Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0133

Kommissionens forordning (EU) nr. 133/2014 af 31. januar 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 for så vidt angår emissionsgrænser med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling EØS-relevant tekst

OJ L 47, 18.2.2014, p. 1–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/133/oj

18.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 133/2014

af 31. januar 2014

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 for så vidt angår emissionsgrænser med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (»Rammedirektiv«) (1), særlig artikel 39, stk. 2, 6 og 7,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 af 18. juni 2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiverne 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (2), særlig artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 4, artikel 6, stk. 2 og artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 595/2009 er der fastsat emissionsgrænseværdier og fælles tekniske krav til typegodkendelse af motorkøretøjer, motorer og udskiftningsdele med hensyn til emission og bestemmelser om køretøjers og motorers overensstemmelse efter ibrugtagning, egendiagnosesystemer (OBD) og måling af brændstofforbrug.

(2)

Med henblik på at øge køretøjernes miljøpræstationer bør der indføres en grænseværdi for partikelantal for motorer med styret tænding.

(3)

Lovgivningen om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) skal tilpasses den tekniske udvikling. Derfor skal der indføres krav til typegodkendelse og overensstemmelse efter ibrugtagning af motorer og køretøjer, der benytter dobbeltbrændstofteknologier. Andre forhold vedrørende typegodkendelse af motorer, som anvender gasformige brændstoffer, bør også behandles.

(4)

I Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 (3) kræves fastlæggelse af OBD-grænseværdier (on board diagnostic treshold limits — i det følgende benævnt »OTL-værdier«) for emission af carbonmonoxid.

(5)

For tunge erhvervskøretøjer med en teknisk tilladt totalmasse på ikke over 7,5 tons bør det tillades, at OBD-systemer i disse køretøjer udvikles delvis i overensstemmelse med de regler for OBD, som gælder for lette erhvervskøretøjer, uden at deres miljøpræstationer forringes.

(6)

I forordning (EU) nr. 582/2011 henvises der ofte til regulativerne fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE), navnlig til FN/ECE-regulativ nr. 49 (4) om de tekniske krav, der skal følges ved typegodkendelse og overensstemmelse efter ibrugtagning af medlemsstaterne, fabrikanterne og tekniske tjenester. Da Verdensforummet for Harmonisering af Køretøjsforskrifter (WP.29) har vedtaget en ændringsserie 06 til FN/ECE-regulativ nr. 49, er det nødvendigt at ajourføre henvisningerne i Euro VI til FN/ECE-regulativ nr. 49.

(7)

Der bør fastsættes supplerende krav for at sikre overensstemmelse mellem en EF-typegodkendelse og en typegodkendelse i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 49.

(8)

Olietemperaturen i motoren skal angives i Kelvin. Derfor er det nødvendigt at ændre bilag VIII til direktiv 2007/46/EF.

(9)

Direktiv 2007/46/EF, forordning (EF) nr. 595/2009 og forordning (EU) nr. 582/2011 bør derfor ændres.

(10)

Med henblik på at give medlemsstaterne og fabrikanterne tilstrækkelig tid til at tilpasse deres informationssystemer bør anvendelsen af bestemmelserne vedrørende overensstemmelsesattesten udsættes.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, III, IV og IX til direktiv 2007/46/EF ændres som angivet i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

Bilag I til forordning (EF) nr. 595/2009 erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

I forordning (EU) nr. 582/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 9 affattes således:

»9)

»Kvalificeret forringet komponent eller system« (Qualified Deteriorated Component or System — i det følgende benævnt »QDC«): en komponent eller et system, der med vilje er blevet forringet f.eks. ved fremskyndet aldring eller ved at have været manipuleret på en kontrolleret måde, og som af den godkendende myndighed er blevet accepteret i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i bilag 9B til FN/ECE-regulativ nr. 49, med henblik på anvendelse til demonstrering af motorsystemets OBD-ydelse.«

b)

Nr. 19 og 20 affattes således:

»19)

»Wobbe-indeks (nedre Wl, eller øvre Wu)«: forholdet mellem den ækvivalente brændværdi af en gas pr. enhedsvolumen og kvadratroden af dens relative massefylde ved samme referencebetingelser:

Formula

Der også kan angives som

Formula

20)

»λ-forskydningsfaktor (Sλ)«: et udtryk, som er fastsat i punkt A.5.5.1. i tillæg 5 til bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49, og som beskriver motorstyringssystemets nødvendige fleksibilitet med hensyn til en ændring af luftoverskudskoefficienten λ, hvis motoren drives med en gas af anden sammensætning end ren methan.«

c)

Som nr. 45-56 indsættes:

»45)

»Dieseltilstand«: den normale driftstilstand af en dobbeltbrændstofmotor, under hvilken motoren ikke anvender gasformige brændstoffer uanset motordriftsforholdene.

46)

»Dobbeltbrændstofmotor«: et motorsystem, som er konstrueret til samtidig drift med dieselbrændstof og et gasformigt brændstof, idet begge brændstoffer måles separat, og hvor den forbrugte mængde af et af brændstofferne i forhold til det andet kan variere afhængigt af driften.

47)

»Dobbeltbrændstofstilstand«: den normale driftstilstand for en dobbeltbrændstofmotor, under hvilken den samtidigt forbruger dieselbrændstof og et gasformigt brændstof ved nogle motordriftsforhold.

48)

»Dobbeltbrændstofkøretøj«: et køretøj, der drives af en dobbeltbrændstofmotor, og hvor de af motoren anvendte brændstoffer leveres fra separate lagringssystemer i køretøjet.

49)

»Servicetilstand«: en særlig tilstand for en dobbeltbrændstofmotor, som aktiveres med henblik på reparation, eller hvis køretøjet skal fjernes fra trafikken, når drift i dobbeltbrændstoftilstand ikke er mulig.

50)

»Gas/energiforhold (GER)«: for dobbeltbrændstofmotorer, forholdet (udtrykt i procent) mellem energiindholdet i det gasformige brændstof og energiindholdet i begge brændstoffer (diesel og gas), idet energiindholdet i brændstofferne defineres som den nedre brændværdi.

51)

»Gennemsnitligt gasforhold«: det gennemsnitlige gas/energiforhold beregnet under en specifik driftssekvens.

52)

»Type 1A-dobbeltbrændstofmotor«: en dobbeltbrændstofmotor, der fungerer i den varme WHTC-prøvningscyklus med et gennemsnitligt gasforhold, som ikke er lavere end 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), og som ikke i tomgang udelukkende anvender diesel, og som ikke har nogen dieseltilstand.

53)

»Type 1B-dobbeltbrændstofmotor«: en dobbeltbrændstofmotor, der fungerer i den varme WHTC-prøvningscyklus med et gennemsnitligt gasforhold, som ikke er lavere end 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), og som ikke i tomgang udelukkende anvender diesel i dobbeltbrændstoftilstand, og som har en dieseltilstand.

54)

»Type 2A-dobbeltbrændstofmotor«: en dobbeltbrændstofmotor, der fungerer i den varme WHTC-prøvningscyklus med et gennemsnitligt gasforhold på mellem 10 og 90 % (10 % < GERWHTC < 90 %), og som ikke har nogen dieseltilstand, eller en dobbeltbrændstofmotor, der fungerer i den varme WHTC-prøvningscyklus med et gennemsnitligt gasforhold, som ikke er lavere end 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), men som i tomgang udelukkende anvender diesel, og som ikke har nogen dieseltilstand.

55)

»Type 2B-dobbeltbrændstofmotor«: en dobbeltbrændstofmotor, der fungerer i den varme WHTC-prøvningscyklus med et gennemsnitligt gasforhold på mellem 10 og 90 % (10 % < GERWHTC < 90 %), og som ikke har nogen dieseltilstand, eller en dobbeltbrændstofmotor, der fungerer i den varme WHTC-prøvningscyklus med et gennemsnitligt gasforhold, som ikke er lavere end 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), men som i tomgang udelukkende anvender diesel, og som ikke har nogen dieseltilstand.

56)

»Type 3B-dobbeltbrændstofmotor«: en dobbeltbrændstofmotor, der fungerer i den varme WHTC-prøvningscyklus med et gennemsnitligt gasforhold, som ikke overstiger 10 % (GERWHTC ≤ 10 %), og som har en dieseltilstand.«

2)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   For at opnå EF-typegodkendelse af et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhed, EF-typegodkendelse af køretøjer med godkendte motorstyresystemer med hensyn til emissioner og reparations- og vedligeholdelsesinformationer eller EF-typegodkendelse af køretøjer med hensyn til emissioner og reparations- og vedligeholdelsesinformationer skal fabrikanten i henhold til bestemmelserne i bilag I dokumentere, at køretøjerne eller motorsystemerne underkastes prøvningerne og opfylder kravene i artikel 4 og 14 og i bilag III-VIII, X, XIII, XIV og XVII. Fabrikanten skal ligeledes sikre, at køretøjerne er i overensstemmelse med de specifikationer for referencebrændstoffer, som er fastsat i bilag IX. Hvis der er tale om dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer, skal fabrikanten desuden opfylde kravene i bilag XVIII.«

3)

Artikel 3, stk. 2-6, affattes således:

»2.   For at opnå EF-typegodkendelse af køretøjer med et godkendt motorsystem med hensyn til emissioner og reparations- og vedligeholdelsesinformationer eller EF-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til emissioner og reparations- og vedligeholdelsesinformationer skal fabrikanten sikre, at monteringskravene i punkt 4 i bilag I er opfyldt. I tilfælde af dobbeltbrændstofkøretøjer skal fabrikanten sikre, at de supplerende monteringskrav i punkt 6 i bilag XVIII er opfyldt.

3.   For at opnå udvidelse af EF-typegodkendelsen af køretøjer med hensyn til emissioner og reparations- og vedligeholdelsesinformationer, som er typegodkendt i henhold til nærværende forordning, med en referencemasse på over 2 380 kg og indtil 2 610 kg skal fabrikanten opfylde kravene i punkt 5 i bilag VIII.

4.   Bestemmelserne om alternativ godkendelse, som angivet i punkt 2.4.1 i bilag X og punkt 2.1 i bilag XIII, gælder ikke for EF-typegodkendelser af et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhed. Disse bestemmelser gælder heller ikke for dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer.

5.   Ethvert motorsystem og ethvert konstruktionselement, som kan have indflydelse på emissionerne af forurenende gasser og partikler, skal være udformet, konstrueret, samlet og monteret på en sådan måde, at motoren og køretøjet under normale driftsforhold opfylder forskrifterne i forordning (EF) nr. 595/2009 og i nærværende forordning. Fabrikanten skal ligeledes sikre, at køretøjerne opfylder de krav til off cycle-emission, som er fastsat i artikel 14 og i bilag VI til nærværende forordning. I tilfælde af dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer finder bestemmelserne i bilag XVIII anvendelse.

6.   For at opnå EF-typegodkendelse af et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhed eller EF-typegodkendelse af køretøjer med hensyn til emissioner og reparations- og vedligeholdelsesinformationer med henblik på at opnå en brændstofuafhængig, brændstofbegrænset eller brændstofspecifik typegodkendelse, skal fabrikanten sikre, at kravene i punkt 1 i bilag I er opfyldt.«

4)

I artikel 5, stk. 4, indsættes følgende som litra j):

»j)

I givet fald den dokumentationspakke, som er nødvendig for korrekt montering af motorer, der er typegodkendt som separat teknisk enhed.«

5)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

Som stk. 1a indsættes:

»1a.   Som alternativ til proceduren i stk. 1 meddeler den godkendende myndighed EF-typegodkendelse for et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhed, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Der er allerede blevet meddelt typegodkendelse for et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhed i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 49 på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om EF-typegodkendelse.

b)

Kravene i artikel 2a-2f i nærværende forordning om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer, som gælder for motorsystemet eller motorfamilien, skal være opfyldt.

c)

Kravene i punkt 6.2 i bilag X til nærværende forordning skal være opfyldt i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 4, stk. 7.

d)

Alle andre undtagelser, som er fastsat i punkt 3.1 og 5.1 i bilag VII til nærværende forordning, punkt 2.1 og 6.1 i bilag X til nærværende forordning, punkt 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 og 10 i bilag XIII til nærværende forordning samt punkt 1 i tillæg 6 til bilag XIII til nærværende forordning, finder anvendelse.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Ved meddelelse af en EF-typegodkendelse i henhold til stk. 1 og 1a udsteder den godkendende myndighed en EF-typegodkendelsesattest i overensstemmelse med modellen i tillæg 5 til bilag I.«

6)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

Som stk. 1a indsættes:

»1a.   Som alternativ til proceduren i stk. 1 meddeler den godkendende myndighed EF-typegodkendelse for et køretøj med et godkendt motorsystem med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Der er allerede blevet meddelt typegodkendelse for et køretøj med et godkendt motorsystem i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 49 på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om EF-typegodkendelse.

b)

Kravene i artikel 2a-2f i nærværende forordning om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer skal være opfyldt.

c)

Kravene i punkt 6.2 i bilag X til nærværende forordning skal være opfyldt i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 4, stk. 7.

d)

Alle andre undtagelser, som er fastsat i punkt 3.1 og 5.1 i bilag VII til nærværende forordning, punkt 2.1 og 6.1 i bilag X til nærværende forordning, punkt 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 og 10 i bilag XIII til nærværende forordning samt punkt 1 i tillæg 6 til bilag XIII til nærværende forordning, finder anvendelse.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Ved meddelelse af en EF-typegodkendelse i henhold til stk. 1 og 1a udsteder den godkendende myndighed en EF-typegodkendelsesattest i overensstemmelse med modellen i tillæg 6 til bilag I.«

7)

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a)

Som stk. 1a indsættes:

»1a.   Som alternativ til proceduren i stk. 1 meddeler den godkendende myndighed EF-typegodkendelse for et køretøj med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Der er allerede blevet meddelt typegodkendelse for et køretøj i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 49 på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om EF-typegodkendelse.

b)

Kravene i artikel 2a-2f i nærværende forordning om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer skal være opfyldt.

c)

Kravene i punkt 6.2 i bilag X til nærværende forordning skal være opfyldt i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 4, stk. 7.

d)

Alle andre undtagelser, som er fastsat i punkt 3.1 og 5.1 i bilag VII til nærværende forordning, punkt 2.1 og 6.1 i bilag X til nærværende forordning, punkt 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 og 10 i bilag XIII til nærværende forordning samt punkt 1 i tillæg 6 til bilag XIII til nærværende forordning, finder anvendelse.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Ved meddelelse af en EF-typegodkendelse i henhold til stk. 1 og 1a udsteder den godkendende myndighed en EF-typegodkendelsesattest i overensstemmelse med modellen i tillæg 7 til bilag I.«

8)

Artikel 16, stk. 5, andet afsnit, affattes således:

»Prøvningsbetingelserne skal opfylde kravene i punkt 6 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

9)

Bilag I, II og IV-XIV ændres som angivet i bilag III til denne forordning.

