Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01993R0259-20020101

Padomes Regula (EEK) Nr. 259/93 (1993. gada 1. februāris) par uzraudzību un kontroli attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem Eiropas Kopienā, ievešanu tajā un izvešanu no tās

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/259/2002-01-01

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

1993R0259 — LV — 01.01.2002 — 007.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (EEK) Nr. 259/93

(1993. gada 1. februāris)

par uzraudzību un kontroli attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem Eiropas Kopienā, ievešanu tajā un izvešanu no tās

(OV L 030, 6.2.1993, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

COMMISSION DECISION of 21 October 1994 (*)

  L 288

36

9.11.1994

 M2

COMMISSION DECISION of 14 November 1996 (*)

  L 304

15

27.11.1996

►M3

PADOMES REGULA (EK) Nr. 120/97 (1997. gada 20. janvāris),

  L 22

14

24.1.1997

 M4

COMMISSION DECISION of 18 May 1998 (*)

  L 165

20

10.6.1998

 M5

COMMISSION REGULATION (EC) No 2408/98 of 6 November 1998 (*)

  L 298

19

7.11.1998

►M6

KOMISIJAS LĒMUMS 1999/816/EK (1999. gada 24. novembris),

  L 316

45

10.12.1999

►M7

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2557/2001 (2001. gada 28. decembris),

  L 349

1

31.12.2001(*)

Šis tiesību akts nekad nav publicēts latviešu valodā.
▼B

PADOMES REGULA (EEK) Nr. 259/93

(1993. gada 1. februāris)

par uzraudzību un kontroli attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem Eiropas Kopienā, ievešanu tajā un izvešanu no tāsEIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 130.s pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ( 1 ),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu ( 2 ),

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ( 3 ),

tā kā Kopiena ir parakstījusi 1989. gada 22. marta Bāzeles Konvenciju par bīstamo atkritumu starptautisko pārvadājumu un to apglabāšanas kontroli;

tā kā noteikumi, kas attiecas uz atkritumiem, ir iekļauti ĀAK un EEK 1989. gada 15. decembraKonvencijas 39. pantā;

tā kā Kopiena ir apstiprinājusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Padomes 1992. gada 30. marta Lēmumu par kontroli attiecībā uz pārstrādei paredzēto atkritumu pārvietošanu pāri robežām;

tā kā, ņemot vērā iepriekšminēto, Direktīva 84/631/EEK ( 4 ), kas nosaka, kā veicama uzraudzība un kontrole pār bīstamo atkritumu pārrobežu pārvadājumiem, ir jāaizstāj ar regulu;

tā kā par atkritumu pārvadāšanas uzraudzību un kontroli dalībvalsts robežās ir atbildīga attiecīgā valsts; tā kā tomēr valstu izveidotajām sistēmām atkritumu pārvadāšanas uzraudzībai un kontrolei dalībvalsts robežās būtu jāatbilst minimālajiem kritērijiem, lai nodrošinātu augstu vides un cilvēku veselības aizsardzības līmeni;

tā kā ir svarīgi atkritumu pārvadājumu uzraudzību un kontroli organizēt tā, lai ņemtu vērā vajadzību saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti;

tā kā Padomes 1975. gada 15. jūlija Direktīvas 75/442/EEK ( 5 ) 5. panta 1. punktā ir noteikts, ka dalībvalstīm pašām vai, ja tas ir nepieciešams un vēlams, sadarbībā ar citām dalībvalstīm, veicot atbilstīgus pasākumus, ir jāizveido integrēts un adekvāts atkritumu apglabāšanas objektu tīkls, kas ļautu Kopienai pašai kā vienotam veselumam nodrošināt atkritumu apglabāšanu un ļautu katrai dalībvalstij virzīties uz šo mērķi, ņemot vērā ģeogrāfisko situāciju vai vajadzību pēc specializētiem objektiem noteikta veida atkritumiem; tā kā minētās direktīvas 7. pantā ir noteikta prasība sastādīt atkritumu apsaimniekošanas plānus, ja nepieciešams – sadarbībā ar attiecīgo dalībvalsti, kurus dara zināmus Komisijai, kā arī noteikts, ka dalībvalsts var veikt vajadzīgos pasākumus, lai novērstu atkritumu pārvietošanu, kas neatbilst šo valstu izstrādātajiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem, un tās informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par visiem šādiem pasākumiem;

tā kā ir nepieciešams piemērot dažādas procedūras, ņemot vērā atkritumu veidu un to pārvietošanas galamērķi, ieskaitot to, vai atkritumi ir paredzēti apglabāšanai vai pārstrādei;

tā kā par atkritumu pārvadājumiem iepriekš ir jāpaziņo kompetentajām iestādēm, lai tās būtu pienācīgi informētas jo īpaši par atkritumu veidu, pārvietošanu un apglabāšanu vai pārstrādi, kas ļautu šīm iestādēm veikt visus vajadzīgos pasākumus cilvēku veselības un vides aizsardzībai, ieskaitot iespēju izvirzīt pamatotus iebildumus pret pārvadājumu;

tā kā dalībvalstīm būtu jāspēj ieviest vistuvākās iespējamās vietas izvēles principu, jādod priekšroka pārstrādei un pašpietiekamībai atkritumu apsaimniekošanā Kopienas un valstu līmenī – saskaņā ar Direktīvu 75/442/EEK –, veicot pasākumus saskaņā ar Līgumu, lai pilnīgi vai daļēji aizliegtu vai sistemātiski iebilstu pret atkritumu pārvadājumiem ar nolūku tos apglabāt, izņemot gadījumus, kad bīstamie atkritumi nosūtītājā dalībvalstī rodas tik mazos daudzumos, ka jauna speciāli šo atkritumu apglabāšanai paredzēta objekta būvniecība attiecīgajā dalībvalstī būtu ekonomiski nepamatota; tā kā, lai atrisinātu problēmu, kas saistīta ar šādu nelielu atkritumu apjomu apglabāšanu, vajadzīga attiecīgo dalībvalstu sadarbība un iespējama Kopienas procedūras izmantošana;

tā kā atkritumu eksportēšana uz trešām valstīm, lai tos apglabātu, ir jāaizliedz, lai aizsargātu šo valstu vidi; tā kā izņēmuma statuss attiecas uz eksportu uz Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm, kas ir pievienojušās arī Bāzeles Konvencijai;

tā kā atkritumu eksportēšana pārstrādei uz valstīm, uz ko ESAO lēmums neattiecas, ir veicama saskaņā ar noteikumiem, kas nodrošina atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā;

tā kā līgumi vai kārtība, kas nosaka atkritumu eksportēšanu pārstrādei uz valstīm, uz ko ESAO lēmums neattiecas, Komisijai ir periodiski jāpārskata, lai tā vajadzības gadījumā varētu ieteikt mainīt nosacījumus, saskaņā ar ko tiek veikts šāds eksports, ieskaitot iespēju to aizliegt;

tā kā ESAO lēmuma Zaļajā sarakstā iekļautiem to atkritumu pārvadājumiem, kas paredzēti pārstrādei, parasti nepiemēro kontroles procedūru, ko nosaka šī regula, jo šādiem atkritumiem parasti nebūtu jārada risks videi, ja tie tiek atbilstīgi pārstrādāti galamērķa valstī; tā kā saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem un ESAO lēmumu ir nepieciešami daži izņēmumi šai kontroles nepiemērošanai; tā kā daži izņēmumi ir nepieciešami, lai veicinātu šādu pārvadājumu novērošanu Kopienā un ņemtu vērā izņēmuma gadījumus; tā kā uz šādiem atkritumiem attiecas Direktīva 75/442/EEK;

tā kā, eksportējot pārstrādei paredzētus atkritumus, kas iekļauti ESAO Zaļajā sarakstā, uz valstīm, uz kurām ESAO lēmums neattiecas, Komisijai ir jākonsultējas ar galamērķa valsti; tā kā šādu apspriežu rezultātā var rasties vajadzība iesniegt Komisijas priekšlikumus Padomei;

tā kā par pārstrādei paredzēto atkritumu eksportu uz valstīm, kas nav pievienojušās Bāzeles Konvencijai, ir jāslēdz īpaši līgumi starp šīm valstīm un Kopienu; tā kā dalībvalstīm izņēmuma gadījumos ir jābūt iespējai pēc šīs regulas piemērošanas dienas slēgt divpusējus līgumus par atsevišķu atkritumu importu, pirms Kopiena ir noslēgusi šādas vienošanās, attiecībā uz pārstrādei paredzētajiem atkritumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārtraukumiem atkritumu apstrādē, un attiecībā uz apglabāšanai paredzētajiem atkritumiem, ja nosūtītājai dalībvalstij nav tehnisko iespēju un nepieciešamo iekārtu, lai atkritumus apglabātu videi drošā veidā, vai tā pamatoti nevar iegūt šādas iespējas un iekārtas;

tā kā ir jānosaka, ka gadījumos, kad atkritumu pārvadājumu nevar pabeigt saskaņā ar kravas pavadzīmē vai līgumā iekļautajiem nosacījumiem, atkritumi ir jāpieņem atpakaļ vai tie jāapglabā vai jāpārstrādā alternatīvā un videi drošā veidā;

tā kā nelikumīgas atkritumu pārvadāšanas gadījumā personai, kuras rīcība ir radījusi šādu nelikumīgu pārvadāšanu, atkritumi ir jāpieņem atpakaļ un/vai jāapglabā vai jāpārstrādā alternatīvā un videi drošā veidā; tā kā, ja šī persona to nedara, atkarībā no situācijas ir jāiejaucas nosūtītājas valsts vai galamērķa valsts kompetentajām iestādēm;

tā kā ir svarīgi izveidot finansiālu garantiju sistēmu vai tām līdzvērtīgu apdrošināšanu;

tā kā dalībvalstīm ir jāiesniedz Komisijai informācija, kas attiecas uz šīs regulas īstenošanu;

tā kā to dokumentu forma, kurus nosaka šī regula, ir jāapstiprina un attiecīgie pielikumi ir jāpielāgo saskaņā ar Kopienas procedūru,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.I

SADAĻA

DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

1.  Šī regula attiecas uz atkritumu pārvadāšanu Kopienā, ievešanu Kopienā un izvešanu no tās.

2.  Šī regula neattiecas uz:

a) tādu atkritumu izkraušanu krastā, kas radušies kuģu un peldošo platformu parastas darbības rezultātā, ieskaitot izlietoto ūdeni un nosēdumus, ja uz šiem atkritumiem attiecas konkrēti saistoši starptautiski dokumenti;

b) civilās aviācijas atkritumu pārvadājumiem;

c) radioaktīvo atkritumu pārvadājumiem, kas definēti 2. pantā Direktīvā 92/3/Euratom (1992. gada 3. februāris) par kontroli un uzraudzību attiecībā uz radioaktīvo atkritumu pārvadājumiem starp dalībvalstīm, to ievešanu Kopienā un izvešanu no Kopienas ( 6 );

d) atkritumu pārvadājumiem, kas minēti Direktīvas 75/442/EEK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ja uz tiem jau attiecas citi attiecīgie normatīvie akti;

e) atkritumu ievešanu Kopienā saskaņā ar Antarktikas Līguma Protokola par vides aizsardzību prasībām.

3.  

a) Šīs regulas noteikumi neattiecas arī uz to atkritumu pārvadājumiem, kas paredzēti tikai pārstrādei un iekļauti II pielikumā, izņemot gadījumus, kas noteikti šā punkta b), c), d) un e) apakšpunktā, 11. pantā un 17. panta 1., 2. un 3. punktā;

b) uz šādiem atkritumiem attiecas visi Direktīvas 75/442/EEK noteikumi. Jo īpaši šie atkritumi:

 var tikt nosūtīti tikai uz pilnībā sertificētām pārstrādes iekārtām, kas sertificētas saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK 10. un 11. panta noteikumiem,

 pakļaujas visiem Direktīvas 75/442/EEK 8., 12., 13. un 14. panta noteikumiem;

c) dažus atkritumu veidus, kas nosaukti II pielikumā, tomēr var kontrolēt tādā pašā veidā kā tos, kas iekļauti III vai IV pielikumā, ja, citu iemeslu starpā, tiem ir jebkādas no bīstamības īpašībām, kas nosauktas Padomes Direktīvas 91/689/EEK ( 7 ) III pielikumā.

Šo atkritumu veidu, kā arī to, kuru no divām procedūrām piemērot, nosaka saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK 18. pantā noteikto kārtību. Šādus atkritumus iekļauj II pielikuma A daļā;

d) izņēmuma gadījumos II pielikumā iekļauto atkritumu pārvadājumus, ņemot vērā vides vai sabiedrības veselības aspektus, var kontrolēt dalībvalstis, it kā tie būtu iekļauti III vai IV pielikumā.

Dalībvalstis, kas šo iespēju izmanto, par šādiem gadījumiem nekavējoties paziņo Komisijai un attiecīgi informē pārējās dalībvalstis, kā arī norāda sava lēmuma iemeslus. Komisija saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK 18. pantā noteikto kārtību var apstiprināt šādu rīcību, iekļaujot, kad tas ir atbilstīgi, šādus atkritumus II pielikuma A daļā;

e) gadījumos, kad II pielikumā nosauktie atkritumi tiek pārvadāti pretrunā ar šo regulu vai Direktīvu 75/442/EEK, dalībvalstis var piemērot atbilstošos šīs regulas 25. un 26. panta noteikumus.

2. pants

Šajā regulā:

a) “atkritumi” ir tie, kas definēti Direktīvas 75/442/EEK 1. panta a) apakšpunktā;

b) “kompetentās iestādes” ir tās kompetentās iestādes, ko norīkojušas dalībvalstis saskaņā ar 36. panta kārtību vai ko norīkojušas valstis, kas nav dalībvalstis;

c) “nosūtītāja kompetentā iestāde” ir kompetentā iestāde, ko saskaņā ar 36. panta kārtību norīkojušas dalībvalstis un kas darbojas teritorijā, no kuras krava ir nosūtīta, vai valstu, kas nav dalībvalstis, norīkota kompetentā iestāde;

d) “galamērķa kompetentā iestāde” ir kompetentā iestāde, ko saskaņā ar 36. pantu norīkojušas dalībvalstis un kas darbojas teritorijā, kurā krava tiek saņemta vai kurā atkritumi tiek iekrauti kuģī pirms to apglabāšanas jūrā, nepārkāpjot esošās konvencijas par atkritumu apglabāšanu jūrā, vai valstu, kas nav dalībvalstis, norīkota kompetentā iestāde;

e) “tranzīta kompetentā iestāde” ir atsevišķa iestāde, ko norīkojušas dalībvalstis saskaņā ar 36. pantu, valstij, caur kuras teritoriju notiek pārvadājuma tranzīts;

f) “korespondents” ir centrālā iestāde, ko ieceļ katra dalībvalsts un Komisija saskaņā ar 37. pantu;

g) “paziņotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras pienākums ir iesniegt paziņojumu, citiem vārdiem sakot, šeit turpmāk tā ir persona, kura ierosina veikt atkritumu pārvadājumu vai kura ir nosūtījusi atkritumus:

i) persona, kuras veiktās darbības ir radījušas atkritumus (sākotnējais ražotājs); vai,

ii) ja tas nav iespējams, šim mērķim dalībvalsts licencēts savācējs vai reģistrēts vai licencēts mākleris vai aģents, kas nodrošina atkritumu apglabāšanu vai izmantošanu pārstrādei; vai,

iii) ja šīs personas nav zināmas vai nav licencētas, persona, kurai pieder atkritumi vai kurai ir šo atkritumu juridiskās kontroles tiesības (īpašnieks); vai

iv) gadījumā, ja atkritumi tiek importēti Kopienā vai vesti tranzītā caur to, persona, kas norīkota saskaņā ar nosūtītājas valsts tiesību aktiem, vai, ja šāda persona nav tikusi norīkota, persona, kurai pieder atkritumi vai kurai ir šo atkritumu juridiskās kontroles tiesības (īpašnieks);

h) “pārvadājuma saņēmējs” ir fiziska vai juridiska persona, kurai atkritumi ir nosūtīti pārstrādei vai apglabāšanai;

i) “apglabāšana” atbilst Direktīvas 75/442/EEK 1. panta e) apakšpunktā dotajai definīcijai;

j) “sertificēts objekts” ir jebkura iestāde vai uzņēmums, kas ir pilnvarots vai licencēts atbilstoši Direktīvas 75/439/EEK ( 8 ) 6. pantam, Direktīvas 75/442/EEK 9., 10. un 11. pantam un Direktīvas 76/403/EEK ( 9 ) 6. pantam;

k) “pārstrād” atbilst Direktīvas 75/442/EEK 1. panta f) apakšpunktā dotajai definīcijai;

l) “nosūtītāja valsts” ir jebkura valsts, no kuras atkritumu pārvadājums ir paredzēts vai ir veikts;

m) “galamērķa valsts” ir jebkura valsts, uz kuru atkritumu pārvadājums ir paredzēts vai ir veikts, lai atkritumus apglabātu vai pārstrādātu vai lai uzkrautu uz kuģa pirms to apglabāšanas jūrā, nepārkāpjot esošās konvencijas par atkritumu apglabāšanu jūrā;

n) “tranzīta valsts” ir jebkura valsts, kas nav nosūtītāja vai galamērķa valsts, caur kuru ir paredzēta vai ir veikta atkritumu pārvadāšana;

o) “kravas pavadzīme” ir standarta pavadzīme, kas ir sastādīta atbilstoši 42. pantā noteiktajai kārtībai;

p) “Bāzeles Konvencija” ir 1989. gada 22. marta Bāzeles Konvencija par bīstamo atkritumu starptautisko pārvadājumu un to apglabāšanas kontroli;

q) “ceturtā Lomes Konvencija” ir 1989. gada 15. decembra Lomes Konvencija;

r) “ESAO Lēmums” ir ESAO Padomes 1992. gada 30. marta lēmums par kontroli attiecībā uz pārstrādei paredzēto atkritumu pārvietošanu pāri robežām.II

SADAĻA

ATKRITUMU PĀRVADĀJUMI STARP DALĪBVALSTĪMA

nodaļa

Apglabāšanai paredzētie atkritumi

3. pants

1.  Ja paziņotājs ir nodomājis nosūtīt apglabāšanai paredzētos atkritumus no vienas dalībvalsts uz otru un/vai vest tos caur vienu vai vairākām dalībvalstīm tranzītā, neierobežojot 25. panta 2. punkta un 26. panta 2. punkta noteikumus, viņš par to paziņo galamērķa kompetentajām iestādēm un nosūta paziņojuma kopiju nosūtītāja un tranzīta kompetentajām iestādēm, kā arī kravas saņēmējam.

2.  Paziņošana ir obligāta par jebkuru pārvadājuma starpposmu no nosūtīšanas vietas līdz galamērķim.

3.  Paziņošana notiek ar kravas pavadzīmi, ko izsniedz nosūtītāja kompetentā iestāde.

4.  Sastādot paziņojumu, paziņotājs aizpilda kravas pavadzīmi un, ja kompetentās iestādes to pieprasa, sniedz papildu informāciju un dokumentus.

5.  Paziņotājs kravas pavadzīmē sniedz informāciju jo īpaši par:

 apglabāšanai paredzēto atkritumu izcelsmi, sastāvu un daudzumu, ieskaitot, 2. panta g) punkta ii) apakšpunktā minētajā gadījumā, ziņas par ražotāju un, ja atkritumiem ir dažāda izcelsme, detalizētu atkritumu uzskaitījumu un visu atkritumu sākotnējo ražotāju identitāti, ja tā ir zināma,

 noteikto maršrutu un apdrošināšanu pret iespējamiem kaitējumiem trešajām personām,

 pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu drošu transportēšanu, un jo īpaši, lai pārvadātājs ievērotu visus nosacījumus, kādi noteikti konkrētajai transportēšanai attiecīgajā dalībvalstī,

 atkritumu pārvadājuma saņēmēja identitāti, atkritumu apglabāšanas objekta atrašanās vietu un veidu un termiņu, līdz kuram ir derīga atļauja, kas izsniegta šā atkritumu apglabāšanas objekta darbībai. Objektam ir nepieciešama atbilstīga attiecīgo atkritumu apglabāšanas tehniskā jauda tādos apstākļos, kas nerada draudus cilvēku veselībai vai videi,

 darbībām, kas saistītas ar atkritumu apglabāšanu, kā tas atrunāts Direktīvas 75/442/EEK II. A pielikumā.

6.  Paziņotājam jānoslēdz līgums ar pārvadājuma saņēmēju par atkritumu apglabāšanu.

Līgumā var būt iekļauta visa vai daļa no informācijas, kas minēta 5. punktā.

Līgumā ir jābūt iekļautām saistībām, kas attiecas uz:

 paziņotāju, par to, ka viņam saskaņā ar 25. pantu un 26. panta 2. punktu ir jāpieņem atkritumi atpakaļ, ja to pārvadājums nav pabeigts, kā iepriekš plānots, vai ja tas noticis, pārkāpjot šīs regulas noteikumus,

 pārvadājuma saņēmēju, ka viņam, cik vien ātri iespējams, bet ne vēlāk kā 180 dienas pēc atkritumu saņemšanas, ir paziņotājam jāuzrāda sertifikāts par to, ka atkritumi ir apglabāti videi drošā veidā.

Šā līguma kopija iesniedzama kompetentajai iestādei pēc tās pieprasījuma.

Ja atkritumu pārvadājums tiek veikts starp diviem uzņēmumiem, kas abi atrodas vienas un tās pašas juridiskās personas kontrolē, šo līgumu var aizstāt ar attiecīgās juridiskās personas deklarāciju par atkritumu apglabāšanu videi drošā veidā.

7.  Informācija, kas sniegta saskaņā ar 4. un 6. punktu, uzskatāma par konfidenciālu atbilstoši spēkā esošajiem attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.

8.  Nosūtītāja kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem var izlemt, ka tā pati, nevis paziņotājs, pārsūtīs paziņojumu galamērķa kompetentajai iestādei, kopijas nosūtot kravas saņēmējam un tranzīta kompetentajai iestādei.

Nosūtītāja kompetentā iestāde var nolemt nesūtīt paziņojumu, ja tai ir tūlītēji iebildumi pret attiecīgās kravas pārvadājumu saskaņā ar 4. panta 3. punktu. Šī iestāde nekavējoties informē paziņotāju par esošajiem iebildumiem.

4. pants

1.  Saņemot paziņojumu, galamērķa kompetentā iestāde triju darba dienu laikā paziņotājam par to nosūta apliecinājumu un tā kopijas izsūta pārējām kompetentajām iestādēm un kravas saņēmējam.

2.  

a) Galamērķa kompetentā iestāde 30 dienu laikā pēc apliecinājuma nosūtītāja pieņem lēmumu par pārvadājuma atļaušanu ar zināmiem nosacījumiem vai bez tiem vai par to noraidīšanu. Tā var pieprasīt arī papildu informāciju.

Šī iestāde sniedz atļauju pārvadājuma veikšanai tikai tad, ja tai vai pārējām pārvadājumā iesaistītajām kompetentajām iestādēm nav nekādu iebildumu. Atļauju izsniedz ar noteikumu, ka tiek ievēroti visi transportēšanas nosacījumi, kas minēti d) apakšpunktā.

Galamērķa kompetentā iestāde pieņem lēmumu ne agrāk kā 21 dienu pēc apliecinājuma izsūtīšanas. Tā tomēr var pieņem lēmumu agrāk, ja ir saņemta visu pārējo pārvadājumā iesaistīto kompetento iestāžu rakstiska piekrišana.

Galamērķa kompetentā iestāde nosūta savu lēmumu paziņotājam rakstiski, nosūtot kopijas pārējām iesaistītajām kompetentajām iestādēm;

b) galamērķa un tranzīta kompetentās iestādes var izteikt savus iebildumus 20 dienu laikā pēc apliecinājuma izsūtīšanas. Tās var pieprasīt arī papildu informāciju. Iebildumi paziņotājam iesniedzami rakstiski, nosūtot kopijas pārējām iesaistītajām kompetentajām iestādēm;

c) iebildumi un nosacījumi, kas minēti a) un b) apakšpunktā, ir balstīti uz 3. punkta noteikumiem;

d) nosūtītāja un tranzīta kompetentās iestādes 20 dienu laikā pēc apliecinājuma izsūtīšanas var noteikt nosacījumus, kas jāievēro, transportējot atkritumus to jurisdikcijā esošajā teritorijā.

Šie nosacījumi rakstiski tiek iesniegti paziņotājam, nosūtot kopijas iesaistītajām kompetentajām iestādēm, kā arī ierakstīti kravas pavadzīmē. Tajos izvirzītās prasības nevar būt stingrākas kā tās, kas ir noteiktas attiecībā uz līdzīgiem pārvadājumiem, kas pilnībā tiek veikti iepriekšminēto iestāžu jurisdikcijā esošajā teritorijā, kā arī jāņem vērā esošie nolīgumi, jo īpaši atbilstošās starptautiskās konvencijas.

3.  

a) 

i) Lai ieviestu tuvākās vietas izvēles principu, prioritātes piešķiršanu pārstrādei un pašpietiekamību atkritumu apglabāšanā un pārstrādē Kopienas un dalībvalstu līmenī atbilstoši Direktīvas 75/442/EEK noteikumiem, dalībvalstis var veikt pasākumus saskaņā ar Līgumu, lai pilnīgi vai daļēji aizliegtu vai sistemātiski iebilstu pret atkritumu pārvadājumiem. Par šādiem pasākumiem nekavējoties tiek paziņots Komisijai, kas par to informē pārējās dalībvalstis;

ii) uz gadījumiem, kad bīstamie atkritumi, kas definēti Direktīvas 91/689/EEK 1. panta 4. punktā, nosūtītāja dalībvalstī viena gada laikā tiek radīti tik mazos daudzumos, ka veidot jaunus specializētus atkritumu apglabāšanas objektus valstī būtu ekonomiski neizdevīgi, i) apakšpunkta noteikumi neattiecas;

iii) galamērķa dalībvalsts sadarbojas ar nosūtītāju dalībvalsti, kas uzskata, ka ii) apakšpunkts attiecas uz konkrēto pārvadājumu, lai jautājumu atrisinātu divpusēju sarunu ceļā. Ja jautājumu nav iespējams atrisināt abām pusēm pieņemamā veidā, jebkura no divām dalībvalstīm var iesniegt jautājumu izskatīšanai Komisijā, kas jautājumu izlems saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK 18. pantā noteikto kārtību;

b) nosūtītāja un galamērķa kompetentās iestādes, ņemot vērā ģeogrāfiskos apstākļus vai nepieciešamību pēc specializētiem objektiem noteikta veida atkritumiem, var izteikt pamatotus iebildumus pret plānotiem pārvadājumiem, ja tie netiek veikti saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK noteikumiem, jo īpaši 5. un 7. pantu:

i) lai īstenotu pašpietiekamības principu atkritumu apglabāšanā un pārstrādē Kopienas un valsts līmenī;

ii) gadījumos, kad atkritumu apglabāšanas objektā ir jāapglabā atkritumi no tuvāk esoša atkritumu veidošanās avota un kompetentā iestāde prioritāti ir piešķīrusi šiem atkritumiem;

iii) lai nodrošinātu, ka pārvadājumi tiek veikti saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plāniem;

c) turklāt nosūtītāja, galamērķa un tranzīta kompetentās iestādes var izteikt pamatotus iebildumus pret plānoto pārvadājumu, ja:

 tas nenotiek saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz vides aizsardzību, sabiedrisko kārtību, sabiedrisko drošību vai veselības aizsardzību,

 paziņotājs vai kravas saņēmējs iepriekš ir tikuši atzīti par vainīgiem nelikumīgu pārvadājumu veikšanā.

 Šajā gadījumā nosūtītāja kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem var atteikt visus pārvadājumus, kuros ir iesaistīta attiecīgā persona, vai

 pārvadājums ir pretrunā ar saistībām, kas izriet no starptautiskajām konvencijām, kam dalībvalsts vai iesaistītās dalībvalstis ir pievienojušās.

4.  Ja 2. punktā noteiktajā termiņā kompetentās iestādes ir pārliecinājušās, ka problēmas, kas bijušas par pamatu iebildumu izteikšanai, ir novērstas un tiks ievēroti visi nosacījumi, kas ir noteikti attiecībā uz pārvadājumu, tās nekavējoties rakstiski par to informē paziņotāju, nosūtot kopijas kravas saņēmējam un pārējām iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

Ja pēc tam notiek kaut kādas būtiskas izmaiņas pārvadājuma nosacījumos, ir jāsastāda jauns paziņojums.

5.  Galamērķa kompetentā iestāde savu atļauju pārvadājuma veikšanai apstiprina, atbilstīgi apzīmogojot kravas pavadzīmi.

5. pants

1.  Pārvadājums var notikt tikai pēc tam, kad paziņotājs ir saņēmis atļauju no galamērķa kompetentās iestādes.

2.  Pēc tam, kad paziņotājs ir saņēmis atļauju, viņš kravas pavadzīmē ieraksta nosūtīšanas datumu un aizpilda pārējos ierakstus, un kravas pavadzīmes kopijas nosūta attiecīgajām kompetentajām iestādēm trīs darba dienas pirms nosūtīšanas.

3.  Kravas pavadzīmes kopija vai, ja kompetentās iestādes to pieprasa, tās viens eksemplārs ar pārvadājumu pilnvarojošu zīmogu pavada katru pārvadājumu.

4.  Visi uzņēmumi, kas iesaistīti šajā darbībā, aizpilda kravas pavadzīmi norādītajās vietās, paraksta to un patur tās kopiju.

5.  Triju darba dienu laikā pēc apglabāšanai paredzēto atkritumu saņemšanas kravas saņēmējs nosūta aizpildītas kravas pavadzīmes kopijas, izņemot 6. punktā minēto sertifikātu, paziņotājam un attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

6.  Cik vien ātri iespējams un ne vēlāk kā 180 dienas pēc atkritumu saņemšanas kravas saņēmējs, uzņemoties atbildību, nosūta paziņotājam un pārējām attiecīgajām kompetentajām iestādēm atkritumu apglabāšanas sertifikātu. Šis sertifikāts ir daļa no kravas pavadzīmes, kas pavada pārvadājumu, vai ir tai pievienots.B

nodaļa

Pārstrādei paredzētie atkritumi

6. pants

1.  Gadījumos, kad paziņotājs gatavojas atkritumus, kas iekļauti III pielikumā, nosūtīt pārstrādei no vienas dalībvalsts uz otru dalībvalsti un/vai vest tos tranzītā caur vienu vai vairākām dalībvalstīm, un neierobežojot 25. panta 2. punkta un 26. panta 2. punkta noteikumus, viņš par to paziņo galamērķa kompetentajai iestādei un nosūta paziņojuma kopijas nosūtītāja un tranzīta kompetentajām iestādēm, kā arī kravas saņēmējam.

