Odpad z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě kapitoly 11)

12 03 01

Prací vody

12 03 02*

Odpad z odmašťování vodní parou

13

ODPAD Z OLEJŮ A ODPAD Z KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ POKRMOVÝCH OLEJŮ A POLOŽEK V KAPITOLÁCH 05, 12 A 19)

13 01

Odpadní hydraulické oleje

13 01 01*

Hydraulické oleje obsahující PCB (1)

13 01 04*

Chlorované emulze

13 01 05*

Nechlorované emulze

13 01 09*

Chlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10*

Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 11*

Syntetické hydraulické oleje

13 01 12*

Lehce biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13*

Ostatní hydraulické oleje

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

13 02 04*

Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05*

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06*

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07*

Lehce biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08*

Ostatní motorové, převodové a mazací oleje

13 03

Odpadní izolační a teplonosné oleje

13 03 01*

Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB

13 03 06*

Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod položkou 13 03 01

13 03 07*

Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

13 03 08*

Syntetické izolační a teplonosné oleje

13 03 09*

Lehce biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

13 03 10*

Ostatní izolační a teplonosné oleje

13 04

Oleje z lodního dna

13 04 01*

Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby

13 04 02*

Oleje z kanalizace přístavních mol

13 04 03*

Oleje ze dna ostatních lodí

13 05

Odpad z odlučovačů oleje a vody

13 05 01*

Tuhý podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje a vody

13 05 02*

Kaly z odlučovačů oleje a vody

13 05 03*

Kaly z lapačů nečistot

13 05 06*

Olej z odlučovačů oleje a vody

13 05 07*

Olejová voda z odlučovačů oleje a vody

13 05 08*

Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje a vody

13 07

Odpad z kapalných paliv

13 07 01*

Topný a dieselový olej

13 07 02*

Motorový benzín

03 07 03*

Ostatní paliva (včetně směsí)

13 08

Odpadní oleje blíže nespecifikované

13 08 01*

Odsolené kaly nebo emulze

13 08 02*

Ostatní emulze

13 08 99*

Odpad jinak blíže neurčený

14

ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ KAPITOL 07 A 08)

14 06

Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů

14 06 01*

Chlorfluorderiváty uhlovodíků, HCFC a HFC

14 06 02*

Ostatní halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 03*

Ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 04*

Kaly nebo tuhý odpad obsahující halogenovaná rozpouštědla

14 06 05*

Kaly nebo tuhý odpad obsahující ostatní rozpouštědla

15

ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

Plastové obaly

15 01 03

Dřevěné obaly

15 01 04

Kovové obaly

15 01 05

Kombinované obaly

15 01 06

Směsné obaly

15 01 07

Skleněné obaly

15 01 09

Textilní obaly

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 01 11*

Kovové obaly obsahující nebezpečnou tuhou pórovitou základní hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob

15 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod položkou 15 02 02

16

ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ

16 01

Vozidla s ukončenou životností z různých druhů dopravy (včetně terénních strojů) a odpad z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby (kromě kapitol 13 a 14 a položek 16 06 a 16 08)

16 01 03

Pneumatiky s ukončenou životností

16 01 04

Vozidla s ukončenou životností

16 01 06

Vozidla s ukončenou životností kapalin a jiných nebezpečných složek

16 01 07*

Olejové filtry

16 01 08*

Součástky obsahující rtuť

16 01 09*

Součástky obsahující PCB

16 01 10*

Výbušné součásti (např. airbagy)

16 01 11*

Brzdové destičky obsahující azbest

16 01 12

Brzdové destičky neuvedené pod položkou 16 01 11

16 01 13*

Brzdové kapaliny

16 01 14*

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 01 15

Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod položkou 16 01 14

16 01 16

Nádrže na zkapalněný plyn

16 01 17

Železné kovy

16 01 18

Neželezné kovy

16 01 19

Plasty

16 01 20

Sklo

16 01 21*

Nebezpečné součástky neuvedené pod položkami 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 01 22

Součástky jinak blíže neurčené

16 01 99

Odpad jinak blíže neurčený

16 02

Odpad z elektrického a elektronického zařízení

16 02 09*

Transformátory a kondenzátory obsahující PCB

1602 10*

Ostatní vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod položkou 16 02 09

