EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hvidvaskning af penge: forebyggende foranstaltninger mod udnyttelse af det finansielle system

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Hvidvaskning af penge: forebyggende foranstaltninger mod udnyttelse af det finansielle system

Frie kapitalbevægelser og fri udveksling af finansielle tjenesteydelser er grundlæggende friheder, der er nedfældet i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Den Europæiske Union har udstedt nærværende direktiv for at forhindre, at det finansielle system benyttes til at hvidvaske penge, uden at de i EF-traktaten opregnede friheder dermed begrænses.

DOKUMENT

Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. [Se ændringsretsakt(er)]

RESUMÉ

Nærværende direktiv repræsenterer første etape på fællesskabsplan i kampen mod det fænomen, der benævnes hvidvaskning af penge. På internationalt plan er referenceteksterne i dette spørgsmål de 40 rekommandationer (EN) (FR) fra den finansielle aktionsgruppe vedrørende hvidvaskning af penge, som senest er ajourført i juni 2003.

I direktivet defineres begreberne kreditinstitut, finansieringsinstitut og hvidvaskning af penge. For så vidt angår især sidstnævnte begreb gentager direktivet den definition af hvidvaskning, som er indeholdt i De Forenede Nationers konvention af 1988 imod ulovlig handel med narkotika, idet der blandt de forsætlige hvidvaskningshandlinger nævnes:

  • konvertering eller overførsel af formuegoder hidrørende fra en kriminel handling med det formål at fortie eller tilsløre formuegodernes ulovlige oprindelse eller at hjælpe personer, som er involveret i en sådan handling, til at unddrage sig de retlige konsekvenser heraf
  • fortielse eller tilsløring af formuegodernes art, oprindelse, lokalisering, placering eller bevægelser eller af den egentlige ejendomsret til disse formuegoder eller dertil knyttede rettigheder, vel vidende, at de hidrører fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling
  • erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder, vel vidende ved modtagelsen af disse goder, at de hidrører fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling
  • medvirken i en af de handlinger, som er nævnt under de tre foregående punkter, medvirken med henblik på at begå den nævnte handling, forsøg på at begå den, det at hjælpe, tilskynde eller råde nogen til at begå den eller det at lette gennemførelsen heraf.

Medlemsstaterne drager omsorg for, at hvidvaskning af penge forbydes, og at kredit- og finansieringsinstitutterne kræver, at deres kunder identificerer sig ved hjælp af et retskraftigt dokument, undtagen i tilfælde, hvor kunden også er et kreditinstitut eller et finansieringsinstitut. Der er fastsat undtagelsesbestemmelser for visse forsikringsaftaler. Kravet om identifikation gælder for enhver transaktion vedrørende et beløb på 15 000 EUR eller derover.

Kreditinstitutter og finansieringsinstitutter skal opbevare kopier af eller oplysninger taget fra de krævede dokumenter i mindst fem år, efter at kundeforholdet er ophørt, samt dokumentation og registreringer i mindst fem år fra transaktionernes gennemførelse.

Kreditinstitutter og finansieringsinstitutter skal til fulde samarbejde med de myndigheder, der er ansvarlige for bekæmpelsen af hvidvaskning af penge.

Disse myndigheder kan give pålæg om, at en transaktion, som de ved har, eller som de mistænker for at have forbindelse med hvidvaskning af penge, ikke må gennemføres.

Kreditinstitutter og finansieringsinstitutter må ikke meddele nogen, at der er sendt oplysninger til myndighederne, eller at der er iværksat en undersøgelse.

Det forhold, at der i god tro gives meddelelse til myndighederne, påfører ikke kreditinstituttet eller finansieringsinstituttet nogen form for ansvar.

De kompetente myndigheder skal underrette de myndigheder, der er ansvarlige for bekæmpelsen af hvidvaskning af penge, hvis de opdager forhold, som kunne være tegn på hvidvaskning af penge.

Kreditinstitutterne og finansieringsinstitutterne indfører interne kontrolprocedurer og kommunikationsprocedurer med henblik på at forebygge og forhindre gennemførelsen af transaktioner, der er knyttet til hvidvaskning af penge, og de træffer passende foranstaltninger for at gøre deres ansatte bekendt med direktivets bestemmelser.

Der nedsættes et kontaktudvalg under Kommissionen bestående af personer, der udpeges af medlemsstaterne, og af repræsentanter for Kommissionen, der har til opgave at lette samordningen.