2.  Paziņojums obligāti attiecas arī uz pārvadājuma starpposmiem no nosūtītāja vietas līdz galamērķim.

3.  Paziņošanu veic, izmantojot kravas pavadzīmi, ko izsniedz nosūtītāja kompetentā iestāde.

4.  Sastādot paziņojumu, paziņotājs aizpilda kravas pavadzīmi un, ja to pieprasa kompetentās iestādes, iesniedz papildu informāciju un dokumentus.

5.  Paziņotājs kravas pavadzīmē sniedz informāciju jo īpaši par:

 pārstrādei paredzēto atkritumu izcelsmi, sastāvu un daudzumu, kā arī ziņas par atkritumu ražotāju un, ja atkritumiem ir dažāda izcelsme, sīku atkritumu uzskaitījumu un ziņas par visu atkritumu sākotnējiem ražotājiem, ja tie ir zināmi,

 noteikto maršrutu un apdrošinājumu pret iespējamiem kaitējumiem trešajām personām,

 pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu drošu transportēšanu un, jo īpaši, lai pārvadātājs ievērotu visus nosacījumus, kādi noteikti konkrētajai transportēšanai attiecīgajā dalībvalstī,

 atkritumu pārvadājuma saņēmēja identitāti, atkritumu pārstrādes objekta atrašanās vietu un veidu un laiku, cik ilgi ir derīga atļauja, kas izsniegta šā atkritumu pārstrādes objekta darbībai. Objektam ir nepieciešama atbilstīga attiecīgo atkritumu pārstrādes tehniskā jauda ar tādiem nosacījumiem, kas nerada draudus cilvēku veselībai vai videi,

 darbībām, kas saistītas ar atkritumu pārstrādi, kā uzskaitīts Direktīvas 75/442/EEK II. B pielikumā,

 paredzēto metodi to atkritumu apglabāšanai, kas paliek pāri pēc atkritumu pārstrādes procesa,

 otrreizējo izejvielu attiecību pret atkritumu daudzumu, kas atlikuši pēc pārstrādes,

 otrreizējo izejvielu paredzamo vērtību.

6.  Paziņotājam jānoslēdz līgums ar kravas saņēmēju par atkritumu pārstrādi.

Līgumā var būt iekļauta visa informācija, kas minēta 5. punktā, vai tās daļa.

Līgumā ir jābūt iekļautām:

 paziņotāja saistībām saskaņā ar 25. pantu un 26. panta 2. punktu pieņemt atpakaļ atkritumus, ja to pārvadājums nav pabeigts, kā iepriekš plānots, vai ja tas noticis, pārkāpjot šīs regulas noteikumus,

 pārvadājuma saņēmēja saistībām, ja pārstrādei paredzētie atkritumi tiek pārsūtīti uz citu dalībvalsti vai uz trešo valsti, uzrādīt sākotnējās nosūtītājas valsts paziņojumu,

 pārvadājuma saņēmēja saistībām, cik vien ātri iespējams, bet ne vēlāk kā 180 dienas pēc atkritumu saņemšanas, uzrādīt paziņotājam sertifikātu par to, ka atkritumi ir pārstrādāti videi drošā veidā.

Šā līguma kopija jāiesniedz kompetentajai iestādei pēc tās pieprasījuma.

Ja atkritumu pārvadājumu veic starp diviem nodibinājumiem, kas abi atrodas vienas un tās pašas juridiskās personas kontrolē, šo līgumu var aizstāt ar attiecīgās juridiskās personas paziņojumu par apņemšanos atkritumus pārstrādāt videi drošā veidā.

7.  Informācija, kas sniegta saskaņā ar 4. un 6. punktu, uzskatāma par konfidenciālu atbilstoši spēkā esošajiem attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.

8.  Kompetentā nosūtītāja iestāde saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem var izlemt, ka tā pati, nevis paziņotājs, pārsūtīs paziņojumu galamērķa kompetentajai iestādei, kopijas nosūtot kravas saņēmējam un tranzīta kompetentajai iestādei.

7. pants

1.  Saņemot paziņojumu, galamērķa kompetentā iestāde nosūta paziņotājam apliecinājumu par to triju darba dienu laikā un tā kopijas izsūta pārējām kompetentajām iestādēm un kravas saņēmējam.

2.  Galamērķa, nosūtītāja un tranzīta kompetentās iestādes 30 dienu laikā pēc apliecinājuma nosūtītāja var izteikt iebildumus pret pārvadājumu. Šādi iebildumi tiek balstīti uz 4. punkta noteikumiem. Jebkuri iebildumi rakstiski iesniedzami paziņotājam un citām attiecīgajām kompetentajām iestādēm 30 dienu laikā.

Iesaistītās kompetentās iestādes var pieņemt lēmumu par rakstiskas piekrišanas izsniegšanu ātrāk nekā 30 dienu laikā.

Rakstisku piekrišanu vai iebildumu var iesniegt pa pastu vai telefaksu, pēc tam izsūtot to pa pastu. Šādas piekrišanas darbības termiņš beidzas pēc viena gada, ja vien nav noteikts citādi.

3.  Nosūtītāja, galamērķa un tranzīta kompetentās iestādes 20 dienu laikā pēc apliecinājuma nosūtītāja var izvirzīt nosacījumus, kas jāievēro, transportējot atkritumus to jurisdikcijā esošajā teritorijā.

Šie nosacījumi rakstiski tiek iesniegti paziņotājam, nosūtot kopijas iesaistītajām kompetentajām iestādēm, kā arī ierakstīti kravas pavadzīmē. Tajos izvirzītās prasības nevar būt stingrākas kā tās, kas ir noteiktas attiecībā uz līdzīgiem pārvadājumiem, kas tiek veikti pilnībā iepriekšminēto iestāžu jurisdikcijā esošajā teritorijā, kā arī tiek ņemti vērā esošie nolīgumi, jo īpaši atbilstošās starptautiskās konvencijas.

4.  

a) Nosūtītāja un galamērķa kompetentās iestādes var izteikt pamatotus iebildumus pret plānoto pārvadājumu:

 saskaņā ar Direktīvu 75/442/EEK, un jo īpaši tās 7. pantu, vai

 ja tas nenotiek saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz vides aizsardzību, sabiedrisko kārtību, sabiedrisko drošību vai veselības aizsardzību, vai

 ja paziņotājs vai kravas saņēmējs iepriekš ir atzīti par vainīgiem nelikumīgu pārvadājumu veikšanā. Šajā gadījumā nosūtītāja kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem var atteikt visus pārvadājumus, kuros ir iesaistīta attiecīgā persona; vai

 ja pārvadājums ir pretrunā ar saistībām, kas izriet no starptautiskajām konvencijām, kam pievienojusies dalībvalsts vai iesaistītās dalībvalstis, vai

 ja pārstrādei izmantojamo un šim nolūkam neizmantojamo atkritumu attiecība, pārstrādes rezultātā iegūto materiālu paredzamā vērtība vai pārstrādes izmaksas un nepārstrādājamās daļas apglabāšanas izmaksas neattaisno pārstrādi nedz ekonomisku, nedz ar vidi saistītu apsvērumu aspektā;

b) tranzīta kompetentās iestādes var izteikt pamatotus iebildumus pret plānoto pārvadājumu, pamatojoties uz a) apakšpunkta otro, trešo un ceturto ievilkumu.

5.  Ja 2. punktā noteiktajā termiņā kompetentās iestādes ir pārliecinājušās, ka problēmas, kas bijušas par pamatu iebildumu izteikšanai, ir novērstas un tiks ievēroti visi nosacījumi, kas ir noteikti attiecībā uz pārvadājumu, tās tūlīt par to rakstiski informē paziņotāju, nosūtot kopijas kravas saņēmējam un pārējām iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

Ja pēc tam notiek kādas būtiskas izmaiņas pārvadājuma nosacījumos, jāsastāda jauns paziņojums.

6.  Ja tiek izsniegta iepriekšēja rakstiska piekrišana pārvadājuma veikšanai, kompetentā iestāde savu atļauju izsaka, atbilstīgi apzīmogojot kravas pavadzīmi.

8. pants

1.  Pārvadājumu var veikt pēc tam, kad ir pagājis 30 dienu termiņš, ja nav iesniegti nekādi iebildumi. Piekrišana klusējot tomēr ir spēkā tikai vienu gadu pēc šā datuma.

Ja kompetentās iestādes nolemj izsniegt rakstisku piekrišanu, pārvadājumu var veikt tūlīt pēc tam, kad visas nepieciešamās piekrišanas ir saņemtas.

2.  Paziņotājs kravas pavadzīmē ieraksta kravas nosūtīšanas datumu un veic pārējos nepieciešamos ierakstus kravas pavadzīmē, un kopijas nosūta iesaistītajām kompetentajām iestādēm trīs darba dienas pirms nosūtīšanas.

3.  Kravas pavadzīmes kopija vai, ja to pieprasa kompetentās iestādes, tās viens eksemplārs ir līdzi katram pārvadājumam.

4.  Visi uzņēmumi un iestādes, kas iesaistīti šajā darbībā, aizpilda kravas pavadzīmi norādītajās vietās, paraksta to un patur tās kopiju.

5.  Triju darba dienu laikā pēc pārstrādei paredzēto atkritumu saņemšanas kravas saņēmējs nosūta aizpildītas kravas pavadzīmes kopijas, izņemot 6. punktā minēto sertifikātu, paziņotājam un attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

6.  Cik vien ātri iespējams un ne vēlāk kā 180 dienas pēc atkritumu saņemšanas kravas saņēmējs, uzņemoties atbildību, nosūta paziņotājam un pārējām attiecīgajām kompetentajām iestādēm atkritumu pārstrādes sertifikātu. Šis sertifikāts ir kravas pavadzīmes, kas pavada pārvadājumu, sastāvdaļa vai ir tai pievienots.

9. pants

1.  Kompetentās iestādes, kuru kompetencē ir specifiskas atkritumu pārstrādes iekārtas, var izlemt, neskatoties uz 7. panta noteikumiem, ka tās necels iebildumus pret noteikta veida atkritumu pārvadājumiem uz konkrēto atkritumu veidu pārstrādes iekārtām. Šie lēmumi var attiekties uz ierobežotu laika periodu; tos tomēr var atcelt jebkurā laikā.

2.  Kompetentās iestādes, kas izvēlas šādu risinājumu, informē Komisiju par atkritumu pārstrādes objekta nosaukumu, adresi, izmantojamām tehnoloģijām, atkritumu veidu un laika periodu, uz ko attiecas šis lēmums. Arī par jebkuru lēmuma atcelšanu ir jāpaziņo Komisijai.

Komisija tūlīt šo informāciju nosūta pārējām iesaistītajām kompetentajām iestādēm Kopienā un ESAO sekretariātam.

3.  Par visiem paredzamajiem pārvadājumiem uz šādām pārstrādes iekārtām saskaņā ar 6. pantu paziņo iesaistītajām kompetentajām iestādēm. Šādam paziņojumam ir jāpienāk pirms kravas nosūtīšanas.

Nosūtītāja dalībvalsts un tranzīta kompetentās iestādes var izteikt iebildumus pret jebkādiem šādiem pārvadājumiem, pamatojoties uz 7. panta 4. punktu, vai noteikt konkrētas prasības attiecībā uz transportēšanu.

4.  Gadījumos, kad kompetentajām iestādēm, darbojoties saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktu noteikumiem, ir jāpārskata 6. panta 6. punktā minētais līgums, šīm kompetentajām iestādēm par to ir jāinformē Komisija. Šādos gadījumos paziņojumam kopā ar līgumiem vai to pārskatāmajām daļām ir jāpienāk septiņas dienas pirms tam, kad krava tiek nosūtīta, lai pienācīgā veidā varētu veikt vajadzīgo līguma pārskatīšanu.

5.  Uz faktisko pārvadājumu attiecas 8. panta 2. līdz 6. punkts.

10. pants

Uz IV pielikumā iekļauto pārstrādei paredzēto atkritumu un to pārstrādājamo atkritumu pārvadājumiem, kas vēl nav iekļauti II, III vai IV pielikumā, attiecas tās pašas procedūras, kas minētas 6. un 8. pantā, izņemot to, ka iesaistīto kompetento iestāžu piekrišana iesniedzama rakstiski pirms pārvadājuma uzsākšanas.

11. pants

1.  Lai palīdzētu izsekot to pārstrādei paredzēto atkritumu pārvadājumiem, kas iekļauti II pielikumā, tiem līdzi sniedzama sekojoša informācija, ko parakstījis kravas īpašnieks:

a) īpašnieka vārds un adrese;

b) parastais atkritumu komercapzīmējums;

c) atkritumu daudzums;

d) kravas saņēmēja vārds un adrese;

e) darbības, kas saistītas ar pārstrādi, kuras uzskaitītas Direktīvas 75/442/EK II. B pielikumā;

f) paredzamais nosūtīšanas datums.

2.  Informācija, kas norādīta 1. punktā, uzskatāma par konfidenciālu saskaņā ar esošajiem attiecīgās valsts tiesību aktiem.C

nodaļa

Apglabāšanai un pārstrādei paredzēto atkritumu pārvadājumi starp dalībvalstīm, veicot tranzītu caur trešām valstīm

12. pants

Neskarot 3. līdz 10. panta noteikumus, gadījumos, kad atkritumi tiek pārvadāti starp dalībvalstīm, veicot tranzītu caur vienu vai vairākām trešām valstīm:

a) paziņotājs nosūta paziņojuma kopiju treš(-o) valsts(-u) kompetentajai(-ām) iestādei(-ēm);

b) galamērķa kompetentā iestāde vaicā trešās(-o) valsts(-u) kompetentajai iestādei, vai tā vēlas nosūtīt rakstisku piekrišanu plānotajam pārvadājumam:

 60 dienu laikā, ja attiecīgā valsts ir pievienojusies Bāzeles Konvencijai, ja vien tā nav atteikusies no tiesībām saskaņā ar šīs konvencijas nosacījumiem, vai

 laikposmā, par ko ir vienojušās kompetentās iestādes, ja attiecīgā valsts nav pievienojusies Bāzeles Konvencijai.

Abos gadījumos galamērķa kompetentā iestāde attiecīgā gadījumā gaida piekrišanu pirms savas atļaujas izsniegšanas.III

SADAĻA

ATKRITUMU PĀRVADĀJUMI DALĪBVALSTU ROBEŽĀS

13. pants

1.  Direktīvas II, VII un VIII sadaļa neattiecas uz pārvadājumiem dalībvalsts robežās.

2.  Dalībvalstis tomēr nosaka atbilstīgu sistēmu atkritumu pārvadājumu uzraudzībai un kontrolei savas jurisdikcijas teritorijā. Šai sistēmai būtu jāņem vērā vajadzība panākt atbilstību Kopienas sistēmai, kas izveidota ar šo regulu.

3.  Dalībvalstis informē Komisiju par savu sistēmu atkritumu pārvadājumu uzraudzībai un kontrolei. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

4.  Dalībvalstis savas kompetences sfērā var piemērot sistēmu, kas noteikta II, VII un VIII sadaļā.IV

SADAĻA

ATKRITUMU EKSPORTSA

nodaļa

Apglabāšanai paredzētie atkritumi

14. pants

1.  Jebkāds apglabāšanai paredzēto atkritumu eksports ir aizliegts, izņemot eksportu uz Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīm, kas ir pievienojušās Bāzeles Konvencijai.

2.  Neierobežojot 25. panta 2. punkta un 26. panta 2. punkta noteikumus, apglabāšanai paredzēto atkritumu eksports tomēr ir aizliegts arī uz EBTA valsti, ja:

a) galamērķa valsts, kas ir EBTA valsts, ir aizliegusi šādu atkritumu importu vai ja tā nav devusi rakstisku piekrišanu konkrēti šo atkritumu importam;

b) Kopienā esošajai nosūtītāja kompetentajai iestādei ir pamats uzskatīt, ka atkritumi attiecīgajā galamērķa valstī, kas ir EBTA valsts, netiks apsaimniekoti atbilstoši videi drošām metodēm.

3.  Nosūtītāja kompetentā iestāde pieprasa, lai jebkuri atkritumi, kam ir dota eksporta atļauja uz EBTA valstīm, tiktu apsaimniekoti videi drošā veidā visā pārvadājuma laikā, kā arī galamērķa valstī.

15. pants

1.  Paziņotājs nosūta paziņojumu nosūtītāja kompetentajai iestādei, izmantojot kravas pavadzīmi saskaņā ar 3. panta 5. punktu, kopijas nosūtot pārējām iesaistītajām kompetentajām iestādēm un kravas saņēmējam. Kravas pavadzīmi izsniedz nosūtītāja kompetentā iestāde.

Saņemot paziņojumu, nosūtītāja kompetentā iestāde triju darba dienu laikā nosūta paziņotājam par to rakstisku apliecinājumu, kopijas nosūtot pārējām iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

2.  Nosūtītāja kompetentā iestāde 70 darba dienu laikā pēc apliecinājuma izsūtīšanas pieņem lēmumu par pārvadājuma atļaušanu ar vai bez zināmiem nosacījumiem vai arī to noraida. Tā var pieprasīt arī papildu informāciju.

Šī iestāde sniedz atļauju pārvadājuma veikšanai tikai tad, ja tai vai pārējām kompetentajām iestādēm nav nekādu iebildumu un ja tā no paziņotāja ir saņēmusi 4. punktā minēto dokumentu kopijas. Atļauju attiecīgā gadījumā izdod ar nosacījumu, ka tiek ievēroti visi transportēšanas noteikumi, kas minēti 5. punktā.

Nosūtītāja kompetentā iestāde pieņem lēmumu ne agrāk kā 61 dienas pēc apliecinājuma izsūtīšanas.

Tā tomēr var pieņemt lēmumu agrāk, ja ir saņemta pārējo kompetento iestāžu rakstiska piekrišana.

Nosūtītāja kompetentā iestāde nosūta oficiāli apstiprinātu lēmuma kopiju pārējām iesaistītajām kompetentajām iestādēm, muitas iestādei, kas atbildīga par punktu, caur kuru krava tiek izvesta no Kopienas, un kravas saņēmējam.

3.  Nosūtītāja un tranzīta kompetentās iestādes Kopienā, pamatojoties uz 4. panta 3. punktu, var izteikt savus iebildumus 60 dienu laikā pēc paziņojuma apliecinājuma nosūtīšanas. Tās var pieprasīt arī papildu informāciju. Jebkuri iebildumi iesniedzami rakstiski paziņotājam, kopijas nosūtot pārējām iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

4.  Paziņotājs iesniedz nosūtītāja kompetentajai iestādei šādu dokumentu kopijas:

a) galamērķa valsts, kas ir EBTA valsts, rakstisku piekrišanu plānotajam pārvadājumam;

b) galamērķa valsts, kas ir EBTA valsts, apstiprinājumu par to, ka ir noslēgts līgums starp paziņotāju un kravas saņēmēju, kas nosaka attiecīgo atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā; ja tiek pieprasīts, ir jānosūta arī līguma kopija.

Līgums nosaka arī, ka kravas saņēmējam jāiesniedz:

 pilnībā aizpildītas kravas pavadzīmes kopijas, izņemot sertifikātu, kas minēts otrajā ievilkumā, paziņotājam un iesaistītajai kompetentajai iestādei triju dienu laikā pēc apglabāšanai paredzēto atkritumu saņemšanas,

 sertifikāts par atkritumu apglabāšanu, par ko viņš uzņemas atbildību, paziņotājam un iesaistītajai kompetentajai iestādei pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 180 dienas pēc atkritumu saņemšanas. Šis sertifikāts ir daļa no kravas pavadzīmes, kas pavada pārvadājumu.

Līgums nosaka arī, ka gadījumā, ja kravas saņēmējs izsniedz nepareizu sertifikātu un tāpēc tiek atsaukta finansiālā garantija, viņš sedz visus izdevumus, kas rodas, atvedot atkritumus atpakaļ uz nosūtītāja kompetentās iestādes jurisdikcijā esošo teritoriju un tos apglabājot alternatīvā un videi drošā veidā;

c) rakstiska piekrišana plānotajam pārvadājumam no citas (citām) tranzīta valsts (valstīm), ja vien šī valsts (šīs valstis) nav pievienojusies (pievienojušās) Bāzeles Konvencijai un atteikusies (atteikušās) no šīm savām tiesībām saskaņā ar minētās konvencijas noteikumiem.

5.  Kopienā esošās tranzīta kompetentās iestādes 60 dienu laika pēc paziņojuma apliecinājuma nosūtīšanas nosaka, kādi nosacījumi attiecas uz atkritumu pārvadāšanu viņu jurisdikcijā esošajā teritorijā.

Šos nosacījumus, kas tiek nosūtīti paziņotājam, kopijas izsūtot pārējām iesaistītajām kompetentajām iestādēm, nevar būt stingrākas nekā tās, kas ir noteiktas attiecībā uz līdzīgiem pārvadājumiem, ko pilnībā veic attiecīgās kompetentās iestādes jurisdikcijā esošajā teritorijā.

6.  Nosūtītāja kompetentā iestāde pauž savu atļauju pārvadājuma veikšanai, atbilstīgi apzīmogojot kravas pavadzīmi.

7.  Pārvadājumu var veikt tikai pēc tam, kad paziņotājs ir saņēmis nosūtītāja kompetentās iestādes atļauju.

8.  Pēc tam, kad paziņotājs ir saņēmis atļauju, viņš kravas pavadzīmē ieraksta nosūtīšanas datumu un attiecīgi aizpilda pārējo kravas pavadzīmi, un tās kopijas nosūta iesaistītajām kompetentajām iestādēm trīs darba dienas pirms pārvadājuma sākšanas. Katram pārvadājumam ir līdzi kravas pavadzīmes kopija vai, ja to pieprasa kompetentās iestādes, tās viens eksemplārs, kas apzīmogots ar pārvadājumu pilnvarojošu zīmogu.

Visi darbībā iesaistītie uzņēmumi aizpilda kravas pavadzīmi norādītajās vietās, paraksta to un patur sev tās kopiju.

Kravas pavadzīmes vienu eksemplāru pārvadātājs nogādā pēdējā nosūtītāja muitas punktā, kad atkritumu krava tiek izvesta no Kopienas.

9.  Tiklīdz atkritumu krava ir izvesta no Kopienas, nosūtītāja muitas iestāde nosūta kravas pavadzīmes kopiju kompetentajai iestādei, kas ir izdevusi pārvadājuma atļauju.

10.  Ja 42 dienu laikā pēc tam, kad atkritumi ir izvesti no Kopienas, kompetentā iestāde, kas ir izdevusi pārvadājuma atļauju, nav saņēmusi informāciju no kravas saņēmēja par to, ka atkritumi ir saņemti, tā nekavējoties par to ziņo galamērķa kompetentajai iestādei.

Līdzīgi tā rīkojas gadījumā, ja 180 dienu laikā pēc atkritumu izvešanas no Kopienas kompetentā iestāde, kas izdevusi pārvadājuma atļauju, no kravas saņēmēja nav saņēmusi atkritumu apglabāšanas sertifikātu, kas minēts 4. punktā.

11.  Nosūtītāja kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem var nolemt, ka tā pati, nevis paziņotājs, nosūtīs paziņojumu, kopijas nosūtot kravas saņēmējam un tranzīta kompetentajai iestādei.

Nosūtītāja kompetentā iestāde var nolemt nosūtīt jebkādu paziņojumu, ja tai pašai ir tūlītēji iebildumi pret pārvadājumu saskaņā ar 4. panta 3. punktu. Tā tūlīt informē paziņotāju par šiem iebildumiem.

12.  Informācija, kas minēta 1. līdz 4. punktā, tiek uzskatīta par konfidenciālu saskaņā ar spēkā esošajiem attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.B

nodaļa

Pārstrādei paredzētie atkritumi

16. pants

▼M3

1.  Ir aizliegts jebkāds tādu reģenerācijai paredzētu atkritumu eksports, kas iekļauti V pielikumā, izņemot eksportu uz:

a) valstīm, uz kurām attiecas ESAO lēmums;

b) citām valstīm:

 kuras ir pievienojušās Bāzeles konvencijai un/vai ar kurām Kopiena vai Kopiena un tās dalībvalstis ir noslēgušas divpusējus vai daudzpusējus, vai reģionālus līgumus vai nolīgumus saskaņā ar Bāzeles konvencijas 11. pantu un šā panta 2. punktu. Tomēr no 1998. gada 1. janvāra ir aizliegts jebkāds šāds eksports,

 ar kurām dalībvalstis atsevišķi ir noslēgušas divpusējus līgumus un nolīgumus pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas, ciktāl šie līgumi un nolīgumi saskan ar Kopienas tiesību aktiem un Bāzeles konvencijas 11. pantu un šā panta 2. punktu. Par šiem līgumiem un nolīgumiem tiek paziņots Komisijai triju mēnešu laikā no šīs regulas piemērošanas dienas vai no iepriekš minēto līgumu spēkā stāšanās dienas atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk, un tie zaudē savu spēku, kad līgumi vai nolīgumi tiek noslēgti saskaņā ar pirmo ievilkumu. Tomēr no 1998. gada 1. janvāra ir aizliegts jebkāds šāds eksports.

Komisija saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK 18. pantā noteikto kārtību pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz 1998. gada 1. janvārim pārskata un papildina šīs regulas V pielikumu, pilnībā ņemot vērā tos atkritumus, kuri iekļauti atkritumu sarakstā, kas apstiprināts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK (1991. gada 12. decembris) par bīstamajiem atkritumiem ( 10 ), un jebkurus to atkritumu sarakstus, kas raksturoti kā bīstami Bāzeles konvencijas nozīmē.

V pielikumu vajadzības gadījumā turpmāk pārskata un groza saskaņā ar to pašu kārtību. Komisija jo īpaši pārskata pielikumu, lai ieviestu Bāzeles konvencijas dalībvalstu lēmumus par to, kādi atkritumi raksturojami kā bīstami Bāzeles konvencijas nozīmē, un lai ņemtu vērā labojumus atkritumu sarakstā, kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 91/689/EEK 1. panta 4. punktu.

▼B

2.  Līgumi un nolīgumi, kas minēti 1. punkta b) apakšpunktā, garantē atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 11. pantu, un jo īpaši:

a) garantē, ka pārstrāde notiks sertificētā objektā, kas atbilst videi drošas atkritumu apsaimniekošanas prasībām;

b) nosaka, kā jārīkojas ar tām atkritumu sastāvdaļām, ko nevar izmantot pārstrādei, un attiecīgā gadījumā nosaka, ka paziņotāja pienākums ir paņemt tās atpakaļ;

c) ļauj attiecīgā gadījumā objektā uz vietas pārbaudīt līgumu nosacījumu ievērošanu attiecīgajā valstī, ar ko līgums ir noslēgts;

d) Komisija tos periodiski pārbauda, un pirmo reizi tas notiek ne vēlāk kā 1996. gada 31. decembrī, ņemot vērā gūto pieredzi un attiecīgo valstu spēju veikt pārstrādi tādā veidā, kas pilnībā garantē videi drošu apsaimniekošanu. Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par šīs pārbaudes rezultātiem. Ja pārbaude atklāj, ka vides aizsardzības garantijas nav pietiekamas, atkritumu eksports, ko veic ar šādiem nosacījumiem, pēc Komisijas priekšlikuma tiek pārskatīts, ieskaitot iespēju to aizliegt.

3.  Neskarot 25. panta 2. punkta un 26. panta 2. punkta noteikumus, pārstrādei paredzēto atkritumu eksportu uz 1. punktā minētajām valstīm tomēr aizliedz, ja:

a) valsts aizliedz šādu atkritumu jebkādu importu vai ja tā nav devusi savu piekrišanu konkrēto atkritumu importam;

b) nosūtītāja kompetentai iestādei ir pamats uzskatīt, ka atkritumi šajā valstī netiks apsaimniekoti atbilstoši videi drošām metodēm.

4.  Nosūtītāja kompetentā iestāde pieprasa, lai jebkuri atkritumi, kuru eksports pārstrādei ir atļauts, tiktu apsaimniekoti videi drošā veidā visu pārvadājuma laiku un galamērķa valstī.

17. pants

1.  Attiecībā uz II pielikumā minētajiem atkritumiem Komisija pirms šīs regulas piemērošanas dienas paziņo ikvienai valstij, uz ko neattiecas ESAO lēmums, šajā pielikumā iekļauto atkritumu sarakstu un pieprasa rakstisku apstiprinājumu, ka uz šiem atkritumiem galamērķa valstī neattiecina kontroli un ka tā atļaus šādus atkritumus pārvadāt, neizmantojot kontroles procedūras, kas attiecas uz III vai IV pielikumā iekļautajiem atkritumiem, vai pieprasa, lai tā norāda, kādos gadījumos uz šādiem atkritumiem attieksies kāda no minētajām kontroles procedūrām vai procedūra, kas noteikta 15. pantā.

Ja šāds apstiprinājums nav saņemts sešus mēnešus pirms šīs regulas piemērošanas dienas, Komisija iesniedz atbilstošus priekšlikumus Padomei.

2.  Eksportējot II pielikumā uzskaitītos atkritumus, tos nosūta pārstrādei uz objektu, kas saskaņā ar piemērojamiem attiecīgās valsts tiesību aktiem darbojas vai kam ir izsniegta atļauja darboties importētājā valstī. Gadījumos, ko nosaka saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK 18. pantā aprakstīto kārtību, turklāt tiek izveidota uzraudzības sistēma, kas balstās uz iepriekšēju automātisku eksporta licencēšanu.

Šī sistēma nosaka, ka ikvienā gadījumā eksporta licences kopiju tūlīt nosūta attiecīgās valsts iestādēm.

3.  Ja šādi atkritumi tiek kontrolēti galamērķa valstī vai pēc šādas valsts pieprasījuma saskaņā ar 1. punktu vai ja galamērķa valsts saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 3. pantu ir paziņojusi, ka tā uzskata noteikta veida atkritumus, kas iekļauti II pielikumā, par bīstamiem atkritumiem, tad šādu atkritumu eksports uz šo valsti tiek kontrolēts. Eksportētāja dalībvalsts vai Komisija par visiem šādiem gadījumiem paziņo komitejai, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK 18. pantu; Komisija, konsultējoties ar galamērķa valsti, nosaka, vai piemēro tās kontroles procedūras, kas attiecas uz III vai IV pielikumā iekļautajiem atkritumiem, vai procedūru, kas noteikta 15. pantā.

