EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:080:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 80, 30. marts 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 80
47. årgang
30. marts 2004
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
404. plenarforsamling af 10. og 11. december 2003
2004/C 80/01Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001 med udvidelse af dens anvendelsesområde til at omfatte støtte til forskning og udvikling" 1
2004/C 80/02Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 74/408/EØF om motorkøretøjers sæder, disses forankring og nakkestøtter" (KOM(2003) 361 endelig — 2003/0128 (COD)) 6
2004/C 80/03Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/115/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsselers forankring i motordrevne køretøjer" (KOM(2003) 362 endelig — 2003/0136 (COD)) 8
2004/C 80/04Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 77/541/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne køretøjer" (KOM(2003) 363 endelig — 2003/0130 (COD)) 10
2004/C 80/05Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om modernisering af selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse i Den Europæiske Union — vejen frem" (KOM(2003) 284 endelig) 12
2004/C 80/06Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet Styrkelse af den lovpligtige revision i EU" (KOM(2003) 286 endelig) 17
2004/C 80/07Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Udkast til Kommissionens forordning om anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af teknologioverførselsaftaler" 20
2004/C 80/08Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Kommissionens forordning (EF) om procedurer indledt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82 og om Kommissionens forslag til meddelelser", og- "Udkast til meddelelse om samarbejdet inden for netværket af konkurrencemyndigheder" 24
2004/C 80/09Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: På vej mod bæredygtig produktion — Status over gennemførelsen af Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening" (KOM(2003) 354 endelig) 29
2004/C 80/10Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndtering af affald fra udvindingsindustrien" (KOM(2003) 319 endelig — 2003/0107 (COD)) 35
2004/C 80/11Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Integreret produktpolitik Miljøpåvirkninger set i et livscyklusperspektiv" (KOM(2003) 302 endelig) 39
2004/C 80/12Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser" (KOM(2003) 467 endelig — 2003/0181 (COD)) 45
2004/C 80/13Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1696/71 om den fælles markedsordning for humle" (KOM(2003) 562 endelig — 2003/0216 (CNS)) 46
2004/C 80/14Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen på vej mod en temastrategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse" (KOM(2003) 301 endelig) 47
2004/C 80/15Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: En europæisk strategi for miljø og sundhed" (KOM(2003) 338 endelig) 51
2004/C 80/16Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1655/2000 om det finansielle instrument for miljøet (LIFE)" (KOM(2003) 667 endelig — 2003/0260 (COD)) 57
2004/C 80/17Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af støttebeløbene for frø for produktionsåret 2004/05" (KOM(2003) 552 endelig — 2003/0212 (CNS)) 59
2004/C 80/18Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktivet om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, for så vidt angår Kyoto-protokollens projektmekanismer" (KOM(2003) 403 endelig — 2003/0173 (COD)) 61
2004/C 80/19Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2075/92 om den fælles markedsordning for råtobak" (KOM(2003) 633 endelig -2003/251 (CNS)) 65
2004/C 80/20Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Grønbog om forsyningspligtydelser" (KOM(2003) 270 endelig) 66
2004/C 80/21Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europæisk handlingsprogram for trafiksikkerheden — Halvering af antallet af trafikofre i Den Europæiske Union inden 2010: en fælles opgave" (KOM(2003) 311 endelig) 77
2004/C 80/22Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om hastighedsbegrænsende anordninger eller lignende indbyggede hastighedsbegrænsende systemer for visse motorkøretøjsklasser" (KOM(2003) 350 endelig — 2003/0122 (COD)) 81
2004/C 80/23Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om interoperabel levering af paneuropæiske e-forvaltningstjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (IDABC)" (KOM(2003) 406 endelig — 2003/0147 (COD)) 83
2004/C 80/24Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overflytning af fragt- og passagerskibe mellem registrene i Fællesskabet" (KOM(2003) 478 — 2003/0180 (COD)) 88
2004/C 80/25Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om indvandring, integration og beskæftigelse" (KOM(2003) 336 endelig) 92
2004/C 80/26Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Midtvejsevaluering af den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden" (KOM(2003) 312 endelig) 103
2004/C 80/27Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om aktiviteterne under Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad samt forslag til omarbejdning af Rådets forordning (EF) nr. 1035/97",- "Forslag til Rådets forordning om Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad (omarbejdet udgave)"(KOM(2003) 483 endelig — 2003/0185 (CNS)) 111
2004/C 80/28Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om fastlæggelse af et fællesskabsprogram med henblik på at fremme organisationer, der er aktive på europæisk plan, hvad angår ligestilling mellem mænd og kvinder" (KOM(2003) 279 endelig — 2003/0109 (COD)) 115
2004/C 80/29Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71" (KOM(2003) 468 endelig — 2003/0184 (COD)) 118
2004/C 80/30Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker 2003-2005" 120
2004/C 80/31Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af gennemsigtighedskrav til oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til omsætning på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF" (KOM(2003) 138 endelig — 2003/0045 COD) 128
2004/C 80/32Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser præsteret i postsektoren" (KOM(2003) 234 endelig — 2003/0091 (CNS)) 135
2004/C 80/33Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Beskatningen i EU: fælles retningslinjer, mere ensartede skatteregler og muligheden for at træffe afgørelser med kvalificeret flertal" 139
2004/C 80/34Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Det bredere europæiske naboskab: en ny ramme for forbindelserne med vores naboer i øst og syd" (KOM(2003) 104 endelig) 148
2004/C 80/35Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets forordning om forlængelse indtil 31. december 2005 af gyldigheden af Rådets forordning (EF) nr. 2501/2001 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2004 og om ændring af nævnte forordning" (KOM(2003) 634 endelig — 2003/0259 (ACC)) 156
2004/C 80/36Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Civilsamfundets rolle i den nye EU-strategi for det vestlige Balkan" 158
DA
Top