16 02 11*

Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků, HCFC, HFC

16 02 12*

Vyřazená zařízení obsahující volný azbest

16 02 13*

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky (2) neuvedené pod položkami 16 02 09 až 16 02 12

16 02 14

Vyřazená zařízení neuvedená pod položkami 16 02 09 až 16 02 13

16 02 15*

Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

16 02 16

Ostatní složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod položkou 16 02 15

16 03

Vadné šarže a nepoužité výrobky

16 03 03*

Anorganický odpad obsahující nebezpečné látky

16 03 04

Anorganický odpad neuvedený pod položkou 16 03 03

16 03 05*

Organický odpad obsahující nebezpečné látky

16 03 06

Organický odpad neuvedený pod položkou 16 03 05

16 04

Odpadní výbušniny

16 04 01*

Odpadní munice

16 04 02*

Odpad ze zábavné pyrotechniky

16 04 03*

Ostatní odpadní výbušniny

16 05

Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie

16 05 04*

Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky

16 05 05

Ostatní plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod položkou 16 05 04

16 05 06*

Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

16 05 07*

Vyřazené anorganické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující

16 05 08*

Vyřazené organické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující

16 05 09

Vyřazené chemikálie neuvedené pod položkami 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08

16 06

Baterie a akumulátory

16 06 01*

Olověné baterie

16 06 02*

Nikl — kadmiové baterie

16 06 03*

Baterie obsahující rtuť

16 06 04

Alkalické baterie (kromě položky 16 06 03)

16 06 05

Ostatní baterie a akumulátory

16 06 06*

Odděleně sbírané elektrolyty z baterií a akumulátorů

16 07

Odpad z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě kapitol 05 a 13)

16 07 08*

Odpad obsahující ropné látky

16 07 09*

Odpad obsahující jiné nebezpečné látky

16 07 99

Odpad jinak blíže neurčený

16 08

Upotřebené katalyzátory

16 08 01

Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě položky 16 08 07)

16 08 02*

Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy (3)nebo jejich sloučeniny

16 08 03

Upotřebené katalyzátory obsahující ostatní přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů jinak blíže neurčené

16 08 04

Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě položky 16 08 07)

16 08 05*

Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou

16 08 06*

Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory

16 08 07*

Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

16 09

Oxidační látky

16 09 01*

Manganistany, např. manganistan draselný

16 09 02*

Chromany, např. chroman draselný, dvojchroman draselný nebo sodný

16 09 03*

Peroxidy, např. peroxid vodíku

16 02 04*

Oxidační látky jinak nespecifikované

16 10

Vodný kapalný odpad určený k úpravě mimo místo vzniku

16 10 01*

Vodný kapalný odpad obsahující nebezpečné látky

16 10 02

Vodný kapalný odpad neuvedený pod položkou 16 10 01

16 10 03*

Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky

16 10 04

Vodné koncentráty neuvedené pod položkou 16 10 03

16 11

Odpadní vyzdívky a žárovzdorné materiály

16 11 01*

Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 02

Ostatní vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 01

16 11 03*

Ostatní vyzdívky a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 04

Ostatní vyzdívky a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 03

16 11 05*

Vyzdívky a žárovzdorné materiály z procesů nikoli metalurgických obsahující nebezpečné látky

16 11 06

Vyzdívky a žárovzdorné materiály z procesů nikoli metalurgických neuvedené pod položkou 16 11 05

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

17 01 06*

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod položkou 17 01 06

17 02

Dřevo, sklo a plasty

17 02 01

Dřevo

17 02 02

Sklo

17 02 03

Plasty

17 02 04*

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 03

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 01*

Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod položkou 17 03 01

17 03 03*

Uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 04

Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

Hliník

17 04 03

Olovo

17 04 04

Zinek

17 04 05

Železo a ocel

17 04 06

Cín

17 04 07

Směsné kovy

17 04 09*

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 04 10*

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

17 04 11

Kabely neuvedené pod položkou 17 04 10

17 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 03*

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod položkou 17 05 03

17 05 05*

Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod položkou 17 05 05

17 05 07*

Traťový štěrkopísek obsahující nebezpečné látky

17 05 08

Traťový štěrkopísek neuvedený pod 17 05 07

17 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01*

Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 03*

Jiné izolační materiály, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod položkou 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05*