4.  Ja pārstrādei paredzētie atkritumi, kas iekļauti III pielikumā, tiek eksportēti no Kopienas uz valstīm un caur valstīm, uz ko attiecas ESAO lēmums, tad piemēro 6., 7., 8. panta un 9. panta 1., 3., 4. un 5. punkta noteikumus, attiecinot noteikumus par nosūtītāja un tranzīta kompetentajām iestādēm tikai uz attiecīgajām Kopienā esošajām kompetentajām iestādēm.

5.  Turklāt eksportētāju un Kopienas tranzīta valstu kompetentās iestādes tiek informētas par 9. pantā minēto lēmumu.

6.  Ja IV pielikumā iekļautie pārstrādei paredzētie atkritumi un pārstrādājamie atkritumi, kas vēl nav iekļauti II, III vai IV pielikumā, pārstrādei tiek eksportēti uz valstīm un cauri valstīm, uz ko attiecas ESAO lēmums, tad analogi piemēro 10. panta noteikumus.

7.  Turklāt, ja atkritumi tiek eksportēti saskaņā ar 4. un 6. punkta noteikumiem:

 kravas pavadzīmes vienu eksemplāru pārvadātājs nogādā pēdējā nosūtītāja muitas punktā, kad atkritumu krava tiek izvesta no Kopienas,

 tiklīdz atkritumu krava ir izvesta no Kopienas, nosūtītāja muitas iestāde nosūta kravas pavadzīmes kopiju eksporta kompetentajai iestādei,

 ja 42 dienu laikā pēc tam, kad atkritumi ir izvesti no Kopienas, kompetentā eksporta iestāde nav saņēmusi informāciju no kravas saņēmēja par to, ka atkritumi ir saņemti, tā nekavējoties par to ziņo galamērķa kompetentajai iestādei,

 līgums nosaka, ka gadījumā, ja kravas saņēmējs izsniedz nepatiesu sertifikātu un tāpēc tiek atsaukta finanšu garantija, viņš sedz visus izdevumus, kas rodas, atsūtot atkritumus atpakaļ uz nosūtītāja kompetentās iestādes jurisdikcijā esošo teritoriju un tos apglabājot alternatīvā un videi drošā veidā.

8.  Ja III un IV pielikumā iekļautie pārstrādei paredzētie atkritumi un pārstrādājamie atkritumi, kas vēl nav iekļauti II, III vai IV pielikumā, tiek eksportēti uz valstīm un cauri valstīm, uz ko ESAO lēmums neattiecas:

 analogi tiek piemēroti 15. panta noteikumi, izņemot tā 3. punktu,

 var tikt izteikti pamatoti iebildumi tikai saskaņā ar 7. panta 4. punktu,

ja vien divpusējie vai daudzpusējie līgumi, kas stājušies spēkā saskaņā ar 16. panta 1. punkta b) apakšpunktu, nenosaka citādi un izņemot gadījumus, kad tiek izmantota kontroles procedūra, kas noteikta šā panta 4. vai 6. punktā vai 15. pantā.C

nodaļa

Atkritumu eksports uz ĀKK valstīm

18. pants

1.  Jebkāds atkritumu eksports uz ĀKK valstīm ir aizliegts.

2.  Šis noteikums neliedz dalībvalstij, uz kuru ĀKK valsts ir izvēlējusies eksportēt atkritumus pārstrādei, nosūtīt pārstrādātos atkritumus atpakaļ uz ĀKK izcelsmes valsti.

3.  Reeksporta gadījumā uz ĀKK valsti katram pārvadājumam pievieno kravas pavadzīmes eksemplāru ar pārvadājuma atļaujas zīmogu.V

SADAĻA

ATKRITUMU IMPORTS KOPIENĀA

nodaļa

Apglabāšanai paredzēto atkritumu imports

19. pants

1.  Jebkāds apglabāšanai paredzētu atkritumu imports Kopienā ir aizliegts, izņemot importu no:

a) EBTA valstīm, kas ir pievienojušās Bāzeles Konvencijai;

b) citām valstīm:

 kuras ir pievienojušās Bāzeles Konvencijai vai

 ar kurām Kopiena vai Kopiena un tās dalībvalstis ir noslēgušas divpusējus vai daudzpusējus līgumus vai nolīgumus, kas atbilst Kopienas tiesību aktiem un Bāzeles Konvencijas 11. panta noteikumiem, garantējot, ka atkritumu apglabāšana notiek sertificētā apglabāšanas objektā un atbilst prasībām par videi drošu atkritumu apsaimniekošanu, vai

 ar kurām atsevišķas dalībvalstis pirms šīs regulas piemērošanas dienas ir noslēgušas divpusējus līgumus vai nolīgumus, kas atbilst Kopienas tiesību aktiem un Bāzeles Konvencijas 11. panta noteikumiem, nosakot tās pašas garantijas, kas minētas iepriekš, un garantējot, ka nosūtītāja valsts ir atkritumu izcelsmes valsts un atkritumi tiks apglabāti tikai un vienīgi tajā dalībvalstī, kas ir noslēgusi attiecīgo līgumu vai nolīgumu. Par šiem līgumiem vai nolīgumiem tiek paziņots Komisijai triju mēnešu laikā no šīs regulas piemērošanas dienas vai iepriekšminēto līgumu vai nolīgumu piemērošanas dienas atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk. Šie līgumi vai nolīgumi ir spēkā līdz brīdim, kamēr tiek noslēgti līgumi vai nolīgumi saskaņā ar otro ievilkumu, vai

 ar kurām atsevišķas dalībvalstis noslēdz divpusējus līgumus vai nolīgumus pēc šīs regulas piemērošanas dienas apstākļos, kas izklāstīti 2. punktā.

2.  Ar šo Padome pilnvaro atsevišķas dalībvalstis izņēmuma gadījumos slēgt divpusējus līgumus un nolīgumus pēc šīs regulas piemērošanas dienas konkrētu atkritumu apglabāšanai, ja šie atkritumi nosūtītāja valstī nevar tikt apsaimniekoti videi drošā veidā. Šiem līgumiem un nolīgumiem jāatbilst nosacījumiem, kas izklāstīti 1. punkta b) apakšpunkta trešajā ievilkumā, un par tiem ir jāpaziņo Komisijai pirms to noslēgšanas.

3.  Valstīm, kas minētas 1. punkta b) apakšpunktā, tiek prasīts uzrādīt galamērķa dalībvalsts kompetentajai iestādei pilnībā pamatotu lūgumu, norādot uz to, ka attiecīgajā valstī nav tehnisko iespēju un nepieciešamā aprīkojuma, lai atkritumus apglabātu videi drošā veidā, un tā pamatoti nevar iegūt šīs iespējas un aprīkojumu.

4.  Galamērķa kompetentā iestāde aizliedz ievest tās jurisdikcijā esošajā teritorijā atkritumus, ja tai ir pamats uzskatīt, ka šajā teritorijā atkritumi netiks apsaimniekoti videi drošā veidā.

20. pants

1.  Paziņojumu galamērķa kompetentajai iestādei iesniedz, izmantojot kravas pavadzīmi saskaņā ar 3. panta 5. punktu, kopijas nosūtot atkritumu saņēmējam un tranzīta kompetentajām iestādēm. Kravas pavadzīmi izsniedz galamērķa kompetentā iestāde.

Saņemot paziņojumu, galamērķa kompetentā iestāde triju darba dienu laikā par to nosūta rakstisku apliecinājumu paziņotājam, kopijas nosūtot Kopienā esošajām tranzīta kompetentajām iestādēm.

2.  Galamērķa kompetentā iestāde dod atļauju pārvadājuma veikšanai tikai tad, ja nav iebildumu nedz šai iestādei, nedz pārējām iesaistītajam kompetentajām iestādēm. Atļauju izsniedz ar nosacījumu, ka tiek ievēroti visi transportēšanas noteikumi, kas minēti 5. punktā.

3.  Kopienā esošās galamērķa un tranzīta kompetentās iestādes 60 dienu laikā pēc apliecinājuma kopijas izsūtīšanas var izvirzīt iebildumus, pamatojoties uz 4. panta 3. punktu.

Tās var pieprasīt arī papildu informāciju. Šos iebildumus iesniedz paziņotājam rakstiski, kopijas nosūtot pārējām iesaistītajām Kopienā esošajām kompetentajām iestādēm.

4.  Galamērķa kompetentā iestāde 70 dienu laikā pēc apliecinājuma nosūtīšanas pieņem lēmumu par pārvadājuma atļaušanu ar zināmiem nosacījumiem vai bez tiem, vai par pārvadājuma aizliegšanu. Tā var pieprasīt arī papildu informāciju.

Tā nosūta oficiāli apstiprinātas lēmuma kopijas Kopienā esošajām tranzīta kompetentajām iestādēm, kravas saņēmējam un muitas punktam, cauri kuram krava tiks ievesta Kopienā.

Galamērķa kompetentā iestāde pieņem lēmumu ne ātrāk kā 61 dienas laikā no apliecinājuma nosūtītāja dienas. Tā tomēr var pieņemt lēmumu arī agrāk, ja ir saņemta pārējo kompetento iestāžu rakstiska piekrišana.

Galamērķa kompetentā iestāde apstiprina savu atļauju, atbilstīgi apzīmogojot kravas pavadzīmi.

5.  Kopienā esošā galamērķa un tranzīta kompetentā iestāde 60 dienu laikā pēc apliecinājuma izsūtīšanas nosaka prasības attiecībā uz atkritumu pārvadājumu. Šīs prasības, kas ir jādara zināmas paziņotājam, kopijas nosūtot iesaistītajām kompetentajām iestādēm, nevar būt stingrākas nekā tās prasības, kas noteiktas līdzīgiem pārvadājumiem, kas pilnībā tiek veikti attiecīgas kompetentās iestādes jurisdikcijā esošajā teritorijā.

6.  Pārvadājums var notikt tikai pēc tam, kad paziņotājs ir saņēmis atļauju no galamērķa kompetentās iestādes.

7.  Pēc tam, kad paziņotājs ir saņēmis atļauju pārvadājuma veikšanai, viņš kravas pavadzīmē ieraksta nosūtīšanas datumu un veic pārējos nepieciešamos ierakstus, un kopijas nosūta iesaistītajām kompetentajām iestādēm trīs darba dienas pirms nosūtīšanas Kravas pārvadātājs nogādā kravas pavadzīmes vienu eksemplāru muitas punktā, caur kuru krava tiek ievesta Kopienā.

Katram pārvadājumam ir līdzi kravas pavadzīmes kopija vai, ja kompetentās iestādes to pieprasa, tās viens eksemplārs ar zīmogu, kas pilnvaro pārvadājumu.

Visi uzņēmumi, kas iesaistīti attiecīgajā pārvadājumā, aizpilda kravas pavadzīmi norādītajās vietās, paraksta to un patur sev kopiju.

8.  Triju darba dienu laikā pēc apglabāšanai paredzēto atkritumu saņemšanas kravas saņēmējs nosūta paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām iestādēm aizpildītās kravas pavadzīmes kopijas, izņemot 9. punktā minēto sertifikātu.

9.  Cik vien ātri iespējams, bet ne vēlāk kā 180 dienas pēc atkritumu saņemšanas, kravas saņēmējs, pilnībā uzņemoties atbildību, nosūta atkritumu apglabāšanas sertifikātu paziņotājam un pārējām iesaistītajām kompetentajām iestādēm. Šis sertifikāts ir kravas pavadzīmes daļa vai tiek pievienots kravas pavadzīmei, kas pavada kravu.B

nodaļa

Pārstrādei paredzētu atkritumu imports

21. pants

1.  Jebkāds pārstrādei paredzētu atkritumu imports Kopienā ir aizliegts, izņemot importu no:

a) valstīm, uz kurām attiecas ESAO lēmums;

b) citām valstīm:

 kas ir pievienojušās Bāzeles Konvencijai un/vai ar kurām Kopiena vai Kopiena un tās dalībvalstis ir noslēgušas divpusējus vai daudzpusējus, vai reģionālos līgumus vai nolīgumus, kas atbilst Kopienas tiesību aktiem un Bāzeles Konvencijas 11. panta noteikumiem, garantējot, ka atkritumu pārstrāde notiek sertificētā pārstrādes objektā un atbilst prasībām par videi drošu atkritumu apsaimniekošanu, vai

 ar kurām atsevišķas dalībvalstis pirms šīs regulas piemērošanas dienas ir noslēgušas divpusējus līgumus vai nolīgumus, kas atbilst Kopienas tiesību aktiem un Bāzeles Konvencijas 11. panta noteikumiem, nosakot tās pašas garantijas, kas minētas iepriekš. Par šiem līgumiem vai nolīgumiem tiek paziņots Komisijai triju mēnešu laikā no šīs regulas piemērošanas dienas vai iepriekšminēto līgumu vai nolīgumu piemērošanas dienas, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk. Šie līgumi vai nolīgumi ir spēkā līdz brīdim, kamēr tiek noslēgti līgumi vai nolīgumi saskaņā ar pirmo ievilkumu, vai

 ar kurām atsevišķas dalībvalstis noslēdz divpusējus līgumus vai nolīgumus pēc šīs regulas piemērošanas dienas apstākļos, kas izklāstīti 2. punktā.

2.  Ar šo Padome pilnvaro atsevišķas dalībvalstis izņēmuma gadījumos slēgt divpusējus līgumus un vienošanās pēc šīs regulas piemērošanas dienas specifisku atkritumu pārstrādei, ja dalībvalsts uzskata, ka šādi līgumi vai nolīgumi ir vajadzīgi, lai izvairītos no jebkādiem pārtraukumiem atkritumu apstrādē, pirms Kopiena ir noslēgusi attiecīgos līgumus un nolīgumus. Šiem līgumiem un nolīgumiem jāatbilst arī Kopienas tiesību aktiem un Bāzeles Konvencijas 11. pantam; par tiem ir jāpaziņo Komisijai pirms to noslēgšanas, un tie ir spēkā līdz brīdim, kamēr tiek noslēgti līgumi un nolīgumi atbilstoši 1. punkta b) apakšpunkta pirmajam ievilkumam.

22. pants

1.  Gadījumos, kad pārstrādei paredzētie atkritumi tiek importēti no valstīm un caur valstīm, uz ko attiecas ESAO lēmums, analoģiski tiek piemērotas šādas kontroles procedūras:

a) atkritumiem, kas iekļauti III pielikumā – 6., 7., 8. pants, 9. panta 1., 3., 4. un 5. punkts un 17. panta 5. punkts;

b) atkritumiem, kas iekļauti IV pielikumā, un atkritumiem, kas vēl nav iekļauti II, III vai IV pielikumā – 10. pants.

2.  Gadījumos, kad III un IV pielikumā iekļautie un II, III vai IV pielikumā vēl neiekļautie pārstrādei paredzētie atkritumi tiek importēti no un cauri valstīm, uz kurām ESAO lēmums neattiecas:

 līdzīgi piemēro 20. pantu,

 pamatotus iebildumus var izvirzīt tikai atbilstoši 7. panta 4. punktam,

ja vien divpusējie vai daudzpusējie līgumi, kas noslēgti saskaņā ar 21. panta 1. punkta b) apakšpunktu, nenosaka citādi un ja netiek izmantotas šā panta 1. punktā vai 20. pantā izklāstītās kontroles procedūras.VI

SADAĻA

APGLABĀŠANAI VAI PĀRSTRĀDEI ĀRPUS KOPIENAS PAREDZĒTU ATKRITUMU TRANZĪTS NO ĀRPUSKOPIENAS VALSTĪM UN CAUR KOPIENUA

nodaļa

Apglabāšanai un pārstrādei paredzētie atkritumi (izņemot tranzītu, uz ko attiecas 24. pants)

23. pants

1.  Gadījumos, kad caur dalībvalsti (dalībvalstīm) transportē atkritumus, kas paredzēti apglabāšanai un pārstrādei, izņemot gadījumus, uz ko attiecas 24. pants, paziņošanu veic, nosūtot kravas pavadzīmi pēdējai tranzīta kompetentajai iestādei Kopienā, kopijas nosūtot pārējām iesaistītajām kompetentajām iestādēm un muitas punktiem, caur kuriem krava tiek ievesta Kopienā un no tās izvesta.

2.  Pēdējā Kopienā esošā tranzīta kompetentā iestāde nekavējoties informē paziņotāju par paziņojuma saņemšanu. Pārējās Kopienā esošās kompetentās iestādes, pamatojoties uz 5. punktu, dara zināmu savu viedokli pēdējai Kopienas teritorijā esošajai tranzīta kompetentajai iestādei, kas savukārt 60 dienu laikā sniedz rakstisku atbildi paziņotājam, piekrītot pārvadājuma veikšanai ar zināmiem nosacījumiem vai bez tiem; tā attiecīgā gadījumā var arī attiecināt uz pārvadājumu nosacījumus, ko noteikušas citas tranzīta kompetentās iestādes, vai nesniegt informāciju. Jebkurš atteikums vai papildu nosacījumi ir jāpamato. Kompetentā iestāde nosūta oficiāli apstiprinātu lēmuma kopiju gan pārējām kompetentajām tranzīta iestādēm, gan muitas punktiem, caur kuriem krava tiek ievesta Kopienā un no tās izvesta.

3.  Neskarot 25. panta 2. punkta un 26. panta 2. punkta noteikumus, nosūtījumu ir atļauts ievest Kopienā tikai tad, ja paziņotājs ir saņēmis rakstisku piekrišanu no pēdējās Kopienas teritorijā esošās tranzīta kompetentās iestādes. Šī iestāde savu piekrišanu apstiprina, attiecīgi apzīmogojot kravas pavadzīmi.

4.  Kopienā esošās tranzīta kompetentās iestādes 20 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas attiecīgā gadījumā nosaka jebkādus papildu nosacījumus, kas attiecas uz atkritumu pārvadājumu.

Šie nosacījumi, kas paziņotājam tiek darīti zināmi rakstiski, kopijas nosūtot iesaistītajām kompetentajām iestādēm, nevar būt stingrāki kā tie, kas noteikti attiecībā uz līdzīgiem pārvadājumiem, ko pilnībā veic attiecīgās kompetentās iestādes jurisdikcijā esošajā teritorijā.

5.  Kravas pavadzīmi izsniedz pēdējā Kopienas teritorijā esošā kompetentā tranzīta iestāde.

6.  Pēc tam, kad paziņotājs ir saņēmis pārvadājuma atļauju, viņš aizpilda kravas pavadzīmi un nosūta kopijas iesaistītajām kompetentajām iestādēm trīs dienas pirms pārvadājuma veikšanas.

Viens kravas pavadzīmes eksemplārs ar pārvadājuma pilnvarojuma zīmogu pavada katru pārvadājumu.

Kravas pārvadātājs nogādā vienu kravas pavadzīmes eksemplāru nosūtītāja muitas punktā, kad krava tiek izvesta no Kopienas teritorijas.

Visas darbībā iesaistītās iestādes un uzņēmumi aizpilda kravas pavadzīmi norādītajās vietās, paraksta to un saglabā sev tās kopiju.

7.  Tiklīdz atkritumi ir izvesti no Kopienas, nosūtītāja muitas punkts nosūta kravas pavadzīmes kopiju pēdējai Kopienas teritorijā esošajai kompetentajai tranzīta iestādei.

Turklāt ne vēlāk kā 42 dienas pēc tam, kad atkritumi ir izvesti no Kopienas, paziņotājs deklarē vai apstiprina iepriekšminētajai kompetentajai iestādei, nosūtot kopijas pārējām tranzīta kompetentajām iestādēm, ka atkritumi ir nonākuši paredzētajā galamērķī.B

nodaļa

Pārstrādei paredzēto atkritumu tranzīts no valsts un uz valsti, uz ko attiecas ESAO lēmums

24. pants

1.  Par III un IV pielikumā iekļautu pārstrādei paredzēto atkritumu tranzītu un tālāku pārsūtīšanu pārstrādei uz valsti, uz ko attiecas ESAO lēmums, caur dalībvalsts(-u) teritoriju nepieciešams paziņot visām pārvadājumā iesaistītās(-o) dalībvalsts(-u) kompetentajām tranzīta iestādēm.

2.  Paziņošanu veic ar kravas pavadzīmi.

3.  Kompetentā(-ās) tranzīta iestāde(-es), saņemot paziņojumu, triju darba dienu laikā par to nosūta apliecinājumu paziņotājam un kravas saņēmējam.

4.  Iepriekšminētā(-ās) kompetentā(-ās) tranzīta iestāde(-es) var izvirzīt pamatotus iebildumus pret plānoto pārvadājumu, pamatojoties uz 7. panta 4. punktu. Jebkuri iebildumi iesniedzami paziņotājam un pārējo iesaistīto dalībvalstu kompetentajām tranzīta iestādēm rakstiski 30 dienu laikā no apliecinājuma izsūtīšanas.

5.  Tranzīta kompetentā iestāde var nolemt izsniegt rakstisku piekrišanu ātrāk nekā 30 dienu laikā.

Gadījumā, ja notiek IV pielikumā iekļauto atkritumu un tādu atkritumu tranzīts, kas vēl nav iekļauti II, III un IV pielikumā, rakstiskai piekrišanai jābūt izsniegtai pirms pārvadājuma uzsākšanas.

6.  Pārvadājums drīkst notikt tikai tad, ja nav izvirzīti nekādi iebildumi.VII

SADAĻA

KOPĪGI NOTEIKUMI

25. pants

1.  Ja atkritumu pārvadājumu, kam ir piekritušas kompetentās iesaistītās iestādes, nevar pabeigt saskaņā ar tiem nosacījumiem, kas iekļauti kravas pavadzīmē vai 3. un 6. pantā minētajos līgumos, nosūtītāja kompetentā iestāde 90 dienu laikā pēc tam, kad tā ir par to informēta, nodrošina, ka paziņotājs nogādā atkritumus atpakaļ tās jurisdikcijā esošajā teritorijā vai citur nosūtītājas valsts teritorijā, ja vien tā nav pārliecinājusies, ka atkritumus var apglabāt vai pārstrādāt alternatīvā un videi drošā veidā.

2.  Gadījumos, kas minēti 1. punktā, tiek izsūtīts paziņojums par tālākām darbībām. Neviena no nosūtītāja vai tranzīta dalībvalstīm nevar iebilst pret šo atkritumu nogādāšanu atpakaļ, ja tas tiek darīts pēc pienācīgi pamatota galamērķa kompetentās iestādes lūguma, paskaidrojot iemeslu.

3.  Paziņotāja pienākums un pakārtotais nosūtītājas valsts pienākums pieņemt atkritumus atpakaļ ir spēkā līdz brīdim, kad kravas saņēmējs izsniedz 5. un 8. pantā minēto sertifikātu.

26. pants

1.  Jebkurš veiktais pārvadājums:

a) par ko nav paziņots visām iesaistītajām kompetentajām iestādēm atbilstoši šīs regulas noteikumiem vai

b) par ko nav saņemta iesaistīto kompetento iestāžu piekrišana atbilstoši šīs regulas noteikumiem, vai

c) par ko iesaistīto kompetento iestāžu piekrišana saņemta viltus vai maldu vai krāpšanas ceļā, vai

d) kas pēc būtības nav konkretizēts kravas pavadzīmē, vai

e) kā rezultātā atkritumi tiek apglabāti vai izmantoti pārstrādei tādā veidā, kas ir pretrunā ar Kopienas vai starptautiskajiem noteikumiem, vai

f) kas ir pretrunā ar 14., 16., 19. un 21. panta noteikumiem,

tiek uzskatīts par nelikumīgu pārvadājumu.

2.  Ja par šādu nelikumīgu pārvadājumu ir atbildīgs paziņotājs, nosūtītāja kompetentā iestāde nodrošina, ka attiecīgos atkritumus:

a) nosūtītāja valstī pieņem atpakaļ paziņotājs vai vajadzības gadījumā pati kompetentā iestāde, vai ja tas nav izpildāms;

b) citādi apglabā vai izmanto pārstrādei videi drošā veidā

30 dienu laikā no dienas, kad kompetentā iestāde saņēmusi informāciju par nelikumīgo pārvadājumu, vai kādā citā laika periodā, par ko var vienoties iesaistītās kompetentās iestādes.

Šādā gadījumā tiek izsūtīts paziņojums par tālākām darbībām. Neviena no nosūtītāja vai tranzīta dalībvalstīm nevar iebilst pret šo atkritumu nogādāšanu atpakaļ, ja tas tiek darīts pēc pilnībā pamatota galamērķa kompetentās iestādes lūguma un sniedzot iemesla paskaidrojumu.

3.  Ja par šādu nelikumīgu pārvadājumu ir atbildīgs kravas saņēmējs, galamērķa kompetentā iestāde nodrošina, ka kravas saņēmējs attiecīgos atkritumus apglabā videi drošā veidā, vai, ja tas nav izpildāms, pati kompetentā iestāde 30 dienu laikā no brīža, kad tā saņēmusi informāciju par nelikumīgo pārvadājumu, vai kādā citā laika periodā, par ko var vienoties iesaistītās kompetentās iestādes. Lai to panāktu, iepriekšminētās iestādes sadarbojas, kad tas ir nepieciešams, lai atkritumus apglabātu vai pārstrādātu videi drošā veidā.

4.  Gadījumos, kad atbildību par nelikumīgo pārvadājumu nav iespējams uzlikt nedz paziņotājam, nedz kravas saņēmējam, kompetentās iestādes sadarbojas, lai nodrošinātu, ka attiecīgie atkritumi tiek apglabāti vai pārstrādāti videi drošā veidā. Norādījumi par šādu sadarbību tiek pieņemti saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK 18. pantā noteikto kārtību.

5.  Dalībvalstis veic attiecīgas tiesiskās darbības, lai aizliegtu nelikumīgos pārvadājumus un par tiem sodītu.

27. pants

1.  Visiem atkritumu pārvadājumiem, uz ko attiecas šī regula, ir vajadzīga finansiāla garantija vai tai līdzvērtīgs apdrošinājums, kas sedz pārvadāšanas izmaksas, ieskaitot gadījumus, kas minēti 25. un 26. pantā, un apglabāšanas vai pārstrādes izmaksas.

2.  Šādas garantijas tiek atdotas, kad pierādījumam tiek iesniegti:

 atkritumu apglabāšanas vai to pārstrādes sertifikāts par to, ka atkritumi ir sasnieguši galamērķi un ir apglabāti vai pārstrādāti videi drošā veidā,

 Kontroles kopija T5, kas sastādīta saskaņā ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2823/87 ( 11 ), par to ka atkritumi ir izvesti no Kopienas ja ir veikts tranzīts caur Kopienu.

3.  Katra dalībvalsts informē Komisiju par tiesību normām, ko tā iestrādā valsts tiesību aktos saskaņā ar šo pantu. Komisija šo informāciju nodod tālāk visām dalībvalstīm.

28. pants

1.  Ievērojot saistības, kas paziņotājam tiek noteiktas, piemērojot 3., 6., 9., 15., 17., 20., 22., 23. un 24. pantu, viņš var izmantot vispārīgo paziņošanas kārtību, ja apglabāšanai vai pārstrādei paredzētie atkritumi ar vienādām fiziskām un ķīmiskām īpašībām periodiski tiek sūtīti vienam un tam pašam kravas saņēmējam pa vienu un to pašu maršrutu. Ja neparedzētu apstākļu dēļ kravu nav iespējams sūtīt pa to pašu maršrutu, paziņotājs informē iesaistītās kompetentās iestādes, cik vien ātri tas ir iespējams, vai arī pirms pārvadājuma uzsākšanas, ja tajā brīdī jau ir zināms, ka jāmaina maršruts.

Ja maršruta izmaiņas ir zināmas pirms pārvadājuma sākšanas un tas ietver citas kompetentās iestādes nekā tās, kam ir nosūtīts vispārīgais paziņojums, iepriekš minēto procedūru nevar izmantot.

2.  Izmantojot vispārīgo paziņošanas kārtību, viens paziņojums var attiekties uz vairākiem atkritumu pārvadājumiem ne ilgāk kā vienu gadu. Norādīto laikposmu var samazināt, ja par to vienojas iesaistītās kompetentās iestādes.

3.  Iesaistītās kompetentās iestādes piekrišanu šīs vispārīgās paziņošanas kārtības izmantošanai saista ar vēlāku papildu informācijas iesniegšanu. Ja atkritumu sastāvs neatbilst tam, kas norādīts paziņojumā vai ja netiek izpildīti noteikumi, kas izvirzīti attiecīgo atkritumu pārvadāšanai, kompetentās iestādes atsauc savu piekrišanu šai procedūrai, izsūtot paziņotājam oficiālu paziņojumu.

4.  Vispārīgais paziņojums tiek iesniegts, izmantojot kravas pavadzīmi.

29. pants

Atkritumi, uz ko attiecas dažādi paziņojumi, pārvadājuma laikā nedrīkst būt sajaukti kopā.

30. pants

1.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka atkritumi tiek pārvadāti atbilstoši šīs regulas noteikumiem. Šādi pasākumi var ietvert iestāžu un uzņēmumu pārbaudes saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK 13. pantu un izlases veida kravu pārbaudes.

2.  Pārbaudes var veikt:

 izcelsmes vietā, pārbaudi veicot kopā ar ražotāju, īpašnieku vai paziņotāju,

 galamērķī, pārbaudi veicot kopa ar galīgo kravas saņēmēju,

 uz Kopienas ārējām robežām,

 pārvadājuma laikā Kopienas teritorijā.

3.  Pārbaudes var ietvert dokumentu, identitātes apstiprinājuma pārbaudi un, attiecīgā gadījumā, atkritumu fizisku pārbaudi.

31. pants

1.  Kravas pavadzīmi drukā, aizpilda, kā arī jebkurus papildu dokumentus un informāciju, kas minēta 4. un 6. pantā, sniedz valodā, kas ir pieņemama:

 nosūtītāja kompetentajai iestādei, kā tas norādīts 3., 7., 15. un 17. pantā, gan gadījumos, kad atkritumi tiek pārvadāti Kopienā, gan atkritumu eksporta gadījumā,

 galamērķa kompetentajai iestādei, kā tas norādīts 20. un 22. pantā, gadījumos, kad atkritumi tiek importēti,

 tranzīta kompetentajai iestādei, kā tas norādīts 23. un 24. pantā.