10)

Bilag III erstattes af teksten i bilag IV til denne forordning.

11)

Som bilag XVIII indsættes teksten som angivet i bilag V til denne forordning.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014, med undtagelse af punkt 4 i bilag IV, som gælder fra den 1. juli 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(2)  EUT L 188 af 18.7.2009, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om ændring af bilag I og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (EUT L 167 af 25.6.2011, s. 1).

(4)  EUT L 171 af 24.6.2013, s. 1.


BILAG I

I bilag I, III, VIII og IX til direktiv 2007/46/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 3.2.1.1 affattes således:

»3.2.1.1.

Arbejdsprincip: styret tænding/kompressionstænding/dobbeltbrændstof (1)

Funktionsprincip: firtakts/totakts/rotation (1

b)

Efter punkt 3.2.1.1 indsættes følgende som punkt 3.2.1.1.1 og 3.2.1.1.2:

»3.2.1.1.1.

Type dobbeltbrændstofmotor: Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1)(x1)

3.2.1.1.2.

Gas/energiforhold i den varme WHTC-prøvningscyklus: … %«

c)

Efter punkt 3.2.1.6.1 indsættes følgende som punkt 3.2.1.6.2:

»3.2.1.6.2.

Tomgang på diesel: ja/nej (1)(x1

d)

Punkt 3.2.2.1 og 3.2.2.2 affattes således:

»3.2.2.1.

Lette erhvervskøretøjer: Diesel/benzin/LPG/naturgas eller biomethan/ethanol (E 85)/biodiesel/hydrogen/H2NG (1)(6)

3.2.2.2.

Tunge erhvervskøretøjer: Diesel/benzin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/ethanol (ED95)/ethanol (E85)/LNG/LNG20 (1)(6

e)

Punkt 3.2.4.2 affattes således:

»3.2.4.2.

Ved brændstofindsprøjtning (kun kompressionstænding eller dobbeltbrændstof): ja/nej (1

f)

Punkt 3.2.9.2.1 affattes således:

»3.2.9.2.1.

(Kun Euro VI) Beskrivelse og/eller tegning af de elementer i udstødningssystemet, som er en del af motorsystemet«

g)

Punkt 3.2.9.7 og 3.2.9.7.1 affattes således:

»3.2.9.7.

Samlet volumen af udstødningssystemet: … dm3

3.2.9.7.1.

(Kun Euro VI) Accepteret volumen for udstødningssystemet: … dm3«

h)

Efter punkt 3.2.9.7.1 indsættes følgende som punkt 3.2.9.7.2:

»3.2.9.7.2.

(Kun Euro VI) Volumen af udstødningssystemet, som er en del af motorsystemet: … dm3«

i)

Punkt 3.2.12.2.7.0.7 og 3.2.12.2.7.0.8 udgår.

j)

Punkt 3.2.12.2.7.6.5 affattes således:

»3.2.12.2.7.6.5.

(Kun Euro VI) Protokolstandard for OBD-kommunikationen: (8

k)

Efter punkt 3.2.12.2.7.7.1 indsættes følgende som punkt 3.2.12.2.7.8 til 3.2.12.2.7.8.3:

»3.2.12.2.7.8.

(Kun EURO VI) OBD-komponenter i køretøjet

3.2.12.2.7.8.0.

Der anvendes alternativ godkendelse i henhold til punkt 2.4.1 i bilag X til forordning (EU) nr. 582/2011: ja/nej (1)

3.2.12.2.7.8.1.

Liste over OBD-komponenter i køretøjet

3.2.12.2.7.8.2.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af fejlindikatoren (MI) (10)

3.2.12.2.7.8.3.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af grænsefladen til ekstern OBD-kommunikation (10

l)

Punkt 3.2.12.2.8.2 affattes således:

»3.2.12.2.8.2.

Føreransporingssystem«

m)

Efter punkt 3.2.12.2.8.2 indsættes følgende som punkt 3.2.12.2.8.2.1 og 3.2.12.2.8.2.2:

»3.2.12.2.8.2.1

(Kun Euro VI) Motor med permanent deaktivering af føreransporingssystemet til anvendelse af redningstjenester eller køretøjer angivet i artikel 2, stk. 3, litra b), i dette direktiv: ja/nej (1)

3.2.12.2.8.2.2.

Aktivering af krybeindstilling

»funktionsbegrænsning efter genstart«/»funktionsbegrænsning efter brændstofpåfyldning«/»funktionsbegrænsning efter parkering« (1)(8

n)

Efter punkt 3.2.12.2.8.3 indsættes følgende som punkt 3.2.12.2.8.3.1 og 3.2.12.2.8.3.2:

»3.2.12.2.8.3.1.

(Kun Euro VI) Liste over de OBD-motorfamilier inden for den pågældende familie ved sikring af, at de NOx-begrænsende foranstaltninger fungerer korrekt (hvis relevant)

3.2.12.2.8.3.2.

(Kun Euro VI) Nummer på den OBD-motorfamilie, som stammotoren/motormedlemmet hører under«

o)

Punkt 3.2.12.2.8.4 udgår.

p)

Punkt 3.2.12.2.8.8 og 3.2.12.2.8.8.1 affattes således:

»3.2.12.2.8.8.

(Kun Euro VI) Køretøjsmonterede komponenter til systemer, der sikrer korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger

3.2.12.2.8.8.1.

Liste over køretøjsmonterede komponenter til systemer, der sikrer korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger«

q)

Punkt 3.2.12.2.8.8.3 affattes således:

»3.2.12.2.8.8.3.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af advarselssignalet (10

r)

Efter punkt 3.2.12.2.8.8.3 indsættes følgende som punkt 3.2.12.2.8.8.4 og 3.2.12.2.8.8.5:

»3.2.12.2.8.8.4.

Der anvendes alternativ godkendelse i henhold til punkt 2.1 i bilag XIII til forordning (EU) nr. 582/2011: ja/nej (1)

3.2.12.2.8.8.5.

Opvarmet/ikke-opvarmet reagensbeholder og -doseringssystem (jf. punkt 2.4 i bilag 11 til FN/ECE-regulativ nr. 49)«

s)

Punkt 3.2.17 affattes således:

»3.2.17.

Specifikke oplysninger vedrørende gasdrevne motorer og dobbeltbrændstofmotorer (tunge erhvervskøretøjer) (For systemer med anden indretning gives tilsvarende oplysninger.) (hvis relevant)«

t)

Efter punkt 3.2.17.8.2 indsættes følgende som punkt 3.2.17.9 til 3.2.19.4.3:

»3.2.17.9.

I givet fald en fabrikanthenvisning i dokumentationspakken vedrørende montering på køretøjet af en dobbeltbrændstofmotor (x1)

3.2.18.

Hydrogenbrændstofsystem: ja/nej (1)

3.2.18.1.

EF-typegodkendelsesnummer i henhold til forordning (EF) nr. 79/2009: …

3.2.18.2.

Elektronisk motorstyreenhed for hydrogendrift

3.2.18.2.1.

Fabrikat(er): …

3.2.18.2.2.

Type(r): …

3.2.18.2.3.

Emissionsrelaterede justeringsmuligheder: …

3.2.18.3.

Yderligere dokumentation

3.2.18.3.1.

Beskrivelse af katalysatorens beskyttelse ved omskift mellem benzin og hydrogen: …

3.2.18.3.2.

Systemarrangement (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompensationsslanger mv.): …

3.2.18.3.3.

Tegning af symbol: …

3.2.19.

H2NG-brændstofsystem: ja/nej (1)

3.2.19.1.

Procentdel af hydrogen i brændstoffet (den maksimale, jf. fabrikantens specifikationer): …

3.2.19.2.

EF-typegodkendelsesnummer i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 110…

3.2.19.3.

Elektronisk motorstyreenhed for H2NG-drift

3.2.19.3.1.

Fabrikat(er): …

3.2.19.3.2.

Type(r): …

3.2.19.3.3.

Emissionsrelaterede justeringsmuligheder: …

3.2.19.4.

Yderligere dokumentation

3.2.19.4.1.

Beskrivelse af katalysatorens beskyttelse ved omskift mellem benzin og H2NG: …

3.2.19.4.2.

Systemarrangement (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompensationsslanger mv.): …

3.2.19.4.3.

Tegning af symbol: … «

u)

Punkt 3.4.8 affattes således:

»3.4.8.

Køretøjets elektriske rækkevidde … km (i overensstemmelse med bilag 9 til FN/ECE-regulativ nr. 101)«

v)

Punkt 3.5.2.1, 3.5.2.2 og 3.5.2.3 affattes således:

»3.5.2.1.

Brændstofforbrug (bykørsel) … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km (1)

3.5.2.2.

Brændstofforbrug (landevejskørsel) … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km (1)

3.5.2.3.

Brændstofforbrug (blandet kørsel) … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km (1

w)

Efter punkt 3.5.2.3 indsættes følgende som punkt 3.5.3 til 3.5.3.2.3:

»3.5.3.   Elektrisk energiforbrug for elektriske køretøjer

3.5.3.1.

Elektrisk energiforbrug for rent elektriske køretøjer … Wh/km

3.5.3.2.

Elektrisk energiforbrug for hybride elkøretøjer med ekstern opladning

3.5.3.2.1.

Elektrisk energiforbrug (betingelse A, blandet) … Wh/km

3.5.3.2.2.

Elektrisk energiforbrug (betingelse B, blandet) … Wh/km

3.5.3.2.3.

Elektrisk energiforbrug (vægtet, blandet) … Wh/km«

x)

Punkt 3.5.4.1 og 3.5.4.2 affattes således:

»3.5.4.1.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning) (x3): … g/kWh

3.5.4.2.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning i dieseltilstand) (x2): … g/kWh«

y)

Efter punkt 3.5.4.2 indsættes følgende som punkt 3.5.4.3 til 3.5.4.6:

»3.5.4.3.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning i dobbeltbrændstoftilstand) (x1): … g/kWh

3.5.4.4.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning) (x3)(9): … g/kWh

3.5.4.5.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning i dieseltilstand) (x2)(9): … g/kWh

3.5.4.6.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning i dobbeltbrændstoftilstand) (x1)(9): … g/kWh«

z)

Punkt 3.5.5.1 og 3.5.5.2 affattes således:

»3.5.5.1.

Brændstofforbrug (WHSC-prøvning) (x3): … g/kWh

3.5.5.2.

Brændstofforbrug (WHSC-prøvning i dieseltilstand) (x2): … g/kWh«

aa)

Efter punkt 3.5.5.2 indsættes følgende som punkt 3.5.5.3 til 3.5.5.6:

»3.5.5.3.

Brændstofforbrug (WHSC-prøvning i dobbeltbrændstoftilstand) (x1): … g/kWh

3.5.5.4.

Brændstofforbrug (WHTC-prøvning) (9)(x3): … g/kWh

3.5.5.5.

Brændstofforbrug (WHTC-prøvning i dieseltilstand) (9)(x2): … g/kWh

3.5.5.6.

Brændstofforbrug (WHTC-prøvning i dobbeltbrændstoftilstand) (9)(x1): … g/kWh«

ab)

I de forklarende bemærkninger indsættes følgende:

»(8)

Dokumenteres, hvis der er tale om en enkelt OBD-motorfamilie, og hvis dette ikke allerede er sket i de(n) i punkt 3.2.12.2.7.0.4 omhandlede dokumentationspakke(r).

(9)

Værdi for den kombinerede WHTC, inklusive kold- og varmstart, i overensstemmelse med bilag VIII til forordning (EU) nr. 582/2011.

(10)

Dokumenteres, hvis dette ikke allerede er sket i den i punkt 3.2.12.2.7.0.5 omhandlede dokumentation.«

ac)

I de forklarende bemærkninger indsættes følgende:

»(x)

Dobbeltbrændstofmotorer.

(x1)

I tilfælde af dobbeltbrændstofmotorer eller -køretøjer.

(x2)

For type 1B-, 2B- og 3B-dobbeltbrændstofmotorer.

(x3)

Undtagen for dobbeltbrændstofmotorer eller -køretøjer.«

2)

I bilag III, del I, A, foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 3.2.1.1 affattes således:

»3.2.1.1.

Arbejdsprincip: styret tænding/kompressionstænding/dobbeltbrændstof (1)

firtakts/totakts/rotation (1

b)

Efter punkt 3.2.1.1 indsættes følgende som punkt 3.2.1.1.1 og 3.2.1.1.2:

»3.2.1.1.1.

Type dobbeltbrændstofmotor: Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1)(x1)

3.2.1.1.2.

Gas/energiforhold i den varme WHTC-prøvningscyklus: … %«

c)

Efter punkt 3.2.1.6.1 indsættes følgende som punkt 3.2.1.6.2:

»3.2.1.6.2.

Tomgang på diesel: ja/nej (1)(x1

d)

Punkt 3.2.2.2 affattes således:

»3.2.2.2.

Tunge erhvervskøretøjer Diesel/benzin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/ethanol (ED95)/ethanol (E85)/LNG/LNG20 (1)(6

e)

Punkt 3.2.4.2 affattes således:

»3.2.4.2.

Ved brændstofindsprøjtning (kun kompressionstænding eller dobbeltbrændstof): ja/nej (1

f)

Punkt 3.2.12.2.7.0.7 og 3.2.12.2.7.0.8 udgår.

g)

Punkt 3.2.12.2.7.6.5 affattes således:

»3.2.12.2.7.6.5.

(Kun Euro VI) Protokolstandard for OBD-kommunikationen: (8

h)

Efter punkt 3.2.12.2.7.7.1 indsættes følgende som punkt 3.2.12.2.7.8 til 3.2.12.2.7.8.3:

»3.2.12.2.7.8.

(Kun EURO VI) OBD-komponenter i køretøjet

3.2.12.2.7.8.1.

Liste over OBD-komponenter i køretøjet

3.2.12.2.7.8.2.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af fejlindikatoren (MI) (10)

3.2.12.2.7.8.3.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af grænsefladen til ekstern OBD-kommunikation (10

i)

Punkt 3.2.12.2.8.2 affattes således:

»3.2.12.2.8.2.