Stavební materiály s obsahem azbestu

17 08

Stavební materiál na bázi sádry

17 08 01*

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod položkou 17 08 01

17 09

Jiný stavební a demoliční odpad

17 09 01*

Stavební a demoliční odpad obsahující rtuť

17 09 02*

Stavební a demoliční odpad obsahující polychlorované bifenyly (např. těsnicí materiály, podlahoviny na bázi pryskyřic, utěsněné zasklené dílce, kondenzátory obsahující polychlorované bifenyly)

17 09 03*

Jiný stavební a demoliční odpad (včetně odpadních směsí) obsahující nebezpečné látky

17 09 04

Smíšený stavební a demoliční odpad neuvedený pod položkami 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

18

ODPAD ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A/NEBO Z VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ)

18 01

Odpad z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence lidských chorob

18 01 01

Ostré předměty (kromě položky 18 01 03)

18 01 02

Části těla a orgány včetně krevních sáčků a krevních konzerv (kromě položky 18 01 03)

18 01 03*

Odpad, na jehož sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 04

Odpad, na jehož sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci (např. obvazy, sádrové obvazy, ložní prádlo, oděvy na jedno použití, dětské pleny)

18 01 06*

Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

18 01 07

Chemikálie neuvedené pod položkou 18 01 06

18 01 08*

Cytotoxická a cytostatická léčiva

18 01 09

Ostatní léčiva neuvedená pod položkou 18 01 08

18 01 10*

Odpadní amalgám ze stomatologické péče

18 02

Odpad z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence chorob včetně zvířecích

18 02 01

Ostré předměty (kromě položky 18 02 02)

18 02 02*

Odpad,, na jehož sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 03

Odpad, na jehož sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 05*

Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

18 02 06

Ostatní chemikálie neuvedené pod položkou 18 02 05

18 02 07*

Cytotoxická a cytostatická léčiva

18 02 08

Ostatní léčiva neuvedená pod položkou 18 02 07

19

ODPAD ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY PITNÉ VODY A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY

19 01

Odpad ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů

19 01 02

Železné materiály získané z popele

19 01 05*

Filtrační koláče z čištění plynu

19 01 06*

Vodný kapalný odpad z čištění plynu a ostatní vodný kapalný odpad

19 01 07*

Tuhý odpad z čištění plynu

19 01 10*

Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin

19 01 11*

Popel a struska obsahující nebezpečné látky

19 01 12

Ostatní popel a struska neuvedené pod položkou 19 01 11

19 01 13*

Popílek obsahující nebezpečné látky

19 01 14

Ostatní popílek neuvedený pod položkou 19 01 13

19 01 15*

Kotelní prach obsahující nebezpečné látky

19 01 16

Kotelní prach neuvedený pod položkou 19 01 15

19 01 17*

Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky

19 01 18

Odpad z pyrolýzy neuvedený pod položkou 19 01 17

19 01 19

Odpadní písky z fluidních loží

19 01 99

Odpad jinak blíže neurčený

19 02

Odpad ze specifických fyzikálně chemických úprav průmyslového odpadu (např. odstraňování chromu či kyanidů, neutralizace)

19 02 03

Předběžně upravené směsi složené pouze z odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné

19 02 04*

Předběžně upravené směsi, které obsahují nejméně jeden odpad klasifikovaný jako nebezpečný

19 02 05*

Kaly z fyzikálně chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

19 02 06*

Kaly z fyzikálně chemického zpracování neuvedené pod položkou 19 02 05

19 02 07*

Olej a koncentráty ze separace

19 02 08*

Kapalný hořlavý odpad obsahující nebezpečné látky

19 02 09*

Tuhý hořlavý odpad obsahující nebezpečné látky

19 02 10

Hořlavý odpad neuvedený pod položkou 19 02 08 a 19 02 09

19 02 11*

Ostatní odpad obsahující nebezpečné látky

19 02 99

Odpad jinak blíže neurčený

19 03

Stabilizované/solidifikované odpady (4)