Tulkojumu iesniedz paziņotājs pēc pārējo iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma valodā, kas tām ir pieņemama.

2.  Sīkākas prasības var izstrādāt saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK 18. pantā noteikto kārtību.VIII

SADAĻA

CITI NOTEIKUMI

32. pants

To starptautisko transporta konvenciju noteikumi, kuras uzskaitītas I pielikumā un kurām pievienojušās dalībvalstis, ir jāievēro tiktāl, cik tie attiecas uz atkritumiem, par ko ir runa šajā regulā.

33. pants

1.  Var noteikt, ka paziņošanas un uzraudzības procedūras ieviešanai atbilstīgas administratīvās izmaksas un parastās vajadzīgo analīžu un pārbaužu izmaksas sedz paziņotājs.

2.  Izmaksas, kas rodas, atvedot atkritumus atpakaļ, ieskaitot to pārvadāšanu, apglabāšanu vai pārstrādi alternatīvā un videi drošā veidā saskaņā ar 25. panta 1. punktu un 26. panta 2. punktu, sedz paziņotājs vai, ja tas nav izpildāms, attiecīgās dalībvalstis.

3.  Izmaksas, kas rodas, atkritumus apglabājot vai pārstrādājot alternatīvā un videi drošā veidā saskaņā ar 26. panta 3. punktu, sedz kravas saņēmējs.

4.  Izmaksas, kas rodas, atkritumus apglabājot vai pārstrādājot, ieskaitot iespējamās transportēšanas izmaksas saskaņā ar 26. panta 4. punktu, sedz paziņotājs un/vai kravas saņēmējs atkarībā no iesaistīto kompetento iestāžu lēmuma.

34. pants

1.  Neskarot 26. panta noteikumus un Kopienas un valstu noteikumus, kas attiecas uz civiltiesisko atbildību, kā arī neatkarīgi no atkritumu apglabāšanas vai pārstrādes vietas, attiecīgo atkritumu ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai atkritumus apglabātu vai pārstrādātu vai lai nodrošinātu šo atkritumu apglabāšanu vai izmantošanu pārstrādei tādējādi, lai tiktu aizsargāta vides kvalitāte saskaņā ar Direktīvu 75/442/EEK un Direktīvu 91/689/EEK.

2.  Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek izpildītas 1. punktā noteiktās saistības.

35. pants

Kompetentās iestādes, paziņotājs un kravas saņēmējs vismaz trīs gadus saglabā Kopienā visus dokumentus, kas nosūtīti kompetentajām iestādēm vai ko sūtījušas šīs iestādes.

36. pants

Dalībvalstis norīko kompetento iestādi vai iestādes šīs regulas īstenošanai. Katra dalībvalsts norīko vienu kompetento tranzīta iestādi.

37. pants

1.  Dalībvalstis un Komisija katra norīko vismaz vienu korespondentu, kas ir atbildīgs par informācijas un konsultāciju sniegšanu personām vai uzņēmumiem, kuri iesniedz attiecīgus jautājumus. Komisijas korespondents nodod dalībvalstu korespondentiem jebkurus uzdotos jautājumus, kas attiecas uz pēdējiem, un otrādi.

2.  Komisija, ja to pieprasa dalībvalstis vai ja tas ir vajadzīgs kādu citu iemeslu dēļ, periodiski sasauc korespondentu sanāksmi, lai ar viņiem izskatītu jautājumus, kas radušies šīs regulas īstenošanas gaitā.

38. pants

1.  Dalībvalstis ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms šīs regulas piemērošanas paziņo Komisijai kompetento iestāžu un korespondentu vārdus vai nosaukumus, adreses, telefona un teleksa/telefaksa numurus kopā ar kompetento iestāžu zīmogu.

Dalībvalstis katru gadu paziņo Komisijai par visām izmaiņām minētajā informācijā.

2.  Komisija iegūto informāciju tūlīt nosūta pārējām dalībvalstīm un Bāzeles Konvencijas sekretariātam.

Komisija turklāt nosūta dalībvalstīm atkritumu apsaimniekošanas plānus, kas minēti Direktīvas 75/442/EEK 7. pantā.

39. pants

1.  Dalībvalstis var norīkot muitas punktus atkritumu kravu ievešanai Kopienā un izvešanai no tās un par to informēt Komisiju.

Komisija publicē šo muitas punktu sarakstu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī un, ja vajag, atjaunina šo sarakstu.

2.  Ja dalībvalstis izlemj nozīmēt 1. punktā minētos muitas punktus, nav atļauta atkritumu pārvadāšana, izmantojot jebkurus citus robežas šķērsošanas punktus dalībvalstī, lai ievestu kravu Kopienā vai izvestu no tās.

40. pants

Dalībvalstis attiecīgā gadījumā un obligāti sadarbībā ar Komisiju sadarbojas ar citām Bāzeles Konvencijas dalībvalstīm un starpvalstu organizācijām tieši vai ar Bāzeles Konvencijas sekretariāta starpniecību, tajā skaitā apmainoties ar informāciju, veicinot videi drošu tehnoloģiju izmantošanu un izstrādājot atbilstošus labas prakses kodeksus.

41. pants

1.  Pirms katra kalendārā gada beigām dalībvalstis sastāda ziņojumu atbilstoši Bāzeles Konvencijas 13. panta 3. punktam un nosūta Bāzeles Konvencijas sekretariātam, tā kopiju nosūtot Komisijai.

2.  Pamatojoties uz šiem ziņojumiem, Komisija ik pa trijiem gadiem sastāda ziņojumu par to, kā Kopiena un tās dalībvalstis īsteno šo regulu. Šim nolūkam Komisija var pieprasīt papildu informāciju atbilstoši Direktīvas 91/692/EEK ( 12 ) 6. pantam.

42. pants

1.  Ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms šīs regulas piemērošanas dienas Komisija saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK 18. pantu sastāda, vajadzības gadījumā vēlāk papildinot, standarta kravas pavadzīmi, ieskaitot atkritumu apglabāšanas un pārstrādes sertifikāta veidlapu, ko vai nu iekļauj kravas pavadzīmē, vai pagaidām pievieno esošajai kravas pavadzīmei saskaņā ar Direktīvu 84/631/EEK, jo īpaši ņemot vērā:

 attiecīgos šīs regulas pantus,

 attiecīgās starptautiskās konvencijas un nolīgumus.

2.  Esošās kravas pavadzīmju veidlapas tiek izmantotas līdzīgi, kamēr nav izveidota jaunā kravas pavadzīmes veidlapa. Atkritumu apglabāšanas un to pārstrādes sertifikāta veidlapu, kas pievienojama esošajai kravas pavadzīmei, izveido pēc iespējas ātrāk.

3.  Neskarot 1. panta 3. punkta c) un d) apakšpunktā noteikto kārtību attiecībā uz II. A pielikumu, II, III un IV pielikumu Komisija pielāgo Direktīvas 75/442/EEK 18. pantā noteiktajā kārtībā tikai tādēļ, lai iestrādātu tās izmaiņas, kas jau pieņemtas saskaņā ar ESAO pārskatīšanas kārtību.

4.  Procedūru, kas minēta 1. punktā, piemēro arī, lai definētu videi drošu pārvaldību, ņemot vērā attiecīgās starptautiskās konvencijas un nolīgumus.

43. pants

Ar šo Direktīva 84/631/EEK tiek atcelta no tās dienas, kad sāk piemērot šo regulu. Jebkuram pārvadājumam, kas veikts saskaņā ar minētās direktīvas 4. un 5. pantu, jābūt pabeigtam ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc dienas, kas sāk piemērot šo regulu.

44. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To sāk piemērot 15 mēnešus pēc publicēšanas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

32. PANTĀ MINĒTO STARPTAUTISKO TRANSPORTA KONVENCIJU SARAKSTS ( 13 )

1.   ADR:

Eiropas Līgums par starptautiskiem bīstamu kravu autopārvadājumiem (1957. g.).

2.   Cotif:

Konvencija par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (1985. g.).

RID:

Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi (1985. g.).

3.   SOLAS konvencija:

Starptautiskā konvencija par dzīvības drošību jūrā (1974. g.).

4.   IMDG kodekss ( 14 ):

Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss.

5.   Čikāgas Konvencija:

Konvencija par starptautisko civilo aviāciju (1944. g.), kuras 18. pants regulē bīstamo kravu pārvadāšanu pa gaisu (TI: tehniskās instrukcijas drošai bīstamo kravu pārvadāšanai pa gaisu).

6.   MARPOL konvencija:

Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu (1973. līdz 1978. g.).

7.   ADNR:

Nolīgums par bīstamu kravu pārvadājumiem pa Reinu (1970. g.).

▼M6
II PIELIKUMSATKRITUMU ZAĻAIS SARAKSTS (1)

GA.  METĀLI UN METĀLU SAKAUSĒJUMU ATKRITUMI METĀLISKĀ, NEDISPERSĀ FORMĀ  (2)

šādi dārgmetālu un to sakausējumu atkritumi un lūžņi

GA 010

ex71 12 10

–  no zelta

GA 020

ex71 12 20

–  no platīna (termins “platīns” ietver platīnu, irīdiju, osmiju, pallādiju, rodiju un rutēniju)

GA 030

ex71 12 90

–  no citiem dārgmetāliem, piem., sudraba

NB:Dzīvsudrabs ir īpaši svītrots kā šo metālu vai to sakausējumu vai amalgamu piesārņotājs

Šādi krāsaino metālu un to sakausējumu atkritumi un lūžņi

GA 120

7404 00

Vara atkritumi un lūžņi

GA 130

7503 00

Niķeļa atkritumi un lūžņi

GA 140

7602 00

Alumīnija atkritumi un lūžņi

GA 150

ex78 02 00

Svina atkritumi un lūžņi

GA 160

7902 00

Cinka atkritumi un lūžņi

GA 170

8002 10

Alvas atkritumi un lūžņi

GA 180

ex81 01 91

Volframa atkritumi un lūžņi

GA 190

ex81 02 91

Molibdēna atkritumi un lūžņi

GA 200

ex81 03 10

Tantāla atkritumi un lūžņi

GA 210

8104 20

Magnija atkritumi un lūžņi (izņemot tos, kas minēti ailē AA 190)

GA 220

ex81 05 10

Kobalta atkritumi un lūžņi

GA 230

ex81 06 00

Bismuta atkritumi un lūžņi

GA 240

ex81 07 10

Kadmija atkritumi un lūžņi

GA 250

ex81 08 10

Titāna atkritumi un lūžņi

GA 260

ex81 09 10

Cirkonija atkritumi un lūžņi

GA 270

ex81 10 00

Antimona atkritumi un lūžņi

GA 280

ex81 11 00

Mangāna atkritumi un lūžņi

GA 290

ex81 12 11

Berilija atkritumi un lūžņi

GA 300

ex81 12 20

Hroma atkritumi un lūžņi

GA 310

ex81 12 30

Germānija atkritumi un lūžņi

GA 320

ex81 12 40

Vanādija atkritumi un lūžņi

ex81 12 91

Atkritumi un lūžņi no:

GA 330

 

–  hafnija

GA 340

 

–  indija

GA 350

 

–  niobija

GA 360

 

–  rēnija

GA 370

 

–  gallija

GA 400

ex28 04 90

Selēna atkritumi un lūžņi

GA 410

ex28 04 50

Telūra atkritumi un lūžņi

GA 420

ex28 05 30

Retzemju metālu atkritumi un lūžņi

GA 430

7204

Dzelzs vai tērauda lūžņi

GB.  METĀLUS SATUROŠI ATKRITUMI, KAS RODAS METĀLU LIEŠANĀ, KAUSĒŠANĀ UN ATTĪRĪŠANĀ

GB 010

2620 11

Tehniskais cinks

GB 020

 

Cinku saturoši izdedži:

GB 021

 

–  cinkojamās plātnes cinka virsas izdedži (> 90 % Zn)

GB 022

 

–  cinkojamās plātnes cinka apakšas izdedži (> 92 % Zn)

GB 023

 

–  izdedži no cinka liešanas paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

GB 024

 

–  izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

GB 025

 

–  cinka apdedži

GB 030

 

Alumīnija apdedži (izņemot tos, kas ir viegli uzliesmojoši vai kas saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos)

GB 040

ex26 20 90

Sārņi, kas radušies dārgmetālu un vara apstrādē turpmākai attīrīšanai

GB 050

 

Tantālu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

GC.  CITI METĀLUS SATUROŠI ATKRITUMI

GC 010

 

Elektriskās iekārtas, kas sastāv tikai no metāliem vai sakausējumiem

GC 020

 

Elektroniskie lūžņi (piem., iespiedshēmas plates, elektroniskas sastāvdaļas, stieples utt.) un reģenerētas elektroniskas sastāvdaļas, kas ir derīgas parasto metālu un dārgmetālu reģenerācijai

GC 030

ex89 08 00

Izjaukšanai paredzēti kuģi un citi peldķermeņi, kas pienācīgi atbrīvoti no kravām un citiem uz kuģa izmantotiem materiāliem, ko var klasificēt kā bīstamas vielas vai atkritumus

GC 040

 

Mehānisko transportlīdzekļu lūžņi, kas atbrīvoti no šķidrām vielām

Izlietoti katalizatori, izņemot šķidrumus, ko izmanto par katalizatoriem:

GC 050

 

Izlietoti šķidrie katalītiskā krekinga (FCC) katalizatori (piemēram, alumīnija oksīds, ceolīti)

GC 060

 

Izlietoti metālu saturoši katalizatori, kuru sastāvā ir:

— dārgmetāli: zelts, sudrabs

— platīna grupas metāli: rutēnijs, rodijs, pallādijs, osmijs, irīdijs, platīns

— pārejas metāli: skandijs, vanādijs, mangāns, kobalts, varš, itrijs, niobijs, hafnijs, volframs, titāns, hroms, dzelzs, niķelis, cinks, cirkonijs, molibdēns, tantāls, rēnijs

— lantanīdi (retzemju metāli): lantāns, prazeodīms, samārijs, gadolīnijs, disprozijs, erbijs, iterbijs, cērijs, neodīms, eiropijs, terbijs, holmijs, tūlijs, lutēcijs

GC 070

ex26 19 00

Sārņi, kas rodas, ražojot dzelzi un oglekļa tēraudu (tostarp mazleģētu tēraudu), izņemot sārņus, kas ir īpaši ražoti atbilstoši gan valsts, gan attiecīgām starptautiskām prasībām un standartiem (3)

GC 080

 

Plāva (melnais metāls)

Šādi metālu un to sakausējumu atkritumi metāliskā, dispersā formā

GC 090

 

Molibdēns

GC 100

 

Volframs

GC 110

 

Tantāls

GC 120

 

Titāns

GC 130

 

Niobijs

GC 140

 

Rēnijs

GC 150

 

Zelts

GC 160

 

Platīns (termins “platīns” ietver platīnu, irīdiju, osmiju, pallādiju, rodiju un rutēniju)

GC 170

 

Citi dārgmetāli, piem., sudrabs

NB:Dzīvsudrabs ir īpaši svītrots kā minēto metālu un to sakausējumu vai amalgamu piesārņotājs

GD.  ATKRITUMI NO IZRAKTEŅU IEGUVES, ŠIEM ATKRITUMIEM JĀBŪT NEDISPERSĀ FORMĀ

GD 010

ex25 04 90

Dabiskā grafīta atkritumi

GD 020

ex25 14 00

Slānekļa atkritumi, rupji apstrādāti vai neapstrādāti, sazāģēti vai citādi sadalīti

GD 030

2525 30

Vizlas atkritumi

GD 040

ex25 29 30

Leicīta, nefelīna un nefelīna sinīta atkritumi

GD 050

ex25 29 10

Laukšpata atkritumi

GD 060

ex25 29 21

Fluoršpata atkritumi

ex25 29 22

GD 070

ex28 11 22

Cietie silīcija atkritumi, izņemot tos, ko izmanto liešanai

GE.  STIKLA ATKRITUMI NEDISPERSĀ VEIDĀ

GE 010

ex70 01 00

Stikla lauskas vai citi stikla atkritumi, izņemot stiklu no katodstaru lampām un citiem aktivētiem (ar pārklājumu) stikliem

GE 020

 

Stiklšķiedras atkritumi

GF.  KERAMIKAS ATKRITUMI NEDISPERSĀ VEIDĀ

GF 010

 

Pēc veidošanas apdedzināti keramikas atkritumi, tostarp keramikas trauki (pirms un/vai pēc lietošanas)

GF 020

ex81 13 00

Metālkeramikas atkritumi un lūžņi (metālkeramikas kompozīti)

GF 030

 

Citur neminētas vai neiekļautas keramikas šķiedras

GG.  CITI ATKRITUMI, KAS SATUR GALVENOKĀRT NEORGANISKUS KOMPONENTUS, KURI VAR SATURĒT METĀLUS UN ORGANISKAS VIELAS

GG 010

 

Daļēji attīrīts kalcija sulfāts, kas radies dūmvadu gāzes atsērošanā (FDG)

GG 020

 

Ģipša un rīģipša atkritumi no ēku nojaukšanas

GG 030

ex26 21

Termoelektrocentrāļu smagie pelni un izdedži

GG 040

ex26 21

Termoelektrocentrāļu vieglie pelni

GG 050

 

Naftas koksa un/vai bitumena anodi

GG 060

ex28 03

Dzeramā ūdens attīrīšanai, pārtikas rūpniecībā un vitamīnu ražošanā izlietota aktivētā ogle

GG 080

ex26 21 00

Ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), kuras attiecas galvenokārt uz būvniecību un abrazīviem instrumentiem

GG 090

 

Sērs cietā veidā

GG 100

 

Kalcija karbonāts no kalcija ciānamīda (pH līmenis zemāks par 9) ražošanas

GG 110

ex26 21 00

Neitralizētas sarkanās nogulsnes no alumīnija ražošanas

GG 120

 

Nātrija, kālija, kalcija hlorīdi

GG 130

 

Karborunds (silīcija karbīds)

GG 140

 

Betona šķembas

GG 150

ex26 20 90

Litiju un tantālu vai litiju un niobiju saturoši stikla lūžņi

GG 160

 

Darvu nesaturoši bitumena materiāli (asfalta atkritumi) no ceļu būves un uzturēšanas

GH.  CIETIE PLASTMASAS ATKRITUMI

Tostarp, bet ne tikai:

GH 010

3915

Plastmasas atkritumi, skaidas un atlūzas no:

GH 011

ex39 15 10

–  etilēna polimēriem

GH 012

ex39 15 20

–  stirēna polimēriem

GH 013

ex39 15 30

–  vinilhlorīda polimēriem

GH 014

ex39 15 90

–  polimēriem vai kopolimēriem, piemēram:

— polipropilēna

— polietilēntereftalāta

— akrilnitrila kopolimēra

— butadiēna kopolimēra

— stirēna kopolimēra

— poliamīdiem

— polibutilēna tereftalāta

— polikarbonātiem

— polifenilīna sulfīdiem

— akrilpolimēriem

— parafīniem (C10– C13) (4)

— poliuretāna (kas nesatur hlorfluorogļūdeņražus)

— polisiloksāniem (silikoniem)

— polimetilmetakrilāta

— polivinilspirta

— polivinilbutirāla

— polivinilacetāta

— fluorēta etilēna polimēriem (teflona, PTFE)

GH 015

ex39 15 90

–  Sveķiem vai kondensācijas produktiem, piemēram:

— urīnvielas formaldehīda sveķiem

— fenola formaldehīda sveķiem

— melamīna formaldehīda sveķiem

— epoksīdsveķiem

— alkīdsveķiem

— Poliamīdiem

GI.  PAPĪRA, KARTONA UN PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMU ATKRITUMI

GI 010

4707

Atkritumu un makulatūras papīrs vai kartons

GI 011

4707 10

–  nebalināts kraftpapīrs vai kartons vai gofrētais papīrs vai kartons

GI 012

4707 20

–  cits papīrs vai kartons, kas gatavots galvenokārt no balinātas nekrāsotas celulozes blokos

GI 013

4707 30

–  papīrs vai kartons, kas gatavots galvenokārt no mehāniskās celulozes (piemēram, avīzes, žurnāli un tamlīdzīgi iespieddarbi)

GI 014

4707 90

–  Citi, tostarp, bet ne tikai:

1.  Laminēts kartons

2.  Nešķiroti atkritumi un makulatūra

GJ.  TEKSTILA ATKRITUMI

GJ 010

5003

Zīda atkritumi (tostarp tīšanai nederīgi kokoni, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)

GJ 011

5003 10

–  nekārsti vai neķemmēti

GJ 012

5003 90

–  citi

GJ 020

5103

Vilnas atkritumi vai smalku vai rupju dzīvnieku spalvu atkritumi, tostarp pavedienu atlikas, izņemot irdinātas šķiedras

GJ 021

5103 10

–  Vilnas vai dzīvnieku smalko spalvu izsukas

GJ 022

5103 20

–  Pārējie vilnas vai dzīvnieku smalko spalvu atkritumi

GJ 023

5103 30

–  Dzīvnieku rupjo spalvu atkritumi

GJ 030

5202

Kokvilnas atkritumi (tostarp pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)

GJ 031

5202 10

–  Pavedienu atlikas (tostarp diegu atlikas)

GJ 032

5202 91

–  Irdinātas šķiedras

GJ 033

5202 99

–  Citi

GJ 040

5301 30

Linu pakulas un atkritumi

GJ 050

ex53 02 90

Kaņepāju (Cannabis sativa L.) atsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)

GJ 060

ex53 03 90

Džutas un citu lūksnes tekstilšķiedru (izņemot linus, kaņepājus un rāmijas) atsukas un atkritumi (tajā skaitā pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)

GJ 070

ex53 04 90

Sizala un citu agavju ģints lūksnes tekstilšķiedru atsukas un atkritumi (tajā skaitā pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)

GJ 080

ex53 05 19

Kokosa šķiedru pakulas, atsukas un atkritumi (tajā skaitā pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)

GJ 090

ex53 05 29

Abakas (Manilas kaņepju vai Musa textilis Nee) pakulas, atsukas un atkritumi (tajā skaitā pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)

GJ 100

ex53 05 99

Citur neminētas vai neiekļautas rāmiju un citu augu tekstilšķiedru pakulas, atsukas un atkritumi (tajā skaitā pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)

GJ 110

5505

Ķīmisko šķiedru atkritumi (tajā skaitā atsukas, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras):

GJ 111

5505 10

–  no sintētiskām šķiedrām

GJ 112

5505 20

–  no mākslīgām šķiedrām

GJ 120

6309 00

Valkātas drēbes un citas valkātas tekstilpreces

GJ 130

ex63 10

Lietotas lupatas, auklu driskas, virves, troses un tauvas un lietoti priekšmeti no tekstilmateriālu auklām, virvēm, trosēm vai tauvām:

GJ 131

ex63 10 10

–  šķiroti

GJ 132

ex63 10 90

–  citi

GJ 140

ex63 10

Tekstila grīdsegu, paklāju atkritumi

GK.  KAUČUKA ATKRITUMI

GK 010

4004 00

Kaučuka (izņemot cieto kaučuku) un no tā iegūto granulu atkritumi, atgriezumi un atlūzas

GK 020

4012 20

Lietotas pneimatiskās riepas

GK 030

ex40 17 00

Cietā kaučuka (piemēram, ebonīta) atkritumi un lūžņi

GL.  NEAPSTRĀDĀTI KORĶA UN KOKSNES ATKRITUMI

GL 010

ex44 01 30

Koksnes atlikumi un atgriezumi, aglomerēti vai neaglomerēti apaļkokos, briketēs, granulās vai tamlīdzīgā formā

GL 020

4501 90

Korķa atkritumi; smalcināts, granulēts vai malts korķis

GM.  LAUKSAIMNIECĪBAS UN PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS ATKRITUMI

GM 070

ex23 07

Vīna nogulsnes

GM 080

ex23 08

Kaltēti un sterilizēti augu izcelsmes atkritumi, atliekas un blakusprodukti, granulēti vai negranulēti, izmantojami lopbarībai, kas citur nav minēti vai iekļauti

GM 090

1522

Degra; taukvielu vai dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi

GM 100

0506 90

Neapstrādāti, attaukoti, vienkārši apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai atželatinēti kaulu un ragu atkritumi

GM 110

ex05 11 91

Zivju atkritumi

GM 120

1802 00

Kakao čaumalas, apvalki, miziņas un citi kakao atlikumi

GM 130

 

Lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības atkritumi, izņemot blakusproduktus, kas atbilst valsts un starptautiskajām prasībām un standartiem attiecībā uz izmantošanu pārtikā vai dzīvnieku barībai

GM 140

ex15 00

Dzīvnieku vai augu izcelsmes pārtikas tauku vai eļļu atkritumi (piem., cepamās eļļas)

GN.  ĀDU MIECĒŠANAS, APSTRĀDES UN IZMANTOŠANAS ATKRITUMI

GN 010

ex05 02 00

Cūku, mežacūku vai kuiļu saru un spalvu, vai āpšu spalvu atkritumi un citu suku ražošanā izmantojamu spalvu atkritumi

GN 020

ex05 03 00

Astru atkritumi, salikti vai nesalikti kārtās, ar vai bez stiprinājumiem

GN 030

ex05 05 90

Putnu ādas un citu daļu atkritumi, ar spalvām vai dūnām, spalvu un to daļu (arī ar apgrieztām malām) un dūnu atkritumi, bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai

GN 040

ex41 10 00

Dabīgu vai mākslīgu ādu atgriezumi un citi atkritumi, kas neder ādas izstrādājumu ražošanai, izņemot ādas nogulsnes

GO.  CITI ATKRITUMI, KAS SATUR GALVENOKĀRT ORGANISKUS KOMPONENTUS, KURI VAR SATURĒT METĀLUS UN NEORGANISKAS VIELAS

GO 010

ex05 01 00

Cilvēku matu atkritumi

GO 020

 

Salmu atkritumi

GO 030

 

Dezaktivēts sēņu micēlijs no penicilīna ražošanas, ko izmanto lopbarībā

GO 040

 

Atkritumi no fotofilmām un fotopapīra (tajā skaitā ar pamata un gaismjutīgu pārklājumu), ar sudrabu vai bez, bet kas nesatur sudrabu brīvo jonu formā

GO 050

 

Vienreizlietojami fotoaparāti bez baterijām

(1)   Ja iespējams, iepretī ierakstam norāda kodu no preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas, kas noteikta Briseles 1983. gada 14. jūnija Konvencijā Muitas sadarbības padomes aizgādībā (harmonizētā sistēma). Šo kodu var piemērot gan atkritumiem, gan izstrādājumiem. Šajā regulā nav iekļautas pozīcijas, kas nav atkritumi. Tāpēc kodu, ko muitas darbinieki izmanto, lai atvieglotu savu un citu personu darbu, šeit norāda vienīgi tāpēc, lai palīdzētu identificēt atkritumus, kas ir uzskaitīti un uz ko attiecas šī regula. Lai identificētu atkritumus, uz ko attiecas vispārīgi pozīciju nosaukumi, kā skaidrojošu līdzekli izmanto Muitas sadarbības padomes izdotos atbilstīgos oficiālos paskaidrojumus.

(2)   Apzīmējums “nedisperss” neietver atkritumus pulvera, nosēdumu, putekļu formā vai cietus priekšmetus, kas satur bīstamus atkritumus šķidrā formā.

(3)   Šis ieraksts ietver šādu sārņu izmantošanu titāna dioksīda un vanādija iegūšanai.

(4)   Tos nevar polimerizēt, un tos izmanto kā plastifikatorus.
III PIELIKUMSATKRITUMU DZELTENAIS SARAKSTS (1)

AA.  METĀLUS SATUROŠI ATKRITUMI

AA 010

ex26 19 00

Izdedži, plāva un citi atkritumi, kas radušies dzelzs un tērauda ražošanā (2)

AA 020

ex26 20 19

Cinka pelni un atliekas (2)

AA 030

2620 20

Svina pelni un atliekas (2)

AA 040

ex26 20 30

Vara pelni un atliekas (2)

AA 050

ex26 20 40

Alumīnija pelni un atliekas (2)

AA 060

ex26 20 50

Vanādija pelni un atliekas (2)

AA 070

2620 90

Pelni un atliekas (2), kas satur metālus vai metālu savienojumus, kas citur nav minēti vai iekļauti

AA 080

ex81 12 91

Tallija atkritumi, lūžņi un atliekas

AA 090

ex28 04 80

Arsēna atkritumi un atliekas (2)

AA 100

ex28 05 40

Dzīvsudraba atkritumi un atliekas (2)

AA 110

 

Atliekas no alumīnija ražošanas, kas citur nav minētas vai iekļautas

AA 120

 

Galvanizācijas nosēdumi

AA 130

 

Atsārmi, kas radušies metālu kodināšanā

AA 140

 

Sārmainas atliekas, kas radušās cinka apstrādē, putekļi un nosēdumi, piemēram, jarozīts, hematīts, getīts utt.