Føreransporingssystem«

j)

Efter punkt 3.2.12.2.8.2 indsættes følgende som punkt 3.2.12.2.8.2.1:

»3.2.12.2.8.2.1

(Kun Euro VI) Motor med permanent deaktivering af føreransporingssystemet til anvendelse af redningstjenester eller køretøjer angivet i artikel 2, stk. 3, litra b), i dette direktiv: ja/nej (1

k)

Punkt 3.5.4.1 og 3.5.4.2 affattes således:

»3.5.4.1.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning) (x3): … g/kWh

3.5.4.2.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning i dieseltilstand) (x2): … g/kWh«

l)

Efter punkt 3.5.4.2 indsættes følgende som punkt 3.5.4.3 til 3.5.4.6:

»3.5.4.3.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning i dobbeltbrændstoftilstand) (x1): … g/kWh

3.5.4.4.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning) (9)(x3): … g/kWh

3.5.4.5.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning i dieseltilstand) (9)(x2): … g/kWh

3.5.4.6.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning i dobbeltbrændstoftilstand) (9)(x1): … g/kWh«

m)

Punkt 3.5.5.1 og 3.5.5.2 affattes således:

»3.5.5.1.

Brændstofforbrug (WHSC-prøvning) (x3): … g/kWh

3.5.5.2.

Brændstofforbrug (WHSC-prøvning i dieseltilstand) (x2): … g/kWh«

n)

Efter punkt 3.5.5.2 indsættes følgende som punkt 3.5.5.3 til 3.5.5.6:

»3.5.5.3.

Brændstofforbrug (WHSC-prøvning i dobbeltbrændstoftilstand) (x1): … g/kWh

3.5.5.4.

Brændstofforbrug (WHTC-prøvning) (9)(x3): … g/kWh

3.5.5.5.

Brændstofforbrug (WHTC-prøvning i dieseltilstand) (9)(x2): … g/kWh

3.5.5.6.

Brændstofforbrug (WHTC-prøvning i dobbeltbrændstoftilstand) (9)(x1): … g/kWh«

3)

I bilag VIII foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 2.1.2 affattes således:

»2.1.2.   Type II-prøve (b)(c) (foreskrevne emissionsdata til brug for typegodkendelse ved teknisk kontrol)

Type II, prøvning ved lav tomgang:

Variant/version:

CO % (vol.)

Motorhastighed (min–1)

Motorolietemperatur (K)

Type II, prøvning ved høj tomgang:

Variant/version:

CO % (vol.)

Lambda-værdi

Motorhastighed (min–1)

Motorolietemperatur (K)

…«

b)

Punkt 2.2.4 affattes således:

»2.2.4.   Tomgangsprøve (1)

Variant/version:

CO % (vol.)

Lambda-værdi (1)

Motorhastighed (min–1)

Motorolietemperatur (K)

…«

4)

I bilag IX foretages følgende ændringer:

a)

I del I, side 2, køretøjsklasse M1 (færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer), foretages følgende ændringer i modellen for EF-typeattest:

i)

Punkt 26 og 26.1 affattes således:

»26.

Brændstof: Diesel/benzin/LPG/CNG-biomethan/LNG/ethanol/biodiesel/hydrogen (1)

26.1.

Enkeltbrændstof, dobbeltbrændstof (dog kun ét ad gangen — bi fuel), blandingsbrændstof (flex fuel), dobbeltbrændstof (dual fuel) (1

ii)

Efter punkt 26.1 indsættes følgende som punkt 26.2:

»26.2.

(Kun dobbeltbrændstof) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1

iii)

Punkt 48 affattes således:

»48.

Emission fra udstødningen (m)(m1)(m2):

Nummer på basisretsakt og seneste ændringsretsakt: …

1.1.

prøvningsprocedure: Type I eller ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikelmasse: …

Røgtæthed (ELR): … (m–1)

1.2.

prøvningsprocedure: Type I (Euro 5 eller 6(1)) eller WHSC (Euro VI) (1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikelmasse: …

Partikelantal: …

2.1.

prøvningsprocedure: ETC (eventuelt)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikelmasse: …

2.2.

prøvningsprocedure: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …«

b)

I del I, side 2, køretøjsklasse M2 (færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer), foretages følgende ændringer i modellen for EF-typeattest:

i)

Punkt 26 og 26.1 affattes således:

»26.

Brændstof: Diesel/benzin/LPG/CNG-biomethan/LNG/ethanol/biodiesel/hydrogen (1)

26.1.

Enkeltbrændstof, dobbeltbrændstof (dog kun ét ad gangen – bi fuel), blandingsbrændstof (flex fuel), dobbeltbrændstof (dual fuel) (1

ii)

Efter punkt 26.1 indsættes følgende som punkt 26.2:

»26.2.

(Kun dobbeltbrændstof) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1

iii)

Punkt 48 affattes således:

»48.

Emission fra udstødningen (m)(m1)(m2):

Nummer på basisretsakt og seneste ændringsretsakt: …

1.1.

prøvningsprocedure: Type I eller ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikelmasse: …

Røgtæthed (ELR): … (m–1)

1.2.

prøvningsprocedure: Type I (Euro 5 eller 6(1)) eller WHSC (Euro VI) (1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …

2.1.

prøvningsprocedure: ETC (eventuelt)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikelmasse: …

2.2.

prøvningsprocedure: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …«

c)

I del I, side 2, køretøjsklasse M3 (færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer), foretages følgende ændringer i modellen for EF-typeattest:

i)

Punkt 26 og 26.1 affattes således:

»26.

Brændstof: Diesel/benzin/LPG/CNG-biomethan/LNG/ethanol/biodiesel/hydrogen (1)

26.1.

Enkeltbrændstof, dobbeltbrændstof (dog kun ét ad gangen — bi fuel), blandingsbrændstof (flex fuel), dobbeltbrændstof (dual fuel) (1

ii)

Efter punkt 26.1 indsættes følgende som punkt 26.2:

»26.2.

(Kun dobbeltbrændstof) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1

iii)

Punkt 48 affattes således:

»48.

Emission fra udstødningen (m)(m1)(m2):

Nummer på basisretsakt og seneste ændringsretsakt: …

1.1.

prøvningsprocedure: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikelmasse: …

Røgtæthed (ELR): … (m–1)

1.2.

prøvningsprocedure: WHSC (Euro VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …

2.1.

prøvningsprocedure: ETC (eventuelt)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikelmasse: …

2.2.

prøvningsprocedure: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …«

d)

I del I, side 2, køretøjsklasse N1 (færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer), foretages følgende ændringer i modellen for EF-typeattest:

i)

Punkt 26 og 26.1 affattes således:

»26.

Brændstof: Diesel/benzin/LPG/CNG-biomethan/LNG/ethanol/biodiesel/hydrogen (1)

26.1.

Enkeltbrændstof, dobbeltbrændstof (dog kun ét ad gangen — bi fuel), blandingsbrændstof (flex fuel), dobbeltbrændstof (dual fuel) (1

ii)

Efter punkt 26.1 indsættes følgende som punkt 26.2:

»26.2.

(Kun dobbeltbrændstof) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1

iii)

Punkt 48 affattes således:

»48.

Emission fra udstødningen (m)(m1)(m2):

Nummer på basisretsakt og seneste ændringsretsakt: …

1.1.

prøvningsprocedure: Type I eller ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikelmasse: …

Røgtæthed (ELR): … (m–1)

1.2.

prøvningsprocedure: Type I (Euro 5 eller 6(1)) eller WHSC (Euro VI) (1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …

2.1.

prøvningsprocedure: ETC (eventuelt)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikelmasse: …

2.2.

prøvningsprocedure: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …«

e)

I del I, side 2, køretøjsklasse N2 (færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer), foretages følgende ændringer i modellen for EF-typeattest:

i)

Punkt 26 og 26.1 affattes således:

»26.

Brændstof: Diesel/benzin/LPG/CNG-biomethan/LNG/ethanol/biodiesel/hydrogen (1)

26.1.

Enkeltbrændstof, dobbeltbrændstof (dog kun ét ad gangen – bi fuel), blandingsbrændstof (flex fuel), dobbeltbrændstof (dual fuel) (1

ii)

Efter punkt 26.1 indsættes følgende som punkt 26.2:

»26.2.

(Kun dobbeltbrændstof) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1

iii)

Punkt 48 affattes således:

»48.

Emission fra udstødningen (m)(m1)(m2):

Nummer på basisretsakt og seneste ændringsretsakt: …

1.1.

prøvningsprocedure: Type I eller ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikelmasse: …

Røgtæthed (ELR): … (m–1)

1.2.

prøvningsprocedure: Type I (Euro 5 eller 6(1)) eller WHSC (Euro VI) (1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …

2.1.

prøvningsprocedure: ETC (eventuelt)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikelmasse: …

2.2.

prøvningsprocedure: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …«

f)

I del I, side 2, køretøjsklasse N3 (færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer), foretages følgende ændringer i modellen for EF-typeattest:

i)

Punkt 26 og 26.1 affattes således:

»26.

Brændstof: Diesel/benzin/LPG/CNG-biomethan/LNG/ethanol/biodiesel/hydrogen (1)

26.1.

Enkeltbrændstof, dobbeltbrændstof (dog kun ét ad gangen – bi fuel), blandingsbrændstof (flex fuel), dobbeltbrændstof (dual fuel) (1

ii)

Efter punkt 26.1 indsættes følgende som punkt 26.2:

»26.2.

(Kun dobbeltbrændstof) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1

iii)

Punkt 48 affattes således:

»48.

Emission fra udstødningen (m)(m1)(m2):

Nummer på basisretsakt og seneste ændringsretsakt: …

1.1.

prøvningsprocedure: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikelmasse: …

Røgtæthed (ELR): … (m–1)

1.2.

prøvningsprocedure: WHSC (Euro VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …

2.1.

prøvningsprocedure: ETC (eventuelt)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikelmasse: …

2.2.

prøvningsprocedure: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …«

g)

I del II, side 2, køretøjsklasse M1 (delvis opbyggede køretøjer), foretages følgende ændringer i modellen for EF-typeattest:

i)

Punkt 26 og 26.1 affattes således:

»26.

Brændstof: Diesel/benzin/LPG/CNG-biomethan/LNG/ethanol/biodiesel/hydrogen (1)

26.1.

Enkeltbrændstof, dobbeltbrændstof (dog kun ét ad gangen — bi fuel), blandingsbrændstof (flex fuel), dobbeltbrændstof (dual fuel) (1

ii)

Efter punkt 26.1 indsættes følgende som punkt 26.2:

»26.2.

(Kun dobbeltbrændstof) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1

iii)

Punkt 48 affattes således:

»48.

Emission fra udstødningen (m)(m1)(m2):

Nummer på basisretsakt og seneste ændringsretsakt: …

1.1.

prøvningsprocedure: Type I eller ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikelmasse: …

Røgtæthed (ELR): … (m–1)

1.2.

prøvningsprocedure: Type I (Euro 5 eller 6(1)) eller WHSC (Euro VI) (1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …

2.1.

prøvningsprocedure: ETC (eventuelt)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikelmasse:

2.2.

prøvningsprocedure: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …«

h)

I del II, side 2, køretøjsklasse M2 (delvis opbyggede køretøjer), foretages følgende ændringer i modellen for EF-typeattest:

i)

Punkt 26 og 26.1 affattes således:

»26.

Brændstof: Diesel/benzin/LPG/CNG-biomethan/LNG/ethanol/biodiesel/hydrogen (1)

26.1.

Enkeltbrændstof, dobbeltbrændstof (dog kun ét ad gangen — bi fuel), blandingsbrændstof (flex fuel), dobbeltbrændstof (dual fuel) (1

ii)

Efter punkt 26.1 indsættes følgende som punkt 26.2:

»26.2.

(Kun dobbeltbrændstof) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1

iii)

Punkt 48 affattes således:

»48.

Emission fra udstødningen (m)(m1)(m2):

Nummer på basisretsakt og seneste ændringsretsakt: …

1.1.

prøvningsprocedure: Type I eller ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikelmasse: …

Røgtæthed (ELR): … (m–1)

1.2.

prøvningsprocedure: Type I (Euro 5 eller 6(1)) eller WHSC (Euro VI) (1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …

2.1.

prøvningsprocedure: ETC (eventuelt)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikelmasse: …

2.2.

prøvningsprocedure: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …«

i)

I del II, side 2, køretøjsklasse M3 (delvis opbyggede køretøjer), foretages følgende ændringer i modellen for EF-typeattest:

i)

Punkt 26 og 26.1 affattes således:

»26.

Brændstof: Diesel/benzin/LPG/CNG-biomethan/LNG/ethanol/biodiesel/hydrogen (1)

26.1.

Enkeltbrændstof, dobbeltbrændstof (dog kun ét ad gangen — bi fuel), blandingsbrændstof (flex fuel), dobbeltbrændstof (dual fuel) (1

ii)

Efter punkt 26.1 indsættes følgende som punkt 26.2:

»26.2.

(Kun dobbeltbrændstof) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1

iii)

Punkt 48 affattes således:

»48.

Emission fra udstødningen (m)(m1)(m2):

Nummer på basisretsakt og seneste ændringsretsakt: …

1.1.

prøvningsprocedure: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikelmasse: …

Røgtæthed (ELR): … (m–1)

1.2.

prøvningsprocedure: WHSC (Euro VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …

2.1.

prøvningsprocedure: ETC (eventuelt)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikelmasse: …

2.2.

prøvningsprocedure: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …«

j)

I del II, side 2, køretøjsklasse N1 (delvis opbyggede køretøjer), foretages følgende ændringer i modellen for EF-typeattest:

i)

Punkt 26 og 26.1 affattes således:

»26.

Brændstof: Diesel/benzin/LPG/CNG-biomethan/LNG/ethanol/biodiesel/hydrogen (1)

26.1.

Enkeltbrændstof, dobbeltbrændstof (dog kun ét ad gangen – bi fuel), blandingsbrændstof (flex fuel), dobbeltbrændstof (dual fuel) (1

ii)

Efter punkt 26.1 indsættes følgende som punkt 26.2:

»26.2.

(Kun dobbeltbrændstof) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1

iii)

Punkt 48 affattes således:

»48.