19 03 04*

Odpad označený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný (5)

19 03 05

Stabilizovaný odpad neuvedený pod položkou 19 03 04

19 03 06*

Solidifikovaný odpad označený jako nebezpečný

19 03 07

Solidifikovaný odpad neuvedený pod položkou 19 03 06

19 04

Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace

19 04 01

Vitrifikovaný odpad

19 04 02*

Popílek a ostatní odpad z čištění spalin

19 04 03*

Nevitrifikovaná tuhá fáze

19 04 04

Vodný kapalný odpad z ochlazování vitrifikovaného odpadu

19 05

Odpad z aerobního zpracování tuhých odpadů

19 05 01

Nekompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

19 05 02

Nekompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinnéhopůvodu

19 05 03

Kompost nevyhovující jakosti

19 05 99

Odpad jinak blíže neurčený

19 06

Odpad z anaerobního zpracování odpadu

19 06 03

Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 04

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 05

Extrakty z anaerobního zpracování odpadu živočišného a rostlinného původu

19 06 06

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu

19 06 99

Odpad jinak blíže neurčený

19 07

Průsaková voda ze skládek

19 07 02*

Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky

19 07 03

Průsaková voda ze skládek neuvedená pod položkou 19 07 02

19 08

Odpad z čistíren odpadních vod jinde neuvedený

19 08 01

Shrabky z česlí

19 08 02

Odpad z lapáků písku

19 08 05

Kaly z čištění městské odpadní vody

19 08 06*

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 08 07*

Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 08 08*

Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy

19 08 09

Směs tuku a oleje ze separace olej/voda obsahující jedlý olej a tuk

19 08 10*

Směs tuku a oleje ze separace olej/voda neuvedená pod položkou 19 08 09

19 08 11*

Kaly obsahující nebezpečné látky z biologického čištění průmyslových odpadních vod

19 08 12

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod položkou 19 08 11

19 08 13*

Kaly obsahující nebezpečné látky z ostatních způsobů čištění průmyslových odpadních vod

19 08 14

Kaly z ostatních způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod položkou 19 08 13

19 08 99

Odpad jinak blíže neurčený

19 09

Odpad z výroby pitné vody nebo vody pro průmyslové účely

19 09 01

Tuhý odpad z primárních česlí a filtrů

19 09 02

Kaly z čiření vody

19 09 03

Kaly z dekarbonizace

19 09 04

Upotřebené aktivní uhlí

19 09 05

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 09 06

Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 09 99

Odpad jinak blíže neurčený

19 10

Odpad z drcení odpadu obsahujícího kovy

19 10 01

Železný a ocelový odpad

19 10 02

Neželezný odpad

19 10 03*

Odletky — lehká frakce a prach obsahující nebezpečné látky

19 10 04

Odletky — lehká frakce a prach neuvedená pod položkou 19 10 03

19 10 05*

Jiné frakce obsahující nebezpečné látky

19 10 06

Jiné frakce neuvedené pod položkou 19 10 05

19 11

Odpad z regenerace oleje

19 11 01*

Upotřebené filtrační hlinky

19 11 02*

Kyselé dehty

19 11 03*

Vodný kapalný odpad

19 11 04*

Odpad z čištění paliv pomocí zásad

19 11 05*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

19 11 06

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 19 11 05

19 11 07*

Odpad z čištění spalin

19 11 99

Odpad jinak blíže neurčený

19 12

Odpad z mechanického zpracování odpadu (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) jinak blíže neurčený

19 12 01

Papír a lepenka

19 12 02

Železné kovy

19 12 03

Neželezné kovy

19 12 04

Plasty a kaučuk

19 12 05

Sklo

19 12 06*

Dřevo obsahující nebezpečné látky

19 12 07

Dřevo neuvedené pod položkou 19 12 06

19 12 08

Textil

19 12 09

Nerosty (např. písek, kameny)

