Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Koordinering af sociale sikringsordninger

Koordinering af sociale sikringsordninger

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 883/2004 — om koordinering af de sociale sikringsordninger

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den fastlægger nogle fælles regler for at beskytte retten til sociale sikringsydelser, når personer flytter inden for EU (samt Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz).
 • Den anerkender, at EU-landene bestemmer aspekter såsom modtagere af de sociale sikringsordninger, niveauet af ydelserne samt betingelser for at være støtteberettiget.
 • Denne forordning om koordinering af sociale sikringsordninger erstatter ikke de nationale ordninger med en fælles europæisk ordning.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Forordningen dækker alle traditionelle grene af social sikring, nemlig:

 • sygdom
 • moderskab og faderskab
 • alderspension
 • efterløn og invalidepension
 • ydelser til den efterladte og ved dødsfald
 • arbejdsløshedsydelser
 • familieydelser
 • ydelser i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdom.

Modtagere er sikre på, at ydelserne bliver udbetalt, at de er dækket i forbindelse med sundhedsydelser, og at de modtager familieydelser, selv om de flytter til et andet EU-land.

Modtagere

Alle statsborgere i EU (og deres familier), der er dækket af lovgivningen om social sikring i et EU-land, har fordel af disse koordineringsregler. De gælder både personer, der udøver lønnet beskæftigelse og selvstændig virksomhed, tjenestemænd, studerende og pensionister, men også dem, der er arbejdsløse, endnu ikke arbejder eller ikke arbejder mere.

Reglerne gælder også for tredjelandsstatsborgere og deres familiemedlemmer, der bor lovligt i EU.

Grundlæggende principper

Modtagere:

 • er dækket af lovgivningen i et enkelt land og betaler præmien i det pågældende land; de myndigheder, der administrerer den sociale sikringsordning, afgør, hvilken retskreds de tilhører (princippet om, at kun én lovgivning gælder)
 • har samme rettigheder og forpligtelser som statsborgere i det land, hvor de er dækket (princippet om ligebehandling eller ikkediskriminering)
 • er garanteret, at tidligere forsikrings-, arbejds- eller bopælsperioder i andre lande bliver inkluderet i beregningen af deres ydelser (princippet om sammenlægning af perioder)
 • kan, hvis de er berettiget til en kontantydelse i et land, modtage denne ydelse, hvis de ikke bor i det pågældende land (princippet om, at ydelser kan udføres til alle EU-lande, hvor modtageren eller familiemedlemmerne bor).

Det europæiske sygesikringskort

Det europæiske sygesikringskort (der er gratis) giver personer, der opholder sig i et andet EU-land end deres bopælsland, herunder ferieophold, adgang til sundhedsmæssige ydelser under opholdet på samme vilkår og til samme pris som dem, der er forsikret i det land. Udgifterne betales/refunderes efterfølgende af den sociale sikringsordning i oprindelseslandet. Det europæiske sygesikringskort udstedes af sikringsordningen for sundhedsmæssige tjenesteydelser i den forsikrede persons land.

Koordineringsinstrumenter til sociale sikringsordninger

Institutioner skal besvare alle henvendelser inden for rimelig tid og skal kommunikere de oplysninger, som de pågældende personer har brug for til at håndhæve deres rettigheder under forordningen. Forordningen fastlægger reglerne for at sikre, at EU-landenes institutioner arbejder tæt sammen og gensidigt hjælper hinanden til gavn for borgerne.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Selvom forordningen blev vedtaget i 2004, anvendtes den først (i henhold til forordningens artikel 91) fra den 1. maj 2010. Fra denne dato anvendtes retsakten, der fastsætter proceduren for gennemførelsen (forordning (EF) nr. 987/2009) (se artikel 97 i gennemførelsesforordningen).

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted om koordinering af social sikring.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1-49). Tekst offentliggjort i berigtigelse (EUT L 200, 7.6.2004, s. 1-49)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 284, 30.10.2009, s. 1-42)

seneste ajourføring 16.12.2015

Top