EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004PC0267

Förslag till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

/* KOM/2004/0267 slutlig - CNS 2004/0089 */

52004PC0267

Förslag till Rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen /* KOM/2004/0267 slutlig - CNS 2004/0089 */


Förslag till RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, är ett blandat avtal som trädde i kraft den 1 juli 1999, dvs. före utvidgningen av Europeiska unionen med Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien. Det har därför blivit nödvändigt att upprätta ett protokoll till partnerskaps- och samarbetsavtalet, så att de tio nya medlemsstaterna kan anslutas till avtalet i enlighet med artikel 6.2 i anslutningsakten som bifogats anslutningsfördraget av den 16 april 2003. Protokollet omfattar också vissa tekniska anpassningar som sammanhänger med den institutionella och rättsliga utvecklingen inom Europeiska unionen.

Den 8 december 2003 bemyndigade rådet kommissionen att på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar inleda förhandlingar med Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Ryska federationen, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland i syfte att ingå protokoll till partnerskaps- och samarbetsavtalen.

Förhandlingarna med Republiken Azerbajdzjan har därefter slutförts. Texten till det framförhandlade protokollet bifogas.

De bifogade förslagen gäller dels rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av protokollet, dels rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet.

Kommissionen föreslår att rådet

- fattar beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av protokollet på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, samt

- ingår protokollet på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar samt ger sitt godkännande till Europeiska atomenergigemenskapens ingående av protokollet.

2004/0089 (CNS)

Förslag till RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 44.2, artikel 47.2 sista meningen, artiklarna 55, 57.2, 71, 80.2, 93, 94, 133 och 181a jämförda med artikel 300.2 och artikel 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 101 andra stycket i detta,

med beaktande av anslutningsfördraget av den 16 april 2003, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av anslutningsakten, som är bifogad anslutningsfördraget, särskilt artikel 6.2 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande [1],

[1] EUT C [...], [...], s. [...].

med beaktande av rådets godkännande enligt artikel 101 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, och

av följande skäl:

(1) Protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen, och att föreskriva vissa tekniska anpassningar som sammanhänger med den institutionella och rättsliga utvecklingen inom Europeiska unionen, undertecknades på Europeiska gemenskapens och medlemsstaternas vägnar den [DATE TO BE ADDED] i enlighet med rådets beslut nr [...].

(2) I avvaktan på att protokollet skall träda i kraft har det tillämpats provisoriskt från och med dagen för anslutningen.

(3) Protokollet bör ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen, godkänns härmed på Europeiska gemenskapens, Europeiska atomenergigemenskapens och medlemsstaternas vägnar.

Texten till utvidgningsprotokollet bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall på Europeiska gemenskapens och på medlemsstaternas vägnar göra den anmälan som föreskrivs i artikel 4 i protokollet. Kommissionens ordförande skall samtidigt göra samma anmälan på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar.

Utfärdat i Bryssel den

På kommissionens vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA

UTKAST till

PROTOKOLL TILL AVTALET OM PARTNERSKAP OCH SAMARBETE

om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, för att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

IRLAND,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERN,

REPUBLIKEN MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE och

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

nedan kallade "medlemsstaterna", företrädda av Europeiska unionens råd, och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN,

nedan kallade "gemenskaperna", företrädda av Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen,

å ena sidan,

och Republiken Azerbajdzjan

å andra sidan,

SOM BEAKTAR Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen den 1 maj 2004,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien skall vara parter i det partnerskaps- och samarbetsavtal om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, som undertecknades i Luxemburg den 22 april 1996, nedan kallat "avtalet", och skall på samma sätt som gemenskapens övriga medlemsstater anta och beakta avtalstexten och de handlingar som utgör bilagor till denna.

Artikel 2

I syfte att beakta den senaste institutionella utvecklingen inom Europeiska unionen är parterna överens om att de befintliga bestämmelser i avtalet som hänvisar till Europeiska kol- och stålgemenskapen, till följd av att Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen har upphört att gälla, skall anses hänföra sig till Europeiska gemenskapen som har övertagit Europeiska kol- och stålgemenskapens samtliga rättigheter och skyldigheter.

Artikel 3

Detta protokoll skall utgöra en integrerad del av avtalet.

Artikel 4

1. Detta protokoll skall godkännas av gemenskaperna, av Europeiska unionens råd på medlemsstaternas vägnar och av Republiken Azerbajdzjan i enlighet med deras egna förfaranden.

2. Parterna skall meddela varandra när förfarandena enligt föregående punkt har avslutats. Godkännandeinstrumenten skall deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat.

Artikel 5

1. Detta protokoll skall träda i kraft samma dag som anslutningsfördraget av 2003 [2] under förutsättning att samtliga godkännandeinstrument för detta protokoll har deponerats före den dagen.

[2] EUT L 236, 23.9.2003.

2. Om samtliga godkännandeinstrument för detta protokoll inte har deponerats före den dagen skall protokollet träda i kraft den första dagen i den första månad som följer efter den dag då det sista godkännandeinstrumentet deponeras.

3. Om samtliga godkännandeinstrument för detta protokoll inte har deponerats före den 1 maj 2004 skall protokollet tillämpas provisoriskt från och med den 1 maj 2004.

Artikel 6

Avtalstexten, slutakten och alla handlingar som utgör bilagor till denna har upprättats på, estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska.

Dessa texter utgör bilagor till detta protokoll och är lika giltiga som texterna på de övriga språk på vilka avtalet, slutakten och de handlingar som utgör bilagor till denna har upprättats.

Artikel 7

Detta protokoll är upprättat i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och azerbajdzjanska, vilka alla texter är lika giltiga.

Utfärdat i [...] den [...] år 2004

PÅ MEDLEMSSTATERNAS VÄGNAR

PÅ EUROPEISKA GEMENSKAPENS VÄGNAR

och PÅ REPUBLIKEN AZERBAJDZJAN VÄGNAR

Top