EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:080:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 80, 30 mars 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 80
47. årgången
30 mars 2004
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Ekonomiska och sociala kommittén
404:e plenarsession, 10 och 11 december 2003
2004/C 80/01Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Utkast till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 för att utvidga tillämpningsområdet till att omfatta stöd till forskning och utveckling" 1
2004/C 80/02Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 74/408/EEG om motorfordon vad avser säten, fästanordningarna för dessa och huvudstöd" (KOM(2003) 361 slutlig - 2003/0128 (COD)) 6
2004/C 80/03Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon" (KOM(2003) 362 slutlig - 2003/0136 (COD)) 8
2004/C 80/04Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 77/541/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon" (KOM(2003) 363 slutlig - 2003/0130 (COD)) 10
2004/C 80/05Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet: Modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i Europeiska unionen - Handlingsplan" (KOM(2003) 284 slutlig) 12
2004/C 80/06Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - En förstärkt lagstadgad revision i EU" (KOM(2003) 286 slutlig) 17
2004/C 80/07Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Utkast till kommissionens förordning om tillämpningen av artikel 81.3 i EG-fördraget på grupper av avtal om tekniköverföring" 20
2004/C 80/08Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om:- "Kommissionens förordning om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget samt utkasten till kommissionens tillkännagivanden", och- "Kommissionens tillkännagivande om samarbete inom nätverket av konkurrensmyndigheter" 24
2004/C 80/09Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Vägen till hållbar produktion - Framstegen i genomförandet av rådets direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar" (KOM(2003) 354 slutlig) 29
2004/C 80/10Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om hantering av avfall från utvinningsindustrin" (KOM(2003) 319 slutlig - 2003/0107 (COD)) 35
2004/C 80/11Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Integrerad produktpolitik - Miljöpåverkan ur livscykelperspektiv" (KOM(2003) 302 slutlig) 39
2004/C 80/12Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser" (KOM(2003) 467 slutlig - 2003/0181 (COD)) 45
2004/C 80/13Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 1696/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle" (KOM(2003) 562 slutlig - 2003/0193 (CNS)) 46
2004/C 80/14Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen mot en temainriktad strategi för förebyggande och återvinning av avfall" (KOM(2003) 301 slutlig) 47
2004/C 80/15Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: En europeisk strategi för miljö och hälsa" (KOM(2003) 338 slutlig) 51
2004/C 80/16Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1655/2000 om det finansiella instrumentet för miljön (Life)" (KOM(2003) 667 slutlig - 2003/0226 (COD)) 57
2004/C 80/17Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Rådets förordning om fastställande av stödbeloppen för utsädessektorn för regleringsåret 2004/2005" (KOM(2003) 552 slutlig - 2003/0212 (CNS)) 59
2004/C 80/18Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktivet om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, i överensstämmelse med Kyotoprotokollets projektmekanismer" (KOM(2003) 403 slutlig - 2003/0173 (COD)) 61
2004/C 80/19Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 2075/92 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak" (KOM(2003) 633 slutlig - 2003/0251 (CNS)) 65
2004/C 80/20Yttrande rån Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Grönbok om tjänster i allmänhetens intresse" (KOM(2003) 270 slutlig) 66
2004/C 80/21Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Kommissionens meddelande "Europeiskt åtgärdsprogram för trafiksäkerhet - Att halvera antalet dödsoffer i trafiken i Europeiska unionen till år 2010: ett gemensamt ansvar"" (KOM(2003) 311 slutlig) 77
2004/C 80/22Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/24/EEG om hastighetsbegränsande anordningar och liknande inbyggda hastighetsbegränsande system för vissa kategorier av motorfordon" (KOM(2003) 350 slutlig - 2003/0122 (COD)) 81
2004/C 80/23Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om driftskompatibla alleuropeiska e-förvaltningstjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare (IDABC)" (KOM(2003) 406 slutlig - 2003/0147 (COD)) 83
2004/C 80/24Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om överflyttning av last- och passagerarfartyg mellan register inom gemenskapen" (KOM(2003) 478 slutlig - 2003/0180 (COD)) 88
2004/C 80/25Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om invandring, integration och sysselsättning" (KOM(2003) 336 slutlig) 92
2004/C 80/26Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Översyn efter halva tiden av den socialpolitiska agendan" (KOM(2003) 312 slutlig) 103
2004/C 80/27Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om:- "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om verksamheten vid Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, åtföljt av förslag till ändring av rådets förordning (EG) nr 1035/97", och- "Förslag till rådets förordning om Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (omarbetad version)"(KOM(2003) 483 slutlig - 2003/0185 (CNS)) 111
2004/C 80/28Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organisationer som på europeisk nivå verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män" (KOM(2003) 279 slutlig - 2003/0109 (COD)) 115
2004/C 80/29Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, samt av förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71" (KOM(2003) 468 slutlig - 2003/0184 (COD)) 118
2004/C 80/30Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken 2003-2005" 120
2004/C 80/31Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av insynskraven med avseende på upplysningar om emittenter vars värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG" (KOM(2003) 138 slutlig - 2003/0045 (COD)) 128
2004/C 80/32Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG beträffande mervärdesskatt på tjänster som tillhandahålls inom postsektorn" (KOM(2003) 234 slutlig - 2003/0091 (CNS)) 135
2004/C 80/33Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Beskattningen inom EU: gemensamma riktlinjer, enhetligare skatteregler och möjlighet till beslut med kvalificerad majoritet" 139
2004/C 80/34Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Kommissionens meddelande "Ett utvidgat europeiskt grannskap en ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder"" (KOM(2003) 104 slutlig) 148
2004/C 80/35Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning om förlängning till och med den 31 december 2005 av tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2501/2001 om tillämpning av en ordning med allmänna tullförmåner under tiden 1 januari 2002-31 december 2004 och om ändring av denna förordning" (KOM(2003) 634 slutlig - 2003/0259 (ACC)) 156
2004/C 80/36Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Det civila samhällets roll i EU:s nya strategi för västra Balkanområdet" 158
SV
Top