EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004PC0267

Forslag til RådetS og Kommissionens Afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

/* KOM/2004/0267 endelig udg. - CNS 2004/0089 */

52004PC0267

Forslag til RådetS og Kommissionens Afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union /* KOM/2004/0267 endelig udg. - CNS 2004/0089 */


Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Partnerskabs- og samarbejdsaftalen (PSA) mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side er en blandet aftale, som trådte i kraft den 1. juli 1999, dvs. før udvidelsen af Unionen med Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Ungarn, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik. Det er derfor nødvendigt at knytte en protokol til PSA om de ti nye medlemsstaters tiltrædelse af aftalen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i tiltrædelsesakten, der er knyttet til tiltrædelsestraktaten af 16. april 2003. Protokollen indeholder også en række tekniske tilpasninger som følge af institutionelle og juridiske udviklinger i Den Europæiske Union.

Den 8. december 2003 bemyndigede Rådet Kommissionen til at føre forhandlinger på Fællesskabets og dets medlemsstaters vegne med Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Den Russiske Føderation, Turkmenistan, Ukraine og Usbekistan om indgåelse af protokoller til partnerskabs- og samarbejdsaftalerne.

Forhandlingerne med Republikken Aserbajdsjan er siden ført til ende. Teksten til den forhandlede protokol er vedlagt.

Vedlagte forslag gælder 1) en rådsafgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen og 2) en råds- og kommissionsafgørelse om indgåelse af protokollen.

Kommissionen foreslår, at Rådet:

- træffer afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne

- indgår protokollen på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne og giver sin godkendelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs indgåelse.

2004/0089 (CNS)

Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION og

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 44, stk. 1, artikel 47, stk. 2, sidste punktum, og artikel 55, 57, stk. 2, 71, 80, stk. 2, 93, 94, 133 og 181a sammenholdt med artikel 300, stk. 2, andet afsnit, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 101, stk. 2,

under henvisning til tiltrædelsestraktaten af 16. april 2003, særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til tiltrædelsesakten, der er knyttet til tiltrædelsestraktaten, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet [1],

[1] EUT C [...] af [...], s. [...].

under henvisning til Rådets godkendelse i overensstemmelse med artikel 101 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union og for at foretage visse tekniske tilpasninger som følge af institutionelle og juridiske udviklinger i Den Europæiske Union blev undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne den [DATE TO BE ADDED] i overensstemmelse med Rådets afgørelse nr. [...].

(2) Protokollen anvendes midlertidigt fra tiltrædelsestidspunktet, indtil den træder i kraft.

(3) Protokollen bør indgås -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union godkendes herved på Det Europæiske Fællesskabs, Det Europæiske Atomenergifællesskabs og medlemsstaternes vegne.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne den i protokollens artikel 4 nævnte notifikation. Formanden for Kommissionen foranstalter samtidig denne notifikation på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Kommissionens vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG

UDKAST VEDRØRENDE

PROTOKOL TIL PARTNERSKABS- OG SAMARBEJDSAFTALEN

om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

KONGERIGET BELGIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt 'medlemsstaterne', repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt 'Fællesskaberne', repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen,

på den ene side og

Republikken Aserbajdsjan,

på den anden side,

SOM HENVISER TIL Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. maj 2004,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet er part i partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side, undertegnet i Luxemburg den 22. april 1996 og godkender og noterer sig på samme måde som andre medlemsstater teksten til aftalen såvel som de dertil knyttede dokumenter.

Artikel 2

For at tage hensyn til de seneste institutionelle udviklinger i Den Europæiske Union er parterne enige om, at de bestående bestemmelser i aftalen, som henviser til Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, som følge af udløbet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab anses for at henvise til Det Europæiske Fællesskab, som er indtrådt i alle Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs rettigheder og forpligtelser.

Artikel 3

Denne protokol udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 4

1. Denne protokol godkendes af Fællesskaberne, ved Rådet for Den Europæiske Union på medlemsstaternes vegne, og af Republikken Aserbajdsjan i overensstemmelse med egne procedurer.

2. Parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de i stk. 1 nævnte procedurer. Godkendelsesinstrumenterne deponeres i generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 5

1. Denne protokol træder i kraft samme dag som tiltrædelsestraktaten af 2003 [2], forudsat at alle godkendelsesinstrumenter vedrørende denne protokol er blevet deponeret før denne dato.

[2] EUT L 236 af 23.9.2003.

2. Hvis ikke alle godkendelsesinstrumenterne vedrørende denne protokol er deponeret før nævnte dato, træder denne protokol i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument.

3. Hvis ikke alle godkendelsesinstrumenterne vedrørende denne protokol er deponeret før den 1. maj 2004, anvendes denne protokol midlertidig med virkning fra den 1. maj 2004.

Artikel 6

Teksten til aftalen, slutakten og alle dertil knyttede dokumenter er udfærdiget på estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk.

Disse tekster er knyttet til denne protokol og har samme gyldighed som teksterne på de andre sprog, på hvilke aftalen, slutakten og alle dertil knyttede dokumenter er udfærdiget.

Artikel 7

Denne protokol er udarbejdet i to eksemplarer på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og aserbajdsjansk, hvilke tekster alle har samme gyldighed.

Udfærdiget i [...] den [...] 2004

FOR MEDLEMSSTATERNE

FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

FOR REPUBLIKKEN ASERBAJDSJAN

Top