AA 150

 

Dārgmetālus saturošas cietas atliekas, kas satur neorganisko cianīdu atliekas

AA 160

 

Dārgmetālu pelni, nosēdumi, putekļi un citas atliekas, piemēram:

AA 161

 

–  pelni no iespiedshēmu plašu sadedzināšanas

AA 162

 

–  fotofilmu pelni

AA 170

 

Svina skābes akumulatori neizjauktā vai sapresētā veidā

AA 180

 

Izlietotas baterijas vai akumulatori neizjauktā vai sapresētā veidā, izņemot svina skābes akumulatorus, un atkritumi un lūžņi, kas rodas bateriju un akumulatoru ražošanā un kas citur nav minēti vai iekļauti

AA 190

8104 20

Magnija atkritumi un lūžņi, kas ir viegli uzliesmojoši vai pirofori vai kas saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos

AB.  ATKRITUMI, KAS SATUR GALVENOKĀRT NEORGANISKUS KOMPONENTUS, KURI VAR SATURĒT METĀLUS UN ORGANISKAS VIELAS

AB 010

2621 00

Izdedži, pelni un atliekas (2), kas citur nav minētas vai iekļautas

AB 020

 

Atliekas, kas rodas no sadzīves/mājturības atkritumu sadedzināšanas

AB 030

 

Atkritumi, kas radušies metālu virsmas apstrādē bez cianīdiem

AB 040

ex70 01 00

Stikla atkritumi no katodstaru lampām un citu veidu aktivētā stikla

AB 050

ex25 29 21

Kalcija fluorīda nosēdumi

AB 060

 

Citi neorganiski fluora savienojumi šķidrā veidā vai kā nosēdumi

AB 070

 

Smiltis, kuras izmanto liešanai

AB 080

 

Izlietoti katalizatori, kas nav iekļauti zaļajā sarakstā

AB 090

 

Alumīnija hidrātu atkritumi

AB 100

 

Alumīnija oksīda atkritumi

AB 110

 

Bāziskie šķīdumi

AB 120

 

Citur neminēti vai neiekļauti neorganiskie halogēnsavienojumi

AB 130

 

Izlietotas spridzināšanas metālskaidas

AB 140

 

Ģipsis, kas rodas ķīmiskās rūpniecības procesos

AB 150

 

Neattīrīts kalcija sulfīts un kalcija sulfāts, kas radies dūmvadu gāzes atsērošanā (FGD)

AC.  ATKRITUMI, KAS SATUR GALVENOKĀRT ORGANISKUS KOMPONENTUS, KURI VAR SATURĒT METĀLUS UN NEORGANISKUS MATERIĀLUS

AC 010

ex27 13 90

Atkritumi, kas radušies naftas koksa un bitumena ražošanā/pārstrādē, izņemot anodus

AC 020

 

Citur neminēti vai neiekļauti bitumena materiāli (asfalta atkritumi)

AC 030

 

Tādu eļļu atkritumi, kuras nav derīgas sākotnēji paredzētajam lietojumam

AC 040

 

Etilēta benzīna (degvielas) nosēdumi

AC 050

 

Šķidrie siltumnesēji

AC 060

 

Hidrauliskie šķidrumi

AC 070

 

Bremžu šķidrumi

AC 080

 

Antifrīzu šķidrumi

AC 090

 

Atkritumi, kas rodas sveķu, lateksa, plastifikatoru, līmes un adhezīvu ražošanā, pagatavošanā un lietošanā

AC 100

ex39 15 90

Nitroceluloze

AC 110

 

Fenolu, fenola savienojumu, tostarp hlorfenola, atkritumi šķidrumu vai nosēdumu veidā

AC 120

 

Polihlorētie naftalīni

AC 130

 

Ēteri

AC 140

 

Trietilamīna katalizators liešanas smilšu nosēdināšanai

AC 150

 

Hlorfluorogļūdeņraži

AC 160

 

Halogēnogļūdeņraži

AC 170

 

Apstrādāta korķa un koksnes atkritumi

AC 180

ex41 10 00

Ādas daļiņas, pelni, nogulsnes un putekļi

AC 190

 

Automobiļu sagriešanā radusies vieglā putekļainā frakcija

AC 200

 

Fosfora organiskie savienojumi

AC 210

 

Nehalogenēti šķīdinātāji

AC 220

 

Halogenēti šķīdinātāji

AC 230

 

Halogenētas vai nehalogenētas ūdeni nesaturošas destilācijas atliekas, kas radušās organisko šķīdinātāju rekuperācijā

AC 240

 

Alifātisko halogenēto ogļūdeņražu (piemēram, hlormetāna, dihloretāna, vinilhlorīda, vinilidēnhlorīda, alilhlorīda un epihlorhidrīna) ražošanas atkritumi

AC 250

 

Virsmas aktīvās vielas (surfaktanti)

AC 260

 

Šķidri cūku mēsli; fekālijas

AC 270

 

Notekūdeņu dūņas

AD.  ATKRITUMI, KAS VAR SATURĒT VAI NU NEORGANISKUS, VAI ORGANISKUS KOMPONENTUS

AD 010

 

Farmaceitisku produktu ražošanas un gatavošanas atkritumi

AD 020

 

Fitofarmaceitisko produktu un nelauksaimnieciskās indes ražošanas, pagatavošanas un lietošanas atkritumi

AD 030

 

Koksnes konservantu ražošanas, pagatavošanas un lietošanas atkritumi

 

Atkritumi, kas satur jebkuru no šādām vielām, no tām sastāv, vai ir piesārņoti ar tām:

AD 040

 

–  neorganiskie cianīdi, izņemot dārgmetālus saturošas cietas atliekas, kuros ir neorganiskie cianīdi

AD 050

 

–  organiskie cianīdi

AD 060

 

Eļļu un ūdens, ogļūdeņražu un ūdens maisījumu, emulsiju atkritumi

AD 070

 

Tipogrāfijas krāsu, krāsvielu, pigmentu, krāsu un laku ražošanas, pagatavošanas un lietošanas atkritumi

AD 080

 

Sprādzienbīstami atkritumi, ja uz tiem neattiecas citi konkrēti tiesību akti

AD 090

 

Citur neminēti vai neiekļauti atkritumi, kas radušies reprogrāfijā un fotogrāfijā izmantojamo ķimikāliju ražošanā, pagatavošanā un lietošanā

AD 100

 

Atkritumi, kas radušies plastmasu virsmas apstrādē bez cianīdiem

AD 110

 

Skābi šķīdumi

AD 120

 

Jonu apmaiņas sveķi

AD 130

 

Vienreizlietojami fotoaparāti ar baterijām

AD 140

 

Atkritumi, kas radušies rūpniecības izplūdes gāzu piesārņojuma attīrīšanas iekārtās un nav minēti vai iekļauti citur

AD 150

 

Dabā sastopami organiskie materiāli, ko izmanto kā filtrējošu vidi (piemēram, biofiltri)

AD 160

 

Sadzīves/mājturības atkritumi

AD 170

ex28 03

Izlietotā aktivētā ogle ar bīstamām īpašībām, kas rodas, to lietojot neorganiskās ķīmijas, organiskās ķīmijas un farmācijas rūpniecībā, notekūdeņu attīrīšanā, gāzes/gaisa attīrīšanā un tamlīdzīgos procesos

(1)   Ja iespējams, iepretī ierakstam norāda kodu no preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas, kas noteikta Briseles 1983. gada 14. jūnija Konvencijā Muitas sadarbības padomes aizgādībā (harmonizētā sistēma). Šo kodu var piemērot gan atkritumiem, gan izstrādājumiem. Šajā regulā nav iekļautas pozīcijas, kas nav atkritumi. Tāpēc kodu, ko muitas darbinieki izmanto, lai atvieglotu savu un citu personu darbu, šeit norāda vienīgi tāpēc, lai palīdzētu identificēt atkritumus, kas ir uzskaitīti un uz kuriem attiecas šī regula. Lai identificētu atkritumus, uz ko attiecas vispārīgi pozīciju nosaukumi, kā skaidrojošu līdzekli izmanto Muitas sadarbības padomes izdotos atbilstīgos oficiālos paskaidrojumus.

(2)   Šajā sarakstā iekļauti atkritumi pelnu, atlieku, izdedžu, sārņu, apdedžu, plāvas, putekļu, pulvera, nosēdumu un nogulšņu uz filtra veidā, ja materiāls skaidri nav norādīts citur.
IV PIELIKUMSATKRITUMU SARKANAIS SARAKSTS

RA.  ATKRITUMI, KAS SATUR GALVENOKĀRT ORGANISKUS KOMPONENTUS, KURI VAR SATURĒT METĀLUS UN NEORGANISKUS MATERIĀLUS

RA 010

Tādu vielu un izstrādājumu atkritumi, kas sastāv no polihlorēta bifenila (PCB) un/vai polihlorēta terfenila (PCT), un/vai polibromēta bifenila (PBB), tostarp no citiem šo savienojumu polibromanalogiem vai kuru sastāvā ir iepriekšminētās vielas 50 mg/kg vai lielākā koncentrācijā, vai kas ir piesārņoti ar tām

RA 020

Darvainu atlikumu atkritumi (izņemot AC020 pozīcijā minētos), kas radušies organisku materiālu attīrīšanā, destilācijā vai pirolītiskā apstrādē

RB.  ATKRITUMI, KAS SATUR GALVENOKĀRT NEORGANISKUS KOMPONENTUS, KURI VAR SATURĒT METĀLUS UN ORGANISKAS VIELAS

RB 010

Azbests (putekļi un šķiedras)

RB 020

Tādas keramikas šķiedras, kuru fizikāli ķīmiskās īpašības ir līdzīgas kā azbestam

RC.  ATKRITUMI, KAS VAR SATURĒT VAI NU NEORGANISKUS, VAI ORGANISKUS KOMPONENTUS

Atkritumi, kas satur jebkuru no šādām vielām, kas no tām sastāv, vai ir piesārņoti ar tām:

RC 010

–  polihlordibenzofurānam radniecīgi produkti;

RC 020

–  polihlordibenzodioksīnam radniecīgi produkti

RC 030

Etilētu antidetonācijas savienojumu nosēdumi

RC 040

Peroksīdi, izņemot ūdeņraža peroksīdu

▼M7
V PIELIKUMS

Ievada piezīmes

1.

Šīs regulas V pielikumu piemēro, neskarot Direktīvu 75/442/EEK, kurā izdarīti grozījumi ar Direktīvu 91/156/EEK un Direktīvu 91/689/EEK.

2.

Šim pielikumam ir trīs daļas, tā 2. un 3. daļu piemēro tikai tad, ja nav piemērojama tā 1. daļa. Tāpēc, lai noteiktu, vai uz konkrētā veida atkritumiem attiecas Padomes Regulas (EEK) Nr. 259/93 V pielikums, vispirms jāpārbauda, vai tie norādīti V pielikuma 1. daļā, ja nav, tad 2. daļā, un visbeidzot — 3. daļā.

Pielikuma 1. daļai ir divas apakšiedaļas: A sarakstā uzskaitīti atkritumi, kas klasificēti kā bīstamie atkritumi saskaņā ar Bāzeles Konvenciju, un tāpēc uz tiem attiecas eksporta aizliegums, bet uz B sarakstā uzskaitītajiem atkritumiem eksporta aizliegums neattiecas.

Tātad, ja konkrētais atkritumu veids norādīts pielikuma 1. daļā, jāpārbauda, vai tas ir A vai B sarakstā. Tikai tad, ja attiecīgais atkritumu veids nav norādīts 1. daļas A un B sarakstā, jāpārbauda, vai tie nav 2. vai 3. daļā — uz tajās iekļautajiem atkritumiem attiecas eksporta aizliegums.

3.

Pamatojoties uz atkritumu turētāju atbilstīgi iesniegtiem dokumentāriem pierādījumiem, dalībvalstis izņēmuma gadījumos var noteikt, ka uz kāda konkrēta šajā pielikumā norādīta veida bīstamajiem atkritumiem neattiecas eksporta aizliegums, kas minēts 16. panta 1. punktā Padomes Regulā (EEK) Nr. 259/93 ar grozījumiem, ja tiem nav nevienas Direktīvas 91/689/EEK III pielikumā uzskaitītās īpašības, un attiecībā uz minētā pielikuma H3 līdz H8, H10 un H11 pozīciju, ņemot vērā robežvērtības, kas noteiktas Komisijas Lēmumā 2000/532/EK ar grozījumiem.

Tādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts pirms lēmuma pieņemšanas informē valsti, kurā paredzēts atkritumus importēt. Katra kalendārā gada beigās dalībvalstis par tādiem gadījumiem paziņo Komisijai. Komisija minēto informāciju nosūta visām dalībvalstīm un Bāzeles Konvencijas Sekretariātam. Pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisija var izteikt komentārus un vajadzības gadījumā iesniegt priekšlikumus komitejai, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK 18. pantu, lai pieņemtu V pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 259/93.

4.

Ja kādi atkritumu veidi nav norādīti šajā pielikumā kā bīstamie atkritumi, vai arī tie minēti 1. daļas B sarakstā, nav izslēgta iespēja izņēmuma gadījumos tos uzskatīt par bīstamiem atkritumiem un uz tiem attiecināt eksporta aizliegumu, kas minēts 16. panta 1. punktā Padomes Regulā (EEK) Nr. 259/93 ar grozījumiem, ja tiem ir Direktīvas 91/689/EEK III pielikumā uzskaitītās īpašības, un attiecībā uz minētā pielikuma H3 līdz H8, H10 un H11 pozīciju ņemot vērā robežvērtības, kas noteiktas Komisijas Lēmumā 2000/532/EK ar grozījumiem, saskaņā ar Direktīvas 91/689/EEK 1. panta 4. punkta otro ievilkumu un Padomes Regulas (EEK) Nr. 259/93 II pielikuma virsrakstu.

Tādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts pirms lēmuma pieņemšanas informē valsti, kurā paredzēts atkritumus importēt. Katra kalendārā gada beigās dalībvalstis par tādiem gadījumiem paziņo Komisijai. Komisija minēto informāciju nosūta visām dalībvalstīm un Bāzeles Konvencijas Sekretariātam. Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija var izteikt komentārus un vajadzības gadījumā iesniegt priekšlikumus komitejai, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK 18. pantu, lai pieņemtu V pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 259/93.

1.   DAĻA

A saraksts (Bāzeles Konvencijas VIII pielikums)A1

Metālu un metālus saturoši atkritumi

A1010

Metālu atkritumi un atkritumi, kas sastāv no sakausējumiem, kuros ir jebkura no šīm vielām:

— antimons

— arsēns

— berilijs

— kadmijs

— svins

— dzīvsudrabs

— selēns

— telūrs

— tallijs

bet izņemot atkritumus, kas īpaši uzskaitīti B sarakstā

A1020

Atkritumi, izņemot masīvus metālu atkritumus, kuros komponentu vai piesārņotājvielu veidā ir jebkura no šīm vielām:

— antimons; antimona savienojumi

— berilijs; berilija savienojumi

— kadmijs; kadmija savienojumi

— svins; svina savienojumi

— selēns; selēna savienojumi

— telūrs; telūra savienojumi

A1030

Atkritumi, kuros komponentu vai piesārņotājvielu veidā ir jebkura no šīm vielām:

— arsēns; arsēna savienojumi

— dzīvsudrabs; dzīvsudraba savienojumi

— tallijs; tallija savienojumi

A1040

Atkritumi, kuros komponentu veidā ir jebkura no šīm vielām:

— metālu karbonili

— hroma(VI) savienojumi

A1050

Galvanizācijas nosēdumi

A1060

Atsārma atkritumi, kas radušies metālu kodināšanā

A1070

Sārmaini atlikumi, putekļi un nogulsnes, kas radušies cinka ražošanā, piemēram, jarozīts, hematīts, getīts

A1080

B sarakstā nenorādīti cinka atkritumi, kas satur svinu un kadmiju koncentrācijā, kas ir pietiekama, lai tie uzrādītu III pielikumā noteiktās īpašības

A1090

Pelni, kas radušies, sadedzinot izolētus vara vadus

A1100

Putekļi un atlikumi no vara kausēšanas krāšņu gāzu attīrīšanas sistēmām

A1110

Izlietoti elektrolītu šķīdumi no elektrolītiskās attīrīšanas un elektroķīmiskās izdalīšanas

A1120

Nosēdumu atkritumi, izņemot anoda sārņus no vara elektrolītiskās attīrīšanas un elektroķīmiskās izdalīšanas elektrolītu attīrīšanas sistēmām

A1130

Izlietoti kodināšanas šķīdumi, kas satur šķīstošus vara savienojumus

A1140

Vara hlorīda un vara cianīda katalizatoru atkritumi

A1150

Dārgmetālu pelni, kas radušies, sadedzinot iespiedshēmu plates, un kas nav norādīti B sarakstā (1)

A1160

Svina skābes akumulatoru atkritumi neizjauktā vai sapresētā veidā

A1170

Nešķiroti nederīgu bateriju atkritumi, izņemot tikai B sarakstā norādīto bateriju sajaukumu. Bateriju atkritumi, kas nav specificēti B sarakstā un kas satur I pielikumā norādītos komponentus daudzumos, kuru dēļ tie ir bīstami

A1180

Elektrisko un elektronisko ierīču atkritumi vai lūžņi (2), starp kuriem ir tādas daļas kā A sarakstā norādītie akumulatori un baterijas, dzīvsudraba releji, stikls no katodstaru lampām un citu veidu aktivēts stikls un PCB kondensatori vai kuri piesārņoti ar I pielikumā norādītajiem komponentiem (piemēram, kadmiju, dzīvsudrabu, svinu, polihlorbifenilu) daudzumā, kura dēļ tiem piemīt kāda no III pielikumā norādītajām īpašībām (skat. attiecīgo ierakstu B sarakstā — B1110) (3)

A2

Atkritumi, kas satur galvenokārt neorganiskus komponentus, kuri var saturēt metālus un organiskas vielas

A2010

Stikla atkritumi no katodstaru lampām un citu veidu aktivēta stikla

A2020

Neorganisko fluora savienojumu atkritumi šķidrumu vai nosēdumu veidā, izņemot attiecīgos B sarakstā specificētos atkritumus

A2030

Tādu katalizatoru atlikumi, kuri nav specificēti B sarakstā

A2040

Ģipša atkritumi, kas rodas ķīmiskās rūpniecības procesos, ja tie satur I pielikumā norādītos komponentus daudzumā, kura dēļ tiem piemīt III pielikumā norādītās bīstamības īpašības (skat. attiecīgo ierakstu B sarakstā — B2080)

A2050

Azbesta atkritumi (putekļi un šķiedras)

A2060

Vieglie pelni no elektrostacijām, kurās par kurināmo izmanto akmeņogles, ja tie satur I pielikumā norādītās vielas daudzumā, kura dēļ tiem piemīt III pielikumā norādītās īpašības (skat. attiecīgo ierakstu B sarakstā — B2050)

A3

Atkritumi, kas satur galvenokārt organiskus komponentus, kuri var saturēt metālus un neorganiskas vielas

A3010

Atkritumi, kas radušies naftas koksa un bitumena ražošanā vai pārstrādē

A3020

Tādu minerāleļļu atkritumi, kuras nav derīgas sākotnēji paredzētajam lietojumam

A3030

Atkritumi, kas satur svina antidetonācijas savienojumu nosēdumus vai kas no tiem sastāv, vai kas ir ar tiem piesārņoti

A3040

Siltumnesēju fluīdu atkritumi

A3050

Sveķu, lateksa, plastifikatoru, līmju/adhezīvu ražošanas, pagatavošanas un izmantošanas atkritumi, izņemot attiecīgos B sarakstā specificētos atkritumus (skat. attiecīgo ierakstu B sarakstā — B4020)

A3060

Nitrocelulozes atkritumi

A3070

Fenolu, fenola savienojumu, tostarp hlorfenola, atkritumi šķidrumu vai nosēdumu veidā

A3080

Ēteru atkritumi, izņemot B sarakstā specificētos atkritumus

A3090

Ādas daļiņas, pelni, nosēdumi un putekļi, ja tie satur hroma(VI) savienojumus vai biocīdus (skat. attiecīgo ierakstu B sarakstā — B3100)

A3100

Ādas atgriezumi un citi ādas vai mākslīgās ādas atkritumi, kas nav derīgi ādas izstrādājumu ražošanai, un kas satur hroma(VI) savienojumus vai biocīdus (skat. attiecīgo ierakstu B sarakstā — B3090)

A3110

Kažokādu atkritumi, kas satur hroma(VI) savienojumus, biocīdus vai infekciozas vielas (skat. attiecīgo ierakstu B sarakstā — B3110)

A3120

Vieglā putekļainā frakcija, kas radusies smalcināšanā

A3130

Organisko fosfora savienojumu atkritumi

A3140

Tādu nehalogenētu organisko šķīdinātāju atkritumi, kuri nav specificēti B sarakstā

A3150

Halogenētu organisko šķīdinātāju atkritumi

A3160

Tādu halogenētu vai nehalogenētu ūdeni nesaturošu destilācijas atlikumu atkritumi, kuri radušies organisko šķīdinātāju reģenerācijā

A3170

Alifātisko halogenēto ogļūdeņražu (piemēram, hlormetāna, dihloretāna, vinilhlorīda, vinilidēnhlorīda, alilhlorīda un epihlorhidrīna) ražošanas atkritumi

A3180

Atkritumi, vielas un izstrādājumi, kuri satur polihlorbifenilu (PCB), polihlorterfenilu (PCT), polihlornaftalīnu (PCN) vai polibrombifenilu (PBB), vai citus šo savienojumu polibromatvasinājumus vai kuri sastāv no iepriekšminētajām vielām, vai kuri piesārņoti ar tām — 50 mg/kg vai lielākā koncentrācijā (4)

A3190

Darvaini atkritumi (izņemot asfaltcementu), kas radušies attīrīšanā, destilācijā vai jebkurā pirolīzes procesā

A4

Atkritumi, kuri var gan organiskus, gan neorganiskus komponentus

A4010

Farmaceitisko preparātu ražošanā, pagatavošanā un lietošanā radušies atkritumi, izņemot attiecīgos B sarakstā specificētos atkritumus

A4020

Ārstniecības iestāžu un tamlīdzīgi atkritumi;, t.i., atkritumi, kas rodas ārstniecībā, aprūpē, zobārstniecībā, veterinārmedicīnā vai tamlīdzīgā praksē, atkritumi, kas rodas slimnīcās un citās iestādēs, izmeklējot un ārstējot pacientus vai īstenojot pētniecības projektus

A4030

Biocīdu un augu aizsardzības preparātu ražošanā, pagatavošanā un lietošanā radušies atkritumi, tostarp tādu pesticīdu un herbicīdu atkritumi, kuri neatbilst specifikācijām un ir novecojuši vai arī nav derīgi sākotnēji paredzētajam lietojumam (5)

A4040

Koksnes konservantu ražošanā, pagatavošanā un lietošanā radušies atkritumi (6)

A4050

Atkritumi, kas satur jebkuru no šādām vielām vai kas no tām sastāv, vai kas piesārņoti ar tām:

— neorganiskie cianīdi, izņemot dārgmetālus saturošus cietus atlikumus, kuros neorganiskie cianīdi ir zīmju veidā

— organiskie cianīdi

A4060

Eļļu/ūdens, ogļūdeņražu/ūdens maisījumu un emulsiju atkritumi

A4070

Atkritumi, kas radušies tipogrāfijas krāsu, krāsvielu, pigmentu, krāsu, laku un emaljas krāsu ražošanā, pagatavošanā un lietošanā, izņemot attiecīgos B sarakstā specificētos atkritumus (skat. attiecīgo ierakstu B sarakstā — B4010)

A4080

Sprādzienbīstami atkritumi (izņemot attiecīgos B sarakstā specificētos atkritumus)

A4090

Šķidrie atkritumi ar skābju vai bāzu īpašībām, izņemot attiecīgajā ierakstā B sarakstā specificētos atkritumus (skat. attiecīgo ierakstu B sarakstā — B2120)

A4100

Atkritumi, kas radušies rūpniecības uzņēmumu izplūdes gāzu attīrīšanas iekārtās, izņemot attiecīgos B sarakstā specificētos atkritumus

A4110

Atkritumi, kas satur jebkuru no šādām vielām vai kas no tām sastāv, vai kas piesārņoti ar tām:

— polihlordibenzofurānam radniecīgi produkti

— polihlordibenzodioksīnam radniecīgi produkti

A4120

Atkritumi, kas satur peroksīdus vai kas no tiem sastāv, vai kas ir ar tiem piesārņoti

A4130

Tāda iepakojuma un tādu trauku atkritumi, kuri satur I pielikumā norādītās vielas koncentrācijā, kuras dēļ tiem piemīt III pielikumā norādītās bīstamības īpašības

A4140

Atkritumi, kas sastāv no specifikācijām neatbilstīgām vai novecojušām (7) ķīmiskām vielām vai satur minētās vielas — ja tās atbilst I pielikumā noteiktajām kategorijām un tām piemīt III pielikumā norādītās bīstamības īpašības

A4150

Ķīmisko vielu atkritumi, kas rodas pētniecības un attīstības vai mācību procesos un kas netiek identificēti un/vai ir jauni, un to iedarbība uz cilvēka veselību un/vai vidi nav zināma

A4160

Izlietota aktīvā ogle, kas nav norādīta B sarakstā (skat. attiecīgo ierakstu B sarakstā — B2060)

(1)   Ņemt vērā, ka attiecīgajā ierakstā B sarakstā (B1160) nav specificēti izņēmumi.

(2)   Šajā pozīcijā nav norādīti nederīgi elektrostaciju iekārtu agregāti.

(3)   PCB koncentrācijā 50 mg/kg vai vairāk.

(4)   Ņemt vērā, ka koncentrācija 50 mg/kg ir starptautiski pieņemtais piesārņojuma līmenis visu veidu atkritumiem. Tomēr daudzas valstis konkrētiem atkritumu veidiem noteikušas zemāku atļauto līmeni (piemēram, 20 mg/kg).

(5)   Novecojuši “nozīmē” ražotāja ieteiktajā termiņā neizlietoti.

(6)   Šajā pozīcijā nav iekļauta ar koksnes konservantiem apstrādāta koksne.

(7)   Novecojuši “nozīmē” ražotāja ieteiktajā termiņā neizlietoti.

B saraksts (Bāzeles Konvencijas IX pielikums)B1

Metālu un metālus saturoši atkritumi

B1010

Metālu un sakausējumu atkritumi metāliskā nedispersā veidā:

— dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

— dzelzs un tērauda lūžņi

— vara lūžņi

— niķeļa lūžņi

— alumīnija lūžņi

— cinka lūžņi

— alvas lūžņi

— volframa lūžņi

— molibdēna lūžņi

— tantala lūžņi

— magnija lūžņi

— kobalta lūžņi

— bismuta lūžņi

— titāna lūžņi

— cirkonija lūžņi

— mangāna lūžņi

— germānija lūžņi

— vanādija lūžņi

— hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

— torija lūžņi

— retzemju metālu lūžņi

B1020

Tīri, nepiesārņoti metālu lūžņi, tostarp sakausējumi gatavā veidā (loksnēs, plāksnēs, brusās, stieņos, u.c.):

— antimona lūžņi

— berilija lūžņi

— kadmija lūžņi

— svina lūžņi (izņemot svina skābes akumulatorus)

— selēna lūžņi

— telūra lūžņi

B1030

Grūti kūstošus metālus saturoši atlikumi

B1040

Nolietotas elektrostaciju iekārtas, kas nav piesārņotas ar eļļu, PCB vai PCT tiktāl, ka tās uzskatāmas par bīstamajiem atkritumiem

B1050

Jaukti krāsaino metālu smagie lūžņi, kas nesatur I pielikumā norādītās vielas koncentrācijā, kuras dēļ tiem piemistu III pielikumā norādītās bīstamās īpašības (1)

B1060

Metāliska selēna un telūra atkritumi, tostarp pulverveida atkritumi

B1070

Vara un vara sakausējumu atkritumi dispersā veidā, ja vien tie nesatur I pielikumā norādītos komponentus koncentrācijā, kuras dēļ tiem piemīt III pielikumā norādītās bīstamās īpašības

B1080

Cinka pelni un atlikumi, tostarp cinka sakausējumu atlikumi dispersā veidā, ja vien tie nesatur I pielikumā norādītos komponentus koncentrācijā, kuras dēļ tiem piemistu III pielikumā norādītās īpašības vai bīstamības īpašības ar kodu H4.3 (2)

B1090

Tādu bateriju atkritumi, kuras atbilst specifikācijām, izņemot baterijas, kas gatavotas ar svinu, kadmiju vai dzīvsudrabu

B1100

Atkritumi, kas satur metālus un kas rodas metālu liešanā, kausēšanā un attīrīšanā:

— cietais cinks (cinka un dzelzs sakausējums)

— cinku saturoši izdedži:

— 

— cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

— cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

— izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

— izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

— cinka apdedži

— alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

— sārņi, kas radušies vara pārstrādē turpmākai pārstrādei vai attīrīšanā un kas nesatur arsēnu, svinu vai kadmiju daudzumā, kura dēļ tiem piemistu III pielikumā norādītās bīstamības īpašības

— ugunsizturīgā izklājuma, tostarp tīģeļu atkritumi, kas rodas, kausējot varu

— sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē turpmākai attīrīšanai

— tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

B1110

Elektriskās un elektroniskās ierīces:

— elektroniskās ierīces, kas sastāv tikai no metāliem vai sakausējumiem

— elektrisko un elektronisko ierīču atkritumi vai lūžņi (3)(tostarp iespiedshēmu plates), starp kuriem nav tādu daļu kā A sarakstā norādītie akumulatori un baterijas, dzīvsudraba releji, stikls no katodstaru lampām un citu veidu aktivētu stikls un PCB kondensatori vai kuri nav piesārņoti ar I pielikumā norādītajiem komponentiem (piemēram, kadmiju, dzīvsudrabu, svinu, polihlorbifenilu), vai kuri atdalīti tiktāl, ka tiem nepiemīt III pielikumā norādītās īpašības (skat. attiecīgo ierakstu A sarakstā — A1180)

— elektriskās un elektroniskās iekārtas (tostarp iespiedshēmu plates, elektronisku ierīču daļas un vadi), kas paredzētas tiešai atkārtotai izmantošanai (4), nevis pārstrādei vai galīgai apglabāšanai (5)

B1120

Izlietoti katalizatori, izņemot par katalizatoriem izmantotus šķidrumus, kas satur jebkuru no šīm vielām:— pārejas metāli, izņemot katalizatoru atkritumus (izlietoti katalizatori, izlietoti katalizatori šķidrā veidā vai citi katalizatori), kas norādīti A sarakstā

skandijs

vanādijs

mangāns

kobalts

varš

itrijs

niobijs

hafnijs

volframs

titāns

hroms

dzelzs

niķelis

cinks

cirkonijs

molibdēns

tantals

rēnijs

— lantanīdi (retzemju metāli)

lantāns

prazeodims

samarijs

gadolīnijs

disprozijs

erbijs

iterbijs

cērijs

neodīms

eiropijs

terbijs

holmijs

tūlijs

lutēcijs

B1130

Attīrīti izlietoti katalizatori, kas satur dārgmetālus

B1140

Dārgmetālus saturoši cieti atlikumi, kuros ir neorganisko cianīdu palieku iezīmes

B1150

Dārgmetālu un to sakausējumu atkritumi (zelta, sudraba, platīna grupas metālu, izņemot dzīvsudrabu) cietā dispersā veidā atbilstīgā iepakojumā ar attiecīgu etiķetējumu

B1160

Dārgmetālu pelni, kas radušies, sadedzinot iespiedshēmu plates (skat. attiecīgo ierakstu A sarakstā, A1150)

