EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:026:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 26, 31. januar 2003


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 26
46. årgang
31. januar 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 161/2003 af 30. januar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 162/2003 af 30. januar 2003 om tilladelse til et tilsætningsstof til foderstoffer (1) 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 163/2003 af 30. januar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 164/2003 af 30. januar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 165/2003 af 30. januar 2003 om den anden offentliggørelse af de mængder af visse basisprodukter, som kan henføres under ordningen for aktiv forædling uden forudgående undersøgelse af de økonomiske forudsætninger 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 166/2003 af 30. januar 2003 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 167/2003 af 30. januar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 168/2003 af 30. januar 2003 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 169/2003 af 30. januar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 170/2003 af 30. januar 2003 om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 171/2003 af 30. januar 2003 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 22. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2102 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 172/2003 af 30. januar 2003 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 901/2002 omhandlede licitation 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 173/2003 af 30. januar 2003 om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 900/2002 omhandlede licitation 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 174/2003 af 30. januar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 899/2002 omhandlede licitation 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 175/2003 af 30. januar 2003 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 60/2003 omhandlede licitation 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 176/2003 af 30. januar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 177/2003 af 30. januar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 178/2003 af 30. januar 2003 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 179/2003 af 30. januar 2003 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 40
*Rådets direktiv 2002/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art 41

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/67/EC
*Rådets beslutning af 28. januar 2003 om beskyttelsesforanstaltninger mod Newcastle disease i USA og om afvigelse fra Kommissionens beslutning 94/984/EF, 96/482/EF, 97/221/EF, 2000/572/EF, 2000/585/EF, 2000/609/EF og 2001/751/EF 48
*Bekendtgørelse af anvendelsen af visse artikler i aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side 52
Kommissionen
2003/68/EC
*Kommissionens beslutning af 14. november 2002 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 (Sag COMP/37.396/D2 — Den reviderede TACA) (meddelt under nummer K(2002) 4349) (1) 53
2003/69/EC
*Kommissionens beslutning af 28. januar 2003 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme midlertidige undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for planter af Vitis L., dog ikke frugter, med oprindelse i Schweiz (meddelt under nummer K(2003) 340) 72
2003/70/EC
*Kommissionens beslutning af 29. januar 2003 om beskyttelsesforanstaltninger over for infektiøs lakseanæmi i Norge (meddelt under nummer K(2003) 362) (1) 76
2003/71/EC
*Kommissionens beslutning af 29. januar 2003 om beskyttelsesforanstaltninger over for infektiøs lakseanæmi på Færøerne (meddelt under nummer K(2003) 363) (1) 80
2003/72/EC
*Kommissionens beslutning af 30. januar 2003 om ændring af beslutning 2002/994/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina (meddelt under nummer K(2003) 426) (1) 84

Berigtigelser
*Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/2001 af 19. juli 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 hvad angår henførsel af visse mængder af visse basisprodukter henhørende under traktatens bilag I under ordningen for aktiv forædling uden forudgående undersøgelse af de økonomiske forudsætninger (EFT L 196 af 20.7.2001) 86

Meddelelse til læserne S3
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top