EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0080-20130311

Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) n r. 80/2012 af 31. januar 2012 om fastsættelse af den liste over biologiske og kemiske stoffer, der er omhandlet i artikel 53, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (kodifikation)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/80/2013-03-11

2012R0080 — DA — 11.03.2013 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 80/2012

af 31. januar 2012

om fastsættelse af den liste over biologiske og kemiske stoffer, der er omhandlet i artikel 53, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter

(kodifikation)

(EFT L 029, 1.2.2012, p.33)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 197/2013 af 7. marts 2013

  L 65

15

8.3.2013
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 80/2012

af 31. januar 2012

om fastsættelse af den liste over biologiske og kemiske stoffer, der er omhandlet i artikel 53, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter

(kodifikation)EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter ( 1 ), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2288/83 af 29. juli 1983 om fastsættelse af den liste over biologiske og kemiske stoffer, der er omhandlet i artikel 60, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om indførelse af en fællesskabsordning vedrørende toldfritagelse ( 2 ) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder ( 3 ). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

I henhold til artikel 53, stk. 1, litra b), og stk. 2, i forordning (EF) nr. 1186/2009 indrømmes der fritagelse for importafgifter for biologiske og kemiske stoffer, som indføres udelukkende i ikke-erhvervsmæssigt øjemed, og som er bestemt enten til offentlige eller almennyttige institutioner — eller til afdelinger af disse institutioner — eller til godkendte private institutioner, som har undervisning eller videnskabelig forskning som hovedbeskæftigelse. Der indrømmes imidlertid kun fritagelse for importafgifter for biologiske og kemiske stoffer, for hvilke der ikke er en tilsvarende produktion i Unionens toldområde, og som er opført på en liste udarbejdet efter proceduren i artikel 247a i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks ( 4 ).

(3)

I henhold til oplysninger indhentet i medlemsstaterne findes der ikke nogen tilsvarende produktion på Unionens toldområde af de biologiske og kemiske stoffer, der er opført i bilag I til denne forordning.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:Artikel 1

Den i artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1186/2009 omhandlede liste over biologiske og kemiske stoffer, for hvilke der kan indrømmes fritagelse for importafgifter, er opført i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

Forordning (EØF) nr. 2288/83 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG ICUS nummer

KN-kode (1)

Varebeskrivelse

 

ex284590 90

Helium-3

 

ex284590 90

(Oxygen-18) Vand

▼M1

 

ex284990 90

Titaniumsiliciumkarbidpulver på 99 vægtprocent og derover

▼B

0020273-3

ex290129 00

3-Methylpent-l-en

0020274-4

ex290129 00

4-Methylpent-1-en

0020275-5

ex290129 00

2-Methylpent-2-en

0020276-6

ex290129 00

3-Methylpent-2-en

0020277-7

ex290129 00

4-Methylpent-2-en

0025634-8

ex290219 00

P-Mentha-1(7), 2-dien (Beta-Phellandren)

0014769-3

ex290399 90

4,4′-Dibrombiphenyl

0017305-7

ex290410 00

Ethylmethansulfonat

▼M1 —————

▼B

0020641-7

ex292690 95

1-Naphtonitril

0020642-8

ex292690 95

2-Naphtonitril

▼M1

 

ex293499 90

Morfolino-fosforodiamidat-oligomerer (morfolino-oligonucleotider)

▼B

0022830-8

ex293621 00

Retinylacetat

0045091-9

ex320412 00

Sulphorhodamine G (C.I. Acid Red 50)

0021887-1

ex350790 90

Phosphoglucomutase

(1)   Hvor der er angivet ex KN-koder, fastlægges præferenceordningen ved anvendelse af KN-koden sammenholdt med den tilsvarende varebeskrivelse.
BILAG II

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2288/83

(EFT L 220 af 11.8.1983, s. 13)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1798/84

(EFT L 168 af 28.6.1984, s. 22)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2340/86

(EFT L 203 af 26.7.1986, s. 15)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3692/87

(EFT L 347 af 11.12.1987, s. 16)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 213/89

(EFT L 25 af 28.1.1989, s. 70)
BILAG IIISAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EØF) nr. 2288/83

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Bilag

Bilag I

Bilag II

Bilag III( 1 ) EUT L 324 af 10.12.2009, s. 23.

( 2 ) EFT L 220 af 11.8.1983, s. 13.

( 3 ) Se bilag II.

( 4 ) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

Top