19 12 10

Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

19 12 11*

Ostatní odpad (včetně směsí materiálů) z mechanického zpracování odpadu obsahujícího nebezpečné látky

19 12 12

Ostatní odpad (včetně směsí materiálů) z mechanického zpracování odpadu neuvedený pod položkou 19 12 11

19 13

Odpad ze sanace zeminy a podzemní vody

19 13 01*

Tuhý odpad ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 02

Tuhý odpad ze sanace zeminy neuvedený pod položkou 19 13 01

19 13 03*

Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 04

Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod položkou 19 13 03

19 13 05*

Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

19 13 06

Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod položkou 19 13 05

19 13 07*

Vodný kapalný odpad a vodný koncentrát ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

19 13 08*

Vodný kapalný odpad a vodný koncentrát ze sanace podzemní vody neuvedené pod položkou 19 13 07

20

KOMUNÁLNÍ ODPAD (ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÝ ŽIVNOSTENSKÝ, PRŮMYSLOVÝ ODPAD A ODPAD Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

20 01

Složky z odděleného sběru (kromě čísla 15 01)

20 01 01

Papír a lepenka

20 01 02

Sklo

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 10

Oděvy

20 01 11

Textilní materiály

20 01 13*

Rozpouštědla

20 01 14*

Kyseliny

20 01 15*

Alkálie

20 01 17*

Fotochemická činidla

20 01 19*

Pesticidy

20 01 21*

Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť

20 01 23*

Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků

20 01 25

Jedlý olej a tuk

20 01 26*

Olej a tuk neuvedený pod položkou 20 01 25

20 01 27*

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 28

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod položkou 20 01 27

20 01 29*

Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 30

Detergenty neuvedené pod položkou 20 01 29

20 01 31*

Cytotoxická a cytostatická léčiva

20 01 32

Jiné léky neuvedené pod položkou 20 01 31

20 01 33*

Baterie a akumulátory, zařazené pod položky 16 06 01, 16 06 02 nebo pod položku16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 34

Baterie a akumulátory neuvedené pod položkou 20 01 33

20 01 35*

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod položkami 20 01 21 a 20 01 23 (6)

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod položkami 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 37*

Dřevo obsahující nebezpečné látky

20 01 38

Dřevo neuvedené pod položkou 20 01 37

20 01 39

Plasty

20 01 40

Kovy

20 01 41

Odpad z čištění komínů

20 01 99

Další frakce jinak blíže neurčené

20 02

Odpad ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

20 02 02

Zemina a kameny

20 02 03

Ostatní biologicky nerozložitelný odpad

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01

Směsný komunální odpad

20 03 02

Odpad z tržišť

20 03 03

Uliční smetky

20 03 04

Kal ze septiků

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

20 03 07

Objemný odpad

20 03 99

Komunální odpad jinak blíže neurčený

(1)   Pro účely tohoto seznamu jsou PCB definovány ve směrnici 96/59/ES.

(2)   Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie, uvedené pod položkou 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.

(3)   Pro účely tohoto údaje jsou přechodné prvky: skandium, vanadium, mangan, kobalt, měď, ytrium, niob, hafnium, wolfram, titan, chrom, železo, nikl, zinek, zirkon, molybden a tantal. Tyto kovy nebo jejich sloučeniny jsou nebezpečné, jestliže jsou klasifikovány jako nebezpečné látky. Klasifikace nebezpečných látek stanoví, které z těchto přechodných kovů a které sloučeniny přechodných kovů jsou nebezpečné.

(4)   Stabilizační procesy mění nebezpečnost složek odpadu, a tím přeměňují nebezpečný odpad na odpad, který není nebezpečný. Procesy solidifikace mění pouze fyzikální skupenství odpadu (např. kapalinu na pevnou látku) pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu.

(5)   Odpad je považován za částečně stabilizovaný, jestliže je ještě v krátkém, středním nebo dlouhém časovém období po stabilizačním procesu způsobilý vypouštět do životního prostředí nebezpečné složky, které nebyly zcela přeměněny ve složky bezpečné.

(6)   Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického příslušenství mohou zahrnovat akumulátory a baterie, uvedené pod číslem 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.