Emission fra udstødningen (m)(m1)(m2):

Nummer på basisretsakt og seneste ændringsretsakt: …

1.1.

prøvningsprocedure: Type I eller ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikelmasse: …

Røgtæthed (ELR): … (m–1)

1.2.

prøvningsprocedure: Type I (Euro 5 eller 6(1)) eller WHSC (Euro VI) (1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …

2.1.

prøvningsprocedure: ETC (eventuelt)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikelmasse: …

2.2.

prøvningsprocedure: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …«

k)

I del II, side 2, køretøjsklasse N2 (delvis opbyggede køretøjer), foretages følgende ændringer i modellen for EF-typeattest:

i)

Punkt 26 og 26.1 affattes således:

»26.

Brændstof: Diesel/benzin/LPG/CNG-biomethan/LNG/ethanol/biodiesel/hydrogen (1)

26.1.

Enkeltbrændstof, dobbeltbrændstof (dog kun ét ad gangen — bi fuel), blandingsbrændstof (flex fuel), dobbeltbrændstof (dual fuel) (1

ii)

Efter punkt 26.1 indsættes følgende som punkt 26.2:

»26.2.

(Kun dobbeltbrændstof) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1

iii)

Punkt 48 affattes således:

»48.

Emission fra udstødningen (m)(m1)(m2):

Nummer på basisretsakt og seneste ændringsretsakt: …

1.1.

prøvningsprocedure: Type I eller ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikelmasse: …

Røgtæthed (ELR): … (m–1)

1.2.

prøvningsprocedure: Type I (Euro 5 eller 6(1)) eller WHSC (Euro VI) (1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …

2.1.

prøvningsprocedure: ETC (eventuelt)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikelmasse: …

2.2.

prøvningsprocedure: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …«

l)

I del II, side 2, køretøjsklasse N3 (delvis opbyggede køretøjer), foretages følgende ændringer i modellen for EF-typeattest:

i)

Punkt 26 og 26.1 affattes således:

»26.

Brændstof: Diesel/benzin/LPG/CNG-biomethan/LNG/ethanol/biodiesel/hydrogen (1)

26.1.

Enkeltbrændstof, dobbeltbrændstof (dog kun ét ad gangen — bi fuel), blandingsbrændstof (flex fuel), dobbeltbrændstof (dual fuel) (1

ii)

Efter punkt 26.1 indsættes følgende som punkt 26.2:

»26.2.

(Kun dobbeltbrændstof) type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1

iii)

Punkt 48 affattes således:

»48.

Emission fra udstødningen (m)(m1)(m2):

Nummer på basisretsakt og seneste ændringsretsakt: …

1.1.

prøvningsprocedure: ESC

CO: … HC: … NOx … HC + NOx: … Partikelmasse: …

Røgtæthed (ELR): … (m–1)

1.2.

prøvningsprocedure: WHSC (Euro VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …

2.1.

prøvningsprocedure: ETC (eventuelt)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikelmasse: …

2.2.

prøvningsprocedure: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikelmasse: … Partikelantal: …«

m)

Den forklarende bemærkning (m) vedrørende bilag IX affattes således:

»(m)

Gentages for de forskellige brændstoffer, som kan anvendes. Køretøjer, som kan drives af både benzin og gasformigt brændstof, men hvis benzinsystem kun er monteret til anvendelse i nødstilfælde eller til start, og hvis benzintanke højst kan rumme 15 liter, vil blive anset for køretøjer, som udelukkende kan anvende gasformigt brændstof.«

n)

Efter den forklarende bemærkning (m) indsættes følgende forklarende bemærkninger (m1) og (m2) vedrørende bilag IX:

»(m1)

Gentages for Euro VI-dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer, hvis det er relevant.

(m2)

Udelukkende emissioner vurderet i overensstemmelse med de(n) gældende retsakt(er) skal anføres«.


BILAG II

»BILAG I

Euro VI-emissionsgrænser

 

Grænseværdier

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX  (1)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

PM masse

(mg/kWh)

Antal partikler

(#/kwh)

WHSC (CI)

1 500

130

 

 

400

10

10

8,0 × 1011

WHTC (CI)

4 000

160

 

 

460

10

10

6,0 × 1011

WHTC (PI)

4 000

 

160

500

460

10

10

 (2) 6,0 × 1011

PI

=

styret tænding

CI

=

kompressionstænding


(1)  Det tilladelige niveau af NO2-komponent i NOx-grænseværdien vil muligvis blive fastsat på et senere tidspunkt.

(2)  Grænseværdien finder anvendelse fra den dato, som er fastsat i tabel 1, række B, i tillæg 9 til bilag til forordning (EU) nr. 582/2011.«


BILAG III

I bilag I, II og IV til XIV til forordning (EU) nr. 582/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1.1.1 affattes således:

»1.1.1.

Stammotoren skal overholde nærværende forordnings krav til de relevante referencebrændstoffer, som er specificeret i bilag IX. Der gælder særlige krav til naturgas/biomethandrevne motorer, herunder dobbeltbrændstofmotorer, jf. punkt 1.1.3.«

b)

Punkt 1.1.3 affattes således:

»1.1.3.

Hvis der er tale om naturgas/biomethandrevne motorer, herunder dobbeltbrændstofmotorer, skal fabrikanten påvise, at stammotoren er i stand til at tilpasse sig til enhver naturgas/biomethanbrændstofsammensætning, som kan optræde på markedet. Denne påvisning kan foretages i henhold til dette punkt og, hvis der er tale om dobbeltbrændstofmotorer, desuden i henhold til de supplerende bestemmelser om brændstoftilpasningsproceduren som fastsat i punkt 6.4 i bilag 15 til FN/ECE-regulativ nr. 49.

For komprimeret naturgas/biomethan (CNG) er der sædvanligvis to brændstoftyper med henholdsvis høj brændværdi (H-gas) og lav brændværdi (L-gas), men med betydelig spredning inden for begge områder; de afviger betydeligt med hensyn til energiindhold, udtrykt ved Wobbe-indeks, og med hensyn til λ-forskydningsfaktor (Sλ). Naturgasser med en λ-forskydningsfaktor mellem 0,89 og 1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) anses for at være H-gas, mens naturgasser med en λ-forskydningsfaktor mellem 1,08 og 1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) anses for at være L-gas. Referencebrændstoffernes sammensætning afspejler ekstreme variationer i Sλ.

Stammotoren skal opfylde forskrifterne i nærværende forordning vedrørende referencebrændstofferne GR (brændstof 1) og G25 (brændstof 2) som foreskrevet i bilag IX, uden at der foretages manuel rejustering af brændstofsystemet mellem de to prøvninger (selvtilpasning er påkrævet). Efter skift af brændstof tillades dog én tilpasningskørsel gennem én WHTC-varmcyklus uden måling. Efter tilpasningskørslen afkøles motoren i overensstemmelse med punkt 7.6.1 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.

Hvis der er tale om flydende naturgas/biomethan (LNG), skal stammotoren opfylde forskrifterne i nærværende forordning vedrørende referencebrændstofferne GR (brændstof 1) og G20 (brændstof 2) som foreskrevet i bilag IX, uden at der foretages manuel rejustering af brændstofsystemet mellem de to prøvninger (selvtilpasning er påkrævet). Efter skift af brændstof tillades dog én tilpasningskørsel gennem én WHTC-varmcyklus uden måling. Efter tilpasningskørslen afkøles motoren i overensstemmelse med punkt 7.6.1 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

c)

Punkt 1.1.4 affattes således:

»1.1.4.

For motorer, som drives af CNG og er selvtilpassende dels til H-gasområdet, dels til L-gasområdet, og som kan omstilles mellem H-området og L-området ved hjælp af en omskifter, skal stammotoren afprøves i begge omskifterens positioner på det relevante referencebrændstof som foreskrevet i bilag IX for hvert område. Som brændstof anvendes GR (brændstof 1) og G23 (brændstof 3) for H-gasområdet, samt G25 (brændstof 2) og G23 (brændstof 3) for L-gasområdet. Stammotoren skal i begge omskifterens positioner opfylde kravene i dette regulativ uden omstilling af brændstofsystemet mellem de to prøvninger. Efter skift af brændstof tillades dog én tilpasningskørsel gennem én WHTC-varmcyklus uden måling. Efter tilpasningskørslen afkøles motoren i overensstemmelse med punkt 7.6.1 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

d)

Punkt 1.1.5 og 1.1.6 affattes således:

»1.1.5.

For naturgas/biomethandrevne motorer bestemmes for hvert forurenende stof emissionsforholdet »r« som følger:

Formula

eller

Formula

og

Formula

1.1.6.

For LPG skal fabrikanten påvise stammotorens evne til at tilpasse sig til enhver brændstofsammensætning, som kan optræde på markedet.

For LPG forekommer variationer i C3/C4-sammensætningen. Disse variationer afspejler sig i referencebrændstofferne. Stammotoren skal opfylde kravene i dette direktiv vedrørende referencebrændstofferne A og B som foreskrevet i bilag IX, uden at der foretages rejustering af brændstofsystemet mellem de to prøvninger. Efter skift af brændstof tillades dog én tilpasningskørsel gennem én WHTC-varmcyklus uden måling. Efter tilpasningskørslen afkøles motoren i overensstemmelse med punkt 7.6.1 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

e)

Punkt 1.2 og 1.2.1 affattes således:

»1.2.

Krav vedrørende brændstofbegrænset typegodkendelse ved motorer, som drives af naturgas/biomethan eller LPG, herunder dobbeltbrændstofmotorer

Der udstedes brændstofbegrænset godkendelse på baggrund af kravene i punkt 1.2.1 til 1.2.2.2.

1.2.1.

Typegodkendelse med hensyn til emissionen fra udstødningen for motorer, som kører på CNG og er indstillet til at køre på gas i enten H-området eller L-området

Stammotoren skal prøves på det relevante referencebrændstof som foreskrevet i bilag IX for hvert område. Som brændstof anvendes GR (brændstof 1) og G23 (brændstof 3) for H-gasområdet, samt G25 (brændstof 2) og G23 (brændstof 3) for L-gasområdet. Stammotoren skal opfylde kravene i dette regulativ uden omstilling af brændstofsystemet mellem de to prøvninger. Efter skift af brændstof tillades dog én tilpasningskørsel gennem én WHTC-varmcyklus uden måling. Efter tilpasningskørslen afkøles motoren i overensstemmelse med punkt 7.6.1 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

f)

Punkt 1.2.2, 1.2.2.1 og 1.2.2.2 affattes således:

»1.2.2.

Typegodkendelse med hensyn til emissionen fra udstødningen for motorer, som kører på naturgas/biomethan eller LPG og er konstrueret til at køre på brændstof af en bestemt sammensætning.

Stammotoren skal opfylde emissionskravene på referencebrændstofferne GR og G25 for CNG, på referencebrændstofferne GR og G20 i tilfælde af LNG eller på referencebrændstofferne A og B i tilfælde af LPG som foreskrevet i bilag IX. Mellem prøvningerne er finindstilling af brændstofsystemet tilladt. Denne finindstilling består i rekalibrering af brændstofsystemets database uden ændring hverken af den grundlæggende reguleringsstrategi eller grundlæggende struktur af databasen. Eventuel nødvendig udskiftning af dele, som direkte vedrører brændstofgennemstrømningen (såsom indsprøjtningsdyser), er tilladt.

1.2.2.1.

Hvis fabrikanten ønsker det, kan motoren prøves på enten referencebrændstofferne GR og G23 eller referencebrændstofferne G25 og G23, i hvilket tilfælde typegodkendelsen kun er gyldig for gasser i henholdsvis H-gasområdet eller L-gasområdet.

1.2.2.2.

Motoren skal ved levering til kunden være forsynet med et mærke, jf. punkt 3.3, som angiver, hvilken gassammensætning motoren er kalibreret til.«

g)

Efter punkt 1.2.2.2 indsættes følgende som punkt 1.3 til 1.3.3:

»1.3.   Krav til brændstofspecifik typegodkendelse

1.3.1.

En brændstofspecifik typegodkendelse kan meddeles for motorer, som drives af LNG, herunder dobbeltbrændstofmotorer, mærket med et godkendelsesmærke med bogstaverne »LNG20«, jf. punkt 3.1 i dette bilag.

1.3.2.

Fabrikanten kan kun ansøge om en brændstofspecifik typegodkendelse for motorer, som er kalibreret til en bestemt LNG-gassammensætning, der resulterer i en λ-forskydningsfaktor, som ikke afviger mere end 3 % fra λ-forskydningsfaktoren for G20 som anført i bilag IX, og hvis ethanolindhold ikke overstiger 1,5 %.

1.3.3.

I tilfælde af en dobbeltbrændstofmotorfamilie, hvor motorerne er kalibreret til en bestemt LNG-gassammensætning, der resulterer i en λ-forskydningsfaktor, som ikke afviger mere end 3 % fra λ-forskydningsfaktoren for G20 som anført i bilag IX, og hvis ethanolindhold ikke overstiger 1,5 %, skal stammotoren udelukkende afprøves på G20 som anført i bilag IX.«

h)

Punkt 3.1 og 3.2 affattes således:

»3.1.