B1170

Dārgmetālu pelni, kas radušies, sadedzinot fotofilmas

B1180

Fotofilmu atkritumi, kas satur sudraba halogenīdus un metālisku sudrabu

B1190

Fotopapīra atkritumi, kas satur sudraba halogenīdus un metālisku sudrabu

B1200

Granulēti sārņi, kas radušies dzelzs vai tērauda ražošanā

B1210

Sārņi, kas radušies dzelzs vai tērauda ražošanā, tostarp sārņi, kurus izmanto kā TiO2 un vanādija avotu

B1220

Ķīmiski stabilizēti cinka ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301), kuras attiecas galvenokārt uz būvniecību

B1230

Dzelzs vai tērauda ražošanā radusies plāva

B1240

Vara oksīda plāva

B2

Atkritumi, kas satur galvenokārt neorganiskus komponentus, kuri var saturēt metālus un organiskus materiālus

B2010

Nedispersi kalnrūpniecībā radušies atkritumi:

— dabīgā grafīta atkritumi

— atkritumi, kas radušies, aplīdzinot vai izgriežot slānekli, vai citādi

— vizlas atbiras

— leicīta; nefelīna un nefelīna sienīta atkritumi

— laukšpata atkritumi

— fluoršpata atkritumi

— cietie silīcija oksīda atkritumi, izņemot liešanai izmantotos silīcija oksīda atkritumus

B2020

Stikla atkritumi nedispersā veidā:

— stikla lauskas vai citi stikla atkritumi un lūžņi, izņemot stiklu no katodstaru lampām un citus aktivētus stiklus

B2030

Keramikas materiālu atkritumi nedispersā veidā:

— metālkeramikas atkritumi un lūžņi (metālkeramikas kompozīti)

— citur nespecificētas vai nenorādītas šķiedras uz keramikas materiālu bāzes

B2040

Citi atkritumi, kas satur galvenokārt neorganiskus komponentus:

— daļēji attīrīts kalcija sulfāts, kas radies dūmgāzu desulfurizācijā

— ģipša sienu plākšņu un sausā apmetuma plātņu atkritumi, kas rodas, nojaucot ēkas

— ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), kuras attiecas galvenokārt uz būvniecību un abrazīviem materiāliem

— sērs cietā veidā

— kalcija karbonāts (ar pH, kas ir zemāks nekā 9), kas radušies kalcija cianamīda ražošanā

— nātrija, kālija un kalcija hlorīdi

— karborunds (silīcija karbīds)

— betona atlūzas

— litiju un tantalu vai litiju un niobiju saturoši stikla lūžņi

B2050

A sarakstā (skat. attiecīgo ierakstu A sarakstā — A2060) nenorādīti vieglie pelni no elektrostacijām, kurās par kurināmo izmanto akmeņogles

B2060

Dzeramā ūdens attīrīšanai, pārtikas rūpniecībā un vitamīnu ražošanā izlietota aktīvā ogle (skat. attiecīgo ierakstu A sarakstā — A4160)

B2070

Kalcija fluorīda nosēdumi

B2080

A sarakstā nenorādīti (skat. attiecīgo ierakstu A sarakstā — A2040) ģipša atkritumi, kas rodas ķīmiskās rūpniecības procesos

B2090

No naftas koksa vai bitumena gatavotu anodstieņu atkritumi, kas radušies, ražojot tēraudu un alumīniju, kas attīrīti atbilstīgi nozares specifikācijām (izņemot anodstieņus no hlora sārma elektrolīzes un no metalurģijas)

B2100

Alumīnija oksīda ražošanā radušies alumīnija oksīda hidrātu un alumīnija oksīda atkritumi, izņemot šādus gāzu attīrīšanai, par flokulantiem un filtrēšanai izmantojamos atkritumus

B2110

Boksītu atlikumi (pH — neitrāls līdz 11,5)

B2120

Tādu skābu vai bāzisku šķīdumu atkritumi, kuru pH ir no 2 līdz 11,5, kuri nav kodīgi vai kuri nav citādi bīstami (skat. attiecīgo ierakstu A sarakstā — A4090)

B3

Atkritumi, kas satur galvenokārt organiskus komponentus, kuri var saturēt metālus un neorganiskas vielas

B3010

Cietie plastmasu atkritumi:

Šādas plastmasas vai plastmasu maisījumi, ja tie nav sajaukti ar citiem atkritumiem un ir sagatavoti atbilstīgi specifikācijām:

— plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem, tostarp šādas vielas (6), bet ne tikai tās:

— 

— etilēns

— stirols

— polipropilēns

— polietilēntereftalāts

— akrilnitrils

— butadiēns

— poliacetāli

— poliamīdi

— polibutilēntereftalāts

— polikarbonāti

— poliēteri

— polifenilēnsulfīdi

— akrilpolimēri

— alkāni C10 — C13 (plastifikatori)

— poliuretāns (kas nesatur hlorfluorhlorogļūdeņražus CFC))

— polisiloksāni

— polimetilmetakrilāts

— polivinilspirts

— polivinilbutirāls

— polivinilacetāts

— termoreaktīvo sveķu atkritumivai polikondensācijas produkti, tostarp šādas vielas:

— 

— urīnvielas–formaldehīdsveķi

— fenola–formaldehīdsveķi

— melamīna–formaldehīdsveķi

— epoksīdsveķi

— alkīdsveķi

— poliamīdi

— šādi fluoru saturošu polimēru atkritumi (7):

— 

— perfluoretilēns/propilēns (FEP)

— perfluoralkoksialkāns (PFA)

— perfluoralkoksialkāns (MFA)

— polivinilfluorīds (PVF)

— polivinilidēnfluorīds (PVDF)

B3020

Papīra, kartona un papīra izstrādājumu atkritumi

Šādi materiāli, ja tie nav sajaukti ar bīstamiem atkritumiem:

Papīra un kartona atkritumi un atgriezumi:

— nebalināts papīrs vai kartons vai gofrēts papīrs vai kartons

— citāds papīrs vai kartons, kas gatavots galvenokārt no balinātas masā nekrāsotas celulozes

— papīrs vai kartons, kas gatavots galvenokārt no mehāniskās papīra masas (piemēram, avīzēm, žurnāliem un tamlīdzīgiem iespiestiem materiāliem):

— citi, tostarp arī, bet ne tikai

— 

1.  laminēts kartons

2.  nešķiroti atgriezumi

B3030

Tekstilmateriālu atkritumi

Šādi materiāli, ja tie nav sajaukti ar citiem atkritumiem un ir sagatavoti atbilstīgi specifikācijām:

— zīda atkritumi (tostarp attīšanai nederīgi kokoni, pavedienu atkritumi un sairusi trikotāža):

— 

— nekārsti vai neķemmēti

— citi

— vilnas vai smalkas vai rupjas dzīvnieku spalvas atkritumi, tostarp pavedienu atkritumi, izņemot sairušu trikotāžu:

— 

— vilnas vai smalkas dzīvnieku spalvas izsukas

— citi vilnas vai smalkas dzīvnieku spalvas atkritumi

— rupjas dzīvnieku spalvas atkritumi

— kokvilnas atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un sairusi trikotāža):

— 

— pavedienu atkritumi (tostarp diegu atkritumi)

— sairusi trikotāža

— citi

— linu pakulas un atkritumi

— kaņepāju šķiedru (Cannabis sativa L.) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un sairusi trikotāža)

— džutas un citu lūku tekstilšķiedru (izņemot linšķiedru, kaņepāju šķiedru un rāmijas šķiedru) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un sairusi trikotāža)

— sizala un citu Agave dzimtas augu tekstilšķiedru pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un sairusi trikotāža)

— kokosa šķiedru pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un sairusi trikotāža)

— abakas (Manilas kaņepju vai Musa textilis Nee) pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un sairusi trikotāža)

— citur nespecificētas vai nenorādītas rāmijas un citu augu tekstilšķiedru pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un sairusi trikotāža)

— ķīmisko šķiedru atkritumi (tostarp izsukas, pavedienu atkritumi un sairusi trikotāža):

— 

— no sintētiskām šķiedrām

— no mākslīgām šķiedrām

— valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

— lietotas lupatas, auklas, takelāžas, virves un tauvas un lietoti priekšmeti no tekstilmateriālu auklām, tauvām vai virvēm:

— 

— šķiroti

— citi

B3040

Gumijas atkritumi

Šādi materiāli, ja tie nav sajaukti ar citiem atkritumiem:

— cietgumijas (piemēram, ebonīta) atkritumi un lūžņi

— citi gumijas atkritumi (izņemot attiecīgus citās pozīcijās specificētus atkritumus)

B3050

Neapstrādāti korķa un koksnes atkritumi:

— koksnes atkritumi un atgriezumi, aglomerēti vai neaglomerēti apaļkokos, briketēs, granulās vai tamlīdzīgos veidos

— korķa atkritumi: smalcināts, granulēts vai malts korķis

B3060

Lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības atkritumi, kas nav infekciozi:

— vīna mieles

— citādi nespecificēti vai nenorādīti granulēti vai negranulēti dzīvnieku barībai izmantojami izžāvēti un sterilizēti dārzeņu atkritumi, atlikumi un blakusprodukti

— trāns: taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi

— neapstrādāti, attaukoti, vienkārši apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai deželatinizēti kaulu un ragu atkritumi

— zivju atkritumi

— kakao čaumalas, sēnalas, mizas un citi kakao atlikumi

— citi lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības atkritumi, izņemot blakusproduktus, kas atbilst valsts un starptautiskajām prasībām un standartiem attiecībā uz izmantošanu pārtikai vai dzīvnieku barībai

B3070

Šādi atkritumi:

— cilvēku matu atkritumi

— salmu atkritumi

— dzīvnieku barībai paredzēts deaktivēts sēņu micēlijs, kas radies penicilīna ražošanā

B3080

Gumijas atgriezumu un lūžņu atkritumi

B3090

Ādas atgriezumi un citi ādas vai mākslīgās ādas atkritumi, kas nav derīgi ādas izstrādājumu ražošanai, izņemot ādas nosēdumus, kas satur hroma(VI) savienojumus vai biocīdus (skat. attiecīgo ierakstu A sarakstā — A3100)

B3100

Ādas daļiņas, pelni, nosēdumi un putekļi, kas nesatur hroma(VI) savienojumus vai biocīdus (skat. attiecīgo ierakstu A sarakstā — A3090)

B3110

Kažokādu atkritumi, kas nesatur hroma(VI) savienojumus, biocīdus vai infekciozas vielas (skat. attiecīgo ierakstu A sarakstā — A3110)

B3120

Pārtikas krāsvielu atkritumi

B3130

Tādu poliēteru atkritumi un atkritumi no tādiem monomēru ēteriem, kas nav bīstami, no kuriem nevar veidoties peroksīdi

B3140

Tādu pneimatisko riepu atkritumi, kuras nav paredzētas IV. A pielikumā norādītajām darbībām

B4

Atkritumi, kas var saturēt gan organiskus, gan neorganiskus komponentus

B4010

Atkritumi, kuru galvenās sastāvdaļas ir krāsas, tipogrāfijas krāsas un sacietējušas emaljas krāsas, kas gatavotas uz ūdens/lateksa bāzes un nesatur organiskos šķīdinātājus, smagos metālus vai biocīdus daudzumā, kura dēļ tie būtu bīstami (skat. attiecīgo ierakstu A sarakstā, A4070)

B4020

A sarakstā neminētu sveķu, lateksa, plastifikatoru, līmju/adhezīvu ražošanas, pagatavošanas un lietošanas atkritumi, kuri nesatur šķīdinātājus un citas piesārņotājvielas, kuru dēļ tiem piemistu III pielikumā noteiktās īpašības, piemēram, uz ūdens bāzes, vai līmes uz kazeīna, dekstrīna, celulozes ēteru, polivinilspirtu bāzes (skat. attiecīgo ierakstu A sarakstā — A3050)

B4030

Izlietoti vienreizlietojamie fotoaparāti ar baterijām, kuras nav norādītas A sarakstā

(1)   Ievērot, ka pat gadījumos, kad I pielikumā norādītajiem materiāliem ir zems piesārņojuma līmenis, turpmākajos procesos, tostarp pārstrādē, var iegūt atsevišķas frakcijas ar ievērojami augstāku koncentrāciju nekā attiecīgajiem I pielikumā norādītajiem materiāliem.

(2)   Cinka pelnu statusu pašlaik pārskata, un saskaņā ieteikumiem, kurus sniegusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Konference par tirdzniecību un attīstību UNCTAD, cinka pelni nebūtu jāuzskata par bīstamajām precēm.

(3)   Šajā pozīcijā nav iekļauti lūžņi no elektrostacijām.

(4)   Pie atkārtotas izmantošanas pieder arī remonts, renovācija vai modernizācija bez būtiskas pārbūves.

(5)   Dažās valstīs šādus materiālus neuzskata par atkritumiem, ja tie paredzēti tiešai atkārtotai izmantošanai.

(6)   Domāti pilnīgi polimerizēti atkritumi.

(7)   

— Šajā pozīcijā nav iekļauti pēclietošanas atkritumi

— Atkritumi nav jaukti

— Jāņem vērā problēmas, kura rada sadedzināšana brīvā dabā.

2.   DAĻA

Atkritumi, kas uzskaitīti pielikumā Komisijas Lēmumam 2000/532/EK ar grozījumiem. Ar zvaigznīti apzīmētos atkritumus uzskata par bīstamiem atkritumiem saskaņā ar Direktīvu 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem ( 15 ).01

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES MINERĀLU IZPĒTĒ, IEGUVĒ UN FIZIKĀLĀ UN ĶĪMISKĀ PĀRSTRĀDĒ

01 01

atkritumi, kas radušies minerālu ieguvē

01 01 01

atkritumi, kas radušies metālus saturošu minerālu ieguvē

01 01 02

atkritumi, kas radušies metālus nesaturošu minerālu ieguvē

01 03

atkritumi, kas radušies metālus saturošu minerālu fizikālā un ķīmiskā pārstrādē

01 03 04*

skābās smagās frakcijas, kas radušās sēra rūdas pārstrādē

01 03 05*

citas smagās frakcijas, kas satur bīstamas vielas

01 03 06

smagās frakcijas, kas nav minētas 01 03 04 un 01 03 05 pozīcijā

01 03 07*

citi metālus saturošu minerālu fizikālā un ķīmiskā pārstrādē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

01 03 08

putekļveida un pulverveida atkritumi, kas nav minēti 01 03 07 pozīcijā

01 03 09

sarkanie sārņi, kas radušies alumīnija oksīda ražošanā, izņemot 01 03 07 pozīcijā minētos atkritumus

01 03 99

citādi nespecificēti atkritumi

01 04

metālus nesaturošu minerālu fizikālā un ķīmiskās pārstrādē radušies atkritumi

01 04 07*

metālus nesaturošu minerālu fizikālā un ķīmiskā pārstrādē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

01 04 08

grants un drupinātu iežu atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā

01 04 09

smilšu un māla atkritumi

01 04 10

putekļveida un pulverveida atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā

01 04 11

kālija sāls un akmeņsāls pārstrādes atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā

01 04 12

smagās frakcijas un citi atkritumi, kas radušies minerālu mazgāšanā un attīrīšanā, izņemot 01 04 07 un 01 04 11 pozīcijā minētos atkritumus

01 04 13

akmens izciršanā un izzāģēšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā

01 04 99

citādi nespecificēti atkritumi

01 05

urbšanas šķidrumi un citi urbšanas atkritumi

01 05 04

saldūdens urbšanas šķidrumi un atkritumi

01 05 05*

urbšanas šķidrumi un atkritumi, kas satur naftu

01 05 06*

urbšanas šķidrumi un citi urbšanas atkritumi, kas satur bīstamas vielas

01 05 07

barītu saturoši urbšanas šķidrumi un atkritumi, kas nav minēti 01 05 05 un 01 05 06 pozīcijā

01 05 08

hlorīdus saturoši urbšanas šķidrumi un atkritumi, kas nav minēti 01 05 05 un 01 05 06 pozīcijā

01 05 99

citādi nespecificēti atkritumi

02

LAUKSAIMNIECĪBAS, DĀRZKOPĪBAS, AKVAKULTŪRAS, MEŽSAIMNIECĪBAS, MEDĪBU SAIMNIECĪBAS, ZVEJNIECĪBAS, PĀRTIKAS PAGATAVOŠANAS UN PĀRSTRĀDES ATKRITUMI

02 01

lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras, mežsaimniecības, medību saimniecības un zvejniecības atkritumi

02 01 01

nosēdumi, kas radušies mazgāšanā un tīrīšanā

02 01 02

dzīvnieku audu atkritumi

02 01 03

augu audu atkritumi

02 01 04

plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu)

02 01 06

dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (tostarp bojāti salmi), atsevišķi savākti un attīrīšanai aizvadīti notekūdeņi

02 01 07

mežsaimniecības atkritumi

02 01 08*

agroķīmiskie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

02 01 09

agroķīmiskie atkritumi, kas nav minēti 02 01 08 pozīcijā

02 01 10

metālu atkritumi

02 01 99

citādi nespecificēti atkritumi

02 02

atkritumi, kas radušies gaļas, zivju un citu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu pagatavošanā un pārstrādē

02 02 01

skalošanas un tīrīšanas nosēdumi

02 02 02

dzīvnieku izcelsmes atkritumi

02 02 03

uzturam vai pārstrādei nederīgi materiāli

02 02 04

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi

02 02 99

citādi nespecificēti atkritumi

02 03

atkritumi, kas radušies augļu, dārzeņu, labības, pārtikas eļļu, kakao, kafijas, tējas un tabakas izstrādājumu ražošanā un pārstrādē; konservu ražošanā, rauga un rauga ekstrakta ražošanā, melases pārstrādē un fermentācijā

02 03 01

nosēdumi, kas radušies mazgāšanā, tīrīšanā, mizošanā, lobīšanā, centrifugēšanā un separēšanā

02 03 02

konservējošo vielu atkritumi

02 03 03

atkritumi, kas radušies, veicot ekstrakciju ar šķīdinātājiem

02 03 04

uzturam vai pārstrādei nederīgi materiāli

02 03 05

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi

02 03 99

citādi nespecificēti atkritumi

02 04

atkritumi, kas radušies cukura ražošanā

02 04 01

zeme no biešu tīrīšanas un mazgāšanas

02 04 02

specifikācijām neatbilstīgs kalcija karbonāts

02 04 03

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi

02 04 99

citādi nespecificēti atkritumi

02 05

atkritumi, kas radušies piena pārstrādē

02 05 01

uzturam vai pārstrādei nederīgi materiāli

02 05 02

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi

02 05 99

citādi nespecificēti atkritumi

02 06

atkritumi, kas radušies maizes un konditorijas izstrādājumu ražošanā

02 06 01

uzturam vai pārstrādei nederīgi materiāli

02 06 02

konservējošo vielu atkritumi

02 06 03

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi

02 06 99

citādi nespecificēti atkritumi

02 07

atkritumi, kas radušies alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu (izņemot kafiju, tēju un kakao) ražošanā

02 07 01

atkritumi, kas radušies izejvielu tīrīšanā, mazgāšanā un smalcināšanā

02 07 02

spirta destilācijas atkritumi

02 07 03

ķīmiskās apstrādes atkritumi

02 07 04

uzturam vai pārstrādei nederīgi materiāli

02 07 05

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi

02 07 99

citādi nespecificēti atkritumi

03

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES KOKSNES PĀRSTRĀDĒ, KOKSNES PANEĻU UN MĒBEĻU RAŽOŠANĀ, CELULOZES, PAPĪRA UN KARTONA RAŽOŠANĀ

03 01

atkritumi, kas radušies koksnes pārstrādē, koksnes paneļu un mēbeļu ražošanā

03 01 01

mizas un korķa atkritumi

03 01 04*

zāģskaidas, ēveļskaidas, atgriezumi, koksne, kokskaidu plātnes un finieris, kas satur bīstamas vielas

03 01 05

zāģskaidas, ēveļskaidas, atgriezumi, koksne, kokskaidu plātnes un finieris, kas nav minēti 03 01 04 pozīcijā

03 01 99

citādi nespecificēti atkritumi

03 02

atkritumi, kas radušies koksnes konservēšanā

03 02 01*

halogēnus nesaturoši organiskie koksnes konservanti

03 02 02*

hloru saturoši organiskie koksnes konservanti

03 02 03*

metālorganiskie koksnes konservanti

03 02 04*

neorganiskie koksnes konservanti

03 02 05*

citi koksnes konservanti, kas satur bīstamas vielas

03 02 99

citādi nespecificēti koksnes konservanti

03 03

atkritumi, kas radušies celulozes, papīra un kartona ražošanā un pārstrādē

03 03 01

mizas un koksnes atkritumi

03 03 02

zaļā atsārma nosēdumi (radušies vārīšanas atsārma reģenerācijā)

03 03 05

nosēdumi, kas radušies, makulatūras pārstrādē atdalot tipogrāfijas krāsu

03 03 07

mehāniski atdalīts brāķis, pārstrādājot papīru un kartonu papīrmasā

03 03 08

atkritumi, kas radušies pārstrādei paredzētā papīra un kartona šķirošanā

03 03 09

kaļķu sārņi

03 03 10

šķiedras brāķis, šķiedras, pildvielas un pārklājuma nosēdumi, kas radušies mehāniskā separēšanā

03 03 11

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas nav minēti 03 03 10 pozīcijā

03 03 99

citādi nespecificēti atkritumi

04

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES ĀDU, KAŽOKĀDU APSTRĀDĒ UN TEKSTILRŪPNIECĪBĀ

04 01

atkritumi, kas radušies ādu un kažokādu apstrādē

04 01 01

atkritumi, kas radušies dīrāšanā, un ādas atgriezumi

04 01 02

atkritumi, kas radušies pārkaļķošanā

04 01 03*

attaukošanā radušies atkritumi, kas satur šķīdinātājus bez šķidrās fāzes

04 01 04

hromu saturoši atsārmi, kas radušies miecēšanā

04 01 05

hromu nesaturoši atsārmi, kas radušies miecēšanā

04 01 06

nosēdumi, jo īpaši hromu saturoši nosēdumi, kas radušies notekūdeņu vietējā attīrīšanā

04 01 07

nosēdumi, jo īpaši hromu nesaturoši nosēdumi, kas radušies notekūdeņu vietējā attīrīšanā

04 01 08

miecētas ādas atkritumi, kas satur hromu (zilais aizsargpārklājums, atgriezumi, pulēšanas putekļi)

04 01 09

apdares atkritumi

04 01 99

citādi nespecificēti atkritumi

04 02

atkritumi, kas radušies tekstilrūpniecībā

04 02 09

kompozītmateriālu atkritumi (impregnēts audums, elastomēri, plastomēri)

04 02 10

organiskas vielas no dabīgiem produktiem (piemēram, tauki, vasks)

04 02 14*

apdares atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus

04 02 15

apdares atkritumi, kas nav minēti 04 02 14 pozīcijā

04 02 16*

krāsvielas un pigmenti, kas satur bīstamas vielas

04 02 17

krāsvielas un pigmenti, kas nav minēti 04 02 16 pozīcijā

04 02 19*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

04 02 20

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas nav minēti 04 02 19 pozīcijā

04 02 21

neapstrādātu tekstilmateriālu šķiedru atkritumi

04 02 22

apstrādātu tekstilmateriālu šķiedru atkritumi

04 02 99

citādi nespecificēti atkritumi

05

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES NAFTAS ATTĪRĪŠANĀ, DABASGĀZES ATTĪRĪŠANĀ UN AKMEŅOGĻU PIROLĪZĒ

05 01

atkritumi, kas radušies naftas attīrīšanā

05 01 02*

atsāļotāju nosēdumi

05 01 03*

nosēdumi tvertņu apakšā

05 01 04*

skābie alkilsārņi

05 01 05*

noplūdušie naftas produkti

05 01 06*

eļļaini sārņi, kas radušies iekārtu un ierīču apkopē

05 01 07*

skābais gudrons

05 01 08*

citas darvas

05 01 09*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

05 01 10

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas nav minēti 05 01 09 pozīcijā

05 01 11*

atkritumi, kas radušies kurināmā bāziskā attīrīšanā

05 01 12*

naftu saturošas skābes

05 01 13

nosēdumi no apsildes sistēmas ūdens

05 01 14

atkritumi no dzesēšanas kolonām

05 01 15*

izlietoti filtrmāli

05 01 16

sēru saturoši atkritumi, kas radušies naftas desulfurizācijā

05 01 17

bitumens

05 01 99

citādi nespecificēti atkritumi

05 06

akmeņogļu pirolīzes atkritumi

05 06 01*

skābais gudrons

05 06 03*

citas darvas

05 06 04

atkritumi no dzesēšanas kolonām

05 06 99

citādi nespecificēti atkritumi

05 07

dabasgāzes attīrīšanas un transportēšanas atkritumi

05 07 01*

atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

05 07 02

atkritumi, kas satur sēru

05 07 99

citādi nespecificēti atkritumi

06

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES NEORGANISKĀS ĶĪMIJAS PROCESOS

06 01

atkritumi, kas radušies skābju ražošanā, pagatavošanā, piegādē un lietošanā (RPPL)

06 01 01*

sērskābe un sērpaskābe

06 01 02*

hlorūdeņražskābe

06 01 03*

fluorūdeņražskābe

06 01 04*

fosforskābe un fosforpaskābe

06 01 05*

slāpekļskābe un slāpekļpaskābe

06 01 06*

citas skābes

06 01 99

citādi nespecificēti atkritumi

06 02

atkritumi, kas radušies bāzu RPPL

06 02 01*

kalcija hidroksīds

06 02 03*

amonija hidroksīds

06 02 04*

nātrija un kālija hidroksīds

06 02 05*

citas bāzes

06 02 99

citādi nespecificēti atkritumi

06 03

atkritumi, kas radušies sāļu, to šķīdumu un metālu oksīdu RPPL

06 03 11*

cietie sāļi un šķīdumi, kas satur cianīdus

06 03 13*

cietie sāļi un šķīdumi, kas satur smagos metālus

06 03 14

cieti sāļi un šķīdumi, kas nav minēti 06 03 11 un 06 03 13 pozīcijā

06 03 15*

metālu oksīdi, kas satur smagos metālus

06 03 16

metālu oksīdi, kas nav minēti 06 03 15 pozīcijā

06 03 99

citādi nespecificēti atkritumi

06 04

metālus saturoši atkritumi, kas nav minēti 06 03 pozīcijā

06 04 03*

atkritumi, kas satur arsēnu

06 04 04*

atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

06 04 05*

atkritumi, kas satur citus smagos metālus

06 04 99

citādi nespecificēti atkritumi

06 05

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi

06 05 02*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

06 05 03

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas nav minēti 06 05 02 pozīcijā

06 06

atkritumi, kas radušies sēra savienojumu RPPL, sēra ķīmijas procesos un desulfurizācijas procesos

06 06 02*

atkritumi, kas satur bīstamus sulfīdus

06 06 03

atkritumi, kas satur sulfīdus, kuri nav minēti 06 06 02 pozīcijā

06 06 99

citādi nespecificēti atkritumi

06 07

atkritumi, kas radušies halogēnu RPPL un halogēnu ķīmijas procesos

06 07 01*

azbestu saturoši atkritumi, kas radušies elektrolīzē

06 07 02*

aktīvā ogle, kas radusies hlora ražošanā

06 07 03*

bārija sulfāta nosēdumi, kas satur dzīvsudrabu

06 07 04*

šķīdumi un skābes, piemēram, kontaktskābe

06 07 99

citādi nespecificēti atkritumi

06 08

atkritumi, kas radušies silīcija un silīcija savienojumu RPPL

06 08 02*

atkritumi, kas satur bīstamus hlorsilānus

06 08 99

citādi nespecificēti atkritumi

06 09

atkritumi, kas radušies fosfora savienojumu RPPL un fosfora ķīmijas procesos

06 09 02

fosforu saturoši sārņi

06 09 03*

reakciju atkritumprodukti, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs, kuri satur bīstamas vielas vai kas piesārņoti ar tām

06 09 04

reakciju atkritumprodukti, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs, izņemot 06 09 03 pozīcijā minētos atkritumproduktus

06 09 99

citādi nespecificēti atkritumi

06 10

atkritumi, kas radušies slāpekļa savienojumu RPPL, slāpekļa ķīmijas procesos un minerālmēslu ražošanā

06 10 02*

atkritumi, kas satur bīstamas vielas

06 10 99

citādi nespecificēti atkritumi

06 11

atkritumi, kas radušies neorganisko pigmentu un opalescentu vielu ražošanā

06 11 01

reakciju atkritumprodukti, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs un kuri radušies titāna dioksīda ražošanā

06 11 99

citādi nespecificēti atkritumi

06 13

atkritumi, kas radušies citādi nespecificētos neorganiskās ķīmijas procesos

06 13 01*

neorganiskie augu aizsardzības līdzekļi, koksnes konservanti un citi biocīdi

06 13 02*

izlietota aktīvā ogle (izņemot 06 07 02 pozīcijā minēto)

06 13 03

kvēpi

06 13 04*

azbesta pārstrādes atkritumi

06 13 05*

kvēpi

06 13 99

citādi nespecificēti atkritumi

07

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES ORGANISKĀS ĶĪMIJAS PROCESOS

07 01

atkritumi, kas radušies smagās organiskās sintēzes produktu ražošanā, pagatavošanā, piegādē un lietošanā (RPPL)

07 01 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 01 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 01 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 01 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 01 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 01 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 01 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 01 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

07 01 12

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas nav minēti 07 01 11 pozīcijā

07 01 99

citādi nespecificēti atkritumi

07 02

atkritumi, kas radušies plastmasu, sintētiskā kaučuka un ķīmisko šķiedru RPPL

07 02 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 02 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 02 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 02 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 02 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 02 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 02 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 02 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

07 02 12

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas nav minēti 07 01 12 pozīcijā

07 02 13

plastmasu atkritumi

07 02 14*

tādu piedevu atkritumi, kuras satur bīstamas vielas

07 02 15

tādu piedevu atkritumi, kuras minētas 07 02 14 pozīcijā

07 02 16*

atkritumi, kas satur bīstamus silikonus

07 02 17

atkritumi kas satur silikonus, kuri nav minēti 07 02 16 pozīcijā

07 02 99

citādi nespecificēti atkritumi

07 03

atkritumi, kas radušies organisko krāsvielu un pigmentu (izņemot 06 11 pozīcijā minētos) RPPL

07 03 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 03 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 03 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 03 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 03 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 03 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 03 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 03 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

