EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:016:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 16, 23. tammikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 16
47. vuosikerta
23. tammikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 102/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 103/2004, annettu 21 päivänä tammikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan interventiojärjestelmän ja markkinoiltapoistamisjärjestelmän osalta 3
*Komission asetus (EY) N:o 104/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, Euroopan lentoturvallisuusviraston valituslautakunnan organisaatiota ja kokoonpanoa koskevista säännöistä 20
Komission asetus (EY) N:o 105/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 106/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 26
Komission asetus (EY) N:o 107/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 30
Komission asetus (EY) N:o 108/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 32
Komission asetus (EY) N:o 109/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1290/2003 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 19. osittaista tarjouskilpailua varten 34
Komission asetus (EY) N:o 110/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 35
Komission asetus (EY) N:o 111/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 38
Komission asetus (EY) N:o 112/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, oliiviöljyn tuontitodistusten myöntämisestä Tunisian tariffikiintiössä 41
Komission asetus (EY) N:o 113/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1814/2003 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 42
Komission asetus (EY) N:o 114/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 2315/2003 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 43
*Neuvoston direktiivi 2003/109/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2003, pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 44

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/71/EC
*Komission päätös, tehty 4 päivänä syyskuuta 2003, olennaisista vaatimuksista, jotka liittyvät SOLAS-sopimuksen ulkopuolelle jääviin merialuksiin asennettavaksi tarkoitettuihin radiolaitteisiin, joiden tarkoituksena on osallistua merenkulun maailmanlaajuiseen hätä- ja turvallisuusjärjestelmään (GMDSS) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2912) (1) 54
2004/72/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön rahoitusosuudesta vuonna 2004 pidettävään eläinten hyvinvointia koskevaan Maailman eläintautijärjestön (OIE) maailmankonferenssiin 56
2004/73/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä tammikuuta 2004, Saksan pyynnöstä soveltaa direktiivin 93/38/ETY 3 artiklassa säädettyä erityismenettelyä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5351) (1) 57
2004/74/EC
*Komission suositus, annettu 9 päivänä tammikuuta 2004, yhteensovitetusta yhteisön valvontaohjelmasta vuodeksi 2004 viljoissa ja niiden pinnalla sekä tietyissä kasviperäisissä tuotteissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5400) (1) 60
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2004/75/CFSP
*Neuvoston päätös 2004/75/YUTP, tehty 11 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan unionin sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL Proxima) asemasta ja toiminnasta entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa 65
Euroopan unionin sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen sopimus Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL Proxima) asemasta ja toiminnasta entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa 66

Oikaisuja
*Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/54/EY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 96/92/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 15.7.2003) 74
*Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/55/EY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 98/30/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 15.7.2003) 75
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top