Medlemsstaterne kan vedtage eller opretholde strengere bestemmelser for at forhindre hvidvaskning af penge.

Kommissionen udfærdiger et år efter den 1. januar 1993 og derefter efter behov - dog mindst hvert tredje år - en rapport om gennemførelsen af dette direktiv og forelægger denne for Europa-Parlamentet og Rådet.

Denne retsakt er påvirket af EF-Domstolens dom C-176/03 (es de en fr) vedrørende fordelingen af kompenterne på strafferetsområdet mellem Europa-Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 91/308/EØF

01.01.1993

01.01.1993

EFT L 166 af 28.6.1991

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2001/97/EF

28.12.2001

15.06.2003

EFT L 344 af 28.12.2001

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag:

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge, herunder finansiering af terrorisme [KOM/2004/ 448 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Det Europæiske Fællesskabs bestræbelser på at bekæmpe hvidvaskning af penge bygger på to direktiver, som blev udstedt i henholdsvis 1991 og 2001. Den dybtgående revision af FATF-rekommendationerne vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme foranledigede Kommissionen til den 30. juni 2004 at vedtage nærværende forslag, der også indeholder en definition af alvorlige overtrædelser, som var et punkt, der ikke var medtaget i de to foregående direktiver. Forslaget fastsætter, at hvidvaskning af penge er at betragte som en strafferetlig overtrædelse. Det dækker specifikt finansiering af terrorisme.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggende toldsamarbejdsforanstaltninger mod hvidvaskning af penge [KOM(2002) 328 endelig - De Europæiske Fællesskabers Tidende C 227 E af 24.9.2002].

Forslaget tager sigte på at supplere hvidvaskningsdirektivet fra 1991 med foranstaltninger, der har til formål at indføre kontrol med personer, der passerer EU's ydre grænse med betydelige likvide midler. Endvidere tager det sigte på at iværksætte et system for udveksling af oplysninger mellem de medlemsstater, der berøres af de mistænkelige bevægelser, og Kommissionen.

Afgørelse:

Rådets afgørelse 2000/642/RIA af 17. oktober 2000 om samarbejdsordninger mellem medlemsstaternes finansielle efterretningsenheder for så vidt angår udveksling af oplysninger [Den Europæiske Unions Tidende L 271 af 24.10.2000].

I fortsættelse af direktivet fra 91/308/EØF har alle medlemsstaterne oprettet nationale finansielle efterretningsenheder, der skal indsamle og analysere de oplysninger, der er indsendt af kredit- og finansieringsinstitutterne. For at forbedre samarbejdet mellem de finansielle efterretningsenheder indeholder afgørelsen en fælles definition af disse centrale enheder og opstiller en række principper, som disse enheder skal overholde, når de anmoder om og udveksler oplysninger eller dokumenter. Der skal tilvejebringes beskyttede kommunikationskanaler. Dette samarbejde må ikke påvirke medlemsstaternes forpligtelser over for Europol.

Rapporter om anvendelsen af direktivet:

Kommissionens første rapport af 3. marts 1995 om anvendelsen af direktiv 91/308/EØF [KOM(95) 54 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapporten vedrører tolv medlemsstater. Østrig, Finland og Sverige er ikke medtaget, da disse lande først tiltrådte Den Europæiske Union den 1. januar 1995. Situationen i disse lande beskrives i en sideløbende rapport. Kommissionen følger en horisontal tilgang og beskriver, hvorledes de vigtigste bestemmelser i direktiv 91/308/EØF gennemføres af medlemsstaterne. Rapportens konklusioner indeholder forslag til initiativer på EF-plan og nationalt plan til at sikre en fyldestgørende anvendelse af direktivet og til at styrke det europæiske system for bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Kommissionens anden rapport af 1. juli 1998 om anvendelsen af direktiv 91/308/EØF [KOM(1998) 401 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Denne rapport bekræfter, at situationen med hensyn til anvendelsen af direktivet er meget tilfredsstillende, idet alle medlemsstaterne har gennemført det i deres nationale lovgivning. Rapportens konklusioner vedrører nødvendigheden af at ajourføre og udvide direktivets anvendelsesområde.

See also

For yderligere informationer, se netstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed:

  • EU putting a stranglehold on dirty money (EN)

Europa-Parlamentets netsted « Freedom, security and justice »:

  • Faktablad (EN) (FR)
  • Resultattavle (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 06.06.2006

Top