Hvis der tale om en motor, som er typegodkendt som separat teknisk enhed, eller et køretøj, som er typegodkendt med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer, skal motoren være forsynet med:

a)

motorfabrikantens fabriks- eller handelsmærke

b)

fabrikantens handelsbeskrivelse af motoren

c)

for naturgas/biomethandrevne motorer, en af følgende mærkninger, der anbringes efter EF-typegodkendelsesnummeret:

i)

»H« for motorer, der er godkendt og kalibreret til gasser i H-gasområdet

ii)

»L« for motorer, der er godkendt og kalibreret til gasser i L-gasområdet

iii)

»HL« for motorer, der er godkendt og kalibreret til gasser i både H-gasområdet og L-gasområdet

iv)

»Ht« for motorer, som er godkendt og kalibreret for en bestemt gassammensætning i H-området af gasser og kan omstilles til en anden nærmere bestemt gas i H-området ved finjustering af motorens brændstofsystem

v)

»Lt« for motorer, som er godkendt og kalibreret for en bestemt gassammensætning i L-området og kan omstilles til en anden nærmere bestemt gas i L-området ved finjustering af motorens brændstofsystem

vi)

»HLt« for motorer, som er godkendt og kalibreret til en bestemt gassammensætning i enten H- eller L-gasområdet og kan omstilles til en anden nærmere bestemt gas i enten H- eller L-gasområdet ved finjustering af motorens brændstofsystem

vii)

»CNGfr« i alle andre tilfælde, hvor motoren drives af CNG/biomethan og er konstrueret til at køre på brændstof af en bestemt sammensætning af gastyper

viii)

»LNGfr« i de tilfælde, hvor motoren drives af LNG og konstrueret til at køre på brændstof af en bestemt sammensætning af gastyper

ix)

»LPGfr« i de tilfælde, hvor motoren drives af LPG og konstrueret til at køre på brændstof af en bestemt sammensætning af gastyper

x)

»LNG20« i tilfælde af motorer, som er godkendt og kalibreret til en bestemt LNG-sammensætning, der resulterer i en λ-forskydningsfaktor, som ikke afviger mere end 3% fra λ-forskydningsfaktoren for G20 som anført i bilag IX, og hvis ethanolindhold ikke overstiger 1,5%

xi)

»LNG« i tilfælde af motorer, som er godkendt og kalibreret til andre LNG-sammensætninger.

d)

For dobbeltbrændstofmotorer skal godkendelsesmærket indeholde en række cifre efter det nationale symbol, som angiver, for hvilke dobbeltbrændstofmotortyper og for hvilke gastyper godkendelsen er udstedt. Denne serie cifre skal bestå af to cifre, som identificerer typen af dobbeltbrændstofmotor som defineret i artikel 2, efterfulgt af det eller de bogstaver, der er anført i dette punkt, litra c), for den naturgas/biomethan-sammensætning, som motoren anvender. De to cifre, som identificerer typen af dobbeltbrændstofmotor som defineret i artikel 2, er følgende:

i)

1A for dobbeltbrændstofmotorer af type 1A

ii)

1B for dobbeltbrændstofmotorer af type 1B

iii)

2A for dobbeltbrændstofmotorer af type 2A

iv)

2B for dobbeltbrændstofmotorer af type 2B

v)

3B for dobbeltbrændstofmotorer af type 3B

e)

For dieseldrevne motorer med kompressionstænding skal godkendelsesmærket angive bogstavet »D« efter det nationale symbol.

f)

For ED95-drevne (ethanol) motorer med kompressionstænding skal godkendelsesmærket angive bogstaverne »ED« efter det nationale symbol.

g)

For E85-drevne (ethanol) motorer med styret tænding skal godkendelsesmærket angive »E85« efter det nationale symbol.

h)

For benzindrevne motorer med styret tænding skal godkendelsesmærket angive »P« efter det nationale symbol.

3.2.

Enhver motortype, der er godkendt som separat teknisk enhed i henhold til nærværende forordning, skal være påført et EF-typegodkendelsesmærke. Dette mærke består af følgende:«

i)

Punkt 3.2.2 og 3.2.3 affattes således:

»3.2.2.

EF-typegodkendelsesmærket skal også i nærheden af rektanglet omfatte »basisgodkendelsesnummeret«, som udgør del 4 af det typegodkendelsesnummer, der er omhandlet i bilag VII til direktiv 2007/46/EF, med et foranstillet bogstav, der angiver det emissionsniveau, for hvilket EF-typegodkendelsen er udstedt.

3.2.3.

EF-typegodkendelsesmærket skal være påført motoren, så det er let læseligt og ikke kan slettes. Det skal være synligt, når motoren er monteret på køretøjet og skal være fastgjort til en motordel, som er nødvendig for motorens normale funktion og sædvanligvis ikke kræver udskiftning i hele motorens livscyklus.

Foruden mærkningen på motoren kan EF-typegodkendelsesmærket også være tilgængeligt via instrumentbrættet. Det skal i så fald være let tilgængeligt for kontrol, og det skal fremgå af køretøjets instruktionsvejledning, hvordan man får adgang til mærket.«

j)

Punkt 3.3 affattes således:

»3.3.   Mærker på naturgas/biomethan- og LPG-drevne motorer

For naturgas/biomethan- og LPG-drevne motorer med brændstofbegrænset typegodkendelse påføres følgende mærker med de i punkt 3.3.1 angivne oplysninger:«

k)

I punkt 4.2 indsættes følgende som litra c):

»c)

Monteringen på et køretøj af en dobbeltbrændstofmotor, der er typegodkendt som separat teknisk enhed, skal desuden opfylde de specifikke monteringskrav, som er fastsat i punkt 6 i bilag 15 til FN/ECE-regulativ nr. 49, samt fabrikantens monteringskrav som fastsat i punkt 7 i bilag XVIII til nærværende forordning.«

l)

Punkt 5.2.1 affattes således:

»5.2.1.

Med henblik på prøvning efter ibrugtagning skal den beregnede belastning (motorens drejningsmoment som procentdel af maksimalt drejningsmoment til rådighed ved det aktuelle motoromdrejningstal), motoromdrejningstal, kølevæsketemperatur, det øjeblikkelige brændstofforbrug og referenceværdien for motorens maksimale drejningsmoment som funktion af motoromdrejningstallet angives i realtid af den elektroniske styreenhed (ECU) med en frekvens på mindst 1 Hz som obligatoriske datastrømsoplysninger.«

m)

Punkt 5.3.4 affattes således:

»5.3.4.

Såfremt den prøvede motor ikke opfylder kravene i bilag XIV med hensyn til hjælpeudstyr, korrigeres det målte drejningsmoment i overensstemmelse med korrektionsmetoden i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

n)

Punkt 6.1. og 6.2 affattes således:

»6.1.   Parametre, der er bestemmende for motorfamilien

Den af fabrikanten bestemte motorfamilie skal overholde bestemmelserne i punkt 5.2 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49, og i tilfælde af dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer bestemmelserne i punkt 3.1 i bilag 15 til FN/ECE-regulativ nr. 49.

6.2.   Valg af stammotor

Stammotoren for motorfamilien udvælges i overensstemmelse med kravene i punkt 5.2.4 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49, og i tilfælde af dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer i punkt 3.1.2 i bilag 15 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

o)

Følgende indsættes som punkt 6.4 til 6.4.3:

»6.4.   Udvidelse af en motorfamilie med henblik på at optage et nyt motorsystem heri

6.4.1.

Efter anmodning fra fabrikanten og efter den godkendende myndigheds godkendelse kan et nyt motorsystem optages som medlem af en certificeret motorfamilie, hvis kravene i punkt 6.1 er opfyldt.

6.4.2.

Hvis konstruktionselementerne i stammotorsystemet svarer til konstruktionselementerne i det nye motorsystem i henhold til punkt 6.2, eller i tilfælde af dobbeltbrændstofmotorer i henhold til punkt 3.1.2 i bilag 15 til FN/ECE-regulativ nr. 49, skal stammotorsystemet forblive uændret, og fabrikanten ændrer det oplysningsskema, der er angivet i bilag I.

6.4.3.

Hvis konstruktionselementerne i det nye motorsystem ikke svarer til konstruktionselementerne i stammotorsystemet i henhold til punkt 6.4.2, men er repræsentative for hele motorfamilien, skal det nye motorsystem blive den nye stammotor. I dette tilfælde skal det påvises, at de nye konstruktionselementer overholder bestemmelserne i nærværende forordning, og det oplysningsskema, der er angivet i bilag I, skal ændres.«

p)

Punkt 7.2.3.3 til 7.2.3.6 affattes således:

7.2.3.3.   For diesel-, ethanol- (ED95), benzin-, E85-, LNG20-, LNG- og LPG-drevne motorer, herunder dobbeltbrændstofmotorer, kan alle disse prøvninger foretages med de relevante kommercielle brændstoffer. På anmodning af fabrikanten kan de i bilag IX anførte referencebrændstoffer dog anvendes. Dette indebærer prøvninger som beskrevet i punkt 1 i dette bilag med mindst to af referencebrændstofferne for hver LPG- eller LNG-drevne motor, herunder dobbeltbrændstofmotorer.

7.2.3.4.   For CNG-drevne motorer, herunder dobbeltbrændstofmotorer, kan alle disse prøvninger foretages med kommercielt brændstof på følgende måde:

a)

for H-mærkede motorer med kommercielt brændstof inden for H-området (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00)

b)

for L-mærkede motorer med kommercielt brændstof inden for L-området (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19)

c)

for HL-mærkede motorer med kommercielt brændstof inden for hele λ-forskydningsfaktorens område (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19).

På anmodning af fabrikanten kan de i bilag IX anførte referencebrændstoffer dog anvendes. Dette indebærer prøvninger som beskrevet i punkt 1 i dette bilag.

7.2.3.5.   Manglende overensstemmelse af gasdrevne motorer og dobbeltbrændstofmotorer

Ved eventuel tvist som følge af manglende overensstemmelse af gasdrevne motorer, herunder dobbeltbrændstofmotorer, ved brug af et kommercielt brændstof, skal der foretages prøvninger på hvert referencebrændstof, som stammotoren er blevet afprøvet på, og eventuelt på det ekstra tredje brændstof som omhandlet i punkt 1.1.4.1 og 1.2.1.1, som stammotoren kan have været afprøvet på. I givet fald omregnes resultatet ved hjælp af de relevante faktorer »r«, »ra« eller »rb« som beskrevet i punkt 1.1.5, 1.1.6.1 og 1.2.1.2. Hvis r, ra eller rb er mindre end én, skal der ikke foretages nogen korrektion. De målte resultater og i givet fald de beregnede resultater skal godtgøre, at motoren opfylder grænseværdierne med alle de relevante brændstoffer (f.eks. brændstof 1, 2 og 3 for naturgasdrevne motorer og brændstof A og B for LPG-drevne motorer).

7.2.3.6.   Prøvning af overensstemmelse ved produktion af en gasdrevet motor, som er udformet med henblik på at køre på ét brændstof af en bestemt sammensætning i henhold til punkt 1.2.2 i dette bilag, skal foretages på det brændstof, som motoren er kalibreret til.«

q)

Punkt 7.3.1, 7.3.2 og 7.3.3 affattes således:

»7.3.1.

Hvis den godkendende myndighed finder produktionskvaliteten utilfredsstillende, kan den anmode om, at overensstemmelsen ved produktion af OBD-systemet kontrolleres. En sådan kontrol foretages i overensstemmelse med følgende:

Der udtages en tilfældig motor fra serieproduktionen, og den underkastes de prøvninger, der er beskrevet i bilag 9B til FN/ECE-regulativ nr. 49. En dobbeltbrændstofmotor skal køre i dobbeltbrændstoftilstand og i givet fald i dieseltilstand. Prøvningerne kan udføres på en motor, der er tilkørt i maksimalt 125 timer.

7.3.2.

Produktionen anses for at være overensstemmende, hvis den pågældende motor opfylder kravene i de prøvninger, der er foreskrevet i bilag 9B til FN/ECE-regulativ nr. 49, og i tilfælde af dobbeltbrændstofmotorer de supplerende krav, der er fastsat i punkt 7 i bilag 15 til FN/ECE-regulativ nr. 49.

7.3.3.

Opfylder den fra produktionsserien udtagne motor ikke kravene i punkt 7.3.2, udtages en yderligere stikprøve på fire motorer af produktionsserien, som underkastes de i punkt 7.3.1 omhandlede prøvninger.«

r)

Punkt 7.4.4 affattes således:

»7.4.4.

Såfremt prøvningsudstyret ikke opfylder kravene i bilag XIV med hensyn til hjælpeudstyr, korrigeres det målte drejningsmoment i overensstemmelse med korrektionsmetoden i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

s)

I punkt 8.1 affattes første afsnit således:

»Den dokumentationspakke, som kræves i artikel 5, 7 og 9, og som gør det muligt for den godkendende myndighed at evaluere emissionsbegrænsningsstrategier og de systemer, der er indbygget i køretøjet og motoren for at sikre korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger, samt de dokumentationspakker, som kræves i henhold til bilag VI (off-cycle-emissioner), bilag X (OBD) og bilag XVIII (dobbeltbrændstofmotorer), skal stilles til rådighed i de to følgende dele:«

t)

Punkt 8.3 affattes således:

»8.3.

Den udvidede dokumentationspakke skal omfatte følgende:

a)

oplysninger om alle AES og alle BES, herunder en beskrivelse af de parametre, der modificeres af alle AES, og de grænsebetingelser, under hvilke disse virker, samt en angivelse af, hvilke AES og BES, der forventes at være aktive under de betingelser, der er gældende i prøvningsprocedurerne i bilag VI

b)

en beskrivelse af brændstofkontrolsystemets logik, indstillingsstrategier og omkoblingspunkter for alle driftsformer

c)

en fuldstændig beskrivelse af det i bilag XIII krævede ansporingssystem, herunder de relevante overvågningsstrategier

d)

beskrivelsen af de foranstaltninger mod ulovlige ændringer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, litra b), og artikel 7, stk. 4, litra a).«

u)

Tillæg 1, punkt 1.1 og 1.2, affattes således:

»1.1.

I punkt A.1.3. i tillæg 1 til FN/ECE-regulativ nr. 49 læses henvisningen til punkt 5.3 som en henvisning til tabellen i bilag I til forordning (EF) nr. 595/2009.

1.2.

I punkt A.1.3. i tillæg 1 til FN/ECE-regulativ nr. 49 læses henvisningen til figur 1 i punkt 8.3 som en henvisning til figur 1 i bilag I til nærværende forordning.«

v)

Punkt 1.1 i tillæg 2 affattes således:

»1.1.

I punkt A.2.3. i tillæg 2 til FN/ECE-regulativ nr. 49 læses henvisningen til punkt 5.3 som en henvisning til tabellen i bilag I til forordning (EF) nr. 595/2009«

w)

Tillæg 3, punkt 1.1, 1.2 og 1.3, affattes således:

»1.1.

I punkt A.3.3. i tillæg 3 til FN/ECE-regulativ nr. 49 læses henvisningen til punkt 5.3 som en henvisning til tabellen i bilag I til forordning (EF) nr. 595/2009.

1.2.

I punkt A.3.3. i tillæg 3 til FN/ECE-regulativ nr. 49 læses henvisningen til figur 1 i punkt 8.3 som en henvisning til figur 1 i bilag I til nærværende forordning.

1.3.

I punkt A.3.5. i tillæg 3 til FN/ECE-regulativ nr. 49 læses henvisningen til punkt 8.3.2 som en henvisning til punkt 7.2.2 i dette bilag.«

x)

I tabellen i del 1 i tillæg 4 foretages følgende ændringer:

i)

Række 3.2.1.1 affattes således:

»3.2.1.1.

Arbejdsprincip: styret tænding/kompressionstænding/dobbeltbrændstof(1)

firtakts/totakts/rotation(1):«

 

ii)

Efter række 3.2.1.1 indsættes følgende som række 3.2.1.1.1 og 3.2.1.1.2:

»3.2.1.1.1.

Type dobbeltbrændstofmotor: Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1) (d1)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.2.

