EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:080:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 80, 30 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 80
47e jaargang
30 maart 2004
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Economisch en Sociaal Comité
404e zitting van 10 en 11 december 2003
2004/C 80/01Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 wat betreft het toepassingsbereik ervan om zodoende steun ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling in te sluiten" 1
2004/C 80/02Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 74/408/EEG van de Raad inzake motorvoertuigen, met betrekking tot de zitplaatsen en de bevestiging en hoofdsteunen daarvan in motorvoertuigen" (COM(2003) 361 def. — 2003/0128 (COD)) 6
2004/C 80/03Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/115/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende bevestigingspunten voor veiligheidsgordels van motorvoertuigen" (COM(2003) 362 def. — 2003/0136 (COD)) 8
2004/C 80/04Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/541/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende veiligheidsgordels en bevestigingssystemen van motorvoertuigen" (COM(2003) 363 def. — 2003/0130 (COD)) 10
2004/C 80/05Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Modernisering van het vennootschapsrecht en verbetering van de Corporate governance in de Europese Unie — een actieplan" (COM(2003) 284 def.) 12
2004/C 80/06Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende versterking van de wettelijke accountantscontrole in de EU" (COM(2003) 286 def.) 17
2004/C 80/07Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht" 20
2004/C 80/08Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over:- de "Verordening van de Commissie betreffende procedures van de Commissie op grond van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag en de ontwerpmededelingen van de Commissie", en- de "Ontwerpmededeling van de Commissie betreffende de samenwerking binnen het netwerk van mededingingsautoriteiten" 24
2004/C 80/09Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Op weg naar duurzame productie: vorderingen bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging" (COM(2003) 354 def.) 29
2004/C 80/10Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van de winningindustrieën" (COM(2003) 319 def. — 2003/0107 (COD)) 35
2004/C 80/11Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Geïntegreerd productbeleid, voortbouwen op een milieugericht levenscyclusconcept" (COM(2003) 302 def.) 39
2004/C 80/12Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het gebruik van extractiemiddelen bij de productie van levensmiddelen en bestanddelen daarvan" (COM(2003) 467 def. — 2003/0181 (COD)) 45
2004/C 80/13Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke verordening der markten in de sector hop" (COM(2003) 562 def. — 2003/0216 (CNS)) 46
2004/C 80/14Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie "Naar een thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling"" (COM(2003) 301 def.) 47
2004/C 80/15Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité: "Een Europese strategie voor milieu en gezondheid"" (COM(2003) 338 def.) 51
2004/C 80/16Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1655/2000 betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE)" (COM(2003) 667 def. — 2003/0260 (COD)) 57
2004/C 80/17Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2004/05, van de in de sector zaaizaad toegekende steunbedragen" (COM(2003) 552 def. — 2003/0212(CNS)) 59
2004/C 80/18Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de richtlijn tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking tot de projectmechanismen van het Protocol van Kyoto" (COM(2003) 403 def. — 2003/0173 (COD)) 61
2004/C 80/19Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2075/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak" (COM(2003) 633 def. — 2003/251 (CNS)) 65
2004/C 80/20Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake het "Groenboek over diensten van algemeen belang" (COM(2003) 270 def.) 66
2004/C 80/21Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie "Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid — Terugdringing van het aantal verkeersslachtoffers in de Europese Unie met de helft in de periode tot 2010: een gedeelde verantwoordelijkheid"" (COM(2003) 311 def.) 77
2004/C 80/22Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/24/EEG van de Raad betreffende snelheidsbegrenzers of soortgelijke begrenzingsystemen voor bepaalde categorieën motorvoertuigen" (COM(2003) 350 def. — 2003/0122 (COD)) 81
2004/C 80/23Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabele levering van pan-Europese e-overheidsdiensten aan overheidsdiensten, ondernemingen en burgers (IDABC)" (COM(2003) 406 def. — 2003/0147 (COD)) 83
2004/C 80/24Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overdracht van vracht- en passagiersschepen tussen registers binnen de Gemeenschap" (COM(2003) 478 definitief — 2003/0180 (COD)) 88
2004/C 80/25Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over immigratie, integratie en werkgelegenheid" (COM(2003) 336 def.) 92
2004/C 80/26Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's betreffende de "Tussentijdse evaluatie van de agenda voor het sociaal beleid"" (COM(2003) 312 def.) 103
2004/C 80/27Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over:- de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat, vergezeld van voorstellen voor een herschikking van Verordening (EG) nr. 1035/97 van de Raad", en- het "Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (herschikking)"(COM(2003) 483 def. — 2003/0185 (CNS)) 111
2004/C 80/28Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van organisaties die op Europees niveau op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen actief zijn" (COM(2003) 279 def. — 2003/0109 (COD)) 115
2004/C 80/29Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71" (COM(2003) 468 def. — 2003/0184 (COD)) 118
2004/C 80/30Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Globale richtsnoeren voor het economisch beleid 2003-2005" 120
2004/C 80/31Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG" (COM(2003) 138 def. — 2003/0045 (COD)) 128
2004/C 80/32Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft de BTW op postale dienstverlening" (COM(2003) 234 def. — 2003/0091 (CNS)) 135
2004/C 80/33Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het thema "Belastingheffing in de Europese Unie: gemeenschappelijke beginselen, convergentie van belastingregels en mogelijkheid van stemming met gekwalificeerde meerderheid" 139
2004/C 80/34Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over "De grotere Europese nabuurschap: een nieuw kader voor de betrekkingen met de oostelijke en zuidelijke buurlanden" (COM(2003) 104 def.) 148
2004/C 80/35Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad houdende verlenging tot 31 december 2005 alsmede wijziging van Verordening (EG) nr. 2501/2001 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2004" (COM(2003) 634 def. — 2003/0259 (ACC)) 156
2004/C 80/36Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over "De rol van het maatschappelijk middenveld in de nieuwe strategie voor de Westelijke Balkan" 158
NL
Top