ČÁST 3

Odpad z přílohy 4 části II rozhodnutí C(2001) 107 Rady OECD o revizi rozhodnutí K (92) 39 v konečném znění o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených k využití. Odpady označené AB 130, AC 250, AC 260 a AC 270 byly vyňaty, neboť jsou postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS považovány za neškodné, a proto se na ně nevztahuje zákaz vývozu stanovený v čl. 16 odst. 1.ODPAD S OBSAHEM KOVU

AA 010

2619 00

Struska, okuje a ostatní odpad z výroby železa a oceli (1)

AA 060

2620 50

Popel a zbytky vanadu

AA 190

8104 20

ex81 04 30

Odpad z hořčíku, který je hořlavý, pyrofirický nebo v kontaktu s vodou emituje hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

(1)   Tento seznam zahrnuje odpad ve formě popela, zbytků, strusky, okují, stěru, prachu, prášku, kalu a koláče, pokud není materiál výslovně uveden jinde.ODPAD OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ MATERIÁLY

AB 030

 

Odpad z povrchové úpravy kovů z nekyanidových technologií

AB 070

 

Písky používané ve slévárenství

AB 120

ex28 12 90

ex38 24

Anorganické halidové sloučeniny, jinde nespecifikované ani nezahrnuté

AB 150

ex38 24 90

Nerafinovaný sirník vápenatý a síran vápenatý z odsiřování spalin (FGD)ODPAD OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ANORGANICKÉ MATERIÁLY

AC 020

 

Živičné materiály (odpad asfaltu) jinde nespecifikované ani neuvedené

AC 060

ex38 19 00

Hydraulické kapaliny

AC 070

ex38 19 00

Brzdové kapaliny

AC 080

ex38 20 00

Nemrznoucí kapaliny

AC 150

 

Chlorfluoruhličitany

AC 160

 

Halony

AC 170

ex44 03 10

Odpad z neimpregnovaného korku a dřevaODPADY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT BUĎ ANORGANICKÉ, NEBO ORGANICKÉ SLOŽKY

AD 090

ex38 24 90

Odpad z výroby, přípravy a používání reprografických a fotografických chemikálií a materiálů, jinde neuvedený nebo nezahrnutý

AD 100

 

Odpad z povrchové úpravy plastů bez použití kyanidů

AD 120

ex39 14 00

ex39 15

Iontoměničové pryskyřice

AD 150

 

Přírodní materiály používané jako filtrační média (biofiltry)ODPAD OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ MATERIÁLY

RB 020

ex68 15

Keramická vlákna s fyzikálně-chemickými vlastnostmi podobnými vlastnostem azbestu( 1 ) Úř. věst. C 115, 6.5.1992, s. 4.

( 2 ) Úř. věst. C 94, 13.4.1992, s. 276 a stanovisko ze dne 20. ledna 1993 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 3 ) Úř. věst. C 269, 14. 10. 1. 991, s. 10.

( 4 ) Úř. věst. L 326, 13.12.1984, s. 31. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 91/692/EHS (Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48).

( 5 ) Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice ve znění směrnice 91/156/EHS (Úř. věst. L 78, 26.3.1991, s.32).

( 6 ) Úř. věst. L 35, 12.2.1992, s. 24.

( 7 ) Úř. věst. L 337, 31.12.1991, s. 20.

( 8 ) Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 91/692/EHS (Úř. věst. č, L 377, 31.12.1991, s. 48).

( 9 ) Úř. věst. L 108, 26.4.1976, s. 41.

( 10 ) Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice ve znění směrnice 94/31/ES (Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28).

( 11 ) Úř. věst. L 270, 23.9.1987, s. 1.

( 12 ) Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48.

( 13 ) Tento seznam obsahuje úmluvy, které jsou platné v době přijetí tohoto nařízení.

( 14 ) Od 1. ledna 1985 je kodex IMDG zahrnut do úmluvy SOLAS.

( 15 ) Při určování odpadu v níže uvedeném seznamu jerozhodující úvod k příloze rozhodnutí Komise 2000/532/ES ve znění dalších předpisů.

Top