Gas/energiforhold i den varme WHTC-prøvningscyklus: … % (d1

 

 

 

 

 

 

iii)

Efter række 3.2.1.6.1 indsættes følgende som række 3.2.1.6.2:

»3.2.1.6.2.

Tomgang på diesel: ja/nej (1)(d1

 

 

 

 

 

 

iv)

Række 3.2.2.2 affattes således:

»3.2.2.2.

Tunge erhvervskøretøjer diesel/benzin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/ethanol (ED95)/ethanol (E85)/LNG/LNG20 (1) (6

 

 

 

 

 

 

v)

Række 3.2.4.2 affattes således:

»3.2.4.2.

Ved brændstofindsprøjtning (kun kompressionstænding eller dobbeltbrændstof): ja/nej (1

 

 

 

 

 

 

vi)

Række 3.2.9.7. udgår.

vii)

Række 3.2.9.7.1 affattes således:

»3.2.9.7.1.

Accepteret volumen for udstødningssystemet (køretøjet og motorsystemet): … dm3«

 

 

 

 

 

 

viii)

Efter række 3.2.9.7.1 indsættes følgende som række 3.2.9.7.2:

»3.2.9.7.2.

Udstødningssystemets volumen, som er en del af motorsystemet: … dm3«

 

 

 

 

 

 

ix)

Efter række 3.2.12.2.7.7.1 indsættes følgende som række 3.2.12.2.7.8.0:

»3.2.12.2.7.8.0.

Der anvendes alternativ godkendelse i henhold til punkt 2.4.1 i bilag X til forordning (EU) nr. 582/2011: ja/nej (1

 

x)

Række 3.2.12.2.8 affattes således:

»3.2.12.2.8.

Andre systemer (beskrivelse og drift):«

 

 

 

 

 

 

xi)

Række 3.2.12.2.8.2 affattes således:

»3.2.12.2.8.2.

Føreransporingssystem«

 

 

 

 

 

 

xii)

Efter række 3.2.12.2.8.2 indsættes følgende som række 3.2.12.2.8.2.1 og 3.2.12.2.8.2.2:

»3.2.12.2.8.2.1.

Motor med permanent deaktivering af føreransporingssystemet til anvendelse i redningstjenester eller køretøjer angivet i artikel 2, stk. 3, litra b), i direktiv 2007/46/EF: ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.2.

Aktivering af krybeindstilling »funktionsbegrænsning efter genstart«/»funktionsbegrænsning efter brændstofpåfyldning«/»funktionsbegrænsning efter parkering« (7) (1

 

 

 

 

 

 

xiii)

Efter række 3.2.12.2.8.3 indsættes følgende som række 3.2.12.2.8.3.1 og 3.2.12.2.8.3.2:

»3.2.12.2.8.3.1.

Liste over OBD-motorfamilierne inden for den pågældende familie ved sikring af korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger (hvis relevant)

OBD-motorfamilie 1: …

OBD-motorfamilie 2: …

osv …

3.2.12.2.8.3.2.

Nummer på den OBD-motorfamilie, som stammotoren/motormedlemmet hører under«

 

 

 

 

 

 

xiv)

Række 3.2.12.2.8.4 udgår.

xv)

Række 3.2.12.2.8.5 affattes således:

»3.2.12.2.8.5.

Referencenummer på den pågældende OBD-motorfamilie ved sikring af korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger, som stammotoren/motormedlemmet hører under«

 

 

 

 

 

 

xvi)

Efter række 3.2.12.2.8.7 indsættes følgende som række 3.2.12.2.8.8.4 og 3.2.12.2.8.8.5:

»3.2.12.2.8.8.4.

Der anvendes alternativ godkendelse i henhold til punkt 2.1 i bilag X til forordning (EU) nr. 582/2011: ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.8.5.

Opvarmet/ikke-opvarmet reagensbeholder og -doseringssystem (jf. punkt 2.4 i bilag 11 til FN/ECE-regulativ nr. 49)«

 

xvii)

Række 3.2.17 affattes således:

»3.2.17.

Specifikke oplysninger vedrørende gasdrevne motorer og dobbeltbrændstofmotorer (tunge erhvervskøretøjer) (For systemer med anden indretning gives tilsvarende oplysninger.) (hvis relevant)«

 

 

 

 

 

 

xviii)

Efter række 3.2.17.8.1.1 indsættes følgende som række 3.2.17.9:

»3.2.17.9.

I givet fald en fabrikanthenvisning i dokumentationspakken vedrørende montering på køretøjet af en dobbeltbrændstofmotor (d1

 

 

 

 

 

 

xix)

Række 3.5.4.1 og 3.5.4.2 affattes således:

»3.5.4.1.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning) (d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.2.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning i dieseltilstand) (d2): … g/kWh«

 

 

 

 

 

 

xx)

Efter række 3.5.4.2 indsættes følgende som række 3.5.4.3 til 3.5.4.6:

»3.5.4.3.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning i dobbeltbrændstoftilstand) (d1): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.4.

CO2-masseemissioner (WHTC-prøvning) (5)(d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.5.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning i dieseltilstand) (5)(d2): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.6.

CO2-masseemissioner (WHTC-prøvning i dobbeltbrændstoftilstand (5) (d1): … g/kWh«

 

 

 

 

 

 

xxi)

Række 3.5.5.1 og 3.5.5.2 affattes således:

»3.5.5.1.

Brændstofforbrug (WHSC-prøvning) (d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.2.

Brændstofforbrug (WHSC-prøvning i dieseltilstand) (d2): … g/kWh«

 

 

 

 

 

 

xxii)

Efter række 3.5.5.2 indsættes følgende som række 3.5.5.3 til 3.5.5.6:

»3.5.5.3.

Brændstofforbrug (WHSC-prøvning i dobbeltbrændstoftilstand) (d1): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.4.

Brændstofforbrug (WHTC-prøvning) (5)(d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.5.

Brændstofforbrug (WHTC-prøvning i dieseltilstand) (5)(d2): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.6.

Brændstofforbrug (WHTC-prøvning i dobbeltbrændstoftilstand) (5)(d1): … g/kWh«

 

 

 

 

 

 

y)

I tabellen i del 2 i tillæg 4 foretages følgende ændringer:

i)

Efter række 3.2.2.3 indsættes følgende som række 3.2.2.4.1:

»3.2.2.4.1.

Dobbeltbrændstofkøretøj: ja/nej (1

 

ii)

Række 3.2.9.7 og 3.2.9.7.1 affattes således:

»3.2.9.7.

Samlede volumen af udstødningssystemet (køretøjet og motorsystemet): … dm3

 

3.2.9.7.1.

Acceptabel volumen af udstødningssystemet (køretøjet og motorsystemet): … dm3«

 

iii)

Række 3.2.12.2.7.0 til 3.2.12.2.7.4 udgår.

iv)

Efter række 3.2.12.2.7 indsættes følgende som række 3.2.12.2.7.8 til 3.2.12.2.7.8.3:

»3.2.12.2.7.8.

OBD-komponenter i køretøjet

 

3.2.12.2.7.8.0.

Der anvendes alternativ godkendelse i henhold til punkt 2.4.1 i bilag X til forordning (EU) nr. 582/2011: ja/nej (1)

 

3.2.12.2.7.8.1.

Liste over OBD-komponenter i køretøjet

 

3.2.12.2.7.8.2.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af fejlindikatoren (MI) (6)

 

3.2.12.2.7.8.3.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af grænsefladen til ekstern OBD-kommunikation (6

 

v)

Række 3.2.12.2.8 affattes således:

»3.2.12.2.8.

Andre systemer (beskrivelse og drift):«

 

 

 

 

 

 

vi)

Række 3.2.12.2.8.1 og 3.2.12.2.8.2 affattes således:

»3.2.12.2.8.1.

System til sikring af korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.

Føreransporingssystem«

 

 

 

 

 

 

vii)

Efter række 3.2.12.2.8.2 indsættes følgende som række 3.2.12.2.8.2.1 og 3.2.12.2.8.2.2:

»3.2.12.2.8.2.1

Motor med permanent deaktivering af føreransporingssystemet til anvendelse i redningstjenester eller køretøjer angivet i artikel 2, stk. 3, litra b), i direktiv 2007/46/EF: ja/nej (1

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.2.

Aktivering af krybeindstilling »funktionsbegrænsning efter genstart«/»funktionsbegrænsning efter brændstofpåfyldning«/»funktionsbegrænsning efter parkering« (7)(1)

 

 

 

 

 

 

viii)

Række 3.2.12.2.8.4 og 3.2.12.2.8.5 udgår.

ix)

Efter række 3.2.12.2.8.5 indsættes følgende som række 3.2.12.2.8.8 til 3.2.12.2.8.8.5:

»3.2.12.2.8.8.

Køretøjsmonterede komponenter til systemer, der sikrer korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger«

 

3.2.12.2.8.8.1.

Liste over køretøjsmonterede komponenter til systemer, der sikrer korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger

 

3.2.12.2.8.8.2.

I givet fald fabrikanthenvisning i dokumentationspakken vedrørende montering på køretøjet af system, der sikrer korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger på en godkendt motor

 

3.2.12.2.8.8.3.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af advarselssignalet (6)

 

3.2.12.2.8.8.4.

Der anvendes alternativ godkendelse i henhold til punkt 2.1 i bilag XIII til forordning (EU) nr. 582/2011: ja/nej (1)

 

3.2.12.2.8.8.5.

Opvarmet/ikke-opvarmet reagensbeholder og -doseringssystem (jf. punkt 2.4 i bilag 11 til FN/ECE-regulativ nr. 49)«

 

z)

I tillæg 4, tillæg til oplysningsskemaet, foretages følgende ændringer:

i)

Tabel 1 affattes således:

Tabel 1

»Udstyr

Tomgang

Lav hastighed

Høj hastighed

Foretrukken hastighed(2)

n95h

Pa Påkrævet hjælpeudstyr/udstyr, jf. FN/ECE-regulativ nr. 49, bilag 4, tillæg 6

 

 

 

 

 

Pb Påkrævet hjælpeudstyr/udstyr, jf. FN/ECE-regulativ nr. 49, bilag 4, tillæg 6«

 

 

 

 

 

ii)

Punkt 5.1, overskriften, affattes således:

»5.1.   Motorprøvningshastigheder ved emissionsprøvning, jf. bilag III til forordning (EU) nr. 582/2011 (9)(d5

iii)

Punkt 5.2, overskriften, affattes således:

»5.2.   Erklærede værdier til effektprøvning, jf. bilag XIV til forordning (EU) nr. 582/2011 (d5

aa)

I tillæg 5, addendum til EF-typegodkendelsesattest, foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 1.1.5 affattes således:

»1.1.5.

Motorens klasse: Diesel/benzin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/ethanol (ED95)/ ethanol (E85)/LNG/LNG20 (1

ii)

Efter punkt 1.1.5 indsættes følgende som punkt 1.1.5.1:

»1.1.5.1.

Type dobbeltbrændstofmotor: Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1)(d1

iii)

Punkt 1.4 affattes således:

»1.4.   Emissionsværdier for motoren/stammotoren (1)

Forringelsesfaktor (DF): beregnet/fastsat (1)

DF-værdier og emissioner i en eventuel WHSC-prøvning og WHTC-prøvning specificeres i nedenstående tabel«

iv)

Tabel 4 affattes således:

»Tabel 4

WHSC-prøvning

WHSC-prøvning (hvis relevant) (10)(d5)

DF

CO

THC

NMHC (d4)

NOx

PM masse

NH3

PM antal

Flere/tilføj (1)

 

 

 

 

 

 

 

Emissioner

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM masse

(mg/kWh)

NH3

ppm

PM antal

(#/kWh)

Prøvningsresultat

 

 

 

 

 

 

 

Beregnet med DF

 

 

 

 

 

 

 

CO2-emissioner masseemission: … g/kWh

Brændstofforbrug: … g/kWh«

v)

Tabel 5 affattes således:

»Tabel 5

WHTC-prøvning

WHTC-prøvning (10)(d5)

DF

CO

THC

NMHC (d4)

CH4 (d4)

NOx

PM masse

NH3

PM antal

Flere/tilføj (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioner

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

CH4 (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM masse

(mg/kWh)

NH3

ppm

PM antal

(#/kWh)

Koldstart

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmstart uden regenerering

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmstart med regenerering (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,u (flere/tilføj) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,d (flere/tilføj) (1)

Vægtet prøvningsresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

Endeligt prøvningsresultat med DF

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-emissioner masseemission: … g/kWh

Brændstofforbrug: … g/kWh«

ab)

I tillæg 7, addendum til EF-typegodkendelsesattest, foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 1.1.5 affattes således:

»1.1.5.

Motorens klasse: Diesel/benzin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/ethanol (ED95)/ ethanol (E85)/LNG/LNG20 (1

ii)

Efter punkt 1.1.5 indsættes følgende som punkt 1.1.5.1:

»1.1.5.1.