07 03 12

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas nav minēti 07 03 11 pozīcijā

07 03 99

citādi nespecificēti atkritumi

07 04

atkritumi, kas radušies organisko augu aizsardzības līdzekļu (izņemot 02 01 08 un 02 01 09 pozīcijā norādītos), koksnes konservantu un citu biocīdu RPPL

07 04 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 04 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 04 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 04 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 04 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 04 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 04 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 04 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

07 04 12

nosēdumi no vietējās attīrīšanas iekārtām, kas nav minēti 07 04 11 pozīcijā

07 04 13*

cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

07 04 99

citādi nespecificēti atkritumi

07 05

atkritumi, kas radušies farmaceitisko līdzekļu RPPL

07 05 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 05 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 05 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 05 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 05 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 05 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 05 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 05 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

07 05 12

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas nav minēti 07 05 11 pozīcijā

07 05 13*

cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

07 05 14

cietie atkritumi, kuri nav minēti 07 05 13 pozīcijā

07 05 99

citādi nespecificēti atkritumi

07 06

atkritumi, kas radušies taukvielu, smērvielu, ziepju, mazgāšanas līdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu un kosmētisko līdzekļu RPPL

07 06 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 06 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 06 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 06 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 06 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 06 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 06 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 06 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

07 06 12

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas nav minēti 07 06 11 pozīcijā

07 06 99

citādi nespecificēti atkritumi

07 07

atkritumi, kas radušies ķīmisko vielu augstu tīrības pakāpi un citādi nespecificētu ķīmisko produktu RPPL

07 07 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 07 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 07 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 07 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 07 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 07 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 07 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 07 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

07 07 12

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas nav minēti 07 07 11 pozīcijā

07 07 99

citādi nespecificēti atkritumi

08

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES PĀRKLĀJUMU (KRĀSU, EMALJAS KRĀSU UN), ADHEZĪVU, HERMĒTIĶU UN TIPOGRĀFIJAS KRĀSU RAŽOŠANĀ, PAGATAVOŠANĀ, PIEGĀDĒ UN LIETOŠANĀ (RPPL)

08 01

atkritumi, kas radušies krāsu un emaljas krāsu un stiklveida emalju RPPL un tās noņemot

08 01 11*

krāsu un emaljas krāsu atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas

08 01 12

krāsu un emaljas krāsu atkritumi, kuri nav minēti 08 01 11 pozīcijā

08 01 13*

krāsu un emaljas krāsu nosēdumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 01 14

krāsu un emaljas krāsu nosēdumi, kas nav minēti 08 01 13 pozīcijā

08 01 15*

ūdeņaini nosēdumi, kas satur krāsas un emaljas krāsas, kuras satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 01 16

ūdeņaini nosēdumi, kas satur krāsas vai emaljas krāsas, kuras nav minētas 08 01 15 pozīcijā

08 01 17*

tādu krāsu un emaljas krāsu noņemšanā radušies atkritumi, kuras satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 01 18

tādu krāsu un emaljas krāsu noņemšanā radušies atkritumi, kuras nav minētas 08 01 17 pozīcijā

08 01 19*

ūdens suspensijas, kas satur krāsas un emaljas krāsas, kuras satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 01 20

ūdens suspensijas, kas satur krāsas un emaljas krāsas, kuras nav minētas 08 01 19 pozīcijā

08 01 21*

krāsu un emaljas krāsu noņemšanas līdzekļu atkritumi

08 01 99

citādi nespecificēti atkritumi

08 02

atkritumi, kas radušies citu pārklājumu (tostarp keramikas pārklājumu) RPPL

08 02 01

pārklājumu pulveru atkritumi

08 02 02

ūdeņaini nosēdumi, kas satur keramikas materiālus

08 02 03

ūdeņainas suspensijas, kas satur keramikas materiālus

08 02 99

citādi nespecificēti atkritumi

08 03

atkritumi, kas radušies tipogrāfijas krāsu RPPL

08 03 07

ūdeņaini nosēdumi, kas satur tipogrāfijas krāsu

08 03 08

ūdeņaini šķidrie atkritumi, kas satur tipogrāfijas krāsu

08 03 12*

tādas tipogrāfijas krāsas atkritumi, kura satur bīstamas vielas

08 03 13

tādas tipogrāfijas krāsas atkritumi, kura nav minēta 08 03 12 pozīcijā

08 03 14*

tādas tipogrāfijas krāsas nosēdumi, kura satur bīstamas vielas

08 03 15

tādas tipogrāfijas krāsas nosēdumi, kura nav minēta 08 03 14 pozīcijā

08 03 16*

kodināšanas šķīdumu atkritumi

08 03 17*

tādu drukas toneru atkritumi, kuri satur bīstamas vielas

08 03 18

tādu drukas toneru atkritumi, kuri nav minēti 08 03 17 pozīcijā

08 03 19*

disperģēta eļļa

08 03 99

citādi nespecificēti atkritumi

08 04

atkritumi, kas radušies adhezīvu un hermētiķu (tostarp hidroizolācijas materiālu) RPPL

08 04 09*

tādu adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas

08 04 10

tādu adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri nav minēti 08 04 09 pozīcijā

08 04 11*

tādu adhezīvu un hermētiķu nosēdumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 04 12

tādu adhezīvu un hermētiķu nosēdumi, kas nav minēti 08 04 11 pozīcijā

08 04 13*

ūdeņaini nosēdumi, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 04 14

ūdeņaini nosēdumi, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri nav minēti 08 04 13 pozīcijā

08 04 15*

ūdeņaini šķidrie atkritumi, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 04 16

ūdeņaini šķidrie atkritumi, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri nav minēti 08 04 15 pozīcijā

08 04 17*

kolofonija eļļa

08 04 99

citādi nespecificēti atkritumi

08 05

citādi 08 pozīcijā nespecificēti atkritumi

08 05 01*

izocianātu atkritumi

09

FOTOGRĀFIJAS ATKRITUMI

09 01

fotogrāfijas atkritumi

09 01 01*

attīstītāju un aktivatoru šķīdumi uz ūdens bāzes

09 01 02*

ofsetplašu attīstītāju šķīdumi uz ūdens bāzes

09 01 03*

attīstītāju šķīdumi uz šķīdinātāju bāzes

09 01 04*

fiksāžas šķīdumi

09 01 05*

balinātāju šķīdumi un balinošās fiksāžas šķīdumi

09 01 06*

sudrabu saturoši atkritumi, kas rodas fotogrāfijas atkritumu apstrādē to rašanās vietās

09 01 07

fotofilmas un fotopapīrs, kas satur sudrabu vai sudraba savienojumus

09 01 08

fotofilmas un fotopapīrs, kas nesatur sudrabu un sudraba savienojumus

09 01 10

vienreizlietojamie fotoaparāti bez baterijām.

09 01 11*

vienreizlietojamie fotoaparāti ar baterijām, kas norādītas 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 pozīcijā

09 01 12

vienreizlietojamie fotoaparāti ar baterijām, kas nav minētas 09 01 11 pozīcijā

09 01 13*

sudraba vietējā reģenerācijā radušies ūdeņaini šķidri sudrabu saturoši atkritumi, kas nav minēti 09 01 06 pozīcijā

09 01 99

citādi nespecificēti atkritumi

10

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES TERMISKOS PROCESOS

10 01

atkritumi, kas radušies elektrostacijās un citās sadedzināšanas iekārtās (izņemot 19 pozīcijā minētos)

10 01 01

smagie pelni, sārņi, un katlu sodrēji (izņemot 10 01 04 pozīcijā minētos katlu sodrējus)

10 01 02

akmeņogļu vieglie pelni

10 01 03

kūdras un neapstrādātas koksnes vieglie pelni

10 01 04*

mazuta vieglie pelni un katlu sodrēji

10 01 05

cietie atkritumi, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs un kuri radušies dūmgāzu desulfurizācijā

10 01 07

atkritumi nosēdumu veidā, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs un kuri radušies dūmgāzu desulfurizācijā

10 01 09*

sērskābe

10 01 13*

par kurināmo izmantotu emulģētu ogļūdeņražu vieglie pelni

10 01 14*

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies smagie pelni, sārņi un katlu sodrēji, kas satur bīstamas vielas

10 01 15

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies smagie pelni, sārņi un katlu sodrēji, kas nav minēti 10 01 14 pozīcijā

10 01 16*

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies vieglie pelni, kas satur bīstamas vielas

10 01 17

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies vieglie pelni, kas nav minēti 10 01 06 pozīcijā

10 01 18*

gāzu attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 01 19

gāzu attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 01 05, 10 01 07 un 10 01 18 pozīcijā

10 01 20*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

10 01 21

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas nav minēti 10 01 20 pozīcijā

10 01 22*

ūdeņaini katlu skalošanā radušies nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

10 01 23

ūdeņaini katlu skalošanā radušies nosēdumi, kas nav minēti 10 01 22 pozīcijā

10 01 24

smiltis no virstošā slāņa

10 01 25

atkritumi, kas radušies ar akmeņoglēm kurināmu elektrostaciju kurināmā glabāšanā un pagatavošanā

10 01 26

atkritumi, kas radušies dzesēšanas ūdens attīrīšanā

10 01 99

citādi nespecificēti atkritumi

10 02

atkritumi, kas radušies dzelzs un tērauda ražošanā

10 02 01

atkritumi, kas radušies sārņu pārstrādē

10 02 02

nepārstrādāti sārņi

10 02 07*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 02 08

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 02 07 pozīcijā

10 02 10

plāva

10 02 11*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 02 12

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 02 11 pozīcijā

10 02 13*

gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas

10 02 14

gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 02 13 pozīcijā

10 02 15

citi nosēdumi un nogulsnes uz filtra

10 02 99

citādi nespecificēti atkritumi

10 03

atkritumi, kas radušies alumīnija metalurģijā

10 03 02

anodu lūžņi

10 03 04*

sārņi, kas radušies pirmējā kausēšanā

10 03 05

alumīnija oksīda atkritumi

10 03 08*

sāļu sārņi, kas radušies otrējā kausēšanā

10 03 09*

melnie izdedži, kas radušies otrējā kausēšanā

10 03 15*

apdedži, kas ir viegli uzliesmojoši vai kas saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos

10 03 16

apdedži, kas nav minēti 10 03 15 pozīcijā

10 03 17*

anodu ražošanā radušies darvu saturoši atkritumi

10 03 18

anodu ražošanā radušies oglekli saturoši atkritumi, kas nav minēti 10 03 17 pozīcijā

10 03 19*

dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas

10 03 20

dūmgāzu putekļi, kas nav minēti 10 03 19 pozīcijā

10 03 21*

citas cietās daļiņas un putekļi, kas satur bīstamas vielas (tostarp putekļi no bumbu dzirnavām)

10 03 22

citas cietās daļiņas un putekļi (tostarp putekļi no bumbu dzirnavām), kas nav minēti 10 03 21 pozīcijā

10 03 23*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 03 24

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 03 23 pozīcijā

10 03 25*

gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas

10 03 26

gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 03 25 pozīcijā

10 03 27*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 03 28

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 03 27 pozīcijā

10 03 29*

sāļu sārņu un melno izdedžu pārstrādē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 03 30

sāļu sārņu un melno izdedžu pārstrādē radušies atkritumi, kas nav minēti 10 03 29 pozīcijā

10 03 99

citādi nespecificēti atkritumi

10 04

atkritumi, kas radušies svina metalurģijā

10 04 01*

sārņi, kas radušies pirmējā un otrējā kausēšanā

10 04 02*

izdedži un apdedži, kas radušies pirmējā un otrējā kausēšanā

10 04 03*

kalcija arsenāts

10 04 04*

dūmgāzu putekļi

10 04 05*

citas cietās daļiņas un putekļi

10 04 06*

cietie atkritumi, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 04 07*

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 04 09*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 04 10

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 04 09 pozīcijā

10 04 99

citādi nespecificēti atkritumi

10 05

atkritumi, kas radušies cinka metalurģijā

10 05 01

sārņi, kas radušies pirmējā un otrējā kausēšanā

10 05 03*

dūmgāzu putekļi

10 05 04

citas cietās daļiņas un putekļi

10 05 05*

cietie atkritumi, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 05 06*

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 05 08*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 05 09

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 05 08 pozīcijā

10 05 10*

izdedži un apdedži, kas ir viegli uzliesmojoši un kas saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos

10 05 11

izdedži un apdedži, kas nav minēti 10 05 10 pozīcijā

10 05 99

citādi nespecificēti atkritumi

10 06

atkritumi, kas radušies vara metalurģijā

10 06 01

sārņi, kas radušies pirmējā un otrējā kausēšanā

10 06 02

izdedži un apdedži, kas radušies pirmējā un otrējā kausēšanā

10 06 03*

dūmgāzu putekļi

10 06 04

citas cietās daļiņas un putekļi

10 06 06*

cietie atkritumi, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 06 07*

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 06 09*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 06 10

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 06 09 pozīcijā

10 06 99

citādi nespecificēti atkritumi

10 07

atkritumi, kas radušies sudraba, zelta un platīna metalurģijā

10 07 01

sārņi, kas radušies pirmējā un otrējā kausēšanā

10 07 02

izdedži un apdedži, kas radušies pirmējā un otrējā kausēšanā

10 07 03

cietie atkritumi, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 07 04

citas cietās daļiņas un putekļi

10 07 05

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 07 07*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 07 08

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 07 07 pozīcijā

10 07 99

citādi nespecificēti atkritumi

10 08

atkritumi, citās krāsainajās metalurģijās

10 08 04

cietās daļiņas un putekļi

10 08 08*

sāļu sārņi, kas radušies pirmējā un otrējā kausēšanā

10 08 09

citi sārņi

10 08 10*

izdedži un apdedži, kas ir viegli uzliesmojoši un kas saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos

10 08 11

izdedži un apdedži, kas nav minēti 10 08 10 pozīcijā

10 08 12*

darvu saturoši anodu ražošanā radušies atkritumi

10 08 13

oglekli saturoši anodu ražošanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 08 12 pozīcijā

10 08 14

anodu lūžņi

10 08 15*

dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas

10 08 16

dūmgāzu putekļi, kas nav minēti 10 08 15 pozīcijā

10 08 17*

bīstamas vielas saturoši dūmgāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra

10 08 18

dūmgāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 08 17 pozīcijā

10 08 19*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 08 20

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 08 19 pozīcijā

10 08 99

citādi nespecificēti atkritumi

10 09

atkritumi, kas radušies melno metālu izstrādājumu liešanā

10 09 03

krāsns sārņi

10 09 05*

liešanas serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem, kuri satur bīstamas vielas

10 09 06

liešanas serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem, kuri minēti 10 09 05 pozīcijā

10 09 07*

liešanas serdeņi un veidnes, kas izmantoti lējumiem, kuri satur bīstamas vielas

10 09 08

liešanas serdeņi un veidnes, kas izmantoti lējumiem, kuri nav minēti 10 09 07 pozīcijā

10 09 09*

dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas

10 09 10

dūmgāzu putekļi, kas nav minēti 10 09 09 pozīcijā

10 09 11*

citas cietās daļiņas, kas satur bīstamas vielas

10 09 12

citas cietās daļiņas, kas nav minētas 10 09 11 pozīcijā

10 09 13*

tādu saistvielu atkritumi, kuras satur bīstamas vielas

10 09 14

tādu saistvielu atkritumi, kuras nav minētas 10 09 13 pozīcijā

10 09 15*

tādu plaisu indikatoru atkritumi, kuri satur bīstamas vielas

10 09 16

tādu plaisu indikatoru atkritumi, kuri nav minēti 10 09 15 pozīcijā

10 09 99

citādi nespecificēti atkritumi

10 10

atkritumi, kas radušies krāsaino metālu izstrādājumu liešanā

10 10 03

krāsns sārņi

10 10 05*

liešanas serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem, kuri satur bīstamas vielas

10 10 06

liešanas serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem, kuri minēti 10 10 05 pozīcijā

10 10 07*

liešanas serdeņi un veidnes, kuras izmantotas lējumiem, kas satur bīstamas vielas

10 10 08

liešanas serdeņi un veidnes, kuras izmantotas lējumiem, kas nav minēti 10 10 07 pozīcijā

10 10 09*

dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas

10 10 10

dūmgāzu putekļi, kas nav minēti 10 10 09 pozīcijā

10 10 11*

citas cietās daļiņas, kas satur bīstamas vielas

10 10 12

citas cietās daļiņas, kas nav minētas 10 10 11 pozīcijā

10 10 13*

tādu saistvielu atkritumi, kuras satur bīstamas vielas

10 10 14

tādu saistvielu atkritumi, kuras nav minētas 10 10 13 pozīcijā

10 10 15*

tādu plaisu indikatoru atkritumi, kuri satur bīstamas vielas

10 10 16

tādu plaisu indikatoru atkritumi, kuri nav minēti 10 10 15 pozīcijā

10 10 99

citādi nespecificēti atkritumi

10 11

atkritumi, kas radušies stikla un stikla izstrādājumu ražošanā

10 11 03

stikla šķiedras atkritumi

10 11 05

cietās daļiņas un putekļi

10 11 09*

tādas termiski neapstrādātas šihtas atkritumi, kura satur bīstamas vielas

10 11 10

tādas termiski neapstrādātas šihtas atkritumi, kura nav minēta 10 11 09 pozīcijā

10 11 11*

stikla atkritumi sīku daļiņu un stikla pulvera veidā (piemēram, no katodstaru lampām)

10 11 12

stikla atkritumi, kas nav minēti 10 11 11 pozīcijā

10 11 13*

stikla pulēšanā un slīpēšanā radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 11 14

stikla pulēšanā un slīpēšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 11 13 pozīcijā

10 11 15*

dūmgāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 11 16

dūmgāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 11 15 pozīcijā

10 11 17*

dūmgāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas

10 11 18

dūmgāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 11 17 pozīcijā

10 11 19*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 11 20

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 11 19 pozīcijā

10 11 99

citādi nespecificēti atkritumi

10 12

atkritumi, kas radušies keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu un būvmateriālu ražošanā

10 12 01

dažādu neapdedzinātu izstrādājumu atkritumi

10 12 03

cietās daļiņas un putekļi

10 12 05

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 12 06

nederīgas veidnes

10 12 08

keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu un būvmateriālu atkritumi (pēc termiskās apstrādes)

10 12 09*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 12 10

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 12 09 pozīcijā

10 12 11*

tādu glazūru atkritumi, kuras satur smagos metālus

10 12 12

tādu glazūru atkritumi, kuras nav minētas 10 12 11 pozīcijā

10 12 13

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi

10 12 99

citādi nespecificēti atkritumi

10 13

atkritumi, kas radušies cementa, kaļķu, ģipša un to izstrādājumu ražošanā

10 13 01

dažādu termiski neapstrādātu izejvielu atkritumi

10 13 04

atkritumi, kas radušies kaļķa apdedzināšanā un dzēšanā

10 13 06

cietās daļiņas un putekļi (izņemot 10 13 12 un 10 13 13)

10 13 07

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 13 09*

tādu azbestcementa izstrādājumu ražošanā radušies atkritumi, kuri satur azbestu

10 13 10

tādu azbestcementa izstrādājumu ražošanā radušies atkritumi, kuri nav minēti 10 13 09 pozīcijā

10 13 11

tādu uz cementa bāzes ražotu kompozītmateriālu atkritumi, kuri nav minēti 10 13 09 un 10 13 10 pozīcijā

10 13 12*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 13 13

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 13 12 pozīcijā

10 13 14

betona atkritumi un betona nosēdumi

10 13 99

citādi nespecificēti atkritumi

10 14

atkritumi no krematorijām

10 14 01*

atkritumi, kas radušies dzīvsudrabu saturošu gāzu attīrīšanā

11

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES METĀLU UN CITU MATERIĀLU VIRSMAS ĶĪMISKAJĀ APSTRĀDĒ UN PĀRKLĀŠANĀ; KRĀSAINAJĀ HIDROMETALURĢIJĀ

11 01

atkritumi, kas radušies metālu un citu materiālu virsmas ķīmiskajā apstrādē un pārklāšanā (piemēram, galvaniskie procesi, cinkošana, kodināšana, gravēšana ar kodināšanu, fosfatēšana, sārmainā attaukošana, anodēšana)

11 01 05*

skābes kodināšanai

11 01 06*

citādi nespecificētas skābes

11 01 07*

sārmi kodināšanai

11 01 08*

nosēdumi, kas radušies fosfatēšanā

11 01 09*

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas

11 01 10

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 11 01 09 pozīcijā

11 01 11*

skalošanas šķīdumi no ūdens, kuri satur bīstamas vielas

11 01 12

skalošanas šķīdumi no ūdens, kas nav minēti 11 01 11 pozīcijā

11 01 13*

attaukošanas atkritumi, kas satur bīstamas vielas

11 01 14

attaukošanas atkritumi, kas nav minēti 11 01 13 pozīcijā

11 01 15*

jonu apmaiņas sistēmu eluāts un nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

11 01 16*

piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi

11 01 98*

citi atkritumi, kas satur bīstamas vielas

11 01 99

citādi nespecificēti atkritumi

11 02

atkritumi, kas radušies krāsainajā hidrometalurģijā

11 02 02*

nosēdumi, kas radušies cinka hidrometalurģijā (tostarp jarozīts un getīts)

11 02 03

atkritumi, kas radušies ūdens šķīdumu elektrolīzei paredzētu anodu ražošanā

11 02 05*

vara hidrometalurģijas procesos radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

11 02 06

vara hidrometalurģijas procesos radušies atkritumi, kas nav minēti 11 02 05 pozīcijā

11 02 07*

citi bīstamas vielas saturoši atkritumi

11 02 99

citādi nespecificēti atkritumi

11 03

nosēdumi un cietie atkritumi, kas radušies atlaidināšanas procesos

11 03 01*

atkritumi, kas satur cianīdus

11 03 02*

citi atkritumi

11 05

atkritumi, kas radušies karstajā cinkošanā

11 05 01

cietais cinks (cinka un dzelzs sakausējums)

11 05 02

cinka pelni

11 05 03*

cietie atkritumi, kas radušies gāzu attīrīšanā

11 05 04*

izlietoti kušņi

11 05 99

citādi nespecificēti atkritumi

12

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES METĀLU UN PLASTMASU VEIDOŠANĀ, VIRSMAS FIZIKĀLĀ UN MEHĀNISKĀ APSTRĀDĒ

12 01

atkritumi, kas radušies metālu un plastmasu veidošanā, virsmas fizikālā un mehāniskā apstrādē

12 01 01

melno metālu slīpēšanā un virpošanā radušās skaidas

12 01 02

melno metālu putekļi un cietās daļiņas

12 01 03

krāsaino metālu slīpēšanā un virpošanā radušās skaidas

12 01 04

krāsaino metālu putekļi un cietās daļiņas

12 01 05

plastmasu slīpēšanā un virpošanā radušās skaidas

12 01 06*

tādas apstrādes eļļas uz minerālu bāzes, kuras satur halogēnus (izņemot emulsijas un šķīdumus)

12 01 07*

tādas apstrādes eļļas uz minerālu bāzes, kuras nesatur halogēnus (izņemot emulsijas un šķīdumus)

12 01 08*

apstrādes emulsijas un šķīdumi, kas satur halogēnus

12 01 09*

apstrādes emulsijas un šķīdumi, kas nesatur halogēnus

12 01 10*

sintētiskas apstrādes eļļas

12 01 12*

izlietoti vaski un ziedes

12 01 13

atkritumi, kas radušies metināšanā

12 01 14*

apstrādes nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

12 01 15

apstrādes nosēdumi, kas nav minēti 12 01 14 pozīcijā

12 01 16*

tādu pūšanai izmantojamu materiālu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas

12 01 17

tādu pūšanai izmantojamu materiālu atkritumi, kuri nav minēti 12 01 16 pozīcijā

12 01 18*

metālu nosēdumi (slīpēšanā, honēšanā un lepēšanā radušies nosēdumi), kas satur eļļu

12 01 19*

bioloģiski viegli noārdāma apstrādes eļļa

12 01 20*

izlietoti slīpēšanas piederumi un slīpēšanas materiāli, kas satur bīstamas vielas

12 01 21

izlietoti slīpēšanas piederumi un slīpēšanas materiāli, kas nav minēti 12 01 20 pozīcijā

12 01 99

citādi nespecificēti atkritumi

12 03

atkritumi, kas radušies tvaika un ūdens attaukošanas procesos (izņemot 11 pozīcijā minētos)

12 03 01*

ūdeni saturoši šķidrumi mazgāšanai

12 03 02*

atkritumi, kas radušies attaukošanā ar tvaiku

13

EĻĻAS ATKRITUMI UN ŠĶIDRĀ KURINĀMĀ ATKRITUMI (IZŅEMOT PĀRTIKAS EĻĻAS UN 05, 12 UN 19 POZĪCIJĀ MINĒTOS ATKRITUMUS)

13 01

hidraulisko eļļu atkritumi

13 01 01*

hidrauliskās eļļas, kas satur polihlorētos bifenilus — PCB (1)

13 01 04*

hlorētas emulsijas

13 01 05*

nehlorētas emulsijas

13 01 09*

hlorētas hidrauliskās eļļas uz minerālu bāzes

13 01 10*

nehlorētas hidrauliskās eļļas uz minerālu bāzes

13 01 11*

sintētiskas hidrauliskās eļļas

13 01 12*

bioloģiski viegli noārdāmas hidraulikas eļļas

13 01 13*

citas hidrauliskās eļļas

13 02

motoreļļu, transmisijas eļļu un ziežeļļu atkritumi

13 02 04*

hlorētas motoreļļas, transmisijas eļļas un ziežeļļas uz minerālu bāzes

13 02 05*

nehlorētas motoreļļas, transmisijas eļļas un ziežeļļas uz minerālu bāzes

13 02 06*

sintētiskās motoreļļas, transmisijas eļļas un ziežeļļas

13 02 07*

bioloģiski viegli noārdāmas motoreļļas, transmisijas eļļas un ziežeļļas

13 02 08*

citas motoreļļas, transmisijas eļļas un ziežeļļas

13 03

izolācijas un siltumnesēju eļļu atkritumi

13 03 01*

izolācijas vai siltumnesējas eļļas, kas satur PCB

13 03 06*

hlorētas izolācijas un siltumnesējas eļļas uz minerālu bāzes, kas nav minētas 13 03 01 pozīcijā

13 03 07*

nehlorētas izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas uz minerālu bāzes

13 03 08*

sintētiskās izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas

13 03 09*

bioloģiski viegli noārdāmas izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas

13 03 10*

citas izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas

13 04

kuģu tilpņu eļļa

13 04 01*

iekšzemes navigācijas kuģu tilpņu eļļas

13 04 02*

kuģu tilpņu eļļas no ostas molu kanalizācijas

13 04 03*

citas navigācijas kuģu tilpņu eļļas

13 05

eļļas/ūdens separatora saturs

13 05 01*

cietie atkritumi no smilšu uztvērējiem un eļļas/ūdens separatoriem

13 05 02*

nosēdumi no eļļas/ūdens separatoriem

13 05 03*

kolektoru nosēdumi

13 05 06*

naftas produkti no eļļas/ūdens separatoriem

13 05 07*

naftas produktus saturošs ūdens no eļļas/ūdens separatoriem

13 05 08*

atkritumu maisījumi no smilšu uztvērējiem un eļļas/ūdens separatoriem

13 07

šķidrā kurināmā atkritumi

13 07 01*

mazuts un dīzeļdegviela

13 07 02*

benzīns

13 07 03*

cits kurināmais (tostarp maisījumi)

13 08

citādi nespecificēti naftas produktu atkritumi

13 08 01*

atsāļotāju nosēdumi un emulsijas

13 08 02*

citas emulsijas

13 08 99*

citādi nespecificēti atkritumi

14

ORGANISKO ŠĶĪDINĀTĀJU, DZESĒTĀJU UN PROPELENTU ATKRITUMI (IZŅEMOT 07 UN 08 POZĪCIJĀ MINĒTOS)

14 06

organisko šķīdinātāju, dzesētāju, putu/aerosolu propelentu atkritumi

14 06 01*

hlorfluorogļūdeņraži, HCFC, HFC

14 06 02*

citi halogenēti šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi

14 06 03*

citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi

14 06 04*

nosēdumi un cietie atkritumi, kas satur halogenētos šķīdinātājus

14 06 05*

nosēdumi un cietie atkritumi, kas satur citus šķīdinātājus

15

IEPAKOJUMA ATKRITUMI; CITĀDI NESPECIFICĒTI ABSORBENTI, LUPATAS, FILTRĒŠANAS MATERIĀLI, AIZSARGAPĢĒRBS

15 01

iepakojums (tostarp atsevišķi savākti iepakojuma sadzīves atkritumi)

15 01 01

iepakojums no papīra un kartona

15 01 02

iepakojums no plastmasas

15 01 03

iepakojums no koka

15 01 04

iepakojums no metāla

15 01 05

iepakojums no kompozītmateriāliem

15 01 06

jaukts iepakojums

15 01 07

stikla tara

15 01 09

iepakojums no tekstilmateriāliem

15 01 10*

iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus vai kas piesārņots ar tām

15 01 11*

iepakojums no metāla, kas satur bīstamu cietu porainu matricu (piem., azbestu), tostarp tukši aerosola baloni

15 02

absorbenti, filtrēšanas materiāli, lupatas un aizsargapģērbs

15 02 02*

absorbenti, filtrēšanas materiāli (tostarp citādi neprecizēti eļļas filtri), lupatas, ar bīstamām vielām piesārņots aizsargapģērbs

15 02 03

absorbenti, filtrēšanas materiāli, lupatas un aizsargapģērbs, kas nav minēti 15 02 02 pozīcijā

16

SARAKSTĀ CITUR NESPECIFICĒTI ATKRITUMI

16 01

dažādu veidu nolietoti transportlīdzekļi (tostarp visurgājēji transportlīdzekļi) un atkritumi, kas radušies nolietotu transportlīdzekļu demontāžā un transportlīdzekļu apkopē (izņemot 13, 14, 16 06 un 16 08 pozīcijā minētos)

16 01 03

nolietotas riepas

16 01 04*

nolietoti transportlīdzekļi

16 01 06

nolietoti transportlīdzekļi, kas nesatur ne šķidrumus, ne citus bīstamus komponentus

