EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:016:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 16, 23. januar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 16
47. årgang
23. januar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 102/2004 af 22. januar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 103/2004 af 21. januar 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår interventionsordningen for frugt og grøntsager og tilbagekøb fra markedet 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 104/2004 af 22. januar 2004 om fastsættelse af regler for organisation og sammensætning af klagenævnet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 105/2004 af 22. januar 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 106/2004 af 22. januar 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 107/2004 af 22. januar 2004 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2004 af 22. januar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 109/2004 af 22. januar 2004 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 19. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1290/2003 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 110/2004 af 22. januar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 111/2004 af 22. januar 2004 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 112/2004 af 22. januar 2004 om udstedelse af importlicenser for olivenolie i forbindelse med det tunesiske toldkontingent 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 113/2004 af 22. januar 2004 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1814/2003 omhandlede licitation 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 114/2004 af 22. januar 2004 om bud for indførsel af majs, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2315/2003 omhandlede licitation 43
*Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding 44

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/71/EC
*Kommissionens beslutning af 4. september 2003 om grundlæggende krav til radiokommunikationsudstyr, der er beregnet til anvendelse på ikke-SOLAS-skibe og deltagelse i det globale maritime nød- og sikkerhedssystem (GMDSS) (meddelt under nummer K(2003) 2912) (1) 54
2004/72/EC
*Kommissionens afgørelse af 5. december 2003 om Fællesskabets finansielle bidrag til OIE's globale konference om dyrevelfærd i 2004 56
2004/73/EC
*Kommissionens beslutning af 15. januar 2004 om en anmodning fra Tyskland om anvendelse af den særlige ordning i artikel 3 i direktiv 93/38/EØF (meddelt under nummer K(2003) 5351) (1) 57
2004/74/EC
*Kommissionens henstilling af 9. januar 2004 om et samordnet EF-overvågningsprogram for 2004 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på korn og visse andre vegetabilske produkter (meddelt under nummer K(2003) 5400) (1) 60
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2004/75/CFSP
*Rådets afgørelse 2004/75/FUSP af 11. december 2003 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om status for Den Europæiske Unions politimissions aktiviteter i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (EUPOL Proxima) 65
Aftale mellem Den Europæiske Union og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om status for Den Europæiske Unions politimissions aktiviteter i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (EUPOL Proxima) 66

Berigtigelser
*Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 98/30/EF (EUT L 176 af 15.7.2003) 74
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top