Type dobbeltbrændstofmotor: Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1)(d1

iii)

Punkt 1.4 affattes således:

»1.4.   Emissionsværdier for motoren/stammotoren (1)

Forringelsesfaktor (DF): beregnet/fastsat (1)

DF-værdier og emissioner i en eventuel WHSC-prøvning og WHTC-prøvning specificeres i nedenstående tabel«

iv)

Tabel 4 affattes således:

»Tabel 4

WHSC-prøvning

(WHSC-prøvning) (hvis relevant) (10)(d5)

DF

CO

THC

NMHC (d4)

NOx

PM masse

NH3

PM antal

Flere/tilføj (1)

 

 

 

 

 

 

 

Emissioner

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM masse

(mg/kWh)

NH3

ppm

PM antal

(#/kWh)

Prøvningsresultat

 

 

 

 

 

 

 

Beregnet med DF

 

 

 

 

 

 

 

CO2-emissioner masseemission: … g/kWh

Brændstofforbrug: … g/kWh«

v)

Tabel 5 affattes således:

»Tabel 5

WHTC-prøvning

WHTC-prøvning (10)(d5)

DF

CO

THC

NMHC (d4)

CH4 (d4)

NOx

PM masse

NH3

PM antal

Flere/tilføj (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioner

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

CH4 (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM masse

(mg/kWh)

NH3

ppm

PM antal

(#/kWh)

Koldstart

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmstart uden regenerering

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmstart med regenerering (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,u (flere/tilføj) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,d (flere/tilføj) (1)

Vægtet prøvningsresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

Endeligt prøvningsresultat med DF

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-emissioner masseemission: … g/kWh

Brændstofforbrug: … g/kWh«

ac)

Tillæg 8 affattes således:

»Tillæg 8

Eksempel på EF-typegodkendelsesmærke

Image

EF-typegodkendelsesmærket i dette tillæg, som er påført en motor, der er godkendt som separat teknisk enhed, viser, at der er tale om en type 2B-dobbeltbrændstofmotor, som er bestemt til gasser både i H-gasområdet og L-gasområdet, og som er godkendt i Belgien (e6) i henhold til emissionstrin C, jf. tillæg 9 til dette bilag.«

ad)

Tillæg 9, tabel 1, affattes således:

»Tabel 1

Bogstav

NOx OTL(1)

PM OTL(2)

Reagenskvalitet og -forbrug

Gennemførelsesdatoer: nye typer

Gennemførelsesdatoer: alle køretøjer

Seneste registreringsdato

A

Række »indfasningsperiode« i tabel 1 og 2

Funktionsdygtighed Overvågning af funktionsdygtighed (3)

Indfasning (4)

31.12.2012

31.12.2013

31.8.2015

B

Række »indfasningsperiode« i tabel 1 og 2

Række »indfasningsperiode« i tabel 1

Indfasning (4)

1.9.2014

1.9.2015

30.12.2016

C

Række »generelle forskrifter« i tabel 1 og 2

Række »generelle forskrifter« i tabel 1

Generelt (5)

31.12.2015

31.12.2016«

 

ae)

I tillæg 10 foretages følgende ændringer:

i)

Den forklarende bemærkning (5) affattes således:

»(5)

Værdi for den kombinerede WHTC inklusive kold- og varmstart i overensstemmelse med bilag VIII til nærværende forordning.«

ii)

Følgende indsættes som forklarende bemærkning (10):

»(10)

For motorer, der er omfattet af punkt 1.1.3 og 1.1.6 i bilag I til nærværende forordning, gentages oplysningerne om alle afprøvede brændstoffer, hvor det er relevant.«

iii)

Efter den forklarende bemærkning (b) indsættes følgende forklarende bemærkninger (d) til (d5):

»(d)

Dobbeltbrændstofmotorer

(d1)

I tilfælde af en dobbeltbrændstofmotor eller -køretøj.

(d2)

I tilfælde af dobbeltbrændstofmotorer af type 1B, 2B og 3B.

(d3)

Undtagen for dobbeltbrændstofmotorer eller -køretøjer.

(d4)

I de tilfælde, der er fastsat i tabel 1 i bilag 15 til FN/ECE-regulativ nr. 49 for dobbeltbrændstofmotorer, og i bilag I til forordning (EU) nr. 595/2009 for motorer med styret tænding.

(d5)

I tilfælde af dobbeltbrændstofmotorer af type 1B, 2B og 3B, gentages oplysningerne for både dobbeltbrændstoftilstand og dieseltilstand.«

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Efter punkt 2.6 indsættes følgende som punkt 2.7 til 2.7.1.2:

»2.7   Dobbeltbrændstofmotorer eller -køretøjer

2.7.1.

Dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer skal opfylde følgende supplerende krav:

2.7.1.1.

Der skal foretages PEMS-prøvninger i dobbeltbrændstoftilstand.

2.7.1.2.

For dobbeltbrændstofmotorer af type 1B, 2B og 3B skal der foretages en yderligere PEMS-prøvning i dieseltilstand på den samme motor og det samme køretøj, umiddelbart efter eller inden der foretages en PEMS-prøvning i dobbeltbrændstoftilstand.

I sådanne tilfælde skal afgørelsen om godkendelse eller afvisning af partiet, som er genstand for den statistiske procedure i dette bilag, baseres på følgende:

a)

Hvis et individuelt køretøj har bestået både PEMS-prøvningen i dobbeltbrændstoftilstand og PEMS-prøvningen i dieseltilstand, opnås der godkendelse.

b)

Hvis et individuelt køretøj ikke har bestået enten PEMS-prøvningen i dobbeltbrændstoftilstand eller PEMS-prøvningen i dieseltilstand, afvises partiet.«

b)

Punkt 4.6.6 affattes således:

»4.6.6.

Den elektriske strøm til PEMS-systemet skal leveres af en ekstern strømforsyning og må ikke komme fra en kilde, som får sin energi enten direkte eller indirekte fra den motor, der afprøves, undtagen i de tilfælde, der er angivet i punkt 4.6.6.1. og 4.6.6.2.«

c)

Efter punkt 4.6.6 indsættes følgende som punkt 4.6.6.1 og 4.6.6.2:

»4.6.6.1.

Som alternativ til punkt 4.6.6 kan den elektriske strøm til PEMS-systemet leveres af køretøjets interne elektriske system, hvis det resterende udstyrs effektkrav ikke øger motorens produktion med mere end 1 % af dennes maksimale effekt, og der træffes foranstaltninger til at forebygge for stor afladning af batteriet, når motoren ikke er i drift eller i tomgang.

4.6.6.2.

Ved eventuel tvist vedrørende resultaterne har de målinger, der er udført med et PEMS-system, som får strøm fra en ekstern strømforsyning, forrang for de resultater, der er opnået ved den alternative metode i henhold til punkt 4.6.6.1«

d)

Punkt 5.1.2 til 5.1.2.1 affattes således:

»5.1.2.   Momentsignal

5.1.2.1.

Overensstemmelsen af det momentsignal, der beregnes af PEMS-udstyret ud fra de i punkt 5.2.1 i bilag I krævede ECU-datastrømsoplysninger, kontrolleres ved fuld belastning.«

e)

Efter punkt 5.1.2.1 indsættes følgende som punkt 5.1.2.1.1:

»5.1.2.1.

Den metode, der anvendes til at kontrollere denne overensstemmelse, er beskrevet i tillæg 4.«

f)

Efter punkt 5.1.2.3 indsættes følgende som punkt 5.1.2.4:

»5.1.2.4.

Dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer skal desuden opfylde de krav, inklusive undtagelser, vedrørende drejningsmomentkorrektion, som er fastsat i punkt 10.2.2. i bilag 15 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

g)

Efter punkt 6.3 indsættes følgende som punkt 6.3.1 og 6.3.2:

»6.3.1.

I tilfælde af et dobbeltbrændstofkøretøj af type 2A og type 2B i dobbeltbrændstoftilstand, skal den emissionsgrænse, der gælder for anvendelse af overensstemmelsesfaktorerne ved udførelsen af en PEMS-prøvning, fastsættes på baggrund af det faktiske GER beregnet ud fra brændstofforbruget ved prøvning på vej.

6.3.2.

Som alternativ til punkt 6.3.1 og i mangel af en stabil metode til måling af gas- eller dieselforbrug under en PEMS-prøvning kan fabrikanten anvende GERWHTC bestemt ved den varme WHTC-prøvningscyklus.«

h)

I tillæg 1 foretages følgende ændringer:

i)

I punkt 2.2 affattes fodnote 4 således:

»(4)

Den registrerede værdi skal enten være a) nettodrejningsmomentet i henhold til punkt 2.4.4 i dette tillæg eller b) nettodrejningsmomentet beregnet ud fra drejningsmomentværdierne i henhold til punkt 2.4.4 i dette tillæg.«

ii)

Punkt 2.4.4 affattes således:

»2.4.4.   Tilslutning til køretøjets ECU

Der skal anvendes en datalogger til registrering af de motorparametre, der er opført i tabel 1. Denne datalogger kan gøre brug af køretøjets Control Area Network-bus (CAN-bus) for at få adgang til de ECU-data, der er anført i tabel 1 i tillæg 5 til bilag 9B til FN/ECE-regulativ nr. 49, og som udsendes på CAN i overensstemmelse med standardprotokoller som f.eks. SAE J1939, J1708 eller ISO 15765-4. Den kan beregne nettodrejningsmomentet eller udføre enhedskonverteringer.«

iii)

Punkt 2.4.5, andet afsnit, affattes således:

»Prøvetagningssonden skal monteres i udstødningsrøret i overensstemmelse med kravene i punkt 9.3.10 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

iv)

Punkt 2.5.3 affattes således:

»2.5.3.   Kontrol og kalibrering af analysatorer

Nulstillings- og områdekalibrering og den lineære kontrol af analysatorerne skal foretages ved brug af kalibreringsgasser, der opfylder kravene i punkt 9.3.3 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49. En lineær kontrol skal have været gennemført inden for tre måneder før den egentlige prøvning.«

v)

Punkt 2.7.1 affattes således:

»2.7.1.   Kontrol af analysatorerne

Nulstillings- og områdekalibrering og den lineære kontrol af analysatorerne, som beskrevet i punkt 2.5.3, skal foretages ved brug af kalibreringsgasser, der opfylder kravene i punkt 9.3.3 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

vi)

Punkt 2.7.5, første afsnit, affattes således:

»Hvis korrektion af forskydning finder anvendelse i overensstemmelse med punkt 2.7.4, skal den korrigerede koncentration beregnes i overensstemmelse med punkt 8.6.1 i bilag 4 i FN/ECE-regulativ nr. 49.«

vii)

Punkt 3.1.1 affattes således:

»3.1.1.   Gasanalysatordata

Dataene fra gasanalysatorerne skal tidsjusteres ved hjælp af metoden i punkt 9.3.5 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

viii)

Punkt 3.2.1, første afsnit, affattes således:

»Dataenes konsistens (udstødningsmasseflow målt med EFM og gaskoncentrationer) kontrolleres ved anvendelse af en korrelation mellem det målte brændstofflow fra ECU og brændstofflowet beregnet ved anvendelse af formelen i punkt 8.4.1.6 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49. Der foretages en lineær regression for de målte og de beregnede brændstoftilførselsværdier. Der anvendes mindste kvadraters metode, med bedste tilnærmelse repræsenteret ved en ligning med formen:«

ix)

Punkt 3.2.3, litra a), affattes således:

»a)

Brændstofforbruget beregnet ud fra emissionsdata (data for gasanalysatorkoncentrationer og udstødningsmasseflow) i henhold til formelen i punkt 8.4.1.6 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49«

x)

Punkt 3.3 affattes således:

»3.3.   Tør/våd-korrektion

Hvis koncentrationen måles på tør basis, skal den omregnes til våd basis i overensstemmelse med formelen i punkt 8.1 i tillæg 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

xi)

Punkt 3.5 affattes således:

»3.5.   Beregning af øjeblikkelige gasemissioner

Masseemissionerne bestemmes som beskrevet i punkt 8.4.2.3 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

xii)

Punkt 4.1, fjerde afsnit, affattes således:

»Masseemissionerne (mg/window) bestemmes som beskrevet i punkt 8.4.2.3 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

i)

I tillæg 2 foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 2.2, første afsnit, affattes således:

»Gasserne analyseres ved anvendelse af de teknologier, der er beskrevet i punkt 9.3.2 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

ii)

Punkt 2.3 og 2.4 affattes således:

»2.3.   Prøvetagning af gasemissioner

Prøvetagningssonderne skal opfylde kravene i punkt A.2.1.2. og A.2.1.3. i tillæg 2 til bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49. Prøvetagningslinjen opvarmes til 190 °C (+/– 10 °C).

2.4.   Andre instrumenter

Måleinstrumenterne skal opfylde kravene i tabel 7 og punkt 9.3.1 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

j)

Tillæg 3, punkt 1.1, 1.2 og 1.3, affattes således:

»1.1.   Kalibreringsgasser

PEMS-gasanalysatorerne skal kalibreres ved anvendelses af gasser, der opfylder kravene i punkt 9.3.3 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.

1.2.   Tæthedsprøvning

PEMS-tæthedsprøvningerne skal udføres i overensstemmelse med kravene i punkt 9.3.4 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.

1.3.   Kontrol af analysesystemets responstid

Kontrol af PEMS-analysesystemets responstid skal udføres i overensstemmelse med kravene i punkt 9.3.5 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

3)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1.1 affattes således:

»1.1.

Dette bilag beskriver metoden til måling af carbonmonoxidemissioner i tomgang (normal og høj tomgangshastighed) for motorer med styret tænding, der er monteret i køretøjer i klasse M1 med en teknisk tilladt totalmasse på ikke over 7,5 tons og køretøjer i klasse M2 og N1

b)

Efter punkt 1.1 indsættes følgende som punkt 1.2:

»1.2.

Dette bilag gælder ikke for dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer.«

4)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 3.1 og 3.1.1 affattes således:

»3.1.

Punkt 3.1.1 og 3.1.2 finder anvendelse på motorer med kompressionstænding, dobbeltbrændstofmotorer og motorer med styret tænding drevet af naturgas/biomethan eller LPG.

3.1.1.

Motorer udstyret med turboladere, pumper, blæsere eller højtrykskompressorer til luftindsugning kan udlede emissioner fra krumtaphuset til den omgivende atmosfære, hvis emissionerne lægges til udstødningsemissionerne (fysisk eller matematisk) under hele emissionsprøvningen i henhold til punkt 6.10 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

b)

Punkt 3.2.1 affattes således:

»3.2.1.

Trykket i krumtaphuset måles på et egnet sted under emissionsprøvningscyklussen. Det måles gennem hullet til oliemålepinden med et manometer.«

c)

Efter punkt 3.2.1 indsættes følgende som punkt 3.2.1.1 og 3.2.1.2:

»3.2.1.1.

Trykket i indsugningsmanifolden måles inden for ± 1 kPa.

3.2.1.2.

Trykket i krumtaphuset måles inden for ± 0,01 kPa.«

5)

I bilag VI foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 3.1 affattes således:

»3.1.

De generelle krav er fastsat i punkt 4 i bilag 10 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

b)

Følgende indsættes som punkt 3.2:

»3.2.

I tilfælde af dobbeltbrændstofmotorer er det tilladt at følge fleksible strategier, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

Motoren forbliver inden for den dobbeltbrændstoftype, der er anmeldt med henblik på typegodkendelse.

b)

For type 2-dobbeltbrændstofmotorer må den heraf følgende forskel mellem den højeste og den laveste GERWHTC inden for familien aldrig overstige den procentdel, der er angivet i punkt 3.1.1 i bilag 15 til FN/ECE-regulativ nr. 49.

c)

Disse strategier er anmeldt og opfylder kravene i dette bilag.«

c)

Punkt 4.1 og 4.1.1 affattes således:

»4.1.

Funktionskravene er fastsat i punkt 5 i bilag 10 til FN/ECE-regulativ nr. 49 med de undtagelser, der er fastsat i punkt 4.1.1 i nærværende forordning.