16 01 07*

eļļas filtri

16 01 08*

komponenti, kas satur dzīvsudrabu

16 01 09*

komponenti, kas satur PCB

16 01 10*

sprādzienbīstami komponenti (piemēram, drošības spilveni)

16 01 11*

bremžu kluči, kas satur azbestu

16 01 12

bremžu kluči, kas nav minēti 16 01 16 pozīcijā

16 01 13*

bremžu šķidrums

16 01 14*

antifrīzs, kas satur bīstamas vielas

16 01 15

antifrīzs, kas nav minēts 16 01 14 pozīcijā

16 01 16

tvertnes sašķidrinātai gāzei

16 01 17

melnie metāli

16 01 18

krāsainie metāli

16 01 19

plastmasa

16 01 20

stikls

16 01 21*

bīstami komponenti, kas nav minēti 16 01 07 līdz 16 01 11, 16 01 13 un 16 01 14 pozīcijā

16 01 22

citādi nespecificēti komponenti

16 01 99

citādi nespecificēti atkritumi

16 02

elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi

16 02 09*

PCB saturoši transformatori un kondensatori

16 02 10*

nederīgas PCB saturošas vai ar tiem piesārņotas vielas, kas nav minētas 16 02 09 pozīcijā

16 02 11*

nederīgas hlorfluorogļūdeņražus, HCFC, HFC, saturošas iekārtas

16 02 12*

nederīgas azbestu nesaistītā veidā saturošas iekārtas

16 02 13*

nederīgas bīstamus komponentus (2) saturošas iekārtas, kas nav minētas 16 02 09 līdz 16 02 12 pozīcijā

16 02 14

nederīgas iekārtas, kas nav minētas 16 02 09 līdz 16 02 13 pozīcijā

16 02 15*

no nederīgām iekārtām noņemtas bīstamas daļas

16 02 16

no nederīgām iekārtām noņemtas daļas, kas nav minētas 16 02 15 pozīcijā

16 03

specifikācijām neatbilstīgas partijas un nelietoti izstrādājumi

16 03 03*

bīstamas vielas saturoši neorganiski atkritumi

16 03 04

neorganiski atkritumi, kas nav minēti 16 03 03 pozīcijā

16 03 05*

organiski atkritumi, kas satur bīstamas vielas

16 03 06

organiski atkritumi, kas nav minēti 16 03 05 pozīcijā

16 04

sprāgstvielu atkritumi

16 04 01*

munīcija atkritumi

16 04 02*

pirotehnikas atkritumi

16 04 03*

citi sprāgstvielu atkritumi

16 05

gāzes balonos un nederīgas ķīmiskās vielas

16 05 04*

bīstamas vielas saturošas gāzes balonos (tostarp halonos)

16 05 05

tādas gāzes balonos, kuras nav minētas 16 05 04 pozīcijā

16 05 06*

laboratorijā izmantojamas ķimikālijas, kas sastāv no bīstamajām vielām vai kas satur tās, tostarp laboratorijā izmantojamu ķimikāliju maisījumi

16 05 07*

nederīgas neorganiskās ķimikālijas, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas satur tās

16 05 08*

nederīgas organiskās ķimikālijas, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas satur tās

16 05 09

nederīgas ķimikālijas, kas nav minētas 16 05 06, 16 05 07 vai 16 05 08 pozīcijā

16 06

baterijas un akumulatori

16 06 01*

svina akumulatori

16 06 02*

Ni–Cd baterijas

16 06 03*

baterijas, kas satur dzīvsudrabu

16 06 04

sārmu akumulatori (izņemot 16 03 03 pozīcijā minētās)

16 06 05

citas baterijas un akumulatori

16 06 06*

atsevišķi no baterijām un akumulatoriem savākts elektrolīts

16 07

transporta cisternu, glabāšanas tvertņu un mucu tīrīšanas atkritumi (izņemot 05 un 13 pozīcijā minētos)

16 07 08*

atkritumi, kas satur naftas produktus

16 07 09*

atkritumi, kas satur citas bīstamas vielas

16 07 99

citādi nespecificēti atkritumi

16 08

izlietoti katalizatori

16 08 01

izlietoti katalizatori, kas satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, palādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 16 08 07 pozīcijā minētos)

16 08 02*

izlietoti katalizatori, kas satur bīstamus pārejas metālus (3) vai bīstamus pārejas metālu savienojumus

16 08 03

izlietoti katalizatori, kas satur citādi nespecificētus pārejas metālus vai pārejas metālu savienojumus

16 08 04

izlietoti šķidrie katalītiskā krekinga katalizatori (izņemot 16 08 07 pozīcijā minētos)

16 08 05*

izlietoti katalizatori, kas satur fosforskābi

16 08 06*

izlietoti šķidrumi, kas izmantoti par katalizatoriem

16 08 07*

izlietoti katalizatori, kas piesārņoti ar bīstamām vielām

16 09

oksidējošas vielas

16 09 01*

permanganāti, piemēram, kālija permanganāts

16 09 02*

hromāti, piemēram, nātrija hromāts, kālija dihromāts vai nātrija dihromāts

16 09 03*

peroksīdi, piemēram, ūdeņraža peroksīds

16 09 04*

citādi nespecificētas oksidējošas vielas

16 10

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kurus paredzēts attīrīt ārpus uzņēmuma

16 10 01*

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

16 10 02

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas nav minēti 16 10 01 pozīcijā

16 10 03*

ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas

16 10 04

ūdeni saturoši koncentrāti, kas nav minēti 16 10 03 pozīcijā

16 11

oderējuma un ugunsizturīgo materiālu atkritumi

16 11 01*

metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli uz oglekļa bāzes, kas satur bīstamas vielas

16 11 02

metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli uz oglekļa bāzes, kas nav minēti 16 11 01 pozīcijā

16 11 03*

cits metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli, kas satur bīstamas vielas

16 11 04

cits metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli, kas nav minēti 16 11 03 pozīcijā

16 11 05*

metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli, kas satur bīstamas vielas

16 11 06

metalurģiskajos procesos radies oderējums un ugunsizturīgie materiāli, kas nav minēti 16 11 05 pozīcijā

17

BŪVNIECĪBĀ UN ĒKU NOJAUKŠANĀ RADUŠIES ATKRITUMI (TOSTARP NO PIESĀRŅOTĀM VIETĀM IZŅEMTA AUGSNE)

17 01

betons, ķieģeļi, flīzes, dakstiņi un keramika

17 01 01

betons

17 01 02

ķieģeļi

17 01 03

flīzes, dakstiņi un keramika

17 01 06*

betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas frakcijas un to maisījumi, kas satur bīstamas vielas

17 01 07

betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu un keramikas maisījumi, kas nav minēti 17 01 06 pozīcijā

17 02

koks, stikls un plastmasa

17 02 01

koks

17 02 02

stikls

17 02 03

plastmasa

17 02 04*

stikls, plastmasa un koks, kas satur bīstamas vielas vai kas piesārņoti ar tām

17 03

bitumena maisījumi, akmeņogļu darva un darvoti produkti

17 03 01*

bitumena maisījumi, kas satur akmeņogļu darvu

17 03 02

bitumena maisījumi, kas nav minēti 17 03 01 pozīcijā

17 03 03*

akmeņogļu darva un darvoti produkti

17 04

metāli (un to sakausējumi)

17 04 01

varš, bronza, misiņš

17 04 02

alumīnijs

17 04 03

svins

17 04 04

cinks

17 04 05

dzelzs un tērauds

17 04 06

alva

17 04 07

jaukti metāli

17 04 09*

metālu atkritumi, kas piesārņoti ar bīstamām vielām

17 04 10*

kabeļi, kas satur naftas produktus, akmeņogļu darvu un citas bīstamas vielas

17 04 11

kabeļi, kas nav minēti 17 04 10 pozīcijā

17 05

augsne (tostarp no piesārņotajām vietām izņemta augsne), akmeņi un bagarēšanas dūņas

17 05 03*

augsne un akmeņi, kas satur bīstamas vielas

17 05 04

augsne un akmeņi, kas nav minēti 17 05 03 pozīcijā

17 05 05*

bagarēšanas dūņas, kas satur bīstamas vielas

17 05 06

bagarēšanas dūņas, kas nav minētas 17 05 05 pozīcijā

17 05 07*

sliežu ceļu balasts, kas satur bīstamas vielas

17 05 08

sliežu ceļu balasts, kas nav minēts 17 05 17 pozīcijā

17 06

izolācijas materiāli un būvmateriāli, kas satur azbestu

17 06 01*

izolācijas materiāli, kas satur azbestu

17 06 03*

citi izolācijas materiāli, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas satur tās

17 06 04

izolācijas materiāli, kas nav minēti 17 06 01 un 17 06 03 pozīcijā

17 06 05*

būvmateriāli, kas satur azbestu

17 08

būvmateriāli uz ģipša bāzes

17 08 01*

tādi būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri piesārņoti ar bīstamām vielām

17 08 02

tādi būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri nav minēti 17 08 01 pozīcijā

17 09

būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies citi atkritumi

17 09 01*

būvdarbu un ēku nojaukšanā radušies atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

17 09 02*

būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi, kas satur PCB (piemēram, hermētiķi, kas satur PCB, sintētisko materiālu grīdas segumi, kas satur PCB, iekārtas, kas satur PCB, kondensatori, kas satur PCB)

17 09 03*

citi būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi (tostarp jaukti atkritumi), kas satur bīstamas vielas

17 09 04

jaukti būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 17 09 01, 17 09 02 un 17 09 03 pozīcijā

18

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES CILVĒKU UN DZĪVNIEKU VESELĪBAS APRŪPĒ UN/VAI AR TO SAISTĪTOS PĒTĪJUMOS (IZŅEMOT VIRTUVES UN ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMU ATKRITUMUS, KURU RAŠANĀS NAV TIEŠI SAISTĪTA AR VESELĪBAS APRŪPI)

18 01

dzemdību atkritumi, diagnostikā, cilvēku slimību ārstēšanā vai profilaksē radušies atkritumi

18 01 01

adatas (izņemot 18 01 03 pozīcijā minētās)

18 01 02

ķermeņa daļas un orgāni, tostarp asins maisiņi un asins pagatavojumu rezerves (izņemot 18 01 03 pozīcijā minētos)

18 01 03*

atkritumi, kuru savākšanai un noglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās

18 01 04

atkritumi, kuru savākšanai un noglabāšanai nav noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās (piemēram, pārsienamais materiāls, ģipša pārsēji, saites, vienreizlietojamais apģērbs, autiņi)

18 01 06*

ķimikālijas, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas satur tās

18 01 07

ķimikālijas, kas nav minētas 18 01 16 pozīcijā

18 01 08*

citotoksiskas un citostatiskas zāles

18 01 09

zāles, kas nav minētas 18 01 16 pozīcijā

18 01 10*

amalgamas atkritumi, kas radušies zobārstniecībā

18 02

atkritumi, kas radušies pētniecībā. diagnostikā, dzīvnieku slimību ārstēšanā vai profilaksē

18 02 01

adatas (izņemot 18 02 03 pozīcijā minētās)

18 02 02*

atkritumi, kuru savākšanai un noglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās

18 02 03

atkritumi, kuru savākšanai un noglabāšanai nav noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās

18 02 05*

ķimikālijas, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas satur tās

18 02 06

ķimikālijas, kas nav minētas 18 02 05 pozīcijā

18 02 07*

citotoksiskas un citostatiskas zāles

18 02 08

zāles, kas nav minētas 18 02 07 pozīcijā

19

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS IEKĀRTĀS, NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTĀS, DZERAMĀ ŪDENS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRĀS UN TEHNISKĀM VAJADZĪBĀM LIETOJAMĀ ŪDENS PAGATAVOŠANAS IEKĀRTĀS

19 01

atkritumi, kas radušies atkritumu sadedzināšanā vai pirolīzē

19 01 02

melno metālu materiāli, kas atdalīti no smagajiem pelniem

19 01 05*

gāzu attīrīšanā radušās nogulsnes uz filtra

19 01 06*

gāzu attīrīšanā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un citi ūdeni saturoši šķidrie atkritumi

19 01 07*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

19 01 10*

dūmgāzu attīrīšanai izlietota aktīvā ogle

19 01 11*

smagie pelni un sārņi, kas satur bīstamas vielas

19 01 12

smagie pelni un sārņi, kas nav minēti 19 01 11 pozīcijā

19 01 13*

vieglie pelni, kas satur bīstamas vielas

19 01 14

vieglie pelni, kas nav minēti 19 01 13 pozīcijā

19 01 15*

sodrēji, kas satur bīstamas vielas

19 01 16

sodrēji, kas nav minēti 19 01 15 pozīcijā

19 01 17*

pirolīzē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

19 01 18

pirolīzē radušies atkritumi, kas nav minēti 19 01 17 pozīcijā

19 01 19

smiltis no virstošā slāņa

19 01 99

citādi nespecificēti atkritumi

19 02

atkritumi, kas radušies atkritumu fizikāli ķīmiskajā attīrīšanā (tostarp hroma atdalīšanā, cianīdu atdalīšanā, neitralizācijā)

19 02 03

jaukti atkritumi, starp kuriem ir tikai tādi atkritumi, kuri nav bīstami

19 02 04*

jaukti atkritumi, starp kuriem ir vismaz viena veida bīstamie atkritumi

19 02 05*

tādi nosēdumi no notekūdeņu fizikāli ķīmiskās attīrīšanas iekārtām, kuri satur bīstamas vielas

19 02 06

tādi nosēdumi no notekūdeņu fizikāli ķīmiskās attīrīšanas iekārtām, kuri nav minēti 19 02 05 pozīcijā

19 02 07*

naftas produkti un koncentrāti, kas radušies separēšanā

19 02 08*

viegli uzliesmojoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas

19 02 09*

viegli uzliesmojoši cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

19 02 10

viegli uzliesmojoši atkritumi, kas nav minēti 19 02 08 un 19 02 09 pozīcijā

19 02 11*

citi atkritumi, kas satur bīstamas vielas

19 02 99

citādi nespecificēti atkritumi

19 03

stabilizēti/sacietināti atkritumi (4)

19 03 04*

daļēji stabilizēti atkritumi, kas klasificēti kā bīstami (5)

19 03 05

stabilizēti atkritumi, kas nav minēti 19 03 04 pozīcijā

19 03 06*

sacietināti atkritumi, kas klasificēti kā bīstami

19 03 07

sacietināti atkritumi, kas nav minēti 19 03 06 pozīcijā

19 04

pārstikloti atkritumi un atkritumi, kas radušies pārstiklošanā

19 04 01

pārstikloti atkritumi

19 04 02*

vieglie pelni un citi atkritumi, kas radušies dūmgāzu attīrīšanā

19 04 03*

nepārstiklota cietā fāze

19 04 04

ūdeni saturoši šķidri atkritumi, kas radušies pārstiklotu atkritumu dzesēšanā

19 05

atkritumi, kas radušies cieto atkritumu aerobā apstrādē

19 05 01

sadzīves atkritumu un tiem līdzīgo atkritumu nekompostēta frakcija

19 05 02

dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu nekompostēta frakcija

19 05 03

specifikācijām neatbilstīgs komposts

19 05 99

citādi nespecificēti atkritumi

19 06

atkritumi, kas radušies atkritumu anaerobā apstrādē

19 06 03

šķidrums, kas radies sadzīves atkritumu anaerobā apstrādē

19 06 04

hidrolizāts, kas radies sadzīves atkritumu anaerobā apstrādē

19 06 05

šķidrums, kas radies dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobā apstrādē

19 06 06

hidrolizāts, kas radies dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobā apstrādē

19 06 99

citādi nespecificēti atkritumi

19 07

atkritumu poligona notekūdeņi

19 07 02*

atkritumu poligona notekūdeņi, kas satur bīstamas vielas

19 07 03

atkritumu poligona notekūdeņi, kas nav minēti 19 07 02 pozīcijā

19 08

citādi neprecizēti atkritumi no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

19 08 01

atkritumi, kas radušies sijāšanā

19 08 02

atkritumi no smilšu uztvērējiem

19 08 05

nosēdumi, kas radušies sadzīves notekūdeņu attīrīšanā

19 08 06*

piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi

19 08 07*

šķīdumi un nosēdumi, kas radušies jonītu reģenerācijā

19 08 08*

membrānu sistēmu atkritumi, kas satur smagos metālus

19 08 09

eļļas/ūdens separācijā radušies tauku un eļļas maisījumi, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus

19 08 10*

eļļas/ūdens separācijā radušies tauku un eļļas maisījumi, kas nav minēti 19 08 09 pozīcijā

19 08 11*

rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

19 08 12

rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas nav minēti 19 08 11 pozīcijā

19 08 13*

rūpniecisko notekūdeņu cita veida attīrīšanā radušies nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

19 08 14

rūpniecisko notekūdeņu cita veida attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 19 08 13 pozīcijā

19 08 99

citādi nespecificēti atkritumi

19 09

atkritumi, kas radušies dzeramā ūdens vai tehniskā ūdens pagatavošanā

19 09 01

cietie atkritumi, kas radušies pirmējā filtrācijā un sijāšanā

19 09 02

nosēdumi, kas radušies ūdens dzidrināšanā

19 09 03

nosēdumi, kas radušies dekarbonizācijā

19 09 04

izlietota aktīvā ogle

19 09 05

piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi

19 09 06

šķidrumi un nosēdumi, kas radušies jonītu reģenerācijā

19 09 99

citādi nespecificēti atkritumi

19 10

atkritumi, kas radušies metālus saturošu atkritumu sadalīšanā un smalcināšanā

19 10 01

dzelzs un tērauda atkritumi

19 10 02

krāsaino metālu atkritumi

19 10 03*

vieglie atkritumi un putekļi, kas satur bīstamas vielas

19 10 04

vieglie atkritumi un putekļi, kas nav minēti 19 10 03 pozīcijā

19 10 05*

citas frakcijas, kas satur bīstamas vielas

19 10 06

citas frakcijas, kas nav minētas 19 10 05 pozīcijā

19 11

atkritumi, kas radušies naftas produktu reģenerācijā

19 11 01*

izlietoti filtrmāli

19 11 02*

skābais gudrons

19 11 03*

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi

19 11 04*

atkritumi, kas radušies kurināmā bāziskā attīrīšanā

19 11 05*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

19 11 06

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušies nosēdumi, kas nav minēti 19 11 05 pozīcijā

19 11 07*

dūmgāzu attīrīšanā radušies atkritumi

19 11 99

citādi nespecificēti atkritumi

19 12

citādi nespecificēti atkritumi, kas radušies atkritumu mehāniskā pārstrādē (piemēram, šķirošana, smalcināšana, presēšana, granulēšana)

19 12 01

papīrs un kartons

19 12 02

melnie metāli

19 12 03

krāsainie metāli

19 12 04

plastmasas un gumija

19 12 05

stikls

19 12 06*

koksne, kas satur bīstamas vielas

19 12 07

koksne, kas nav minēta 19 12 06 pozīcijā

19 12 08

tekstilmateriāli

19 12 09

minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi)

19 12 10

viegli uzliesmojoši atkritumi (atkritumi, ko izmanto kā kurināmo)

19 12 11*

citi atkritumi (tostarp materiālu maisījumi), kas radušies tādu atkritumu mehāniskā pārstrādē, kuri satur bīstamas vielas

19 12 12

citi atkritumi (tostarp materiālu maisījumi), kas radušies tādu atkritumu mehāniskā pārstrādē, kuri nav minēti 19 12 11 pozīcijā

19 13

augsnes un gruntsūdeņu attīrīšanā radušies atkritumi

19 13 01*

augsnes attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

19 13 02

augsnes attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 19 13 01 pozīcijā

19 13 03*

augsnes attīrīšanā radušies nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

19 13 04

augsnes attīrīšanā radušies nosēdumi, kas nav minēti 19 13 03 pozīcijā

19 13 05*

gruntsūdeņu attīrīšanā radušies nosēdumi, kas satur bīstamas vielas

19 13 06

gruntsūdeņu attīrīšanā radušies nosēdumi, kas nav minēti 19 13 05 pozīcijā

19 13 07*

gruntsūdeņu attīrīšanā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas

19 13 08

gruntsūdeņu attīrīšanā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un ūdeni saturoši koncentrāti, kas nav minēti 19 13 07 pozīcijā

20

SADZĪVES ATKRITUMI (MĀJSAIMNIECĪBAS ATKRITUMI UN TIEM LĪDZĪGI ATKRITUMI NO TIRDZNIECĪBAS, RŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMIEM UN IESTĀDĒM) UN ATSEVIŠĶI SAVĀKTAS FRAKCIJAS

20 01

atsevišķi savāktas atkritumu frakcijas (izņemot 15 01 pozīcijā minētās)

20 01 01

papīrs un kartons

20 01 02

stikls

20 01 08

kompostējami virtuves un ēdināšanas uzņēmumu atkritumi

20 01 10

apģērbs

20 01 11

tekstilmateriāli

20 01 13*

šķīdinātāji

20 01 14*

skābes

20 01 15*

sārmi

20 01 17*

fotoķimikālijas

20 01 19*

pesticīdi

20 01 21*

luminiscences spuldzes un citi atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

20 01 23*

nederīgas iekārtas, kas satur hlorfluorogļūdeņražus

20 01 25

pārtikas eļļas un tauki

20 01 26*

eļļas un tauki, kas nav minēti 20 01 25 pozīcijā

20 01 27*

krāsas, tipogrāfijas krāsas, adhezīvi un sveķi, kas satur bīstamas vielas

20 01 28

krāsas, tipogrāfijas krāsas, adhezīvi un sveķi, kas nav minēti 20 01 27 pozīcijā

20 01 29*

mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas

20 01 30

mazgāšanas līdzekļi, kas nav minēti 20 01 29 pozīcijā

20 01 31*

citotoksiskas un citostatiskas zāles

20 01 32

zāles, kas nav minētas 20 01 31 pozīcijā

20 01 33*

baterijas un akumulatori, kas norādīti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 pozīcijā, un šādi akumulatori un baterijas, kas nav šķiroti

20 01 34

baterijas un akumulatori, kas nav minēti 20 01 33 pozīcijā

20 01 35*

20 01 21 un 20 01 23 pozīcijā neminētas nederīgas elektriskās un elektroniskās ierīces, kas satur bīstamas daļas (6)

20 01 36

nederīgas elektriskās un elektroniskās ierīces, kas nav minētas 20 01 20, 20 01 23 un 21 01 23 pozīcijā

20 01 37*

koksne, kas satur bīstamas vielas

20 01 38

koksne, kas nav minēta 20 01 37 pozīcijā

20 01 39

plastmasas

20 01 40

metāli

20 01 41

atkritumi, kas radušies skursteņslaucīšanā

20 01 99

citas citādi nespecificētas frakcijas

20 02

dārzu un parku atkritumi (tostarp kapsētu atkritumi)

20 02 01

kompostējami atkritumi

20 02 02

augsne un akmeņi

20 02 03

citi nekompostējami atkritumi

20 03

citi sadzīves atkritumi

20 03 01

jaukti sadzīves atkritumi

20 03 02

tirgus atkritumi

20 03 03

atkritumi, kas radušies ielu slaucīšanā

20 03 04

nosēdumi uz septika tvertnēm

20 03 06

atkritumi, kas radušies kanalizācijas tīrīšanā

20 03 07

lielgabarītu atkritumi

20 03 99

citādi nespecificēti atkritumi

(1)   Šā atkritumu saraksta mērķiem PCB definē, kā noteikts Direktīvā 96/59/EK.

(2)   Starp elektrisko un elektronisko ierīču bīstamajiem komponentiem var iekļaut arī 16 06 pozīcijā minētos akumulatorus un baterijas, kas klasificēti kā bīstami; dzīvsudraba relejus, stikla atkritumus no katodstaru lampām, citu veidu aktivēta stikla atkritumus u.c.

(3)   Šīs pozīcijas par pārejas metāliem tiek uzskatīti skandijs, vanādijs, mangāns, kobalts, varš, itrijs, niobijs, hafnijs, volframs, titāns, hroms, dzelzs, niķelis, cinks, cirkonijs, molibdēns un tantals. Šie metāli un to savienojumi ir bīstami, ja tie klasificēti kā bīstamas vielas. Bīstamo vielu klasifikācijā nosaka, kuri no minētajiem pārejas metāliem un to savienojumiem ir bīstami.

(4)   Stabilizēšanas procesos mainās atkritumu komponentu bīstamība, pārvēršot bīstamos atkritumus par atkritumiem, kas nav bīstami. Cietināšanas procesos maina tikai atkritumu agregātstāvokli (piemēram, šķidros atkritumus pārvērš par cietajiem), izmantojot piedevas un nemainot atkritumu ķīmiskās īpašības.

(5)   Atkritumus uzskata par daļēji stabilizētiem, ja pēc stabilizēšanas bīstamie komponenti, kas nav pilnīgi pārveidoti par nekaitīgiem komponentiem, pēc kāda laika var izdalīties vidē.

(6)   Starp elektrisko un elektronisko ierīču bīstamajiem komponentiem var būt arī 16 06 pozīcijā minētie akumulatori un baterijas, kas klasificēti kā bīstami; dzīvsudraba releji, stikla atkritumi no katodstaru lampām, citu veidu aktivēta stikla atkritumi u.c.

3.   DAĻA

Atkritumi, kas norādīti pielikuma 4. papildinājuma II daļā ESAO Padomes Lēmumā C(2001) 107 par Lēmuma C(92) 39/final pārskatīšanu jautājumos, kas saistīti ar reģenerācijai paredzēto atkritumu starptautiskajiem pārvadājumiem. Atkritumus ar kodiem — AB 130, AC 250, AC 260 un AC 270 — svītro, jo saskaņā ar 18. pantā Direktīvā 75/442/EEK noteikto procedūru tie nav uzskatāmi par bīstamajiem atkritumiem un tāpēc uz tiem neattiecas 16. panta 1. punktā noteiktais eksporta aizliegums.ATKRITUMI, KAS SATUR METĀLUS

AA010

2619 00

Izdedži, plāva un citi atkritumi, kas radušies dzelzs un tērauda ražošanā (1)

AA 060

2620 50

Vanādija pelni un atlikumi

AA 190

8104 20

ex81 04 30

Magnija atkritumi un lūžņi, kas ir viegli uzliesmojoši vai pirofori vai kas saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos

(1)   Šajā sarakstā iekļauti atkritumi pelnu, atlikumu, sārņu, izdedžu, apdedžu, plāvas, putekļu, pulvera, nosēdumu un atlikumu uz filtra veidā, ja attiecīgais atkritumu veids skaidri nav norādīts citur.ATKRITUMI, KAS SATUR GALVENOKĀRT NEORGANISKUS KOMPONENTUS, KURI VAR SATURĒT METĀLUS UN ORGANISKUS MATERIĀLUS

AB 030

 

Atkritumi, kas radušies metālu virsmas apstrādē bez cianīdiem

AB 070

 

Smiltis, kuras izmanto liešanai

AB 120

ex28 12 90

ex38 24

Citādi nespecificēti vai nenorādīti neorganiskie halogēnsavienojumi

AB 150

ex38 24 90

Neattīrīts kalcija sulfīts un kalcija sulfāts, kas radušies dūmgāzu desulfurizācijāATKRITUMI, KAS SATUR GALVENOKĀRT ORGANISKUS KOMPOENTUS, KURI VAR SATURĒT METĀLUS UN NEORGANISKUS MATERIĀLUS

AC 020

 

Citādi nespecificēti vai nenorādīti bitumenu saturoši materiāli (asfalta atkritumi)

AC 060

ex38 19 00

Hidrauliskie šķidrumi

AC 070

ex38 19 00

Bremžu šķidrumi

AC 080

ex38 20 00

Antifrīzi

AC 150

 

Hlorfluorogļūdeņraži

AC 160

 

Haloni

AC 170

ex44 03 10

Apstrādātas koksnes un korķa atkritumiATKRITUMI, KAS VAR SATURĒT GAN NEORGANISKUS, GAN ORGANISKUS KOMPONENTUS

AD 090

ex38 24 90

Citādi nespecificēti vai nenorādīti atkritumi, kas radušies reprogrāfijā un fotogrāfijā izmantojamo ķimikāliju ražošanā, pagatavošanā un lietošanā

AD 100

 

Atkritumi, kas radušies plastmasu virsmas apstrādē bez cianīdiem

AD 120

ex39 14 00

ex39 15

Jonu apmaiņas sveķi

AD 150

 

Dabā sastopami organiskie materiāli, ko izmanto filtrēšanai (piemēram, biofiltri)ATKRITUMI, KAS SATUR GALVENOKĀRT NEORGANISKUS KOMPONENTUS, KURI VAR SATURĒT METĀLUS UN ORGANISKAS VIELAS

RB 020

ex68 15

Tādas šķiedras uz keramikas materiālu bāzes, kuru fizikāli ķīmiskās īpašības ir līdzīgas kā azbestam.( 1 ) OV C 115, 6.5.1992., 4. lpp.

( 2 ) OV C 94, 13.4.1992., 276. lpp., un Atzinums, kas sniegts 1993. gada 20. janvārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

( 3 ) OV C 269, 14.10.1991., 10. lpp.

( 4 ) OV L 326, 13.12.1984., 31. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/692/EEK (OV L 377, 31.12.1991., 48. lpp.).

( 5 ) OV L 194, 25.7.1975., 39. lpp. Direktīva grozīta ar Direktīvu 91/156/EEK (OV L 78, 26.3.1991., 32. lpp.).

( 6 ) OV L 35, 12.2.1992., 24. lpp.

( 7 ) OV L 377, 31.12.1991., 20. lpp.

( 8 ) OV L 194, 25.7.1975., 23. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/692/EEK (OV L 377, 31.12.1991., 48. lpp.).

( 9 ) OV L 108, 26.4.1976., 41. lpp.

( 10 ) OV L 377, 31.12.1991., 20. lpp. Direktīva grozīta ar Direktīvu 94/31/EK (OV L 168, 2.7.1994., 28. lpp.).

( 11 ) OV L 270, 23.9.1987., 1. lpp.

( 12 ) OV L 377, 31.12.1991., 48. lpp.

( 13 ) Šajā sarakstā ir iekļautas tās konvencijas, kas ir spēkā šīs regulas pieņemšanas brīdī.

( 14 ) Ar 1985. gada 1. janvāriIMDG kodekss ir iestrādāts SOLAS konvencijā.

( 15 ) Identificējot atkritumus no šā saraksta, ņem vērā ievadu pielikumam Komisijas Lēmumam 2000/532/EK ar grozījumiem.

Top