4.1.1

Punkt 5.1.2 a) i bilag 10 til FN/ECE-regulativ nr. 49 skal forstås som følger:

a)

Dens drift indgår i væsentligt omfang i de gældende typegodkendelsesprøvninger, herunder off-cycle-prøvningsprocedurerne i punkt 6 i bilag VI til nærværende forordning og bestemmelserne gældende for overensstemmelse efter ibrugtagning i artikel 12 i nærværende forordning.«

d)

Punkt 4.1.2 til 4.1.4 udgår.

e)

Punkt 6 til 6.1.1 affattes således:

»6.   OFF-CYCLE-LABORATORIEPRØVNING OG PRØVNING AF KØRETØJER UNDER BRUG VED TYPEGODKENDELSE

6.1.

Off-cycle-prøvningsproceduren ved typegodkendelse skal følge den off-cycle-laboratorieprøvning og prøvning af køretøjer under brug ved typegodkendelse, som er beskrevet i punkt 7 i bilag 10 til FN/ECE-regulativ nr. 49, med den undtagelse, der er anført i punkt 6.1.1.

6.1.1.

Punkt 7.3, første afsnit, i bilag 10 til FN/ECE-regulativ nr. 49 skal forstås som følger:

»Prøvning under brug

Der udføres en PEMS-demonstrationsprøvning ved typegodkendelse ved at prøve stammotoren i et køretøj efter den procedure, der er beskrevet i tillæg 1 til dette bilag.« «

f)

Punkt 6.1.2 til 6.1.6 udgår.

g)

Efter punkt 6.1.1 indsættes følgende som punkt 6.2, 6.2.1 og 6.3:

»6.2.   Dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer

Den PEMS-demonstrationsprøvning ved typegodkendelse, som kræves i henhold til bilag 10 til FN/ECE-regulativ nr. 49, udføres ved at prøve stammotoren for en dobbeltbrændstofmotorfamilie i dobbeltbrændstoftilstand.

6.2.1.

For dobbeltbrændstofmotorer af type 1B, 2B og 3B skal der foretages en yderligere PEMS-prøvning i dieseltilstand på den samme motor og det samme køretøj, umiddelbart efter eller inden der foretages en PEMS-demonstrationsprøvning i dobbeltbrændstoftilstand.

I sådanne tilfælde opnås der kun godkendelse, hvis køretøjet består både PEMS-demonstrationsprøvningen i dobbeltbrændstoftilstand og PMES-demonstrationsprøvningen i dieseltilstand.

6.3.   Yderligere krav med hensyn til prøvning af køretøjer under brug vil blive fastsat senere i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, i nærværende forordning.«

h)

Punkt 7 affattes således:

»7.   ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE I FORBINDELSE MED OFF-CYCLE-EMISSIONER

7.1.

Erklæringen om overensstemmelse i forbindelse med off-cycle-emissioner skal udarbejdes i henhold til punkt 10 i bilag 10 til FN/ECE-regulativ nr. 49 med den undtagelse, der er anført i punkt 7.1.1.

7.1.1.

Punkt 10, første afsnit, i bilag 10 til FN/ECE-regulativ nr. 49 skal forstås som følger:

»Erklæring om overholdelse i forbindelse med off-cycle emissioner

I ansøgningen om typegodkendelse skal fabrikanten fremlægge en erklæring om, at motorfamilien eller køretøjet er i overensstemmelse med kravene i nærværende forordning om begrænsning af off-cycle emissioner. Ud over denne erklæring skal overensstemmelse med de gældende emissionsgrænser og krav under brug kontrolleres ved yderligere prøvninger.« «

i)

Punkt 8 affattes således:

»8.   DOKUMENTATION

Punkt 11 i bilag 10 til FN/ECE-regulativ nr. 49 skal forstås som følger:

Den godkendende myndighed skal kræve, at fabrikanten leverer en informationspakke. Denne skal beskrive alle motorsystemets konstruktionselementer og dets strategier til begrænsning af emissioner samt de måder, hvorpå outputvariablerne kontrolleres, uanset om kontrollen er direkte eller indirekte.

Oplysningerne skal omfatte en fuldstændig beskrivelse af emissionsbegrænsningsstrategien. Desuden kan pakken indeholde oplysninger om alle AES og alle BES, herunder en beskrivelse af de parametre, der modificeres af alle AES, og de grænsebetingelser, under hvilke disse virker, samt en angivelse af, hvilke AES og BES der forventes at være aktive under de betingelser, der er gældende i prøvningsprocedurerne i dette bilag.

Denne dokumentationspakke skal leveres i henhold til bestemmelserne i punkt 8 i bilag I til nærværende forordning.«

j)

Punkt 9 og 10 udgår.

6)

I bilag VII foretages følgende ændringer:

a)

Efter punkt 1.2 indsættes følgende som punkt 1.3:

»1.3.

I tilfælde af dobbeltbrændstofmotorer finder punkt 6.5 i bilag 15 til FN/ECE-regulativ nr. 49 også anvendelse.«

b)

Punkt 2.1 affattes således:

»2.1.

Udvælgelsen af motorer skal foretages i henhold til punkt 2 i bilag 7 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

c)

Punkt 2.2 til 2.3.1 udgår.

d)

Punkt 3.1 affattes således:

»3.1.

Kravene til bestemmelse af forringelsesfaktorer i levetiden er fastsat i punkt 3 i bilag 7 til FN/ECE-regulativ nr. 49 med de undtagelser, der er anført i punkt 3.1.1 til 3.1.6.«

e)

Efter punkt 3.1 indsættes følgende som punkt 3.1.1 til 3.1.6:

»3.1.1.

Punkt 3.2.1.3 i bilag 7 til FN/ECE-regulativ nr. 49 skal forstås som følger:

»3.2.1.3.

Emissionsværdierne ved begyndelsespunktet og ved punktet ved afslutningen af levetiden, der beregnes i overensstemmelse med punkt 3.5.2, skal opfylde de grænseværdier, der er specificeret i tabellen i bilag I til forordning (EF) nr. 595/2009, men individuelle emissionsresultater fra prøvningspunkterne kan overskride disse grænseværdier.«

3.1.2.

Punkt 3.2.1.9 i bilag 7 til FN/ECE-regulativ nr. 49 skal forstås som følger:

»3.2.1.9.

Driftsprøveplanen kan forkortes ved fremskyndet aldring på grundlag af brændstofforbrug. Denne forkortelse skal baseres på forholdet mellem det typiske brændstofforbrug under brug og brændstofforbruget i aldringscyklussen. Driftsprøveplanen må ikke forkortes med mere end 30 %, selv om brændstofforbruget i aldringscyklussen overstiger det typiske brændstofforbrug under brug med mere end 30 %.«

3.1.3.

Punkt 3.5.1 i bilag 7 til FN/ECE-regulativ nr. 49 skal forstås som følger:

»3.5.1.

For hvert forurenende stof målt i de varme WHTC- og WHSC-prøvninger og ved hvert prøvningspunkt i driftsprøveplanen, skal der foretages en »best fit« lineær regressionsanalyse på grundlag af alle prøvningsresultaterne. Resultaterne af hver prøvning for hvert forurenende stof skal udtrykkes med samme antal decimaler som grænseværdien for det pågældende forurenende stof i tabellen i bilag I til forordning (EF) nr. 2009/595, plus endnu en decimal. Hvis det i overensstemmelse med punkt 3.2.1.4 i bilag 7 til FN/ECE-regulativ nr. 49 er aftalt, at kun én prøvningscyklus (varm WHTC eller WHSC) skal gennemføres ved hvert prøvningspunkt, og at den anden prøvningscyklus (varm WHTC eller WHSC) kun skal gennemføres ved begyndelsen og afslutningen af driftsprøveplanen, skal regressionsanalysen kun foretages på grundlag af prøvningsresultaterne fra den prøvningscyklus, der er gennemført ved hvert prøvningspunkt.

På fabrikantens anmodning og med forudgående accept fra den godkendende myndighed er en ikke-lineær regression tilladt.«

3.1.4.

Punkt 3.7.1 i bilag 7 til FN/ECE-regulativ nr. 49 skal forstås som følger:

»3.7.1.

Motorerne skal være i overensstemmelse med de respektive emissionsgrænser for hvert forurenende stof som angivet i tabellen i bilag I til forordning (EF) nr. 595/2009 efter anvendelse af forringelsesfaktorerne på prøvningsresultaterne som målt i overensstemmelse med bilag III (egas, ePM). Afhængigt af typen af forringelsesfaktor (DF), finder følgende bestemmelser anvendelse:

a)

Multiplikativ: (egas or ePM) * DF ≤ emissionsgrænse

b)

Additiv: (egas or ePM) + DF ≤ emissiongrænse«

3.1.5.

Punkt 3.8.1 i bilag 7 til FN/ECE-regulativ nr. 49 skal forstås som følger:

»3.8.1.

Produktionens overensstemmelse med hensyn til opfyldelse af emissionskravene kontrolleres på grundlag af kravene i punkt 7 i bilag I til nærværende forordning.«

3.1.6.

Punkt 3.8.3 i bilag 7 til FN/ECE-regulativ nr. 49 skal forstås som følger:

»3.8.3.

Med henblik på typegodkendelse registreres kun forringelsesfaktorer i henhold til punkt 3.5 eller 3.6 i bilag 7 til FN/ECE-regulativ nr. 49 i punkt 1.4.1 og 1.4.2 i addendum til tillæg 5 og i punkt 1.4.1 og 1.4.2 i addendum til tillæg 7 til bilag I til nærværende forordning.« «

f)

Punkt 3.2 affattes således:

»3.2.

Det er tilladt at bruge kommercielle brændstoffer til gennemførelse af driftsprøveplanen. Der anvendes et referencebrændstof til udførelse af emissionsprøvningen.«

g)

Punkt 7.1.4. til 7.3.3 udgår.

h)

Punkt 4 affattes således:

»4.   VEDLIGEHOLDELSE

Kravene til vedligeholdelse er fastsat i punkt 4 i bilag 7 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

i)

Punkt 4.1.1 til 4.4.2 udgår.

7)

I bilag VIII foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 2.1 affattes således:

»2.1.

De generelle krav er fastsat i punkt 2 i bilag 12 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

b)

Punkt 2.2 udgår.

c)

Punkt 3.1 og 3.1.1 affattes således:

»3.1.

Kravene til bestemmelse af CO2-emissioner er fastsat i punkt 3 i bilag 12 til FN/ECE-regulativ nr. 49, med den undtagelse, der er anført i punkt 3.1.1.

3.1.1.

Punkt 3.1 og tillæg 1 til bilag 12 til FN/ECE-regulativ nr. 49 finder ikke anvendelse på dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer. I stedet finder punkt 10.3 i bilag 15 til FN/ECE-regulativ nr. 49, som fastsætter supplerende krav vedrørende bestemmelse af CO2-emissioner fra dobbeltbrændstofmotorer, anvendelse.«

d)

Punkt 3.1.2 til 3.3.2 udgår.

e)

Punkt 4.1 affattes således:

»4.1.

Kravene til bestemmelse af brændstofforbrug er fastsat i punkt 4 i bilag 12 til FN/ECE-regulativ nr. 49.«

f)

Punkt 4.2 til 4.4.2 udgår.

g)

Følgende indsættes som punkt 5 til 5.3:

»5.

Bestemmelserne om CO2-emissioner og brændstofforbrug ved udvidelse af en EF-typegodkendelse for en køretøjstype godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 og nærværende forordning for et køretøj med en referencemasse på over 2 380 kg men ikke over 2 610 kg

5.1.

Bestemmelserne om CO2-emissioner og brændstofforbrug ved udvidelse af en EF-typegodkendelse for en køretøjstype godkendt i henhold til nærværende forordning for et køretøj med en referencemasse på over 2 380 kg men ikke over 2 610 kg er fastsat i tillæg 1 til bilag 12 til FN/ECE-regulativ nr. 49 med de undtagelser, der er anført i punkt 5.1.1 og 5.1.2 i nærværende forordning.

5.1.1.

Punkt A.1.1.1 i tillæg 1 til bilag 12 til FN/ECE-regulativ nr. 49 skal forstås som følger:

»A.1.1.1

Dette tillæg indeholder bestemmelser og prøvningsmetoder for rapportering af CO2-emissioner og brændstofforbrug ved udvidelse af en EF-typegodkendelse for en køretøjstype godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 og nærværende forordning for et køretøj med en referencemasse på over 2 380 kg men ikke over 2 610 kg.«

5.1.2.

Punkt A.1.2.1 i tillæg 1 til bilag 12 til FN/ECE-regulativ nr. 49 skal forstås som følger:

»A.1.2.1.

For at opnå en udvidelse af en EF-typegodkendelse for et køretøj med hensyn til dets motortype godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 og nærværende forordning for et køretøj med en referencemasse på over 2 380 kg, men ikke over 2 610 kg, skal fabrikanten opfylde kravene i FN/ECE-regulativ nr. 101 med de undtagelser, der er anført i punkt A.1.2.1.2 og A.1.2.1.3.«

5.2.

Udvidelse af en EF-typegodkendelse i henhold til dette punkt er ikke mulig for dobbeltbrændstofkøretøjer.«

h)

Tillæg 1 udgår.

8)

I bilag IX foretages følgende ændringer:

a)

I det afsnit, der vedrører tekniske data for brændstoffer til prøvning af motorer med kompressionstænding, affattes overskriften således:

b)

I det afsnit, der vedrører tekniske data for brændstoffer til prøvning af motorer med styret tænding, affattes titlen således:

c)

Den tabel, der vedrører brændstoftypen naturgas/biomethan, affattes således:

»Type: Naturgas/biomethan

Specifikationer

Enheder

Basis

Grænser

Prøvningsmetode

Minimum

Maksimum

Referencebrændstof GR

Sammensætning:

 

 

 

 

 

Methan

 

87

84

89

 

Ethan

 

13

11

15

 

Rest (1)

mol-%

1

ISO 6974

Svovlindhold

mg/m3  (2)

 

10

ISO 6326-5

 

 

 

 

 

 


Referencebrændstof G23

Sammensætning:

 

 

 

 

 

Methan

 

92,5

91,5

93,5

 

Rest (3)

mol-%

1

ISO 6974

N2

mol-%

7,5

6,5

8,5

 

Svovlindhold

mg/m3  (4)

10

ISO 6326-5

 

 

 

 

 

 


Referencebrændstof G25

Sammensætning:

 

 

 

 

 

Methan

mol-%

86

84

88

 

Rest (5)

mol-%

1

ISO 6974

N2

mol-%

14

12

16

 

Svovlindhold

mg/m3  (6)

10

ISO 6326-5